Jump to content

Recommended Posts

Σε εταιρεία που δεν υπάρχει υποχρέωση διορισμού ελεγκτών, η Διεύθυνση εμπορίου συνεχίζει να απαιτεί το παράβολο εκλογής ελεγκτών. Το μετονομάζει σε παράβολο Δημοσίευσης ΓΣ(!) και παραμένει λέει υποχρεωτικό.

Αγαπητοί συνάδελφοι είναι όντως έτσι τα πράγματα? Υπάρχει νόμος/απόφαση να το αναφέρει?

Ευχαριστώ

Link to post
Share on other sites

καλημερα

αφορά στη δημοσίευση του πρακτικού της Γ.Σ στις 30/06 για οσες ΑΕ κλεινουν ισολογισμο 31/12.

μέσα στο πρακτικό μεταξύ των άλλων θεμάτων υπάρχει και αυτό της εκλογής ελεγκτών.

Αν δημοσίευσες το πρακτικό τότε πλήρωσες υποχρεωτικά και το παράβολο.

μια ΑΕ οταν δεν εχει υποχρεωση ορκωτου ελεγκτη και εχει τζιρο πανω απο 1.000.000 τότε διορίζει απλο ελεγκτή

που δεν ειναι ορκωτός αλλά ειναι μελος στο ΟΕΕ και κατοχος Α ταξης

διαβασε το παρακάτω

ΠΟΙΕΣ Α.Ε. ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Α) Όπως σημειώθηκε και παραπάνω, ορισμένες κατηγορίες ανωνύμων εταιρειών υποχρεούνται από διάταξη νόμου να χρησιμοποιούν, για τον έλεγχό τους, ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Τέτοιες εταιρείες είναι:

α) Οι τραπεζικές, οι ασφαλιστικές, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι εταιρείες διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, οι εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων (άρθρο 3 § 1γ Π.Δ. 226/92).

β) Οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, καθώς και αυτές που το μ. κεφάλαιο, εν όλω ή εν μέρει, έχει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή (άρθρο 3 § 1στ Π.Δ. 226/92).

γ) Οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών- Ε.Π.Ε.Υ. (Ν. 2396/96).

δ) Οι χρηματιστηριακές Α.Χ.Ε. (Ν.1806/86).

ε) Οι ανώνυμες ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές εταιρείες (Ν. 2725/99).

στ) Οι εταιρείες υδρεύσεως και αποχετεύσεως (άρθρο 18 Ν. 1069/80).

ζ) Η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου(άρθρο 20 Ν. 973/79).

η) Οι ανώνυμες εταιρείες που υποχρεούνται να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και συνδεδεμένες μ’ αυτές επιχειρήσεις (άρθρο 3 § 1 ε Π.Δ. 226/92).

θ) Οι ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 (βλ. λεπτομέρειες παρακάτω).

Β) Προαιρετική χρησιμοποίηση Ορκωτών Ελεγκτών.

Πολλές ανώνυμες εταιρείες χρησιμοποιούν Ορκωτούς Ελεγκτές, παρότι δεν έχουν τέτοια υποχρέωση από το νόμο. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει σχετική διάταξη στο καταστατικό της εταιρείας. Απαιτείται, όμως, πάντοτε απόφαση της γενικής συνελεύσεως (βλ. άρθρο 36 § 2 Κ.Ν. 2190/20).

Γ) Τα όρια που επιβάλλουν την υποχρεωτική χρησιμοποίηση Ορκωτών Ελεγκτών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/86, οι ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, εκλέγουν υποχρεωτικά τους Ελεγκτές τους από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Στην περίπτωση αυτή, έχουν τη δυνατότητα να εκλέγουν αντί για δύο, ένα μόνο Ορκωτό Ελεγκτή.

Τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 52 του Ν. 3604/07, τα οποία υποχρεώνουν την ανώνυμη εταιρεία να χρησιμοποιήσει Ορκωτό Ελεγκτή, είναι, μετά τη μετατροπή των δραχμικών ποσών σε ευρώ (άρθρο 16 §§ 4 και 7 Ν. 2919/2001):

α) Σύνολο ισολογισμού, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α μέχρι και Ε του ενεργητικού στο υπόδειγμα ισολογισμού του Γ.Λ.Σ. ευρώ 2.500.000,00.

β) Καθαρός κύκλος εργασιών 5.000.000,00 ευρώ.

γ) Μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 50 άτομα.

Δ) Τρόπος υπολογισμού του κύκλου εργασιών κ.λπ.

Ως καθαρός κύκλος εργασιών νοείται ο ετήσιος σε 12μηνη χρήση. Εάν πρόκειται για την πρώτη εταιρική χρήση και περιλαμβάνει αυτή μεγαλύτερο ή μικρότερο του 12μήνου χρονικό διάστημα, τότε γίνεται αναγωγή του κύκλου εργασιών που πραγματοποιήθηκε κατά τη χρήση αυτή για να διαπιστωθεί αν υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 5.000.000,00 ευρώ.

Η ίδια μέθοδος ακολουθείται και για τον υπολογισμό του συνόλου του ενεργητικού σκέλους του ισολογισμού, που για 12μηνη χρήση ορίζεται από το νόμο στο ποσό των 2.500.000,00 ευρώ.

Αν πρόκειται για ενδιάμεση εταιρική χρήση, που λόγω αλλαγής της ημερομηνίας κλεισίματος αυτής, περιλαμβάνει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο του 12μηνου, εφαρμόζονται αναλογικά τα παραπάνω.

Ε) Πότε αρχίζει και πότε παύει η υποχρέωση χρησιμοποιήσεως Ορκωτών Ελεγκτών.

Για την υπαγωγή των ανωνύμων εταιρειών στον έλεγχο του Σ.Ο.Ε.Λ. απαιτείται όπως συγκεντρώνουν τα δύο από τα τρία προβλεπόμενα από το νόμο κριτήρια για δύο συνεχείς χρήσεις (άρθρα 36 § 1 εδ. 2 και 42α §§ 6, 7 και 8 Κ.Ν. 2190/20). Η υποχρέωση αυτή των ανωνύμων εταιρειών να ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές παύει, εφόσον για δύο συνεχείς εταιρικές χρήσεις δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία ως άνω κριτήρια (άρθρο 42α § 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 36 § 1 εδ. 2 Κ.Ν. 2190/20).

Αμοιβές Ελεγκτών Α.Ε.

Οι Αμοιβές Ελεγκτών των Α.Ε. είναι διαμορφωμένες ως εξής:

· Ποσοστό 0,40% επί του κύκλου εργασιών και μέχρι του ποσού των 586.940 ευρώ,

· Ποσοστό 0,30% επί του κύκλου εργασιών για το ποσό από 586.941 ευρώ μέχρι 880.410 ευρώ,

· Ποσοστό 0,25% επί του κύκλου εργασιών για το ποσό από 880.411 ευρώ μέχρι 1.760.821 ευρώ,

· Ποσοστό 0,20% επί του κύκλου εργασιών για το ποσό πέραν των 1.760.822 ευρώ.

Η αμοιβή για το καθένα από τους ελεγκτές δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ποσού των 147 ευρώ.

Η υπέρ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος παρακράτηση επί της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται σε ποσοστό 10%.

Οι εταιρίες υποχρεούνται να παρακρατήσουν και να αποδώσουν στο ΟΕΕ το οριζόμενο ποσοστό παρακράτησης επί της αμοιβής των ελεγκτών.

Η απόδοση στο ΟΕΕ γίνεται από την κατάθεση από τις εταιρίες του ποσοστού παρακράτησης σε ειδικό λογαριασμό παρακρατήσεων του ΟΕΕ, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και συγκεκριμένα στο λογαριασμό 546183-94.

Στο καταθετήριο θα πρέπει να μνημονεύεται, εκτός του ποσού, η επωνυμία της υποχρέου εταιρίας και τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών. Η απόδοση του γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου από την παρακράτηση μηνός.

Πηγή: Econ Ενημερωτική

Link to post
Share on other sites

Και σε ποιό ακριβώς σημείο της μακροσκελέστατης παράθεσής σας, αναφέρεται ότι υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης της ΓΣ, συνάδελφε Iros;

Link to post
Share on other sites

Γι'αυτό το θέμα έχουμε "μαλλιοτραβηχθεί" , με τον φίλο μου τον dio ..τότε με την κατάργηση των ελεγκτών,

αλλά την μη κατάργηση του παραβόλου.

Το θέμα όμως δεν μπορώ να το εντοπίσω.

Πάντως στην πράξη εισπράττεται κανονικά το παράβολο.

Link to post
Share on other sites

Επειδή έχω ανοιχτό θέμα (αυτές τις μέρες περιμένω και έγγραφη απάντηση από την Δ/νση Εμπορίου Λάρισας) θα ήθελα πολύ να ξέρω πού στον κόρακα προβλέπεται η δημοσίευση αυτή.

Link to post
Share on other sites

Επικαλούνται το έγγραφο που επισυνάπτω και εστιάζουν στην τελευταία παράγραφο. Δείτε το κι εσείς, δείτε και το ερώτημα που τους έστειλα, και πείτε μου τι καταλαβαίνετε

KY9684001.pdf

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ.doc

Link to post
Share on other sites

Αρθρο 7α. Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα

1. Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών Ανωνύμων Εταιριών.

Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:

α. Οι ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιρειών και το καταστατικό, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται.

β. Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις γενόμενες τροποποιήσεις.

γ. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που:

- ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας,

- έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα,

- είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.

δ. .....................................................

ε. Κάθε απόφαση για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στην απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται το νέο κεφάλαιο, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που εκδίδονται, η ονομαστική τους αξία και γενικά οι όροι έκδοσής τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας.

στ. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας, είτε μετά από κάθε αύξησή του.

ζ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.

Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τον πιστοποιούν.

η. Οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των Τραπεζών, των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών Τραπεζών, καθώς και η λογιστική κατάσταση του άρθρου 46.

θ. Η λύση της εταιρείας.

ι. Η δικαστική απόφαση παντός βαθμού, που κηρύσσει άκυρη την εταιρεία ή σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις παντός βαθμού που αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων.

Σε δημοσιότητα υποβάλλονται και οι δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν τις παραπάνω αποφάσεις.

ια. Ο διορισμός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

ιβ. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης, καθώς και ο τελικός της ισολογισμός.

ιγ. Η διαγραφή της εταιρείας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

ιδ. Κάθε πράξη ή στοιχείο του οποίου η δημοσιότητα επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

Link to post
Share on other sites

Δες τι πληρώνεις.. :)

anakoinosi.pdf

Βοήθησέ με σε παρακαλώ να καταλάβω, από πού προκύπτει ότι πρέπει να πληρώσω τέλη δημοσίευσης για την ανακοίνωση της Δ/νσης Εμπορίου;

Link to post
Share on other sites

Αρθρο 7α. Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα

1. Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών Ανωνύμων Εταιριών.

Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:

α. Οι ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιρειών και το καταστατικό, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται.

β. Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις γενόμενες τροποποιήσεις.

γ. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που:

- ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας,

- έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα,

- είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.

δ. .....................................................

ε. Κάθε απόφαση για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στην απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται το νέο κεφάλαιο, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που εκδίδονται, η ονομαστική τους αξία και γενικά οι όροι έκδοσής τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας.

στ. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας, είτε μετά από κάθε αύξησή του.

ζ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.

Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τον πιστοποιούν.

η. Οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των Τραπεζών, των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών Τραπεζών, καθώς και η λογιστική κατάσταση του άρθρου 46.

θ. Η λύση της εταιρείας.

ι. Η δικαστική απόφαση παντός βαθμού, που κηρύσσει άκυρη την εταιρεία ή σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις παντός βαθμού που αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων.

Σε δημοσιότητα υποβάλλονται και οι δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν τις παραπάνω αποφάσεις.

ια. Ο διορισμός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

ιβ. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης, καθώς και ο τελικός της ισολογισμός.

ιγ. Η διαγραφή της εταιρείας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

ιδ. Κάθε πράξη ή στοιχείο του οποίου η δημοσιότητα επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

Αυτές όλες οι δημοσιεύσεις των οικονομικών καταστάσεων έγιναν, Γιάννη, και καταβλήθηκαν τα αντίστοιχα τέλη δημοσίευσης

Link to post
Share on other sites

Βοήθησέ με σε παρακαλώ να καταλάβω, από πού προκύπτει ότι πρέπει να πληρώσω τέλη δημοσίευσης για την ανακοίνωση της Δ/νσης Εμπορίου;

Αδυνατώ..

Link to post
Share on other sites

Το κακό είναι ότι και οι ίδιοι οι υπάλληλοι αδυνατούν... Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου, μου είπαν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως τέτοια υποχρέωση. Μου δώσανε όνομα και τηλέφωνο να επικοινωνήσουν μαζί τους οι υπάλληλοι της Νομαρχίας να τους το εξηγήσουν. Αν σας μεταφέρω τις απαντήσεις τους, θα υποβιβάσω το επίπεδο του φόρουμ, και δεν το θέλω... Περιμένω με μεγάλη περιέργεια την έγγραφη απάντησή τους.

Link to post
Share on other sites

Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας (πρώην Νομαρχίας) εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις (η KY9684001.pdf πισατέυω ότι είναι διευκρινιστική) και δεν έχουν κανένα όφελος από την καταβολή ή μη του διπλοτύπου.

Αντίθετα, κάποιοι άλλοι έχουν .... ας ψάξει κάποιος τι είναι το ΤΑΠΕΤ.

Γεια σου SOULIS

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=58284

Link to post
Share on other sites

Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας (πρώην Νομαρχίας) εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις (η KY9684001.pdf πισατέυω ότι είναι διευκρινιστική) και δεν έχουν κανένα όφελος από την καταβολή ή μη του διπλοτύπου.

Αντίθετα, κάποιοι άλλοι έχουν .... ας ψάξει κάποιος τι είναι το ΤΑΠΕΤ.

Γεια σου SOULIS

http://www.taxheaven...showtopic=58284

Μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις σε ποιό ακριβώς σημείο της διευκρινιστικής που λες αναφέρεται η υποχρέωση για την καταβολή οποιουδήποτε διπλοτύπου πλην εκείνων για τις υποχρεώσεις του 7α;

Link to post
Share on other sites

Στο ΦΕΚ/Τ.ΑΕ –ΕΠΕ & ΓΕΜΗ δημοσιεύονται πράξεις και στοιχεία, σύμφωνα με αποφάσεις αρμοδίων οργάνων (Γ.Σ. ή/και Δ.Σ.) κατά περίπτωση.

Π.χ. σε Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέματα :

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

2) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση σχετικού άρθρου Καταστατικού

3) Παροχή εγγύησης άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/20

4) Εκλογή Ελεγκτών

θα αποσταλούν προς δημοσίευση στο ΦΕΚ τέσσερις (4) διαφορετικές ανακοινώσεις και η Εταιρεία θα υποβάλλει 4 διπλότυπα ποσού 289,72 € έκαστο.

Εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση εκτός της «υποχρεωτικής» έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων και της απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών (εφόσον υπήρχε υποχρέωση) εξέλεγε και Ελεγκτές για την επόμενη χρήση, τότε στην ίδια ανακοίνωση προς το Εθνικό Τυπογραφείο ενσωματώνονταν δύο διαφορετικές πράξεις.

Μετά το Ν. 3604/07 απλά δεν περιλαμβάνεται πλέον η εκλογή Ελεγκτών

Τα ανωτέρω προκύπτουν από την σχετική εγκύκλιο (βλ. 3η και 4η σελίδα : «Συνεπώς, μέχρι σήμερα οι αρμόδιες Υπηρεσίες ανακοίνωναν ταυτόχρονα και τις δύο συντελεσθείσες καταχωρήσεις ….. εξακολουθεί όμως να υφίσταται η αυτοτελής υποχρέωση του άρθρου 7α παρ. 1 περ. ζ του Κ.Ν. 2190/20»), δηλαδή η καταχώρηση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου (και της Έκθεσης των Ελεγκτών – εφόσον προβλέπεται) ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Link to post
Share on other sites

Για να γίνει πιο κατανοητό παραθέτω αποσπάσματα ανακοινώσεων :

1η περίπτωση – Στην ανακοίνωση περιλαμβάνεται μία (1) καταχωρηστέα πράξη

Την 19/07/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «…….. Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αξιοποίησης και Κατασκευής Ακινήτων» και δ.τ. «….. Α.Ε.», με αριθμό Μητρώου ……. που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων:

  • Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2010.
  • Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010.

Όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2011.

2η περίπτωση – Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται δύο (2) καταχωρηστέες πράξεις

Την 25−7−2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «……. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Μητρώου ………:

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1 − 31/12/2010.

2) Το από 30−06−2010 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης 1/1 −31/12/2011 ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία «……….» με AM ……… με ελεγκτές:

Τακτικός: ……….. του Ιωάννη, με ΑΜΣΟΕΛ ……...

Αναπληρωματικός: ……………………. του Ανδρέα με ΑΜΣΟΕΛ ………...

Link to post
Share on other sites

Στο ΦΕΚ/Τ.ΑΕ –ΕΠΕ & ΓΕΜΗ δημοσιεύονται πράξεις και στοιχεία, σύμφωνα με αποφάσεις αρμοδίων οργάνων (Γ.Σ. ή/και Δ.Σ.) κατά περίπτωση.

Π.χ. σε Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέματα :

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Δημοσιεύω

2) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση σχετικού άρθρου Καταστατικού Δεν έχω

3) Παροχή εγγύησης άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/20 Δεν έχω

4) Εκλογή Ελεγκτών Δεν έχω

θα αποσταλούν προς δημοσίευση στο ΦΕΚ τέσσερις (4) διαφορετικές ανακοινώσεις και η Εταιρεία θα υποβάλλει 4 διπλότυπα ποσού 289,72 € έκαστο.

Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, μία δημοσίευση και ένα διπλότυπο (δυο με το ΔΣ)

Εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση εκτός της «υποχρεωτικής» έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων και της απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών (εφόσον υπήρχε υποχρέωση) εξέλεγε και Ελεγκτές για την επόμενη χρήση, τότε στην ίδια ανακοίνωση προς το Εθνικό Τυπογραφείο ενσωματώνονταν δύο διαφορετικές πράξεις. Πριν τον 3604/07: Μία ανακοίνωση με δύο θέματα: Καταστάσεις και ελεγκτές (τρία με το ΔΣ)

Μετά το Ν. 3604/07 απλά δεν περιλαμβάνεται πλέον η εκλογή Ελεγκτών Μετά τον 3604: Πάλι μία ανακοίνωση, αλλά μόνο με ένα θέμα: καταστάσεις (και δεύτερο ΔΣ)

Τα ανωτέρω προκύπτουν από την σχετική εγκύκλιο (βλ. 3η και 4η σελίδα : «Συνεπώς, μέχρι σήμερα οι αρμόδιες Υπηρεσίες ανακοίνωναν ταυτόχρονα και τις δύο συντελεσθείσες καταχωρήσεις ….. εξακολουθεί όμως να υφίσταται η αυτοτελής υποχρέωση του άρθρου 7α παρ. 1 περ. ζ του Κ.Ν. 2190/20»), δηλαδή η καταχώρηση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου (και της Έκθεσης των Ελεγκτών – εφόσον προβλέπεται) Μέχρι εδώ όλα καλά, συμφωνούμε απολύτως ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Πού το αναγράφει αυτό η σχετική εγκύκλιος; Την έχω αναρτήσει συνημμένη σε αρχείο PDF όπως ακριβώς την πήρα σε φωτοαντίγραφο από την αρμόδια Υπηρεσία και κάτι τέτοιο δεν είδα.

Σε κανένα σημείο του νόμου ή της σχετικής εγκυκλίου δεν αναφέρεται το " ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων". Θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο, για την οικονομία της συζήτησης, να ξέραμε πώς προήλθε αυτή η ερμηνεία.

Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, ο 3604/07 εισάγει νέα υποχρέωση δημοσίευσης. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να το αποδεχτώ, αρκεί να αναφέρεται στο αρ. 7α ή σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο οιουδήποτε άλλου νόμου. Επαναλαμβάνω το ερώτημα: Δημοσίευσα οικονομικές καταστάσεις καταβάλοντας τα ανάλογα τέλη. Οι καταστάσεις αυτές εγκρίθηκαν ως έχουν από την ΓΣ, άρα δεν έχω υποχρέωση δημοσίευσης τροποποιημένων καταστάσεων.Δημοσίευσα το νέο ΔΣ καταβάλοντας επίσης τα ανάλογα τέλη. Σε ποιό σημείο ποιού νόμου ή ποιάς εγκυκλίου αναφέρεται ότι έχω υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ της έγκρισης από την ΓΣ; (Η ανακοίνωση της Δ/νσης Εμπορίου δεν με αφορά, αυτό είναι αρμοδιότητα και υποχρέωση δική της, όχι δική μου)

Link to post
Share on other sites

Σχετικά με την σκοπιμότητα της χρήσης αυτού του διπλοτύπου εγώ κατάλαβα ότι όταν δεν υπάρχουν ελεγκτές δημοσιεύεται η έκθεση του ΔΣ και η έγκριση του Ισολογισμού από την ΓΣ. Πέρυσι δεν είχα πληρώσει κάτι ενώ φέτος πλήρωσα όπου δεν υπήρχε έκθεση ελεγκτών κανονικά με την παραπάνω αιτιολόγηση και δεν έκατσα να το ψάξω...

Link to post
Share on other sites

Η εγκύκλιος έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση ΑΕ & Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην οποία αναγράφονται οι υπεύθυνοι για πληροφορίες, τα τηλέφωνα αυτών καθώς και fax.

Link to post
Share on other sites

Το θέμα είναι μπερδεμένο (όπως και πολλά άλλα στην ελληνική νομοθεσία) και μάλλον άκρη δεν βγαίνει. Πρέπει να βγεί κάποια διευκρίνιση από το υπουργείο για να ξεκαθαρίσει αλλά δεν το βλέπω γιατί υπάρχουν συμφέροντα.

Link to post
Share on other sites

Η εγκύκλιος έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση ΑΕ & Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην οποία αναγράφονται οι υπεύθυνοι για πληροφορίες, τα τηλέφωνα αυτών καθώς και fax.

Τα τηλέφωνα και τα ονόματα τα είδα και τα χρησιμοποποίησα ήδη. Η απάντηση που έλαβα είναι τελείως αντίθετη με την άποψη της Δ/νσης Εμπορίου. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ. Είπαν ότι μπορούν να τους πάρουν τηλέφωνο οι αρμόδιοι της Νομαρχίας για να τους το διευκρινίσουν. Δεν το έπραξαν και αρνούνται να το κάνουν με δικαιολογίες που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού.

ΥΓ: Ακόμα περιμένω να μου πείτε σε ποιό σημείο της εγκυκλίου αναφέρεται η η φράση: " ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων." που παραθέσατε στο δημοσίευμά σας.

Συνάδελεφε birbilis, δεν είναι καθόλου μπερδεμένο το θέμα, και ούτε χρειάζεται να βγει κάποια εγκύκλιος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πάρει κάποιος την ήδη υπάρχουσα και να την μελετήσει καλά, έχοντας δίπλα του τα σχετικά άρθρα του 2190/20 που μνημονεύονται σ' αυτήν. Και δεν είναι θέμα συμφερόντων, Δεν υπάρχουν συμφέροντα. Ξεροκεφαλιά υπάρχει από μεριάς εκείνου που παρερμήνευσε τον νόμο και κακώς εννοούμενη συναδελφική αλληλεγγύη των υπολοίπων υπαλλήλων που δεν κάνουν τον κόπο να διαβάσουν προσεκτικά τις εγκυκλίους που τους έρχονται.

Link to post
Share on other sites
  • 5 months later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...