Jump to content

Επιστολή του Συλλόγου Λογιστών Χανίων για το Φορολογικό Σκέλος του Πολυνομοσχεδίου.


Recommended Posts

Σύλλογος Αδειούχων Λογιστών – Φοροτεχνικών

Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Χανίων

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΔΝΣΗ: Β. ΚΟΡΝΑΡΟΥ 30 – ΧΑΝΙΑ * Τηλ. 28210-71581, fax 28210-36470

Αρ. Πρωτοκ. Α001-20111014 **** Ημερομηνία 14/10/2011

Προς:

- Βουλευτές Ν. Χανίων

- Πανελλ. Ομοσπ. Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελμ. (ΠΟΦΕΕ)

- Υπουργείο Οικονομικών – Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος

- Ομοσπ. Επαγγελματιών Βιοτ. & Εμπόρ Ν.Χανίων (ΟΕΒΕΝΧ)

Κοινοποίηση:

- Προϊστάμενοι Α’ , Β’ Δ.Ο.Υ. Χανίων και Δ.Ο.Υ. Κισσάμου.

Κύριοι,

Ως φοροτέχνες – λογιστές, δηλαδή επαγγελματίες με γνώση επί του φορολογικού αντικειμένου και με δεδομένο το πλεονέκτημα της άμεσης επαφή με τους φορολογούμενους πολίτες, επιθυμούμε να σας μεταφέρουμε τις παρατηρήσεις μας για το υπό ψήφιση 5ο Κεφάλαιο με τίτλο « Φορολογικές Ρυθμίσεις» του Σχεδίου Νόμου «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία, και άλλες διατάξεις Εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015»:

Περίπτωση α’: Περί αλλαγής της κλίμακας Φορολογίας Εισοδήματος (Παρ. 1 Άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.):

Η φορολόγηση των εισοδημάτων κάτω των 12.000 ευρώ - όπως επιδιώκεται με την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. - δεν πρόκειται να προσφέρει κανένα όφελος προς το Δημόσιο. Αντίθετα θα οδηγήσει σε εξαθλίωση των καταπονημένων μικρομεσαίων στρωμάτων. Η προτεινόμενη κλίμακα φορολογίας σημαίνει ότι υποχρεούται σε φόρο πολίτης ακόμα με μηνιαίο εισόδημα 428, 57 !!! . Όπως επίσης ότι εργαζόμενος με μηνιαίο εισόδημα 857,14 εισόδημα δύναται να πληρώσει φόρο 700,00 ευρώ !!

Η ζημιές που θα δημιουργηθούν (με οποιαδήποτε μορφή ) προερχόμενη από την προαναφερόμενη κοινωνική αδικία υπερισχύει των τυχών εισπρακτικών ωφελημάτων.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι η εξαθλίωση στην οποία οδηγούνται οι ομάδες χαμηλών εισοδημάτων από το σύνολο το φορολογικών νομοθετημάτων θα δημιουργήσουν καθολικά φαινόμενα φοροδιαφυγής ΚΑΙ εισφοροδιαφυγής. Εκτιμούμε αυτές τις συνθήκες από τις ενδείξεις στις συμπεριφορές τους. Οι εύπορες ομάδες δεν προβαίνουν σε πράξεις φοροδιαφυγής ή εισφοροδιαφυγής για αμελητέα ποσά. Αντίθετα, για τους πολίτες των χαμηλών εισοδημάτων τα ίδια ποσά αντί να θεωρηθούν αμελητέα, χαρακτηρίζονται ως ποσά επιβίωσης και για αυτά θα ρισκάρουν να φοροδιαφύγουν ή εισφοροδιαφύγουν. Αν αυτό γίνει μαζικά, τότε τα αποτελέσματα θα είναι άκρως αρνητικά.

Ενδιαφέρον αποτελούν οι κινήσεις εργαζομένων οι οποίοι πιέζουν (ενίοτε και απαιτούν) από τους εργοδότες τους να δηλώσουν λιγότερες ώρες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να αποφύγουν τον φόρο που δημιουργείτε με την κατάργηση του αφορολογήτου αφού δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τον πληρώσουν.

Για τους παραπάνω λόγους, (έστω κι αν θεωρούμε ότι το προγενέστερο αφορολόγητο όριο είναι πολύ χαμηλό), πιστεύουμε ότι θα διόρθωνε το ανωτέρω πρόβλημα του Σχεδίου Νόμου αν η φορολόγηση από τα 5.000 ευρώ γινόταν μονάχα στις περιπτώσεις που το συνολικό ατομικό φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Περίπτωση β’: Περί αλλαγής αφορολογήτου ορίου των πολυτέκνων (Παρ. 2 Άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.):

Η φορολόγηση των εισοδημάτων των τρίτεκνων - όπως επιδιώκεται με την αντικατάσταση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. - δημιουργεί πρόβλημα από το γεγονός ότι επιφέρει τεράστια αλλαγή στο ύψος του φόρου (έως 3.450 ευρώ !!) σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Αυτό είναι απόλυτα δυσανάλογο με άλλες ομάδες πολιτών. Περεταίρω, το μέτρο αυτό είναι κοινωνικά μη αποδεκτό διότι π.χ. μισθωτός τρίτεκνος με μηνιαίο εισόδημα 928,57 ευρώ εισόδημα καλείται να πληρώσει φόρο !!! Δεν πιστεύουμε ότι με τέτοιο μισθό μπορεί να καλύψει ανάγκες 3 ανήλικων τέκνων.

Για τους ίδιους λόγους με την περίπτωση α’ της παρούσας επιστολής προτείνουμε (ακόμα κι αν διαφωνούμε με φορολογικές κλίμακες με χαμηλά αφορολόγητα) ότι θα διόρθωνε το ανωτέρω πρόβλημα του Σχεδίου Νόμου αν η ανωτέρω φορολόγηση των πολυτέκνων γινόταν μονάχα στις περιπτώσεις που το συνολικό ατομικό φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Περίπτωση γ’: Περί αλλαγής στις εκπτώσεις δαπανών ασφαλιστικών εισφορών (Παρ. ιε Άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.):

Η κατάργηση έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλει ο επιτηδευματίας σε ταμεία ασφάλισης όπως προτείνεται από το Πολυνομοσχέδιο επιφέρει πρόσθετο βάρος που μπορεί εύκολα να ξεπεράσει για έναν μικρομεσαίο επιτηδευματία, τις 3.000 ευρώ. Το βασικότερο όμως πρόβλημα - στο οποίο και σας εφιστούμε την προσοχή - είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων αφαιρούνται στο σύνολό τους από το εισόδημά τους ώστε να προσδιοριστεί η φορολογητέα βάση. Αντίθετα στους επιτηδευματίες – με την προτεινόμενη διάταξη - αφαιρείται μόνο το 10% του κόστους αυτού από το φόρο. Συνεπώς έχουμε διαφορετικό τρόπο φορολόγησης για την ίδια κατηγορία δαπάνης !!!

Επιπλέον οι παραπάνω συνθήκες δημιουργούν αντικίνητρο και για την εμπρόθεσμη πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών καθώς η έκπτωση που προτείνεται με το νομοσχέδιο είναι πολύ μικρή με αμελητέο κέρδος.

Συνιστούμε τον επαναπροσδιορισμό της έκπτωσης της συγκεκριμένης δαπάνης είτε:

α) με τον μέχρι τώρα τρόπο απαλλαγής ή

β) με το να δοθεί το δικαίωμα καταχώρησης (και έκπτωσης) του κόστους αυτού στα βιβλία του επιτηδευματία .

Περίπτωση δ’: Περί αλλαγής στις εκπτώσεις δαπανών των καταβαλλόμενων μισθωμάτων κύριας κατοικίας (Παρ. β Άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.):

Όπως είναι σε όλους γνωστό η φοροδιαφυγή από τα αδήλωτα εισοδήματα εισπραχθέντων μισθωμάτων είναι υψηλή. Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου προτείνεται την μείωση του οφέλους που θα προκύψει από την δήλωση τέτοιων δαπανών από τους μισθωτές κατά 50%. Σας εφιστούμε την προσοχή και σε αυτό το σημείο όπου αντί να δοθούν κίνητρα για να αντιμετωπιστεί η εν λόγω κατηγορία φοροδιαφυγής αντιθέτως αυτά μειώνονται.

Προτείνουμε να αυξηθούν σε μεγάλο βαθμό τα κίνητρα της φορολογικής έκπτωσης από τις δαπάνες μισθωμάτων που θα δηλώνουν οι μισθωτές. Τα ποσά των ενοικίων να εκπίπτουν κατά 100% από το εισόδημα ώστε να υπάρχει κίνητρο για τον ενοικιαστή να δηλώνει το σύνολο του ενοικίου που καταβάλλει.

Κύριοι,

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι επιλεγμένες από το προς ψήφιση Σχέδιο Νόμου με γνώμονα το αντικείμενο της ειδικότητας μας (σ.σ. το φορολογικό) και για αυτόν τον λόγο δεν έγινε αναφορά στα υπόλοιπα τμήματα του Πολυνομοσχεδίου τα οποία είναι και αυτά εξίσου σοβαρά. Γνώμονας των παρατηρήσεων μας η- κατά την γνώμη μας - μεγάλη πιθανότητας πρόκλησης σοβαρής ζημιάς τόσο στα δημόσια οικονομικά του Κράτους μας αλλά και στην συνοχή του κοινωνικού ιστού του οποίου και εμείς οι ίδιοι είμαστε μέλη.

Παρακαλούμε για τις σχετικές σας ενέργειες και επιθυμούμε όπως λάβουμε μιαν απάντηση με αναφορά στην έκβαση της προσπάθεια μας αυτής.

Με τιμή,

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών Ν. Χανιών

Ο Πρόεδρος

Σταυρουλάκης Αρτ. Κων/νος

Ο Γραμματεύς

Μπατάκης Ιωαν. Διομήδης

Link to comment
Share on other sites

Αποτελεί ευχαρίστησή μας η τυχόν χρησιμοποίηση της ανωτέρω επιστολής (ολόκληρης ή μέρος αυτής), από άλλους Συλλόγους ή Οργανώσεις.

Link to comment
Share on other sites

Όμορφη κίνηση...

μόνο μια παρατήρηση.

Για τους παραπάνω λόγους, (έστω κι αν θεωρούμε ότι το προγενέστερο αφορολόγητο όριο είναι πολύ χαμηλό), πιστεύουμε ότι θα διόρθωνε το ανωτέρω πρόβλημα του Σχεδίου Νόμου αν η φορολόγηση από τα 5.000 ευρώ γινόταν μονάχα στις περιπτώσεις που το συνολικό ατομικό φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Δεν συμφωνώ στην επιλεκτική μεταβολή του αφορολόγητου ανάλογα με το ύψος του συνολικού εισοδήματος.

η αυξημένη φορολόγηση των μεγαλύτερων εισοδημάτων επιτυγχάνεται με την προοδευτικότητα της φορολογικής κλίμακας.

η διαφορά των πχ 500€ (10% από 5000 ως 10000) θα καλύπτονταν στο πολλαπλάσιο με την κατάλληλη προσαρμογή των υψηλών ή ανώτατου συντελεστή ή την προσθήκη ενός για τα πολύ υψηλά εισοδήματα.

Link to comment
Share on other sites

Συγχαρητήρια. Προσυπογράφω.

san

Ευχαριστούμε Αντώνη !!

Link to comment
Share on other sites

Πολύ καλό και σωστά δομημένο κείμενο. Μπράβο παιδιά.

Συμφωνώ με τον ype, δεν πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές κλίμακες.

Όσο για το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών, δεν νομίζω ότι στέκει και νομικά αυτό, πρέπει να το δούμε με κάποιο δικηγόρο. Όταν υπάρχει νομοθετική ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ασφάλισης σε συγκεκριμένο ασφαλιστικό φορέα, και η μη ένταξη σου είναι απογορευτική για την άσκηση του επαγγέλματος σου, θεωρώ ότι δεν μπορεί η δαπάνη αυτή να είναι διαπραγματεύσιμη ως προς το ποσοστό έκπτωσης της, από τη στιγμή που δεν είναι διαπραγματεύσιμη ως προς το ύψος της. Αυτό θα μπορούσε να ίσχυε, μόνο αν υπήρχε δικαίωμα επιλογής ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό -ιδιωτικό η μη - φορέα, οπότε κάλλιστα ο νομοθέτης θα μπορούσε να θέσει ένα πλαφόν.

Link to comment
Share on other sites

Όμορφη κίνηση...

μόνο μια παρατήρηση.

Δεν συμφωνώ στην επιλεκτική μεταβολή του αφορολόγητου ανάλογα με το ύψος του συνολικού εισοδήματος.

η αυξημένη φορολόγηση των μεγαλύτερων εισοδημάτων επιτυγχάνεται με την προοδευτικότητα της φορολογικής κλίμακας.

η διαφορά των πχ 500€ (10% από 5000 ως 10000) θα καλύπτονταν στο πολλαπλάσιο με την κατάλληλη προσαρμογή των υψηλών ή ανώτατου συντελεστή ή την προσθήκη ενός για τα πολύ υψηλά εισοδήματα.

Γιάννη στην ουσία λέμε : Μείον 700 ευρώ φόρο για τα εισοδήματα 0-40.000 ευρώ (αν βγαίνει φόρος)

Στην πίεση (.. αν είχαμε :) !!!) θα δεχτούμε και για 0-30.000 ευρώ αν θες...

Όχι όμως πιο κάτω.

Και εκεί είναι η επικέντρωση μας...

Να φύγει το 700άρι από τα χαμηλά εισοδήματα... Για πάνω από 40.000 ευρώ ας δεχτούμαι την προτεινόμενη προοδευτική κλίμακα.

Η πρότασή μας είναι απλά πάνω στο Πολυνομοσχέδιο και στο τι αναφέρει δίδοντας έμφαση σε κάτι συγκεκριμένο. Αν συζητούσαμε σε γενική βάση ίσως θα ήταν (και θα ήταν) διαφορετική η πρότασή μας.

Λεπτά τα ζητήματα...

Χονδρικά ο στόχος μας...

Link to comment
Share on other sites

Πολύ καλό και σωστά δομημένο κείμενο. Μπράβο παιδιά.

Ευχαριστούμε.

Συμφωνώ με τον ype, δεν πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές κλίμακες.

βλ. ype..

Όσο για το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών, δεν νομίζω ότι στέκει και νομικά αυτό, πρέπει να το δούμε με κάποιο δικηγόρο. Όταν υπάρχει νομοθετική ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ασφάλισης σε συγκεκριμένο ασφαλιστικό φορέα, και η μη ένταξη σου είναι απογορευτική για την άσκηση του επαγγέλματος σου, θεωρώ ότι δεν μπορεί η δαπάνη αυτή να είναι διαπραγματεύσιμη ως προς το ποσοστό έκπτωσης της, από τη στιγμή που δεν είναι διαπραγματεύσιμη ως προς το ύψος της. Αυτό θα μπορούσε να ίσχυε, μόνο αν υπήρχε δικαίωμα επιλογής ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό -ιδιωτικό η μη - φορέα, οπότε κάλλιστα ο νομοθέτης θα μπορούσε να θέσει ένα πλαφόν.

Πολύ σωστή παρατήρηση.

Link to comment
Share on other sites

Αντιλαμβάνομαι τι λέτε.

Απλά λέω ότι αυτό επιτυγχάνεται με την προοδευτικότητα και δεν βλέπω τον λόγο να έχουμε διαφορετικά κλιμάκια (διαφορετική κλίμακα ουσιαστικά) ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος όπως δεν θέλουμε να έχουμε και διαφορετική κλίμακα ανάλογα με το επάγγελμα.

Απλοποίηση και προοδευτικότητα. (λέω εγώ)

Άποψή μου

Link to comment
Share on other sites

Guest MDASK εκτός

μπράβο κι από εμένα βρε παιδιά...

μακάρι να γίνονταν περισσότερες τέτοιες κινήσεις, ίσως είχαμε προλάβει πολλά...

Link to comment
Share on other sites

Αντιλαμβάνομαι τι λέτε.

Απλά λέω ότι αυτό επιτυγχάνεται με την προοδευτικότητα και δεν βλέπω τον λόγο να έχουμε διαφορετικά κλιμάκια (διαφορετική κλίμακα ουσιαστικά) ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος όπως δεν θέλουμε να έχουμε και διαφορετική κλίμακα ανάλογα με το επάγγελμα.

Απλοποίηση και προοδευτικότητα. (λέω εγώ)

Άποψή μου

Σε καταλαβαίνω Γιάννη.

Link to comment
Share on other sites

Μπορουμε να σταματησουμε τι συζητηση και να λεει ενας ενας οτι προσυπογραφει το κειμενο του συλόγου Χανιων; Εγω ήδη το εκανα και μεγραψαν στην κατασταση τους. Τα υπολοιπα δεν ωφελουν σε τιποτα.

Link to comment
Share on other sites

Μπορουμε να σταματησουμε τι συζητηση και να λεει ενας ενας οτι προσυπογραφει το κειμενο του συλόγου Χανιων; Εγω ήδη το εκανα και μεγραψαν στην κατασταση τους. Τα υπολοιπα δεν ωφελουν σε τιποτα.

κι εγω μαζι σας ....

δεν καταλαβα οτι υπαρχει καποια κατασταση.....

δεν θεωρω οτι ειμαι σε θεση να μπω στην διαδικασια να κανω κριτικη γιαυτα που γραφει το κειμενο....

ουτε και πιστευω οτι εχει κανενα νοημα τωρα, γι αυτο και δεν εγραψα μεχρι τωρα.....

Link to comment
Share on other sites

Αποτελεί ευχαρίστησή μας η τυχόν χρησιμοποίηση της ανωτέρω επιστολής (ολόκληρης ή μέρος αυτής), από άλλους Συλλόγους ή Οργανώσεις.

Μπορουμε να σταματησουμε τι συζητηση και να λεει ενας ενας οτι προσυπογραφει το κειμενο του συλόγου Χανιων; Εγω ήδη το εκανα και μεγραψαν στην κατασταση τους. Τα υπολοιπα δεν ωφελουν σε τιποτα.

:huh:

Συγγνώμη αλλά ....... πως θα υπογράψουν την επιστολή ενός συλλόγου μη μέλη του;

Ο Κωστής σωστά σκέφτηκε να την μετατρέψει σε υπόδειγμα για άλλους συλλόγους.

Αυτή νομίζω είναι η ενδεδειγμένη δράση.

Link to comment
Share on other sites

Συγγνώμη αλλά ....... πως θα υπογράψουν την επιστολή ενός συλλόγου μη μέλη του;

Ο Κωστής σωστά σκέφτηκε να την μετατρέψει σε υπόδειγμα για άλλους συλλόγους.

Αυτή νομίζω είναι η ενδεδειγμένη δράση.

Ευχαριστούμε ξανά για την φιλική σας διάθεση αλλά ισχύει αυτό που έγραψε ο Γεραπετρίτης.

Το κείμενο αυτό έχει φτιαχτεί από τα μέλη του Συλλόγου μας και έχει φύγει ήδη στους Βουλευτές των Χανίων (ώστε να έχουν την άποψή μας πριν ψηφίσουν), στον Υπουργό (Βενιζέλο) στους Υφυπουργούς (Σαχινίδη και Οικονόμου), στην Κλαδική μας Ομοσπονδία (ΠΟΦΕΕ), στην Τοπική Ομοσπονδία (ΟΕΒΕΝΧ- Επαγγελματίες Χανίων), και κοινοποιήθηκε στις ΔΟΥ μας και στα ΜΜΕ.

Το στέλνουμε για :

α) γνωστοποίσή σας

β) υπόδειγμα ή πηγή κάποιων στοιχείων για τυχον παρέμβαση άλλου συλλόγου ή Ομάδας.

Link to comment
Share on other sites

........

Το στέλνουμε για :

α) ενημέρωσή σας

β) υπόδειγμα ή πηγή κάποιων στοιχείων για τυχον παρέμβαση άλλου συλλόγου ή Ομάδας.

Αυτό χρειάζεται.

να υπάρξουν κι άλλοι σύλλογοι στον δρόμο αυτό..

Μην μας συνεπαίρνει ο ενθουσιασμός και φωνάζουμε σαν όχλος όλοι μαζί.

Εδώ έχουμε μια παρέμβαση θεσμικού οργάνου σε άλλα όργανα/εκφραστές εξουσίας.

Δεν κάνουμε διαδήλωση να μαζευτούμε περισσότεροι

Link to comment
Share on other sites

Μπορουμε να σταματησουμε τι συζητηση και να λεει ενας ενας οτι προσυπογραφει το κειμενο του συλόγου Χανιων; Εγω ήδη το εκανα και μεγραψαν στην κατασταση τους. Τα υπολοιπα δεν ωφελουν σε τιποτα.

ΣΩΣΤΆ!!!

προσυπογράφω το κείμενο κ Σταυρουλάκη!!

Link to comment
Share on other sites

Αυτό χρειάζεται.

να υπάρξουν κι άλλοι σύλλογοι στον δρόμο αυτό..

Μην μας συνεπαίρνει ο ενθουσιασμός και φωνάζουμε σαν όχλος όλοι μαζί.

Εδώ έχουμε μια παρέμβαση θεσμικού οργάνου σε άλλα όργανα/εκφραστές εξουσίας.

Δεν κάνουμε διαδήλωση να μαζευτούμε περισσότεροι

Αν είχαμε τα μειλ των άλλων Συλλόγων (που θα τα βρώ) θα τους στέλναμε το μειλ και θα τους παρακαλούσαμε να το στέιλουν ταυτόχρονα στους βουλευτές του Νομού τους και στους Υπουργούς.

Ομοίως να συμμετέχουμε και εμείς σε δικές τους επιστολές...

Αυτό που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Μπίμπης: "Οριζόντια Επικοινωνία"...

Θα ήθελα να ήξερα πόσο αυτό θα τους επηρέαζε.... <_<

Link to comment
Share on other sites

Guest jp Κυκλαδες

Η πολιτικη που εφαρμοζουν ειναι συγκεκριμενη.

Οποτε,

Αν εμεις μιλαμε για συγκεκριμενες λυσεις,(επειδη ξερουμε την δουλεια μας),αυτοι δεν καταλαβαινουν τιποτα,απλα γιατι δεν θελουν.

Δεν μας ρωτησε ποτε κανεις!! Εμεις μονο γνωριζουμε τα μεγαλα προβληματα των μικρων-μεσαιων-μεγαλων επιχ/σεων τυχαιο !

Με λιγα λογια και πιστευω οτι καταλαβαινετε ολοι σας, οτι και να λετε δεν μασανε τιποτα.

Παγκοσμια οι αλλαγες ειναι μεγαλες και θα ειναι κοινες για ολες τις χωρες.

Τραπεζες,πολυεθνικες,Δημοσια εξυγειανση,θα ειναι η καραμελα μας πρωι-μεσημερι-βραδυ.Τα κεφαλια μεσα για οσους δεν μπορουν, αλλα ολοι οι υπολοιποι ας βοηθησουμε με τις γνωσεις μας και την δουλεια μας μεσω συλλογων και οργανωσεων να βοηθησουμε να βγαινουν οι αληθειες στην δημοσιοτητα γρηγορα.

Να γινονται προτασεις και παρατηρησεις για ολα αμεσα ομως!Οχι στο παρα πεντε.Και οργανωμενα.Δηλαδη,ολοι οι συλλογοι να ξερουν ο ενας τον αλλον και μαζι να κανουμε κατι.

Ετσι μονο θα μπορεσουμε να βοηθησουμε.

Επειδη ξερετε ολοι σας οτι θα διαβασουμε και αλλα πολυνομοσχεδια (εχω βαρεθει να διαβαζω, ενα χρονο σχεδον τωρα) οπως επισης να τρεχω να προλαβω τις προθεμιες,ας δημιουργισουμε ενα forum μονο για θεματα του κλαδου μας για αρχη,περα απο τα φορολογικα αρχικα ,για να βρουμε μια κοινη κλαδικη ομαδικη βαση πανελλαδικα.Και φυσικα εκτος πολιτικων πιστευω.

Η ιδεα επεσε στο τραπεζι περιμενω προτασεις σας.

jp Κυκλαδες.

Link to comment
Share on other sites

Η ιδεα επεσε στο τραπεζι περιμενω προτασεις σας.

Η ιδέα έχει πέσει αρκετό καιρό στο τραπέζι. Δες

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showforum=261

Ομάδας Σκέψης και Παρέμβασης Λογιστών. //// "Αρχικές Συζητήσεις"

Τώρα βέβαια βρίσκεται κάτω από το τραπέζι επειδή χρειάζονται αρκετά χέρια για να μείνει πάνω.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έκλεισε το θέμα. Κατά τη γνώμη μου βρίσκεται στην εισαγωγή του...

Link to comment
Share on other sites

Η κίνηση αυτή του συλόγου είναι πολύ σωστή.

Μην ψάχνουμε τώρα που έχει λάθος και αν είναι αργά για τέτοιες κινήσεις.

Αυτήν την στιγμή πρεπει να είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, παραμερίζοντας μικροδιαφορές και διαφωνίες.

Πρέπει όλοι να ΣΥΜΕΤΕΧΟΥΜΕ!

Link to comment
Share on other sites

Αν είχαμε τα μειλ των άλλων Συλλόγων (που θα τα βρώ) θα τους στέλναμε το μειλ και θα τους παρακαλούσαμε να το στέιλουν ταυτόχρονα στους βουλευτές του Νομού τους και στους Υπουργούς.

Ομοίως να συμμετέχουμε και εμείς σε δικές τους επιστολές...

Αυτό που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Μπίμπης: "Οριζόντια Επικοινωνία"...

Θα ήθελα να ήξερα πόσο αυτό θα τους επηρέαζε.... <_<

Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους του Συλλόγου Θήρας που μας έστειλαν (στο Σύλλογο Χανίων) επιστολή συνεργασίας στο πλαίσιο της "Οριζόντιας Επικοινωνίας" . Να τους ευχαριστήσω επίσης και για παλαιότερες στάσεις τους σε προβλήματα του κλάδου.

Καλή συνεργασία συνάδελφοι.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...