Jump to content
 • 0

Δυνατότητα διευθυντών ΙΚΑ να ασκούν προσφυγή κατά αποφάσεων ΤΔΕ


stefanos_her
 Share

Question

Σήμερα το πήρα χαμπάρι.......

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε40/489/26.7.2011

Απαιτούμενες ενέργειες των υπηρεσιών εσόδων πριν την εκδίκαση αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) εργοδοτών για Π.Ε.Π.Α.Ε. που συντάχθηκαν σε επιτόπιους ελέγχους

Αθήνα 26/7/2011

Αριθμ. Πρωτ. Ε40/489

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242, 245 - 247

FAX : 210 52 23 228

E – mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ<br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;">ΘΕΜΑ : «Απαιτούμενες ενέργειες των υπηρεσιών εσόδων πριν την εκδίκαση αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) εργοδοτών για Π.Ε.Π.Α.Ε. που συντάχθηκαν σε επιτόπιους ελέγχους»

Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός την ανάγκη άμεσης διεκπεραίωσης των εκκρεμών εκθέσεων επιτόπιων ελέγχων και αφετέρου ερωτήματα των υπηρεσιών μας σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη διενέργειας ουσιαστικών ελέγχων, βάσει των ευρημάτων επιτόπιων ελέγχων της Ε.ΥΠ.Ε.Α. (καθώς και των λοιπών αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων), πριν την εκδίκαση ενστάσεων εργοδοτών κατά των αντίστοιχων συνταχθεισών σε βάρος τους Π.Ε.Π.Α.Ε., θέτουμε υπόψη σας, προς εφαρμογή, τα εξής :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 2 εδ. α-ζ του Ν.Δ. 3710/1957, όπως οι διατάξεις των εδαφίων αυτών αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 48 παρ. 4 του Ν.2676/1999, η Τοπική Διοικητική Επιτροπή (Τ.Δ.Ε.), μεταξύ των άλλων, ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες :

«α) αποφαίνεται επί των ενστάσεων κατά πάσης φύσεως αποφάσεων του διευθυντή του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. που αφορούν την ασφάλιση, τη διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης, τον υπολογισμό και την καταβολή των εισφορών, την πραγματοποίηση των ασφαλιστικών παροχών και οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητά του και επιλαμβάνεται του ουσιαστικού και νομικού ελέγχου της ορθότητας αυτών.<br style="font-style: italic;"><br style="font-style: italic;">Κατά τον έλεγχο η Τοπική Διοικητική Επιτροπή ερευνά ελευθέρως τα πραγματικά και νομικά της υπόθεσης στοιχεία.<br style="font-style: italic;"><br style="font-style: italic;">Δύναται για την ανεύρεση της αλήθειας να καλέσει οποιονδήποτε για τη λήψη πληροφοριών, να εξετάσει μάρτυρες, να ενεργήσει αυτοψία, να προκαλέσει ιατρικές γνωματεύσεις, να ζητήσει πληροφορίες από κάθε αρχή και λάβει υπόψη της οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο, χωρίς να δεσμεύεται από τα υποβληθέντα έγγραφα, αποφασίζει δε ελευθέρως και κατά συνείδηση, σύμφωνα όμως προς το νόμο και τους κανονισμούς του Ιδρύματος......................».<br style="font-style: italic;">

2. Η Τ.Δ.Ε., στην οποία μεταβιβάζεται μετά την υποβολή ένστασης ολόκληρη η υπόθεση, καθίσταται αποκλειστικά αρμόδια για την έρευνα τόσο του νομικού όσο και του πραγματικού μέρους της υπόθεσης και ως πλήρους δικαιοδοσίας ανεξάρτητο συλλογικό όργανο (άρθρο 5 παρ. 5 του Ν.1943/1991) κρίνει εξαρχής την δημιουργηθείσα ασφαλιστική διαφορά, χωρίς να δεσμεύεται από την έρευνα που προηγήθηκε για την έκδοση της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης.

Κατά την εν λόγω εξέταση επιτρέπεται να προβληθούν νέα πραγματικά γεγονότα και αποδεικτικά στοιχεία αλλά και προτάσεις με νέους νομικούς ισχυρισμούς για να υποστηριχθεί το βάσιμο της ένστασης.

3. Από τις διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, που διέπουν τον θεσμό του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού και κυρίως από τα αναφερόμενα στην εισηγητική έκθεση του άρθρου 2 του Ν.2556/1997, συνάγεται ότι ο σκοπός της θέσπισης της υποχρέωσης των εργοδοτών να καταχωρούν στο εν λόγω Ειδικό Βιβλίο τους νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενούς τους, για την παράλειψη της οποίας επιβάλλεται σχετικό πρόστιμο, δεν είναι εισπρακτικός, αλλά αποβλέπει αφενός στη διασφάλιση τόσο των μισθωτών όσο και των εργοδοτών, ως προς τον ακριβή χρόνο πρόσληψης και τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης και αφετέρου στην προστασία των συμφερόντων του Ιδρύματος με τη μείωση της εισφοροδιαφυγής.

4. Μετά την επί της ουσίας κατάργηση, με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3900/2010, της δυνατότητας των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. να ασκούν προσφυγές κατά αποφάσεων των οικείων Τ.Δ.Ε., καθίσταται πλέον απολύτως αναγκαίο το γεγονός η κρίση των Τ.Δ.Ε. να βασίζεται σε όσο το δυνατόν ακριβέστερα και επαρκή στοιχεία, που να αποτυπώνουν πλήρως το εύρος της κρινόμενης υπόθεσης, χωρίς να παραμένει ανεξερεύνητη καμία πτυχή της (σχετ. Γ.Ε. : Γ99/1/34/24-2-2011).

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή εκτιμούμε ότι το έργο των Τ.Δ.Ε., να κρίνουν ορθά και σύννομα τις δημιουργηθείσες ασφαλιστικές διαφορές, διευκολύνεται σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό, θα πρέπει, πριν από την εκδίκαση ενστάσεων για Π.Ε.Π.Α.Ε., οι οποίες συντάχθηκαν κατά τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, να έχει πραγματοποιηθεί και ουσιαστικός έλεγχος, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι εργαζόμενοι, που βρέθηκαν στον επιτόπιο έλεγχο και υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. έχουν τακτοποιηθεί ασφαλιστικά από τον εργοδότη τους, άλλως να καταλογίζονται σε βάρος του οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, επιβαρύνσεις κ.λ.π..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

Το άρθρο 18 του 3900 έχει ως εξής:Αρθρο 18.

 Η παράγραφος 2 του άρθρου 64 του ΚΔΔ αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Προσφυγή μπορεί επίσης να ασκήσει ο Υπουργός Οικονομικών, καθώς και τα όργανα, στα οποία έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα αυτή με απόφασή του, υπέρ του Δημοσίου κατά των πράξεων των φορολογικών οργάνων του τελευταίου, οι οποίες εκδίδονται κατ' εφαρμογή της φορολογικής εν γένει νομοθεσίας.»

Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του ν. 702/1977, η οποία είχε καταργηθεί με το εδάφιο γ' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1407/1984 και επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 8 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α'), καταργείται.

Ενώ το άρθρο 64 του ΚΠΠ, κωδικοποιημένο μέχρι τέλος του 2004 είχε ως εξής:

Άρθρο 64: Ενεργητική νομιμοποίηση

1. Προσφυγή μπορεί να ασκήσει εκείνος: α) ο οποίος έχει άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον, ή β) στον οποίο αναγνωρίζεται τέτοιο δικαίωμα από ειδική διάταξη νόμου.

2. Προσφυγή μπορεί επίσης να ασκήσει: α) Ο Υπουργός Οικονομικών, καθώς και ο αρμόδιος οικονομικός επιθεωρητής, υπέρ του Δημοσίου, κατά των πράξεων των φορολογικών οργάνων του τελευταίου, οι οποίες εκδίδονται κατ' εφαρμογή της φορολογικής εν γένει νομοθεσίας. β) Κάθε άλλη αρχή, καθώς και ο Γενικός της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον ειδική διάταξη νόμου αναγνωρίζει ρητώς σε αυτούς τέτοιο δικαίωμα.

Έχει κανείς τον 702/1977 άρθρο 33 να δούμε τι έγραφε γιατί τον ψάχνω και δεν...????

Link to comment
Share on other sites

12 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Το άλλο το είδες?

http://www.taxheaven.../circular/12487

κεντάει ο ΙΚΑς.. :D

Μωρέ το είδα, αλλά αυτό είναι απαλλαγή από γραφειοκρατεία, που δεν έχει και πολλά για τις επιχειρήσεις....

Η μη δυνατότητα άσκησης προσφυγής από τον διευθυντή όμως κατά της ΤΔΕ, λέει πολλά............ τουλάχιστον κατά την άποψή μου...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μωρέ το είδα, αλλά αυτό είναι απαλλαγή από γραφειοκρατεία, που δεν έχει και πολλά για τις επιχειρήσεις....

Μαλλον περισσοτερα προβληματα εχει για τις επιχειρησης, αφου δεν θα διεκδικεις πλεον μονο ακυρωση της ΠΕΠΑΕ αλλα και τις τυχον επι πλεον εισφορες που θα καταλογιζονται

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Διαβαστε και αυτο για να εχετε μια πληρεστερη εικονα επι του θεματος

Όχι πως θα το αφήνανε έτσι.........

Να δω βέβαια (ιδίως στην περιφέρεια) ποιος διευθυντής θα βγάλει παράνομη απόφαση ΤΔΕ και θα ζητήσει την επανεισαγωγή της......

Με μισό μάτι θα τον κοιτάζουνε οι πρόεδροι των επιτροπών......

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μαλλον περισσοτερα προβληματα εχει για τις επιχειρησης, αφου δεν θα διεκδικεις πλεον μονο ακυρωση της ΠΕΠΑΕ αλλα και τις τυχον επι πλεον εισφορες που θα καταλογιζονται

Αυτά έτσι κι αλλιώς θα τα βλέπαμε μπροστά μας (στον τακτικό), οπότε δεν μου κάνει καμία εντύπωση....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα. Έχω μία διαφορά με το ΙΚΑ ΕΤΑΜ σχετική με τα αναφερόμενα σε αυτό το θέμα. Ένσταση μας κατά ΠΕΕ ΠΕΠΕΕ εισήχθη δύο φορές προς συζήτηση και η αρμόδια ΤΔΕ μας δικαίωσε και τις δυο φορές. Παρόλα αυτά στην τελική απόφαση επί της δεύτερης συζήτησης αναφέρεται στην πρώτη σελίδα ότι ασκήθηκαν προσφυγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Πήγα από εκεί αυτοπροσώπως να τους διευκρινίσω το θέμα ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΥΠ/ΤΟΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ και μου είπε μια υπάλληλος εκεί ότι δεν ισχύει αυτό και οτι το ΙΚΑ μπορεί ξανά να ασκεί προσφυγές για διαφορές με αντικείμενο άνω των 2000 ευρώ όπως αναφέρει μία εγκύγκλιος. Τι αρλούμπες είναι αυτές? Γνωρίζετε κάτι σχετικό?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Δική μου άποψη πάντως είναι ότι η ερμηνεία του κώδικα διοικητικής δικονομίας μετά την τροποποίηση του από τον ν.3900/2010 για την επιτάχυνση της διαδικασίας των διοικητικών δικαστηρίων δεν δύναται να αλλάξει με μία εγκύκλιο. Επί της ουσίας έχουμε αναγνώριση ενεργητικής νομιμοποίησης της Διοίκησης μέσω των Διευθυντών του ΙΚΑ να ασκούν προσφυγές όπως πριν την ισχύ του 3900/2010 μέσω εγκυκλίου που παρερμηνεύει παντελώς και το γράμμα και τον πνεύμα της όλης μεταρρύθμισης η οποία απέβλεπε στην εξάλειψη του γεγονότος η Διοίκηση να στρέφεται κατά της Διοίκησης. Έχω φάει τον τόπο να βρω την εν λόγω εγκύκλιο αλλά τίποτα. Για οτιδήποτε νεότερο μάθω ή περιέλθει στην γνώση μου θα το το δημοσιεύσω εδώ για να το επικαιροποιήσουμε το θέμα. Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ισιδώρα χίλια ευχαριστώ! Θα μπορούσες να μου πεις ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αναζήτησης εγκυκλίων? Από το site του ΙΚΑ μήπως? Ευχαριστώ και πάλι

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ισιδώρα χίλια ευχαριστώ! Θα μπορούσες να μου πεις ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αναζήτησης εγκυκλίων? Από το site του ΙΚΑ μήπως? Ευχαριστώ και πάλι

Καθε αναζητηση χρειαζεται κατ αρχην χρονο και αμεσο ενδιαφερον με το αντικειμενο κυριας ασχολιας αυτου που αναζητα.

Για το ΙΚΑ το site του ΙΚΑ ειναι καλο αλλα με καποια καθυστερηση και βεβαια το site που μας φιλοξενει για ολα τα θεματα.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...