Jump to content

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ.Σ.


Recommended Posts

Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος αν η εγγραφή και οι εισφορές δικηγόρου στον Δ.Σ., είναι απαλλασσόμενες δαπάνες για φορολογική αναμόρφωση?

Γιατί από τον προηγούμενο λογιστή, υπάρχουν σαν καταχώρηση στο βιβλίο και στο περσινό της Ε3 είναι σαν δαπάνη χωρίς αναμόρφωση.

Link to comment
Share on other sites

Βρήκα αυτό :

Εκπτωση ασφαλιστικών εισφορών Ταμείου Νομικών

1035511/771/Α0012/ΠΟΛ.1134/7.4.2000

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 75/2000 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους, που αποδέχθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών. Μ' αυτή γνωμοδοτείται ότι

στην έννοια των ασφαλιστικών εισφορών της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 8 του

Ν.2238/1994, που εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου,

περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές που αποδίδονται με αποκόμματα

ενσήμων που επικολλούν οι δικηγόροι σε έγγραφα νομικού περιεχομένου και μέχρι

το ποσό που καθορίζεται υποχρεωτικά από το νόμο.

Αρ. Γνωμ.: 75/2000

Περίληψη ερωτήματος: Εννοια των ασφαλιστικών εισφορών που εκπίπτουν από το

συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ'

της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994. Ερωτάται αν τα ποσά των ασφαλιστικών

εισφορών που αποδίδονται από τους δικηγόρους στο Ταμείο Νομικών με αποκόμματα

ενσήμων, που επικολλώνται σε έγγραφα νομικού περιεχομένου, αποτελούν

ασφαλιστικές εισφορές εκπιπτόμενες από το συνολικό εισόδημά τους, σύμφωνα με

τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος, το Ε' Τμήμα του ΝΣΚ εγνωμοδότησε ως ακολούθως:

Α. Στο άρθρο 8 (παρ. 1, περ. δ') του Ν.2238/1994 "Κώδικας Φορολογίας

Εισοδήματος" ορίζονται τα εξής: "1) Από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου

αφαιρούνται κατά περίπτωση τα ποσά των πιο κάτω δαπανών: α) .... β) ... δ) τα

ποσά που καταβλήθηκαν (μέσα στο έτος) στα Ασφαλιστικά Ταμεία, εφόσον η καταβολή

τους είναι υποχρεωτική από το νόμο καθώς και τα ποσά των καταβαλλομένων

εισφορών για "προαιρετική ασφάλιση" σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο".

1. Στην έννοια των ασφαλιστικών εισφορών της άνω διατάξεως υπάγονται τα ποσά

που καταβάλλει ο φορολογούμενος σε Ταμεία Ασφάλισής του για την αναγνώριση του

χρόνου υπηρεσίας (πολιτικής, στρατιωτικής κ.λπ.) ως χρόνου ασφάλισης για τη

λήψη σύνταξης που δικαιούται, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το

νόμο, καθώς και τα ποσά των καταβαλλομένων εισφορών σε περίπτωση προαιρετικής

ασφάλισης σε Ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο. Κατά τις οδηγίες της Διοίκησης

(Υπουργείο Οικονομικών: 1018050/ΠΟΛ.144/1993) το υποχρεωτικό του νόμου, ως

προϋπόθεση για την έκπτωσή τους, αναφέρεται στις εισφορές που καταβάλλονται στα

Ασφαλιστικά Ταμεία και όχι στην ασφάλιση. Συνεπώς, ποσά καταβαλλόμενα

οικειοθελώς σε διάφορα Ταμεία ή καταβαλλόμενα πέραν των υπό του νόμου

υποχρεωτικά καθοριζομένων, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, ενώ εξάλλου όταν ο

φορολογούμενος, ασκώντας το δικαίωμα που του παρέχει ο νόμος, υπάγεται στην

προαιρετική ασφάλιση, δικαιούται να εκπέσει τις ασφαλιστικές εισφορές του προς

το Ασφαλιστικό Ταμείο που υπήχθηκε προαιρετικά, εφόσον οι εισφορές αυτές είναι

κατά νόμο υποχρεωτικές.

2. Περαιτέρω, κατά τα νομολογηθέντα, οι εισφορές στα Ταμεία Ασφαλίσεως

εκπίπτουν πάντα από το συνολικό εισόδημα του υπόχρεου του έτους στο οποίο

πραγματοποιήθηκε η καταβολή (Σ.τ.Ε. 387/1966) και όχι από κάποια πηγή

εισοδήματος. Συνεπώς, όπως δέχεται και η Διοίκηση, προκειμένου για

επιτηδευματίες οι εισφορές δεν επιτρέπεται να εκπίπτονται από τα ακαθάριστα

έσοδα της επιχείρησης (Υπουργείο Οικονομικών: Ε.7026/ΠΟΛ.130/1979).

3. Αλλη προϋπόθεση για την έκπτωση των εισφορών είναι να αποδεικνύεται πλήρως

η καταβολή τους. Ως δικαιολογητικό προς απόδειξη της καταβολής απαιτείται

βεβαίωση ή απόδειξη του Ασφαλιστικού Ταμείου, από την οποία προκύπτει το ποσό

των ασφαλιστικών εισφορών, που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο,

καθώς και το ποσό των καταβαλλομένων εισφορών στην περίπτωση προαιρετικής

ασφάλισης σε Ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

Β. Με τις διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960 "Κώδικας περί Ταμείου Νομικών"

ορίζονται τα εξής, σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων στο

Ταμείο Νομικών, στο άρθρο 10, παρ. 1, εδάφιο γ' (όπως ισχύει): "Οι πόροι του

ταμείου αποτελούνται α) .... β) .... γ) 1. Εκ μηνιαίας εισφοράς των δικηγόρων

και άμισθων υποθηκοφυλάκων, εισπραττομένης δια του ασφαλιστικού βιβλιαρίου δι'

επικολλήσεως εν αυτώ των αποκομμάτων εξ ενσήμων του ταμείου, περί ων τα εδάφια

1β, ιγ, και ιδ του παρόντος άρθρου αναφερομένων πόρων, αντιπροσωπευόντων αξία

ισόποσον προς ποσοστόν 20% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εφέτου. Το εν

λόγω ποσοστό αναπροσαρμόζεται .... 5. Εάν το σύνολο των αποκομμάτων ενσήμων που

επικολλήθηκαν με τον πιο πάνω τρόπο δεν καλύπτει στο ολόκληρο το παραπάνω

ελάχιστο όριο εισφοράς, οι υπόχρεοι οφείλουν να συμπληρώνουν το υπόλοιπο ποσό

με επικόλληση αποκομμάτων ολόκληρων των ενσήμων που απαιτούνται ή με εφάπαξ

καταβολή σε χρήμα. 6. Εις τήρησιν ασφαλιστικού βιβλιαρίου υποχρεούνται άπαντες

οι άμισθοι ησφαλισμένοι του ταμείου από της υπαγωγής των εις την ασφάλισιν

εξαιρέσει των συμβολαιογράφων, των τελούντων εν αναστολή της ασκήσεως του

επαγγέλματος δικηγόρων, των δικηγόρων καθηγητών ανωτάτων σχολών ως και των

άμισθων δικαστικών επιμελητών δια τον χρόνο κατά τον οποίον οι τελευταίοι

τυγχάνουν έμμισθοι. Δια ασφαλιστικών βιβλιαρίων, εφοδιάζονται οι υπόχρεοι προς

τήρηση εντός των δύο πρώτων μηνών εκάστου ημερολογιακού έτους επί τη συγχρόνω

υπό τούτων παραδόσει του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του προηγούμενου έτους".

Τέλος, στην παρ. 8α' του άρθρου 29 του παραπάνω Ν.Δ., όπως ισχύει από

14.5.1992, μετά την αντικατάστασή της αρχικά από το άρθρο 16 του Ν.730/1977 και

στη συνέχεια από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.2042/1992 ορίζεται: "8α. Σε

περίπτωση που οι ασφαλισμένοι δεν τηρούν το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο σύμφωνα

με τη διάταξη του εδ. γ' της παρ. 10 του παρόντος ή το τηρούν ελλιπώς, έχουν

την υποχρέωση να εξοφλήσουν την οφειλή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8

του άρθρου 21 του Ν.1976/1991. Ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών αρχίζει από τη

λήξη της δίμηνης προθεσμίας παράδοσης του ασφαλιστικού βιβλιαρίου".

Γ. Από το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι στην έννοια των

ασφαλιστικών εισφορών που εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα των δικηγόρων,

κατ' άρθρο 8, παρ. 1, περ. δ' του Ν.2238/1994, υπάγονται όχι μόνο τα χρηματικά

ποσά που αυτοί καταβάλλουν στο Ταμείο Νομικών για ασφαλιστικές εισφορές, αλλά

και τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που αποδίδονται στο Ταμείο Νομικών με

αποκόμματα ενσήμων που επικολλώνται σε έγγραφα νομικού περιεχομένου, εφόσον

αντιπροσωπεύουν ποσά εισφορών υποχρεωτικά καθοριζομένων από το νόμο, η δε

καταβολή τους αποδεικνύεται πλήρως. Τούτο διότι, αφενός η καταβολή των

ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων στο Ταμείο Νομικών είναι υποχρεωτική από το

νόμο και, αφετέρου, ο τρόπος καταβολής τους με την επικόλληση των αποκομμάτων

ενσήμων στο ασφαλιστικό βιβλιάριο προβλέπεται από τη νομοθεσία του Ταμείου

Νομικών, ενώ η τήρηση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου είναι υποχρεωτική και μόνο σε

περίπτωση μη τήρησης ή ελλιπούς τήρησης αυτού προβλέπεται η καταβολή των

καθορισμένων ασφαλιστικών εισφορών ή του υπολοίπου αυτών με εφάπαξ καταβολή σε

χρήμα του αντίστοιχου ποσού.

Αντίθετη άποψη δεν βρίσκει έρεισμα στις ανωτέρω διατάξεις του φορολογικού νόμου

(άρθρο 8, παρ. 1, περ. δ' του Ν.2238/1994), ο οποίος για την έκπτωση των

ασφαλιστικών εισφορών προϋποθέτει καταβολή αυτών στα Ασφαλιστικά Ταμεία, χωρίς

να προσδιορίζει τον τρόπο καταβολής τους, ενώ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη

νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου Νομικών, η οποία καθιερώνει κατ'

αρχήν την καταβολή των εισφορών με επικόλληση των αποκομμάτων ενσήμων στο

υποχρεωτικά τηρούμενο ασφαλιστικό βιβλιάριο.

Βεβαίως, πρέπει να επισημανθεί ότι ασφαλιστικές εισφορές που αποδίδονται με

αποκόμματα ενσήμων στο Ταμείο Νομικών, θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση από το

εισόδημα των δικηγόρων μόνο μέχρι του ποσού που καθορίζεται υποχρεωτικά από το

νόμο και ποτέ πέραν αυτού.

εδώ (για να βοηθηθούν κι άλλοι συνάδελφοι σε παρόμοιο θέμα)

http://www.taxheaven...p?showtopic=465

αλλά είναι του 2000, γνωρίζεται αν άλλαξε κάτι?

Υ.Σ. Τι έγινε?? Μάθατε για παράταση κι εξαφανιστήκατε όλοι??

Link to comment
Share on other sites

Κάποια βοήθεια, κανείς ????

ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ, ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ.ΑΝ ΕΝΝΟΕΙΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΥΤΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε1 ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ.ΑΥΤΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΑΦΑΙΡΟΥΝΑΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...