Jump to content
  • 0

Σε δημόσια διαβούλευση το πρόγραμμα digi-mobile


GiannisM
 Share

Question

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του ΥπουργείουΠεριφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με την εταιρία«Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» ανακοίνωσαν την νέα δράση «digi-mobile»η οποίατίθεται από τις 7 έως τις 21 Απριλίου 2011 σε Δημόσια Διαβούλευση.

Σκοπό της δράσης digi-mobile αποτελεί η ενίσχυση τηςαξιοποίησης καινοτόμων εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών(smartphones) και tablet-pc, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στουςτομείς του Τουρισμού, Πολιτισμού, Εστίασης, Χονδρικού εμπορίου, Υγείας, Ψυχαγωγίας, Περιβάλλοντος, Μεταφορών και μεταφορικών δραστηριοτήτων(logistics), Υπηρεσιών γενικότερα, καθώς και της Πληροφορικής και τωνΤηλεπικοινωνιών.

Δικαίωμα συμμετοχής στην δράση digi-mobile έχουν μεμονωμένεςυφιστάμενες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών) ιδιωτικού δικαίου,που:

• Δραστηριοποιούνταινόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

• Έχουνκλείσει μια τουλάχιστον διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία υποβολής τηςπρότασης για υπαγωγή στην δράση.

• Απασχολούνκατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση κατ’ ελάχιστον έναν (1)εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) και κατά μέγιστο είκοσι (20) εργαζόμενους(20 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου,επιπλέον του/των επιχειρηματία/ων, του/των μετόχου/ων του/των εταίρου/ων.

• Δενεντάσονται στον κανόνα de-minimis.

Οι επιλέξιμες ενέργειες της δράσης digi mobile αφορούν την ανάπτυξη, την απόκτηση και την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών μέσω smartphones (native mobile apps/ web mobile apps ή και webmobile portals), που να είναι είτε τύπου B2C(Επιχείρηση προς Καταναλωτή) είτετύπου B2B (Επιχείρηση προς Επιχείρηση). Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει νααξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες εφαρμογές επί «έξυπνων» συσκευώνκινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστών-ταμπλετών (tablet-pc) και ναδιατίθενται μέσω συνδρομητικού μοντέλου «Λογισμικού με τη μορφή Υπηρεσίας»(Software-as-a-Service).

Οι εφαρμογές που ενισχύονται θα πρέπει να «κατεβαίνουν» καινα λειτουργούν στις συσκευές κινητής επικοινωνίας (να είναι “downloadable”) καινα μπορούν να λειτουργούν είτε offline, είτε αξιοποιώντας web δεδομένα.Εναλλακτικά, επιτρέπεται η ανάπτυξη mobile portals εφόσον όμως:

• Παρέχουνολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας που υποχρεωτικά αναγνωρίζει τον τύπο /λειτουργικό σύστημα της συσκευής κινητής επικοινωνίας και προσαρμόζεται σταχαρακτηριστικά της.

• Παρέχουνπλήρη λειτουργικότητα, αντίστοιχα με τα υφιστάμενα web portals της επιχείρησης.

• Επιτρέπουνδιάδραση με το χρήστη των smartphones και δεν περιορίζονται σε μονόδρομηπροώθηση πληροφοριών.

Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών περιλαμβάνουν:

• εφαρμογέςπου επιτρέπουν σε μετακινούμενα στελέχη της επιχείρησης (mobile workers) τηδιαρκή πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα (έλεγχος αποθήκης, πρόσβαση σεενδοεταιρικά συστήματα διαχείρισης πελατών, πωλήσεων, ERP κλπ.)

• καινοτόμεςυπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες, μέσω συσκευώνκινητών επικοινωνιών

• καινοτόμεςεφαρμογές που προωθούν ή παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα, αξιοποιώντας τογεωγραφικό στίγμα του χρήστη (location based services) και υπηρεσίες destinationmanagement

• εφαρμογέςκαι υπηρεσίες για την online επισκόπηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την παροχήπροσωποποιημένης πληροφόρησης, τη διαχείριση ραντεβού από την πλευρά τωνπελατών, την προσωποποιημένη ενημέρωση αναφορικά με την πρόοδο των παρεχόμενωνυπηρεσιών, την πρόσβαση σε φάκελο του πελάτη, τη διαχείριση του πελατολογίουκλπ.

• υπηρεσίεςεικονικής ξενάγησης με αξιοποίηση συσκευών κινητών επικοινωνιών

• υπηρεσίεςηλεκτρονικών πλη ρωμών

• υπηρεσίεςεπιλογής και ηλεκτρονικών κρατήσεων και ηλεκτρονικών πληρωμών για επιχειρήσειςενοικιάσεως αυτοκινήτων, θέατρα, κινηματογράφους, επιχειρήσεις παραγωγήςθεαμάτων και ψυχαγωγίας κλπ.

• εφαρμογέςγια ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αφορούν σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος(guides), παραγγελιοληψία room-service, κρατήσεις, στοχευμένη ενημέρωση,προσφορές (κουπόνια, διαγωνισμοί, κλπ) και εκδηλώσεις.

• εφαρμογέςγια διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και οργάνωσης ταξιδιών μέσω smartphones καιτην πληρωμή και κράτηση θέσεων

• εφαρμογέςγια την παρακολούθηση και διαχείριση στόλου οχημάτων, την κλήση ή κράτησηθέσεων σε ταξί, λεωφορεία κλπ.

• εφαρμογέςκαι οποιουδήποτε είδους συστήματα παραγγελιοληψίας μέσω κινητού για πελάτεςταχυφαγείων, delivery κλπ. καθώς και εφαρμογές εστιατορίων εστιασμένες στουςπελάτες, με στοχευμένη ενημέρωση σχετικά με διαθέσιμα μενού, προσφορές,κρατήσεις, συστήματα επιβράβευσης πελατών μέσω mobile coupons. Να σημειωθεί πωςοι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στη συγκεκριμένη κατηγορία αφορούν στουςπελάτες που βρίσκονται αποκλειστικά εκτός των καταστημάτων και δεν αφορούν σεηλεκτρονικές συσκευές παραγγελιοληψίας που χρησιμοποιούνται εντός τουκαταστήματος εστίασης.

• εφαρμογέςγια εταιρείες που προσφέρουν οποιασδήποτε μορφής service (πχ συνεργείααυτοκινήτων, εταιρείες service συσκευών, κλπ) για την online προσωποποιημένηπαρακολούθηση της πορείας των εργασιών προσφορές, κλπ.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα επιλεγούν, θα πρέπειαπαραιτήτως να υλοποιηθούν σε δύο τουλάχιστον εναλλακτικές πλατφόρμες εφαρμογώνέξυπνων συσκευών (ενδεικτικά τουλάχιστον δύο μεταξύ των Nokia Symbian, GoogleAndroid, Apple iOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone, Linux,Palm/HP's WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo and MeeGo) και να είναι δυνατόν ναεγκατασταθούν στη συσκευή (να είναι “downloadable”).

Οι Κατηγορίες Δαπανών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότησηστο πλαίσιο της δράσης, είναι οι ακόλουθες:

• Κ.Δ. (1):«Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Λογισμικού με τη μορφή υπηρεσίας (Softwareas a Service)» - 70% έως 90%

• Κ.Δ. (2):«Υπηρεσίες» - 10% έως 30%

Ο συνολικός Προϋπολογισμός που θα διατεθεί από την δράσηανέρχεται σε € 15.000.000.Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσειςσυνολικού προϋπολογισμού από€2.500 έως €5.000, ανάλογα με την κατηγορία που θαεπιλεγεί (ανάπτυξη ή διαμόρφωση Web Mobile Portal ή ανάπτυξη εφαρμογών γιαsmartphones αντίστοιχα).

Το ποσοστό επιχορήγησης δεν θα ξεπερνά το 70% του συνολικούπροϋπολογισμού της επένδυσης και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υψηλότερο από€3.500.

Αναμένεται σύντομα η προκύρηξη του προγράμματος digi-mobile.

Link to comment
Share on other sites

0 answers to this question

Recommended Posts

There have been no answers to this question yet

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...