Jump to content
 • 0

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα


Question

Προδημοσιεύτηκε η δράση «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» με συνολικό προϋπολο-γισμό €30 εκατ. Η δράση είναι στα πλαίσια τουεπιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικό-τητα & Επιχειρηματικότητα» τουΕΣΠΑ 2007-2013.

Σκοπός

Γενικοί στόχοι του προγράμματος αποτελούν η ενίσχυσητης δημιουργίας/ίδρυσης επιχειρήσεωναπό φυσικά πρόσωπα, και υφιστάμενων πολύμικρών και μικρών επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίησηκαινοτο-μικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ήυπηρεσιών.

Ενισχυόμενεςεπιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) υπό ίδρυση, β)νεοσύστατες (με έως μία κλεισμένη διαχειριστική χρήση) και γ) υφιστάμενες (με από 1-5 κλεισμένεςδιαχειριστικές χρήσεις) πολύ μικρέςκαι μικρές επιχειρήσεις, με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ατομικέςεπιχειρήσεις και συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν Β’ ή Γ’κατηγορίας βιβλία, οι οποίες δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν νομίμως στονελληνικό χώρο σε συγκεκριμένους επιλέξιμους ΚΑΔ και δεν ανήκουν στον περιορισμότου κανόνα DE MINIMIS.

Επιχορηγούμενεςδαπάνες

Επιλέξιμες είναι οιδαπάνες για:

· Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων καιχώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις (μέχριτο 25% του συνολικού προϋπολογισμού)

· Μηχανολογικός και ΕργαστηριακόςΕξοπλισ-μός (μέχριτο 80% του συνολικού προϋπο-λογισμού)

· Δαπάνεςπληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (μέχρι το40% του συνολικού προϋπολογισμού)

· Κατοχύρωση/ Τροποποίηση Πατεντών/Πνευ-ματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασίαδικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας (μέχρι το 40% του συνολικού προϋπολογισμού)

· Ενέργειεςσχεδιασμού, πιστοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / ΠιστοποίησηΔιαχειριστικών Συστημάτων (μέχρι το 25%του συνολικού προϋπολογισμού)

· ΔαπάνεςΤεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (μέχρι το 20% του συνολικού προϋπολογισμού)

· Δαπάνεςπροβολής & επικοινωνίας (μέχριτο 20% του συνολικού προϋπολογισμού)

· Ανάπτυξηεξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (μέχρι το 10% του συνολικού προϋπολογισμού)

· ΑνάπτυξηΠρωτοτύπων (μέχρι το 20% του συνολικούπροϋπολογισμού)

· ΛειτουργικέςΔαπάνες (μόνο για τις υπό ίδρυση & νεοσύστατες επιχειρήσεις) (μέχρι το 5% του συνολικού προϋπολογισμούκαι έως 12.000€)

Προϋπολογισμός- Ποσοστά επιχορήγησης

Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30χιλ. έως €300 χιλ για επενδυτικά σχέδια που αφορούν το τομέα της μεταποίησηςκαι από €20χιλ. έως €200χιλ. για τους λοιπούς τομείς.Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50%για όλη την επικράτεια.

Προθεσμίεςυποβολής

Αναμένεται σύντομα η τελική προκήρυξη της δράσης.

Link to post
Share on other sites

6 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Οι βασικότερες διαφοροποιήσεις του προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία :

Ευρύτητα εφαρμογής :

Το πρόγραμμα καλύπτει μεγάλο εύρος επιλέξιμων οικονομικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει τους κλάδους της μεταποίησης, της «πράσινης» οικονομίας και πολλούς από τους κλάδους της παροχής υπηρεσιών με εν δυνάμει καινοτομικά χαρακτηριστικά. Σε σχέση με παλαιότερα προγράμματα δεν περιλαμβάνονται δραστηριότητες που δεν έχουν από τη φύση τους καινοτομικό χαρακτήρα, ή υπάρχει κορεσμός στην αγορά ή πρόκειται καταφανώς για επιχειρηματικότητα ανάγκης.

Η έμφαση στην αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων δίδεται στα ποιοτικά τους στοιχεία που σχετίζονται με την καινοτομικότητά τους, τα προσόντα του υποψήφιου επιχειρηματία, την ποιότητα των προτεινόμενων προς χρηματοδότηση ενεργειών

Χαρακτήρας :

Το πρόγραμμα είναι το πρωτοπόρο στο είδος του, δεδομένου ότι:

 • Δίνει (ως βασική προτεραιότητα) έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας δια μέσου της αξιολόγησης και ενίσχυσης καινοτομικών, πρωτότυπων και ευρηματικών ιδεών.
 • Στην έννοια της καινοτομίας περιλαμβάνεται και επιβραβεύεται όχι μόνο η επιστημονική / τεχνολογική καινοτομία αλλά και η μη τεχνολογική και η οικολογική καινοτομία.
 • Δίνει έμφαση στις υπό ίδρυση και στις νέες επιχειρήσεις (μέχρι και πέντε διαχειριστικές χρήσεις) καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στήριξης .
Εφαρμογή:
Το πρόγραμμα είναι το πρώτο του είδους του, που:
 • Έχει διαρκή χαρακτήρα για όσο επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι της Δημόσιας Δαπάνης. Το πρόγραμμα δηλαδή υλοποιείται επί την βάση ετήσιων κύκλων παρέχοντας ένα διαρκές / διαχρονικό εργαλείο στήριξης στην αγορά.
 • Εισάγει ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της καινοτομίας που επιτρέπει την συστημική αντιμετώπιση και αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων επί της αρχής «ιδέα – σχεδιασμός υλοποίησης – υλοποίηση – αγορά» .
 • Υποστηρίζει ένα ευρύτατο πεδίο επιλέξιμων ενεργειών και των δαπανών που αντιστοιχούν σε αυτές, συμπεριλαμβανόμενων και λειτουργικών δαπανών για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
 • Εισάγει την έννοια της μετά την ολοκλήρωση παρακολούθησης των έργων και την επιβράβευση θετικών αποτελεσμάτων και υλοποίησης στόχων.
 • Μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία, με την απλοποίηση των επίσημων ‘’χαρτιών’’ που ζητούνται τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.

Χρηματορροές:

 • Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής.
 • Διασφαλίζεται η συνεχής χρηματορροή με την χρήση «κυλιόμενης» εγγυητικής επιστολής.
 • Διασφαλίζεται η άμεση καταβολή δημόσιας χρηματοδότησης μετά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 • Υπάρχει πρόβλεψη για νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης εάν επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα.

post-32027-0-15612000-1302613932_thumb.j

Swift Minds Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

http://www.swiftminds.gr/newsblog.php?category=2&post=18

http://www.facebook.com/swiftminds

Link to post
Share on other sites
 • 0

Μακάρι να έχει επιτυχία το πρόγραμμα...

...αλλά ΣΑΛΙΟ στην αγορά δεν υπάρχει για επενδυτικά προγράμματα-όλα πάνε για ακάλυπτες επιταγές πελατείας.

Και είναι κρίμα μιας και θα πρότεινα σε πελάτη μου να ανανεώσει τον εξοπλισμό πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών...αλλά όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, δεν ξέρουμε αν τον άλλο μήνα θα είμαστε εδώ.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Γιάννης Μ

Μακάρι να έχει επιτυχία το πρόγραμμα...

...αλλά ΣΑΛΙΟ στην αγορά δεν υπάρχει για επενδυτικά προγράμματα-όλα πάνε για ακάλυπτες επιταγές πελατείας.

Και είναι κρίμα μιας και θα πρότεινα σε πελάτη μου να ανανεώσει τον εξοπλισμό πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών...αλλά όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, δεν ξέρουμε αν τον άλλο μήνα θα είμαστε εδώ.

Πάντως το πρόγραμμα αυτό, καθώς και μερικά άλλα νέα προγράμματα, μπορούν να δώσουν μία βοήθεια για διέξοδο από την ανεργία, την αχρηστία και απαξίωση της στρατιάς πλέον των νέων ανθρώπων 25-35, οι οποίοι πήραν πτυχίο, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και ενώ βρίσκονται στην πιο παραγωγική τους ηλικία ανακαλύπτουν ότι δεν υπάρχουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Θεωρώ ότι είναι ώρα να πάρουν οι ίδιοι τα πράγματα στα χέρια τους. Μία παρέα 3-4 ανθρώπων με γνώσεις και με όρεξη για δουλειά, μπορεί με ένα σχετικά μικρό κεφάλαιο πχ 5.000€ έκαστος και με ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ δουλειά να στήσει μία καλή επιχείρηση ανταγωνιστικότατη η οποία σε 1-2 χρόνια να τους δίνει περισσότερα από ότι ο μισθός που άσκοπα περιμένουν να έρθει από αλλού.

Όσο για τις υφιστάμενες εταιρείες, το γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι το 80% στο χείλος του γκρεμού, αλλά πρέπει επίσης να κινηθούν άμεσα, χωρίς μεγάλες επενδύσεις, αλλά με αλλαγή πλεύσης να ψάξουν πως μπορούν να διαφοροποιηθούν, να επεκταθούν, να κάνουν συνεργασίες και να βρουν ανθρώπους με όρεξη για νέα πράγματα. Οι υποψιασμένοι το κάνουν ήδη...

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Agelos

Μακάρι να έχει επιτυχία το πρόγραμμα...

...αλλά ΣΑΛΙΟ στην αγορά δεν υπάρχει για επενδυτικά προγράμματα-όλα πάνε για ακάλυπτες επιταγές πελατείας.

Και είναι κρίμα μιας και θα πρότεινα σε πελάτη μου να ανανεώσει τον εξοπλισμό πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών...αλλά όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, δεν ξέρουμε αν τον άλλο μήνα θα είμαστε εδώ.

Να ρωτήσω, είμαι απόφοιτος λογιστικής και σκέφτομαι να ανοίξω λογιστικό γραφείο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά τους λογιστές???? ή Υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα που να επιχορηγεί την ίδρυση λογιστικού γραφείου?????

Link to post
Share on other sites
 • 0

Να ρωτήσω, είμαι απόφοιτος λογιστικής και σκέφτομαι να ανοίξω λογιστικό γραφείο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά τους λογιστές???? ή Υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα που να επιχορηγεί την ίδρυση λογιστικού γραφείου?????

Όχι, δεν τους αφορά δυστυχώς! Διάβασε την εγκύκλιο του προγράμματος και θα βρεις τους ΚΑΔ που μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα.

Γενικώς η παροχή υπηρεσιών- ελεύθερα επαγγέλματα δεν επιδοτείται σχεδόν ποτέ. Το μόνο πρόγραμμα που μπορείς να βρεις είναι το πρόγραμμα ΝΕΕ του ΟΑΕΔ το οποίο αναμένεται εδώ και κατι μήνες και δεν έχει βγει ακόμη...

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...