Jump to content
Sign in to follow this  
KAROLOS

Ανάρτηση για διαβούλευση σχεδίου Σύμβασης Παροχής ανεξάρτητων Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών. (ως «βάση» για προσαρμογή ανάλογα με τις κατά περίπτωση ιδιαίτερες συμφωνίες)

Recommended Posts

Σας κοινοποιούμε το παρακάτω σχέδιο σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών, έτσι όπως μας δόθηκε από την επιστημονική ομάδα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για τις παρατηρήσεις, τις προσθήκες, τα σχόλια σας κ.λπ.

Να σημειώσουμε εδω ότι για τη σύνταξη της κατωτέρω σύμβασης ο συνάδελφος Γιώργος Χριστόπουλος συνεργάστηκε (κατόπιν συνεννόησης και της ΠΟΦΕΕ ), με τους Δικηγόρους κ.κ. Γιώργο Ράντο, (τέως Δικαστή των Διοικητικών Δικαστηρίων και εισηγητή στην Ημερίδα), Σπύρο Δελλαπόρτα (επιτ. Νομικό Σύμβουλο του κράτους) και την κα Μίνα Ζούλοβιτς (Δικηγόρο παρ’ εφέταις, ειδικευμένη στο δίκαιο πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών).

Για την TaxHeaven

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

------------------------------------------------

Θέμα : Ανάρτηση για διαβούλευση σχεδίου Σύμβασης Παροχής ανεξάρτητων Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών. (ως «βάση» για προσαρμογή ανάλογα με τις κατά περίπτωση ιδιαίτερες συμφωνίες)

Αξιότιμοι Συνάδελφοι αφού λάβαμε υπ’ όψη ότι:

1. Το νέο φορολογικό τοπίο αφ’ ενός ενεργοποιεί διάφορες υποχρεώσεις των πελατών μας από 1/1/2011 και αφ’ ετέρου ενεργοποιεί δικές μας υποχρεώσεις έναντι και των πελατών και έναντι των φόρο – ελεγκτικών αρχών.

2. Αφ’ ετέρου το ζήτημα της πιστοποίησης του Λ/Φ για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εισηγητική έκθεση από την επιτροπή του Ο.Ε.Ε. πρόκειται να ολοκληρωθεί νομοθετικά με την προβλεπόμενη από το άρθρο 17 του ν.3842/2010. Υπ. Απόφαση.

3. Με βάση τις νέες διατάξεις καλούμεθα φέτος - για πρώτη φορά «υποχρεωτικά» - να αναμορφώσουμε φορολογικά τις δηλώσεις των πελατών μας με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες και να πιστοποιήσουμε την ορθή υποβολή ή μη υποβολή δηλώσεων των παρακρατούμενων φόρων.

Την ίδια στιγμή με την Υπ. Απόφαση 1178/07-12-2010 ενεργοποιήθηκε στο νέο Taxisnet η διαδικασία της «ψηφιακής υπογραφής» για απόκτηση «πρόσθετου ρόλου Λ/Φ ή Λογιστικού Γραφείου» με υποχρεώσεις και δικαιώματα που ακόμη δεν αναλύθηκαν.

4. Επίσης με βάση τις νέες διατάξεις (άρθρα 6 και 22 του ν. 3842/2010) από 01-01-2011 επέρχεται φορολογική εξομοίωση του χρόνου απόκτησης του εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα, με τον χρόνο απόκτησης του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις, πράγμα που επηρεάζει πλέον και το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

5. Εν όψει των παραπάνω, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. αλλά και όλες οι Ενώσεις μας οφείλουν να αναζητήσουν την σύννομη προστασία των Συναδέλφων, λαμβάνοντας υπ’ όψη σχετικές προτάσεις τους.

Στην Ημερίδα της ΕΦΕΕΑ στις 20-02-2011, από την επιστημονική ομάδα * της οποίας την υποστήριξη ζήτησε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. , παρουσιάσθηκε (ως αρχική πρόταση), ένα ορθά δομημένο σχέδιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ Λ/Φ και επιχείρησης.

Σήμερα ύστερα από εμπεριστατωμένη εργασία με τη βοήθεια της επιστημονικής ομάδας, μπορούμε να αναρτήσουμε ένα πιο ολοκληρωμένο βασικό σχέδιο της σύμβασης, τόσο στο δικό μας site, όσο και σε άλλα φιλόξενα, κλαδικά, site, ώστε να μπορούν οι Συνάδελφοι να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή, με την κατάθεση έγγραφων απόψεων οι οποίες θα συγκεντρωθούν και θα ληφθούν υπ’ όψιν για την οριστική διαμόρφωση του συμφωνητικού με την αναγκαία προϋπόθεση ότι θα έχουν εκδοθεί, εν τω μεταξύ, οι προβλεπόμενες Υπουργικές Αποφάσεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 17 του ν.3842/10 .

Παράλληλα καλούνται οι Ενώσεις μας να αναρτήσουν και στο δικό τους site τα κείμενα με ταυτόχρονη ενημέρωση των Μελών τους , αποστέλλοντας την παρούσα με το συνημμένο σχέδιο του συμφωνητικού και το συνημμένο κείμενο του νομικού πλαισίου.

* η επιστημονική ομάδα που ευγενικά στήριξε στη μελέτη του σχεδίου, αποτελείται από τους Δικηγόρους κ.κ. Γιώργο Ράντο (Τέως Δικαστή Διοικητικών Δικαστηρίων), Σπύρο Δελλαπόρτα (επιτ. Νομικό Σύμβουλο του κράτους)και Μίνα Ζούλοβιτς, (Δικηγόρο παρ’ Εφέταις ειδικευμένη στο δίκαιο πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών). Με την ομάδα συνεργάσθηκε ενεργά ο Συνάδελφος Γιώργος Χριστόπουλος, εκπρόσωπος τύπου της ΠΟΦΕΕ και τα Μέλη του Δ.Σ, κ.κ. Αβραάμ Πανίδης, Νίκος Πατέλης, Βασίλης Καμπάνης και Κώστας Κωνσταντινίδης.

Για το Δ.Σ της Π.Ο.Φ.Ε.Ε

Ο Πρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας

Αβραάμ Πανίδης Νικόλαος Πατέλης

-------------------------------------

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σημαντική διευκρίνιση: " Το παρόν σχέδιο έχει συνταχθεί με σκοπό την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη συμπεριφορά του κλάδου και τη διευκόλυνση των συναδέλφων. Εξυπακούεται ότι το περιεχόμενο του σχεδίου δεν είναι δεσμευτικό και ότι κάθε συνάδελφος οφείλει, με δική του ευθύνη, να προσαρμόσει τους όρους του σχεδίου ή να τους απαλείψει ή να προσθέσει δικούς του όρους, ανάλογα με τις προσωπικές του συνθήκες και συμφωνίες εργασίας".

Στ...................................σήμερα.....................................ημέρα........................, υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση και συμβάλλονται:

α) η Επιχείρηση με την επωνυμία.....................................με έδρα επί της οδού..........................................................του Δήμου.............................. και αντικείμενο εργασιών...................................................................., η οποία νόμιμα εκπροσωπείται από τον /την .............................................................που εφεξής και χάριν συντομίας θα αποκαλείται «Επιχείρηση» και

β) ο/η κ..................... με έδρα επί της οδού...................................... στον Δήμο ......................... με Α.Δ.Τ..................και Α.Φ.Μ...................Επάγγελμα/αντικείμενο εργασιών Λογιστής-Φοροτεχνικός, που εφεξής και χάριν συντομίας θα αποκαλείται « Λ/Φ»

Οι πιο πάνω συμβαλλόμενοι συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1:- Γνώση των σχετικών διατάξεων

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν το φορολογικό και εργατικό ή ασφαλιστικό δίκαιο, που καθορίζει το πλαίσιο των ευθυνών και υποχρεώσεων, με βάση την ιδιότητα του καθενός στην παρούσα σύμβαση. Προς τούτο γίνεται ειδικότερη μνεία στις νέες διατάξεις για το Επάγγελμα του Λ/Φ, και τις υποχρεώσεις και ευθύνες όσον αφορά τα δικαιώματα της Αδείας του, τον ηλεκτρονικό τρόπο υποβολής των δηλώσεων εφεξής καθώς και την υποχρέωση φορολογικής αναμόρφωσης του φορολογητέου εισοδήματος με τις δαπάνες που σύμφωνα με ρητές διατάξεις του νόμου δεν εκπίπτονται.

Άρθρο 2: Εφαρμογή και δέσμευση των διατάξεων στο περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης.

Οι συμβαλλόμενοι αφού έλαβαν υπόψη τους, τις κατά το προηγούμενο άρθρο υποχρεωτικές και δεσμευτικές διατάξεις, συμφωνούν ρητά και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι όλοι οι όροι και οι ειδικότερες συμφωνίες της παρούσας σύμβασης, διέπονται από τις διατάξεις αυτές και σε καμία περίπτωση τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να επικαλεστούν άγνοια, ή παρανόηση αυτών.

Άρθρο 3: Προσόντα- προϋποθέσεις- δεδομένα.

Ο «Λ/Φ» είναι κάτοχος Ειδικής Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή –Φοροτεχνικού…….Τάξης (σύμφωνα με τον Ν.2515/1997 και το Π.Δ. 340/1998) η οποία έχει αριθμό………..

Επίσης έχει προβεί (ή έχει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο Ν.3842/10 (άρ.17 παρ.8) ) στην/για απόκτηση ψηφιακής υπογραφής ώστε να έχει πλήρη πρόσβαση ως Λ/Φ στις υπηρεσίες του TaxisNet.

Η «Επιχείρηση» τηρεί βιβλία …. κατηγορίας και πρέπει να υποβάλλει τις κάθε είδους δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων μέσω Πιστοποιημένου Λογιστή - Φοροτεχνικού.

Άρθρο 4: Αντικείμενο έργου

Προσοχή: η περιγραφή που παρατίθεται εδώ είναι μεν αντιπροσωπευτική στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων, αλλά είναι εντελώς ενδεικτική. Συνεπώς θα προσαρμόζεται ανάλογα με το κατά περίπτωση είδος υπηρεσιών. Π.χ όταν πρόκειται μόνο για επίβλεψη, ή όταν πρόκειται και για επίβλεψη και για τήρηση εξ ολοκλήρου του λογιστηρίου με προσωπικό του γραφείου πού θα επισκέπτεται την επιχείρηση και θα εκτελεί επί τόπου εργασίες. Η παράθεση των εργασιών είναι αναγκαία ώστε να αποφεύγεται η περίπτωση που «ο Λογιστής τα κάνει όλα με την ίδια αμοιβή» και φυσικά μπορεί να γίνει συγκεντρωτική ή περιληπτική αναφορά κατά την κρίση του κάθε Συναδέλφου

Η «Επιχείρηση» αναθέτει και ο « Λ/Φ» αναλαμβάνει να εκτελεί τις ακόλουθες Λογιστικές και Φοροτεχνικές εργασίες:

1) να κατευθύνει και να παρακολουθεί την εφαρμογή του όλου λογιστικού συστήματος της επιχείρησης, έχοντας την εποπτεία-επίβλεψη αυτού.

2) να τηρεί ορθά τα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία, με μηχανογραφικό, χειρόγραφο ή μεικτό τρόπο {αναγράφεται ότι ισχύει} και να εξασφαλίζει την εμπρόθεσμη καταχώρηση των στοιχείων και ενημέρωση.

3) να καταρτίζει και να υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης εφόσον η «Επιχείρηση», έχει τέτοια υποχρέωση.

4) να συντάσσει, υπογράφει και υποβάλλει, κατά περίπτωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στο σύστημα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών TaxisNet τις κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις της «Επιχείρησης», η οποία ως πιστοποιημένη «χρήστης ηλεκτρονικών υπηρεσιών», τον έχει εξουσιοδοτήσει, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και με την παρούσα σύμβαση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τις περιοδικές δηλώσεις του Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων, τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, της εκκαθαριστικής Φ.Π.Α., τις περιοδικές και οριστικές δηλώσεις των παρακρατούμενων φόρων κ.λ.π.

5) να καλύπτει και να διεκπεραιώνει όλες τις υποχρεώσεις της «Επιχείρησης» που απορρέουν από την απασχόληση των εργαζομένων και την συναφή με αυτή εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, όπως προσλήψεις, απολύσεις, σύνταξη, μισθολογικών καταστάσεων, υποβολή Α.Π.Δ. στο ΙΚΑ, υποβολή καταστάσεων προσωπικού και λοιπών συμβάσεων στον Ο.Α.Ε.Δ και στην επιθεώρηση εργασίας .

6) να υποβάλει στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή μέσω Taxisnet τις κάθε είδους μεταβολές της «Επιχείρησης».

7) να συντάσσει και υποβάλλει τις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις νόμων, καταστάσεις ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, όπως Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων, Οριστικές καταστάσεις αμοιβών Μισθωτών Υπηρεσιών, Αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αμοιβών εξ Εμπορικών Επιχειρήσεων που προβλέπει ο Ν.3842/10.

8) να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στην επιχείρηση σε θέματα λογιστικά, φορολογικά, και εργατικής νομοθεσίας (και εφόσον του ζητηθεί σε θέματα χρηματοοικονομικά).

9) να παρέχει γραπτά ή προφορικά, σε τακτά διαστήματα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που θα αντλείται από τα λογιστικά βιβλία, ενημέρωση για την εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων, όπως έσοδα - έξοδα, και έγκαιρα τις πληρωτέες υποχρεώσεις φόρων, εισφορών, κ.λ.π. ώστε να είναι δυνατή η εμπρόθεσμη πληρωμή των φόρων με ευθύνη και ενέργεια της «επιχείρησης» με τον εκάστοτε ισχύοντα τρόπο.

Άρθρο 5: Χρονική Περίοδος Εκτέλεσης της Εργασίας – Αμοιβή.

Από την φύση και τα περιεχόμενο των πιο πάνω ανατεθεισών εργασιών, προκειμένου να ολοκληρωθούν ως ενιαίο σύνολο και ενότητα, πρόκειται για συνεχόμενη παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών-έργου, με ετήσια περίοδο αναφοράς.

Ως εκ του λόγου αυτού αντίστοιχα ορίζεται και η διάρκεια της παρούσας σύμβασης. Συγκεκριμένα ορίζεται για …. διαχειριστικές περιόδους της «Επιχείρησης», ήτοι 2011, 2012…….. , που αντιστοιχούν και στα ημερολογιακά έτη. Η σύμβαση αυτή δύναται να ανανεώνεται αυτομάτως και για κάθε επόμενη διαχειριστική περίοδο.

Αντίστοιχα η ετήσια αμοιβή συμφωνείται:

Για την τρέχουσα χρήση μέχρι 31-12-2011, στο ποσό……….ευρώ.

Για την επόμενη χρήση 1/1/2012 μέχρι 31-12-2012 στο ποσό……..ευρώ.

Στο ποσό της αμοιβής αφενός προστίθεται ο αναλογών Φ.Π.Α. (σήμερα 23%), και αφετέρου παρακρατείται, για απόδοση από την «Επιχείρηση», φόρος εισοδήματος (σήμερα 20%), εφόσον η παρακράτηση προβλέπεται.

Η κατά τα πιο πάνω συμφωνηθείσα αμοιβή δύναται θα καταβάλλεται τμηματικά ισομερώς κατανεμημένη σε 4 (τέσσερα) τρίμηνα { μπορεί να ορισθεί τμηματική καταβολή ανά μήνα ή ανά δίμηνο ή ανά τρίμηνο ή ανά εξάμηνο} μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε τριμήνου, με την λήξη του οποίου καθίσταται απαιτητό το μέρος της ετήσιας αμοιβής.

Ρητά συμφωνείται ότι η ανωτέρω αμοιβή είναι εύλογη και αντιστοιχεί στο βαθμό πολυπλοκότητας της εργασίας, στο απαιτούμενο επίπεδο προσόντων και εμπειρίας και στον εκτιμηθέντα απαιτούμενο χρόνο ωρών εργασίας. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι κατά την εκτέλεση των κατά τα πιο πάνω λογιστικό-φοροτεχνικών εργασιών ο « Λ/Φ», διατηρεί ελευθερία ενέργειας καθορίζοντας τον τόπο, τον χρόνο και τρόπο παροχής της εργασίας του και ότι οι συμβαλλόμενοι συνδέονται με σχέση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών και δεν εγκαθιδρύεται μεταξύ τους οποιαδήποτε σχέση παροχής εξαρτημένων υπηρεσιών ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Κατά την εκτέλεση του έργου του ο «Λ/Φ» δύναται να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδομή της «Επιχείρησης».

Οι αναφερόμενες στο άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης επαγγελματικές υπηρεσίες, μπορούν να παρασχεθούν από τον «Λ/Φ»,ή και από εξουσιοδοτημένους από αυτόν συνεργάτες, ή βοηθούς. Έχει όμως την ευθύνη για την εργασία που εκτέλεσαν οι συνεργάτες ή βοηθοί του, τους οποίους υποχρεούται να επιβλέπει και να αναθέτει σε αυτούς μόνο τις εργασίες που είναι σε θέση να εκτελέσουν ικανοποιητικά βάσει της Άδειας Λ/Φ που αυτοί κατέχουν.

Κατά την είσπραξη της αμοιβής σύμφωνα με τα παραπάνω, εκδίδεται από τον «Λ/Φ» το οικείο φορολογικό στοιχείο που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92). Ο χρόνος εξόφλησης του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου ορίζεται σε 15 [ή 30] {κατά βούληση ή συμφωνία} ημέρες από την έκδοση του φορολογικού στοιχείου και έχουν ισχύ οι διατάξεις του Π.Δ.166/2003 με το οποίο εφαρμόσθηκε η Οδηγία 2000/35/ΕΚ στο Ελληνικό Δίκαιο.

Άρθρο 6: Λοιπές συμφωνίες- όροι:

6.1. Ο «Λ/Φ», οφείλει να παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του κατά τρόπο αντικειμενικό που να διασφαλίζει τη νομιμότητα στην παροχή των υπηρεσιών του και την εγκυρότητα της εκφραζόμενης απ΄ αυτόν επαγγελματικής γνώμης. Προς τούτο είναι υποχρεωμένος, να γνωρίζει και να τηρεί τη Λογιστική και Φορολογική Νομοθεσία αλλά και κάθε Νόμο που αφορά στο επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού. Παράλληλα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είναι υποχρεωμένος, να γνωρίζει και να τηρεί και τον Κώδικα Δεοντολογίας των Πιστοποιημένων Λογιστών - Φοροτεχνικών.

6.2. Κατά την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων του, ο « Λ/Φ», είναι υπεύθυνος μόνο για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, και για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία.

Αυτό γίνεται αμοιβαία δεσμευτικό και από το γεγονός, ότι αφενός οι συναλλαγές, που αφορούν τα εκδοθέντα και ληφθέντα στοιχεία και αφετέρου η έκδοση, η συλλογή, η εγκυρότητα και ο έλεγχος της ακρίβειας και της ουσίας των παραδιδομένων για καταχώρηση φορολογικών αυτών στοιχείων, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της «Επιχείρησης».

6.3. Η «Επιχείρηση» υποχρεούται να χορηγεί και να παραδίδει εμπρόθεσμα και με κάθε επιμέλεια στον «Λ/Φ», τα κάθε είδους λογιστικά και φορολογικά στοιχεία και παραστατικά που εκδίδει και παραλαμβάνει για τις εν γένει συναλλαγές της, τα οποία είναι αναγκαία, για την ορθή εκτέλεση των ανατιθεμένων σε αυτόν εργασιών.

6.4. Η «Επιχείρηση» οφείλει να διευκολύνει τον «Λ/Φ» στην φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων, με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, την οποία ο «Λ/Φ» έχει ρητή, από το νόμο, ευθύνη και υποχρέωση να κάνει με την υποβολή και υπογραφή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της «Επιχείρησης».

6.5. Η «Επιχείρηση» οφείλει να μεριμνά για την ορθή και έγκαιρη απόδοση φόρων, τελών, εισφορών και λοιπών εν γένει υποχρεώσεων, με βάση τις δηλώσεις και τα στοιχεία των βιβλίων αναγνωρίζοντας ότι ο «Λ/Φ», με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οφείλει, από το νόμο, να δηλώσει αν κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά, ή δεν έχουν υποβληθεί και πληρωθεί, όλες οι δηλώσεις απόδοσης έμμεσων και παρακρατούμενων φόρων.

6.6. Ο «Λ/Φ», υπό τα πιο πάνω δεδομένα, οφείλει να επιδεικνύει την επιμέλεια του συνετού επαγγελματία περί την εκτέλεση των εργασιών που του ανέθεσε η «Επιχείρηση», άλλως ευθύνεται έναντι αυτής για τις κάθε είδους φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις που προέκυψαν από αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του. Στην περίπτωση αυτή ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως η υποχρέωση αποκατάστασης αφορά μόνον τυχόν αποδεδειγμένη θετική ζημία.

Άρθρο 7: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7.1.. Η παρούσα σύμβαση πριν από τη λήξη του ορισμένου χρονικού διαστήματος ή πριν από την εκτέλεση ή αποπεράτωση του ορισμένου έργου, δύναται να καταγγελθεί μόνον για σπουδαίο λόγο από τα μέρη , σύμφωνα με το άρθρο 672 του Αστικού Κώδικα η δε καταγγελία θα πραγματοποιείται με έγγραφη γνωστοποίηση του έτερου συμβαλλόμενου ….ημέρες πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της.

7.2. Ο «Λ/Φ», υποχρεούται σε εύλογη αποζημίωση στην «Επιχείρηση», για ανεκτέλεστο τμήμα του έργου που τυχόν εγκαταλείπει χωρίς αιτία και χωρίς να την ειδοποιήσει κατά τα ανωτέρω υπό 7.1. προβλεπόμενα εφόσον αναλογικά έχει ήδη εξοφληθεί για τις εργασίες αυτές. Δεν οφείλει αποζημίωση στην «Επιχείρηση» εφόσον η μη εκτέλεση του έργου οφείλεται στην μη παροχή ή την παροχή ελλιπών ή εσφαλμένων ή ανακριβών στοιχείων από την «Επιχείρηση».

7.3. Αιτία καταγγελίας αποτελεί ιδίως για μεν τον «Λ/Φ» αποτελούν εναλλακτικά ή σορευτικά: α) η μη τήρηση των όρων του άρθρου 6 από την «Επιχείρηση», β) η μη καταβολή της αμοιβής του για ένα τρίμηνο {ορίζεται κατά βούληση} και γ) η ύπαρξη υποχρεώσης για εκτέλεση από τον «Λ/Φ» εργασιών πέραν των ορίων της Αδείας του, για δε την «Επιχείρηση» η υπερβολική μείωση ή διακοπή των εργασιών της .

7.4. Σε οποιαδήποτε περίπτωση καταγγελίας της μεταξύ των σύμβασης η «Επιχείρηση» θα οφείλει να καταβάλει την αμοιβή του «Λ/Φ» που αντιστοιχεί αναλογικά στο έργο που έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημέρα της καταγγελίας.

7.5. Σε ότι αφορά τον τρόπο κατάθεσης της παρούσας σύμβασης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990, όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή οι σχετικές αποφ. του Υπ. Οικ. (σχ. εγκ. πολ. 1270/16-11-2000)

Κατά τα λοιπά διέπεται από την καλή πίστη των μερών και ισχύει μέχρι τη σύνταξη νέας σύμβασης.

7.6. Καθώς ο «Λ/Φ» υποχρεούται από σήμερα να παρέχει τις υπηρεσίες που συμφωνήθηκαν η «Επιχείρηση» παραιτείται από το δικαίωμα υπαναχώρησης στην εντολή που παρέχει στον «Λ/Φ».

-Η τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού αυτού, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο γραπτά. Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο αποκλείεται.

-Παράλειψη οποιουδήποτε των συμβαλλομένων να απαιτήσει την ακριβή τήρηση των όρων της παρούσας ή να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από αυτό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από αυτά.

-Τυχόν ακυρότητα μέρους της σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα του συνόλου αυτής η οποία εξακολουθεί να ισχύει.

-Για τυχόν θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας και δεν ρυθμίζονται ρητά από αυτό, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος σχετικού νομικού πλαισίου εν γένει.

- Για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της ………….

Το παρόν υπογράφεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, το κάθε μέρος λαμβάνει από ένα, το κατατίθεται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των συμβαλλομένων.

«Για την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» «Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ»

---------------------------------------------

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΠΑΡΑΤΕΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΠΕΛΑΤΗ ΤΟΥΣ)

Έργο των λογιστών φοροτεχνικών.

α) Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228Α/1998) Περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της άδειας ασκήσεως του «Έργο των λογιστών φοροτεχνικών είναι η ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προτύπων και σχεδίων γενικών και κλαδικών, η εποπτεία και η εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων, η ενημέρωση και η τήρηση των φορολογικών βιβλίων, η κατάρτιση και η υπογραφή οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσεως επιχειρήσεων και οργανισμών, η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, συμπληρωματικών και στατιστικών στοιχείων προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και μισθολογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας».

Πιστοποίηση Λογιστών-Φοροτεχνικών:

Σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 7 του νέου φορολογικού νόμου 3842/2010 (23/04/2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», καθιερώνεται η υποχρέωση απόκτησης από τους λογιστές φοροτεχνικούς, κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ν. 2515/1997, πιστοποιητικού που θα εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Υποχρεωτική η απόκτηση ψηφιακής υπογραφής.

2. Με την παράγραφο 8 προβλέπεται, ότι οι λογιστές φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία τους με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών πρόκειται να καθορισθεί κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Ευθύνες και αρμοδιότητες του λογιστή φοροτεχνικού:

Με την παράγραφο 9, του νόμου 3842/2010 (23/04/2010) αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 σχετικά με την ευθύνη και τις αρμοδιότητες του λογιστή φοροτεχνικού, ως εξής:

«3. Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το περιεχόμενο της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε. Τέλος, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ο λογιστής φοροτεχνικός υπογράφει τις δηλώσεις της παραγράφου 2, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έντυπα ή καταστάσεις, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Επίσης, κατά την υποβολή των δηλώσεων οι λογιστές φοροτεχνικοί αναγράφουν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας τους ή της έδρας του επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση, τον Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ για τη φορολογία τους, τον αριθμό μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους και την κατηγορία της άδειάς τους.

Παράλληλες διατάξεις:

Αρθρο 29 παρ. 3 Κ.Β.Σ. (Π.Δ 186/1992), όπως ισχύει, «Ισολογισμός- Αποτέλεσμα χρήσης».

Αρθρο 31, παρ. 11 του ΚΦΕ-Ν.2238/1994 (όπως ισχύει):

«11. Στην περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί λογιστή και η δήλωση φόρου εισοδήματος δεν υπογράφεται από αυτόν, οι αποδοχές αυτού δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του λογιστή μέχρι το ένα τέταρτο (1/4) των ετήσιων αποδοχών του».

(Εκατέρωθεν) ευθύνες από τις διατάξεις του Ν.2523/1997 (ποινολόγιο):

Αρθρο 17: Αδίκημα φοροδιαφυγής για την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος

Αρθρο 18: Αδίκημα φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών .

Αρθρο 19. Αδίκημα φοροδιαφυγής για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, καθώς και για μη εφαρμογή διατάξεων του Κ.Β.Σ.

Αρθρο 20, παρ. 5 «Αυτουργοί και συνεργοί»

Αρθρο 5 του Ν.2523/1997, παρ.7: Σύμπραξη υπαλλήλων λογιστών, συμβούλων κ.λ.π στη μη εμφάνιση της πραγματικής κατάστασης της επιχείρησης στα βιβλία και στοιχεία αυτής.

Ν. 3691 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις.

[Κωδικοποιημένος σύμφωνα με τον Ν.3875//20-09-2010]

Αρθρο 5. Υπόχρεα πρόσωπα: στ) Οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι και οι εταιρείες φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών.

Διαδικασία και προϋποθέσεις: α) εγγραφής νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet και β) απόκτηση πρόσθετου Ρόλου Λογιστή Φοροτεχνικού / Λογιστικού Γραφείου ώστε να ενεργεί για λογαριασμό άλλων φορολογουμένων – χρηστών.

Τα παραπάνω ρυθμίζονται στην Υπ. Απόφ. ΠΟΛ. 1178/2010 (07/12/2010), σύμφωνα με την οποία:

Χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών: Τα Φυσικά Πρόσωπα, τα Μη Φυσικά Πρόσωπα (νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων), οι Δημόσιες Αρχές / Φορείς Δημοσίου και τα Κ.Ε.Π.

Εξουσιοδοτήσεις: Η δυνατότητα που έχει κάθε εγγεγραμμένος, με τη νέα διαδικασία, χρήστης, να εξουσιοδοτεί άλλο εγγεγραμμένο χρήστη ο οποίος έχει δικαίωμα πρόσθετου ρόλου εκπροσώπου.

Λογιστής Φοροτεχνικός: Ο κάτοχος αδείας ασκήσεως επαγγέλματος η οποία χορηγήθηκε από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 340/1998 "περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος ασχολείται κατ΄ επάγγελμα ως μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας με λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών ή και άλλων φυσικών προσώπων.

Λογιστικό Γραφείο: Μη Φυσικό Πρόσωπο οποιασδήποτε νομικής μορφής οι δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.) του οποίου στο Μητρώο TAXIS εμπίπτουν στο εύρος των λογιστικών δραστηριοτήτων και στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 340/1998 "περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ρόλος Λογιστή Φοροτεχνικού / Λογιστικού Γραφείου

Ο λογιστής φοροτεχνικός ελεύθερος επαγγελματίας ή το λογιστικό γραφείο , εφόσον είναι εγγεγραμμένοι χρήστες με τη νέα διαδικασία, μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετο ρόλο λογιστή στις υπηρεσίες του TaxisNet, ώστε να ενεργούν για λογαριασμό άλλων φορολογουμένων - χρηστών

Οι εγγεγραμμένοι ως λογιστές φοροτεχνικοί ή λογιστικά γραφεία εισέρχονται στο σύστημα με τους προσωπικούς τους κωδικούς και επιλέγουν αν θα ενεργήσουν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των πελατών τους.

Φυσικά Πρόσωπα.

Κάθε Φυσικό Πρόσωπο μπορεί να εξουσιοδοτήσει λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο. Κατά τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης στη Δ.Ο.Υ. δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο, αν επιθυμεί, να εξουσιοδοτήσει λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο για όλες τις συναλλαγές του ή διαφορετικό για κάθε ομάδα συναλλαγών.

Μη Φυσικά Πρόσωπα.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος για τις υποχρεώσεις του Μη Φυσικού Προσώπου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει λογιστή φοροτεχνικό ελεύθερο επαγγελματία ή λογιστικό γραφείο.

Άρθρο 672 – Αστικού Κώδικα: Καταγγελία για σπουδαίο λόγο

Καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί με συμφωνία.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Φ.Ε.Ε ΝΑ ΖΗΤΗΣΗ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΕΞΗΓΕΙ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ Λ/Φ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΑΥΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΘΕΙ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ ΤΡΟΠΟ, ΩΣΤΕ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΜΕΡΙΖΟΥΝ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε γενικες γραμμες καλο αλλα κατα τη γνωμη μου μεγαλο κειμενο μικροτερες και πιο κοφτες προτασεις

στο Αρθρο 2 πρεπει στην τεταρτη γραμμη να γραφει ενα ( δεν ) που λοιπη {τα συμβαλλόμενα μέρη ΔΕΝ μπορούν να }

και στο τελος υπαρχει συντακτικο λαθος {λαμβάνει από ένα , το ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟ κατατίθεται }

ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν και η 6.2 παράγραφος αναφέρει κάποια πράγματα δεσμευτικά η δική μου η ένσταση έχει να κάνει με την ευθύνη καταβολής προστίμων κλπ . Δεν μπορεί να ευθυνόμαστε γενικά και αόριστα ειδικά με τέτοιες υποχρεώσεις που καλά καλά δε ξέρουμε ούτε οι ίδιοι . Η δική μου η γνώμη είναι ότι σε κάθε περίπτωση η τυχόν ζημιά θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση με την αμοιβη μας και η τυχόν αποζημιώση δεν θα πρέπει να ξεπερνά πχ τίς ετήσιες απολαβές μας .

Γιατί μη μου πείτε για αμοιβές που θα πάρουμε από τους πελάτες μας, διότι αυτή τι στιγμή ΔΕ δουλέυει τίποτα στην αγορά οπότε το να απαιτήσουμε (δικαίως όμως) αμοιβές σωστές για να έχουμε τις επιχειρήσεις άψογα λογιστικά μοίαζει σαν ανέκδοτο ........

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 για τον Λ/Φ μπορούν να αναφερθούν εξαρχής στα σοιχεία συμβαλλόμενου του Λ/Φ.

Κρίνω οτι θα πρέπει να γίνεται μνεία αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Επίσης θα πρέπει να γίνεται αναφορά και στην προοπτική αποζημίωσης του Λ/Φ σε περίπτωση που προκύψει θέμα ζημιάς του Λ/Φ εξαιτίας της "επιχείρησης"

Θεωρώ σκόπιμο να υπάρχει διαχωρισμός των γενικών όρων και των ειδικών-ευμετάβλητων όρων σε δύο μέρη έτσι ώστε να είναι πιο εύκολες οι τυχών απαιτούμενες αλλαγές.

Πάντως μπράβο στην ΠΟΦΕΕ που έστω και καθυστερημένα προχώρησε σε μια τέτοια κίνηση. Εύχομαι η προσπάθεια αυτή ουσιαστικής παρέμβασης να συνεχιστεί και σε άλλα θέματα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Με τις παρακάτω διατάξεις στο νέο νομοσχέδιο τις έγγραφες συμφωνίες( κοινώς συμφωνητικά) οι δικηγόροι και οι μηχανικοί θα τις υποβάλλουν δια της ηλεκτρονικής μεθόδου στο TAXIS (ΓΓΠΣ) μέχρι 20/2…… Η επόμενη τροποποίηση καταλαβαίνεται ποια θα είναι…. Και ποιους θα αφορά..

Οι διατάξεις

Άρθρο 20 του νέου νομοσχεδίου που κατατέθηκε…

δικηγόροι

7. α. Στοιχεία κάθε έγγραφης συμφωνίας περί αμοιβής για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή της δίκης, είτε για μέρος ή για κατ' ιδίαν πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσεως νομικές υπηρεσίες δικαστικές ή εξωδικαστικές που υποχρεωτικά συνάπτεται μεταξύ του δικηγόρου και του εντολέα του κατατίθεται υποχρεωτικά στον οικείο δικηγορικό σύλλογο. Στα στοιχεία αυτά υποχρεωτικά περιλαμβάνονται τοονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. κάθε εντολέα του, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας καιη συμφωνηθείσα αμοιβή.

στ. Μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους ο δικηγόρος υποχρεούται να υποβάλλει, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας κατάσταση των έγγραφων συμφωνιών που έχει συνάψει με τους εντολείς του, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. κάθε εντολέα του, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας καιη συμφωνηθείσα αμοιβή.

Μηχανικοι

8.ζ) Μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους ο μηχανικός υποχρεούται να υποβάλλει, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), κατάσταση με τις έγγραφες συμφωνίες που έχει συνάψει με τους αντισυμβαλλομένους του μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. του κάθε συμβαλλόμενου, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας καιη συμφωνηθείσα αμοιβή.

…………… Να δούμε που θα χωρέσουν όλες αυτές οι πληροφορίες……??..

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ . ΕΧΩ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΩ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

  1. ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ Β! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ; ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ "Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν το φορολογικό και εργατικό ή ασφαλιστικό δίκαιο, που καθορίζει το πλαίσιο των ευθυνών και υποχρεώσεων, με βάση την ιδιότητα του καθενός στην παρούσα σύμβαση" ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 "........και σε καμία περίπτωση τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να επικαλεστούν άγνοια, ή παρανόηση αυτών." ΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΥΤΗ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΕΛΑΤΗ ΤΕΤΟΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΧ. ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ) ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΔΕΙΞΟΥΝ ΤΗ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΟ. ΕΞ ΑΛΛΟΥ ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΛΑΜΕ; ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ 30 ΚΑΙ 40 ΕΥΡΩ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
  2. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ , ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Λ/Φ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ . ΚΑΙ ΕΔΩ ΟΜΩΣ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ,ΑΝ ΤΗ ΔΕΧΤΕΙ , ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ . ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ; Ή ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΤΥΠΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ή ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ . ΚΑΙ ΕΔΩ ΟΜΩΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ . ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ; ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΓΙΑ ΕΠΕ ΑΠΟ 250 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΠΟ 350 ΕΥΡΩ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Λ/Φ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ Ο Λ/Φ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 3842 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΝ ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΝΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΟΣΤΗ .

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΑ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ "ΜΑΖΕΥΤΕΙ" . Η ΠΟΦΕΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΤΑΧΙΣΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Λ/Φ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ Λ/Φ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ . ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ .

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ . ΕΧΩ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΩ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

  1. ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ Β! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ; ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ "Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν το φορολογικό και εργατικό ή ασφαλιστικό δίκαιο, που καθορίζει το πλαίσιο των ευθυνών και υποχρεώσεων, με βάση την ιδιότητα του καθενός στην παρούσα σύμβαση" ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 "........και σε καμία περίπτωση τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να επικαλεστούν άγνοια, ή παρανόηση αυτών." ΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΥΤΗ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΕΛΑΤΗ ΤΕΤΟΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΧ. ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ) ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΔΕΙΞΟΥΝ ΤΗ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΟ. ΕΞ ΑΛΛΟΥ ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΛΑΜΕ; ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ 30 ΚΑΙ 40 ΕΥΡΩ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
  2. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ , ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Λ/Φ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ . ΚΑΙ ΕΔΩ ΟΜΩΣ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ,ΑΝ ΤΗ ΔΕΧΤΕΙ , ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ . ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ; Ή ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΤΥΠΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ή ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ . ΚΑΙ ΕΔΩ ΟΜΩΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ . ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ; ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΓΙΑ ΕΠΕ ΑΠΟ 250 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΠΟ 350 ΕΥΡΩ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Λ/Φ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ Ο Λ/Φ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 3842 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΝ ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΝΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΟΣΤΗ .

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΑ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ "ΜΑΖΕΥΤΕΙ" . Η ΠΟΦΕΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΤΑΧΙΣΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Λ/Φ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ Λ/Φ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ . ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ .

Όταν πας σε ένα video club για να νοικιάσεις μια κασέτα (2€) υπογράφεις πρώτα συμφωνητικό ενώ σου ζητάνε και ταυτότητα. Όταν υπογράφεις μια ασφάλεια ακόμα και για μικροποσά υπογράφεις ένα πάκο χαρτιά. Γιατί όχι λοιπόν και η "μικροεπιχείρηση" με το Λ/Φ; Αν δεν θέλει τότε ούτε ίσως και εσύ να τον θέλεις για συνεργάτη. Αν δεν ξέρει την νομοθεσία θα πρέπει να την μάθει, γιατί αν δεν γνωρίζει κάτι και λόγω αυτής της άγνοιας του πληρώσει πρόστιμο, ο λογιστής θα φταίει διότι... "τι σε έχω εσένα;;;;;" . Από την άλλη βέβαια άγνοια νόμου δεν δικαιολογείτε.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ραμος Ν

μπορει να φανει καπως ακαιρο ,στο συγκεκριμενο σημειο η αποψη αλλα εχει βαθυτερο νοημα.Αυξηστε τις τιμες συναδερφοι.Εχουμε μεγαλες ευθυνες.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κοιτα να δεις...εμεις να αυξησουμε τις τιμες..εστω οτι πιεζουμε προς την κατευθυνση ελαχιστων αμοιβων ανα καταηγορια αδειας και μορφη επιχ και κατηγοριας βιβλιων.

για να αυξησουμε τις τιμες πρεπει ΟΛΟΙ να ζηταμε τα ιδια. Και ερωτω ειμαστε σε θεση να ζηταμε τα ιδια? Ο λογιστης στην θεσ/νικη να παιρνει οσα ο λογιστης στην Αθηνα, Στην Σπαρτη, στην Κρητη...οπου θες βαλτον.

Εαν λοιπον δεν ειμαστε σε θεση να αυξησουμε τις αμοιβες σε μια νεκρη οικονομικα αγορα πρεπει να αποκτησουμε μια ενιαια γραμμη σαν κλαδος.

Επισης πως εσυ ενω εχεις ενα πελατη πχ 3 χρονια με μια στανταρ αμοιιβη εστω 100,00 ευρω το μηνα μπορεις να του πεις ...κοιτα εχω πολλες ευθυνες σου κανω αυξηση 50%. Εαν σου πει οτι δεν δεχεται θα τον διωξεις?Με αποτελεσμα να χασεις 1200,00 ευρω το χρονο? Δεν ειναι τοσο απλα τα πραγματα Ραμο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ακόμα μια ευχάριστη έκπληξη. Δεν ξέρω ποιον να πρωτο-ευχαριστήσω; Το φόρουμ και την ομάδα; Την Π.Ο.Φ.Ε.Ε.; Τους συναδέλφους και την επιστημονική ομάδα που βοήθησαν στην σύνταξη;

Σας ευχαριστώ όλους.:)

Αρχικά είχα σκοπό να γκρινιάξω λίγο όμως η ζυγαριά γέρνει με διαφορά υπέρ της "ομοιόμορφης συμπεριφοράς του κλάδου" και δεν θα το κάνω.

Δύο πράγματα επιθυμώ να διευκρινιστούν περισσότερο μιας και υπάρχουν ειδικότεροι από εμένα.

1) Όπως και ο συνάδελφος 235711 παραπάνω, θα ήθελα να εξεταστεί από την επιστημονική ομάδα ο Ν. 2472/1997 και συγκεκριμένα το άρθρο 7Α, παρ. 1, εδάφιο β περί Απαλλαγής υποχρέωσης και λήψης άδειας όπου αναφέρει:

"Όταν η επεξεργασία αφορά πελάτες ή προμηθευτές, εφόσον τα δεδομένα δεν

διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Για την εφαρμογή της παρούσας

διάταξης τα δικαστήρια και οι δημόσιες αρχές δεν λογίζονται ως τρίτοι, εφόσον τη

διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλει νόμος ή δικαστική απόφαση."

Πιστεύω ότι ο Νομοθέτης έχει κατά νου τους δικούς μας πελ-προμ. δηλαδή τους πελάτες και προμηθευτές της επιχείρησής μας. Εμείς όμως επεξεργαζόμαστε πελάτες και προμηθευτές τρίτων ( δηλ. αυτούς των πελατών μας και συνάμα αναγκαστικά διατηρούμε αρχείο για πολλά έτη ).

Ίσως μια απλή οδηγία και απάντηση της Αρχής σε τυχόν ερώτημα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θα ήταν καλύτερα για όλους μας ακόμα και για την ίδια την Αρχή, μιας και δεν πιστεύω ότι θα επιθυμούσε αλληλογραφία με 14.700 λογιστικά γραφεία!!!

2) Δεν γνωρίζω αν είναι σκόπιμο να αναφερθεί και θα ήθελα να εξεταστεί από την επιστημονική ομάδα ο Ν. 3844/2010 και ειδικότερα το άρθρο 24 περί Ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης και εγγυήσεις εκτός αν καλυπτόμαστε από το άρθρο 4 του ιδίου Νόμου όπου στην παρ. 3 αναφέρει: "Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται στον τομέα της φορολογίας".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν και η 6.2 παράγραφος αναφέρει κάποια πράγματα δεσμευτικά η δική μου η ένσταση έχει να κάνει με την ευθύνη καταβολής προστίμων κλπ . Δεν μπορεί να ευθυνόμαστε γενικά και αόριστα ειδικά με τέτοιες υποχρεώσεις που καλά καλά δε ξέρουμε ούτε οι ίδιοι . Η δική μου η γνώμη είναι ότι σε κάθε περίπτωση η τυχόν ζημιά θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση με την αμοιβη μας και η τυχόν αποζημιώση δεν θα πρέπει να ξεπερνά πχ τίς ετήσιες απολαβές μας .

Αυτό πρέπει να ληφθεί σοβάρα υπόψιν.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επίσης, κάπου πρέπει να αναγραφεί- προβλευθεί ότι η επιχείρηση είναι πλήρως ενήμερη από τον Λ/Φ για την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία μετά τον ν.3842/2010, της ΠΟΛ. αυτού ,και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο κτλ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 για τον Λ/Φ μπορούν να αναφερθούν εξαρχής στα σοιχεία συμβαλλόμενου του Λ/Φ.

Κρίνω οτι θα πρέπει να γίνεται μνεία αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Επίσης θα πρέπει να γίνεται αναφορά και στην προοπτική αποζημίωσης του Λ/Φ σε περίπτωση που προκύψει θέμα ζημιάς του Λ/Φ εξαιτίας της "επιχείρησης"

Θεωρώ σκόπιμο να υπάρχει διαχωρισμός των γενικών όρων και των ειδικών-ευμετάβλητων όρων σε δύο μέρη έτσι ώστε να είναι πιο εύκολες οι τυχών απαιτούμενες αλλαγές.

Πάντως μπράβο στην ΠΟΦΕΕ που έστω και καθυστερημένα προχώρησε σε μια τέτοια κίνηση. Εύχομαι η προσπάθεια αυτή ουσιαστικής παρέμβασης να συνεχιστεί και σε άλλα θέματα.

Θεωρώ σημαντική την παρατήρηση και θα πρόσθετα γιατί να προτρέχουμε εμείς ως Λ/Φ να παρέχουμε αποζημιώσεις σ' ένα προτεινόμενο εκ μέρους μας συμφωνητικό και γιατί να μή το αφήσουμε αυτό το "σημείο" κενό , να μη το ανακινήσουμε από μόνοι μας δηλαδή και να το αφήσουμε να ρυθμίζεται κατά περίπτωση όταν και όποτε ζητείται από το αντισυμβαλλόμενο μέρος ;

Εν προκειμένω πιστεύω ότι η ασφάλεια προς τον πελάτη μας παρέχεται πλουσιοπάροχα από την ισχύουσα διάσπαρτη περί του επαγγελματός μας νομοθεσία , δεν χρειάζεται να προσθέτουμε ποινές υποχρεώσεις και ευθύνες πέραν εκείνων που μας ανήκουν και που μας ζητούνται θα έλεγα . Επίσης στο προτεινόμενο σχέδιο διαφαίνεται μια προσπάθεια κάλυψης των πελατών Λ/Φ , χωρίς καμία ανταποδοτική κάλυψη του Λ/Φ σε περιπτώσεις που ο αντισυμβαλλόμενος άνευ σοβαρού λόγου και αιτίας ανακοινώσει στον Λ/Φ την λήξη της συνεργασίας τους και αναρωτιέμαι ένας ελεύθερος επαγγελματίας Λ/Φ που έχει σχεδιάσει - κατευθύνει - στρέψει ένα μέρος μεγαλύτερο ή μικρότερο της υπηρεσιακής (παραγωγικής ) του οργάνωσης προς τον συγκεκριμένο πελάτη με προοπτική αυτή η υπηρεσιακή "επένδυση" να αποσβεστεί μακροχρόνια δεν θα έχει σημαντικό κόστος και απώλειες ; για αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να προβλέπεται από το εν λόγω συμφωνητικό αποζημίωση ;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ένα επιπλέον σημείο που χρήζει εμβάθυνσης είναι οι πληρωμές που αναλαμβάνει ο Λ/Φ για λογαριασμός της επιχείρησης και οι κανόνες που τις διέπουν.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Είπα σήμερα να κάνω ένα κοντρόλ στα έσοδα και στα έξοδα μου, μιας και πλησιάζει το τέλος του τριμήνου. Είμαι από αυτούς που αποφάσισαν (πανάθεμα με) να εκδίδουν την ΑΠΥ κάθε μήνα (μπας και την εισπράξω λίγο-λίγο). Εκοψα λοιπόν αποδείξεις για ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 7032,00€ (δηλαδή ΦΠΑ 1315,00€). Η είσπραξη μου για αυτά τα έσοδα μέχρι σήμερα είναι 990,00€!!!!!!.

Αν κόψω και τις ΑΠΥ του Μαρτίου θα πάω για διχίλιαρο ΦΠΑ. Μη έχοντας δικά μου χρήματα να τον πληρώσω θα με κατηγορήσουν ότι παρακράτησα τον ανείσπρακτο ΦΠΑ για πάρτι μου.

Και όταν το κοντέρ στο επόμενο τρίμηνο θα ξεπεράσει το πεντοχίλιαρο....πάω Γεντί Κουλέ??. Ας διαβουλευτούμε λοιπόν στωικά ξύνοντας την κοιλιά μας που πεινάει για την μορφή και το περιεχόμενο της Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αφου έχουμε λυσεί όλα μας τα προβλήματα ώς κλάδος ,

βρήκαμε χρόνο ώστε να φτιαξουμε την συμβαση παροχής ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ υπηρεσιών.

Τελειωσαμε με τον κωδικα δεοντολογίας , τελειώσαμε με τις πιστοποιήσεις , τελειώσαμε με τον έλεγχο των αδειών , τα φτιάξαμε όλα και ειπαμε να καλύψουμε τον κλάδο με σύμβαση.

Απορώ τι κόψιμο μας εχει πιάσει με αυτή την σύμβαση , λές και ασχολουμαστε με το πιο απλοϊκό επάγγελμα του κόσμου το οποίο δεν έχει σχέση με πολυνομία και γραφειοκρατία.

Το μόνο σίγουρο για εμένα είναι , το ότι όσο περισσότερη ανάλυση θα προσπαθειτε να δινετε στις ............ ανεξαρτητες υπηρεσιες μας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο τις υπηρεσίες αυτές , τοσο πιο πολύ θα περιπλέκεται η σύμβαση.

Εδω μιλάμε για εκατοντάδες Νόμους και εκατοντάδες χιλιάδες απο αποφάσεις , ερμηνείες και απαντήσεις οι οποίες ερμηνεύουν τους Νόμους.

Συγνώμη για την αντίδραση άλλα είναι μερικά πράγματα

τα οποία ειλικρινα δεν τα καταλαβαίνω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

................................

Συγνώμη για την αντίδραση άλλα είναι μερικά πράγματα

τα οποία ειλικρινα δεν τα καταλαβαίνω.

ευτυχως, γιατι νομιζα οτι μονο εγω δεν καταλαβαινω....

τη σχεση μας με τους πελατες τοσα χρονια καπως την ρυθμιζαμε

την αυθαιρεσια του κρατους απεναντι μας , θα μπορουσε κανεις απο αυτους τους αξιολογους νομικους να την θεσει υπο ορους ή να την μελετησει ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Να ρωτήσω από περιέργεια τον Κίμωνα και την Χρύσα

Δεν έχουν δει στο φορουμ αυτό ολόκληρες συζητήσεις για το θέμα του συμφωνητικού?

Δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι ένα σωρό συνάδελφοι το κουβεντιάζουν και το ξανακουβεντιάζουν?

Και να ξαναρωτήσω την Χρύσα

Μιλάς για την αυθαιρεσία του κράτους

Μα βρε Χρύσα το κράτος αυτό, η κυβέρνηση αυτή έχει κυριολεκτικά γαμήσει τα πάντα.

Κατακτήσεις δεκαετιών.

Στην αυθαιρεσία απέναντί μας θα κόλαγε ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Να ρωτήσω από περιέργεια τον Κίμωνα και την Χρύσα

Δεν έχουν δει στο φορουμ αυτό ολόκληρες συζητήσεις για το θέμα του συμφωνητικού?

Δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι ένα σωρό συνάδελφοι το κουβεντιάζουν και το ξανακουβεντιάζουν?

Και να ξαναρωτήσω την Χρύσα

Μιλάς για την αυθαιρεσία του κράτους

Μα βρε Χρύσα το κράτος αυτό, η κυβέρνηση αυτή έχει κυριολεκτικά γαμήσει τα πάντα.

Κατακτήσεις δεκαετιών.

Στην αυθαιρεσία απέναντί μας θα κόλαγε ?

αφου αυτο ειναι το θεμα εδω, εγω για τι θες να μιλησω ?

και μονο που συνδιαλεγομαστε με αυτους, γινομαστε συνενοχοι

ειδες εσυ πουθενα καμμια αντιδραση? οτι βλακεια τους κατεβει προσπαθουμε να την κανουμε πραξη.

ναι ειδα με τι ασχολουνται πολλοι συναδελφοι και με πιανει απελπισια..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Να ρωτήσω από περιέργεια τον Κίμωνα και την Χρύσα

Δεν έχουν δει στο φορουμ αυτό ολόκληρες συζητήσεις για το θέμα του συμφωνητικού?

Δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι ένα σωρό συνάδελφοι το κουβεντιάζουν και το ξανακουβεντιάζουν?

Και να ξαναρωτήσω την Χρύσα

Μιλάς για την αυθαιρεσία του κράτους

Μα βρε Χρύσα το κράτος αυτό, η κυβέρνηση αυτή έχει κυριολεκτικά γαμήσει τα πάντα.

Κατακτήσεις δεκαετιών.

Στην αυθαιρεσία απέναντί μας θα κόλαγε ?

Να ρωτησω απο περιέργεια τον Γιάννη.

Εχεις δεί πουθενά στο φόρουμ επίσημη ανάρτηση για διαβουλευση σύμβασης παροχής ανεξαρτητων φοροτεχνικών υπηρεσιών , απο επίσημο φορέα του κλάδου (ομοσπονδια , επιμελλητηριο , συλλογο κλπ) , διότι εγώ δεν είδα πουθενα.

Αν έβλεπα, να εισαι σίγουρος ότι θα έγραφα τα ίδια , αν αυτο που θέλεις να πείς καλέ μου και αγαπημένε μου φίλε καβουροπάτη (απο την γνωστη σειρά Μπομπ ο σφουγγαράκης) είναι ότι έγραψα για να "επιτεθώ" στην ομοσπονδία , έχεις δίκιο.

Αυτή είναι η άποψη μου , θεωρώ ότι η σύμβαση είναι το τελευταίο που θα έπρεπε να απασχολεί στην παρούσα φαση τους φορείς του κλάδου.

Για να μην πώ, πως εκτός απο αχρείαστη , στην παρουσα χρονική στιγμή μπορεί να χαρακτηριστεί και επικίνδυνα δεσμευτική, αυτή είναι η αποψή μου.

Να ρωτήσω ακόμα,

μπορεί να διασφαλίσει κάποιος απο τους συντάκτες του σχεδίου της σύμβασης ότι δεν έχει κενά και ότι μπορεί ανεπιφύλακτα να την υπογράψουν οι συνάδελφοι. ????

Αν δεν συμφωνούμε δεν πειράζει , εξάλλου δεν ειναι και η πρώτη φορά .

Φιλιά πολλά ,

ο φιλος σου καλαμάρης :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Φίλτατε, DAS κατανοώ την αγανάκτηση σου, όμως θα μου επιτρέψεις να μην συμφωνήσω. Σαφώς και υπάρχουν πολλά μέτωπα που χρίζουν αντιμετώπισης, όμως έστω και αυτή η μικρή προσπάθεια σε αυτό το επουσιώδες ζήτημα είναι μια ακτίδα φωτός. Ας μην την υποβιβάζουμε, λοιπόν και αυτή την μικρή προσπάθεια. Αν δεν επιθυμείς να υπογράψεις με τους πελάτες σου συμφωνητικό συνεργασίας είναι απόλυτα κατανοητό, όμως προσωπικά θεωρώ ότι μια επαγγελματική σχέση είναι καλύτερη να οριοθετείτε παρά να αποτελεί ξέφραγο αμπέλι. Μέσα από ένα συμφωνητικό μπορούν να αντιμετωπιστούν-ξεκαθαριστούν πολλά και σημαντικά προβλήματα στην σχέση μας με τις επιχειρήσεις ( πχ νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες συναλλαγές και συνυπευθυνότητα, το ζήτημα της αναμόρφωσης των εξόδων κοκ). Πέραν τούτου για αυτό είναι το forum (αυτό και άλλα ) για να προβάλλουμε τα ζητήματα που μας απασχολούν και να επιδιώκουμε να βρούμε λύσεις ( άντε να κάνουμε και κανένα αστείο).

Συνοψίζοντας, αν προσέξεις πρώτα εγώ κατέκρινα την ΠΟΦΕΕ αλλά πέραν τούτου ας επιδοκιμάζουμε και τις ορθές κινήσεις. Τέλος, αν πιστεύεις οτι χρήζουν και άλλα ζητήματα συζήτηση ( που σίγουρα υπάρχουν) ας είσαι ο πρώτος που θα ξεκινήσεις να γόνιμο προβληματισμό.

Υ.Γ.

Για να πετάξω και ένα μικρό σπυρί στον γόνιμο προβληματισμό τι θα λέγατε για την σύνταξη Υ.Δ. από την πλευρά της επιχείρησης που θα μπορούσε να έχει πχ την ακόλουθη μορφή: "δηλώνω ότι έθεσα υπ' όψιν στο λογιστικόγραφείο όλα τα στοιχεία που αφορούν την νόμιμη λειτουργία τηςεπιχείρησης μου. Αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα την σύννομη φορολογική αναμόρφωση η οποία καιέγινε στην φορολογική δήλωση της επιχείρησης που εκπροσωπώ για το έτος 2010. Δηλώνω ότι το σύνολο των δαπανών τηςεπιχείρησης που εκπροσωπώ αποτελούνπραγματικές και παραγωγικές δαπάνες (αφορούνδηλαδή εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την επιχείρηση) καθώς και ότι τα στοιχείαεσόδων που έχουν τεθεί υπόψη στο λογιστικό γραφείο για περαιτέρω επεξεργασία δεν προέρχονται από δραστηριότητες πουαντιβαίνουν σε ποινικές ή απαγορευτικές διατάξεις νόμων. Δηλώνω επίσης ότι έχωθέσει υπ’ όψιν στο λογιστικό γραφείο όλα τα απαραίτηταστοιχεία που αφορούν την παρακράτηση φόρων αλλά και την απόδοση έμμεσων φόρωνκαι, τέλος, ότι έχω καταβάλει το σύνολοτων εισφορών που αφορούν το προσωπικό που απασχόλησα για το ημερολογιακό έτος2010."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Φίλτατε, DAS κατανοώ την αγανάκτηση σου, όμως θα μου επιτρέψεις να μην συμφωνήσω. Σαφώς και υπάρχουν πολλά μέτωπα που χρίζουν αντιμετώπισης, όμως έστω και αυτή η μικρή προσπάθεια σε αυτό το επουσιώδες ζήτημα είναι μια ακτίδα φωτός. Ας μην την υποβιβάζουμε, λοιπόν και αυτή την μικρή προσπάθεια. Αν δεν επιθυμείς να υπογράψεις με τους πελάτες σου συμφωνητικό συνεργασίας είναι απόλυτα κατανοητό, όμως προσωπικά θεωρώ ότι μια επαγγελματική σχέση είναι καλύτερη να οριοθετείτε παρά να αποτελεί ξέφραγο αμπέλι. Μέσα από ένα συμφωνητικό μπορούν να αντιμετωπιστούν-ξεκαθαριστούν πολλά και σημαντικά προβλήματα στην σχέση μας με τις επιχειρήσεις ( πχ νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες συναλλαγές και συνυπευθυνότητα, το ζήτημα της αναμόρφωσης των εξόδων κοκ). Πέραν τούτου για αυτό είναι το forum (αυτό και άλλα ) για να προβάλλουμε τα ζητήματα που μας απασχολούν και να επιδιώκουμε να βρούμε λύσεις ( άντε να κάνουμε και κανένα αστείο).

Συνοψίζοντας, αν προσέξεις πρώτα εγώ κατέκρινα την ΠΟΦΕΕ αλλά πέραν τούτου ας επιδοκιμάζουμε και τις ορθές κινήσεις. Τέλος, αν πιστεύεις οτι χρήζουν και άλλα ζητήματα συζήτηση ( που σίγουρα υπάρχουν) ας είσαι ο πρώτος που θα ξεκινήσεις να γόνιμο προβληματισμό.

Υ.Γ.

Για να πετάξω και ένα μικρό σπυρί στον γόνιμο προβληματισμό τι θα λέγατε για την σύνταξη Υ.Δ. από την πλευρά της επιχείρησης που θα μπορούσε να έχει πχ την ακόλουθη μορφή: "δηλώνω ότι έθεσα υπ' όψιν στο λογιστικόγραφείο όλα τα στοιχεία που αφορούν την νόμιμη λειτουργία τηςεπιχείρησης μου. Αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα την σύννομη φορολογική αναμόρφωση η οποία καιέγινε στην φορολογική δήλωση της επιχείρησης που εκπροσωπώ για το έτος 2010. Δηλώνω ότι το σύνολο των δαπανών τηςεπιχείρησης που εκπροσωπώ αποτελούνπραγματικές και παραγωγικές δαπάνες (αφορούνδηλαδή εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την επιχείρηση) καθώς και ότι τα στοιχείαεσόδων που έχουν τεθεί υπόψη στο λογιστικό γραφείο για περαιτέρω επεξεργασία δεν προέρχονται από δραστηριότητες πουαντιβαίνουν σε ποινικές ή απαγορευτικές διατάξεις νόμων. Δηλώνω επίσης ότι έχωθέσει υπ’ όψιν στο λογιστικό γραφείο όλα τα απαραίτηταστοιχεία που αφορούν την παρακράτηση φόρων αλλά και την απόδοση έμμεσων φόρωνκαι, τέλος, ότι έχω καταβάλει το σύνολοτων εισφορών που αφορούν το προσωπικό που απασχόλησα για το ημερολογιακό έτος2010."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Να ρωτήσω?

Πότε βγήκε ο Νόμος που καθιερώνει την ανεξαρτησία του Λογιστή-Φοροτέχνη, που καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις απαγορεύσεις, τα ασυμβίβαστα (όπως της έμμισθης εργασίας) κ.λ.π. .. ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Λογιστή-Φοροτέχνη να πράττει αναλόγως?

Μήπως βγήκε και δεν πήρα χαμπάρι?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.