• 0
Sign in to follow this  
Grek

Ε9 και δηλωση τακτοποίησης ημιυπαίθριου

Question

Υπάρχει υποχρέωση μεταβολής ακινήτου σε Ε9 κατόπιν της τακτοποίησης του ημιυπαίθριου του;

Τι δικαιολογητικό πρέπει να ζητήσω να δω;

Ευχαριστω

Share this post


Link to post
Share on other sites

26 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Υπάρχει υποχρέωση μεταβολής ακινήτου σε Ε9 κατόπιν της τακτοποίησης του ημιυπαίθριου του;

Τι δικαιολογητικό πρέπει να ζητήσω να δω;

Ευχαριστω

Με ειδικη τροπολογια -προσθηκη που κατετεθη στην βουλη στις 26/11/2010,για τα ακινητα και νεους <νομιμοποιημενους χωρους>διευκρινιζονται τα εξης

-δεν απιτουνται αλλαγες στις δηλωσεις Ε9 των ακινητων.

-δεν υπαρχουν επιπτωσεις στο φορο ακινητης περιουσιας.

-δεν αυξανονται τα δημοτικα τελη.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Υπάρχει υποχρέωση μεταβολής ακινήτου σε Ε9 κατόπιν της τακτοποίησης του ημιυπαίθριου του;

Τι δικαιολογητικό πρέπει να ζητήσω να δω;

Ευχαριστω

Ν3897/2010

Άρθρο 22

Ρύθμιση θεμάτων του ν. 3843/2010

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/

2010 (ΦΕΚ 62 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 εις διπλούν, στην

οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο αριθμός

φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η δημόσια οικονομική

υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του κυρίου του ακινήτου,

ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας, το εμβα−

δόν και η χρήση του χώρου, η ημερομηνία μετατροπής

της χρήσης του, η οποία πρέπει να είναι προγενέστερη

της δήλωσης αυτής, καθώς και εάν πρόκειται για ακίνη−

το πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης

χρήσης. Η δήλωση συνοδεύεται από τεχνική έκθεση

μηχανικού. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται αποκλει−

στικά και μόνο η περιγραφή του χώρου, το εμβαδόν του,

η χρήση του, καθώς και η έκταση γης που προκύπτει

από τη διαίρεση του εμβαδού του δηλούμενου χώρου

με τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης του ακινήτου.

Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται αντίγραφα του

στελέχους της οικοδομικής άδειας, του τοπογραφικού

διαγράμματος της άδειας και της κάτοψης του ορό−

φου, όπου εμφαίνεται ο χώρος για τον οποίο ζητείται

η υπαγωγή του στη ρύθμιση αυτή.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 αντικαθί−

σταται ως ακολούθως:

«4. Το ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εντός τριάντα

(30) μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός τριάντα

δύο (32) μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης (πλην

κατοικίας) από την έναρξη ισχύος του ν. 3843/2010, ολό−

κληρο ή τμηματικά σε δέκα (10) και οκτώ (8) ισόποσες

δόσεις αντίστοιχα, εκ των οποίων η πρώτη δόση κατα−

βάλλεται εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την

έναρξη ισχύος του ίδιου ως άνω νόμου. Σε περίπτωση

εφάπαξ καταβολής κατά το χρόνο καταβολής της πρώ−

της δόσης παρέχεται έκπτωση 10%.»

3. Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 αντικαθί−

σταται ως ακολούθως:

«8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι πολε−

οδομικές υπηρεσίες αποστέλλουν χωρίς καθυστέρηση

σε ηλεκτρονική μορφή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκεντρωτικά

στοιχεία ανά πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α. για το σύνολο των

δηλώσεων που υποβλήθηκαν, τη συνολική επιφάνεια

των χώρων που διατηρούνται, τη συνολική αναγκαία γη,

τα συνολικά ποσά των ειδικών προστίμων, καθώς και

ακριβή αντίγραφα του ηλεκτρονικού αρχείου ή ειδικού

βιβλίου όπου καταχωρήθηκαν οι δηλώσεις.»

4. Η προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 5 του

ν.3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α΄) προθεσμία των έξι (6) μηνών,

για την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2 του

άρθρου 5 του ίδιου ως άνω νόμου με συστημένη επιστο−

λή στην πολεοδομική υπηρεσία παρατείνεται αφότου

έληξε κατά δύο (2) μήνες.

5.α. Για τους χώρους που διατηρούνται σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν οφεί−

λεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος. Τυχόν ήδη κα−

ταβληθέντες φόροι δεν αναζητούνται.

β. Οι χώροι που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατά−

ξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν λαμβάνονται

υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης

ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ειδικά ως προς το φόρο ακί−

νητης περιουσίας και για την υποβολή δήλωσης στοι−

χείων ακινήτων, οι τακτοποιούμενοι χώροι συνεχίζουν

να λαμβάνονται φορολογικά υπόψη όπως ήταν προ της

τακτοποίησής τους.

γ. Η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου που επέρχεται

με την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3843/2010 δεν

λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των τελών του

ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως

ισχύει.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν

αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του

ν. 3843/2010.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest mihalis   
Guest mihalis

Υπάρχει υποχρέωση μεταβολής ακινήτου σε Ε9 κατόπιν της τακτοποίησης του ημιυπαίθριου του;

Τι δικαιολογητικό πρέπει να ζητήσω να δω;

Ευχαριστω

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest kkyriakoss   
Guest kkyriakoss

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΟΛ ΠΟΛ 1126/31-5-2011 τι καταλαβατε,αν καταλαβατε,γιατι εγω δεν καταλαβα στην τοσο μπερδεμενη ΠΟΛ,παρα τα παραδειγματα που εχουν αραδειασει,πχ

Β. Οι τακτοποιούμενοι χώροι, λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι είχαν ήδη περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων δεν απαιτείται μόνο για το λόγο της τακτοποίησής τους να τροποποιηθούν και να αναγραφούν στην πραγματική τους κατάσταση στη δήλωση στοιχείων ακινήτων και, όσον αφορά τον Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους.

Τακτοποιούμενοι χώροι που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι ουδέποτε είχαν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους, μετά την τακτοποίησή τους.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση αναγραφής στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του χώρου που τακτοποιήθηκε λόγω μετατροπής του σε χώρο κύριας χρήσης, για άλλη αιτία (π.χ. αγορά, μεταβολή του είδους εμπράγματου δικαιώματος, μεταβολή των ποσοστών ιδιοκτησίας, διαχωρισμού επικαρπίας-ψιλής κυριότητας κ.λπ.), τότε ο εν λόγω χώρος θα αναγραφεί στην πραγματική του κατάσταση.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Απλά αναφέρει ότι όποιος τον δήλωσε τον υμιυπαίθριο το 2010 και το 2011 πρέπει να το δηλώσει στο οικονομικο έτος 2012. ΄Και αυτό μάλλον γαιτί πολλοί έχουν ήδη καταθέσει ΄δήλωση .Τώρα κατά την γνώμη μου έαν κάποιος δήλωσε το ΥΜΙ/ο στο 2010 και προλαβαίνει για φέτος , ας το δήλωσει τ΄΄ωρα

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Απλά αναφέρει ότι όποιος τον δήλωσε τον υμιυπαίθριο το 2010 και το 2011 πρέπει να το δηλώσει στο οικονομικο έτος 2012. ΄Και αυτό μάλλον γαιτί πολλοί έχουν ήδη καταθέσει ΄δήλωση .Τώρα κατά την γνώμη μου έαν κάποιος δήλωσε το ΥΜΙ/ο στο 2010 και προλαβαίνει για φέτος , ας το δήλωσει τ΄΄ωρα

Πιο κάτω όμως, στο παράδειγμα 1 λέει ότι αν δεν ακολουθήσει μεταβιβαστική πράξη, δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest ΜΙΛΤΟΣ   
Guest ΜΙΛΤΟΣ

Πιο κάτω όμως, στο παράδειγμα 1 λέει ότι αν δεν ακολουθήσει μεταβιβαστική πράξη, δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης

Ακριβώς , δεν ξέρω τι γίνεται με ακίνητα ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΑ που αγοράστηκαν μέσα στο 2010 και δηλώνονται φέτος πρώτη φορά στο Ε9. Η τακτοποίηση ξεκίνησε στο 2010 και το τελικό εκκαθαριστικό που εκδίδεται μετα την εξόφληση εγινε το 2011.

Σε αυτή την περίπτωση δηλώνεται ο η όχι; Και σε ποιο έτος φετος συνολικά η φετος οι υπολοιποι χωροι και του χρόνου ο υμιυπαίθριος;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

....Τακτοποιούμενοι χώροι που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι ουδέποτε είχαν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους, μετά την τακτοποίησή τους.

Πιο κατω στο παραδειγμα 1 λεει

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1:

Φορολογούμενος δεν είχε δηλώσει καθόλου ή είχε δηλώσει στους βοηθητικούς χώρους ημιυπαίθριο χώρο 15 τ.μ. που βρίσκεται σε δηλωθέν διαμέρισμα κυρίων χώρων 100 τ.μ.

Ο ημιυπαίθριος αυτός χώρος τακτοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2010.

Περίπτωση α: Μετά την τακτοποίηση, και εάν δεν έχει ακολουθήσει κάποια άλλη μεταβιβαστική πράξη, δεν απαιτείται να γίνει μεταβολή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 και επομένων ετών, εφόσον δεν υπάρξει μεταβολή.

Απο την μια μας λεει οτι εαν δεν ειχαν δηλωθει ΚΑΘΟΛΟΥ αυτοι οι χωροι , υποχρεουσαι στο επομενο ετος να κανεις Ε9 και να τους δηλωσης...και πιο κατω στο παραδειγμα λεει την φραση <<αν ειχε δηλωσει ή ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΣΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ>> και δεν ακολουθηση μεταβολη ΔΕΝ υποχρεουσε(αλλο αν θελεις) να μεταβαλλης και το Ε9 ...εγω κατι δεν βλεπω καλα? ;) ή αυτοι.... μην πω τωρα τιποτα?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μπέρδεμα στο μπέρδεμα...:o. Από χτες διαβάζω και ξαναδιαβάζω μήπως και βγάλω άκρη......για το τι τελικά πρέπει να γίνει.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Εγω δια της εις ατοπον απαγωγης ,θα παρω το ρισκο...,και θα συμπερανω, οτι... ,μαλλον...ο συνταξας στο ποδι.. την ΠΟΛ,ενοει οτι,οποιους χωρους , δεν εχεις αναφαιρει καθολου σε προυγουμενο Ε9 ,.π.χ κυριως ημιυπαιθριους που δεν τους δηλωνε κανεις.... και μεσα στο 2010 ή 2011 τους τακτοποιησες, τελικα, κανεις μεταβολη στο Ε9,και τους δηλωνεις αναλογα με την νεα χρηση τους.δηλαδη πηραν πισω... αυτο που ελεγαν στο 2010 οτι δεν κανεις μεταβολη,διοτι αυτοι οι χωροι ειναι λεει φορολογικα...αδιαφοροι .

Ετσι ελεγαν,και ετσι λενε ακομη , αλλα απο την αλλη σου λεει του χρονου στο Ε1 θα γραψης τα σωστα τ.μ που προεκυψαν μετα την τακτοποιηση ,ωστε να φας στη μαπα και το τεκμηριο.ή και στο Ε2,αν το νοικιαζεις, για να το φαει και ο αλλος . αυτο τι ειναι ?δεν ειναι φορολογια? το οτι τους συμπεριλαμβανει πλεον ,στα 120 τ.μ για αποκτηση Α κατοικιας,και αυτο δεν ειναι φορολογια?και το αλλο εαν τους δηλωσης στο Ε9 τροποποιημενους,δεν θα αυξηθουν τα τ.μ της κατοικιας σου? οταν παει να βγαλη το φορο ακινητης περιουσιας ή το ΕΤΑΚ ,απο κει δεν θα παρη τα τ.μ ? τους εχεις εσυ εμπιστοσυνη,οτι θα..αφαιρεσουν ..αυτους τους χωρους? χμμμμ.δεν το βλεπω... τελικα ,ειναι ενα κρατος μεγαααλο μπου...λο στο οποιο δυστυχως μας αναγκασαν δια της βιας....να δουλευουμε...και εμεις μεσα ,και μαλιστα χωρις...αμοιβη . :angry: :angry:

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Το δικό μου συμπέρασμα συνάδελφε δεν απέχει καθόλου από αυτά που γράφεις. Πιστεύω πως η τακτοποίηση των ημιυπαίθριων ήταν το δόλωμα για να τρέξει ο κόσμος να τους τακτοποιήσει και μετά.......αναγραφή για να φορολογηθούν (συμφωνα με την ΠΟΛ.1126).

Τίποτα δεν γίνεται σ' αυτό το κράτος τυχαία.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest kkyriakoss   
Guest kkyriakoss

....Τακτοποιούμενοι χώροι που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι ουδέποτε είχαν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους, μετά την τακτοποίησή τους.

Πιο κατω στο παραδειγμα 1 λεει

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1:

Φορολογούμενος δεν είχε δηλώσει καθόλου ή είχε δηλώσει στους βοηθητικούς χώρους ημιυπαίθριο χώρο 15 τ.μ. που βρίσκεται σε δηλωθέν διαμέρισμα κυρίων χώρων 100 τ.μ.

Ο ημιυπαίθριος αυτός χώρος τακτοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2010.

Περίπτωση α: Μετά την τακτοποίηση, και εάν δεν έχει ακολουθήσει κάποια άλλη μεταβιβαστική πράξη, δεν απαιτείται να γίνει μεταβολή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 και επομένων ετών, εφόσον δεν υπάρξει μεταβολή.

Απο την μια μας λεει οτι εαν δεν ειχαν δηλωθει ΚΑΘΟΛΟΥ αυτοι οι χωροι , υποχρεουσαι στο επομενο ετος να κανεις Ε9 και να τους δηλωσης...και πιο κατω στο παραδειγμα λεει την φραση <<αν ειχε δηλωσει ή ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΣΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ>> και δεν ακολουθηση μεταβολη ΔΕΝ υποχρεουσε(αλλο αν θελεις) να μεταβαλλης και το Ε9 ...εγω κατι δεν βλεπω καλα? ;) ή αυτοι.... μην πω τωρα τιποτα?

αυτο καταλαβα και γω αν καταλαβα,αντιφασεις;γραφουν πολλα να μας μπερδεψουν;χρειαζεται μαλλον διευκρινιστικη της διευκρινιστικης!!! ΚΑΙ ΜΟΛΙς ΧΘΕς ΤΟ ΔΗΛΩΣΑ!!!!καλα ελεγα οτι παμε μονοι μας στο στομα του λυκου,αυτοι δεν ειναι ικανοι να μας κανουν οτιδηποτε,αν δεν δηλωθουμε μονοι μας.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Εχει καταλάβει μήπως κανένας από τους συναδέλφους τι εννοεί ο ποιητής ????

"Διευκρινίζεται ότι οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2011, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους, πρέπει να δηλωθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση του 2011, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 και έτσι θα συνεχίζουν να δηλώνονται και τα επόμενα οικον. έτη. Ομοίως, οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2012, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους, πρέπει να περιληφθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση 2012, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 και των επομένων οικον. ετών."

Αραγε αντί "2011" ήθελε να γράψει "2010" και αντί "έτος 2012" και "χρήση 2012" ήθελε να γράψει "2011"?

Γιατί απ'οσο γνωρίζω η τακτοποίηση των ημιυπαίθριων σταματάει φέτος!!!

Επίσης δεν κολλάει και το "χρήση 2012" με το ¨οικον. έτος 2012".

Αρα εάν είναι έτσι, ότι τακτοποιήθηκε το 2010 πρέπει να δηλωθεί τουλάχιστον στα τεκμήρια ιδιοκατοίκησης της φετινής δήλωςσης που ήδη έχει κατατεθεί για τον περισσότερο κόσμο. Αλλά γι' αυτές που θα καταθέσουμε ΠΩΣ θα το πρέπει να μεταφράσουμε τον συγγραφέα της εγκυκλίου???? :blink: :blink: :blink:

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Απ οτι φαινεται πρώτη φορά επιβραδευουν οσους έκαναν σωστα τη δουλειά τους και τους είχαν δηλώσει

σαν βοηθητικούς ,ετσι τους αφήνουν ως έχουν ουτε ε9 ουτε τίποτα ,εκτός αν αλλάξουν ιδιοκτήτη.Οι άλλοι

που δεν τους δήλωσαν ποτέ υποχρεούνται με όλες τις συνε΄πειες σε ε1 και ε9,εκτος λέει ΦΑΠ,ποιός θα το πιστέψει?

Στο ε1 του οικ 2012 θα τους αναγράψουν όλοι βέβαια ,ειται ειχαν δηλωθεί ειται οχι.Τώρα αναφέρει και για τακτοποιηση

το 2012,ισως σκεφτονται παράταση η να βάλουν και τους άλλους με άδειες απο 03/07/2009 εως οτου ψηφιστηκε ο νόμος

της τακτοποίησης νομίζω 4/2010.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Απ οτι φαινεται πρώτη φορά επιβραδευουν οσους έκαναν σωστα τη δουλειά τους και τους είχαν δηλώσει

σαν βοηθητικούς ,ετσι τους αφήνουν ως έχουν ουτε ε9 ουτε τίποτα ,εκτός αν αλλάξουν ιδιοκτήτη.Οι άλλοι

που δεν τους δήλωσαν ποτέ υποχρεούνται με όλες τις συνε΄πειες σε ε1 και ε9,εκτος λέει ΦΑΠ,ποιός θα το πιστέψει?

Στο ε1 του οικ 2012 θα τους αναγράψουν όλοι βέβαια ,ειται ειχαν δηλωθεί ειται οχι.Τώρα αναφέρει και για τακτοποιηση

το 2012,ισως σκεφτονται παράταση η να βάλουν και τους άλλους με άδειες απο 03/07/2009 εως οτου ψηφιστηκε ο νόμος

της τακτοποίησης νομίζω 4/2010.

μπερδε γουεϊ ,ασυδοσια ,αναξιοπιστια ,προχειροτητα,ψεματα και εκμεταλευση στο επακρον,παντου και παντα βεβαια ,εκ του ..πονηρου,παρ ολα αυτα εγω ακομη...δεν καταλαβα αυτη την ΠΟΛ. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest ΧΡΥΣΑ   
Guest ΧΡΥΣΑ

Ακριβώς , δεν ξέρω τι γίνεται με ακίνητα ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΑ που αγοράστηκαν μέσα στο 2010 και δηλώνονται φέτος πρώτη φορά στο Ε9. Η τακτοποίηση ξεκίνησε στο 2010 και το τελικό εκκαθαριστικό που εκδίδεται μετα την εξόφληση εγινε το 2011.

Σε αυτή την περίπτωση δηλώνεται ο η όχι; Και σε ποιο έτος φετος συνολικά η φετος οι υπολοιποι χωροι και του χρόνου ο υμιυπαίθριος;

Το ίδιο θέμα έχω και γώ και δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, αγορά διαμερίσματος στο 2010 με υμιυπαίθριο που η τακτοποίηση του ξεκίνησε στο 2010 με την κατάθεση της προκαταβολής και το οριστικό εκκαθαριστικό εκδόθηκε το 2011. Ε 9 δεν έχω κάνει ακόμα. Πως δηλώνω τον υμιυπαίθριο;; απο ότι καταλαβαίνω από πιο πάνω σαν κύριο χώρο , μιας και δεν είχε δηλωθεί ξανά;;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest KATERINA   
Guest KATERINA

Εγώ τα βρίσκω λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα αναφορικά με την ΠΟΛ 1126/31-5-2011. Καταρχή γίνεται διαχωρισμός της τακτοποίησης των ημιθπαιθρίων από τους χώρους που άλλαξαν χρήση.

Α. Οι τακτοποιούμενοι ημιυπαίθριοι, που είτε είχαν ήδη περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων ως βοηθητικοί χώροι είτε είχε παραληφθεί η αναγραφή τους, δεν απαιτείται μόνο για το λόγο της τακτοποίησής τους να αναγραφούν ως κύριοι χώροι στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 και, όσον αφορά τον Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση αναγραφής στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) ακινήτου που περιλαμβάνει τακτοποιούμενο ημιυπαίθριο χώρο, για άλλη αιτία (π.χ. αγορά, μεταβολή του είδους εμπράγματου δικαιώματος, μεταβολή των ποσοστών ιδιοκτησίας, διαχωρισμού επικαρπίας – ψιλής κυριότητας κ.λπ.), τότε κατά την αναγραφή του ακινήτου συμπεριλαμβάνονται στους κύριους χώρους του ακινήτου και τα τετραγωνικά μέτρα του ημιυπαίθριου χώρου.

Δηλαδή, σε περίπτωση μεταβίβασης για οποιαδήποτε αιτία, του ακινήτου που περιλαμβάνει τακτοποιούμενο ημιυπαίθριο χώρο, η απεικόνιση των ημιυπαίθριων χώρων στους κύριους χώρους θα περιληφθεί στη δήλωση του καινούργιου ιδιοκτήτη, ενώ σε περίπτωση διαχωρισμού επικαρπίας - ψιλής κυριότητας, θα περιληφθεί στη δήλωση τόσο του επικαρπωτή όσο και του ψιλού κυρίου.

Στα παραπάνω εγώ καταλαβαίνω ότι όποιος τακτοποίησε τον ημιυπαίθριο χώρο δεν χρειάζεται να κάνει δήλωση Ε9 αν δεν υπάρχει άλλη μεταβολή στο ακίνητο.

Β. Οι τακτοποιούμενοι χώροι, λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι είχαν ήδη περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων δεν απαιτείται μόνο για το λόγο της τακτοποίησής τους να τροποποιηθούν και να αναγραφούν στην πραγματική τους κατάσταση στη δήλωση στοιχείων ακινήτων και, όσον αφορά τον Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους.

Τακτοποιούμενοι χώροι που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι ουδέποτε είχαν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους, μετά την τακτοποίησή τους.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση αναγραφής στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του χώρου που τακτοποιήθηκε λόγω μετατροπής του σε χώρο κύριας χρήσης, για άλλη αιτία (π.χ. αγορά, μεταβολή του είδους εμπράγματου δικαιώματος, μεταβολή των ποσοστών ιδιοκτησίας, διαχωρισμού επικαρπίας-ψιλής κυριότητας κ.λπ.), τότε ο εν λόγω χώρος θα αναγραφεί στην πραγματική του κατάσταση.

Σχετικά με την αλλαγή χρήσης αν δεν είχε δηλωθεί ποτέ ως βοηθητικός χώρος μετά την τακτοποίησή του θα πρέπει να γίνει Ε9 όπου θα δηλωθεί ως κύριος χώρος και αυτός που τακτοποιήθηκε. Αν όμως σε προηγούμενα Ε9 είχε δηλωθεί ο τακτοποιούμενος χώρος ως βοηθητικός χώρος δεν χρειάζεται να γίνει Ε9 εκ νέου, το αφήνουμε ως είχε δηλωθεί εκτός και αν υπάρχει και άλλη μεταβολή στο ακίνητο που θα έπρεπε ούτως ή άλλως να δηλωθεί στο Ε9 οπότε στην περίπτωση αυτή, δηλώνουμε και τον τακτοποιηθέντα χώρο μαζί με τους κύριους χώρους του ακινήτου.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Κατερινα ,νομιζω οτι ησουν κατατοπιστικοτατη!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Εγώ τα βρίσκω λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα αναφορικά με την ΠΟΛ 1126/31-5-2011. Καταρχή γίνεται διαχωρισμός της τακτοποίησης των ημιθπαιθρίων από τους χώρους που άλλαξαν χρήση.

Α. Οι τακτοποιούμενοι ημιυπαίθριοι, που είτε είχαν ήδη περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων ως βοηθητικοί χώροι είτε είχε παραληφθεί η αναγραφή τους, δεν απαιτείται μόνο για το λόγο της τακτοποίησής τους να αναγραφούν ως κύριοι χώροι στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 και, όσον αφορά τον Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση αναγραφής στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) ακινήτου που περιλαμβάνει τακτοποιούμενο ημιυπαίθριο χώρο, για άλλη αιτία (π.χ. αγορά, μεταβολή του είδους εμπράγματου δικαιώματος, μεταβολή των ποσοστών ιδιοκτησίας, διαχωρισμού επικαρπίας – ψιλής κυριότητας κ.λπ.), τότε κατά την αναγραφή του ακινήτου συμπεριλαμβάνονται στους κύριους χώρους του ακινήτου και τα τετραγωνικά μέτρα του ημιυπαίθριου χώρου.

Δηλαδή, σε περίπτωση μεταβίβασης για οποιαδήποτε αιτία, του ακινήτου που περιλαμβάνει τακτοποιούμενο ημιυπαίθριο χώρο, η απεικόνιση των ημιυπαίθριων χώρων στους κύριους χώρους θα περιληφθεί στη δήλωση του καινούργιου ιδιοκτήτη, ενώ σε περίπτωση διαχωρισμού επικαρπίας - ψιλής κυριότητας, θα περιληφθεί στη δήλωση τόσο του επικαρπωτή όσο και του ψιλού κυρίου.

Στα παραπάνω εγώ καταλαβαίνω ότι όποιος τακτοποίησε τον ημιυπαίθριο χώρο δεν χρειάζεται να κάνει δήλωση Ε9 αν δεν υπάρχει άλλη μεταβολή στο ακίνητο.

Β. Οι τακτοποιούμενοι χώροι, λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι είχαν ήδη περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων δεν απαιτείται μόνο για το λόγο της τακτοποίησής τους να τροποποιηθούν και να αναγραφούν στην πραγματική τους κατάσταση στη δήλωση στοιχείων ακινήτων και, όσον αφορά τον Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους.

Τακτοποιούμενοι χώροι που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι ουδέποτε είχαν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους, μετά την τακτοποίησή τους.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση αναγραφής στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του χώρου που τακτοποιήθηκε λόγω μετατροπής του σε χώρο κύριας χρήσης, για άλλη αιτία (π.χ. αγορά, μεταβολή του είδους εμπράγματου δικαιώματος, μεταβολή των ποσοστών ιδιοκτησίας, διαχωρισμού επικαρπίας-ψιλής κυριότητας κ.λπ.), τότε ο εν λόγω χώρος θα αναγραφεί στην πραγματική του κατάσταση.

Σχετικά με την αλλαγή χρήσης αν δεν είχε δηλωθεί ποτέ ως βοηθητικός χώρος μετά την τακτοποίησή του θα πρέπει να γίνει Ε9 όπου θα δηλωθεί ως κύριος χώρος και αυτός που τακτοποιήθηκε. Αν όμως σε προηγούμενα Ε9 είχε δηλωθεί ο τακτοποιούμενος χώρος ως βοηθητικός χώρος δεν χρειάζεται να γίνει Ε9 εκ νέου, το αφήνουμε ως είχε δηλωθεί εκτός και αν υπάρχει και άλλη μεταβολή στο ακίνητο που θα έπρεπε ούτως ή άλλως να δηλωθεί στο Ε9 οπότε στην περίπτωση αυτή, δηλώνουμε και τον τακτοποιηθέντα χώρο μαζί με τους κύριους χώρους του ακινήτου.

... στις άλλες μεταβολές συμπεριλαμβάνονται &

η αποπεράτωση ημιτελούς,

η αλλαγή κάποιου άλλου στοιχείου του ακινήτου όπως διόρθωση διεύθυνσης, τετραγωνικών, ... ???

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

... στις άλλες μεταβολές συμπεριλαμβάνονται &

η αποπεράτωση ημιτελούς,

η αλλαγή κάποιου άλλου στοιχείου του ακινήτου όπως διόρθωση διεύθυνσης, τετραγωνικών, ... ???

ναι

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Tim   
Guest Tim

Εντάξει με το Ε9

Τι γίνεται με το Ε1;

Απ' ό,τι διάβασα θα προσθέσουμε στο εμβαδον της κατοικίας τα τ.μ. του ημιυπαίθριου που "τακτοποιήσαμε" με τις διατάξεις του Ν. 3843/2010.

Τι γίνεται αν η "τακτοποίηση" έγινε με τον προηγούμενο νόμο; Βλέπεται είμαι από τους λίγους που "τακτοποίησα" τον η/υ (5μιση τετραγωνικά όλο κι όλο) με τον Ν. 3775/2009 ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Εντάξει με το Ε9

Τι γίνεται με το Ε1;

Απ' ό,τι διάβασα θα προσθέσουμε στο εμβαδον της κατοικίας τα τ.μ. του ημιυπαίθριου που "τακτοποιήσαμε" με τις διατάξεις του Ν. 3843/2010.

Τι γίνεται αν η "τακτοποίηση" έγινε με τον προηγούμενο νόμο; Βλέπεται είμαι από τους λίγους που "τακτοποίησα" τον η/υ (5μιση τετραγωνικά όλο κι όλο) με τον Ν. 3775/2009 ;

Αν και απ'όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει συγκεκριμένη θέση του Υπουργείου, η λογική λέει ότι θα κάνεις ότι θα έκανες αν η τακτοποίηση ήταν με το Ν.3843/2010

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Tim   
Guest Tim

Ευχαριστω για την γρηγορη απάντηση.

Μάλλον έχεις δίκιο.

Η Ερώτησή μου οφείλεται στο ότι οι δυο νόμοι αν και παραπλήσιοι έχουν κάποιες ουσιαστικές διαφορές.

Μια από αυτές είναι ότι η "τακτοποίηση" δεν ισχύει για 39 χρόνια αλλά για 99. Επίσης αλλιώς έγινε ο υπολογισμός του προστίμου/εισφοράς. Ούτε χρειάζονταν έκθεση μηχανικού ή τοπογραφου κλπ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.