Jump to content

002002 Επιστολή για διευκρινήσεις επί του θέματος της παρακράτησης και του χρόνου έκδοσης της ΑΠΥ των Ελευθέρων Επαγγελματιών από 1/1/2011


Recommended Posts

Γιώργο αμέσως μετά δημοσίευσε την επιστολή σου.

Θα ΄"πατήσουμε" σε αυτήν, θα την επεξεργαστούμε και θα την στείλουμε στην Ομοσπονδία μας (ΠΟΦΕΕ) για περαιτέρω ενέργειες..

Η Ομοσπονδία θα μπορέι να ασκήσει και μεγαλύτερη πίεση για μια λογική απάντηση από το Υπουργείο....

(Υ.Γ. Η Επιστολή του Γιώργο αφορά μονάχα το θέμα του χρόνου έκδοσης της ΑΠΥ μας. Θα το επεξεργαστούμε να αποστείλουμε μια επιστολή για το σύνολο των ερωτημάτων μας. )

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 232
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ – Β΄- Γ΄

Ταχ. Δ/νση Πανεπιστημίου 20

Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Α.Π.Υ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν. 3842/2010.

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 όπως ισχύει σήμερα, έχει ως εξής:

Άρθρο 48. Εισόδημα και αποκτησή του.

Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών διαρκείας, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Κατ’ εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που αποκτούν εισόδημα από παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, χρόνος κτήσης του εισοδήματός τους θεωρείται ο χρόνος είσπραξής του.

Με τη νέα διάταξη μεταβλήθηκε ο χρόνος απόκτησης και φορολογίας του εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα. Ως τέτοιος ορίζεται πλέον ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία και όχι ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής, που ίσχυε με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας διάρκειας, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε.

Παραθέτω μέρος του άρθρου του Κου Γραβιά όπως αυτό δημοσιεύτηκε :

‘’ Για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από ελεύθερους επαγγελματίες πριν την έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων (1.1.2011), ήτοι έως 31.12.2010 και δεν έχουν εισπραχθεί οι αμοιβές, όπως ορίζεται στη περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3842/2010 οι σχετικές Α.Π.Υ. εκδίδονται με την είσπραξη αυτών. Στη περίπτωση δηλαδή που η παροχή της υπηρεσίας ξεκίνησε πριν την 1.1.2011 και συνεχίζεται και μετά την ημερομηνία αυτή, για την αμοιβή που αντιστοιχεί στη παρασχεθείσα υπηρεσία πριν την 1.1.2011 η Α.Π.Υ. θα εκδοθεί όταν εισπραχθεί, ενώ για την αμοιβή που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που παρασχέθηκε από 1.1.2011, όταν ολοκληρωθεί, ανεξάρτητα από την είσπραξη ή όχι αυτής. Διευκρινίζεται ότι για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από ελεύθερους επαγγελματίες πριν την έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων (1.1.2011), ήτοι έως 31.12.2010 και δεν έχουν εισπραχθεί οι αμοιβές, όπως ορίζεται στη περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3842/2010, οι σχετικές Α.Π.Υ. εκδίδονται με την είσπραξη αυτών. Στη περίπτωση δηλαδή που η παροχή της υπηρεσίας ξεκίνησε πριν την 1.1.2011 και συνεχίζεται και μετά την ημερομηνία αυτή, για την αμοιβή που αντιστοιχεί στη παρασχεθείσα υπηρεσία πριν την 1.1.2011 η Α.Π.Υ. θα εκδοθεί όταν εισπραχθεί, ενώ για την αμοιβή που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που παρασχέθηκε από 1.1.2011, όταν ολοκληρωθεί, ανεξάρτητα από την είσπραξη ή όχι αυτής.

‘Εστω λογιστής έχει αναλάβει από 1η Μαρτίου του 2010 την τήρηση βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας αντί του ποσού των 300€ ανά τρίμηνο, τότε για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες από 1.1.2011 (τήρηση βιβλίων και στοιχείων) εκδίδει τη σχετική Α.Π.Υ. τουλάχιστον μέχρι το τέλος κάθε τριμήνου, ανεξαρτήτως εάν εισπράξει ή όχι τη συμφωνηθείσα αμοιβή, (δεν αποκλείεται να εκδοθεί και σε προγενέστερο χρόνο, εφόσον η υπηρεσία είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη), ενώ για το διάστημα από 1.3.2010 έως 31.12.2010 και για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες μέσα σε αυτό το διάστημα, θα εκδώσει τη σχετική Α.Π.Υ. με την είσπραξη της αμοιβής, ανεξαρτήτως του πότε θα πραγματοποιηθεί αυτή.’’

Από 01/01/2011, έστω ότι συμφωνούμε με πελάτη, βάσει συμφωνητικού που έχουν υπογράψει και τα δύο μέρη - από τον Κ.Β.Σ. δεν υποχρεούμαστε σε σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών -, ότι αμοιβόμαστε σε μηνιαία βάση, τότε εκδίδουμε την Α.Π.Υ. το αργότερο έως την 15η ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα που παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες.

Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις που υπάρχει συμφωνία με τον πελάτη για αμοιβή σε τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση ή ακόμη και ετήσια βάση ; Πότε πρέπει να εκδίδεται η σχετική Α.Π.Υ. ; Σε περίπτωση συμφωνίας αμοιβής, πλην μηνιαίας, είμαστε υποχρεομένοι να εκδίδουμε Α.Π.Υ. κάθε μήνα με ποσό αντίστοιχο με το 1 / χ της αμοιβής που εισπράξαμε ;

Αναφέρω σχετικό παράδειγμα : έστω ότι συμφωνούμε τριμηνιαία αμοιβή 300,00 Ευρώ, θα εκδόσουμε 3 Α.Π.Υ. για τους μήνες που καλύπτουν το τρίμηνο με ποσό ίσο με το 1 / 3 της αμοιβής μας ;

Καταλήγοντας θα ήθελα να αναφέρω την περίπτωση του ιδιωτικού συμφωνητικού που διατύπωσα πιο πάνω, ρωτώντας εάν είναι έγγραφο που μας καλύπτει στην έκδοση της Α.Π.Υ. σε περιπτώσεις αμοιβής πλήν μηνιαίας για τις υπηρεσίες μας, εφόσον αυτό κατατεθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. του λογιστή και του πελάτη ;

Το ερώτημα κατατέθηκε 7/01/2011 με αριθμό πρωτοκόλλου Δ15 1001841 ΕΙ 2010 (7/1/2010 λόγω λάθους της καταχώρησης γράφτηκε το έτος 2010 αντί για το έτος 2011), χρεώθηκε στο Β΄ τμημα με αριθμ τηλεφ. 2103610030 & 2103610065

Ελπίζω να βοήθησα.

Καλή μέρα από την Αθήνα.

Link to comment
Share on other sites

Κωστή, (σ.σ. Γραβιάς.) αν μπορέις να επιμεληθείς το θέμα , και σε συνεργασία με τον Γιώργο 1977 να το στείλουμε στην Ομοσπονδία για να προωθήθει το θέμα όπως πρέπει.

Υ.Γ.1, Κάποτε και η Ομοσπονδία θα πρέπει να λαμβάνει αίμα απο τους Συλλόγους ή τις Ομάδες που εκπροσωπεί.

Είναι αδύνατο να κινηθεί - παρά την δύναμη που έχει - τρέχοντας λίγοι άνθρωποι να συντάσουν επιστολές και υπομνήματα.

Πρέπει να βοηθούμε και εμείς από κάτω στέλνοντας τους υλικό στο οποίο μπορούν να πατήσουν και με την δύναμή τους να βγάλουν αποτελέσματα.

Υ.Γ.2 Ευχαριστώ Γιώργο !!

Link to comment
Share on other sites

Στην δική μου περιπτωση Κωστα εχω λιγους πελατες -ακομα, ελπιζω να αποκτησω περισσοτερους- με αμοιβουν με ετησια βαση. ακομα για το 2010 δεν εχω πληρωθει παρα μονο απο 2 απο αυτους. προσπαθω να βρω πελατες για να εχω μηνιαια αμοιβη. εχω ομως καταρτισει ηδη συμφωνητικα με τους υπαρχοντες πελατες.

στο ερωτημα που κατεθεσα επρεπε να το ειχα συνταξει αλλιως στο σημειο που λεω το <<1/χ της αμοιβης που εισπραξαμε>> ενω επρεπε να εγραφα <<που θα εισπραξουμε>>.

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι σε τέτοιες περιπτώσεις που μας αφορουν όλους ,τις ενέργειες θα πρέπει να τις

κάνει ,κατοπιν πιέσεως δικής μας ,η ΠΟΦΕΕ,μεσω αυτής θα ασκηθεί κάποια πίεση που ενδεχόμενα

δεν θα μπορεί να την ασκήσει κάποιος μεμονομένα.Καλό θα ειναι να μην υπάρζει υποχρέωση για

κατάθεση συμφωνητικού,γιατί δεν έχει και νόημα ,αφου οι εργασίες μας είναι συγγεκριμμένες

και τις γνωρίζουν όλοι,οπως επίσης οταν καποιος έχει αναλάβει εναν πελάτη οι υπηρεσίες του

νομίζω οτι ολοκληρώνονται κυρίως σε ετήσια βάση,γιατί χωρίς την εκκαθαριστική φπα και δήλωση

εισοδήματος ,τι υπηρεσίες είναι αυτές ?δεν πουλάμε στραγάλια.Γιατί τότε αν καποιος ερθει στο

γραφείο μας να του βγάλουμε μόνο το φπα ,θα πρέπει να του κάνουμε και συμφωνητικό?Αρα αφου δεν

υποχρεωνόμαστε σε συμφωνητικό και η διοίκηση δεχθεί την ετήσια παροχή,λύνομε πολλά προβλήματα.

Ποιός βαριέται κάθε μήνα να κόβει ΑΠΥ και να μήν παίρνει φράγκο και να πήρώνει και το φπα, σε

περιόδους κρίσεως.Χρειάζεται πίεση,για να μην τραβάμε πάντα εμείς το ζόρι,και η πίεση πρέπει

να την κάνουμε όλοι προς τους συλλόγους μας και αυτοί στην ΠΟΦΕΕ και αυτή προς το υπουργειο

πριν παρουμε μεμονομένες απαντήσεις.

Link to comment
Share on other sites

Προς KABONTOROS,

αγαπητέ συνάδελφε το δικό μου ερώτημα είναι μόνο η αρχή για την πίεση που αναφέρεις. Το κατέθεσα για να πάρω απάντηση - σημειώνω ότι είχα πάρει προφορική απάντηση απο τον Κ.Β.Σ. για το σχετικό θέμα, και κατέθεσα το ερώτημα για να εχω γραπτώς τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνω.

εννοείται ότι εφόσον θα είχα την απάντηση θα την κοινοποιούσα στο Φόρουμ πρός γνώση όλων.

όσο για τα συμφωνητικά τα συνέταξα για να είμαι καλύμμενος και εγώ και οι πελάτες και να επισημάνω μέσω αυτού ότι η αμοιβή μου για το έτος 2011 θα πρέπει να είναι καταβλητέα τουλάχιστον έως το τέλος της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 και όχι στο τέλος με την σύνταξη της φορολογικής δήλωσης όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Link to comment
Share on other sites

Κατά την άποψή μου,

1ον δεν χρειάζεται η αντιγραφή όλης της παραγράφου του άρθρου 48...

2ον δεν χρειάζεται η παράθεση από το άρθρο του Κωστή...

3ον πρέπει να προστεθεί η διευκρίνηση του όρου "συναλλαγή"... 100 ευρώ μηνιαία αμοιβή, έχει παρακράτηση ή όχι..??

Link to comment
Share on other sites

Στεφανε,

οταν κοινοποιησα την προθεση μου οτι θα καταθεσω ερωτημα στο υπουργειο δεν ανταποκριθηκε κανεις σχετικα με το πως θα το συνταξω. ετσι παραθεσα στο ερωτημα οποια πληροφορια μπορουσα να βρω για να δειξω οτι υπαρχουν και αλλες περιπτωσεις πλην μηνιαιας αμοιβης. εαν το ερωτημα ειναι διατυπωμενο λαθος εδω ειμαστε ολοι για να το διορθωσουμε και να επεκτεινουμε.

Link to comment
Share on other sites

Στεφανε,

οταν κοινοποιησα την προθεση μου οτι θα καταθεσω ερωτημα στο υπουργειο δεν ανταποκριθηκε κανεις σχετικα με το πως θα το συνταξω. ετσι παραθεσα στο ερωτημα οποια πληροφορια μπορουσα να βρω για να δειξω οτι υπαρχουν και αλλες περιπτωσεις πλην μηνιαιας αμοιβης. εαν το ερωτημα ειναι διατυπωμενο λαθος εδω ειμαστε ολοι για να το διορθωσουμε και να επεκτεινουμε.

Γιώργη, όταν πάμε να φτιάξουμε κάτι και να το στείλουμε, ανεβάζει κάποιος ένα υπόδειγμα, το συμπληρώνουμε / διορθώνουμε, προσθέτουμε σκέψεις ο καθένας, παίρνει τη τελική του μορφή και φεύγει....

Δεν χρειάζεται ούτε να απολογείσαι, ούτε να εξηγείς γιατί και πως.... Αν αυτό κάνεις δλδ....

Οπότε, μην αγχώνεσαι......

Υγ: για να μην υπάρχει και καμιά παρεξήγηση, η παράθεση του άρθρου 48 του ΚΦΕ είναι για μένα περιττή επειδή την ξέρουνε ήδη...

Η παράθεση του άρθρου του Κώστα ομοίως δεν έχει νόημα, όχι γιατί δεν είναι καλή, αλλά γιατί λόγω θέσης και νοοτροπίας δεν θα τη λάβουν υπόψη τους καθόλου.

Σημείωση διαχειριστή +λάκη; Αφαίρεσα ένα κομμάτι για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στον Συνήγορο. Εξάλλου δεν έχει ουσία για το θέμα μας.

Link to comment
Share on other sites

Στεφανε δεκτες οι παρατηρησεις σου, δεν αντιλεγω.

Ομως το θεμα ειναι οτι ενω κοινοποιησα την προθεση μου για το ερωτημα που θα συνταξω εν τουτοις δεν ανταποκριθηκε κανεις απο το φορουμ, οποτε εγω τι να ανεβασω μετα ?

ετσι το συνταξα με τι μορφη που το βλεπεις.

εμενα με ενδιαφερει η ουσια και η ουσια ειναι οτι προσπαθησα να κανω κατι. Ελπιζω μονο να εχω μια γρηγορη απαντηση για να ξερω τι να κανω εως 15 φεβρουαριου με τις αποδειξεις του Ιανουαριου ασχετως εαν η αμοιβη μου ειναι καταβλητεα στο τελος του χρονου.

Link to comment
Share on other sites

Τελικά αποφασίσαμε τις επιστολές μας να τις δημοσιεύουμε μέσω ΠΟΦΕΕ.?????

Καλέ μου φίλε, καιρός δεν ήρθε να δοκιμάσουμε και την ΠΟΦΕΕ;

Ας μην αφήνουμε τίποτα να πέσει πρωτού το δικιμάσουμε.

Ως τώρα έχουμε δίοδο τον ΣτΠ. και την δύναμη του ίδιου του Ταξχέβεν. Πρόσφατα μας είδε θετικά το ΔΕΝ και δεν αποκλείεται η πιθανότητα να μας βοηθά και αυτό σε κάθε κίνηση που αφορά την ύλη του. Ας δούμε και την ΠΟΦΕΕ. Ας την δοκιμάσουμε.

Σου θυμίζω ότι η σύνδεση με το ΔΕΝ προήλθε από στέλεχος της.

Ας κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. (Και ξαναβάζω στοίχημα, ότι θα βοηθήσει και η ΠΟΦΕΕ !!!)

Link to comment
Share on other sites

Η παράθεση του άρθρου του Κώστα ομοίως δεν έχει νόημα, όχι γιατί δεν είναι καλή, αλλά γιατί λόγω θέσης και νοοτροπίας δεν θα τη λάβουν υπόψη τους καθόλου.

Πιστεύω όμως ότι είναι ο καλύτερος για την σύνταξη της επιστολής - αν έχει χρόνο - και να τρέξουν άλλοι για τα υπόλοιπα.

Link to comment
Share on other sites

Συμφωνώ απόλυτα....

Εδώ κολλάω κι εγώ.....

Πιστεύω όμως ότι είναι ο καλύτερος για την σύνταξη της επιστολής - αν έχει χρόνο - και να τρέξουν άλλοι για τα υπόλοιπα.

Link to comment
Share on other sites

Καλέ μου φίλε, καιρός δεν ήρθε να δοκιμάσουμε και την ΠΟΦΕΕ;

Ας μην αφήνουμε τίποτα να πέσει πρωτού το δικιμάσουμε.

Ως τώρα έχουμε δίοδο τον ΣτΠ. και την δύναμη του ίδιου του Ταξχέβεν. Πρόσφατα μας είδε θετικά το ΔΕΝ και δεν αποκλείεται η πιθανότητα να μας βοηθά και αυτό σε κάθε κίνηση που αφορά την ύλη του. Ας δούμε και την ΠΟΦΕΕ. Ας την δοκιμάσουμε.

Σου θυμίζω ότι η σύνδεση με το ΔΕΝ προήλθε από στέλεχος της.

Ας κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. (Και ξαναβάζω στοίχημα, ότι θα βοηθήσει και η ΠΟΦΕΕ !!!)

Αγαπημένε μου φίλε ,

τι ακριβώς να δοκιμάσουμε απο την ΠΟΦΕΕ και την κάθε ΠΟΦΕΕ ????

Μια θέση της ομάδας είπαμε να εκφράσουμε σε μορφή ερωτήματος προς το ΥΟ , αν κατάλαβα καλά δηλαδή το συγκεκριμένο θέμα.

Η ΠΟΦΕΕ και η κάθε ομοσπονδία ο κάθε σύλλογος το κάθε επιμελητηριο έχει ώς βασικοτατη υποχρέωση του να κάνει αυτό που κάνουμε εμείς , εστω και με αυτές τις λίγες επιστολές που στέλνουμε, με σκοπό της προασπιση των συμφερόντων του κλάδου και την εν γένει σωστή λειτουργία του.

Δυστυχώς όμως δεν το έχουν κάνει έως σήμερα και δεν θα το κάνουν ποτέ , διότι δυστυχώς και πάλι, το μόνο πράγμα που τους απασχολεί είναι η δημοσιότητα , τα σεμινάρια , και οι παρατάσεις και όλα αυτά βουτηγμένα πάντα στους κομματικους προσδιορισμούς τους και στις προσωπικές προβολές τους .

Οσο για αυτο με την σύνδεση με το ΔΕΝ που λές, αν και δεν το καταλαβαίνω , απλά αναρωτιέμαι , ΦΑΞ και email δεν εχει το ΔΕΝ για να στείλουμε και αυτή την επιστολή , η ΠΟΦΕΕ δεν έχει ΦΑΞ και email για να τους στείλουμε ενημερωτικά την επιστολή ???

Γιατί πρέπει να την στείλουμε μέσω της ΠΟΦΕΕ δεν μπορώ να το καταλάβω .

Να βάλουμε στοίχημα ότι θα βοηθήσει η ΠΟΦΕΕ ????????

Να βοηθήσει σε τί η ΠΟΦΕΕ ?????

Τι θα κάνει δηλαδή η ΠΟΦΕΕ, καλίτερη κατάθεση στο πρωτόκολλό του ΥΟ .???

Θεωρώ πιό λογικό να φτιάξει η ΠΟΦΕΕ μία επιστολή με τις θέσεις της , αν δεν προλαβαίνει ας μας ζητήσει να την ετοιμάσουμε εμείς την επιστολή , αφου συμφωνουν οι θέσεις μας γενικότερα και ας την καταθέσει ώς ΠΟΦΕΕ.

Το να καταθέσει η ΠΟΦΕΕ επιστολή της ομάδας σκέψης και παρέμβασης λογιστών του taxheaven , το θεωρώ επιεικώς ερασιτεχνικό για την ίδια την ΠΟΦΕΕ.

Link to comment
Share on other sites

Να βοηθήσει σε τί η ΠΟΦΕΕ ?????

Τι θα κάνει δηλαδή η ΠΟΦΕΕ, καλύτερη κατάθεση στο πρωτόκολλό του ΥΟ .???

Μην διαλύεις την λογική για χάριν ενός θυμού.

Ο θυμός σου αυτός είναι δικαιολογημένος αλλά σε άλλο επίπεδο. Είναι δικαιολογημένος για το τι έχουν προσφέρει

Όμως αυτός ο θυμός θα είναι οδηγός μας στην λογική «πετάμε τις δημοκρατικές διαδικασίες στον δρόμο επειδή αυτοί που τις χειρίζονται ίσως είναι ανίκανοι»

Όχι.

Κρατάμε τους δημοκρατικούς θεσμούς και πιέζουμε τους χειριστές τους για έργο.

Αυτό πρέπει να κάνουμε Κίμωνα και άφησε επιτέλους αυτόν τον θυμο σου στην άκρη.

<BR> Θεωρώ πιό λογικό να φτιάξει η ΠΟΦΕΕ μία επιστολή με τις θέσεις της , αν δεν προλαβαίνει ας μας ζητήσει να την ετοιμάσουμε εμείς την επιστολή , αφού συμφωνούν οι θέσεις μας γενικότερα και ας την καταθέσει ώς ΠΟΦΕΕ.<BR>Το να καταθέσει η ΠΟΦΕΕ επιστολή της ομάδας σκέψης και παρέμβασης λογιστών του taxheaven , το θεωρώ επιεικώς ερασιτεχνικό για την ίδια την ΠΟΦΕΕ.<BR>

Σου εύχομαι να βρεθείς σε μια Οργάνωση που είναι ανενεργή και πρέπει κάποτε επιτέλους να λειτουργήσει. Τότε οποιαδήποτε κίνηση για το καλό του συνόλου δεν είναι ούτε ερασιτεχνισμός ούτε ντροπή.

Κατάλαβε ότι όλα έχουν φτάσει στα όρια της σήψης και εδώ και ο δικαιολογημένος θυμός σου. Όμως αυτό σημαίνει ότι δεν ασχολιούμαστε πλέον; Οτι ας πάνε όλα στον πάτο; Η πίεση από την βάση είναι εκτός λεξιλογίου σου;

Μα ποιός είναι ο σκοπός της Ομάδος εδώ;

Το αποτέλεσμα δεν είναι; Η επίτευξη λύσεων σε θέματα που μας απασχολούν δεν είναι;

Γιατί να επιτεθούμε κάπου χωρίς μάλιστα να δούμε το αποτέλεσμα;

Γιατί η Ομάδα μας να μην έχει όσους περισσότερους συναγωνιστές μπορεί;

Γιατί η Ομάδας μας πρέπει να έχει εχθρούς;

Και ελπίζω να διαβάσουν τα λόγια σου κάποιοι από την ΠΟΟΦΕΕ ώστε να πάρουν το μήνυμά σου και να μην ασχοληθούν (με χαρά κατά την γνώμη σου) με το θέμα, έτσι ώστε να μας αδειάσουν την γωνία και να αισθανθείς και συ πιο άνετα.

"Όσοι λιγότεροι" δεν είναι σωστό Κίμωνα...

Υ.Γ. Προσοχή την Ομοσπονδία μας την ενέπλεξα μόνο με την λογική "όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα". Μάλιστα βρήκα Διοικητικά Μέλη της και της έδειξα την προσπάθεια την Ομάδας μας από τον Η/Υ και τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης της. Έτσι, για να τους ωθήσω να έχουμε άλλον έναν σύμμαχο στα κοινά μας προβλήματα και αυτοί μι επιπλέον πηγή πληροφόρησης για τα προβλήματα μας. Δεν είπα ότι δεν θα ασχολιόμαστε με το Υπουργείο. με το ΙΚ, με τον ΣτΑ ή ότι άλλο θέλετε.

Είπα να είμαστε όσο τον δυνατό περισσότεροι.

"Όσοι λιγότεροι" δεν είναι σωστό Κίμωνα...

Link to comment
Share on other sites

Άσε που μου αφαιρείς, εμένα προσωπικά , την δυνατότητα να διαπιστώσω πόσα αχλάδια βάζει ο σάκος της Ομοσπονδίας…

Γιατί;

Τι θα κερδίσεις βρε αδερφέ;

Link to comment
Share on other sites

Άσε που μου αφαιρείς, εμένα προσωπικά , την δυνατότητα να διαπιστώσω πόσα αχλάδια βάζει ο σάκος της Ομοσπονδίας…

Γιατί;

Τι θα κερδίσεις βρε αδερφέ;

Φιλε μου Κωστα , ακομα δεν εχεις διαπιστωσει ποσα αχλαδια βαζει ο σακος των παραταξεων ?

Σου θυμιζω μια κουβεντα που ειχει γινει τον Νοεμβριο του 2004 , λιγο πριν τις εκλογες του ΟΕΕ για την καταργηση του αρθρου 38 ,

http://www.taxheaven...topic=6453&st=0

Εχουν περασει μονο 6 χρονια απο τοτε.....

Ο συνδικαλισμος αποτελει παρελθον .Απετυχε παταγωδως

Εχει ερθει η ωρα της αυτοοργανωσης απο τα χαμηλα , αυτη θα κανει την διαφορα

Link to comment
Share on other sites

Καταρχήν περαστικά και γρήγορα ,

επίσης δεν με είπες αγαπημένε, καλέ μου φίλε, κλπ και εχω παρεξηγηθεί :)

αλλα το ξεπερνάω διότι έχεις και πυρετο και νεύρα, με αυτα που έγραψα.

Αλλά ....

Μην διαλύεις την λογική για χάριν ενός θυμού.

Ο θυμός σου αυτός είναι δικαιολογημένος αλλά σε άλλο επίπεδο. Είναι δικαιολογημένος για το τι έχουν προσφέρει

Όμως αυτός ο θυμός θα είναι οδηγός μας στην λογική «πετάμε τις δημοκρατικές διαδικασίες στον δρόμο επειδή αυτοί που τις χειρίζονται ίσως είναι ανίκανοι»

Όχι.

Κρατάμε τους δημοκρατικούς θεσμούς και πιέζουμε τους χειριστές τους για έργο.

Αυτό πρέπει να κάνουμε Κίμωνα και άφησε επιτέλους αυτόν τον θυμο σου στην άκρη.

Απο πού και έως που πετάμε τις δημοκρατικές διαδικασίες στο δρόμο άν δεν στείλουμε την επιστολή μας μέσω ΠΟΦΕΕ.??

Απο πού και ώς που η λογική λέει συνεργασία με την ΠΟΦΕΕ και εγω την διαλύω.???

Πως είναι δυνατόν ο θυμός μου να είναι δικαιολογημένος αλλα να μου ζητάς επιτακτικά , να τον αφήσω στην άκρη επιτέλους.

Η Ομάδα που έχουμε δεν είναι Δημοκρατική ????

Δεν έχει αποτελέσματα ????

Εχουμε πάρει ήδη μία αποφαση απο το ΣτΠ , περιμένουμε άλλη μία και εχουμε και γραπτά δημοσιεύσει τις ενστάσεις μας για το άρθρο 17 και περιμένου τροποποίηση.

Οπότε το παρακάτω δεν είναι ευχή αλλα κατάρα, προτιμώ την ομάδα μας και σου συνιστώ να κάνεις το ίδιο για να βρείς την ηρεμία σου.

Και επειδη η πίεση απο την βάση είναι στο λεξιλόγιο μου , για αυτο ακριβώς τον λόγο σου γραφω όσα σου γράφω.

Οποιός θέλει να πιέσει απο την βάση, πολύ απλά γίνεται βάση , διαφορετικά εγω πιστευω ότι θέλει να πιέσει χρησιμοποιόντας εσένα και εμένα που είμαστε στην βάση.

Σου εύχομαι να βρεθείς σε μια Οργάνωση που είναι ανενεργή και πρέπει κάποτε επιτέλους να λειτουργήσει. Τότε οποιαδήποτε κίνηση για το καλό του συνόλου δεν είναι ούτε ερασιτεχνισμός ούτε ντροπή.

Κατάλαβε ότι όλα έχουν φτάσει στα όρια της σήψης και εδώ και ο δικαιολογημένος θυμός σου. Όμως αυτό σημαίνει ότι δεν ασχολιούμαστε πλέον; Οτι ας πάνε όλα στον πάτο; Η πίεση από την βάση είναι εκτός λεξιλογίου σου;

Μα ποιός είναι ο σκοπός της Ομάδος εδώ;

Το αποτέλεσμα δεν είναι;

Η επίτευξη λύσεων σε θέματα που μας απασχολούν δεν είναι;

Γιατί να επιτεθούμε κάπου χωρίς μάλιστα να δούμε το αποτέλεσμα;

Γιατί η Ομάδα μας να μην έχει όσους περισσότερους συναγωνιστές μπορεί;

Γιατί η Ομάδας μας πρέπει να έχει εχθρούς;

Επιτέθηκε κάπου η ομάδα και δεν το κατάλαβα ???

Αν εννοείς επίθεση τις δικές μου τις απόψεις αν είναι να το ξέρω να μην γράφω ούτε αυτές μην τυχόν το διαβάσουν απο την ΠΟΦΕΕ και την κάθε ΠΟΦΕΕ και παρεξηγηθούν.

Θα εχει η ομάδα εχθρούς επειδή ένας παλαβός (εγώ) δεν γουσταρω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν (επι προσωπικου δεν γνωρίζω κανεναν) και δεν γουσταρω να βάλω την υπογραφή μου σε κείμενο που θα δημοσιεύσει/στείλει , άλλος εκτός ομάδας. ????

Αυτό θα ήθελα να μου το εξηγήσεις.

Και ελπίζω να διαβάσουν τα λόγια σου κάποιοι από την ΠΟΟΦΕΕ ώστε να πάρουν το μήνυμά σου και να μην ασχοληθούν (με χαρά κατά την γνώμη σου) με το θέμα, έτσι ώστε να μας αδειάσουν την γωνία και να αισθανθείς και συ πιο άνετα.

"Όσοι λιγότεροι" δεν είναι σωστό Κίμωνα...

Υ.Γ. Προσοχή την Ομοσπονδία μας την ενέπλεξα μόνο με την λογική "όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα". Μάλιστα βρήκα Διοικητικά Μέλη της και της έδειξα την προσπάθεια την Ομάδας μας από τον Η/Υ και τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης της. Έτσι, για να τους ωθήσω να έχουμε άλλον έναν σύμμαχο στα κοινά μας προβλήματα και αυτοί μι επιπλέον πηγή πληροφόρησης για τα προβλήματα μας. Δεν είπα ότι δεν θα ασχολιόμαστε με το Υπουργείο. με το ΙΚ, με τον ΣτΑ ή ότι άλλο θέλετε.

Είπα να είμαστε όσο τον δυνατό περισσότεροι.

"Όσοι λιγότεροι" δεν είναι σωστό Κίμωνα...

Καλέ μου Κωστή,

δεν θα αισθανθώ καθόλου πιο άνετα αν μας αδειάσει κάποιος την γωνιά διότι πολύ απλά δεν είναι καποιος εδώ απο την ΠΟΦΕΕ και την οποιαδήποτε ΠΟΦΕΕ για να μας αδείασει την γωνιά.

Με λίγα λόγια η γωνιά ειναι άδεια.

Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε όσο το δυνατό περισσότεροι και για αυτό

εύχομαι να γίνουν μέλη της ομάδας όσοι πιο πολλοί απο την ΠΟΦΕΕ θέλουν , μια εγγραφή είναι , δεν κοστίζει φράγκο.

Ετσι θα δούν πως είναι να δουλεύεις ομαδικά , θα δούν πως είναι να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον , θα δούν πώς είναι το να συμβιβάζεσαι για το καλό του συνόλου και πάνω απο όλα θα μάθουν πως είναι να "τσακώνεσαι" με ΑΓΑΠΗ , όπως ακριβώς κάνουμε αυτή την στιγμή εγώ και εσύ .

Αυτό ειλικρινά το εύχομαι , αλλα μην μου ζητάς να πάμε εμείς να δουλέψουμε ως αντισηπτικό της κάθε ομοσπονδίας και του κάθε συλλόγου για να δούμε αν θα πιάσουμε ώς φάρμακο.

Το πόσο σε αγαπώ δεν νομίζω να χρειάζεται να το αναφέρω ξανά ,

είναι δεδομένο.

Φιλιά πολλά .

Υ.Γ Σε περίπτωση που η ομάδα αποφασίσει να δημοσιεύσει/καταθέσει την επιστολή μέσω ΠΟΦΕΕ , εννοείται πως θα είμαι μαζί σας.

Link to comment
Share on other sites

Άσε που μου αφαιρείς, εμένα προσωπικά , την δυνατότητα να διαπιστώσω πόσα αχλάδια βάζει ο σάκος της Ομοσπονδίας…

Γιατί;

Τι θα κερδίσεις βρε αδερφέ;

:lol: :lol: :lol:

Ρε σύ ,

πόσο πυρετό έχεις ????

Εμένα περιμενες πασά μου για να δείς πόσα αχλάδια βάζει ο σάκος της .?

Ε εντάξει φίλε μου καλέ και αγαπημένε ,

παραδίνομαι , τελος , γραψτε την επιστολή

να την υπογραψουμε να τελειώνουμε.

Αντε φιλιά πολλά πολλά .

Link to comment
Share on other sites

Η ταπεινή μου άποψη είναι οτι σε τέτοια θέματα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί

γιατί μας αφορούν όλους.Κάποιοι της ΠΟΦΕΕ ενδεχόμενα να έχουν τρόπους να πιέσουν

προς τα αυτονήτα ,γιατί είναι κα΄ποιοι απο μας τους καθημερινά μαχόμενους.Αν μας

έχουν μαζί τους και΄γενικά είμαστε όλοι μαζί σίγουρα θα καταφέρνουμε πολυ περισσότερα

στους δύσκολους καιρούς.Προς θεου δεν θεωρησα κατι το μεμπτό στον συνάδελφο που έκανε

αυτή την ενέργεια.Μάλιστα χρειαζόμαστε αυτές τις ενέργειες,γιατί μας αποροφά η καθημερινότητα

τους περισσότερους και κατα συνέπεια αυτά τα χρειαζόμαστε και είναι απαραίτητα.

Ας δοκιμάσουμε και την ΠΟΦΕΕ και βλέπουμε ,οπως ανεφερε και συνάδελφος.

Πάντως η απάντηση που μπορεί να πάρει κάποιος μεμονωμένος,ενδεχόμενα να είναι πολύ διαφορετική

απο την ίδια που μπορούν να πάρουν οι πολλοί ,γιαυτό γνώμη μου είναι ας ανεβάζει κάποιος μια ιδεα

και να την εξαντλούμε και μετά να πράττουμε, δεν ειναι απαταίτητα να γίνονται όλα εδώ και τώρα.

Link to comment
Share on other sites

Προς KABONTOROS

Συνάδελφε το μόνο λάθος που μπορεί κάποιος να μου προσάψει είναι ότι δεν σκέφτηκα να ανοίξω θέμα στο taxheaven σχετικά με την επιστολη. Αυτό το παραδέχομαι, δυστυχώς ή ευτυχώς τώρα αυτό δεν αλλάζει.

Δυστυχώς κανείς συνάδελφος δεν ανταποκρίθηκε όταν εγώ γνωστοποιήσα στο φόρουμ την προθεσή μου για αποστολή ερωτήματος. Επίσης μπορώ να παραδεχθώ ότι το ερώτημα είναι ελλιπές διότι δεν αναφέρεται στην παρακράτηση παρά μόνο στην έκδοση. Δυστυχώς ούτε αυτό μπορώ να αλλάξω τώρα, οπότε σημασιά έχει μετά την απάντηση που θα πάρω και φυσικά θα γνωστοποιήσω στο φόρουμ τι κάνουμε από εκεί και μετά και φυσικά θα δούμε εάν η απάντηση μας καλύπτει ή όχι.

Link to comment
Share on other sites

Συναδελφέ μου δεν χρειάζεται να το θεωρείς ως μομφή η οτιδήποτε άλλο,εγώ σου

βγάζω το καπέλο που μόνο και μόνο βρήκες χρόνο και ασχολήθηκες,γιατί δείχνει

οτι είσαι ενεργός και έχουμε ανάγκη απο τέτοιους,εγώ το έθεσα ως θέμα αρχης

και πιαστηκα απο εσένα.Πάντως σου ζητώ συγνώμη αν θεωρησες οτι με τον ένα η άλλο

τρόπο σε έθιξα.Αλλα εδώ είμαστε να τα κουβεντιάζουμε όλα.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...