Jump to content
Sign in to follow this  
ΑΛΕΚΟΣ

Άρθρα - Τι αλλάζει από 1.1.2011 στο φορολογικό τοπίο για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες

Recommended Posts

ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΟ:

Επίσης, οι λογιστές φοροτεχνικοί στην κατάσταση των λογιστικών διαφορών που είναι υποχρεωμένοι, με βάση τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 38 του ν.2873/2000, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010, να συνυποβάλλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης, πρέπει να μνημονεύουν και το ύψος των μισθών για το οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

1. Από ποιό ακριβώς σημείο των διατάξεων το παραπάνω συμπέρασμα εξάγεται;

2. Συνδέεις την έκπτωση ή μη του κόστους μισθοδοσίας σε σχέση με την καταβολή των εισφορών ή απλά πρέπει να γίνει αναφορά από το λογιστή στις συνυποβαλλόμενες καταστάσεις;

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΕΔΩ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΑΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Με την παράγραφο 11 του άρθρου 6 του ν. 3842/2010, τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. Μετά την τροποποίηση αυτή, η παρακράτηση του φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, θα γίνεται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, κοινωφελή ιδρύματα, δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, συλλόγους και επιχειρήσεις γενικά όταν η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (300). Για το όριο των τριακοσίων ευρώ (300) λαμβάνεται υπόψη, η αξία του εισοδήματος κατά συναλλαγή, με βάση το προβλεπόμενο στοιχείο που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ. Επίσης, το όριο των τριακοσίων ευρώ ανά συναλλαγή, συνδέεται με την αξία της πράξης ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως προκύπτει από την τυχόν υπογραφείσα σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο (Υπουργικές αποφάσεις περί ελαχίστων αμοιβών κλπ.) και όχι με την τμηματική εξόφληση της συναλλαγής.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επίσης:

IV. Αλλαγή στον τρόπο πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 3863/2010 ισχύουν τα εξής:

« Άρθρο 40. Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος

Από 1.1.2011 η καταβολή των συντάξεων του συνόλου των παροχών, των αποδοχών των υπαλλήλων και των λοιπών πληρωμών των Ασφαλιστικών Φορέων διενεργείται υποχρεωτικά με πίστωση λογαριασμών πληρωμών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., με δικαίωμα επιλογής από τον δικαιούχο. Επίσης, από 1.1.2011 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος ή ΕΛ.ΤΑ.».

Σχολιασμός:

Βλέπουμε ότι από 1.1.2011 και μετά η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών θα διενεργείται υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών ή μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Θεωρείς ότι καταλαμβάνει και τις Ιδιωτικές επιχειρήσεις;

Δηλαδή: Εγώ καταλαβαίνω ότι οι συντάξεις που δίνουν τα ασφ.ταμεία, οι αποδοχές των υπαλλήλων τους και κάθε άλλη πληρωμή που τα ταμεία διενεργούν, υποχρεωτικά από 1/1/11 θα γίνονται μέσω τραπέζης.

Δεν καταλαβαίνω ότι πρέπει οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να καταβάλουν από 1/1/11 τις εισφορές υποχρεωτικά στην τράπεζα.

Αυτό θα ισχύσει από 1/7/11

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΕΔΩ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΧΑΜΟΣ !!!!

Σχολιασμός:

Με τη νέα διατάξη μεταβλήθηκε ο χρόνος απόκτησης και φορολογίας του εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα. Ως τέτοιος ορίζεται πλέον ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία και όχι ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής, που ίσχυε με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας διάρκειας, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε.

Με τον τρόπο αυτό επέρχεται φορολογική εξομοίωση ως προς το χρόνο απόκτησης του εισοδήματος με αυτό που προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών και θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Επισημαίνεται ότι, η παρακράτηση του φόρου στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα θα εξακολουθήσει να γίνεται κατά την καταβολή (μετρητά, επιταγή, συναλλαγματική) της αμοιβής και θα συμψηφίζεται κατά τη χρήση αυτή, ανεξάρτητα από τη χρήση φορολόγησης του εισοδήματος. Κατ’ εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τις υπηρεσίες προς τα πρόσωπα αυτά, εξακολουθεί να θεωρείται ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής.

Οι διατάξεις αυτές, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 92, ισχύουν για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 και μετά.

Δηλαδή,

ΠΧ στα Β' θα έχουμε μία ΑΠΥ 2.000,00 με ημερ/νία 5/2/11 και με εξόφληση 15/3/2012

Δεν θα πρέπει η ΑΠΥ αυτή να ΜΗ πάει στο νέο Ε7 των Ελευθ. Επαγγ για την χρήση 2011 αλλά να πάει στην επόμενη χρήση του 2012 στην οποία θα έχει εξοφληθεί !!!

Στα Β' κατηγορίας, μιλάμε.

Ε ρε γλέντια !!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επίσης:

IV. Αλλαγή στον τρόπο πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 3863/2010 ισχύουν τα εξής:

« Άρθρο 40. Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος

Από 1.1.2011 η καταβολή των συντάξεων του συνόλου των παροχών, των αποδοχών των υπαλλήλων και των λοιπών πληρωμών των Ασφαλιστικών Φορέων διενεργείται υποχρεωτικά με πίστωση λογαριασμών πληρωμών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., με δικαίωμα επιλογής από τον δικαιούχο. Επίσης, από 1.1.2011 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος ή ΕΛ.ΤΑ.».

Σχολιασμός:

Βλέπουμε ότι από 1.1.2011 και μετά η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών θα διενεργείται υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών ή μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Θεωρείς ότι καταλαμβάνει και τις Ιδιωτικές επιχειρήσεις;

Δηλαδή: Εγώ καταλαβαίνω ότι οι συντάξεις που δίνουν τα ασφ.ταμεία, οι αποδοχές των υπαλλήλων τους και κάθε άλλη πληρωμή που τα ταμεία διενεργούν, υποχρεωτικά από 1/1/11 θα γίνονται μέσω τραπέζης.

Δεν καταλαβαίνω ότι πρέπει οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να καταβάλουν από 1/1/11 τις εισφορές υποχρεωτικά στην τράπεζα.

Αυτό θα ισχύσει από 1/7/11

Αλέκο, από την αιτιολογική έκθεση του νόμου παραθέτω το παρακάτω απόσπασμα:

Άρθρο 40

Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος

Η πληρωμή των αποδοχών των υπαλλήλων και των ν.π.δ.δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2303/1995 (ΦΕΚ80/Α) γίνονται μέσω τραπεζικού συστήματος και ΕΛΤΑ. Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.2837/2000 (Α/ 178) έγινε επέκταση και στην πληρωμή των συντάξεων, βοηθημάτων και των εν γένει παροχών που καταβάλλουν τα ασφαλιστικά Ταμεία. Το κόστος τηςδαπάνης των πληρωμών μέσω τραπεζικού συστήματος και ΕΛΤΑ είναι σημαντικά χαμηλότερο από το κόστος της προμήθειας των τραπεζών, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στις δαπάνες λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων. Για το λόγο αυτό με την παρ. 1 θεωρείται επιβεβλημένη η χρήση τραπεζικού συστήματος και στις λοιπές πληρωμές των ασφαλιστικών ταμείων προς τρίτους (φαρμακεία, νοσοκομεία, γιατροί, προμηθευτές κ.λ.π.), με τον τρόπο που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργού Οικονομικών.

Τέλος προτείνεται η εφαρμογή της διαδικασίας πληρωμής μέσω τραπεζικού συστήματος και ΕΛΤΑ να είναι υποχρεωτική για όλες τις συναλλαγές των Φ.Κ.Α με ημερομηνία έναρξης την 1.1.2011. Η θέσπιση της διάταξης αυτής εκτιμάται ότι θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην οικονομική κατάσταση των φορέων με τη μείωση της δαπάνης για προμήθειες τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία σήμερα ανέρχεται στο ύψος των 46.500.000 ευρώ περίπου, ενώ παράλληλα θα υποβοηθήσει στην εξυπηρέτηση όλων των συναλλασσομένων με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αλέκο, από την αιτιολογική έκθεση του νόμου παραθέτω το παρακάτω απόσπασμα:

Άρθρο 40

Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος

Η πληρωμή των αποδοχών των υπαλλήλων και των ν.π.δ.δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2303/1995 (ΦΕΚ80/Α) γίνονται μέσω τραπεζικού συστήματος και ΕΛΤΑ. Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.2837/2000 (Α/ 178) έγινε επέκταση και στην πληρωμή των συντάξεων, βοηθημάτων και των εν γένει παροχών που καταβάλλουν τα ασφαλιστικά Ταμεία. Το κόστος τηςδαπάνης των πληρωμών μέσω τραπεζικού συστήματος και ΕΛΤΑ είναι σημαντικά χαμηλότερο από το κόστος της προμήθειας των τραπεζών, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στις δαπάνες λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων. Για το λόγο αυτό με την παρ. 1 θεωρείται επιβεβλημένη η χρήση τραπεζικού συστήματος και στις λοιπές πληρωμές των ασφαλιστικών ταμείων προς τρίτους (φαρμακεία, νοσοκομεία, γιατροί, προμηθευτές κ.λ.π.), με τον τρόπο που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργού Οικονομικών.

Τέλος προτείνεται η εφαρμογή της διαδικασίας πληρωμής μέσω τραπεζικού συστήματος και ΕΛΤΑ να είναι υποχρεωτική για όλες τις συναλλαγές των Φ.Κ.Α με ημερομηνία έναρξης την 1.1.2011. Η θέσπιση της διάταξης αυτής εκτιμάται ότι θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην οικονομική κατάσταση των φορέων με τη μείωση της δαπάνης για προμήθειες τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία σήμερα ανέρχεται στο ύψος των 46.500.000 ευρώ περίπου, ενώ παράλληλα θα υποβοηθήσει στην εξυπηρέτηση όλων των συναλλασσομένων με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σωστός

Δεν είχα προσέξει το με bold σημείο:

"Επίσης, από 1.1.2011 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος ή ΕΛ.ΤΑ.»."

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Και τα ποσά των ρυθμίσεων;

Οπότε : Στην τράπεζα για τις εισφορές και μετά στο ΙΚΑ για την ρύθμιση;

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΟ:

Επίσης, οι λογιστές φοροτεχνικοί στην κατάσταση των λογιστικών διαφορών που είναι υποχρεωμένοι, με βάση τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 38 του ν.2873/2000, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010, να συνυποβάλλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης, πρέπει να μνημονεύουν και το ύψος των μισθών για το οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

1. Από ποιό ακριβώς σημείο των διατάξεων το παραπάνω συμπέρασμα εξάγεται;

2. Συνδέεις την έκπτωση ή μη του κόστους μισθοδοσίας σε σχέση με την καταβολή των εισφορών ή απλά πρέπει να γίνει αναφορά από το λογιστή στις συνυποβαλλόμενες καταστάσεις;

Αλέκο, βλέπε παρ. 2 άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1135/2010

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης

ΕΔΩ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΧΑΜΟΣ !!!!

Σχολιασμός:

Με τη νέα διατάξη μεταβλήθηκε ο χρόνος απόκτησης και φορολογίας του εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα. Ως τέτοιος ορίζεται πλέον ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία και όχι ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής, που ίσχυε με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας διάρκειας, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε.

Με τον τρόπο αυτό επέρχεται φορολογική εξομοίωση ως προς το χρόνο απόκτησης του εισοδήματος με αυτό που προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών και θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Επισημαίνεται ότι, η παρακράτηση του φόρου στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα θα εξακολουθήσει να γίνεται κατά την καταβολή (μετρητά, επιταγή, συναλλαγματική) της αμοιβής και θα συμψηφίζεται κατά τη χρήση αυτή, ανεξάρτητα από τη χρήση φορολόγησης του εισοδήματος. Κατ’ εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τις υπηρεσίες προς τα πρόσωπα αυτά, εξακολουθεί να θεωρείται ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής.

Οι διατάξεις αυτές, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 92, ισχύουν για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 και μετά.

Δηλαδή,

ΠΧ στα Β' θα έχουμε μία ΑΠΥ 2.000,00 με ημερ/νία 5/2/11 και με εξόφληση 15/3/2012

Δεν θα πρέπει η ΑΠΥ αυτή να ΜΗ πάει στο νέο Ε7 των Ελευθ. Επαγγ για την χρήση 2011 αλλά να πάει στην επόμενη χρήση του 2012 στην οποία θα έχει εξοφληθεί !!!

Στα Β' κατηγορίας, μιλάμε.

Ε ρε γλέντια !!!!

Δηλαδή θα παίρνεις μια απυ το 2011 και θα πρέπει να παρακολουθείς στα β πότε θα πληρωθεί για να υποβάλλεις δήλωση απόδοσης φόρου και να δώσεις βεβαίωση στον δικαιούχο την επόμενη ή μεθεπόμενη χρονιά.

κι αν πληρωθεί με μεταχρονολογημένη επιταγή;

πότε θεωρείται ότι πληρώνεται;

με την παράδοση της επιταγής ή με την λήξη της;

Share this post


Link to post
Share on other sites

........Περαιτέρω, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας θα αναγνωρίζονται μόνο αν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης ή επιταγής που εξοφλείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Επισημαίνεται, ότι στην έννοια των δαπανών μισθοδοσίας δεν περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα που καταβάλλει η επιχείρηση, αλλά μόνο οι καταβαλλόμενοι μισθοί – αμοιβές.?? ειδημονες για πεστε τι ενοει εδω?;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

........Περαιτέρω, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας θα αναγνωρίζονται μόνο αν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης ή επιταγής που εξοφλείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Επισημαίνεται, ότι στην έννοια των δαπανών μισθοδοσίας δεν περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα που καταβάλλει η επιχείρηση, αλλά μόνο οι καταβαλλόμενοι μισθοί – αμοιβές.?? ειδημονες για πεστε τι ενοει εδω?;)

χωρις να ειμαι ειδημων...θα ελεγα πως η καταβολη ασφαλιστικων εισφορων στο ΙΚΑ εκπιπτει...

Share this post


Link to post
Share on other sites

........Περαιτέρω, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας θα αναγνωρίζονται μόνο αν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης ή επιταγής που εξοφλείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Επισημαίνεται, ότι στην έννοια των δαπανών μισθοδοσίας δεν περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα που καταβάλλει η επιχείρηση, αλλά μόνο οι καταβαλλόμενοι μισθοί – αμοιβές.?? ειδημονες για πεστε τι ενοει εδω?;)

θα μας τρελλανουν τελειως ???? οι ασφαλιστικες εισφορες τι ειναι

δηλαδη δεν ανηκουν στο κοστος της μισθοδοσιας θα το πληρωνουν

αυτοι?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μήπως εννοεί ότι οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν ακόμα και αν έχουν εξοφληθεί με άλλο επιτρεπόμενο τρόπο;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μήπως εννοεί ότι οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν ακόμα και αν έχουν εξοφληθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο;

αυτο...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τρόπος καταβολής

Η εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων (ιδιωτικών οικοδομικών έργων, ιδιωτικών τεχνικών έργων και Δημοσίων έργων) μπορεί να πραγματοποιηθεί:

  • Στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που είναι απογεγραμμένη η επιχείρηση ή το οικοδομοτεχνικό έργο.
  • Σε όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.).
  • Στα συνεργαζόμενα με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πιστωτικά Ιδρύματα, στα οποία πρέπει, εκτός των άλλων (ποσό καταβολής και μισθολογική περίοδο που αφορά), να δηλωθεί ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) και ο Α.Φ.Μ. της κοινής επιχείρισης ή ο Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) και ο Α.Φ.Μ. της επωνυμίας του έργου.

Μετά την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας οι καταβολές (εκπρόθεσμες) των ασφαλιστικών εισφορών γίνονται μόνο στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που είναι απογεγραμμένη η επιχείρηση ή το οικοδομοτεχνικό έργο.

Μέχρι την ένταξη κάθε Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα του Ιδρύματος, για την είσπραξη των τρεχουσών ή εκπρόθεσμων εισφορών από τα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εκδίδεται Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης από το Τμήμα Εσόδων (Κοινών Επιχειρήσεων ή Οικοδομοτεχνικών Έργων).

Οι καταβολές μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που συνάπτουν σύμβαση με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών, γίνονται είτε με χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών, είτε με την καταβολή μετρητών με αντίστοιχη πίστωση λογαριασμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Τράπεζα της Ελλάδος (άρθρα 33 και 34 Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ).

Ακολουθεί πίνακας με τις συνεργαζόμενες τράπεζες και τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής που αυτές παρέχουν:

Ειδικές περιπτώσεις

Για τις ειδικές κατηγορίες προσώπων οι οποίες εξαιρούνται προσωρινά ή οριστικά από την υποχρέωση τήρησης και υποβολής της ΑΠΔ εφαρμόζονται οι διατάξεις των ειδικών Κανονισμών ως προς το χρόνο και τη διαδικασία καταβολής εισφορών.

Παρελθούσες εισφορές

Οι εισφορές χρονικών περιόδων απασχόλησης έως 31/12/2001 καταβάλλονταν από 1/1/2002 σε ΕΥΡΩ και χορηγούνταν ένσημα ίσης συνολικής αξίας σε δραχμές μέχρι 29/3/2002. Οι εισφορές μισθολογικών περιόδων μέχρι 31/12/2001, που δεν καταβλήθηκαν μέχρι 29/3/2002, καταλογίζονται πλέον με Πράξη Επιβολής Εισφορών κατά την διενέργεια τακτικού ελέγχου. Από 1/1/2002 και μέχρι την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) σε ελέγχους που διενεργούνται και αφορούν χρονικές περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/12/2001, η εμφάνιση των σχετικών ποσών και οι κατά περίπτωση υπολογισμοί στους Χρηματικούς Καταλόγους, στις οικείες Εκθέσεις Ελέγχου και στις εκδιδόμενες καταλογιστικές Πράξεις γίνονται σε δραχμές και οι καταλογιζόμενες τελικά εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ, με βάση τη σταθερή ισοτιμία δραχμής - ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τους κανόνες μετατροπής και στρογγυλοποίησης (άρθρο 28 Ν. 2972/2001).

ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΟΥ ΙΚΑ

ΑΡΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2011 ,ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΕΛΤΑ? ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ?ΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Με τις οριστικές των ελευθέρων επαγγελματιών τι καταλάβατε?

Υποδείγματα εντύπων και μορφή ηλεκτρονικού αρχείου που θα τα ορίζουν θα βγάλουν υπουργική απόφαση?

Γιατί όσον αφορά τα έντυπα δίνουν κάποιες οδηγίες για τη μορφή θα αρκεστούμε σ΄αυτές άραγε?

Αλλά στην ηλεκτρονική μορφή που θέλουν δεν πρέπει να δώσουν προδιαγραφές?

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους

επειδή χάθηκα λίγο τα παρακάτω έχουν ισχύ απο 1/1/11 ?? τα δεδομένα των φο­ρολογικών στοιχείων, που εκδίδονται, διαβιβάζονται η­λεκτρονικά απο 1/1/11??

Άρθρο 20. Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών

1. Για συναλλαγές επιτηδευματιών με άλλους επιτη­δευματίες και πρόσωπα που αναφέρονται στην παρά­γραφο 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. τα δεδομένα των φο­ρολογικών στοιχείων, που εκδίδονται, διαβιβάζονται η­λεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζε­ται ο χρόνος και η διαδικασία σταδιακής εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου με βάση την αξία της συναλλαγής ή τον κύκλο εργασιών και οι τεχνικές προδιαγραφές διαβίβασης των δεδομένων.

2. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη - πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών, οι κινή­σεις των οποίων διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να ισχύει ως προς τούτο το τραπεζικό απόρρητο. Οι Τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αμοιβές για τη λειτουργία των επαγγελματικών λογαριασμών.

3. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας χιλίων πε­ντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστω­τικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και με επιταγές. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά. Οι Τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αμοιβές για την κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

4. Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει και ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., και οφείλει, εκτός των οριζομένων στην παράγραφο αυτή, να ε­πιβεβαιώνει από ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υ­πουργείου Οικονομικών την ακρίβεια των στοιχείων, καθώς και τη φορολογική συνέπεια του αντισυμβαλλόμε­νου εκδότη, για φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης των δεδομένων των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση εφαρμογής, το όριο της αξίας των στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού και των διατάξεων του άρ­θρου 18 παράγραφος 2 του Κ.Β.Σ.».

[ Έναρξη ισχύος των παραπάνω διατάξεων από 1/1/2011.] ??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αναμένουμε την υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει τα σχετικά ,

οπότε ισχύει απο 01/01/2011

αλλα στην ουσία θα ισχύει απο την απόφαση του υπουργού..... αν και εφόσον και όταν και άμα και ίσως και μπορεί και όλα τα σχετικά .

Share this post


Link to post
Share on other sites

16. Αποδοχές προσωπικού που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. κλπ., δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά το ποσό της επιδότησης. (1052628/950/Α0012/ ΠΟΛ.1147/22.5.2001, 1002264/57/Α0012/22.5.1995)

επειδη εχουν βαλθει να μας τρελλανουν ενω εδω λεει οτι οταν οι αποδοχες προσωπικου

επιδοτουνται απο ΟΑΕΔ δεν εκπιπτουν απο τα ακαθαριστα η ΠΟΛ λεει οτι θα παει αφαιρετικα

το τιμολογιο της επιδοτησης που ετσι και αλλιως το καναμε μεχρι τωρα στις επιδοτησεις

και τελικα στις δαπανες μισθοδοσιας εκπιπτουν οι εισφορες η οχι

αντε γμτ την τρελλλα μου πιο πολυ διαβασμα απο δουλεια κανουμε

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...