Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
ΑΛΕΚΟΣ

ΠΟΛ.1191/17.12.2010 για τον Αυτοέλεγχο - Το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ προηγούμενης χρήσης, τελικά, μειώνει ή όχι το ποσό του ειδικού σημειώματος;

Question

ΠΟΛ.1191/17.12.2010

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/11722

ΚΑΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΝΑΦΕΡΕΙ:

- Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5, στην περίπτωση που η διαδικασία του αυτοελέγχου ακολουθείται για χρήση στην οποία μεταφέρεται πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. από προηγούμενη ανέλεγκτη χρήση, το μεταφερόμενο αυτό πιστωτικό υπόλοιπο δεν υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση του τυχόν οφειλόμενου Φ.Π.Α. που γίνεται με το υποβαλλόμενο ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου Φ.Π.Α. Το πιστωτικό αυτό υπόλοιπο θα διακανονιστεί κατά την περαίωση της προηγούμενης ανέλεγκτης χρήσης από την οποία μεταφέρεται.

- Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 5, στην περίπτωση που με το ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου Φ.Π.Α. προκύπτει μείωση πιστωτικού υπολοίπου που έχει ήδη μεταφερθεί σε επόμενη χρήση ή μηδενισμός του ή μετατροπή του σε χρεωστικό, η διαφορά αυτή μειώνει το φόρο εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται το ειδικό αυτό σημείωμα.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω εφαρμόζοντο ήδη και μέχρι τώρα στις συναφείς περιπτώσεις σύμφωνα με σχετικές εγκυκλίους (σχετ. ιδίως η εγκ. ΠΟΛ.1027/22.2.2005), με τις ως άνω δε διατάξεις υπάρχει πλέον και ρητή νομοθετική πρόβλεψη.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Δεν αναιρεί το ένα το άλλο;

Το 2ο λέει ότι

διαφορά αυτή μειώνει το φόρο εισροών"

ενώ το 1ο ότι

" το μεταφερόμενο αυτό πιστωτικό υπόλοιπο δεν υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση του τυχόν οφειλόμενου Φ.Π.Α. που γίνεται με το υποβαλλόμενο ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου Φ.Π.Α"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Καλησπέρα

Δείτε από την ΠΟΛ 1027/2005

...

Άρθρα 13

Αντικείμενο, έννοια και προϋποθέσεις περαίωσης.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η περαίωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ των εμπορικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που υπάγονται στη συγκεκριμένη διαδικασία περαίωσης, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο 14, εφόσον δηλώνονται ποσά ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών καθώς και τυχόν διαφορές εκροών στο ΦΠΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15. Όπως ορίζεται με τις εν λόγω διατάξεις, οι υποβαλλόμενες δηλώσεις από τους ανωτέρω

επιτηδευματίες με τις οποίες δηλώνονται τα ως άνω προβλεπόμενα ποσά ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών καθώς και οι τυχόν διαφορές εκροών στο ΦΠΑ και για τις οποίες συντρέχουν όλες γενικά οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δεν ελέγχονται και με την υποβολή τους θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς, για τα δηλούμενα εισοδήματα και ποσά ΦΠΑ από την άσκηση της εκμετάλλευσης της εμπορικής επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγγέλματος.

...

Καλή συνέχεια

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα και πάλι.

Αυτό είναι που σας αφορά:

ΠΟΛ1027/05 άρθρο 17

...

2. Eκ του νόμου δεν προβλέπεται εξαίρεση για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων και εν γένει επιτηδευματιών που βρίσκονται σε αδράνεια ή γενικά δεν εμφανίζουν ακαθάριστα έσοδα βάσει βιβλίων και στοιχείων για τις υπαγόμενες στην παραπάνω διαδικασία περαίωσης δραστηριότητες και συνεπώς και στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει δυνατότητα περαίωσης των υποβαλλόμενων δηλώσεων ως προς τις εν λόγω δραστηριότητες, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, εφόσον βεβαίως ο φορολογούμενος το επιθυμεί. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ως ΜΣΚΚ, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι υπολογισμοί, λαμβάνεται ο ΜΣΚΚ με βάση τα δεδομένα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου ή επί μη ύπαρξης, ο ΜΣΚΚ του κύριου δηλωθέντος επαγγέλματος. Ειδικά επί επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων, εφόσον στις χρήσεις που δεν υφίστανται ακαθάριστα έσοδα υφίσταται απογραφή έναρξης ή αγορές, ως ΜΣΚΚ λαμβάνεται αυτός που αντιστοιχεί ή προκύπτει με βάση τα απογραφέντα ή αγορασθέντα αγαθά. Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν ανάλογα και για την κατανομή των διαφορών εκροών στο ΦΠΑ, εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις που προκύπτουν διαφορές στη φορολογία αυτή.

3. Προκειμένου για επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα η οποία με βάση τις διατάξεις του ΦΠΑ λογίζεται ως παροχή υπηρεσιών ενώ με βάση τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος ως πώληση αγαθών (π.χ. εστιατόρια, κ.λπ.), για την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας περαίωσης θεωρούνται ως επιχειρήσεις πώλησης αγαθών.

...

Καλή συνέχεια

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ατομική επιχ/ση με μηδενικό τζίρο το 2011 , κάνει αυτοέλεγχο και με βάση τις δαπάνες της, προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα αυτοελέγχου 1000,00 ευρώ . Λογικά δεν θα πρέπει να προκύψει στο ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου και ΦΠΑ επί της διαφοράς ακαθαρίστων εσόδων ; Το πρόγραμμά μου δεν μου υπολογίζει αυτή την διαφορά ΦΠΑ, μπορεί να έχει "δίκιο" ; και σε ποιά "λογική" το στηρίζει ; Θα ήθελα τις απόψεις σας ,ευχαριστώ.

Βάλε στο πρόγραμμα σου έσοδα 0,01 στο ΜΣΚΚ και στην κατηγορία ΦΠΑ που υπάγεται η επιχείρηση οπως αναλύεται παραπάνω και θα στο υπολογίσει το πρόγραμμα

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ε,ρε γλέντια...

ΠΟΛ.1174/22.8.2012

Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 και έλεγχος αυτών

Αριθ. ΠΟΛ. 1174/22.08.2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 253).

β. Των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 13 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276).

γ. Του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151).

δ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ Α΄ 81).

ε. Της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58).

2. Την αριθ. 1021681/1120/ΔΕ−Α΄/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 (ΦΕΚ Β΄ 302) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών βεβαίωση και καταβολή των φόρων», όπως αυτή ισχύει.

3. Τις αριθ. 1105941/1845/ΔΕ−Α/ΠΟΛ.1130/6.11.2007 (ΦΕΚ Β΄/2217), και 1028045/1232/ΔΕ−Α/ΠΟΛ.1035/11.3.2009 (ΦΕΚ Β΄/503) αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 και έλεγχος αυτών».

4. Την ΠΟΛ.1088/20.4.2011(ΦΕΚ Β΄ 667) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 και έλεγχος αυτών καθώς και εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νόμου».

5. Tην ΠΟΛ.1038/3.2.2012 (ΦΕΚ Β΄431) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ και κλείνουν ισολογισμό από 30.6.2011 και μετά».

6. Την ΠΟΛ.1039/13.2.2012 (ΦΕΚ Β΄ 342) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των ΔΟΥ και ΔΕΚ, σε θέματα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των ΠΕΚ και μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεών τους στις ΔΟΥ».

7. Την ανάγκη καθορισμού δείγματος προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004, καθώς και του τρόπου ελέγχου των δηλώσεων αυτών.

8. Την αριθ. 05513ΕΞ/9.7.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105/9.7.2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

9. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13−17 του Ν.3296/2004 ελέγχονται ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις επιτηδευματιών σε ποσοστό 2% με βάση κατάταξη που θα προκύψει από μοριοδότηση ανάλυσης κινδύνου, κριτήρια της οποίας αποτελούν τα ακόλουθα:

1. Το ύψος Κόστους Πωληθέντων – Δαπανών

2. Το ύψος απόκλισης των ακαθαρίστων εσόδων βιβλίων από το ανώτατο όριο υπαγωγής

3. Το ύψος απαλλασσόμενων εκροών

4. Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. χρήσης 2009

5. Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. χρήσης 2010

Οι λεπτομέρειες − κανόνες του τρόπου μοριοδότησης των ανωτέρω κριτηρίων περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσης απόφασης.

2. Εκτός από τις δηλώσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ελέγχονται επίσης για τους ίδιους επιτηδευματίες και οι οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α., καθώς και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του Ν.3296/2004 και αφορούν τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους. Για τους ίδιους επιτηδευματίες και τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους ελέγχεται επίσης και η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και του Ν.1809/1988.

3. Για τη διενέργεια των ελέγχων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται οι κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις. Επί διενέργειας τακτικού ελέγχου εφαρμόζονται και εν προκειμένω οι διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1037/1.3.2005, όπως αυτή ισχύει καθώς και τα οριζόμενα στις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1038/3.2.2012 όπου συντρέχει περίπτωση.

4. Ποσά φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. ή λοιπών φορολογιών που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις και έχουν ήδη βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται λόγω της υποβολής τους σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του Ν.3296/2004, συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα βάσει των διενεργούμενων ελέγχων, επιστρεφόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς, εφόσον αυτή προκύπτει από τακτικό έλεγχο.

5. Οι κείμενες διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών φορολογικών υπηρεσιών ισχύουν και ως προς την αρμοδιότητα διενέργειας των ελέγχων που ορίζονται με την παρούσα απόφαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Ι) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΨΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ − ΔΑΠΑΝΩΝ

Κωδικοί εντύπου Ε3:

Οι κωδικοί εφαρμόζονται ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητας του επιτηδευματία, i) Εμπορία –Παραγωγή ii) Παροχή Υπηρεσιών iii) Ελευθέριο Επάγγελμα.

Με βάση αυτή τη διάκριση θα δημιουργηθούν τρεις διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες όμως θα λειτουργούν είτε χωριστά είτε σε συνδυασμό. Σε όλες τις περιπτώσεις η κλίμακα μοριοδότησης είναι η ίδια.

1) Περίπτωση επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων (Όταν κωδικός εντύπου Ε3 126>0)

Βάσει δήλωσης: Κ = (κόστος πωληθέντων + δαπάνες, έξοδα κ.λπ.)

Κ = Ε3 κωδ. 121 + Ε3 κωδ.122

Ποσό αναφοράς = Δ (Το άθροισμα των ποσών των κωδικών 121 και 122 σύμφωνα με το οποίο τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη βάσει αυτοελέγχου συμπίπτουν με αυτά των βιβλίων)

Δ = ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ * (100−ΜΣΚΚ) %

Δ = κωδ.126 * (100−κωδ.Ε3 128) %

2) Περίπτωση επιχειρήσεων αμιγώς παροχής υπηρεσιών (Όταν κωδικός εντύπου Ε3 106>0)

Βάσει δήλωσης: Κ = (δαπάνες, έξοδα κ.λπ.)

Κ = Ε3 κωδ. 102

Ποσό αναφοράς = Δ (Το ποσό του κωδικού 102 σύμφωνα με το οποίο τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη βάσει αυτοελέγχου συμπίπτουν με αυτά των βιβλίων)

Δ = ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ * (100−ΜΣΚΚ) %

Δ = κωδ.106 * (100−κωδ. Ε3 133) %

3) Περίπτωση αμιγώς ελευθέρων επαγγελματιών (Όταν κωδικός εντύπου Ε3 116>0)

Βάσει δήλωσης: Κ = (δαπάνες, έξοδα κ.λπ.)

Κ = Ε3 κωδ. 112

Ποσό αναφοράς = Δ (Το ποσό του κωδικού 112 σύμφωνα με το οποίο τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη βάσει αυτοελέγχου συμπίπτουν με αυτά των βιβλίων)

Δ = ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ * (100−ΜΣΚΚ) %

Δ = κωδ.116 * (100−κωδ.Ε3 138) %

ΑΠΟΚΛΙΣΗ = (Δ−Κ)/Δ %

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

i) Ισχύει κωδ.Ε3 126>0 και ταυτόχρονα κωδ.Ε3 116>0 ή

ii) Ισχύει κωδ.Ε3 126>0 και ταυτόχρονα κωδ.Ε3 106>0 ή

iii) Ισχύει ταυτόχρονα κωδ.Ε3 126>0, κωδ.Ε3 116>0, κωδ. Ε3 106>0

Όταν ισχύει μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε θα το ποσοστό απόκλισης θα προσδιοριστεί χωριστά ανά περίπτωση σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο Ι1, Ι2 και Ι3, αλλά θα γίνει μία μοριοδότηση, σύμφωνα με το μικρότερο ποσοστό απόκλισης που θα προκύψει (από τους τρεις υπολογισμούς), το οποίο και τελικά θα εφαρμοστεί στην κλίμακα μοριοδότησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και όταν ισχύει: κωδ.Ε3 116>0 και ταυτόχρονα κωδ.Ε3 106>0 και 126=0, ή κενό

− Κλίμακα μοριοδότησης για θετική απόκλιση

i) Όταν 0 % < (Δ−Κ)/Δ % < ή = 2,99 % μόρια =1000

ii) Όταν 3 % < (Δ−Κ)/Δ % < ή = 9,99 % μόρια = 800

iii) Όταν 10 % < (Δ−Κ)/Δ % < ή = 19,99 % μόρια = 600

iv) Όταν 20 % < (Δ−Κ)/Δ % < ή = 29,99 % μόρια = 400

v) Όταν 30 % < (Δ−Κ)/Δ % < ή = 40,99 % μόρια = 200

− Κλίμακα μοριοδότησης για αρνητική απόκλιση

vi) Όταν 0 % = (Δ−Κ)/Δ % > ή = − 2,99 % μόρια = 1000

vii) Όταν − 3 % > (Δ−Κ)/Δ % > ή = − 9,99 % μόρια = 800

(IΙ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

1) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

Ακαθάριστα έσοδα βιβλίων & στοιχείων

Α = Κωδ. Εντύπου Ε3 126 (για εμπορία−παραγωγή)

Β = Όριο υπαγωγής εμπορικών επιχειρήσεων = 300.000 €

ΑΠΟΚΛΙΣΗ = (Β−Α)/Β %

Όταν (Β−Α)/Β % < ή = 1,99% μόρια = 1000

Όταν 2% < (Β−Α)/Β % < ή = 4,99% μόρια = 800

Όταν 5% < (Β−Α)/Β % < ή = 9,99% μόρια = 600

2) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ακαθάριστα έσοδα βιβλίων & στοιχείων

Ε = 106+116 (υπηρεσία ή ελευθέριο)

Γ= Όριο υπαγωγής υπηρεσιών & ελεύθερων επαγγ. = 150.000 €

ΑΠΟΚΛΙΣΗ = (Γ−Ε)/Γ %

Όταν (Γ−Ε)/Γ % < ή = 1,99% μόρια = 1000

Όταν 2% < (Γ−Ε)/Γ % < ή = 4,99% μόρια = 800

Όταν 5% < (Γ−Ε)/Γ % < ή = 9,99 % μόρια = 600

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

Ισχύει κωδ.Ε3 126>0 και ταυτόχρονα ένα από τα παρακάτω:

− κωδ.Ε3 116>0 και κωδ.Ε3 106=0 ή κενό

Ή − κωδ.Ε3 106>0 και κωδ.Ε3 116=0 ή κενό

Ή − κωδ.Ε3 106>0 και κωδ.Ε3 116>0

Όταν ισχύει μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, η απόκλιση από το ανώτατο όριο θα προσδιοριστεί χωριστά ανά περίπτωση σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο (ΙΙ1) και (ΙΙ2), αλλά θα γίνει μία μοριοδότηση, σύμφωνα με το μικρότερο ποσοστό απόκλισης που θα προκύψει (από τους δύο υπολογισμούς), το οποίο και τελικά θα εφαρμοστεί στην κλίμακα μοριοδότησης.

(ΙΙΙ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΨΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

Έντυπο εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (Φ1) χρήσης 2010

Φ1 κωδ.615*58% <Φ1 κωδ.610 < ή = Φ1 κωδ.615*59,99 μόρια = 1000

Φ1 κωδ.615*55% <Φ1 κωδ.610 < ή =Φ1 κωδ.615*58% μόρια = 800

Φ1 κωδ.615*49% <Φ1 κωδ.610 < ή = Φ1 κωδ.615*55% μόρια = 600

(ΙV) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ 2009

Έντυπο εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (Φ1) χρήσης 2009

Όταν Φ1 χρήσης 2009 κωδ. (801−803) > ή = 5000 μόρια = 600

Όταν 3000 < ή = Φ1 χρήσης 2009 κωδ. (801−803) < 5000 μόρια = 500

Όταν 1000 < ή = Φ1 χρήσης 2009 κωδ. (801−803) < 3000 μόρια = 400

Όταν 0 < ή = Φ1 χρήσης 2009 κωδ. (801−803) < 1000 μόρια = 300

(V) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ 2010

Έντυπο εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (Φ1) χρήσης 2010

Όταν Φ1 χρήσης 2010 κωδ. (801−803) > ή = 5000 μόρια = 600

Όταν 3000 < ή = Φ1 χρήσης 2010 κωδ. (801−803) < 5000 μόρια = 500

Όταν 1000 < ή = Φ1 χρήσης 2010 κωδ. (801−803) < 3000 μόρια = 400

Όταν 0 < ή = Φ1 χρήσης 2010 κωδ. (801−803) < 1000 μόρια = 300

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

καλημερα

το σημειωμα αυτοπεραιωσης θα υποβληθει τελικα με αφαιρεση του πιστωτικου 2010 σε ολες τις περιπτωσεις?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

καλημερα

το σημειωμα αυτοπεραιωσης θα υποβληθει τελικα με αφαιρεση του πιστωτικου 2010 σε ολες τις περιπτωσεις?

καλημερα

το σημειωμα αυτοπεραιωσης θα υποβληθει τελικα με αφαιρεση του πιστωτικου 2010 σε ολες τις περιπτωσεις?

καλημερα

το σημειωμα αυτοπεραιωσης θα υποβληθει τελικα με αφαιρεση του πιστωτικου 2010 σε ολες τις περιπτωσεις?

κανεις?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

καλημερα

το σημειωμα αυτοπεραιωσης θα υποβληθει τελικα με αφαιρεση του πιστωτικου 2010 σε ολες τις περιπτωσεις?

Καλησπερα...

αν η χρηση 2010 εχει κλεισει με αυτοελεγχο κ το πιστωτικο υπολοιπο ειναι μεχρι 5000 ευρω τοτε δε θα προσθεσεις το πιστωτικο αυτο υπολοιπο στην εκκαθαριση του φορου...αν δεν εχει κλεισει με αυτοελεγχο η το πιστωτικο υπολοιπο ειναι μεγαλυτερο απο 5000 ευρω, τοτε το προσθετεις..

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπερα...

αν η χρηση 2010 εχει κλεισει με αυτοελεγχο κ το πιστωτικο υπολοιπο ειναι μεχρι 5000 ευρω τοτε δε θα προσθεσεις το πιστωτικο αυτο υπολοιπο στην εκκαθαριση του φορου...αν δεν εχει κλεισει με αυτοελεγχο η το πιστωτικο υπολοιπο ειναι μεγαλυτερο απο 5000 ευρω, τοτε το προσθετεις..

καλησπερα !

δηλαδη στην περιπτωση που δεν εχει κλεισει με αυτοελεγχο και το πιστωτικο ειναι 2100 ευρω δεν προστιθεται.??

μπορω να το στηριξω σε καποια εγκυκλιο αυτο? διοτι πηγα να καταθεσω εναν αυτοελεγχο και βρηκαν οτι δεν εχει κλεισει το 2010 και μου προσθεσαν το πιστωτικο

2100 ευρω , με αποτελεσμα να βγαινει χρεωστικο για καταβολη 1500 ευρω!! ετσι τα μαζεψα και δρομο !!! :wacko::blink::D

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

καλησπερα !

δηλαδη στην περιπτωση που δεν εχει κλεισει με αυτοελεγχο και το πιστωτικο ειναι 2100 ευρω δεν προστιθεται.??

μπορω να το στηριξω σε καποια εγκυκλιο αυτο? διοτι πηγα να καταθεσω εναν αυτοελεγχο και βρηκαν οτι δεν εχει κλεισει το 2010 και μου προσθεσαν το πιστωτικο

2100 ευρω , με αποτελεσμα να βγαινει χρεωστικο για καταβολη 1500 ευρω!! ετσι τα μαζεψα και δρομο !!! :wacko::blink::D

δυστυχως σωστα το προσθεσανε το πιστωτικο, εφοσον η χρηση 2010 δεν εχει κλεισει με αυτοελεγχο...αν ειχε κλεισει, τοτε ΔΕ θα το προσθετανε....

σε περιπτωση που το πιστωτικο ειναι πανω απο 5.000 ευρω, τοτε αυτο προστιθεται ειτε εχει κλεισει η χρηση ειτε οχι.....σου εφτιαξα τη μερα ε?? :P

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
δυστυχως σωστα το προσθεσανε το πιστωτικο, εφοσον η χρηση 2010 δεν εχει κλεισει με αυτοελεγχο...αν ειχε κλεισει, τοτε ΔΕ θα το προσθετανε.... σε περιπτωση που το πιστωτικο ειναι πανω απο 5.000 ευρω, τοτε αυτο προστιθεται ειτε εχει κλεισει η χρηση ειτε οχι.....σου εφτιαξα τη μερα ε?? :P

αυτο ισχυει και ανεξαρτητα του οτι δεν εχει βγει δειγμα?

δηλαδη αν το πιστωτικο της χρησης 2010 ειναι μικροτερο απο 5000,00 και εχει κλεισει με αυτοελεγχο

θεωρειται κλεισθεισα ?

υπαρχει καποια πολ διαθεσιμη

διοτι στο υπουργειο λενε οτι δεν θεωρειται κλεισθεισα αν δεν εχει βγει δειγμα

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

δυστυχως σωστα το προσθεσανε το πιστωτικο, εφοσον η χρηση 2010 δεν εχει κλεισει με αυτοελεγχο...αν ειχε κλεισει, τοτε ΔΕ θα το προσθετανε....

σε περιπτωση που το πιστωτικο ειναι πανω απο 5.000 ευρω, τοτε αυτο προστιθεται ειτε εχει κλεισει η χρηση ειτε οχι.....σου εφτιαξα τη μερα ε?? :P

Μπα !!! μην το παιρνεις προσωπικα!! :D

ευτυχως ,ο πελατης ηταν ενημερωμενος απο πριν οτι υπηρχε η περιπτωση αυτη ( να πληρωνει ) και μου το ειχε αποκλεισει !! αρα, .... ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

αυτο ισχυει και ανεξαρτητα του οτι δεν εχει βγει δειγμα?

δηλαδη αν το πιστωτικο της χρησης 2010 ειναι μικροτερο απο 5000,00 και εχει κλεισει με αυτοελεγχο

θεωρειται κλεισθεισα ?

υπαρχει καποια πολ διαθεσιμη

διοτι στο υπουργειο λενε οτι δεν θεωρειται κλεισθεισα αν δεν εχει βγει δειγμα

μπορει καποιος να μου δοσει μια απαντηση ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

μπορει καποιος να μου δοσει μια απαντηση ?

Οι αποψεις διιστανται...υποτιθεται πρεπει να βγει δειγμα ελεγχου..αλλα οπως θα εχεις καταλαβει οι υπαλληλοι στις δου ακολουθουν εναν τυφλοσουρτη οσων αφορα τα Ε.Σ.Α.....οποτε αν τους πας το σημειωμα κ δουν συμπληρωμενο τον πινακα Ι στο Ε3, σου λενε κλεισμενη ειναι η χρηση οποτε σωστα δε προστεθηκε τυχον πιστωτικο υπολοιπο..

καλημερα..

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

mat εχω τα παρακατω δεδομενα.....οπου τα 384,85 ειναι πιστωτικο προηγουμενης ανελεκτης περιοδου απο εκκαθ.φπα 2011 κωδικος 703. το εχω σωστα το ΕΣΑ?(οσον αφορα το πιστωτικο υπολοιπο ) μπαινει τελικα?

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΚΡΟΩΝ + 1.690,97 (σύνολο της στήλης (7) της 2ης σελίδας) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕIΣΡΟΩΝ (κωδ. 710 εκκαθ/κής) - 1.579,02 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ + 384,85 ΑΝΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ (κωδ. 811 εκκαθαριστικής) - 0,00 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗΣ (σύνολο + 0,00 στήλης 14 πίνακα διαφορών μετακύλισης) ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ή ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ για καταβολή 496,80

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Οι αποψεις διιστανται...υποτιθεται πρεπει να βγει δειγμα ελεγχου..αλλα οπως θα εχεις καταλαβει οι υπαλληλοι στις δου ακολουθουν εναν τυφλοσουρτη οσων αφορα τα Ε.Σ.Α.....οποτε αν τους πας το σημειωμα κ δουν συμπληρωμενο τον πινακα Ι στο Ε3, σου λενε κλεισμενη ειναι η χρηση οποτε σωστα δε προστεθηκε τυχον πιστωτικο υπολοιπο..

καλημερα..

Δείγμα ελέγχου;

Μήπως λέτε αυτό ;

Καλό μεσημέρι

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

όποιος μπορεί θα ήθελα μια βοήθεια για να καταλάβω πως καθοριζεται ποιος ειναι στο δείγμα και ποιος όχι

ατομική εμπορική επιχείρηση στο κριτήριο κόστους πωληθέντων έχει απόκλιση 0,01%

στο κριτήριο υπαγωγής έχει απόκλιση 0,52%

απαλλασόμενες εκροές δεν έχει στην χρήση 2010

πιστωτικό υπολοιπο φπα δεν έχει στην χρήση 2009 ούτε στην χρήση 2010

Βάσει αυτοελέγχου βγαίνει ειλικρινής (ακαθάριστα βιβλίων μεγαλύτερα της αυτοπεραίωσης)

διαφορά λόγω μετακύλισης δεν έχει (ενας συντελεστής φπα)

πιστωτικά φπα δεν έχει σε καμμία χρονιά

η δου ζητάει κατάθεση του ειδικού σημειώματος φπα μεχρι 30/10 ενώ δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση αλλιώς πάει σε έλεγχο....

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Για να μην διαβάσω όλα τα ποστ μπορεί να με βοηθήσει κάποιος.

 

Α επιχείριση πιστωτικό υπολοιπο 31/12/11 5600 ευρώ (χωρίς αυτοπεραίωση το 2011) 

31/12/12 πιστωτικό 2000 ευρώ. αν κάνει περαίωση στο 2012 και βγάλει να πληρώσει 3000 ευρώ μπορεί να ξεπέσει τα 2000? 

 

Β επιχείρηση χωρίς αυτοπεραίωση το 2011 μπορεί να ξεπέσει το πιστωτικό που έχει 31/12/12 όταν βγάζει να πληρώσει φπα  αυτοπεραίωσης για το 2012? 

 

ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα,

 

Εταιρία η οποία κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο (2012) δεν υπεβλήθη σε αυτοέλεγχο, και έχει πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ που μεταφέρεται στην επόμενη χρήση (2013), κατά τον αυτοέλεγχο για την περσινή χρήση (2013) προκύπτει οφειλόμενος ΦΠΑ, ο οποίος σύμφωνα με την ΠΟΛ 1191/10 δεν αφαιρείται από το πιστωτικό αυτό υπόλοιπο (αν έχω ερμηνεύσει σωστά την ΠΟΛ), αλλά καταβάλλεται κανονικά. 
1)Το πιστωτικό αυτό υπόλοιπο (που έχει μεταφερθεί) συνεχίζει να υφίσταται? 
2) Αφαίρεση από το πιστωτικό υπόλοιπο γίνεται μόνο εάν και προηγούμενες χρήσεις έχουν περαιωθεί?

 

Αν μπορεί κάποιος πιο έμπειρος συνάδελφος να με κατατοπίσει θα το εκτιμούσα

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×