Προς το περιεχόμενο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΛΜ

ΙΔΡΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ε.Ε. (ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ)

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Σύμφωνα με τον Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α 11-5-2010) Άρθρο 28, αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 13 του ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123Α), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν.2256/1994 (ΦΕΚ 196Α) και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 33 τουν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81A).  

Στην παράγραφο 3γ του άρθρου 13 (όπως τροποποιήθηκε) αναφέρει για την μετοχική σύσταση των νομικών προσώπων που μπορεί να είναι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών (Π.Φ.Υ.)

γ.Τη μορφή προσωπικής εταιρίας του Εμπορικού Κώδικα, της οποίας η πλειοψηφία των εταίρων  είναι ειδικευμένοι ιατροί ή οδοντίατροι, καθώς και η πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου (51 % τουλάχιστον) ανήκει σε ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντιάτρους. 

Πρώτα από όλα με τον ν. 3846/2010 δίνεται η δυνατότητα να μετέχουν σε ιατρικές εταιρίες και μη ιατροί, το ερώτημα είναι ότι εφ' όσον το θέμα του 51% καλυφθεί, θα πρέπει στην εταιρία να μετέχουν τουλάχιστον δύο ειδικευμένοι ιατροί και ένας τρίτος, για να καλυφθεί το κριτήριο της πλειοψηφίας των εταίρων να είναι ιατροί;

Σχετικά http://www.enosigi.g...es/files/pd.pdf  (Π.Δ 84/2001)

ΦΕΚ A 66 - 11.05.2010

ΦΕΚ A 196 - 18.11.1994

ΦΕΚ A 123 - 15.07.1992

                 

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Πρώτα από όλα με τον ν. 3846/2010 δίνεται η δυνατότητα να μετέχουν σε ιατρικές εταιρίες και μη ιατροί, το ερώτημα είναι ότι εφ' όσον το θέμα του 51% καλυφθεί, θα πρέπει στην εταιρία να μετέχουν τουλάχιστον δύο ειδικευμένοι ιατροί και ένας τρίτος, για να καλυφθεί το κριτήριο της πλειοψηφίας των εταίρων να είναι ιατροί;

ναι, γιατί στις προσωπικές εταιρίες αποφασίζει η πλειοψηφία προσώπων και όχι η πλειοψηφία κεφαλαίου.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δλδ

σε μία Ε.Ε. όπου ο ΟΜ έχει 60% και οι δύο ΕΕ έχουν από 20%, μπορούν να αποφασίσουν οι δύο ΕΕ κόντρα στην θέση του ΟΜ που έχει το 60%;

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δεν μπορώ να μπω στη λογική του Νομοθέτη, καθώς για ΕΠΕ και ΑΕ δεν θέτει αυτόν τον περιορισμό, σε μια ΕΠΕ δηλαδή μπορούν να μετέχουν δύο (ένας γιατρός και ένας όχι)αρκεί ο γιατρός να κατέχει πάνω από το 51% των μεριδίων, αλλά φορολογικά είναι ασύμφορη η ΕΠΕ. 

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημήτρη, πλέον ΟΕ ή ΈΕ

πχ: Γιατρος με το παιδί του

απλά πρέπει να δεις τις διαδικασίες για την νέα άδεια και τα λοιπά γραφειοκρατικά

να δεις την άποψη του ιατρικού συλλόγου (εδώ στο βόλο ... πέρα βρέχει !!!!)

να μας κρατάς ενήμερους

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημήτρη, έτσι και αλλιώς ισχύει το παρακάτω,

"Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση της κοινής άδειας, να υποβάλλουν στον ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο, των οποίων είναι μέλη, συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, το οποίο περιέχει τους όρους συνεργασίας τους και ειδικά τους οικονομικούς όρους, για την έκφραση γνώμης σχετικά με τη συμφωνία ή μη των όρων αυτών προς τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής ) δεοντολογίας. Το ΔΣ του αντίστοιχου συλλόγου, με αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδεται μεσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης, μπορεί να απορρίψει το συμφωνητικό συνεργασίας μερικώς ή στο σύνολο ή να προτείνει τροποποιήσεις, κατ' εφαρμογή των διατάξεων για την άσκηση του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και τους εκάστοτε ισχύοντες Κώδικες Ιατρικής και Οδοντιατρικής δεοντολογίας. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία το συμφωνητικό θεωρείται ότι εκγκρίθηκε. "

εαν περάσεις αυτό τότε είσαι οκ. ή με Ο.Ε ή με Ε.Ε ή όπως άλλος επιθυμείς.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δεν μπορώ να μπω στη λογική του Νομοθέτη, καθώς για ΕΠΕ και ΑΕ δεν θέτει αυτόν τον περιορισμό, σε μια ΕΠΕ δηλαδή μπορούν να μετέχουν δύο (ένας γιατρός και ένας όχι)αρκεί ο γιατρός να κατέχει πάνω από το 51% των μεριδίων, αλλά φορολογικά είναι ασύμφορη η ΕΠΕ.

Αρχικά στην ΕΠΕ έπρεπε να ήταν όλοι γιατροί! μετά από πολλές "μάχες" το αλλάξανε πρόσφατα! Προφανώς για προσωπικές εταιρίες δεν άσκησε κανείς πίεση...

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

(ΦΕΚ Α'66-11.05.2010)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3846/2010

Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο 28. Η διάταξητου άρθρου 13 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2256/ 1994 (ΦΕΚ 196 Α ) καισυμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 33 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'),αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο13 Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.)

.....

3. Τανομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου έχουν:

α. Τη μορφή ανώνυμηςεταιρείας, της οποίας η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου (51% τουλάχιστον)ανήκει σε ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντιάτρους.

β. Τη μορφή εταιρείαςπεριορισμένης ευθύνης, της οποίας η πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων της (51%τουλάχιστον) ανήκει σε ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντιάτρους.

γ. Τη μορφή προσωπικής εταιρείαςτου Εμπορικού Κώδικα, της οποίας η πλειοψηφία των εταίρων είναι ειδικευμένοιιατροί ή οδοντίατροι, καθώς και η πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου (51%τουλάχιστον) ανήκει σε ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντιάτρους.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Έχει προχωρήσει κανείς σε σύσταση οδοντιατρικής ΟΕ ή ΕΕ με οδοντίατρο εταίρο με ποσοστό άνω του 51% και τον συνέταιρο του χωρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος;

Είναι τελικά εφικτό αυτό; Εμπόδια που συνάντησε;

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟ ΔΙΚΟΥ ΜΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΕΙ.

ΜΠΟΡΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π.Φ.Υ. (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ) ΝΑ ΙΔΡΥΣΕΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΧΩΡΙΣ

ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ TOΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ;

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
επισκέπτη sofia

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΠΑΡ. 2,3 ΤΟΥ Ν. 3846/2010 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Υ3β/Γ.Π/οικ.24248 ΤΗΣ 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (ΦΕΚ Β 713) ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΧΟΡΗΓΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΟΥ, ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΥΣΙΚΟ Η ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Η ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13623

http://www.osanet.gr/images/uploads/odontiatroi/nomoi_fek/fek_tb_713_2012_adeies.pdf

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

συναδελφοι ξερει κανεις σας αν μπορει να ιδρυθει ιατρικη εταιρεια με την μορφη Ι.Κ.Ε. ?? αυτο το Π.Δ. 84/2001 ειναι αρκετα παλιο και φυσικα δεν βλεπω να προβλεπει κατι για ΙΚΕ. Σας εχει τυχει κατι τετοιο? Η ΙΚΕ γενικα ειναι πολυ ποιο συμφερουσα απο ΕΠΕ. Αν και το καλυτερο ειναι να με διαφωτισει ο ιατρικος συλλογος. Απλα ρωταω αν εχετε αντιμετωπισει παρομοια περιπτωση.

Ευχαριστω εκ των προτερων.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Σύνδεση τώρα

  • Πλοηγούταν πρόσφατα   0 μέλη

    Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι χρήστες που να βλέπουν αυτή τη σελίδα.

×