Jump to content

Χρόνος παρακράτησης φόρου ελευθέρων επαγγελματιών και όριο 300,00 ευρώ.


Recommended Posts

Έ ρε γλέντια!!! :lol:

ΠΟΛ 1135/2010

.......

Άρθρο 6

Φορολογία εμπορικών επιχειρήσεων

.........

10. Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού, αντικαταστάθηκαν τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε., (όπως αυτή αναριθμήθηκε από παρ.6 με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν.3842/2010). Με τις νέες διατάξεις μεταβάλλεται ο χρόνος απόκτησης και φορολογίας του εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα. Ως τέτοιος ορίζεται πλέον ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία και όχι ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής, που ίσχυε με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας διάρκειας, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται φορολογική εξομοίωση ως προς το χρόνο απόκτησης του εισοδήματος με αυτό που προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών και θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Επισημαίνεται ότι, η παρακράτηση του φόρου στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα θα εξακολουθήσει να γίνεται κατά την καταβολή (μετρητά, επιταγή, συναλλαγματική) της αμοιβής και θα συμψηφίζεται κατά τη χρήση αυτή, ανεξάρτητα από τη χρήση φορολόγησης του εισοδήματος. Κατ’ εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τις υπηρεσίες προς τα πρόσωπα αυτά, εξακολουθεί να θεωρείται ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής. Οι διατάξεις αυτές, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 92, ισχύουν για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 και μετά. Επισημαίνεται ότι, για τους δικηγόρους θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος, λόγω των ειδικών περιπτώσεων του εισοδήματος που αποκτούν (συμβουλευτική δικηγορία, διεκδικητική κλπ).

.........

12. Με την παράγραφο 11 του άρθρου αυτού, τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. Μετά την τροποποίηση αυτή, η παρακράτηση του φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, θα γίνεται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, κοινωφελή ιδρύματα, δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, συλλόγους και επιχειρήσεις γενικά όταν η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (300). Για το όριο των τριακοσίων ευρώ (300) λαμβάνεται υπόψη, η αξία του εισοδήματος κατά συναλλαγή, με βάση το προβλεπόμενο στοιχείο που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ. Επίσης, το όριο των τριακοσίων ευρώ ανά συναλλαγή, συνδέεται με την αξία της πράξης ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως προκύπτει από την τυχόν υπογραφείσα σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο (Υπουργικές αποφάσεις περί ελαχίστων αμοιβών κλπ.) και όχι με την τμηματική εξόφληση της συναλλαγής. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με την περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του νόμου αυτού, για συναλλαγές που γίνονται από 1/1/2011 και μετά.

Link to comment
Share on other sites

ΚΑΛΗΜΕΡΑ!!!ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ .

ΕΙΜΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΕΙΧΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΑ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΡΖΑΖΟΜΟΥΝ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ .

ΚΟΒΩ ΛΟΙΠΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ Κ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 300 ΕΥΡΩ.

ΕΔΩ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟ ΕΧΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ?

ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΥ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΔΑ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 3 ΧΡΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ=ΕΙΣΟΔΗΜΑ.

ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ????

Link to comment
Share on other sites

Καλά το θυμάσαι!

και θα τα πάρεις πίσω.. αν το επιτρέπει η ηλικία σου.

Άρθρο 69

Κίνητρα για ανάπτυξη της νεανικής Επιχειρηματικότητας

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, προστέθηκε στο άρθρο 6 του ΚΦΕ παράγραφος 7, με βάση την οποία, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος τα κέρδη από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος, μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) ετησίως, όσων υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά, για το έτος της έναρξης και για τα δύο επόμενα έτη, εφόσον ο φορέας της επιχείρησης κατά την έναρξη δεν έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του. Τα παραπάνω αφορούν ατομικές επιχειρήσεις που κάνουν έναρξη εργασιών από 1/1/2010 και μετά ή ομόρρυθμες εταιρίες που συστήνονται από 1/1/2010 και μετά, δεδομένου ότι από την εισηγητική του νόμου, το κίνητρο αναφέρεται στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Οι φορολογούμενοι δικαιούνται την απαλλαγή αυτή και για τα τρία έτη, εφόσον κατά το χρόνο έναρξης εργασιών δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, έστω και αν τα επόμενα έτη συμπληρώνουν το όριο αυτό. Επίσης, από τη διατύπωση των διατάξεων προκύπτει, ότι το όριο της απαλλαγής μέχρι των 30.000 ευρώ δεν δικαιούνται οι φορείς των ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ή είχαν ασκήσει στο παρελθόν άλλη ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, έστω και αν δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις παρέχεται η πιο πάνω απαλλαγή, μέχρι 30.000 ευρώ και στις ομόρρυθμες εταιρίες, εφόσον σε αυτές συμμετέχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την έναρξη των εργασιών τους (ως μέλη της εταιρίας) δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας. Επομένως, αν κάποιο μέλος της ομόρρυθμης εταιρίας είναι άλλο νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε νομικής μορφής ή φυσικό πρόσωπο ηλικίας 35 ετών και άνω, τότε η υπόψη ομόρρυθμη εταιρία δεν μπορεί να τύχει της απαλλαγής που προβλέπει ο νόμος, έστω και αν τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα - μέλη τους έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή καταλαμβάνει και την επιχειρηματική αμοιβή που αντιστοιχεί μέχρι 30.000 ευρώ από τα κέρδη της εταιρίας.

Οι διατάξεις αυτές, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2010 και μετά.

Link to comment
Share on other sites

<P>ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !!!ΕΧΩ ΑΚΟΜΑ 29 ΧΡΟΝΩΝ ΕΙΜΑΙ !!!<BR>ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Ε?ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΩ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ (ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΑ ΟΧΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) ΘΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟ ΕΙΔΟΔΗΜΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.<BR>ΕΔΩ ΟΜΩΣ ΝΑ ΚΑΝΩ Κ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΜΑΖΕΨΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ Η ΟΧΙ??<BR>ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΠΕΡΙΠΟΥ 12500 ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 7000 ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΠΑΓΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΑ ΕΧΩ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 1500 ΕΥΡΩ.</P>

Link to comment
Share on other sites

Επανέρχομαι .. διότι μάλλον πολλοί το είδατε αλλά λίγοι δώσατε σημασία...

Επισημαίνεται ότι, η παρακράτηση του φόρου στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα θα εξακολουθήσει να γίνεται κατά την καταβολή (μετρητά, επιταγή, συναλλαγματική) της αμοιβής και θα συμψηφίζεται κατά τη χρήση αυτή, ανεξάρτητα από τη χρήση φορολόγησης του εισοδήματος

Επιχείρηση λαμβάνει ΑΠΥ ελεύθερου επαγγελματία την 31/10/2010 ύψους 1000 ευρώ.

Την οφειλή αυτή την εξοφλεί στις 28/02/2011 με μετρητά.

Ερώτηση :

Με ποιο δίμηνο ΦΜΥ θα αποδοθεί ο παρακρατηθείς φόρος?

Στην δήλωση ποιου οικ.έτους του ελεύθερου επαγγελματία θα συμπεριληφθεί η βεβαίωση.

Στην οριστική φόρου ελευθέρων επαγγελματιών ποιου έτους θα την συμπεριλάβει η επιχείρηση?

Link to comment
Share on other sites

Για το όριο των τριακοσίων ευρώ (300) λαμβάνεται υπόψη, η αξία του εισοδήματος κατά συναλλαγή, με βάση το προβλεπόμενο στοιχείο που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ. Επίσης, το όριο των τριακοσίων ευρώ ανά συναλλαγή, συνδέεται με την αξία της πράξης ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως προκύπτει από την τυχόν υπογραφείσα σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο (Υπουργικές αποφάσεις περί ελαχίστων αμοιβών κλπ.) και όχι με την τμηματική εξόφληση της συναλλαγής

Για να καλάβουμε και εμείς οι νεότεροι και κατά μερικούς (κακοπροαίρετους) ανώριμοι...... :lol:

1. Μιλάμε για καθαρή αξία 300 ευρώ, όχι μικτή....

2. Εφόσον έχει κατατεθεί ιδιωτικό συμφωνητικό που προβλέπει μηνιαίο ποσό, δεν πιστεύω ότι θα θεωρείται "τμηματική εξόφληση της συναλλαγής" η είσπραξη 200 κάθε μήνα βάσει συμφωνητικού, ε..????

3. Εφόσον βγει κάποια υπουργική απόφαση περί ελάχιστων αμοιβών, δε πα να λέει η ΑΠΥ 200, εφόσον η ελάχιστη αμοιβή είναι πχ 400 θα υπολογίζεται παρακράτηση και μάλιστα με βάσει το 400...ε..???

4. Άνοιγμα των αγορών δεν σημαίνει ότι θα καταργηθούν και οι ελάχιστες αμοιβές...???? Ή μόνο πιάνουν τις άδειες...???

Link to comment
Share on other sites

Επιχείρηση λαμβάνει ΑΠΥ ελεύθερου επαγγελματία την 31/10/2010 ύψους 1000 ευρώ.

Την οφειλή αυτή την εξοφλεί στις 28/02/2011 με μετρητά.

Ερώτηση :

Με ποιο δίμηνο ΦΜΥ θα αποδοθεί ο παρακρατηθείς φόρος?

Α 2011

Στην δήλωση ποιου οικ.έτους του ελεύθερου επαγγελματία θα συμπεριληφθεί η βεβαίωση.

2012 (άμεση σύνδεση με το προηγούμενο)

Στην οριστική φόρου ελευθέρων επαγγελματιών ποιου έτους θα την συμπεριλάβει η επιχείρηση?

Ορίστε...????? Μήπως βιάζεσαι...??????

Link to comment
Share on other sites

Επανέρχομαι .. διότι μάλλον πολλοί το είδατε αλλά λίγοι δώσατε σημασία...

Επιχείρηση λαμβάνει ΑΠΥ ελεύθερου επαγγελματία την 31/10/2010 ύψους 1000 ευρώ.

Την οφειλή αυτή την εξοφλεί στις 28/02/2011 με μετρητά.

Ερώτηση :

Με ποιο δίμηνο ΦΜΥ θα αποδοθεί ο παρακρατηθείς φόρος?

Στην δήλωση ποιου οικ.έτους του ελεύθερου επαγγελματία θα συμπεριληφθεί η βεβαίωση.

Στην οριστική φόρου ελευθέρων επαγγελματιών ποιου έτους θα την συμπεριλάβει η επιχείρηση?

Nα το δούμε σε συνδιασμό με την έναρξη ισχύος του άρθρου 6 παρ. 9 ν 3842/2010, η οποία αφορά συναλλαγές που πραγματοποιούνται από διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 01-01-2011 και μετά (άρθρο 92 παρ.1γ στον ν 3842/10).

Link to comment
Share on other sites

Επανέρχομαι .. διότι μάλλον πολλοί το είδατε αλλά λίγοι δώσατε σημασία...

Επιχείρηση λαμβάνει ΑΠΥ ελεύθερου επαγγελματία την 31/10/2010 ύψους 1000 ευρώ.

Την οφειλή αυτή την εξοφλεί στις 28/02/2011 με μετρητά.

Ερώτηση :

Με ποιο δίμηνο ΦΜΥ θα αποδοθεί ο παρακρατηθείς φόρος?

Στην δήλωση ποιου οικ.έτους του ελεύθερου επαγγελματία θα συμπεριληφθεί η βεβαίωση.

Στην οριστική φόρου ελευθέρων επαγγελματιών ποιου έτους θα την συμπεριλάβει η επιχείρηση?

Επειδη οι διαταξεις αυτες ισχυουν για συναλλαγες απο 1/1/2011:

5ο Διμηνο 2010

Χρηση 2010

Οριστικη φορου ελευθερω επαγγελματιων χρησης 2010

Link to comment
Share on other sites

Επειδη οι διαταξεις αυτες ισχυουν για συναλλαγες απο 1/1/2011:

5ο Διμηνο 2010

Χρηση 2010

Σωστός ο Τάσος..... Μπερδεύτηκα με τα 10 & τα 11............

Οριστικη φορου ελευθερω επαγγελματιων χρησης 2010

Αυτό τι είναι ρε παιδιά και το λέτε και το ξαναλέτε...????

Link to comment
Share on other sites

Ναι βρε παλουκάρια.. αλλάξτε τις ημερομηνίες και βάλτε 10/2011 με εξόφληση 02/12 ..

το θέμα είναι ότι θα μπλέξουμε τα μπούτια μας με τις παρακρατήσεις..

και καλά εμείς στα Γ' που έχουμε εικόνα της εξόφλησης.. με τα Β' που θα ξέρει ο λογιστής πότε εξοφλήθη?

Link to comment
Share on other sites

εταιρεία οε με αντικείμενο εργασιων υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακης έρευνας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης καθε είδους αγροτικών εκμεταλλευσεων, υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας και οικονομοτεχνικών μελετών, έχει παρακράτησει 20%

Link to comment
Share on other sites

Αυτό τι είναι ρε παιδιά και το λέτε και το ξαναλέτε...????

ΠΟΛ.1135/4.10.2010

Κοινοποίηση άρθρων του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α')

Άρθρο 7 Φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών

Παρακράτηση φόρου

- Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της ίδιας παραγράφου ορίζεται ότι, όλοι όσοι είναι υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 58, δηλαδή οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κοινωφελή ιδρύματα, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι πιστωτικοί οργανισμοί, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους, οι σύλλογοι γενικά και οι ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων, οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Απριλίου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας κάθε δικαιούχου, κατά περίπτωση, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.

- Με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της αυτής παραγράφου ορίζεται ότι, όλοι όσοι είναι υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 55, δηλαδή οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κοινωφελή ιδρύματα, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι πιστωτικοί οργανισμοί, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους, οι σύλλογοι γενικά και οι ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων, οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαΐου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας κάθε δικαιούχου, κατά περίπτωση, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε δικαιούχο.

- Με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου αυτής της παραγράφου ορίζεται ότι, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των πιο πάνω οριστικών δηλώσεων, ο τρόπος υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η υποβολή των πιο πάνω οριστικών δηλώσεων για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα και για εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., κατ’ ανάλογη υποβολή και των οριστικών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), οι οποίες ήδη από το οικονομικό έτος 2006 (χρήση 2005) υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται από την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κάθε χρόνο.

- Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι, η υποχρέωση επίδοσης των πιο πάνω οριστικών δηλώσεων για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα και για εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, αρχίζει από το οικονομικό έτος 2011 και μετά, δηλαδή για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν μέσα στο έτος 2010 και μετά.

- Επισημαίνεται, ότι τα αναφερόμενα πιο πάνω εφαρμόζονται συνδυαστικά με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 17 του κοινοποιούμενου νόμου.

- Τονίζεται ότι, η υποχρέωση υποβολής οριστικών δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις, δεν υφίσταται για τις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς ίδια διαχείριση, οι οποίες υποχρεούνται να υποβάλλουν μόνο τα πλήρη στοιχεία που προβλέπονται στις βεβαιώσεις αποδοχών ή αμοιβών του άρθρου 83 του Κ.Φ.Ε., καθόσον αυτές δεν αποδίδουν τους παρακρατούμενους φόρους με προσωρινές δηλώσεις και συνεπώς δεν είναι υπόχρεες σε υποβολή οριστικών δηλώσεων.

Link to comment
Share on other sites

..

Αυτό τι είναι ρε παιδιά και το λέτε και το ξαναλέτε...????

Κοίτα κακομοίρη μην ανοίξεις καμιά στιγμή νέο θέμα για οριστική φόρου ελευθέρων επαγγελμάτων και ζητάς και κέρασμα :lol:

Link to comment
Share on other sites

Guest PRESJOHN

"Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας διάρκειας, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε".

θανάση η υπηρεσία ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και το ΑΠΑΙΤΗΤΟ καθε επι μέρους τμήματος της αμοιβής πως θα προσδιορίζεται?Υπάρχουν ιδέες για αντιμετώπιση απο εμάς?(ιδιωτικά συμφωνητικά με τους πελάτες μας ως προς τον χρόνο πληρωμής?)

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Άλλο ένα μπάχαλο ..

Αν έχεις ιδιωτικό συμφωνητικό με ετήσια αμοιβή π.χ. 3600 και πρόβλεψη για εξόφληση 300 ευρώ μηνιαίως.

Θα πρέπει να κόβεις ΑΠΥ 300,00 ευρώ τον μήνα αλλά να σου κάνουν και παρακράτηση γιατί η αξία της διαρκούς συναλλαγής που ορίζεται στο συμφωνητικό υπερβαίνει τα 300,00 ευρώ.

Οπότε διαλέγεις ..

Θες παρακράτηση.. ετήσια αμοιβή..

Δεν θες παρακράτηση.. μηνιαία αμοιβή ..

Link to comment
Share on other sites

Guest PRESJOHN

"Οπότε διαλέγεις ..

Θες παρακράτηση.. ετήσια αμοιβή..

Δεν θες παρακράτηση.. μηνιαία αμοιβή"

Μπερδεύτηκα για να..διαλέξω!

Μήπως εννοείς αντίστροφα?

Θες παρακράτηση..ΜΗΝΙΑΙΑ αμοιβη

Δεν θες παρακράτηση..ΕΤΗΣΙΑ αμοιβή

Είναι έτσι?

Link to comment
Share on other sites

σου λεει ο νομοθετης ας τον βαλω να κοβει την απυ καθε χρονο να του εχω το εισοδημα και το φπα ( οι τροικα θα τριβει τα χερια της με τα πολλα εισοδηματα των ελευθερων επαγγελματιων)και να πλερωνει το φορο εισοδηματος και για την παρακρατηση οταν πληρωθει ( ας παει να γ...ει ο φορολογουμενος και ο φορος που θα του επιστραφει )

Link to comment
Share on other sites

Όχι !! όπως το λέω.

Αν έχεις συμφωνητικό που αναφέρει μηνιαία αμοιβή και όσο πάει.. π.χ. 200,00 δεν θα έχεις παρακράτηση.

Αν έχεις συμφωνητικό που αναφέρει ετήσια αμοιβή π.χ. 2400,00 άσχετα με την υποχρέωση για έκδοση στοιχείου ανά μήνα (είσπραξη) .. θα πρέπει να γίνει παρακράτηση αφού το ποσό της συμφωνίας είναι μεγαλύτερο των 300,00..

Link to comment
Share on other sites

θα σε εχει μια χρηση μεσα

κοβεις με 31/12/2010 αρα πληρωνεις φορο και προκαταβολη οικ ετος 2011

η παρακρατηση το 2011 αρα την πας το οικ ετος 2012

αν κοψεις ολα τα χρονια με 31/12 τα χρεωστουμενα και πληρωθεις του αγιου που...ου ανημερα τοτε θα σου παρακρατηση και τον φορο εν το μεταξυ θα εχεις φορολογηθει για χρηματα που ποτε δεν εισεπραξες

Link to comment
Share on other sites

Εδω μιλάμε για ολική ανικανότητα ορθής σύνταξης έστω και ενός άρθρου.

Τι να λέμε τώρα , τα κανουν τρις χειροτερα απο ότι ήταν.

Η επόμενη ΠΟΛ θα ορίζει την αληθή έννοια της υπηρεσίας διάρκειας

Link to comment
Share on other sites

θα σε εχει μια χρηση μεσα

κοβεις με 31/12/2010 αρα πληρωνεις φορο και προκαταβολη οικ ετος 2011

η παρακρατηση το 2011 αρα την πας το οικ ετος 2012

αν κοψεις ολα τα χρονια με 31/12 τα χρεωστουμενα και πληρωθεις του αγιου που...ου ανημερα τοτε θα σου παρακρατηση και τον φορο εν το μεταξυ θα εχεις φορολογηθει για χρηματα που ποτε δεν εισεπραξες

Έλα σου όμως που το καλό το παλλικάρι.......

Δεν απαγορεύεται η έκδοση στοιχείου πριν την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών...

Επομένως, κάποια στιγμή πριν το Δεκέμβριο (καλή εισπρακτικά για τον πελάτη) εκδίδεις την ΑΠΥ και όλα καλά όλα ωραία....

Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, εγώ πάντως παρακράτηση θα κάνω και κάτω από 300 euro και πάνω..... :lol:

Link to comment
Share on other sites

Συγγνώμη, αλλά το μήνυμα που βγαίνει οταν καταθέτουμε την φορολογική δήλωση "ποσό παρακρατηθέντα φόρου κωδ.605, μεγαλύτερο απο το αναλογούντα του κωδ.517" θα καταργηθεί?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...