Jump to content
Sign in to follow this  
DAS

Mόνο Συζήτηση: Κωδ. 001002 Θέμα : Επιστολή σχετικά με το άρθρο 17 του νέου Εργασιακού Νόμου με τίτλο "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις".

Recommended Posts

Προς : Τον πρόεδρο της βουλής φίλλιπο πετσάλνικο ,τον γενικό γραμματέα της βουλής αθανάσιο παπαιωάννου , τον προισταμενο της δ/νσης Νομοθετικού έργου αθανάσιο θεοδωρόπουλο, καθώς και όλους τους βουλευτές .

Κοιν: ΜΜΕ

Κύριοι ,

στο άρθρο 17 του νέου εργασιακού Νόμου , με τίτλο Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις. αναφέρεται τα εξής :

Άρθρο 17

Ρυθμίσεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:

«Οι ΑΠΔ, οι οποίες υποβάλλονται για διαστήματα μισθολογικών περιόδων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και επιβάλλεται η πρόσθετη επιβάρυνση που προβλέπεται από τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής.

Η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δεν γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται να προσκομίσει την ΑΠΔ με ψηφιακό μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η ΑΠΔ που υποβάλλεται με τον τρόπο αυτόν, παραλαμβάνεται από το αρμόδιο υποκατάστημα, μόνο αν ο εργοδότης συνυποβάλλει το αναλυτικό-καθολικό ισοζύγιο κινούμενων λογαριασμών του προηγούμενου μήνα, καθώς και την ανάλυση πελατών του ίδιου μήνα.

Επιπλέον, ο εργοδότης καλείται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τράπεζας με διάρκεια ισχύος ενός έτους από την έκδοσή της, ισόποση με το σύνολο των εισφορών των υποβληθεισών ΑΠΔ, για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.

Η ΑΠΔ που υποβάλλεται στο υποκατάστημα θεωρείται εμπρόθεσμη αν υποβληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ.

Μετά την ως άνω ημερομηνία επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004.»

Σχετικά με το παραπάνω άρθρο του Νόμου , έχουμε να σας γνωρίσουμε τα εξής :

Η είσπραξη των εργοδοτικών εισφορών καθώς και των εισφορών του ασφαλισμένου , ήταν , είναι και θα πρέπει να παραμείνει , αντικείμενο ελέγχου , του ελεγκτικού μηχανισμου του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με την ψήφιση του άρθρου , νομίζουμε πως γίνεται κατανοητό σε εσάς , πώς πλέον ελεγκτές των εργοδοτών τους , γίνονται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, αφού θα πρέπει να ελέγχουν σε μηνιαία βάση , την εμπρόθεσμη καταβολή τόσο των κρατήσεων για τις εισφορές του ασφαλισμένου , όσο και των κρατήσεων των εργοδοτικών εισφορών , διότι σε περίπτωση μή καταβολής των εν λόγω εισφορών , απο την πλευρά του εργοδότη , δέν θα ενημερώνετε το ασφαλιστικό ιστορικό τους , λόγω της μή παραλαβής των σχετικών ΑΠΔ.

Ηδη με την παρούσα μας επιστολή , σας προτείνουμε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου ώς εξής :

Άρθρο 17

Ρυθμίσεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:

«Οι ΑΠΔ, οι οποίες υποβάλλονται για διαστήματα μισθολογικών περιόδων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και επιβάλλεται η πρόσθετη επιβάρυνση που προβλέπεται από τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής.

Η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δεν γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται να προσκομίσει την ΑΠΔ με ψηφιακό μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ι)Η ΑΠΔ που υποβάλλεται με τον τρόπο αυτόν, παραλαμβάνεται από το αρμόδιο υποκατάστημα, μόνο αν ο εργοδότης συνυποβάλλει το αναλυτικό-καθολικό ισοζύγιο κινούμενων λογαριασμών του προηγούμενου μήνα, καθώς και την ανάλυση πελατών του ίδιου μήνα.

ιι)Επιπλέον, ο εργοδότης καλείται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τράπεζας με διάρκεια ισχύος ενός έτους από την έκδοσή της, ισόποση με το σύνολο των εισφορών των υποβληθεισών ΑΠΔ, για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.

Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας συνυποβολλής των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στις υποπαραγράφους ι & ιι , ο αρμόδιος υπάλληλος που παραλαμβάνει την σχετική ΑΠΔ , έχει την υποχρέωση να καταχωρήσει τα αναλυτικά στοιχεία των εργαζομένων τα οποία περιέχονται σε αυτή , με σκοπό την ενημέρωση του ασφαλιστικού ιστορικού των εργαζομένων, με παράλληλη αναγραφή σημείωσης , ή οποία θα επισημαίνει την μή προσκόμιση και μη συνυποβολλή των σχετικών δικαιολογητικών.

Η ΑΠΔ που υποβάλλεται στο υποκατάστημα θεωρείται εμπρόθεσμη αν υποβληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ.

Μετά την ως άνω ημερομηνία επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004.

Θεωρούμε πως με την βασική αυτή τροποίηση , δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων , άλλα ούτε και το εισπρακτικό πνεύμα του Νόμου , ώς προς το τεράστιο ζήτημα της εισφοροδιαφυγής γενικότερα.

Είμαστε στην διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.

Για την διαδυκτιακή ομάδα σκέψης και παρέμβασης λογιστών

μπλα μπλα μπλα μπλα .

Αυτά .

Μετά τιμής μόνο ώς προς τους φίλους μου

DAS ο ζαλισμένος smile.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

E-mail βουλευτων απο το http://totefteri.blogspot.com/2009/05/email.html

Ειναι δημοσιευμενο το Μαιο του 2009 οποτε θα θελει ενα refresh

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]ulos.gr, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], kala[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] otenet.gr, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], mailto:[email protected], [email protected], [email protected], maχ[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], infο@gitonas.gr, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected].com, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν σας ενδιαφέρει το σχετικό κείμενο ,

παρακαλούμε όπως καταθεσετε τις απόψεις σας.

Share this post


Link to post
Share on other sites

........

Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας συνυποβολλής των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στις υποπαραγράφους ι & ιι , ο αρμόδιος υπάλληλος που παραλαμβάνει την σχετική ΑΠΔ , έχει την υποχρέωση να καταχωρήσει τα αναλυτικά στοιχεία των εργαζομένων τα οποία περιέχονται σε αυτή , με σκοπό την ενημέρωση του ασφαλιστικού ιστορικού των εργαζομένων, με παράλληλη αναγραφή σημείωσης , ή οποία θα επισημαίνει την μή προσκόμιση και μη συνυποβολλή των σχετικών δικαιολογητικών.

........

DAS ο ζαλισμένος :D

Αγαπημενε μου φιλε δεν χρειαζομαστε αλλους αρμοδιους υπαλληλους για να κανουν το αυτονοητο.

Ας προτρεψουμε το ιδρυμα να προσαρμοσει το μηχανογραφικο του συστημα ετσι ωστε μεσω της ηλεκτρονικης υποβολης των ΑΠΔ - επομενων απο αυτη που δεν τακτοποιηθηκαν οι αντιστοιχες εισφορες - να αντλει μονο τα στοιχεια ασφαλιστικης εικονας των εργαζομενων και να ενημερωνει αμεσα τον εργοδοτη για τις κυρωσεις που τον επιβαρυνουν συμφωνα με τις νεες διαταξεις.

Η μη υποβολη δημιουργει χαος και ασυδοσια.

Το ΙΚΑ μενει στο μαυρο σκοταδι για τα ποσα που απαιτει αλλα το κυριοτερο αφηνει ακαλυπτους τους εργαζομενους οι οποιοι σε καθε περιπτωση εχουν καλυψει στο ακεραιο την οφειλη τους.

Αφου λοιπον απο του χρονου οι αποδοχες θα εξωφλουνται αποκλειστικα μεσω των τραπεζων ας υποχρεωσει τους εργοδοτες να καταθετουν τον μικτο μισθο και παραλληλα τις τραπεζες να παρακρατουν την εισφορα του εργαζομενου και να την αποδιδουν στο ιδρυμα.

Δεν κλεινει η πληγη βεβαια...περιοριζεται ομως η αιμορραγια.

Ευγε παντως για την πρωτοβουλια Κιμωνακο..!!

ΤΕΟ70 ο αγανακτισμενος

Share this post


Link to post
Share on other sites

Να τσοντάρουμε και ένα συν για τις επιχείρησεις και την βιωσιμότητά τους μέσω της ανάπτυξης στις σύσκολες οικονομικά συνθήκες .... :D

πχ ότι δεν θα αναγκασούν να πληρώνουν επιπλέον προστίματα ίσως

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest JOHNY

Ας προτρεψουμε το ιδρυμα να προσαρμοσει το μηχανογραφικο του συστημα ετσι ωστε μεσω της ηλεκτρονικης υποβολης των ΑΠΔ - επομενων απο αυτη που δεν τακτοποιηθηκαν οι αντιστοιχες εισφορες - να αντλει μονο τα στοιχεια ασφαλιστικης εικονας των εργαζομενων και να ενημερωνει αμεσα τον εργοδοτη για τις κυρωσεις που τον επιβαρυνουν συμφωνα με τις νεες διαταξεις.Η μη υποβολη δημιουργει χαος και ασυδοσια.Το ΙΚΑ μενει στο μαυρο σκοταδι για τα ποσα που απαιτει αλλα το κυριοτερο αφηνει ακαλυπτους τους εργαζομενους οι οποιοι σε καθε περιπτωση εχουν καλυψει στο ακεραιο την οφειλη τους.

συμφωνώ οτι η ουσία της επιστολής πρέπει να προτρέπει την απροσκοπτη υποβολη ΑΠΔ εκ'μερους των εργοδοτων διαφορετικά θα δημιουργηθεί χάος.

1) το ΙΚΑ δεν θα ξερει τι και ποιος του οφειλει

2) ανασφαλιστοι εργαζομενοι

3) σημαντικοτατη αυξηση της αδηλωτης εργασίας, με δικαιολογια μαλιστα πλεον , αφου δεν θα εχουν την δυνατοτητα να στελνουν ΑΠΔ ειτε ηλεκτρονικα είτε χειρογραφα.

3) σημαντικοτατη γραφειοκρατικη επιβαρυνση των τμ.εσοδων και των ελεγκτικων μηχανισμών με καταγγελιες, τακτικους ελεγχους κλπ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αγαπημενε μου φιλε δεν χρειαζομαστε αλλους αρμοδιους υπαλληλους για να κανουν το αυτονοητο.

Ας προτρεψουμε το ιδρυμα να προσαρμοσει το μηχανογραφικο του συστημα ετσι ωστε μεσω της ηλεκτρονικης υποβολης των ΑΠΔ - επομενων απο αυτη που δεν τακτοποιηθηκαν οι αντιστοιχες εισφορες - να αντλει μονο τα στοιχεια ασφαλιστικης εικονας των εργαζομενων και να ενημερωνει αμεσα τον εργοδοτη για τις κυρωσεις που τον επιβαρυνουν συμφωνα με τις νεες διαταξεις.

Η μη υποβολη δημιουργει χαος και ασυδοσια.

Το ΙΚΑ μενει στο μαυρο σκοταδι για τα ποσα που απαιτει αλλα το κυριοτερο αφηνει ακαλυπτους τους εργαζομενους οι οποιοι σε καθε περιπτωση εχουν καλυψει στο ακεραιο την οφειλη τους.

Αφου λοιπον απο του χρονου οι αποδοχες θα εξωφλουνται αποκλειστικα μεσω των τραπεζων ας υποχρεωσει τους εργοδοτες να καταθετουν τον μικτο μισθο και παραλληλα τις τραπεζες να παρακρατουν την εισφορα του εργαζομενου και να την αποδιδουν στο ιδρυμα.

Δεν κλεινει η πληγη βεβαια...περιοριζεται ομως η αιμορραγια.

Ευγε παντως για την πρωτοβουλια Κιμωνακο..!!

ΤΕΟ70 ο αγανακτισμενος

Κυρίως σ' αυτό (το χρωματισμένο) πρέπει να βρίσκονται τα επιχείρηματά μας.

Αν θέλουμε να το κάνουμε πιό σκληρό, θα μπορούσαν να μπούν κάποιες φράσεις της μορφής "επειδή κάποτε κάποιος νόμος αγοράστηκε ... επειδή έτσι (με τον καινούριο νόμο) το ΙΚΑ παύει να γνωρίζει ποιοί του χρωστάνε, και αυτό μας βάζει σε σκέψεις ... σαν διαδυκτιακή ομάδα σκέψης και παρέμβασης λογιστών-φοροτεχνικών γνωρίζουμε το ζήτημα καλύτερα και πληρέστερα από οποιαδήποτε επαγγελματική τάξη ... δικαιούμαστε να απαιτήσουμε την επιστολή μας αυτή να την διαβάσει ο αρμόδιος υπουργός, και να ενημερωθούμε γι' αυτό ...".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ΣΤΕΦΑΝΟΣ

συμφωνώ οτι η ουσία της επιστολής πρέπει να προτρέπει την απροσκοπτη υποβολη ΑΠΔ εκ'μερους των εργοδοτων διαφορετικά θα δημιουργηθεί χάος.1) το ΙΚΑ δεν θα ξερει τι και ποιος του οφειλει2) ανασφαλιστοι εργαζομενοι3) σημαντικοτατη αυξηση της αδηλωτης εργασίας, με δικαιολογια μαλιστα πλεον , αφου δεν θα εχουν την δυνατοτητα να στελνουν ΑΠΔ ειτε ηλεκτρονικα είτε χειρογραφα.3) σημαντικοτατη γραφειοκρατικη επιβαρυνση των τμ.εσοδων και των ελεγκτικων μηχανισμών με καταγγελιες, τακτικους ελεγχους κλπ

Υυποστηριζω οτι πρεπει να σταλεί ξεχωριστη επιστολη στον υπουργο & υφυπουργό με κοινοποιηση στο ΙΚΑ, αναφεροντας τις συνέπειες απο την τυχον εφαρμογη αυτης της ρυθμισης.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για δείτε το τώρα , αφαίρεσα την πρόταση για αλλαγή του σχετικού άρθρου .

Απλα μου φαινεται πολύ απλό ώς προς την πρότασή μας , για πείτε .

Προς : Τον πρόεδρο της βουλής φίλλιπο πετσάλνικο ,τον γενικό γραμματέα της βουλής αθανάσιο παπαιωάννου , τον προισταμενο της δ/νσης Νομοθετικού έργου αθανάσιο θεοδωρόπουλο, καθώς και όλους τους βουλευτές .

Κοιν: ΜΜΕ

Κύριοι ,

στο άρθρο 17 του νέου εργασιακού Νόμου , με τίτλο Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις. αναφέρεται τα εξής :

Άρθρο 17

Ρυθμίσεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:

«Οι ΑΠΔ, οι οποίες υποβάλλονται για διαστήματα μισθολογικών περιόδων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και επιβάλλεται η πρόσθετη επιβάρυνση που προβλέπεται από τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής.

Η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δεν γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται να προσκομίσει την ΑΠΔ με ψηφιακό μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η ΑΠΔ που υποβάλλεται με τον τρόπο αυτόν, παραλαμβάνεται από το αρμόδιο υποκατάστημα, μόνο αν ο εργοδότης συνυποβάλλει το αναλυτικό-καθολικό ισοζύγιο κινούμενων λογαριασμών του προηγούμενου μήνα, καθώς και την ανάλυση πελατών του ίδιου μήνα.

Επιπλέον, ο εργοδότης καλείται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τράπεζας με διάρκεια ισχύος ενός έτους από την έκδοσή της, ισόποση με το σύνολο των εισφορών των υποβληθεισών ΑΠΔ, για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.

Η ΑΠΔ που υποβάλλεται στο υποκατάστημα θεωρείται εμπρόθεσμη αν υποβληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ.

Μετά την ως άνω ημερομηνία επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004.»

Σχετικά με το παραπάνω άρθρο του Νόμου , έχουμε να σας γνωρίσουμε τα εξής :

Η είσπραξη των εργοδοτικών εισφορών καθώς και των εισφορών του ασφαλισμένου , ήταν , είναι και θα πρέπει να παραμείνει , αντικείμενο ελέγχου , του ελεγκτικού μηχανισμου του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με την ψήφιση του άρθρου , νομίζουμε πως γίνεται κατανοητό σε εσάς , πώς πλέον ελεγκτές των εργοδοτών τους , γίνονται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, αφού θα πρέπει να ελέγχουν σε μηνιαία βάση , την εμπρόθεσμη καταβολή τόσο των κρατήσεων για τις εισφορές του ασφαλισμένου , όσο και των κρατήσεων των εργοδοτικών εισφορών , διότι σε περίπτωση μή καταβολής των εν λόγω εισφορών , απο την πλευρά του εργοδότη , δέν θα ενημερώνετε το ασφαλιστικό ιστορικό τους , λόγω της μή παραλαβής των σχετικών ΑΠΔ.

Θεωρούμε πως με το συγκεκριμένο άρθρο θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων , καθώς και το εισπρακτικό πνεύμα του Νόμου , ώς προς το τεράστιο ζήτημα της εισφοροδιαφυγής γενικότερα.

Σαν διαδυκτιακή ομάδα σκέψης και παρέμβασης λογιστών-φοροτεχνικών γνωρίζουμε το ζήτημα καλύτερα και πληρέστερα από οποιαδήποτε επαγγελματική τάξη και θεωρούμε , πώς με το συγκεκριμένο άρθρο του Νόμου εάν παραμείνει ώς έχει , τα αποτελέσματά του θα είναι με μαθηματική ακρίβεια τα ακριβώς αντίθετα απο αυτά που σκοπεύει να επιλύσει.

Η εύλογη αδυναμία ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω της οικονομικής ύφεσης θα τις αναγκάσει να προβουν σε ακραίες παραβατικές λύσεις και η εισφοροδιαφυγή θα ειναι εκτός οποιουδήποτε ελέγχου και διασταύρωσης.

Στόχος μας είναι να προτρέψουμε το ίδρυμα να προσαρμόσει το μηχανογραφικό του σύστημα έτσι ώστε, μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής των ΑΠΔ - επόμενων απο αυτή που δεν τακτοποιήθηκαν οι αντίστοιχες εισφορές - να αντλεί μόνο τα στοιχεία ασφαλιστικής εικόνας των εργαζομένων και να ενημερώνει άμεσα τον εργοδότη για τις κυρώσεις που τον επιβαρύνουν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

Είμαστε στην διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.

Με τιμή,

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΚΕΨΗΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και επειδή δεν γνωρίζουν όλοι τι θα πεί ΑΠΔ, προτείνω να προστεθεί:

ΑΠΔ: Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, υποβάλλεται από το έτος 2002 διαδικτυακά απ' τις επιχειρήσεις (απ' τους λογιστές των επιχειρήσεων) και περιέχει όλα τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δεδομένα των εργαζομένων, τόσο αναλυτικά που ανά πάσα ώρα και στιγμή το ΙΚΑ μπορεί να πεί ... κύριε εργοδότη μας οφείλεις ακριβώς τόσα, και μακροπρόθεσμα, κύριε εργαζόμενε την τάδε ημερομηνία θεωρείσαι συνταξιούχος. Μην μας χαλάτε ένα σύστημα που κουραστήκαμε γιά να στηθεί και μας βγαίνει η ψυχή να το λειτουργούμε!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κιμωνα καλη η Β εκδοχη

Που υπογραφουμε?

Roxanne η βραχυκυκλωμενη

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συμφωνώ με το κέιμενο του Κίμωνα (το 2ο) καθώς και με τις παρατηρήσεις του Β52, Jhonny και ΤΕΟ.

Συνυπογράφω με χαρά διότι έινια πολύ καλό θέμα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ΣΤΕΦΑΝΟΣ

μηπως καπου να κολλησει το οτι θα αυξηθεί και η αδηλωτη εργασία?

Επισης νομιζω καλο θα ηταν κοινοποιηση στον Προεδρο του ΙΚΑ αλλά και στο:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 245

FAX : 210 52 23 228

E – mail : [email protected]

εγω που δεν ειμαι εγγεγραμμενος χρηστης στο forum πως συνυπογράφω παιδιά?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ΣΤΕΦΑΝΟΣ

1) ΙΚΑ γραφειο Διοικητή:

Αγ. Κωνσταντίνου 8 / 102 41 Αθήνα

Fax: 210 - 5229180, 210 - 5231538

[email protected]

2) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Σταδίου 29, 10110 Αθήνα

Fax.: 210 3368120, 210 - 210 3368025

[email protected]

Share this post


Link to post
Share on other sites

εδω ειμαι και γω....

Χρυσα η εξοργισμενη ...εντελως ...

το αει σιχτιρ κολαει πουθενα? στον προλογο στον επιλογο ...καπου...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Με το αρθρο 40 παρ.2 του υπο ψηφιση ασφαλιστικου νομοσχεδιου και αφου επιτελους "ανακαλυψαν την Αμερικη" στο πολεμο κατα της εισφοροδιαφυγης -οσο δυσβασταχτο κι αν αποβει για τις επιχειρησεις το μετρο- καθιστουν πλεον απαραιτητη την τροποποιηση του αρθρ.17 του Ν.3846/10(καλοριζικος)....αυτο το αντιλαμβανεται ακομη και ενας μαθητης γυμνασιου...ειναι το λογικο και το αυτονοητο για την διευκολυνση των ελεγχων.

Με την εμπλοκη των τραπεζων στο συστημα, απελευθερωνονται μισθοδοτικα στοιχεια των επιχειρησεων που δυσκολα και μεγαλο ρισκο θα καταφερουν να αποκρυψουν απο τις ελεγκτικες επαληθευσεις οι εργοδοτες.

Προταση μου ειναι να προστεθει κι αυτο ως παρατηρηση καπου στην επιστολη του Κιμωνα.

Επισης καλο θα ηταν να επιταχυνθουν οι διαδικασιες κοινοποιησης των προτασεων μας στους αρμοδιους φορεις διοτι αν τελικα αποφασισουν να τις επεξεργαστουν,οι όποιες τροποποιησεις τυχον γινουν, να περιληφθουν στο ασφαλιστικο νομοσχεδιο.

Παντως ειναι αποριας αξιον ποσο περιτεχνα και αθορυβα εχουν περασει αυτες οι διαταξεις απο τις εργοδοτικες οργανωσεις,τα ΜΜΕ και τα επιμελητηρια....ζουμε ιστορικες στιγμες!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Άρθρο 40 παρ.2

2. Από 1.7.2011 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών σε τράπεζα και μεταφέρονται και αποδίδονται από αυτή στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτό κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύμβαση με την τράπεζα που επιλέγει. Οι συμβαλλόμενες τράπεζες δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

Εγώ αυτό που βλέπω να γίνεται είναι..

Ο εργοδότης που θα έχει πρόβλημα να καταθέσει το σύνολο του ποσού.. να τρώει και ένα επί πλέον πρόστιμο.. πέρα της καθυστέρησης των εισφορών και της ΑΠΔ .. αλλά εκτός αυτού να μένουν και οι εργαζόμενοι απλήρωτοι.. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κίμωνα, έκανα ένα μικρό ρετουσαρισματάκι ...

Δες το και συ .

Αξιότιμοι κύριοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου 3846/2010 τίτλο «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή προβλέπονται εξής :

Άρθρο 17

Ρυθμίσεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:

«Οι ΑΠΔ, οι οποίες υποβάλλονται για διαστήματα μισθολογικών περιόδων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και επιβάλλεται η πρόσθετη επιβάρυνση που προβλέπεται από τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής.

Η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δεν γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται να προσκομίσει την ΑΠΔ με ψηφιακό μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η ΑΠΔ που υποβάλλεται με τον τρόπο αυτόν, παραλαμβάνεται από το αρμόδιο υποκατάστημα, μόνο αν ο εργοδότης συνυποβάλλει το αναλυτικό-καθολικό ισοζύγιο κινούμενων λογαριασμών του προηγούμενου μήνα, καθώς και την ανάλυση πελατών του ίδιου μήνα.

Επιπλέον, ο εργοδότης καλείται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τράπεζας με διάρκεια ισχύος ενός έτους από την έκδοσή της, ισόποση με το σύνολο των εισφορών των υποβληθεισών Α.Π.Δ., για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.

Η Α.Π.Δ. που υποβάλλεται στο υποκατάστημα θεωρείται εμπρόθεσμη αν υποβληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ.

Μετά την ως άνω ημερομηνία επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004.»

Σχετικά με το παραπάνω άρθρο του νόμου έχουμε να σας γνωρίσουμε τα εξής :

Η είσπραξη των εργοδοτικών εισφορών καθώς και των εισφορών του ασφαλισμένου ήταν, είναι και θα πρέπει να παραμείνει, αντικείμενο ελέγχου του ελεγκτικού μηχανισμού του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με την ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου πιστεύουμε πως γίνεται κατανοητό σε εσάς πώς πλέον ελεγκτές των εργοδοτών τους γίνονται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, αφού θα πρέπει να ελέγχουν σε μηνιαία βάση την εμπρόθεσμη καταβολή τόσο των κρατήσεων για τις εισφορές του ασφαλισμένου όσο και των κρατήσεων των εργοδοτικών εισφορών. Αυτό θα συμβαίνει διότι σε περίπτωση μή καταβολής των εν λόγω εισφορών από την πλευρά του εργοδότη, δε θα ενημερώνετε το ασφαλιστικό ιστορικό τους, λόγω της μη παραλαβής των σχετικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.).

Θεωρούμε πως με το συγκεκριμένο άρθρο θίγονται αφενός τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και αφετέρου ατονεί η βούληση του νομοθέτη όσον αφορά το φλέγον ζήτημα της εισφοροδιαφυγής γενικότερα που ταλανίζει το ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων . <br style=""> <br style="">

Σαν διαδικτυακή ομάδα σκέψης και παρέμβασης λογιστών-φοροτεχνικών γνωρίζουμε το ζήτημα καλύτερα και πληρέστερα από οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική τάξη και φρονούμε πώς με το συγκεκριμένο άρθρο του Νόμου εάν παραμείνει ως έχει, τα αποτελέσματά του θα είναι με μαθηματική ακρίβεια τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που σκοπεύει να επιλύσει.

Η αδυναμία ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω της οικονομικής ύφεσης θα τις αναγκάσει να προβούν σε ακραίες παραβατικές λύσεις και η εισφοροδιαφυγή θα είναι εκτός οποιουδήποτε ελέγχου και διασταύρωσης.

Στόχος μας είναι να προτρέψουμε το Ίδρυμα να προσαρμόσει το μηχανογραφικό του σύστημα έτσι ώστε, μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής των Α.Π.Δ. - επόμενων από αυτή που δεν τακτοποιήθηκαν οι αντίστοιχες εισφορές - να αντλεί μόνο τα στοιχεία ασφαλιστικής εικόνας των εργαζομένων και να ενημερώνει άμεσα τον εργοδότη για τις κυρώσεις που τον επιβαρύνουν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

Είμαστε στην διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

Με τιμή,

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΚΕΨΗΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα σε όλους!

Συνυπογράφω κι εγώ με τα χίλια, έχω μόνο 2 παρατηρησούλες:

Με την ψήφιση του άρθρου , νομίζουμε πως γίνεται κατανοητό σε εσάς , πώς πλέον ελεγκτές των εργοδοτών τους , γίνονται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, αφού θα πρέπει να ελέγχουν σε μηνιαία βάση , την εμπρόθεσμη καταβολή τόσο των κρατήσεων για τις εισφορές του ασφαλισμένου , όσο και των κρατήσεων των εργοδοτικών εισφορών , διότι σε περίπτωση μή καταβολής των εν λόγω εισφορών , απο την πλευρά του εργοδότη , δέν θα ενημερώνετε το ασφαλιστικό ιστορικό τους , λόγω της μή παραλαβής των σχετικών ΑΠΔ.

Η παραπάνω πρόταση είναι γεμάτη με κόμματα (στίξης, όχι από τα άλλα... cool.gif)

Νομίζω ότι έτσι ρέει καλύτερα:

Με την ψήφιση του άρθρου νομίζουμε πως γίνεται κατανοητό σε εσάς πως πλέον ελεγκτές των εργοδοτών τους γίνονται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, αφού θα πρέπει να ελέγχουν σε μηνιαία βάση, τόσο την εμπρόθεσμη καταβολή τόσο των κρατήσεων για τις εισφορές του ασφαλισμένου, όσο και των κρατήσεων των εργοδοτικών εισφορών, διότι σε περίπτωση μη καταβολής των εν λόγω εισφορών από την πλευρά του εργοδότη δε θα ενημερώνεται το ασφαλιστικό ιστορικό τους, λόγω της μη παραλαβής των σχετικών ΑΠΔ.

Επίσης, στη μεθεπόμενη παράγραφο είναι διαδικτυακή και όχι διαδυκτιακή...

Η ουσία μετράει αλλά καλό είναι να προσέχουμε και την εμφάνιση.

Κατά τα άλλα, βουρ!

Alx

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ΣΤΕΦΑΝΟΣ

παιδιά στειλτε την επιστολή το ταχυτερο δυνατό, τόσο και μηπως γινει καμια διορθωση για την διάταξη των ΑΠΔ στον ασφαλιστικό νόμο, όσο και για να μην εκδοθεί διάταξη εφαρμογης απο το ΙΚΑ και αρχισει να τρεχει απο το Β'τρίμηνο.

η κοινοποιηση πρεπει να γινει σε όσους περισσοτερους φορείς είναι εφικτό.

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλημέρα

εχετε και τη δική μου συμμετοχή

Αυτές τις μέρες που πολλοί από εμάς , θα μπορούσαν να συντάσσουν μια επιστολή για άλλο θέμα κάθε φορά και πάλι δε θα τους προλαβαίναμε στις μεταρρυθμίσεις αλλά και τις μ@λ@κίες κατ' επέκτασιν...

...κι εγώ με τη σειρά μου νιώθω την ανάγκη να πω ένα μπράβο στον Κίμωνα για την πρωτοβουλία !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...