Jump to content

Προχειρότητα, ανικανότητα, βλακεία, πονηριά,? όπως και νάχει οι άνθρωποι είναι για τα μπάζα..


Recommended Posts

Και εγένετο Νόμος..

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3845 Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Αρθρο πρώτο. Μηχανισμός στήριξης της ελληνικής οικονομίας

1. Με τη Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ζώνης του ευρώ που δημοσιοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 25η Μαρτίου 2010 και προσαρτάται στον παρόντα νόμο ως Παράρτημα Ι, αποφασίστηκε για την οικονομική και τη δημοσιονομική σταθερότητα της ευρωζώνης, η δημιουργία μηχανισμού στήριξης.

2. Με τη Δήλωση για τη στήριξη της Ελλάδας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ που δημοσιοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 11η Απριλίου 2010 και προσαρτάται στον παρόντα νόμο ως Παράρτημα II στην αγγλική γλώσσα, και σε μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της παραγράφου 1 με την κατάρτιση κοινού προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις ελληνικές αρχές.

3. Για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις Δηλώσεις των προηγούμενων παραγράφων, καταρτίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχέδιο προγράμματος (Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής) το οποίο με επιστολές του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος διαβιβάστηκε, αφ' ενός προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αφ' ετέρου προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το σχέδιο προγράμματος προσαρτάται στον παρόντα νόμο ως Παραρτήματα III και IV, στην ελληνική γλώσσα.

4. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και να υπογράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβαση δανεισμού, διμερή ή πολυμερή, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της προηγούμενης παραγράφου. Τα μνημόνια, οι συμφωνίες και οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου, εισάγονται στη Βουλή για κύρωση.

Αλλά την άλλη μέρα κατά τας γραφάς και σε άσχετο Νομοσχέδιο..

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονομικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Θέλω να κάνω μερικές προσθήκες και αναδιατυπώσεις στο σχέδιο νόμου.

...

Η δεύτερη προσθήκη – αναδιατύπωση έχει να κάνει με το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίσαμε χθες. Στο σημερινό νομοσχέδιο προστίθεται μία νέα παράγραφος με την οποία η ισχύς των συμβάσεων δανεισμού είναι από τη στιγμή της υπογραφής τους. Αυτό γίνεται για έναν πολύ απλό λόγο. Είναι για να μπορέσει να γίνει η εκταμίευση των ποσών στην ώρα τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προφανώς, οι συμβάσεις αυτές θα έρθουν στη συνέχεια και στη Βουλή των Ελλήνων για συζήτηση και κύρωση. Όμως, για να μπορέσει να γίνει η εκταμίευση στην ώρα τους, το διευκρινίζουμε αυτό με μερικές νομοτεχνικές αλλαγές που γίνονται στο κείμενο.

Τις καταθέτω. Ευχαριστώ πολύ.

δηλαδή για μας τους αγράμματους..

η τελευταία παράγραφος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 αλλάζει ως εξής: «Τα μνημόνια, οι συμφωνίες και οι συμβάσεις εισάγονται στη Βουλή για συζήτηση και ενημέρωση. Ισχύουν και εκτελούνται από της υπογραφής τους».

Για μια ακόμη φορά.. το όποιο Σύνταγμα έγινε κουρελόχαρτο από τους αυθεντικούς ερμηνευτές του..

ΑΡΘΡΟ 28

1. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται. από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των Βουλευτών.

3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα. του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Ερμηνευτική δήλωση:

Το ΑΡΘΡΟ 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τήρηση οπωσδήποτε των ορισμών του άρθρου 35 παράγραφος 1, εκπροσωπεί διεθνώς το Κράτος, κηρύσσει πόλεμο, συνομολογεί συνθήκες ειρήνης, συμμαχίας οικονομικής συνεργασίας και συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις και τις ανακοινώνει στη Βουλή, με τις αναγκαίες διασαφήσεις, όταν το συμφέρον και η ασφάλεια του Κράτους το επιτρέπουν.

2. Οι συνθήκες για εμπόριο, φορολογία, οικονομική συνεργασία και συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις, και όσες άλλες περιέχουν παραχωρήσεις για τις οποίες, σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Συντάγματος, τίποτε δεν μπορεί να οριστεί χωρίς νόμο, ή οι οποίες επιβαρύνουν ατομικά τους Έλληνες, δεν ισχύουν χωρίς τυπικό νόμο που τις κυρώνει.

3. Μυστικά άρθρα συνθήκης δεν μπορούν ποτέ να ανατρέψουν τα φανερά.

4. Η κύρωση διεθνών συνθηκών δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης κατά το άρθρο 43 παράγραφοι 2 και 4.

ΑΡΘΡΟ 43

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκδίδει τα διατάγματα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των νόμων και δεν μπορεί ποτέ να αναστείλει την εφαρμογή τους ούτε να εξαιρέσει κανέναν από την εκτέλεση τους.

2. Ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων, με ειδική εξουσιοδότηση νόμου και μέσα στα όριά της. Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.

3. [Η παράγραφος 3 καταργείται].

4. Με νόμους που ψηφίζονται από την Ολομέλεια της Βουλής μπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση έκδοσης κανονιστικών διαταγμάτων για τη ρύθμιση των θεμάτων που καθορίζονται σ' αυτούς σε γενικό πλαίσιο. Με τους νόμους αυτούς χαράζονται οι γενικές αρχές και οι κατευθύνσεις της ρύθμισης που πρέπει να ακολουθηθεί και τίθενται χρονικά όρια για τη χρήση της εξουσιοδότησης.

5. Τα κατά το άρθρο 72 παράγραφος 1 θέματα της αρμοδιότητας της Ολομέλειας της Βουλής δεν μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο εξουσιοδότησης κατά την προηγούμενη παράγραφο.

Link to comment
Share on other sites

Δεν είναι ούτε προχειρότητα ούτε ανικανότητα ούτε βλακεία ..... Είναι κάτι πολύ περίσσότερο είναι επικίνδυνο και δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα μιας και τα ΜΜΕ είναι φερέφωνα και ο λαός ενημερώνεται μόνο για αυτά που θέλουν ....

Κατά τα άλλα το Σϋνταγμα το τήρουν και το υπερετούν , αλλά μόνο όταν τους συμφέρει ......

Κοιτάχτε και αυτό ....

http://troktiko.blogspot.com/2010/05/blog-post_833.html

(δεν πρόλαβα να το βρώ από το γιουτιουμπι)

ΥΓ Να δείτε για την πλύση εγκεφάλου από τα ΜΜΕ , έπιασα τον ευατό μου να λέει ευτύχως πέρασε το νομοσχέδιο και θα πάρουμε τα λεφτά ..... όταν γνωρίζω ότι δεν θα μπει σεντ στη χώρα αλλά θα πάνε όλα .......

Link to comment
Share on other sites

(δεν πρόλαβα να το βρώ από το γιουτιουμπι)

ΥΓ Να δείτε για την πλύση εγκεφάλου από τα ΜΜΕ , έπιασα τον ευατό μου να λέει ευτύχως πέρασε το νομοσχέδιο και θα πάρουμε τα λεφτά ..... όταν γνωρίζω ότι δεν θα μπει σεντ στη χώρα αλλά θα πάνε όλα .......

Δεν είσαι μόνος Απόστολε.. και το 90% του ελληνικού λαού..

κοιτιέται και αναφωνεί.. "ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα" ..σαν το γνωστό ανέκδοτο.. :D

Link to comment
Share on other sites

Για «κοινοβουλευτικό Για «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» κατηγορείται ο Γ. Παπακωνσταντίνου

http://tvxs.gr/news/ελλάδα/για-«κοινοβουλευτικό-πραξικόπημα»-κατηγορείται-ο-γ-παπακωνσταντίνου

Link to comment
Share on other sites

Για «κοινοβουλευτικό Για «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» κατηγορείται ο Γ. Παπακωνσταντίνου

http://tvxs.gr/news/ελλάδα/για-«κοινοβουλευτικό-πραξικόπημα»-κατηγορείται-ο-γ-παπακωνσταντίνου

Θα έλεγα να προσέχουμε λίγο περισσότερο τα λεγόμενα του κυρίου Κούλογλου που είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο ιστοχώρο.

Παλαιότερα τον είχα σε μεγάλη υπόληψη και έβλεπα την εκπομπή του στην τηλεόραση ανελλιπώς.

Είχε βέβαια στο παθητικό του ένα δημοσίευμα σχετικό με τον Τσοβόλα (Ο γιός του Αγωγιάτη, Ου Μήτσους τσ Ρήνς) στο Βήμα την περίοδο 1989-1990 το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή (σύμπτωση:D.

Όταν τον ξήλωσαν από την ΕΡΤ και του κακοφάνηκε πολύ, μα πάρα πολύ, άρχισα να τον βλέπω λίγο αλλιώτικα. Σκέφθηκα ποιός άλλος είχε τόσα χρόνια δημόσιο βήμα με αμοιβή; Κι αν πράγματι είναι τόσο καλός γιατί δεν βρήκε αλλο κανάλι να του δώσει χρόνο; Μήπως είναι λίγο ακριβός;

Μετά την παλινόρθωση (είναι πλέον μέλος του ΔΣ της ΕΡΤ), αλλά ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις του πρώτου εικοσιτετραώρου της νέας του θητείας δεν είχα πιά καμιά αμφιβολία.

Σημείωση: Δεν "ανήκω" σε κάποιο χώρο. Έχω 10 χρόνια να ψηφίσω σε βουλευτικές και ευρωεκλογές. Απλά όταν νοιώθω να με δουλεύουν γίνομαι "τούρκος".

Link to comment
Share on other sites

Θα έλεγα να προσέχουμε λίγο περισσότερο τα λεγόμενα του κυρίου Κούλογλου που είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο ιστοχώρο http://tvxs.gr/

Παλαιότερα τον είχα σε μεγάλη υπόληψη και έβλεπα την εκπομπή του στην τηλεόραση ανελλιπώς.

Είχε βέβαια στο παθητικό του ένα δημοσίευμα σχετικό με τον Τσοβόλα (Ο γιός του Αγωγιάτη, Ου Μήτσους τσ Ρήνς) στο Βήμα την περίοδο 1989-1990 το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή (σύμπτωση:D.

Όταν τον ξήλωσαν από την ΕΡΤ και του κακοφάνηκε πολύ, μα πάρα πολύ, άρχισα να τον βλέπω λίγο αλλιώτικα. Σκέφθηκα ποιός άλλος είχε τόσα χρόνια δημόσιο βήμα με αμοιβή; Κι αν πράγματι είναι τόσο καλός γιατί δεν βρήκε αλλο κανάλι να του δώσει χρόνο; Μήπως είναι λίγο ακριβός;

Μετά την παλινόρθωση του (ως μέλος του ΔΣ της ΕΡΤ), αλλά ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις του πρώτου εικοσιτετραώρου της νέας του θητείας δεν είχα πιά καμιά αμφιβολία.

Σημείωση: Δεν "ανήκω" σε κάποιο χώρο. Έχω 10 χρόνια να ψηφίσω σε βουλευτικές και ευρωεκλογές. Απλά όταν νοιώθω να με δουλεύουν γίνομαι "τούρκος".

Link to comment
Share on other sites

Θα έλεγα να προσέχουμε λίγο περισσότερο τα λεγόμενα του κυρίου Κούλογλου που είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο ιστοχώρο http://tvxs.gr/

Παλαιότερα τον είχα σε μεγάλη υπόληψη και έβλεπα την εκπομπή του στην τηλεόραση ανελλιπώς.

Είχε βέβαια στο παθητικό του ένα δημοσίευμα σχετικό με τον Τσοβόλα (Ο γιός του Αγωγιάτη, Ου Μήτσους τσ Ρήνς) στο Βήμα την περίοδο 1989-1990 το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή (σύμπτωση:D.

Όταν τον ξήλωσαν από την ΕΡΤ και του κακοφάνηκε πολύ, μα πάρα πολύ, άρχισα να τον βλέπω λίγο αλλιώτικα. Σκέφθηκα ποιός άλλος είχε τόσα χρόνια δημόσιο βήμα με αμοιβή; Κι αν πράγματι είναι τόσο καλός γιατί δεν βρήκε αλλο κανάλι να του δώσει χρόνο; Μήπως είναι λίγο ακριβός;

Μετά την παλινόρθωση του (ως μέλος του ΔΣ της ΕΡΤ), αλλά ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις του πρώτου εικοσιτετραώρου της νέας του θητείας δεν είχα πιά καμιά αμφιβολία.

Σημείωση: Δεν "ανήκω" σε κάποιο χώρο. Έχω 10 χρόνια να ψηφίσω σε βουλευτικές και ευρωεκλογές. Απλά όταν νοιώθω να με δουλεύουν γίνομαι "τούρκος".

οποιος πιστευει οτι κινδυνευει απο τα λεγομενα οποιουδηποτε, ας προσεχει...

γενικοτερα πιστευω δεν ειναι καιροι να κλεινουμε τα αυτια μας και τα ματια μας σε κανεναν . Καπου εκει μεσα στα χιλιαδες που γραφονται και λεγονται αυτες τις μερες υπαρχουν αληθειες που πρεπει, επιτελους, να δουμε για να αποφασισουμε πως θα προχωρησουμε.

Δεν ξερω τι ακριβως σημαινει το ανηκω σε καποιο χωρο. Ισως το να εισαι καπου καταγραμμενος και να πληρωνεις ενδεχομενως και συνδρομη?

Εφοσον σκεφτομαι και εχω στο μυαλο μου ενα συγκεκριμενο μοντελο κοσμου οπου θα ηθελα να ζω και να μεγαλωνω τα παιδια μου, δε γινεται να μην ανηκω καπου, αν δεν το βρισκω οπως το θελω προσπαθω να το διαμορφωσω. Και φυσικα ψηφιζω γιατι προτιμω να πληρωνω για τις δικες μου λαθος επιλογες ...

Link to comment
Share on other sites

Πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται...απαραίτητη λοιπόν η Μήτις, ώστε να μην μας παραπλανούν οι αισθήσεις μας...

εγω αυτην την Μητιδα δεν την χωνευω καθολου, εχω να σου πω....

προτιμω να με παραπλανουν οι αισθησεις μου ...

Link to comment
Share on other sites

εγω αυτην την Μητιδα δεν την χωνευω καθολου, εχω να σου πω....

προτιμω να με παραπλανουν οι αισθησεις μου ...

οποιος πιστευει οτι κινδυνευει απο τα λεγομενα οποιουδηποτε, ας προσεχει...

γενικοτερα πιστευω δεν ειναι καιροι να κλεινουμε τα αυτια μας και τα ματια μας σε κανεναν . Καπου εκει μεσα στα χιλιαδες που γραφονται και λεγονται αυτες τις μερες υπαρχουν αληθειες που πρεπει, επιτελους, να δουμε για να αποφασισουμε πως θα προχωρησουμε.

Συ είπας!!! :D

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...