Jump to content
  • 0

Επιδότηση τόκων ΤΕΜΠΜΕ και έντυπο Ε3


kz5
 Share

Question

Στον πίνακα Ε' του Ε3 και συγκεκριμένα στον κωδικό 681 (ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ) θα καταχωρηθεί η επιδότηση τόκων του δανείου ΤΕΜΠΜΕ;

Αναφέρομαι στο ποσό για το οποίο έχει εκδοθεί τιμολόγιο από την επιχείρηση και έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο στην στήλη λοιπά έσοδα.

Link to comment
Share on other sites

4 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

A.Λογιστικές εγγραφές επιδότησης επιτοκίου

Ποιες είναιοι λογιστικές εγγραφές όταν εκδίδεται τιμολόγιο για την επιδότηση τόκων τωνδανείων του ΤΕΜΠΜΕ

Απάντηση:

Η επιδότηση του επιτοκίου, συνιστά αναμφισβήτητα,έσοδο για την επιχείρηση που καρπώνεται την ωφέλεια αυτή. Με το δεδομένο δε,ότι έχει ήδη καταβάλει τους τόκους (χρεωστικούς) που αναλογούν στην χρονικήπερίοδο και στο ύψος του ληφθέντος δανείου, το ποσό της επιδότησης τουεπιτοκίου, μειώνει το ποσό των ως άνω χρεωστικών τόκων. Η μείωση λαμβάνει χώραμε λογιστικό τρόπο, με βάση τα οριζόμενα στο ΕΓΛΣ, δηλαδή όχι με συμψηφιστικήπροσθαφαίρεση, αλλά με διακεκριμένες καταχωρίσεις των εξόδων και των εσόδων.Σύμφωνα με παλαιότερες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίεςδιευκρίνιζαν σχετικές, με επιδότηση επιτοκίου, διατάξεις Aναπτυξιακών Nόμων (Ν1262/1982 και ΕγκΥπΟικ 5/1983), «το ποσό της επιδότησης του επιτοκίου πουεισπράττει η επιχείρηση, μειώνει το ποσό των χρεωστικών τόκων». Περαιτέρω δε,εναρμονιζόμενοι με τις αρχές του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, «τα εισπραττόμεναποσά από την επιδότηση επιτοκίου καταχωρίζονται στην πίστωση του λογαριασμού74. «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» και σε ανάλογο υπολογαριασμό».Το Ε.ΣΥ.Λ, στην γνωμάτευσή του με αριθμό 93/1992, είχε προτείνει τον λογαριασμό74.05 «Επιδότηση επιτοκίου δανείων παγίων επενδύσεων», ο οποίος και καθιερώθηκεγια την συγκεκριμένη κατηγορία δανείων. Διαφορετικός υπολογαριασμός είναιδυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τα λαμβανόμενα δάνεια που αφορούν κεφάλαιακίνησης. Συνεπώς, η λογιστική εγγραφή που θα διενεργηθεί, κατά την έκδοση τουτιμολογίου, για τα καταβαλλόμενα ποσά επιδότησης επιτοκίου στην επιχείρηση,είναι: Χρέωση του 38. «ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ» και πίστωση ανάλογου υπολογαριασμούτου 74. Με τον ανωτέρω χειρισμό, όπως σημειώνεται στην γνωμάτευση του Ε.ΣΥ.Λ.,εξασφαλίζονται απόλυτα, τόσο η πληροφόρηση όσο και η διαφάνεια, ενώ συγχρόνως,καλύπτονται και νομοθετικές απαιτήσεις, αφού το τελικό αποτέλεσμα προκύπτειμετά από συσχέτιση και αλληλοσυμψηφισμό εξόδων και εσόδων (σ.σ.: εννοεί στονλογαριασμό 80. «ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ»). Τέλος να παρατηρήσουμε ότι, σύμφωνα μετην βασική αρχή της συντηρητικότητας, τα έσοδα από την επιδότηση του επιτοκίου,αλλά και τα λοιπά έσοδα που καταχωρίζονται στους υπολογαριασμούς του 74(επιχορηγήσεις, επιστροφές δασμών, επιστροφές τόκων κ.λπ.), θα πρέπει ναχαρακτηρίζονται ως βέβαια και εκκαθαρισμένα, ώστε να δύνανται να θεωρηθούνέσοδα της χρήσης (για την αρχή της συντηρητικότητας βλέπε, ΚΝ 2190/1920, άρθρο43, παράγραφος 1, περίπτωση γ). Συνεπώς, στην σχολιαζόμενη περίπτωση τωνεισπραττομένων ποσών από την επιδότηση επιτοκίου, η καταχώριση των εσόδων αυτώνσε αναλυτικό λογαριασμό του 74, θα γίνει εφόσον η Τράπεζα (στην ουσία ταχρηματικά αυτά ποσά επιστρέφονται από την Τράπεζα της Ελλάδος), ή οποιοσδήποτεάλλος φορέας, διαχειρίζεται κοινοτικά κονδύλια κ.λπ., αποστείλει σχετικόέγγραφο στην επιχείρηση, με το οποίο θα καθίσταται βέβαιη η είσπραξη αυτών τωνποσών, πριν την έκδοση του τιμολογίου. Οίκοθεν νοείται, ότι τα ποσά αυτά θααφορούν την τρέχουσα (κλειόμενη) χρήση, για την εφαρμογή της αυτοτέλειας τωνχρήσεων. <br style="mso-special-character:line-break"><br style="mso-special-character:line-break">

Αθήνα,2 Ιανουαρίου 2008

Αριθ. πρωτ.: 1105041/2074/Α0012

ΘΕΜΑ:Φορολογική μεταχείριση επιχορηγήσεων για αγορά παγίων σε επιτηδευματίες πουτηρούν Β΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ..

1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικό στοιχείο των ακαθαρίστων εσόδων, δηλ. δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο τουκόστους των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων.

Περαιτέρω,οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων, αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων(1040321/102381/Β0012/ΠΟΛ. 1093/5.5.1993 εγκύκλιος).

2. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που η επιχορήγηση γιααγορά παγίων καταβάλλεται στην επιχείρηση μέσα στο επόμενο έτος από την αγορά τους.

Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση θα υπολογίσει τις αποσβέσεις του παγίου στη συνολική αξία αγοράς του για τη χρήση εντός της οποίας αγοράστηκε το πάγιο και μειωμένη, σύμφωνα με τα πιο πάνω, τιμή αγοράς του για τις επόμενες χρήσεις.

3. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, αποσβέσεις επί των επιχορηγηθέντων πάγιων στοιχείων και επιχειρήσεων αναγνωρίζονται μόνο αυτές που αντιστοιχούν στην αξία των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε.

4. Στην αίτησή σας αναφέρεσθε σε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών «παιδικό σταθμό» η οποία τηρείΒ' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. και έχει ενταχθεί στο επιχειρηματικό πρόγραμμα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης (Μέτρο 2.8) «ενίσχυση επιχειρηματικότητας ομάδων πληθυσμού» και (Μέτρο 28.2) «ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας» του ΕΟΜΜΕΧ. Σύμφωνα με το ως άνω πρόγραμμα, τη χρήση 2007 έλαβε επιχορήγηση των πραγματοποιούμενων δαπανών για αγορά παγίων στοιχείων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν-διαδοχικά τις χρήσεις 2005, 2006 &2007, ποσού21.939,61 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών ρωτάτε ποια θα είναι η φορολογική μεταχείρισητης επιχορήγησης και πως αυτή θα απεικονιστεί στο έντυπο Ε3 (μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών).

5. Ύστερααπό τα παραπάνω συνάγεται ότι η ατομική επιχείρησηγια την επιχορήγηση που θα εισπράξει από τον ΕΟΜΜΕΧ και η οποία αφοράτην αγορά παγίων έχει υποχρέωση να χειρισθεί το ποσό αυτό της επιχορήγησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος, δηλαδή ως μειωτικό στοιχείο του κόστους αυτών. Επομένως, η επιχορήγηση γιατην αγορά των παγίων θα καταχωρηθεί αρνητικά στην αξία αγοράς παγίων στο χρόνο που λαμβάνεται αυτή στα βιβλία της ατομικής επιχείρησης - Β' κατηγορίας (εσόδων - εξόδων). Τα πιο πάνω απεικονίζονται στο έντυπο Ε3 με τη συμπλήρωση των εξής πινάκων & κωδ.: 1) Πίνακας Ε' κωδ. 904 (για πληροφορικούς λόγους) 2) Πίνακας ΣΤ' κωδ. 811 (το ποσό της αξίας των παγίων μειωμένο κατά το εισπραχθέν ποσό της επιχορήγησηςμε σχετική σημείωση στο τέλος του εντύπου Ε3), κωδ. 542 (αποσβέσεις παγίων επί της συνολικής αξίας αυτών χωρίς τη μείωση με το ποσό της επιχορήγησης), κωδ. 557 (μεταφορά των δαπανών από κωδ. 545) και κωδ. 564 (όπου αναγράφεταισα λογιστική διαφορά το ποσό της επιδότησης με το οποίο θα έπρεπε να μειωθεί η αξία της αγοράς των παγίων για τη διενέργεια των αποσβέσεων.

6. Σημειώνεταιόμως ότι, στην περίπτωση κατά την οποία η υπόψη ατομικήεπιχείρηση κάνονταςεφαρμογή των διατάξεων της περίπτ. (ζ) του άρθρου 33 του ν.3296/04, περί εφάπαξ απόσβεσης για πάγια περιουσιακά στοιχεία αξίας μέχρι 1200 ευρώ (σχετ. παρ. 6 άρθρ. 9 ν.3296/04) για την αγορά που πραγματοποίησε τη χρήση 2005 για πάγιο αξίας 249,00 ευρώ, επέλεξε την εφάπαξ απόσβεσή του το έτος κτήσης αυτού (2005), ενώ η επιχορήγηση πουεισέπραξε το έτος (2007) δηλ. σε έτος μεταγενέστερο της αγοράς του πιο πάνω παγίου από τον ΕΟΜΜΕΧ για αγορά παγίων συμπεριλάμβανε και την πιο πάνω αγορά, τότε το ποσό αυτό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο πάγιο, αφού δεν υπάρχουν δαπάνες τη χρήση 2007 για αποσβέσεις αυτού του παγίου που χρηματοδοτήθηκε με το ποσό της επιχορήγησης, κατά το λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών της ατομικής επιχείρησης το ποσό αυτό της επιχορήγησηςμειώνει τις λοιπές δαπάνες διαχείρισης της χρήσης (2007) μέσα στην οποία η επιχείρηση εισέπραξε το ποσό αυτής (στο έντυπο Ε3 πίνακα ΣΤ κωδ. 557).

Στην περίπτωση αυτή το ποσό της επιχορήγησης θα καταχωρηθεί στο σκέλος των εξόδων στα βιβλία της επιχείρησης ως αφαιρετικό στοιχείο της δαπάνης των αποσβέσεων.

7. Τα παραπάνω εφαρμόζονται κατ’ ανάλογη εφαρμογή της φορολογικής μεταχείρισης που δόθηκε σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1147/22.5.01, για ποσό επιχορήγησης που έλαβε επιχείρηση από τον ΟΑΕΔ για πρόσληψη προσωπικού σε χρόνο όμως μεταγενέστερο από αυτόν της πρόσληψης, κατά τον οποίο δεν υπήρχαν δαπάνες για αμοιβές προσωπικού.

8. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ. 15 του ν.3296/04, ως ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αμιγώς παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στη διαδικασία περαίωσης, λαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία.

Συνεπώς,στην περίπτωση της εν λόγω ατομικής επιχείρησης «παιδικός σταθμός», εφόσον επιθυμεί την περαίωση βάσει του ν.3296/04 για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων της θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αποσβέσεις που αντιστοιχούν στο τμήμα της αξίας των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε.

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Διαβάζοντας την απάντηση του Αλέκου, συμπεραίνω πως πρέπει να καταχωρηθεί η επιδότηση των τόκων του δανείου στον κωδικό 681 του Ε3 (που έτσι κι αλλιώς είναι για πληροφοριακούς λόγους).

Βέβαια η δική μου περίπτωση διαφοροποιείται κάπως. Κατ' αρχήν υπάρχει επιδότηση του επιτοκίου σε ποσοστό 100% και αφορά κεφάλαιο κίνησης.

Επομένως δεν υπάρχουν χρεωστικοί τόκοι των οποίων η αξία θα μειωθεί κατά το ποσό της επιδότησης, ούτε επιχορηγούμενη αγορά παγίου όπου οι αποσβέσεις υπολογίζονται αφαιρώντας την επιχορήγηση από την αξία κτήσης χωρίς να χρειάζεται να γίνει καταχώρησή της στο σκέλος των εσόδων.

Η επιχείρηση έχει βιβλία Β' κατηγορίας και τα τιμολόγια προς ΤΕΜΠΜΕ που έχουν εκδοθεί (ένα ανά εξάμηνο) καταχωρήθηκαν στη στήλη "λοιπά έσοδα" του βιβλίου Εσόδων- Εξόδων.

Έπρεπε να γίνει κάποια άλλη εγγραφή;

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Βιβλία Βʼ κατηγορίας Το ποσό γιατο 2009 από επιδότηση τόκων ΤΕΜΠΜΕ είναι 1297,93 και τα ποσά από τραπεζικέςδαπάνες σχετικά με το ΤΕΜΠΜΕ για το 2009 είναι 312,00. 1. Ποια η φορολογικήμεταχείριση του ποσού 1297,93-312,00=985,93 2. Θα έχει εφαρμογή για το 1297,93η $8 του Αρ 31;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γενικά, οι επιδοτήσεις, πλην αυτών που ρητώς αναφέρονται στην περ. γ, της παρ.4, του άρθρου 6 του ΚΦΕ (από τον ΟΑΕΔ προς νέους ελεύθερους επαγγελματίες καινέες επιχειρήσεις), δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος. Ειδικότερα,θεωρούνται μειωτικό στοιχείων των εξόδων που προορίζονται να καλύψουν, βάσειτου σκοπού χορήγησής τους (π.χ. εξόδων μισθοδοσίας, επιμόρφωσης – εκπαίδευσηςτου προσωπικού, τόκων δανείου κ.λπ.).

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η επιδότηση του επιτοκίου που χορηγείται μέσωτων τραπεζών από το ΤΕΜΠΜΕ, θα εμφανισθεί στο βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ τηςεπιχείρησης, με την καταχώριση του αντίστοιχου τιμολογίου της παρ. 3, τουάρθρου 12 του ΚΒΣ, σε ιδιαίτερη στήλη, στο σκέλος των εσόδων. Αντίστοιχα,στο σκέλος των εξόδων θα πρέπει να καταχωρισθούν τα γενικά έξοδα τηςεπιχείρησης και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίαςεισοδήματος του οικείου οικ. έτους να γίνει ανάλυση αυτών σε εκείνα πουαφορούν: αμοιβές προσωπικού και τρίτων, ενοίκια, τόκους και λοιπά έξοδα (παρ.5, του άρθρου 6 του ΚΒΣ). Επιπλέον, τα έξοδα - προμήθειες της τράπεζας πουαφορούν την καταβολή της επιδότησης θα καταχωρισθούν, κατά τα ανωτέρω, στο ωςάνω βιβλίο και θα ληφθούν υπόψη στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους(Πολ. 1005/2005). Την ίδια φορολογική αναγνώριση θα έχουν και τα έξοδα τόκωνπου καταβάλλει η επιχείρηση για τα δάνεια που λήφθηκαν προς εξυπηρέτηση τουεπαγγελματικού της σκοπού, ανεξάρτητα από το αν οι τόκοι των δανείων αυτώνεπιδοτούνται ή όχι.

Οι διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 31 του ΚΦΕ έχουν εφαρμογή σε περιπτώσειςπου μεταξύ των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης περιλαμβάνονται και ποσά πουαπαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο μεεξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή έσοδα από μερίσματα και κέρδη απόσυμμετοχή σε ημεδαπές εταιρίες. Όπως αναφέραμε παραπάνω η επιδότηση τουεπιτοκίου δανεισμού από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δεν απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος,αλλά θεωρείται μειωτικό στοιχείου του κόστους δανεισμού της επιχείρησης.Συνεπώς, οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση που ηεπιχείρηση λαμβάνει επιδότηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η σχετική αυτή διάταξη τουάρθρου 31 του ΚΦΕ, αφορά σε αναμόρφωση των αποτελεσμάτων, στο έντυπο τηςΦορολογικής Δήλωσης της εταιρείας, όταν αυτή διαθέτει εισοδήματα τωνπεριπτώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Το παρακάτω το έχει ανεβάσει ξανά ο Αλέκος (σε λίγο πιο παλαιότερο θέμα):

Σε επιχείρηση με βιβλία Β΄ κατηγορίας το ποσό για το 2009 από επιδότηση τόκων ΤΕΜΠΜΕ είναι 1.297,93 και τα ποσά από τραπεζικές δαπάνες σχετικά με το ΤΕΜΠΜΕ για το 2009 είναι 312,00. Ποια η φορολογική μεταχείριση του ποσού 1297,93-312,00=985,93. 2. Θα έχει εφαρμογή για το 1297,93 η παρ. 8 του άρθρου 31;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γενικά, οι επιδοτήσεις, πλην αυτών που ρητώς αναφέρονται στην περ. γ, της παρ. 4, του άρθρου 6 του ΚΦΕ (από τον ΟΑΕΔ προς νέους ελεύθερους επαγγελματίες και νέες επιχειρήσεις), δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος. Ειδικότερα, θεωρούνται μειωτικό στοιχείων των εξόδων που προορίζονται να καλύψουν, βάσει του σκοπού χορήγησής τους (π.χ. εξόδων μισθοδοσίας, επιμόρφωσης – εκπαίδευσης του προσωπικού, τόκων δανείου κ.λπ.).

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η επιδότηση του επιτοκίου που χορηγείται μέσω των τραπεζών από το ΤΕΜΠΜΕ, θα εμφανισθεί στο βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ της επιχείρησης, με την καταχώριση του αντίστοιχου τιμολογίου της παρ. 3, του άρθρου 12 του ΚΒΣ, σε ιδιαίτερη στήλη, στο σκέλος των εσόδων. Αντίστοιχα, στο σκέλος των εξόδων θα πρέπει να καταχωρισθούν τα γενικά έξοδα της επιχείρησης και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικ. έτους να γίνει ανάλυση αυτών σε εκείνα που αφορούν: αμοιβές προσωπικού και τρίτων, ενοίκια, τόκους και λοιπά έξοδα (παρ. 5, του άρθρου 6 του ΚΒΣ). Επιπλέον, τα έξοδα - προμήθειες της τράπεζας που αφορούν την καταβολή της επιδότησης θα καταχωρισθούν, κατά τα ανωτέρω, στο ως άνω βιβλίο και θα ληφθούν υπόψη στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (Πολ. 1005/2005). Την ίδια φορολογική αναγνώριση θα έχουν και τα έξοδα τόκων που καταβάλλει η επιχείρηση για τα δάνεια που λήφθηκαν προς εξυπηρέτηση του επαγγελματικού της σκοπού, ανεξάρτητα από το αν οι τόκοι των δανείων αυτών επιδοτούνται ή όχι.

Οι διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 31 του ΚΦΕ έχουν εφαρμογή σε περιπτώσεις που μεταξύ των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης περιλαμβάνονται και ποσά που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή έσοδα από μερίσματα και κέρδη από συμμετοχή σε ημεδαπές εταιρίες. Όπως αναφέραμε παραπάνω η επιδότηση του επιτοκίου δανεισμού από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δεν απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, αλλά θεωρείται μειωτικό στοιχείου του κόστους δανεισμού της επιχείρησης. Συνεπώς, οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση που η επιχείρηση λαμβάνει επιδότηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η σχετική αυτή διάταξη του άρθρου 31 του ΚΦΕ, αφορά σε αναμόρφωση των αποτελεσμάτων, στο έντυπο της Φορολογικής Δήλωσης της εταιρείας, όταν αυτή διαθέτει εισοδήματα των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Τέλος για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση της επιδότησης επιτοκίου, παρακαλούμε να ανατρέξετε σε παλαιότερη απάντηση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, τεύχος Σεπτεμβρίου 2009

ΠΗΓΗ : ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ -ΒΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Βέβαια να πω την αλήθεια παρόλο που στο παραπάνω αναφέρεται ότι δεν χρησιμοποιείται η παρ.8 του άρθρου 31 προσωπικά το βάζω στην αναμόρφωση (5%) ΄........

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...