Jump to content
  • 0
Sign in to follow this  
logistaras

Αποστολή Προϊόντων Σε Κύπρο Για Αποθήκευση Και Μελλοντική Πώληση

Question

Γεια σας συνάδελφοι

Έχω ένα θέμα με παρακαταθήκη σε Κύπρο.

Έχουμε ανοίξει αποθήκη εκεί και στέλνουμε για αποθήκευση προϊόντα τα οποία στη συνέχεια πουλάμε στους εκεί πελάτες μας. Τα προϊόντα τα στέλνουμε με δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφουμε και το κυπριακό ΑΦΜ το οποίο έχουμε πάρει. Στη συνέχεια όταν τα πουλάμε στους πελάτες γράφουμε πάλι το κυπριακό ΑΦΜ και ΦΠΑ 15% τον οποίο εισπράτουμε και αποδίδουμε στην Κύπρο κάθε τρίμηνο.

Από τη στατιστική υπηρεσία μας είπαν να έχουμε και μια αξία στο δελτίο αποστολής έτσι ώστε να δηλώνουμε κάθε μήνα στο ιντραστάτ την αποστολή με φύση συναλλαγής 12 (παρακαταθήκη), στατιστική αξία αυτή του δελτίου και τιμολογούμενο ποσό 1. Όταν πουληθούν τα υλικά τον άλλο μήνα ή και πιο μετά, μας είπαν να τροποποιήσουμε την παλιά δήλωση αποστολής και από 12 να πούμε ότι τελικά πουλήθηκαν τα είδη και να βάλουμε φύση συναλλαγής το 11.

Το πρόβλημά μου είναι ότι τα υλικά αυτά εκεί μπορεί να πουληθούν και σε κανά χρόνο μετά την αρχική αποστολή και σε συνάρτηση ότι οι κωδικοί προϊόντων που είναι πάρα πολλοί, κάποια στιγμή θα χαθούμε και δεν θα ξέρω ποιανού μήνα τη δήλωση να τροποποιήσω. Εξάλλου δεν ξέρω μέχρι πιο διάστημα πριν, μπορείς να κάνεις τροποποιητική ιντραστάτ.

Έχει κανείς καμιά παρόμοια περίπτωση αντιμετωπίσει? Η όλη διαδικασία που μου είπαν μου φαίνεται τελείως κουλή και το λάθος κάποια στιγμή θα είναι σίγουρο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

6 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Από το site της στατιστικής...

Υποβάλλεται δήλωση Intrastat στις περιπτώσεις που αποστέλλονται αγαθά επί παρακαταθήκη με σκοπό την πώληση επί προμήθεια?

Ναι, υποβάλλεται δήλωση Intrastat με την ένδειξη ¨Αποστολή¨ μέσα στη φορολογική περίοδο που εκδίδονται τα σχετικά δελτία αποστολής. Στη δήλωση αυτή συμπληρώνονται, μεταξύ των άλλων πεδίων, και τα πεδία φύση συναλλαγής, τιμολογούμενο ποσό και στατιστική αξία, ως εξής:

·Το πεδίο Φύση Συναλλαγής με τον κωδικό 12.

·Το πεδίο Τιμολογούμενο Ποσό εφόσον εκδίδεται τιμολόγιο με την αξία της αποστελλόμενης ποσότητας. Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται τιμολόγιο αλλά δελτίο αποστολής, χωρίς να αναγράφεται σ΄ αυτό και αξία, τότε αναγράφεται η μονάδα (1).

·Το πεδίο Στατιστική Αξία εάν υπάρχει αξία συμπληρώνεται, λαμβανομένων υπόψη και των δαπανών ασφαλίστρων και ναύλου, κατά τα γνωστά. Στην αντίθετη περίπτωση, το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με την κατ΄ εκτίμηση (πιθανολογούμενη) αξία των αγαθών, προσαυξημένη με το αναλογούν ποσοστό των ναύλων και των ασφαλίστρων.

Αυτό που εσείς μας περιγράφετε δεν το καταλαβαίνω..

Έχετε ιδρύσει Υποκ/μα στην Κύπρο?

Οι πωλήσεις που γίνονται στην Κύπρο με ΦΠΑ.. γιατί να αναφερθούν στο intrastat?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Έχουμε ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Κύπρο, ουσιαστικά έχουμε πάρει και ένα κυπριακό αφμ από το υπουργείο οικονομικών εκεί.

Απλά δεν έχω καταλάβει γιατί με την οριστική πώληση εκεί, θα πρέπει να διορθώνω το ιντραστάτ προηγούμενων μηνών των αποστολών από εδώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Εγώ ήξερα οτι ισχύουν τα εξής:

ΣΤ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ INTRASTAT ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΚΑΙ 10Β

1. Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται μετακινήσεις αγαθών μιας επιχείρησης από το ένα Κ-Μ σε άλλο, κατά τις διατάξεις, του δευτέρου εδαφίου της παραγρ.3, του άρθρου 7, για σκοπούς της ίδιας επιχείρησης (για αποθήκευση) με σκοπό τη μεταγενέστερη πώληση τους ή για τον εξοπλισμό υποκαταστήματος, της αποστέλλουσας επιχείρησης, στο άλλο Κ-Μ (επενδυτικά αγαθά), υποβάλλεται δήλωση Intrastat. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται:

ι) όταν έχει εκδοθεί τιμολόγιο για το σύνολο των εμπορευμάτων αλλά η αποστολή των εμπορευμάτων γίνεται τμηματικά, τότε η δήλωση Intrastat κατατίθεται με την έκδοση του τιμολογίου.

ιι) όταν γίνεται η αποστολή των εμπορευμάτων συνολικά με δελτίο αποστολής, ενώ τιμολόγια δεν εκδίδονται λόγω έκδοσης τμηματικά σχετικής εκκαθάρισης, η δήλωση Intrastat γίνεται με την αποστολή των εμπορευμάτων δηλ. με το δελτίο αποστολής. Όταν εκδοθούν οι εκκαθαρίσεις μπορούμε να κάνουμε τροποποιητικές για τυχόν αλλαγές.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Αρθρο 7. Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών

...................

3. Θεωρείται επίσης ως παράδοση αγαθών η μεταφορά από έναν υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησης του προς ένα άλλο κράτος - μέλος.Θεωρείται ως μεταφερόμενο προς ένα άλλο κράτος μέλος, κάθε ενσώματο αγαθό που αποστέλλεται ή μεταφέρεται εκτός του εσωτερικού της χώρας, αλλά εντός της Κοινότητας, από τον υποκείμενο στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του, για τις ανάγκες της επιχείρησης του, εκτός αν τα αγαθά αυτά προορίζονται για την πραγματοποίηση μιας από τις ακόλουθες πράξεις:

Πολ. 1282/1992

...................

3. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκε νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 7 του Ν. 1642/86 και η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου αριθμήθηκε ως 4.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 3 θεωρείται ως «παράδοση αγαθών» η μετακίνηση αγαθών από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος για τους σκοπούς της ίδιας της επιχείρησης, παρότι δεν υπάρχει μεταβίβαση της κυριότητας των αγαθών αυτών. Η παράδοση αυτή δεν φορολογείται στην Ελλάδα, διότι σύμφω¬να με τις διατάξεις του άρθρου 22α απαλλάσσεται από το φόρο.

Η παράδοση αυτή θα φορολογηθεί ως «ενδοκοινοτική απόκτηση» στο άλλο κράτος μέλος, το οποίο θα ειδοποιηθεί μέσω του συστήματος ανταλλαγής των πληροφοριών (VIES) για τη μετακίνηση αυτή. Για το σκοπό αυτό θα υποβληθεί ανακεφαλαιωτικός πίνακας VIES από τον υποκείμενο στο φόρο.

ΠΟΛ.1317/30.9.1993

....................

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Α: Ο Έλληνας υποκείμενος Α, στέλνει μηχανήματα της επιχείρησής του στην Ιταλία, για να εκτεθούν σε διεθνή έκθεση.

Μερικά μηχανήματα πωλούνται κατά τη διάρκεια της έκθεσης και τα υπόλοιπα επιστρέφουν στην Ελλάδα.

Η μετακίνηση των μηχανημάτων από την Ελλάδα δε φορολογείται, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (ε) της παρ. 3 του άρθρου 7 του νόμου αυτού και σε συνδυασμό με την περίπτ. 3 της παραγρ. 5 του άρθρου 28α (δεύτερο εδάφιο, έκτη παύλα) της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, όπως ισχύει.

Στην περίπτωση όμως της πώλησης των μηχανημάτων αυτών κατά τη διάρκεια της έκθεσής τους στην Ιταλία, ο Έλληνας πρέπει να ζητήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ιταλία ή να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο και να δηλώσει τη φορολογητέα απόκτηση αυτών στην Ιταλία, χρεοπιστώνοντας το φόρο που αναλογεί. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται ιταλικά τιμολόγια, να εισπράττεται ο ΦΠΑ και αποδίδεται στο Ιταλικό Δημόσιο.

Παράλληλα, ο Έλληνας εκθέτης - πωλητής των μηχανημάτων υποχρεούται να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα στην Ελλάδα, δηλώνοντας στη σχετική ένδειξη τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του στην Ιταλία, ή αυτόν του φορολογικού αντιπροσώπου του, διότι θεωρείται ότι πραγματοποίησε ενδοκοινοτική παράδοση των μηχανημάτων αυτών που πουλήθηκαν στην Ιταλία κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Τα υπόλοιπα μηχανήματα μετά το πέρας της έκθεσης επιστρέφουν στην Ελλάδα, χωρίς άλλες δηλωτικές υποχρεώσεις.

Αντιγραφω απο Αναλυση & Ερμηνεια ΦΠΑ Γκλεζακος εκδοση 2008 σελ. 107

Μετακινηση αγαθων ελληνικης επιχειρησης σε αλλο κρατος-μελος προς αποθηκευση και μεταγενεστερη πωληση.

Συμφωνα με την παρ. 3 του αρθρου 7 οπως ισχυει και τις οδηγιες που εχουν δοθει με τις Πολ.1282/92 και 1317/93, η ενδοκοινοτικη μετακινηση απο υποκειμενο στο φορο αγαθων της επιχειρησης του προς αλλο κρατος μελος, οταν δεν γινεται μεταβιβαση της κυριοτητας αυτων, αλλα η μετακινηση γινεται με σκοπο τη μεταγενεστερη πωληση τους στο αλλο κρατος μελος, εξομειωνεται με παραδοση αγαθου (ενδοκοινοτικη παραδοση) απαλλασσομενη απο το φορο.

Κατα συνεπεια η ελληνικη επιχειρηση που αποστελλει τα αγαθα σε αλλο κρατος μελος εχει τις υποχρεωσεις που προβλεπονται απο τα αρθρα 28,36 και 38 του Κωδικα ΦΠΑ, δηλαδη υποβολη Ανακεφαλαιωτικου Πινακα, ΙNTRASTAT, αποκτηση ΑΦΜ στο αλλο κρατος-μελος κλπ

Για να συνοψισω:

Υπαρχει ενδοκοινοτικη παραδοση για την ελληνικη εταιρεια και αντιστοιχα ενδοκοινοτικη αποκτηση για τον φορολογικο εκπροσωπο στην Κυπρο.

Πρεπει να υποβληθουν ανακεφαλαιωτικοι πινακες και intrastat και απο εσας και απο τον φορολογικο εκπροσωπο στην Κυπρο (δηλαδη απο την ελληνικη εταιρεια η οποια εχει και κυπριακο ΑΦΜ).

Τωρα για την αξια:

Αρθρο 19. Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών

..........................

2.Κατ' εξαίρεση, στις πιο κάτω περιπτώσεις, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται:

α) για τις πράξεις παράδοσης αγαθών, που αναφέρονται στο άρθρο 7, καθώς και για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, που αναφέρονται στην περίπτωση α' του άρθρου 12, η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών ή παρόμοιων αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αγαθών, κατά το χρόνο πραγματοποίησης των πράξεων αυτών,

Ως προς το intrastat:

Η δικη σας περιπτωση δεν ειναι παρακαταθηκη.

Δεν εχω βρει ξεκαθαρη απαντηση για το θεμα αυτο.

Κανω μονο υποθεση πως θα το χειριζομουν εγω σε αναλογη περιπτωση.

ΔΑ στον φορολογικο εκπροσωπο με αξια.

Ως αξια η τρεχουσα αξια των αγαθων.

Intrastat με κωδικο 11.

Ανακεφαλαιωτικο πινακα ενδοκοινοτικων παραδοσεων.

Στην περιοδικη δηλωση καταχωρηση ως ενδοκοινοτικη παραδοση.

ΠΟΛ.1071/25.2.2002

ΚΩΔ.309. Γράφεται:

..............

Ακόμη στον κωδικό αυτό περιλαμβάνεται και η αξία των αγαθών που μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος, με σκοπό τη μεταγενέστερη παράδοση ή για τον εξοπλισμό των εκεί εγκαταστάσεων της επιχείρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7, ν.2859/2000 εκτός των περιπτώσεων α,β,γ και ε της ίδιας παραγράφου.

Στην εκκαθαριστικη δηλωση:

ΦΠΑ Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2008

Κωδ. 610. 1) Την αξία των εξαγωγών αγαθών προς τρίτες χώρες και την αξία των επιστροφών εισαγωγών μόνο όταν έχετε εκδόσει τιμολόγιο.

2) Την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 28 του ν. 2859/00. Στον κωδικό αυτό περιλαμβάνεται και η αξία των αγαθών που μεταφέρονται σε άλλο κράτος - μέλος με σκοπό τη μεταγενέστερη παράδοση ή για τον εξοπλισμό των εκεί εγκαταστάσεών σας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7.

Κωδ. 613. Το σύνολο της αξίας των παγίων, πράξεων λήπτη, των εργασιών της παραγρ. 3β του άρθρου 31 του ν. 2859/00, εφόσον είναι παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας, των αυτοπαραδόσεων αγαθών και αυτοπαροχών υπηρεσιών, των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, της μεταφοράς αγαθών επιχείρησης σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγρ. 3 ν. 2859/00 και όποιας άλλης πράξης δεν συνιστά έσοδο που προσαυξάνει τον κύκλο εργασιών για σκοπούς Φ.Π.Α. της επιχείρησης.

Αν πιστευεις οτι η παραπανω αναλυση σε βοηθησε και θελεις να με ευχαριστησεις,

τοτε μπορεις να το κανεις συμβάλοντας στο έργο της UNICEF

καλώντας από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ το 901 11 17 17 17. (χρέωση 3 ευρώ + ΦΠΑ ανά κλήση)

http://www.unicef.gr/offerote.php

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Να ρωτήσω κάτι ... γιατί εκεί που το πιάνω νομίζω οτι χάνομαι.

Όταν λέμε "αποθήκευση και μελλοντική πώληση" δεν εννοούμε παρακαταθήκη ?

και οταν λέμε "αποστολή αγαθών επί παρακαταθήκη" εννοούμε την πώληση επί προμήθεια?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×