Jump to content

1η Παρέμβαση(Συζήτ): Διαφάνεια στον ΟΑΕΕ.Δημοσιεύονται ισολογισμοί; Ποιοί οι λόγοι κατάρρευσης; Χαμένα χρήματα προσπαθούν να τ' ανακτήσουν με σπασμωδικές κινήσεις (επιχειρήσεις σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων) αντί να τιμωρηθούν οι υπαίτιο


Recommended Posts

Είδος Προμήθειας: 2210

-

Προκήρυξη σύμβασης

Κανονισμοί Προμήθειας: Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με συμμετοχή χωρών GPA

Επίσημη Δημοσιογραφική Έκδοση Ευρωζώνης: 236/2008

, #

313780-2008

Είδος Σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών

Είδος Προμήθειας: Ανοικτή διαδικασία

Απαιτείται καταγραφή του είδους της προσφοράς: Συνολική προσφορά

Κριτήρια Αρμοδιοτήτων: Η πλέον συμφέρουσα οικονομικώς προσφορά

Περίληψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Υπηρεσίες

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Οργανισμός Ασφάλισης

Ελευθέρων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ, Σατωβριάνδου 18, Αρμόδιος: Σατωβριάνδου 18,

Υπόψη: Γ.Γεωργαντζά Χ.Δημόπουλος, GR-10432 Αθήνα. Τηλ. (30-210) 523 65 58.

E-mail: [email protected] Φαξ (30-210) 522 88 21.

Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.oaee.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α)

σημείο(α) επαφής.

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των

εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών)

είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής.

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο(στα) προαναφερόμενο(α)

σημείο(α) επαφής.

I.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ):

Οργανισμός δημοσίου δικαίου.

Άλλο: Διαχειριστικός ελεγχος 10 χρησεων.

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης:

όχι.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Διαχειριστικός έλεγχος δέκα (10) χρήσεων των πρώην ταμείων ΤΕΒΕ

(2005-2006), - ΤΑΕ (2001-2006), - ΤΣΑ (2005-2006).

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή

παροχής: (γ) Υπηρεσίες.

Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. 09.

Κωδικός NUTS: GR300.

II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση.

II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών):

Διαχειριστικός έλεγχος δέκα (10) χρήσεων των πρώην ταμείων ΤΕΒΕ

(2005-2006), - ΤΑΕ(2001-2006), - ΤΣΑ (2005-2006).

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 79212000.

II.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις

(GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT): Ναι.

II.1.8) Κατανομή σε τμήματα: Όχι.

II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι.

II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι.

II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Ημέρες — σε ημέρες:

105 (από την ανάθεση της σύμβασης).

ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

III.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

III.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Για την

συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής

συμμετοχής ποσού σε ποσοστό 5 % επι της προυπολογισθείσας δαπάνης με το

ΦΠΑ. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού σε ποσοστό 10 %

της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.

III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις

εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις: Μετά την οριστική παραλαβή του έργου θα

γίνεται εξοφληση του 100 % της συμβατικής αξίας.

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον

οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της

σύμβασης: Όχι.

III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων

απαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα:

Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο

πληρούνται οι απαιτήσεις: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά

ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπης ή αλοδαπης, ένωσεις προσώπων-ελεγκτών ή

κοινοπραξίες ελεγκτων και εφοσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην

διακήρυξη του διαγωνισμού.

III.2.2) Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα: Απαιτούμενες πληροφορίες

και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:

Αντιγραφο του ισολογισμού της επιχείρησης κατά τα τρία τελευταία έτη.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα: Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για

να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Παρουσια στην ελληνική

ή και στις διεθνείς αγορες υποδομή της εταιρίας σε ανθρωπινό δυναμικό

ποιοτικός έλεγχος ειδική εμπειρία της ελεγκτικής εταιρίας σε παρόμοια έργα

σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λ.π.

III.2.4) Παραχωρούμενες κατ’αποκλειστικότητα συμβάσεις: Όχι.

III.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

III.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική

τάξη: Ναι.

Νομος 2084/92 , ΠΔ226/1992, Νομος 3148/2003, Νομος 3693/2008.

III.3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα

επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την

εκτέλεση της σύμβασης: Ναι.

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή.

IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα

με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση

υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο.

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Όχι.

IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα

αρχή: Η ΑΡΙΘ 13/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια

σύμβαση: Όχι.

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών

εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου: Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για

έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 16.1.2009.

Έγγραφα με πληρωμή: όχι.

IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων

συμμετοχής: 22.1.2009 - 10:00.

IV.3.6) Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην

αίτηση συμμετοχής: Ελληνικά.

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:

Περίοδος σε μήνες: 4 (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή

των προσφορών).

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία: 22.1.2009.

Τόπος: Ακαδημίας 22. Αθήνα.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών:

ναι.

Ολοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών.

ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Όχι.

VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ

ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: Όχι.

VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Οργανισμός

Ασφαλισής Ελεύθερων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ, Ακαδημίας 22, GR-10671 Αθήνα.

E-mail: [email protected] Τηλ. (210) 523 65 58. Διεύθυνση Internet

(URL): www.oaee.gr. Φαξ (210) 522 88 21.

VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 2.12.2008.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 126
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Guest Επισκέπτης
Διαβάζω όσα οργισμένα ή νηφάλια γράφονται στο θέμα αυτό.

Όλα τα άλλα είναι για την τιμή των όπλων

Την απάντηση του επισκέπτη εδώ την αφάιρεσα για χάρη της συζήτησης. Ζητώ συγνώμη άλλα πρέπει για χάρη της Ομάδας να γίνει έτσι. Θα παρακαλούσα να μην ξεφέυγουμε από την φιλική συζήτηση που προσπαθούμε να φτιάξουμε.

Link to post
Share on other sites

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=788655

Τελευταία ενημέρωση 20/03/07 16:10

Με τρία μέτρα επιχειρεί να απαντήσει η κυβέρνηση στις αποκαλύψεις για την διαχείριση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβαν την Τρίτη σε ειδική σύσκεψη ο υπουργός Οικονομίας Γ.Αλογοσκούφης και ο υπουργός Απασχόλησης Σ.Τσιτουρίδης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο διοικητής της ΤτΕ Ν. Γκαργκάνας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Α.Πιλάβιος και ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σπ. Καπράλος.

Στόχος των μέτρων είναι αφενός να μπει «φρένο» στις επενδύσεις υψηλού ρίσκου και αφετέρου να στηριχθεί η -κυβερνητική και όχι μόνο- άποψη ότι υπήρχε πρόβλημα στη διαχείριση και πριν το 2004.

Σημειώνεται ότι ο ρόλος του υπουργείου Οικονομίας και ιδιαίτερα του κ. Αλογοσκούφη ενισχύεται περαιτέρω, σε σημείο που αρκετοί να μιλούν για «καπέλο» στον Σ.Τσιτουρίδη.

Συγκεκριμένα, στη σύσκεψη αποφασίστηκε:

1) Σύσταση επιτροπής η οποία θα υποβάλει προτάσεις έως το τέλος Ιουνίου για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου. Η επιτροπή θα συσταθεί από το υπουργείο Απασχόλησης και θα μετέχουν σε αυτή εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του ΙΚΑ, του Χρηματιστηρίου κ.λπ.

2) Αμεση απαγόρευση (από σήμερα Τρίτη) στα ασφαλιστικά ταμεία να επενδύουν σε παράγωγα ομολόγων.

3)Διαχειριστικός έλεγχος των ασφαλιστικών ταμείων από το 1998 και μετά. Ο

έλεγχος θα γίνει από το υπουργείο Απασχόλησης και με τη συνδρομή της

Τράπεζας της Ελλάδος, του υπουργείου Οικονομίας και του Χρηματιστηρίου.

Όπως δήλωσε ο κ. Αλογοσκούφης, ο έλεγχος θα προχωρήσει σε βάθος, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρήθηκε το όριο του 23% που αφορά τις επενδύσεις των ασφαλιστικών ταμείων. «Η συκοφαντία και η λάσπη που προέρχεται από την αντιπολίτευση, δεν αλλάζει το γεγονός ότι παλαιότερα είχαν δημιουργηθεί προβλήματα στο Χρηματιστήριο, όταν ήταν κυβέρνηση η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση» είπε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Απασχόλησης Σ.Τσιτουρίδης είπε ότι «προχωρούμε σε ριζικές αλλαγές» και προσέθεσε ότι αυτό «θα γίνει χωρίς να θιγεί η αυτονομία των ασφαλιστικών ταμείων».

Επίσης, είπε ότι η επιτροπή που συγκροτήθηκε θα παρουσιάσει προτάσεις ως το τέλος Ιουνίου και σημείωσε ότι οι έλεγχοι θα γίνουν από εξειδικευμένες ελεγκτικές εταιρείες, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλους φορείς.

Επίθεση κυβέρνησης κατά ΠΑΣΟΚ

Ερωτηθείς για την κυβερνητική πρωτοβουλία να διεξαχθεί διαχειριστικός έλεγχος, σε βάθος δεκαετίας, στα ασφαλιστικά Ταμεία και τις επενδύσεις των αποθεματικών τους, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευ.Αντώναρος αρνήθηκε πως πρόκειται για προσπάθεια «συμψηφισμού» και διευκρίνισε ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι «να φανεί αν κατά τη διαχείριση των αποθεματικών των Ταμείων έγιναν πράξεις που δεν ήταν σύννομες ή δεν εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα των Ταμείων».

Σε ό,τι αφορά την αντίδραση στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην κυβερνητική απόφαση για αναδρομικό διαχειριστικό έλεγχο, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «τίποτα δεν απαλλάσσει τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης για όσα έκαναν εκείνη την περίοδο», επισημαίνοντας ότι «κάθε χρόνος είναι πρόσφορος» για τη διενέργεια ελέγχων και συμπλήρωσε ότι «δεν νομιμοποιούνται σήμερα να γίνονται τιμητές, όσοι έκαναν στο παρελθόν απίθανες πράξεις».

Σε ερώτηση για το νόημα της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου που αποφάσισε η κυβέρνηση, δεδομένου ότι υποστηρίζεται πως όσα έγιναν ήταν «νομότυπα», ο Ευ.Αντώναρος σημείωσε: «Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στους κανόνες της διαφάνειας και σταθερή στην εφαρμογή της πολιτικής της. Όποιος παραβαίνει τον νόμο, θα υφίσταται τις συνέπειες», ενώ πρόσθεσε πως στη συνέχεια θα μελετηθεί το θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης των αποθεματικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σχετικά με τη μη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου των διαθεσίμων των Ταμείων, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος παρατήρησε πως κατά την ενημέρωσή του «ο πρόεδρός της δεν την είχε συγκαλέσει».

Διευκρινίσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος

Με αφορμή τα δημοσιεύματα ότι η ΤτΕ δεν ενημέρωσε το ΤΕΑΔΥ για τη μεγάλη, υπέρ το άρτιο, απόκλιση της τιμής του εν λόγω ομολόγου, από την κεντρική τράπεζα διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

«Όπως ήδη έχει αναφερθεί και στο Δελτίο Τύπου της 2ας Μαρτίου 2007, στην Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει ανατεθεί η εποπτεία των Ασφαλιστικών Οργανισμών. Εξάλλου, οι φορείς κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 1902/1999, άρθρο 13, παρ. 2) επενδύουν ελεύθερα τα διαθέσιμά τους σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου και ομόλογα Τραπεζών, που λειτουργούν μόνιμα στην Ελλάδα, οι επενδύσεις δε αυτές εξαιρούνται ρητά από τον έλεγχο της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών, στην οποία μοναδικός εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ο Πρόεδρος».

» Όσον αφορά στην εκκαθάριση των συναλλαγών επί ΑΫΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ: Η όλη διαδικασία της ταυτοποίησης 3.000 περίπου ειδοποιήσεων (ανά μία για κάθε αντισυμβαλλόμενο) και του τελικού διακανονισμού των 1.500, ημερησίως, συναλλαγών, μέσω του συστήματος ΑΫΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος γίνεται αυτόματα με μηχανογραφική εφαρμογή».

»Η αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδος που διαχειρίζεται το παραπάνω σύστημα έχει αρμοδιότητα να παρακολουθεί την ομαλή ροή της ηλεκτρονικής εκκαθάρισης, όχι όμως, και μάλιστα χωρίς αυτό να της ζητηθεί ειδικά από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή άλλη αρμόδια Αρχή, να προβαίνει σε σύγκριση της τιμής της κάθε συναλλαγής, με τις τιμές που διαμορφώνονται στην οργανωμένη αγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου (ΗΔΑΤ)».

Link to post
Share on other sites

Διομήδη σε παρακαλώ γράψε και τα συμπεράσματά σου ώστε να προχωράει η κουβέντα.

Link to post
Share on other sites
Εγω συντασσομαι με τον Das .

Το ξερω.... :D

Εγω συντάσσομαι με τον +λακη και με τον diba .

Λοιπόν για να μην το παρακουράζουμε , διότι αισθάνομαι άσχημα .

Ο στόχος είναι κοινός , απλά ίσως διαφέρουν λιγάκι οι τρόποι.

Ξεκινάμε με την επιστολή και συνεχίζουμε με τυχόν άλλες ενεργειες.

Κωστή , θές να πάω να την καταθέσω στα γραφεια του συνήγορου .???

Πές μου για να προχωράμε .

Οσοι θέλουν ας κοινοποιήσουν την υπογραφή τους στο +λάκη με ενα Pm η δεν ξέρω και εγω΄πως αλλιώς να τελειώνουμε .

Αντε πάμε δυνατάααααααααααααααααααααααααα.

Θα υπογράψει και ο χαλκιδέος , το αποφάσισα . :P

Link to post
Share on other sites

Για να το επισπέυσουμε λοιπόν για να φύγει η πρώτη επιστολή την οποία την επαναεπισυνάπτω κάτω, πρέπει να λύσουμε τα εξής:

α) Διαφωνεί κανείς; (ως τώρα δεν έχει αναφερθέι διαφωνία)

β) Θα ζητηθούν με π.μ. τα κανονικά ονόματα των 24 που έχουν συμφωνήσει για την υπογραφή του κειμένου ωστε να μπούν κάτωθι του κειμένου.

γ) Προσωπικά πάω την επιστολή στον Σύλλογο Ν Χανίων.

δ) Υπάρχει τεχνική για να αναρτηθεί στο tax heaven ώστε να μαζέψει υπογραφές;

ε) Αποστολή της επιστολής στο ΣτΠ.

Το β) μπορώ να το αναλάβω εγώ.

Το ε) ο Κίμωνας

Το δ) ποιός; (Καρολος, Gus) Γίνεται πρακτικά; Μήπως δημιουργεί πρόβλημα;

Επίσεις ίσως αποφασίσουμε - αφού δεν έιμαστε ακόμα οργανωμένοι - να πάει η επιστολή με λίγες υπογραφές..

Αμέσως μετά συνεχίζουμε το θέμα της επιστολής Diba/Das.

Link to post
Share on other sites
Εγω είμαι μέσα....γενικά!!

Ας ξεκινήσουμε τις διαδικασίες αμεσα....έλεος πια!!

Δες Μαρίνα απλά προβλήματα που δεν έχουν λυθεί ακόμα και προκύπτουν επειδή είναι αρχή.

Δήλωσα ότι τα προσωπικά στοιχεία των μελών της Ομάδας δεν θα τα δημοσιοποιήσω.

Τώρα τι να κάνω να τα βάλω κάτω από την επιστολή; Πως θα το κάνω;

Η θα βάζουμε ψευδώνυμα από κάτω..

Αναγκαστικά πρέπει να προτείνω μέσω π.μ. στον καθένα να μου αποστείλουν π.μ. ότι δέχονται να αναγραφεί το πραγματικό τους όνομα κάτω από την επιστολή....

Μην ξεχνάτε ότι όλη η ιδέα έιχε ως προϋπόθεση την στήριξη μιας σχετικής τεχνολογίας. Εφόσον δεν την έχουμε ακόμη όλα είναι δύσκολα...

ΥΓ. Κίμωνα έιδα ότι με απλό φαξ λαμβάνω πρωτόκολλο άρα θα το κανονίσω κατευθείαν μέχρι να καταλήξουμε σχετικά με την δημοσιότητα ή όχι των προσωπικών στοιχείων του κάθε συμμετέχοντα...

Link to post
Share on other sites

Αλήθεια πρόσεξε κανείς αυτό με το κόκκινο στην επίμαχη διαταγή του ΟΑΕΕ; Είμαι περίεργος για αυτό...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 24/11/2009

Ασφάλισης

Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ9/35/111482

Επαγγελματιών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

10432 ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡ. : Μ. ΜΥΤΑΚΗ-ΜΠΟΥΡΛΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 113

ΤΗΛ. : 210 - 5285580

FAX : 210 - 5229840

ΘΕΜΑ : «Υποχρεωτική Υπαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3050/02, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ επαγγελματιών που:

α) έχουν τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε περιοχές πέραν της δηλωθείσας έδρας,

β) δραστηριοποιούνται με σύναψη συμβάσεων»

ΣΧΕΤ: α) Το αρ. πρωτ. Φ10035/27399/1094/16-1-09 έγγραφο του Υπουργείου.

β) Οι αρ. 1050/89/19-10-09 και 1062/91/2-11-09 αποφάσεις του ΔΣ του ΟΑΕΕ.

1. ΓΕΝΙΚΑ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/02, επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που ασκούν επαγγελματική, βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα σε περιοχές κάτω τω

Link to post
Share on other sites

Εδώ θα βρίκεται η επιστολή όπως θα έχει διαμορφωθεί μέσω των συζητήσεων μας.

Εδώ θα γράφονται και τα ονόματα των συμμετεχόντων.

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?...view=getnewpost

Link to post
Share on other sites

Αρκετά ενδιαφέρουσα για μελέτη και η γνώμη του φίλου κ Ξενικάκη.

Η οποία ίσως μας προετοιμάζει στην απάντηση που θα λάβουμε.. και ίσως χρειάζεται λίγο διόρθωση η επιστολή λόγω αυτού..

Link to post
Share on other sites
β) Θα ζητηθούν με π.μ. τα κανονικά ονόματα των 24 που έχουν συμφωνήσει για την υπογραφή του κειμένου ωστε να μπούν κάτωθι του κειμένου.

Το απέστειλα.

ε) Αποστολή της επιστολής στο ΣτΠ.

Προτείνω να εξουσιοδοτηθεί ο Das για την διαχείρηση του θέματος με τον Συνήγορο του Πολίτη ως ο εκπρόσωπος όσων υπογράφουν.

Link to post
Share on other sites
Σημείωση:

Ενημέρωσα τα μέλη της Ομάδας οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ να μην υπογράψουν την επιστολή ώστε αυτή να αναφέρετε σε άτομα με έννομο συμφέρον - όπως έχει ειπωθεί -

Αξιοσημείωτο το ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει έστω και ας δεν έχουν όφελος -καθ' ότιν μισθωτοί - από αυτή την διαδικασία, κάτι το οποίο δίνει μεγάλες ελπίδες για την προσπάθεια μας και απαντήσεις για όσους δεν πιστεύουν ότι όλοι μαζί γίνεται να προσπαθούμε.

Ειλικρινά ευχαριστούμε

Κωστή απλώς μια διευκρίνηση στο παραπάνω , ούτως ή άλλως τα παιδιά που είναι ήδη ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ πάλι δεν έχουν έννομο συμφέρον , διότι αν δεν απατώμαι έννομο συμφέρον έχει όποιος (κυρίως) θίγεται και μιας και κανείς μας δεν θα μπεί στον ασφαλιστικό φορέα εξαιτίας αυτής της απόφασης και από την στιγμή που την επιστολή την στέλνει μια ένωση και μάλιστα με επιστημονικές βάσεις δε νομίζω ότι κύριο ρόλο παίζει το αν τα μέλη είναι ή όχι ασφαλισμένοι εκεί ..... :P

Link to post
Share on other sites
Προτείνω να εξουσιοδοτηθεί ο Das για την διαχείρηση του θέματος με τον Συνήγορο του Πολίτη ως ο εκπρόσωπος όσων υπογράφουν.

Είσαι σίγουρος ?????

:P:D

Link to post
Share on other sites
Είσαι σίγουρος ?????

:P:D

Την γλίτωσαν την βόμβα σου Κίμωνααααααααα !!!: Η Ομάδα ίσως πήρε την πρώτη (όχι νίκη) αλλά ηθική δικαίωση.

Αυτό γιατί έχω κάποιες πληροφορίες ότι πήραν πίσω την διαταγή...

Και αν συμβάινει αυτό σημαίνει κατ' ελάχιστο ότι κινηθήκαμε στην σωστή κατέυθυνση.....

Μονάχα να είναι αλήθεια...

Εχει κάποιος άλλος τέτοια πληροφορία;

Ωσπου να έχουμε επίσημα νέα συνεχίζουμε κανονικά.

--------------------

Link to post
Share on other sites
γ) Προσωπικά πάω την επιστολή στον Σύλλογο Ν Χανίων.

Και αυτό το κανόνισα. Περιμένω απάντηση. (Προς τέρψιν του Διομήδη :P )

Link to post
Share on other sites
Αυτό γιατί έχω κάποιες πληροφορίες ότι πήραν πίσω την διαταγή...

--------------------

Εχουν σταλεί οδηγίες (και μια με χθεσινη ημερομηνία) στα υποκαταστήματα για ελεγχο όλων των υποθέσεων απαλλαγής που χορηγήθηκαν μετα απο 1/1/2003...

Link to post
Share on other sites
Εχουν σταλεί οδηγίες (και μια με χθεσινη ημερομηνία) στα υποκαταστήματα για ελεγχο όλων των υποθέσεων απαλλαγής που χορηγήθηκαν μετα απο 1/1/2003...

Αλλο αυτό πάλι. Υπάρχει μια κινητικότητα στο θέμα.

Link to post
Share on other sites

Μια πρώτη κουβέντα από μέλος Συλλόγου Λογιστών ειπώθηκε πως οποιαδήποτε επιστολή στέλνουμε σε Συλλόγους απλά - εάν συμφωνούν - θα δραστηριοποιούνται προς τα ανωτεροβάθμια θεσμικά όργανά τους.

Δεν μπορούν να συνυπογράψουν στην Επιστολή μας.

Ενημερώθηκα ότι η επιστολή θα έιναι θέμα του επόμενου Δ.Σ.

Σαν πρώτη επικοινωνία λοιπόν συμπεραίνουμε ότι προτάσεις και επισημάνσεις της Ομάδος μας θα αποστέλλονται στους Συλλόγους -όταν θα αποκτήσουμε την βάση δεδομένων επικοινωνίας με αυτούς -ώστε να τους δίδονται επιπλεόν ερεθίσματα για περαιτέρω ενέργειες.

Εμείς θα μαζεύουμε υπογραφές ώστε όλη η πίεση μας να επικεντρώνεται στους αποδέκτες των επιστολών μας.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι όποιος νομίζει μπορεί να αποστέλει την επιστολή που υπογράφουμε στους Συλλόγους του Τόπου του για τύχόν αυτόνομη δραστηριοποίηση αυτών.

Link to post
Share on other sites

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι όποιος νομίζει μπορεί να αποστέλει την επιστολή που υπογράφουμε στους Συλλόγους του Τόπου του για τύχόν αυτόνομη δραστηριοποίηση αυτών.

Ως τι θα την αποστείλει κύριε Κώστα μας....???????

Ως αγανακτισμένος λογιστής....??????

Link to post
Share on other sites
Ως τι θα την αποστείλει κύριε Κώστα μας....??????? Ως αγανακτισμένος λογιστής....??????

Στέφανε όπως την έστειλα εγώ.

Θα με καλέσει το ΔΣ στην πρώτη συνεδρίαση και θα πώ τι θέλω. Αυτό έιναι όφελος.

Οποιος θέλει μπορέι να κάνει το ίδιο - αν θέλει -

Αν δεν έιναι αστείο το "ως αγανακτισμένος λογιστής" θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έιναι περίεργο να στέλνω επιστολή σε έναν Σύλλογο για ένα θέμα που με αφορά. Οπως δεν έιναι περίεργο να στείλω επιστολή στο Υπουργ Οικονομ για ένα φορολογικό έρωτημα. Ολα θα απαντηθούν να είσια σίγουρος. Εμείς έχουμε αρνητική προδιάθεση και περνούν ζωή και κότα και οι Συλλόγοι και οι Φορείς ...

Αλλά ας μην επικεντρωθούμε στο τι θα κάνουν οι άλλοι.

Εμείς έχουμε τα εξής προβλήματα τώρα:

Πόσους θα περιμενουμε να υπογράψουν;

Υπάρχει άλλη μέθοδος να μαζευτούν περισσότερες υπογραφές κάτωθι της επιστολής;

Θα περιμένουμε να βγάλουμε ΑΦΜ ή να την στέιλουμε έτσι (απλά ως πιλοτική) με τις υπογραφές μας μόνο.

Υ.Γ Στον Β25 - αν θυμάμαι αυτός το είπε - (ή ο san?): Δεν οπισθοχωρούμε και γινόμαστε άτιποι, σαν μια ομάδα Facebook. Προσπαθούμε να δούμε πως γίνεται, πως δουλεύει, που κολλάμε κ.τ.λ.

Εχω αρκετά ακόμα που θα γράψω στην κατηγορία. "Τεχνικά θέματα"

Link to post
Share on other sites
Στέφανε όπως την έστειλα εγώ.

Θα με καλέσει το ΔΣ στην πρώτη συνεδρίαση και θα πώ τι θέλω. Αυτό έιναι όφελος.

Οποιος θέλει μπορέι να κάνει το ίδιο - αν θέλει -

Αν δεν έιναι αστείο το "ως αγανακτισμένος λογιστής" θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έιναι περίεργο να στέλνω επιστολή σε έναν Σύλλογο για ένα θέμα που με αφορά. Οπως δεν έιναι περίεργο να στείλω επιστολή στο Υπουργ Οικονομ για ένα φορολογικό έρωτημα. Ολα θα απαντηθούν να είσια σίγουρος. Εμείς έχουμε αρνητική προδιάθεση και περνούν ζωή και κότα και οι Συλλόγοι και οι Φορείς ...

Αλλά ας μην επικεντρωθούμε στο τι θα κάνουν οι άλλοι.

Εμείς έχουμε τα εξής προβλήματα τώρα:

Πόσους θα περιμενουμε να υπογράψουν;

Υπάρχει άλλη μέθοδος να μαζευτούν περισσότερες υπογραφές κάτωθι της επιστολής;

Θα περιμένουμε να βγάλουμε ΑΦΜ ή να την στέιλουμε έτσι (απλά ως πιλοτική) με τις υπογραφές μας μόνο.

Υ.Γ Στον Β25 - αν θυμάμαι αυτός το είπε - (ή ο san?): Δεν οπισθοχωρούμε και γινόμαστε άτιποι, σαν μια ομάδα Facebook. Προσπαθούμε να δούμε πως γίνεται, πως δουλεύει, που κολλάμε κ.τ.λ.

Εχω αρκετά ακόμα που θα γράψω στην κατηγορία. "Τεχνικά θέματα"

Εχουν υποχρεωση να απαντηθει ειτε εχει μια υπογραφη απο κατω ειτε 100

Προτεινω να φυγει οπως το λες , πιλοτικα , για να δουμε και πως αντιμετωπιζονται απο μια ανεξαρτητη αρχη

Υ.Γ1 Ο εισαγγελεας εχει πηξει απο τις προσαγωγες ατομων με πρασινα παπουτσια , με φουτερ με κουκουλες και με κατοχους αδειων μπουκαλιων μπυρας για ανακυκλωση και θα μιλησουμε απο εβδομαδα.Εδειξε παντως ορεξη να μας κατευθυνει ( με την καλη την εννοια )

Υ.Γ.2 Κωστη συνεχισε τον αγωνα με τους συλλογους απλα για να επιβεβαιωσεις αυτο που υποστηριζω

Προσεχε ομως μην σου πουν οτι τους καπελωνεις

Link to post
Share on other sites