Jump to content

ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΧΑΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ


Recommended Posts

ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΕΚΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣΕΙ ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΧΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙ

ΑΘΕΩΡΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΟΛ Α.Π.Υ.?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Link to post
Share on other sites

08/03/2007, LP-078 , ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ PROSVASIS"

Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων - Φορολογικές υποχρεώσεις

Εκδοτική Επιμέλεια

1. Εισαγωγικά

Με τις διατάξεις της περ. ιζ’ της παρ. 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων έχει την υποχρέωση να τηρεί για κάθε μηχάνημα «Βιβλίο Έργων».

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του ΚΒΣ (Κύρος και αποδεικτική δύναμη βιβλίων και στοιχείων) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι τα βιβλία και τα στοιχεία της Β’ και Γ’ κατηγορίας κρίνονται ανακριβή όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά, δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει ή δεν επιδεικνύει στον τακτικό φορολογικό έλεγχο τα πρόσθετα βιβλία της παρ. 5 του άρθρου 10 ή δεν καταχωρεί τις συναλλαγές ή καταχωρεί σ’ αυτά ανακριβώς τα στοιχεία που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής.

Ακόμη, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του ΚΒΣ, προβλέπεται ότι οι πράξεις ή οι παραλείψεις της παραγράφου αυτής (δηλαδή της παρ. 4), για να συνεπάγονται εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, πρέπει να είναι μεγάλης έκτασης σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη των βιβλίων, ώστε να τα επηρεάζουν σημαντικά ή να καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο τον λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων.

Τα μηχανήματα έργων αποτελούν κινητό πράγμα. Όπως όμως και τα αυτοκίνητα οχήματα, έχουν υπαχθεί σε ειδικές ρυθμίσεις που τα διακρίνουν και τα διαφοροποιούν από τα λοιπά κινητά πράγματα. Επομένως και για τα μηχανήματα έργων, οι διατάξεις του Α.Κ. (άρθρα 947 επ.) που αναφέρονται στα κινητά πράγματα, εφαρμόζονται κατά το μέρος που δεν υφίσταται γι’ αυτά διαφορετική ρύθμιση στις ειδικές περί μηχανημάτων έργων διατάξεις. Πρέπει, όμως, να τονίσουμε εξαρχής ότι τα μηχανήματα έργων διαφέρουν ουσιωδώς από τα αυτοκίνητα οχήματα. Η διαφορετική αυτή αντιμετώπιση αφορά τόσο ως προς τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας και του τρόπου μεταβίβασης όσο και ως προς τις φορολογικές επιβαρύνσεις.

2. Έννοια του όρου «Μηχάνημα Έργων»

Η έννοια του όρου «Μηχάνημα Έργων», δίδεται στο άρθρο 2 του Ν.2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/Α’/23.3.1999). Σύμφωνα με διάταξη του άρθρου αυτού μηχάνημα έργων είναι το μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται για την κατασκευή και συντήρηση οδικών ή άλλων τεχνικών έργων. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει και τα οχήματα που προορίζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τον καθαρισμό και τη σήμανση των οδών. Δεν υπάγονται στην κατηγορία των μηχανημάτων έργων, θεωρούμενα ως αυτοκίνητα, τα μηχανοκίνητα οχήματα, εφόσον αυτά εκτελούν και μεταφορικό έργο επί των οδών της χώρας. Από τη διατύπωση της διάταξης αυτής προκύπτει ότι στην κατηγορία των μηχανημάτων έργων εμπίπτει μια σειρά οχημάτων που προορίζονται για τους σκοπούς που ορίζονται στη διάταξη αυτή.

3. Η υποχρέωση κατά τις διατάξεις του ΚΒΣ να τηρείται «Βιβλίο Έργων», για τα αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων

3.1. Οι σχετικές διατάξεις του ΚΒΣ

Με τις διατάξεις της περ. ιζ’ της παρ. 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων τηρεί για κάθε μηχάνημα βιβλίο έργων, στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του εργοδότη, τη διεύθυνση ή τη θέση του έργου, το είδος του έργου, το ποσό της αμοιβής που συμφωνείται και τη χρονολογία έναρξης και λήξης του έργου. Επί ωριαίας αμοιβής αναγράφεται κάθε φορά η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας.

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι οι επιτηδευματίες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων υποχρεούνται για κάθε ένα από αυτά να τηρούν ξεχωριστό θεωρημένο βιβλίο έργων, στο οποίο για κάθε έργο που αναλαμβάνουν και εκτελούν με το συγκεκριμένο μηχάνημα, καταχωρούν τα δεδομένα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές. Το βιβλίο αυτό τηρείται σε κάθε μηχάνημα έργων και ενημερώνεται με τα δεδομένα που προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις (ΕΥΟ 1082121/591/ΠΟΛ.1206/17.7.1996, παρ. 5, την οποία δημοσιεύουμε κατωτέρω μετά την παρ. 3).

3.2. Για ποια μηχανήματα έργων τηρείται βιβλίο έργων - Εξαιρέσεις

Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων για τα οποία τηρείται το βιβλίο είναι αυτά που παίρνουν αριθμό κυκλοφορίας από το ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας Επιτροπής Μετάταξης Οχημάτων Αμφισβητούμενου Χαρακτήρα και είναι τα αναφερόμενα σε σχετικό πίνακα της ΕΥΟ 1076761/538/0015/ΠΟΛ.1227/24.9.2002, που δημοσιεύεται αμέσως παρακάτω.

Πρακτικά, τα υπόψη οχήματα είναι αναγνωρίσιμα με κίτρινες πινακίδες.

Πίνακας Μηχανημάτων Έργων

[ΕΥΟ 1076761/538/0015/ΠΟΛ.1227/24.9.2002]

01 ΦΟΡΤΩΤΗΣ

02 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

03 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ

04 ΤΡΑΚΤΕΡ - ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ

05 ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ

06 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

07 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

08 ΓΕΡΑΝΟΣ

09 ΑΝΤΛΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

10 ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΑΥΤΟΦΟΡΤΩΝΟΜΕΝΗ

11 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ

12 ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ

13 ΣΦΥΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

14 ΑΣΦΑΛΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ (ΦΕΝΤΕΡΑΛ)

15 ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΛΑΚΚΩΝ

16 ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ (ΦΙΝΙΣΤΕΡ)

17 ΣΑΡΩΘΡΟ

18 ΑΠΟΞΕΣΤΗΣ (ΣΚΡΕΪΠΕΡ)

19 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ

20 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

21 ΓΟΜΩΤΗΣ

22 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

23 ΚΟΣΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

24 ΛΟΙΠΑ

25 ΓΕΡΑΝΟΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

26 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ

27 ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ

28 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΤΑΜΠΕΡ)

29 ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

30 ΧΙΟΝΟΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ

31 ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

32 ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

33 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ)

34 ΚΛΙΜΑΚΟΦΟΡΟ

35 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ

36 ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΚΤΗΣ

37 ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ

38 ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ

39 ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ

40 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

41 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

42 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

43 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

44 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

45 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ

46 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

47 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

48 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

49 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

50 ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΙΚΟ

51 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

52 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΤΡΕΝΩΝ

53 ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

54 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

55 ΓΕΡΑΝΟΣ - ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

56 ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

57 ΥΓΡΟΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΗΣ

58 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΥ

59 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

60 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ

61 ΨΗΦΙΔΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

62 ΑΦΡΟΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ

63 ΛΙΠΑΝΤΗΣ

64 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

65 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

66 ΠΡΕΣΑ ΣΚΡΑΠ

67 ΠΡΕΣΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

68 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

69 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

70 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΦΑΓΗΤΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Α/ΦΩΝ

71 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Α/ΦΩΝ

72 ΠΛΥΝΤΙΚΟ ΠΙΣΤΑΣ

73 ΟΛΙΣΘΗΡΟΜΕΤΡΟ

74 ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

75 ΜΕΤΑΤ. ΚΑΡΟΤΣ. ΑΠΟΣΚ. ΕΠΙΒ. Α/ΦΩΝ

76 ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ

77 ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ

78 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ Α/ΦΩΝ ΜΕ ΝΕΡΟ

79 ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

80 ΕΞΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

81 ΟΧΗΜΑ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

82 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ (refueller)

83 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Στην έννοια των αυτοκινούμενων μηχανημάτων δεν περιλαμβάνονται τα εργαλεία χειρός (αλυσιοπρίονα κ.λπ.) ή μη αυτοκινούμενα εργαλεία (ΕΥΟ 1089359/751/10.10.2000).

Επίσης, δεν θεωρούνται μηχανήματα έργων για την τήρηση βιβλίου έργων:

- Τα φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ., έστω και αν έχουν ανυψωτικό μηχάνημα (ΕΥΟ 1036299/226/8.4.1997).

- Τα φορτηγά αυτοκίνητα - βυτιοφόρα μεταφοράς σκυροδέματος, διότι δεν περιλαμβάνονται στην έννοια της «αυτοκινούμενης μπετονιέρας» (ΕΥΟ 1086701/629/0015/ΠΟΛ.1219/31.7.1996).

- Τα ρυμουλκούμενα κομπρεσέρ, δεδομένου ότι η διάταξη αναφέρεται σε αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων (ΕΥΟ 1092216/680/9.9.1996).

3.3. Το βιβλίο έργων

Τα αναφερόμενα παρακάτω περιέχονται στο υπ’ αριθ. 105061/27.5.2004 έγγραφο του ΣΔΟΕ (τώρα ΥΠΕΕ) που έχει θέμα: «Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του ΚΒΣ».

- Η υποχρέωση τήρησης βιβλίου έργων άρχισε από 1.8.1996.

- Το βιβλίο έργων τηρείται από τους εκμεταλλευτές αυτοκινούμενων μηχανημάτων, εφόσον εργάζονται σε τρίτους έναντι αμοιβής. Δηλαδή δεν τηρείται τέτοιο βιβλίο για (Ι.Χ.) μηχανήματα επιχειρήσεων που εργάζονται σε ίδια έργα.

- Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου έργων καταλαμβάνει και τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα μηχανήματα αυτά κατά την πώληση - τοποθέτηση των ειδών που εμπορεύονται (ΕΥΟ 1086701/629/0015/ΠΟΛ.1219/31.7.1996, την οποία δημοσιεύούμε κατωτέρω μετά την παρ. 3).

- Το βιβλίο αυτό τηρείται επί του αυτοκινούμενου μηχανήματος, ξεχωριστά για κάθε μηχάνημα ή συνενωμένο με στοιχείο διακίνησης για όλα τα μηχανήματα της επιχείρησης.

- Το βιβλίο έργων μπορεί να τηρείται συνενωμένο με το στοιχείο διακίνησης (Δ.Α. ή Τ.-Δ.Α.), με την προϋπόθεση ότι θα παρέχονται όλα τα δεδομένα τόσο του βιβλίου έργων όσο και του στοιχείου διακίνησης. Το συνενωμένο αυτό έντυπο πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλότυπο. Το πρωτότυπο παραδίδεται στον πελάτη, το δεύτερο αντίτυπο, που θα προορίζεται για το μηχάνημα, θα βρίσκεται στο χώρο λειτουργίας για όσο χρόνο διαρκεί η λειτουργία του μηχανήματος. Κατά τη θεώρηση του συνενωμένου εντύπου, θα γνωστοποιούνται οι αριθμοί των μηχανημάτων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση (ΕΥΟ 1086701/629/0015/ΠΟΛ.1219/31.7.1996).

- Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 1 της ΑΥΟΟ 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2.6.2003 ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ απαλλάσσονται της θεώρησης των φορολογικών στοιχείων αξίας του ΚΒΣ στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να αναγράφουν σ’ αυτά την αξία και τον αύξοντα αριθμό του φορολογικού στοιχείου που εκδίδεται μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του (ΕΥΟΟ 1068469/441/0015/ΠΟΛ.1100/11.7.2005, βλ. τεύχος «λογιστική prosvasis -2»).

Ενδεικτικό υπόδειγμα βιβλίων έργων

Από τις αναφερόμενες παραπάνω (3.1) διατάξεις του ΚΒΣ (άρθρο 10 παρ. 5 περ. ιζ’) για την τήρηση του βιβλίου έργων, προκύπτει ότι:

Υπόχρεοι είναι

Οι εκμεταλλευτές αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων για κάθε μηχάνημα.

Χρόνος ενημέρωσης

Με την έναρξη του έργου και σε περίπτωση ωριαίας αμοιβής, με την έναρξη και λήξη της εργασίας κάθε φορά.

Περιεχόμενο βιβλίου

Στο βιβλίο έργων καταχωρούνται:

- Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του εργοδότη.

- Η διεύθυνση ή η θέση του έργου.

- Το είδος του έργου.

- Το συμφωνούμενο ποσό της αμοιβής.

- Η χρονολογία έναρξης και λήξης του έργου.

- Η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας σε περίπτωση ωριαίας αμοιβής.

Παράδειγμα

Ενδεικτικό Υπόδειγμα Βιβλίου Έργων

α/α

Ονοματεπώνυμο

ή επωνυμία

Διεύθυνση

εργοδότη

Διεύθυνση και θέση έργου

Είδος έργου

Συμφωνηθείσα αμοιβή

Χρονολογία και ώρα

Αριθμός και αξία ΑΠΥ

Παρατηρήσεις

Έναρξης

Λήξης

1.

Σιδέρης Νικόλας, Σπάρτης 10, Περιστέρι

Παλαμά 16, Ζωγράφου

Εκχωμάτωση

200 ευρώ ημερησίως

5.7.2003

10.7.2003

2.

Νικολαϊδης Αντώνιος, Π. Μελά 3, Νίκαια

Μπότσαρη 8, Περιστέρι

Κατεδάφιση

25 ευρώ την ώρα

10.9.2003 12:00

10.9.2003 14:00

3.4. Περιπτωσιολογία

3.4.1. Κατασκευαστές δημόσιων ή ιδιωτικών έργων

Παρέλκει η τήρηση βιβλίου έργων από τους επιτηδευματίες που αναλαμβάνουν την κατασκευή έργων (δημόσιων ή ιδιωτικών) για τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν για την εκτέλεση τμήματος εργασιών (π.χ. εκσκαφές, επιχωματώσεις κ.λπ.) που εμπίπτει στο συνολικό έργο, το οποίο είτε κατασκευάζουν οι ίδιοι ή κοινοπραξία που συμμετέχουν (ΕΥΟ 1082121/591/ΠΟΛ.1206/17.7.1996, βλ. κατωτέρω).

3.4.2. Τοποθέτηση - άντληση ετοίμου σκυροδέματος

Για την τοποθέτηση - άντληση ετοίμου σκυροδέματος, δεδομένου ότι πρόκειται για παροχή υπηρεσίας και όχι για κατασκευή έργου, η επιχείρηση σε όλες τις περιπτώσεις έχει υποχρέωση τήρησης του βιβλίου έργων για την αντλία σκυροδέματος, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνει ιδιαίτερη αμοιβή ή όχι για την άντληση του σκυροδέματος. Όταν αναλαμβάνει την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση τήρησης του βιβλίου έργων για τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των έργων αυτών, ανεξάρτητα από το αν τα υλικά αυτά είναι ή όχι του πελάτη (έγγραφο 1089046/660/12.8.1996 του Υπουργείου Οικονομικών).

3.4.3. Ανάδοχος έργου

Ο ανάδοχος του έργου δεν έχει σε καμία περίπτωση υποχρέωση τήρησης του βιβλίου έργων, τόσο για τα δικά του μηχανήματα που χρησιμοποιεί, όσο και για τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν οι υπεργολάβοι για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν αναλάβει (ΕΥΟ 1082121/591/ΠΟΛ.1206/17.7.1996, βλ. κατωτέρω).

3.4.4. Υπεργολάβος

Ο υπεργολάβος δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου έργων για τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου ή τμήματος αυτού. Αν όμως η ανάθεση έργου σε υπεργολάβο αφορά παροχή υπηρεσίας (π.χ. εκσκαφές κ.λπ.) η οποία δεν χαρακτηρίζεται ως κατασκευή έργου, τότε υπάρχει υποχρέωση τήρησης του εν λόγω βιβλίου (έγγραφο 1084786/622/6.8.1998).

3.4.5. Παραχώρησης χρήσης λόγω μίσθωσης

Στην περίπτωση παραχώρησης της χρήσης λόγω μίσθωσης κ.λπ., την υποχρέωση τήρησης του ανωτέρω βιβλίου έχει εκείνος ο οποίος βάσει της σύμβασης έχει τη χρήση του μηχανήματος. Η σχετική σύμβαση πρέπει να έχει κατατεθεί στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ (ΕΥΟ 1082121/591/ΠΟΛ.1206/17.7.1996, βλ. κατωτέρω).

3.4.6. Μη ενημέρωση του βιβλίου έργων για έργα που έχει καταρτιστεί σχετικό συμφωνητικό και έχει κατατεθεί στη ΔΟΥ του εκμεταλλευτή του μηχανήματος και αντίγραφο αυτού βρίσκεται επί του μηχανήματος

Όπως προκύπτει από τις αναφερόμενες παραπάνω διατάξεις για την υποχρέωση του βιβλίου έργων (βλ. παρ. 3.1) αλλά και την ΕΥΟ 1082121/591/ΠΟΛ.1206/17.7.1996, το βιβλίο αυτό τηρείται σε κάθε μηχάνημα έργου και ενημερώνεται με τα δεδομένα που προβλέπονται από τις υπόψη διατάξεις, ανεξάρτητα αν για την εκτέλεση του έργου που εκτελείται καταρτίσθηκε συμφωνητικό μεταξύ αυτών και του εργοδότη και ανεξάρτητα αν αυτό κατατέθηκε στη ΔΟΥ (του εργοδότη ή του επιτηδευματία).

Όμως η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη και τις αντικειμενικά δύσκολες συνθήκες τήρησης του βιβλίου έργων, την ανάγκη διευκόλυνσης των υποχρέων αλλά και την εξασφάλιση των ελεγκτικών επαληθεύσεων των συγκεκριμένων συναλλαγών (στόχος που επιτυγχάνεται και με την κατάρτιση συμφωνητικού), παρείχε ορθώς με την ΕΥΟΟ 1068469/441/0015/ΠΟΛ.1100/11.7.2005, τη δυνατότητα μη ενημέρωσης του βιβλίου έργων για συγκεκριμένο έργο με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

- Για το έργο που αναλαμβάνεται να εκτελεστεί, έχει καταρτισθεί και κατατεθεί στη ΔΟΥ του εκμεταλλευτή του μηχανήματος συμφωνητικό (ανεξάρτητα αν όμοιο συμφωνητικό έχει κατατεθεί από τον εργοδότη σε άλλη ΔΟΥ), από το οποίο βέβαια προκύπτουν τα δεδομένα που απαιτείται να αναγράφονται στο βιβλίο έργων.

- Αντίγραφο αυτού του συμφωνητικού θα βρίσκεται επί του μηχανήματος από την έναρξη και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και θα τίθεται άμεσα στη διάθεση του ελέγχου, θα διαφυλάσσεται δε για όσο χρόνο ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ.

- Στο αντίγραφο του συμφωνητικού θα αναγράφεται πριν από την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου ο αριθμός του μηχανήματος έργου που θα χρησιμοποιείται, εφόσον δεν προκύπτει από αυτό.

- Επί μεταβολής κρίσιμων όρων του συμφωνητικού (π.χ. χρονική διάρκεια του έργου, ύψος αμοιβής κ.λπ.), πρέπει να κατατίθεται στη ΔΟΥ νέο συμφωνητικό και, αντίγραφο αυτού καθώς και του αρχικού να βρίσκεται επί του μηχανήματος.

- Επισημαίνεται ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν θα ενημερώνεται το βιβλίο έργων λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων που προαναφέρονται, επειδή τα συμφωνητικά ουσιαστικά αναπληρώνουν το βιβλίο έργων, εκδίδονται αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών βάσει της ΑΥΟΟ 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2.6.2003, ο α/α και η αξία των οποίων θα αναγράφονται μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή τους σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο του οικείου συμφωνητικού.

ΕΥΟ 1082121/591/ΠΟΛ.1206/17.7.1996

Κοινοποίηση των διατάξεων του Π.Δ.134/1996 (ΦΕΚ 105/Α’) «τροποποίηση και συμπλήρωση μερικών διατάξεων του Π.Δ.186/1992 “Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων” όπως ισχύει»

Από το κείμενο της εγκυκλίου δημοσιεύεται η παρ. 5 «Βιβλίο Έργων» του άρθρου 7 που έχει τον τίτλο «Πρόσθετα Βιβλία».

Με τις διατάξεις της νέας περ. ιζ' της παρ. 5 του άρθρου 10, θεσπίζεται υποχρέωση τήρησης θεωρημένου βιβλίου έργων από τους εκμεταλλευτές αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων, για κάθε μηχάνημα, στο οποίο καταχωρούνται:

α) Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του εργοδότη.

β) Η διεύθυνση ή η θέση του έργου.

γ) Το είδος του έργου.

δ) Το ποσό της αμοιβής που συμφωνείται και

ε) Η χρονολογία έναρξης και λήξης του έργου.

Επί ωριαίας αμοιβής αναγράφεται κάθε φορά η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας.

Το βιβλίο αυτό τηρείται επί του μηχανήματος.

Κατά τη θεώρηση, στην πράξη αυτής, εκτός των άλλων θα αναγράφεται απαραίτητα και ο αριθμός του μηχανήματος.

Μηχανήματα έργων για την εφαρμογή της παραπάνω υποχρέωσης, θεωρούνται εκείνα τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α’).

[Παραλείπεται ο Πίνακας (50) Μηχανημάτων, διότι ισχύει πλέον ο Πίνακας της ΕΥΟ 1076761/538/0015/ΠΟΛ.1227/24.9.2002 που περιλαμβάνει 83 μηχανήματα έργων].

Υποκείμενος στις υποχρεώσεις της διάταξης αυτής είναι εκείνος ο οποίος αποκτά έσοδα από την εκμετάλλευση των μηχανημάτων αυτών (παροχή υπηρεσίας).

Παρέλκει η τήρηση του ανωτέρω βιβλίου από τους επιτηδευματίες που αναλαμβάνουν την κατασκευή έργων (δημόσιων ή ιδιωτικών), για τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν για την εκτέλεση τμήματος εργασιών (π.χ. εκσκαφές, επιχωματώσεις κ.λπ.) που εμπίπτει στο συνολικό έργο, το οποίο είτε κατασκευάζουν οι ίδιοι ή κοινοπραξία που συμμετέχουν.

Μίσθωση με παραχώρηση χρήσης

Στην περίπτωση παραχώρησης της χρήσης λόγω μίσθωσης κ.λπ., την υποχρέωση τήρησης του ανωτέρω βιβλίου έχει εκείνος, ο οποίος έχει βάσει της σύμβασης τη χρήση. Το πρόσωπο αυτό, εφόσον εμπίπτει στην παραπάνω εξαίρεση (κατασκευαστής δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων), δεν έχει υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αυτού και στην περίπτωση αυτή. Τα ανωτέρω πρέπει να αποδεικνύονται από σύμβαση, η οποία να έχει κατατεθεί στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ.

Τέλος, εφιστάται η προσοχή των ελεγκτικών οργάνων, πριν από τον καταλογισμό παραβάσεων να εξετάζουν στις ανωτέρω περιπτώσεις τις σχετικές άδειες ή άλλα στοιχεία (συμβάσεις, κοινοπρακτικά κ.λπ.), ώστε να μην καταλογίζονται παραβάσεις σε πρόσωπα μη υποκείμενα στην παραπάνω υποχρέωση.

Υπόδειγμα Βιβλίου Έργων

[Άρθρο 10 παρ. 5 περ. ιζ’)

Ισοπεδωτής Νο ......

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

ή επωνυμία και

διεύθυνση του

εργοδότη

Διεύθυνση ή

θέση έργου

Είδος έργου

Ποσό

συμφωνημένης αμοιβής

Χρονολογία

Παρατηρήσεις

Έναρξης έργου

Λήξης έργου

1.

Α.Ε. «Τεχνική»

Βουκουρεστίου 50 - Αθήνα

15ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας

Ισοπεδώσεις, επιχωματώσεις τμήματος οδού

500.000

8.8.1996

14.8.1996

2.

Δ. Δημητρίου

Βεΐκου 40, Γαλάτσι

Ελπίδος 30 Ψυχικό

Ισοπέδωση οικοπέδου

200.000

13.8.1996

3.

Ε. Ευθυμίου

Λ. Πεντέλης 30

Λ. Πεντέλης 30

Βριλήσσια

Διαμόρφωση ελευθ. χώρων

30.000/ώρα

15.8.1996 από 5 μ.μ.

15.8.1996 έως 8 μ.μ.

ΕΥΟ 1086701/629/0015/ΠΟΛ.1219/31.7.1996

Βιβλίο αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων

Με αφορμή ερωτήματα και σε συνέχεια της ΕΥΟ 1082121/591/ΠΟΛ.1206/17.7.1996, παρέχονται οι παρακάτω πρόσθετες διευκρινίσεις, όσον αφορά την υποχρέωση τήρησης του πρόσθετου βιβλίου αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων.

Υποχρέωση τήρησης του πρόσθετου αυτού βιβλίου υφίσταται και για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τα μηχανήματα που αναφέρονται στην παραπάνω εγκύκλιο, ακόμη και όταν τα χρησιμοποιούν κατά την πώληση των ειδών που εμπορεύονται π.χ. χρήση αντλίας κατά την πώληση σκυροδέματος.

Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνεται το τηρούμενο πρόσθετο βιβλίο ανεξάρτητα εάν εισπράττεται ή όχι ιδιαίτερη αμοιβή, με σχετική παρατήρηση στη στήλη του ποσού της αμοιβής.

Με την ευκαιρία αυτή διευκρινίζεται ότι στην έννοια της «μπετονιέρας αυτοκινούμενης» (α/α 10) που αναφέρεται στον πίνακα του άρθρου 7 της ΕΥΟ 1082121/591/ΠΟΛ.1206/17.7.1996 δεν περιλαμβάνεται το φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο μεταφοράς σκυροδέματος.

Ενόψει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 19 του ΚΒΣ και προς διευκόλυνση των συναλλαγών αυτών παρέχεται η δυνατότητα μη τήρησης ιδιαίτερου βιβλίου αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων και να τηρείται συνενωμένο με το στοιχείο διακίνησης (Δ.Α. ή Τ.-Δ.Α.) και να παρέχονται όλα τα δεδομένα τόσο του βιβλίου έργων όσο και του στοιχείου διακίνησης. Το συνενωμένο αυτό έντυπο πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλότυπο δεδομένου ότι το πρωτότυπο παραδίδεται στον παραλήπτη - πελάτη, για να υπάρχει έτσι η δυνατότητα στο δεύτερο αντίγραφο το οποίο θα προορίζεται για το μηχάνημα (π.χ. αντλία) να αναγράφονται τα συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται. Το αντίγραφο αυτό θα βρίσκεται για όσο χρόνο διαρκεί η λειτουργία του μηχανήματος στο χώρο λειτουργίας. Κατά τη θεώρηση του συνενωμένου Δ.Α. με το βιβλίο αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων, θα γνωστοποιούνται οι αριθμοί των μηχανημάτων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Είναι δυνατή η θεώρηση περισσοτέρων σειρών όσων και των μηχανημάτων ή η εκ των υστέρων γνωστοποίηση του αριθμού νέου μηχανήματος για το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ήδη θεωρημένο στέλεχος.

4. Τα τέλη μηχανημάτων έργων (μετά και τον Ν.3481/2006 - ΦΕΚ 162/Α’/2.8.2006)

Γενικά

Όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω, ως «Μηχανήματα Έργων» νοούνται κατά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.2699/1999) τα μηχανήματα (όπως εκσκαφείς, γερανοί, περονοφόρα οχήματα κ.λπ.), τα οποία χρησιμοποιούνται αφενός μέσα σε εργοτάξια κατασκευής έργων ή και γενικότερα σε κλειστούς χώρους, όπως λατομεία, βιομηχανίες κ.λπ. και είτε κυκλοφορούν σε δημόσιους δρόμους είτε όχι.

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α’/1992) επιβλήθηκαν τέλη ταξινόμησης, έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας καθώς και χρήσης των μηχανημάτων έργων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α’/2006) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2052/1992.

Τα τέλη που επιβάλλονται στα μηχανήματα έργων και, όπως προείπαμε, προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2052/1992 διακρίνονται στις παρακάτω δύο κατηγορίες:

Τα εφάπαξ τέλη για:

- τη χορήγηση έγκρισης του τύπου των μηχανημάτων,

- την απογραφή - ταξινόμηση, τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας των μηχανημάτων και

- την αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας ή πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων ή αμφοτέρων.

Το ετήσιο τέλος χρήσης μηχανημάτων έργων.

4.1. Τα τέλη μηχανημάτων έργων όπως διαμορφώθηκαν με τις διατάξεις του Ν.3481/2006

Με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 10 παρ. 8 του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α’) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (βλ. ΕΥΟΟ 1110713π.ε./843π.ε./Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1004/5.1.2007, τεύχος «λογιστική prosvasis -73») αντικαταστάθηκε το άρθρο 20 του Ν.2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α’) και τα τέλη που επιβάλλονται στα μηχανήματα έργων όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 84, 87, 88 και 90 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’), ανακαθορίζονται και εφαρμόζονται από το ημερολογιακό έτος 2007 και επόμενα ως εξής:

α) Εφάπαξ τέλος για τη χορήγηση έγκρισης του τύπου των μηχανημάτων έργων 250 ευρώ (από 150 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως).

Το τέλος της περίπτωσης αυτής εισπράττεται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) και αποδίδεται στον λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό 26806/0. Η απόδειξη είσπραξης του τέλους αυτού επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Κώδικα Χαρτοσήμου, δεδομένου ότι το ΤΕΟ λειτουργεί πλέον ως Α.Ε. (Ν.2938/2001).

β) Εφάπαξ τέλος για την απογραφή - ταξινόμηση, τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας των μηχανημάτων έργων 150 ευρώ (από 90 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως).

Το τέλος της περίπτωσης αυτής εισάγεται στον κρατικό προϋπολογισμό και, σύμφωνα με την απαλλακτική διάταξη της παρ. 19, εδάφιο δεύτερο του άρθρου 15 του Κώδικα Χαρτοσήμου, δεν επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου.

γ) Εφάπαξ τέλος για την αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας ή πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων ή αμφοτέρων 75 ευρώ (από 45 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως).

Το τέλος της περίπτωσης αυτής εισάγεται στον κρατικό προϋπολογισμό και, σύμφωνα με την απαλλακτική διάταξη της παρ. 19, εδάφιο δεύτερο του άρθρου 15 του Κώδικα Χαρτοσήμου, δεν επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου.

δ) Ετήσιο τέλος χρήσης μηχανημάτων έργων 1,50 ευρώ (αντί του 1 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως) ανά αγγλικό ίππο, η ισχύς του οποίου μετράται σε DIN και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 150 ευρώ (από 100 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα). Αν το μηχάνημα διαθέτει δύο ή περισσότερους κινητήρες, για τον υπολογισμό του τέλους αυτού λαμβάνεται υπόψη μόνο ο κινητήρας με τη μεγαλύτερη ιπποδύναμη.

Το τέλος της περίπτωσης αυτής εισπράττεται υπέρ του ΤΕΟ και αποδίδεται σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το τέλος αυτό επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Κώδικα Χαρτοσήμου, δεδομένου ότι το ΤΕΟ λειτουργεί πλέον ως Α.Ε. (Ν.2938/2001).

4.2. Τρόπος καταβολής και υπόχρεοι για την καταβολή των τελών (εφάπαξ τελών και ετήσιου τέλους χρήσης)

Με τις νέες ρυθμίσεις (άρθρο 6 του Ν.3481/2006) ορίστηκε ότι, από την επιβολή των παραπάνω τελών (δηλαδή των εφάπαξ τελών καθώς και του ετήσιου τέλους χρήσης - βλ. ανωτέρω παρ. 4.1), απαλλάσσεται μόνο το Δημόσιο. Δεν ισχύουν ως προς το θέμα αυτό διατάξεις που απονέμουν τα προνόμια του Δημοσίου σε άλλα νομικά πρόσωπα.

Με το προηγούμενο καθεστώς (δηλαδή αυτό που ίσχυε πριν τις ρυθμίσεις του Ν.3481/2006) από την επιβολή των προαναφερόμενων τελών (εφάπαξ και ετήσιο) δεν απαλλασσόταν κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ήταν κάτοχος μηχανήματος έργων, σε οποιονδήποτε χώρο και αν χρησιμοποιείτο αυτό.

4.2.1. Εφάπαξ τέλη (παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του Ν.2052/1992 όπως ισχύουν μετά και τον Ν.3481/2006)

Τα εφάπαξ τέλη, δηλαδή τα τέλη:

α) για τη χορήγηση της έγκρισης του τύπου των μηχανημάτων έργων ποσού 250 ευρώ,

β) για την απογραφή - ταξινόμηση, τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και τη χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας αυτών ποσού 150 ευρώ και

γ) για την αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας ή των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας ή αμφοτέρων ποσού 75 ευρώ,

καταβάλλονται σε ΔΟΥ, με βάση σημειώματα των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που θα προσκομίζει ο υπόχρεος.

Τα τέλη των περ. β’ και γ’ της προηγούμενης παραγράφου εισάγονται στον κρατικό προϋπολογισμό σε ίδιο φορέα και κωδικό αριθμό.

Τα τέλη της περ. α’ της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται υπέρ του ΤΕΟ και του αποδίδονται σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσά.

4.2.2. Ετήσιο τέλος χρήσης (παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 20 του Ν.2052/1992, όπως ισχύουν μετά και τον Ν.3481/2006)

Το τέλος χρήσης καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση. Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. παρ. 4.1δ’) το ετήσιο τέλος χρήσης εισπράττεται υπέρ της εταιρείας «Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Α.Ε.» και αποδίδεται σε λογαριασμό που η εταιρεία τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Με τις νέες διατάξεις των ρυθμίσεων του Ν.3481/2006 τα τέλη χρήσης επιβάλλονται πλέον στους κατόχους των μηχανημάτων που κυκλοφορούν (ως εκ του σκοπού τους) στις δημόσιες οδούς, ενώ απαλλάσσονται περιοριστικά συγκεκριμένες κατηγορίες μηχανημάτων έργων που δεν μπορούν (δεν επιτρέπεται) να κυκλοφορούν στις οδούς.

Δηλαδή, ως προς το τέλος χρήσης υπάρχει διάκριση μεταξύ των μηχανημάτων έργων που κυκλοφορούν στις δημόσιες οδούς της χώρας και αυτών που δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν, αλλά παραμένουν και λειτουργούν μέσα σε κλειστούς χώρους (εργοτάξια, βιομηχανίες και βιοτεχνίες, λατομεία κ.λπ.). Τα τέλη χρήσης, όπως και τα αντίστοιχα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων έχουν χαρακτήρα ανταποδοτικό, δηλαδή επιβάλλονται για να αντισταθμίσουν οικονομικά τις δαπάνες που καταβάλλει η πολιτεία προς χάρη των χρηστών, κυρίως με την κατασκευή και συντήρηση των οδών στις οποίες κυκλοφορούν, συνεπώς δεν πρέπει να βαρύνουν τους ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν κυκλοφορούν ως εκ της κατασκευής τους σε δημόσιους δρόμους.

Σημείωση: Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του Ν.3481/2006, η οποία παρατίθεται στο τέλος της παρούσας ανάλυσης.

Ακόμη, με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 20 του Ν.2052/1992, όπως ισχύει, απαγορεύεται σε κατόχους μηχανημάτων έργων που δεν καταβάλλουν τα προβλεπόμενα τέλη χρήσης να κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της χώρας. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου, σε ύψος διπλάσιο του ετήσιου τέλους χρήσης, όπως αυτό υπολογίζεται (βλ. ανωτέρω παρ. 4.1δ’).

Απαλλαγές μηχανημάτων από την επιβολή του ετήσιου τέλους χρήσης

Από την επιβολή των τελών χρήσης απαλλάσσονται τα ερπυστριοφόρα πάσης φύσεως, οι κυλιόμενοι κύλινδροι και τα περονοφόρα, ανεξάρτητα αν κινούνται με κινητήρες ηλεκτρικούς ή εσωτερικής καύσης. Στις περιπτώσεις αυτές τίθεται ειδική επισημείωση στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος περί απαγόρευσης κυκλοφορίας του στις οδούς της χώρας (παρ. 3, άρθρο 20 του Ν.2052/1992, όπως ισχύει, καθώς και ΕΥΟΟ ΠΟΛ.1004/5.1.2007 - βλ. τεύχος «λογιστική prosvasis -73»).

Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους χρήσης

Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους χρήσης μηχανήματος έργων είναι ο φερόμενος ως κάτοχος στην άδεια κυκλοφορίας του.

Σχετικά με τον υπόχρεο για την πληρωμή των τελών χρήσης, διευκρινίζεται ότι το πρόσωπο αυτό είναι ο αναφερόμενος στην άδεια κυκλοφορίας και όχι ο πιθανώς διαφορετικός ιδιοκτήτης αυτού. Η διευκρίνιση είναι απαραίτητη, επειδή τα μηχανήματα έργων στην πράξη μεταβιβάζονται με απλή συμφωνία των ενδιαφερόμενων και παρότι προβλέπεται υποχρέωση του νέου κατόχου να προβεί σε αλλαγή των στοιχείων της άδειας, αυτό πολλές φορές παραλείπεται. Με άλλα λόγια οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι με την απλή συμφωνία δεν επέρχεται μεταβίβαση. Μεταβίβαση επέρχεται όταν τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία που την αναφέρουμε παρακάτω στην παρ. 4.6.

Ως προς τον υπόχρεο για την καταβολή του τέλους της ετήσιας χρήσης μηχανήματος έργων, τη βεβαίωση και είσπραξη αυτού, την έκπτωση λόγω ακινησίας και την επιβολή κυρώσεων λόγω φορολογικών παραβάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά ως προς τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και την επιβολή κυρώσεων στους κατόχους αυτών, καθώς και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Επισημαίνεται ότι δεν χορηγείται φορολογική ενημερότητα στους οφειλέτες τελών χρήσης μηχανημάτων έργων.

Εφόσον ως προς τον υπόχρεο για την καταβολή του τέλους ετήσιας χρήσης μηχανημάτων έργων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά ως προς τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, εφαρμόζονται επομένως και οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2367/1953, σύμφωνα με τις οποίες υπόχρεος είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Επίσης, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του ίδιου άρθρου σύμφωνα με τις οποίες επί μεταβίβασης αυτοκινήτου κατά χρήση και εκμετάλλευση, της κυριότητας αυτού παρακρατούμενης από τον πωλητή, αυτοί στους οποίους μεταβιβάζεται η χρήση και εκμετάλλευση είναι υπόχρεοι για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τον εκμεταλλευτή του αυτοκινήτου (και επομένως και του μηχανήματος έργων) ευθύνεται αλληλέγγυα για την καταβολή των τελών και ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Εξάλλου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2948/2001, οι οποίες ισχύουν, λόγω παραπομπής σ’ αυτές και για τα μηχανήματα έργων, για το τέλος χρήσης και το τυχόν πρόστιμο ευθύνονται εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες.

Όπως ήδη αναφέρθηκε το Δημόσιο απαλλάσσεται από την καταβολή τελών χρήσης μηχανημάτων έργων.

4.3. Ακινησία μηχανημάτων έργων - Περιορισμός του ετήσιου τέλους χρήσης

Ακινησία ονομάζουμε την κατάσταση του μηχανήματος έργων, κατά την οποία αναγνωρίζεται ότι τούτο δεν βρίσκεται σε κίνηση από φορολογικής πλευράς. Και προκειμένου περί μηχανημάτων έργων, η ακινησία από φορολογικής πλευράς είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα από την πραγματική ακινησία του μηχανήματος, από την μη κίνηση ή μη λειτουργία του μηχανήματος που οφείλεται σε μη επιθυμία του κατόχου να το κινήσει ή σε βλάβη του μηχανήματος κ.λπ., που δεν συνοδεύεται όμως και από την τήρηση της διαδικασίας ακινησίας που ορίζεται στο νόμο. Έτσι, η ασθένεια του κατόχου του αυτοκινήτου, η απουσία του στην αλλοδαπή ή άλλα ανάλογα γεγονότα, δεν τον απαλλάσσουν από την υποχρέωση της καταβολής του τέλους χρήσης.

Η ακινησία των μηχανημάτων έργων διακρίνεται σε εκούσια και αναγκαστική.

Η ακινησία είτε εκούσια είτε αναγκαστική απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος από την καταβολή του τέλους χρήσης.

Ως προς τον ελάχιστο χρόνο ακινησίας ισχύουν όσα και για τα φορτηγά αυτοκίνητα.

Από 1.1.2002 ο ελάχιστος χρόνος ακινησίας είναι το ημερολογιακό εξάμηνο.

Παραδείγματα

- Μηχάνημα έργων που βρίσκεται σε ακινησία ολόκληρο το ημερολογιακό εξάμηνο, δηλαδή ακινησία για έξι (6) μήνες είτε όλο το χρονικό διάστημα από 1/1 μέχρι 30/6 είτε ομοίως από 1/7 μέχρι 31/12, απαλλάσσει τον υπόχρεο από την καταβολή τέλους χρήσης, αντίστοιχα για το α’ εξάμηνο (1/1-30/6) ή το β’ εξάμηνο (1/7-31/12).

- Μηχάνημα έργων που βρίσκεται σε ακινησία για όλο το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, από 1/3 μέχρι 31/8, δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την καταβολή τέλους χρήσης αφού η συγκεκριμένη χρονική περίοδος ακινησίας δεν αντιστοιχεί στο ημερολογιακό εξάμηνο που απαιτεί ο νόμος για την απαλλαγή, δηλαδή ή όλο το χρονικό διάστημα 1/1-30/6 (α’ εξάμηνο) ή όλο το χρονικό διάστημα 1/7-31/12 (β’ εξάμηνο).

- Μηχάνημα έργων βρίσκεται σε ακινησία όλο το χρονικό διάστημα από 1/1 μέχρι 30/9. Η περίοδος αυτή περιέχει το α’ ημερολογιακό εξάμηνο (1/1-30/6) και επομένως για το εξάμηνο αυτό υπάρχει απαλλαγή τέλους χρήσης

Περαιτέρω, το ετήσιο τέλος χρήσης περιορίζεται κατά 50% για έναν από τους παρακάτω λόγους:

- Το μηχάνημα έργων να μην κυκλοφόρησε ολόκληρο το β’ ημερολογιακό εξάμηνο λόγω διαγραφής του μέσα στο α’ ημερολογιακό εξάμηνο.

- Το μηχάνημα έργων να τέθηκε σε κυκλοφορία οποιαδήποτε ημερομηνία μέσα στο β’ ημερολογιακό εξάμηνο, οπότε πληρώνονται τέλη χρήσης μόνο για το β’ εξάμηνο.

- Το μηχάνημα έργων να έχει τεθεί σε ακινησία για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο (α’ ή β’ εξάμηνο).

Τονίζεται εδώ ότι μόνη η παλαιότητα του μηχανήματος έργων δεν αποδεικνύει την ακινησία ή την καταστροφή. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να υπάρξει κανόνας με βάση τον οποίο, μετά παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, το μηχάνημα να θεωρείται κατεστραμμένο, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και επομένως κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά για να διαπιστωθεί εάν πράγματι το μηχάνημα είναι κατεστραμμένο, καθώς και από πότε καταστράφηκε. Ισχύει δηλαδή ό,τι και για τα αυτοκίνητα, δεδομένου ότι το θέμα αυτό αποτελεί στην ουσία αναγκαστική ακινησία.

4.4. Τακτοποίηση των προσώπων εκείνων που εμφανίζονται σε δημόσια έγγραφα να είναι κάτοχοι μηχανημάτων ενώ έχουν παύσει την κατοχή πριν την 1.1.1993

Με τις νέες διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2052/1992, όπως αυτές τέθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.3481/2006, καθιερώθηκε διαδικασία για τη διαγραφή των μηχανημάτων έργων που οι κάτοχοί τους στερήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο την κατοχή πριν το έτος 1993, προκειμένου να θεραπευθούν τα πλείστα προβλήματα που δημιούργησαν και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να δημιουργούν οι ασάφειες του νομικού πλαισίου στους πρώην ιδιοκτήτες, τους κληρονόμους τους και τη Διοίκηση.

Στην ουσία ο κύριος λόγος της νέας αυτής ρύθμισης είναι ότι κάποιοι φερόμενοι από τα μητρώα και τις άδειες να είναι κάτοχοι μηχανημάτων έργων, ενώ στην πραγματικότητα είχαν παύσει να είναι, θεωρούνταν ακόμη υπόχρεοι με όλες τις συνέπειες (καταβολή τέλους χρήσης, υποχρέωση για την προσφορά υπηρεσιών σε περιπτώσεις εκχιονισμού κ.λπ.).

Ειδικότερα η σχετική με αυτό το θέμα νέα παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.2052/1992 ορίζει ότι:

«6. Οι εμφανιζόμενοι στα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών ως κάτοχοι μηχανημάτων έργων μπορούν, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο στερήθηκαν την κατοχή μηχανήματος πριν από την 1.1.1993 να υποβάλουν αίτηση για τη διαγραφή του μηχανήματος, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

Λόγοι διαγραφής του μηχανήματος είναι ιδίως η αχρήστευσή του ή η καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο απώλεια της κατοχής, που αποδεικνύεται κατά την ελεύθερη κρίση της συνιστώμενης κατά τις κατωτέρω διατάξεις Επιτροπής καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο, ακόμα και με μάρτυρες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και διαβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων τριμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους, η οποία αποφαίνεται επί των αιτήσεων. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι λεπτομέρειες της σχετικής διαδικασίας».

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι αναμένεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ της υπ’ αριθ. Δ13ε/1764/29.1.2007 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία αποφασίζονται τα ακόλουθα:

α) Καθορισμός υποβολής δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή μηχανημάτων έργων πριν την 1.1.1993.

β) Συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση και εκδίκαση των παραπάνω δικαιολογητικών.

γ) Παράταση της προθεσμίας της παραπάνω διαδικασίας μέχρι 2.12.2007.

4.5. Περιπτώσεις απαγόρευσης εκτέλεσης μεταφορικού έργου σε κατόχους μηχανημάτων έργων

Με τις νέες διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν.2052/1992, όπως αυτές τέθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.3481/2006, καθιερώθηκε απαγόρευση εκτέλεσης μεταφορικού έργου σε κατόχους μηχανημάτων έργων, εκτός αν τούτο επιτρέπεται ρητά από τις οικείες διατάξεις και καθορίστηκαν ποινές για τους παραβάτες.

Επίσης ρυθμίστηκε η επιβολή ποινών στους κατόχους μηχανημάτων έργων που κυκλοφορούν σε δημόσιες οδούς παρόλο που η άδεια κυκλοφορίας τους δεν το επιτρέπει.

Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι:

«7. Απαγορεύεται στους κατόχους μηχανημάτων έργων να εκτελούν μεταφορικό έργο στις οδούς της Χώρας, εκτός αν τούτο επιτρέπεται από τις οικείες διατάξεις και έχει καταχωρισθεί σχετική σημείωση στην άδεια κυκλοφορίας ή προκύπτει από ειδική νόμιμη άδεια. Όποιος κάτοχος μηχανήματος έργου εκτελεί μεταφορικό έργο χωρίς σχετική άδεια, τιμωρείται με πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου, ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής τιμωρείται με πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) μήνες».

Περαιτέρω, όπως ήδη ειπώθηκε, με τις διατάξεις της παρ. 8 του νέου άρθρου 20 του Ν.2052/1992, όπως αυτές τέθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.3481/2006, επιβάλλεται η απαγόρευση κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της χώρας στους κατόχους μηχανημάτων έργων που δεν καταβάλλουν τα προαναφερόμενα τέλη χρήσης. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του ετήσιου τέλους χρήσης, που εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της ανωτέρω παρ. 8 ορίζεται ότι:

«8. Απαγορεύεται σε κατόχους μηχανημάτων έργων που δεν καταβάλλουν τέλη χρήσης, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος, να κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της Χώρας. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου, σε ύψος διπλάσιο του ετήσιου τέλους χρήσης, όπως αυτό υπολογίζεται κατά την παράγραφο 3». Για το υπόψη πρόστιμο υπενθυμίζεται ότι, όπως ορίζεται στην παρ. 3, στα μηχανήματα έργων επιβάλλεται ετήσιο τέλος χρήσης, που υπολογίζεται σε 1,5 ευρώ ανά ίππο (αγγλικό) κινητήρα, η ισχύς του οποίου μετράται κατά DIN και δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εκατονταπλάσιου του τέλους που αναλογεί στον έναν ίππο. Αν το μηχάνημα διαθέτει δύο ή περισσότερους κινητήρες, για τον υπολογισμό του τέλους αυτού λαμβάνεται υπόψη μόνο ο κινητήρας με τη μεγαλύτερη ιπποδύναμη.

4.6. Απογραφή, ταξινόμηση κ.λπ. όταν μεταβιβάζεται μηχάνημα έργων

Όπως έχει δεχθεί το ΥΠΕΧΩΔΕ, σε περίπτωση μεταβίβασης μηχανήματος έργων, για την απογραφή, ταξινόμηση, χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κ.λπ., ο νέος κάτοχος του μηχανήματος πρέπει να εφοδιασθεί με νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του, πρέπει, δηλαδή, να γίνει αναταξινόμηση της αρχικής άδειας κυκλοφορίας, χωρίς όμως να απαλλάσσεται ο παλαιός κάτοχος της ευθύνης για τη μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας του υπόψη μηχανήματος από το όνομά του στο όνομα του νέου κατόχου.

Ο παλαιός κάτοχος οφείλει να επιστρέψει την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση (αναταξινόμηση) αυτής στο όνομα του νέου κατόχου και να ενημερωθεί το μητρώο των μηχανημάτων έργων.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της μεταβίβασης (π.χ. απλή πώληση), δηλαδή χωρίς την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του νέου κατόχου, δεν επέρχεται και μεταβίβαση της κυριότητας του υπόψη μηχανήματος. Επομένως, σε περίπτωση ατυχήματος με το μηχάνημα, οι ποινικές ευθύνες βαρύνουν εκείνον στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η τελευταία άδεια κυκλοφορίας. Η μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του νέου κατόχου αποτελεί το βασικό στοιχείο κυριότητας, δεδομένου ότι η κτήση με τιμολόγιο πώλησης ή με συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης, δεν αρκεί για τη νόμιμη χρήση αυτού.

4.7. Καταστροφή, διάλυση ή οριστική εξαγωγή μηχανήματος έργων

Σε περίπτωση καταστροφής, διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής μηχανήματος έργων, υποχρεούται ο κάτοχός του να υποβάλει σχετική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία και να ζητήσει τη διαγραφή του από το μητρώο μηχανημάτων έργων καταθέτοντας άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας αυτού.

4.8. Υποχρεώσεις για τους εξοπλισμούς εργασίας που χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)

Σημειώνεται, επίσης, ότι με την παρ. 3.3 του Παραρτήματος I του Π.Δ.395/1994, που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ.304/2000, οι εξοπλισμοί εργασίας που χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 1 και 87 του Ν.2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», πρέπει:

- Να φέρουν τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας που προβλέπονται στο άρθρο 90 του Ν.2696/1999. Με τις διατάξεις του άρθρου 90 (Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας) ορίζονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

Δεν επιτρέπεται σε κανένα μηχανοκίνητο όχημα, ρυμουλκούμενο, μοτοποδήλατο, ποδήλατο ή ζωήλατο όχημα να κυκλοφορεί οπουδήποτε στη χώρα, αν δεν φέρει τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν νόμιμα. Οι χορηγούμενες πινακίδες πρέπει να είναι αντανακλαστικές.

Οι διαστάσεις, οι προδιαγραφές, ο τρόπος κατασκευής και η διαδικασία χορήγησης των πινακίδων της προηγούμενης παραγράφου, τα της αντικατάστασης αυτών σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή φθοράς, τα της χορήγησης πινακίδων για δοκιμαστική ή προσωρινή κυκλοφορία, ο τρόπος και η θέση ανάρτησης, τα των εγγραφών και ενδείξεων επ’ αυτών, ως και οποιοδήποτε σχετικό θέμα, ρυθμίζονται, για τα αυτοκίνητα, καθώς και για τα τρίτροχα οχήματα και τις μοτοσικλέτες και τα υπ’ αυτών ρυμουλκούμενα με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τα αγροτικά μηχανήματα με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, για τα μηχανήματα έργων με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και για τα μοτοποδήλατα, ποδήλατα και ζωήλατα οχήματα με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

Απαγορεύεται για οποιαδήποτε αιτία αντικατάσταση των πινακίδων που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού με άλλες που δεν έχουν χορηγηθεί νόμιμα ή παραποίηση αυτών με οποιαδήποτε μορφή (τεμαχισμό, αλλαγή σχήματος ή γράμματος, κάμψη της πινακίδας κ.λπ.) ή μετάθεση από του ενός οχήματος σε άλλο ή κατασκευή από άλλον πλην του κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα οριζομένου και κατά τρόπο διάφορο, ως και η πώληση, αγορά και χρήση τέτοιων πινακίδων. Οι παραβάτες της διάταξης της παραγράφου αυτής, ως και αυτοί που υποβάλλουν ψευδή στοιχεία, για τη λήψη ανταλλακτικών πινακίδων για το σκοπό παράνομης χρησιμοποίησής τους, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.

- Να συνοδεύονται με την άδεια κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 88 του Ν.2696/1999. Με τις διατάξεις του άρθρου 88 (Άδεια κυκλοφορίας οχημάτων) ορίζονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

Δεν επιτρέπεται μηχανοκίνητο όχημα, ρυμουλκούμενο, μοτοποδήλατο, ποδήλατο, να κυκλοφορεί οπουδήποτε στη χώρα, αν δεν έχει εκδοθεί γι’ αυτό άδεια κυκλοφορίας.

Ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης, κατά τις κείμενες διατάξεις, των αδειών της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται, για τα αυτοκίνητα οχήματα και τα υπ’ αυτών ρυμουλκούμενα, τα τρίτροχα οχήματα και τις μοτοσικλέτες με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τα μηχανήματα έργων και τα υπ’ αυτών ρυμουλκούμενα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, για τα αγροτικά μηχανήματα και τα υπ’ αυτών ρυμουλκούμενα με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, για τα μοτοποδήλατα και τα ποδήλατα με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και για τα ζωήλατα οχήματα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού μπορούν να εξαιρεθούν, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ειδικά μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε αγώνες και πειραματισμούς μέσα σε αυτοκινητοδρόμια ή παλαιά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται μόνο σε επιδείξεις ή αγώνες.

Τα στοιχεία των αυτοκινήτων οχημάτων στην άδεια κυκλοφορίας, ως και των υπ’ αυτών ρυμουλκουμένων, καθώς και των τρίτροχων οχημάτων και των μοτοσικλετών, ο καθορισμός των κύριων χαρακτηριστικών αυτών, η σε περίπτωση μεταβολής ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών σε χρόνο μέσα στον οποίο επιβάλλεται να γίνει αυτή, η χορήγηση άδειας για την προσωρινή κυκλοφορία ή για δοκιμή, ως και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Προκειμένου για αγροτικά μηχανήματα και ρυμουλκούμενα από αυτά, μηχανήματα έργων και ρυμουλκούμενα από αυτά, μοτοποδήλατα και ποδήλατα, τα πιο πάνω ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Υπουργών.

- Να συνοδεύονται με τα αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 5 του Κ.Ν.489/1976, όπως αυτό ισχύει.

- Να συνοδεύονται με τα αποδεικτικά πληρωμής των ετήσιων τελών κυκλοφορίας (χρήσης) όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν.2052/1992, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν.2682/1999.

Τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία [άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο και απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)] πρέπει να τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων ελέγχου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 438/1999, η οποία έχει γίνει δεκτή από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ (Δ1 3ε/5933/3.8.1999) οι διατάξεις του ΚΟΚ, οι σχετικές με τα μηχανήματα έργων, έχουν εφαρμογή σε οποιονδήποτε χώρο στην Ελλάδα, επομένως και σε λατομεία, ορυχεία, μεταλλεία, μαρμαράδικα, εργοτάξια, αεροδρόμια, λιμάνια, ναυπηγεία, διυλιστήρια, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μάντρες υλικών, αποθήκες, εκθέσεις κ.λπ.

Όλα τα μηχανήματα έργων πρέπει να έχουν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας - χρήσης μηχανήματος έργων.

Για την κυκλοφορία - χρήση των μηχανημάτων έργων απαιτείται προηγούμενη έγκριση του τύπου αυτών.

Όλα τα μηχανήματα έργων πρέπει να παρέχουν ασφάλεια κατά τη χρήση τους.

Για όλα τα μηχανήματα έργων πρέπει να καταβάλλονται από τους κατόχους τους τα ετήσια τέλη χρήσης.

Όλα τα μηχανήματα έργων πρέπει να έχουν ατομική ασφάλιση, με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους και όχι με τον αριθμό πλαισίου τους.

Σημείωση: Για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με το κείμενο των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.2052/1992, όπως ίσχυαν πριν τον Ν.3481/2006 και προέβλεπαν για τα τέλη αυτοκινήτων μηχανημάτων έργων, παραπέμπουμε κάθε ενδιαφερόμενο στη σχετική με το θέμα ανάλυση του Δ. Αδαμόπουλου «Φορολογικά και άλλα θέματα αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων έργων» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος «λογιστική prosvasis -50».

4.9. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 6 του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α’) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις»

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3481/2006 (Μηχανήματα Έργων) αντικαταστάθηκε το άρθρο 20 του Ν.2052/1992. Στην ουσία με το άρθρο 6 του Ν.3481/2006 αφενός τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2052/1992 (με τις οποίες επιβλήθηκαν τέλη ταξινόμησης, έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας καθώς και χρήσης μηχανημάτων έργων), αφετέρου ρυθμίστηκαν και ορισμένα άλλα θέματα σχετικά με τα μηχανήματα έργων.

Το νέο άρθρο 20 του Ν.2052/1992 αποτελείται από οκτώ (8) παραγράφους των οποίων οι διατάξεις προβλέπουν συνοπτικά τα ακόλουθα:

Παράγραφος 1

Αναπροσαρμόζονται τα τέλη που καταβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν από την έγκριση του τύπου των μηχανημάτων έργων, την απογραφή και ταξινόμηση αυτών και τη χορήγηση και αντικατάσταση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας τους, ως ακολούθως:

α) Για τη χορήγηση της έγκρισης του τύπου από 150 σε 250 ευρώ.

β) Για την απογραφή - ταξινόμηση, τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και τη χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας από 90 σε 150 ευρώ.

γ) Για την αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας ή των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας ή αμφοτέρων από 45 σε 75 ευρώ.

Τα ποσά των ανωτέρω τελών είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται με κοινή υπουργική απόφαση.

Παράγραφος 2

Τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται σε ΔΟΥ, με βάση σημειώματα των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που θα προσκομίζει ο υπόχρεος.

Παράγραφος 3

Αναπροσαρμόζεται επίσης και διαμορφώνεται από 1,03 σε 1,5 ευρώ ανά ίππο (αγγλικό) κινητήρα το ετήσιο τέλος χρήσης που επιβάλλεται σε μηχανήματα έργων.

Από το ανωτέρω τέλος απαλλάσσονται τα ερπυστριοφόρα πάσης φύσεως, οι κυλιόμενοι κύλινδροι και όλα τα περονοφόρα, τα οποία απαγορεύεται να κυκλοφορούν στις οδούς της χώρας.

Παράγραφος 4

Ορίζεται, ως υπόχρεος, για την καταβολή του τέλους χρήσης μηχανήματος έργων, ο φερόμενος ως κάτοχος στην άδεια κυκλοφορίας του.

Προβλέπεται η απαλλαγή του Δημοσίου, και μόνο, από την υποχρέωση καταβολής των ανωτέρω τελών (δηλαδή των παρ. 1 και 3). Διατάξεις που απονέμουν τα προνόμια του Δημοσίου σε άλλα νομικά πρόσωπα δεν εφαρμόζονται εν προκειμένω.

Παράγραφος 5

Το τέλος χρήσης (δηλαδή το τέλος της παρ. 3) εισπράττεται υπέρ της εταιρείας «Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Α.Ε.» και αποδίδεται σε λογαριασμό που η εταιρεία τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Παράγραφος 6

Παρέχεται η δυνατότητα σε όσους στερήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο της κατοχής μηχανήματος, πριν από την 1.1.1993, να υποβάλουν αίτηση για τη διαγραφή του μηχανήματος για συγκεκριμένους λόγους, εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Επί των υποβαλλόμενων αιτήσεων αποφαίνεται τριμελής επιτροπή που συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της σχετικής διαδικασίας. (Βλ. και υπ’ αριθ. Δ13ε/1764/29.1.2007 απόφαση Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ).

Παράγραφος 7

Απαγορεύεται στους κατόχους μηχανημάτων έργων να εκτελούν μεταφορικό έργο στις οδούς της χώρας, εκτός αν τούτο επιτρέπεται από τις οικείες διατάξεις ή προκύπτει από ειδική νόμιμη άδεια.

Στους κατόχους μηχανήματος έργων που εκτελούν μεταφορικό έργο, χωρίς σχετική άδεια, επιβάλλεται υπέρ του Δημοσίου πρόστιμο 500 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, πρόστιμο 1.500 ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) μήνες.

Παράγραφος 8

Επιβάλλεται η απαγόρευση κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της χώρας στους κατόχους μηχανημάτων έργων που δεν καταβάλλουν τα προαναφερόμενα τέλη χρήσης. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του ετήσιου τέλους χρήσης, που εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου.

Το κείμενο των διατάξεων του άρθρου 6 (Μηχανήματα Έργων) του Ν.3481/2006

Το άρθρο 20 του ν.2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 20

1. Για την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν από την έγκριση του τύπου των μηχανημάτων έργων, την απογραφή και ταξινόμηση αυτών και τη χορήγηση και αντικατάσταση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 83, 87, 88, 89 και 90 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’), καθορίζονται τα ακόλουθα τέλη:

α) για τη χορήγηση της έγκρισης του τύπου των μηχανημάτων έργων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ,

β) για την απογραφή - ταξινόμηση, τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και τη χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας αυτών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ,

γ) για την αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας ή των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας ή αμφοτέρων, εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσά.

2. Τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται σε δημόσια οικονομική υπηρεσία, με βάση σημειώματα των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που θα προσκομίζει ο υπόχρεος.

Τα τέλη των περιπτώσεων β’ και γ’ της προηγούμενης παραγράφου εισάγονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ίδιο φορέα και κωδικό αριθμό.

Τα τέλη της περίπτωσης α’ της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) και του αποδίδονται σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Στα μηχανήματα έργων επιβάλλεται ετήσιο τέλος χρήσης, που υπολογίζεται σε 1,5 ευρώ ανά ίππο (αγγλικό) κινητήρα, η ισχύς του οποίου μετράται κατά DIN και δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εκατονταπλάσιου του τέλους που αναλογεί στον έναν ίππο. Αν το μηχάνημα διαθέτει δύο ή περισσότερους κινητήρες, για τον υπολογισμό του τέλους αυτού λαμβάνεται υπόψη μόνο ο κινητήρας με τη μεγαλύτερη ιπποδύναμη. Της επιβολής του τέλους της παραγράφου αυτής απαλλάσσονται τα ερπυστριοφόρα πάσης φύσεως, οι κυλιόμενοι κύλινδροι και τα περονοφόρα, ανεξάρτητα αν κινούνται με κινητήρες ηλεκτρικούς ή εσωτερικής καύσεως. Στις περιπτώσεις αυτές τίθεται ειδική επισημείωση επί της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, περί απαγόρευσης κυκλοφορίας του στις οδούς της χώρας.

4. Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους χρήσης μηχανήματος έργου είναι ο φερόμενος ως κάτοχος στην άδεια κυκλοφορίας του. Ως προς τη βεβαίωση και είσπραξη αυτού, την έκπτωση λόγω ακινησίας και την επιβολή κυρώσεων λόγω φορολογικών παραβάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά ως προς τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και την επιβολή κυρώσεων στους κατόχους αυτών, καθώς και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Στους οφειλέτες τελών χρήσης μηχανημάτων έργων δεν χορηγείται φορολογική ενημερότητα.

Από την επιβολή των τελών των ανωτέρω παραγράφων 1 και 3 απαλλάσσεται μόνο το Δημόσιο. Δεν ισχύουν ως προς το θέμα αυτό διατάξεις που απονέμουν τα προνόμια του Δημοσίου σε άλλα νομικά πρόσωπα.

5. Το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού εισπράττεται υπέρ της εταιρείας «Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Α.Ε.» και αποδίδεται σε λογαριασμό που η εταιρεία τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

6. Οι εμφανιζόμενοι στα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών ως κάτοχοι μηχανημάτων έργων μπορούν, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο στερήθηκαν την κατοχή μηχανήματος πριν από την 1.1.1993 να υποβάλουν αίτηση για τη διαγραφή του μηχανήματος, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

Λόγοι διαγραφής του μηχανήματος είναι ιδίως η αχρήστευσή του ή η καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο απώλεια της κατοχής, που αποδεικνύεται κατά την ελεύθερη κρίση της συνιστώμενης κατά τις κατωτέρω διατάξεις Επιτροπής καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο, ακόμα και με μάρτυρες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και διαβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων τριμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους, η οποία αποφαίνεται επί των αιτήσεων. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι λεπτομέρειες της σχετικής διαδικασίας.

7. Απαγορεύεται στους κατόχους μηχανημάτων έργων να εκτελούν μεταφορικό έργο στις οδούς της Χώρας, εκτός αν τούτο επιτρέπεται από τις οικείες διατάξεις και έχει καταχωρισθεί σχετική σημείωση στην άδεια κυκλοφορίας ή προκύπτει από ειδική νόμιμη άδεια. Όποιος κάτοχος μηχανήματος έργου εκτελεί μεταφορικό έργο χωρίς σχετική άδεια, τιμωρείται με πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου, ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής τιμωρείται με πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) μήνες.

8. Απαγορεύεται σε κατόχους μηχανημάτων έργων που δεν καταβάλλουν τέλη χρήσης, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος, να κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της Χώρας. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου, σε ύψος διπλάσιο του ετήσιου τέλους χρήσης, όπως αυτό υπολογίζεται κατά την παράγραφο 3».

Η Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 6 του νομοσχεδίου για τον Ν.3481/2006

Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2052/1992, με τις οποίες επιβλήθηκαν τέλη ταξινόμησης, έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας και χρήσης των μηχανημάτων έργων. Ως «Μηχανήματα Έργων» νοούνται κατά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.2699/1999) τα μηχανήματα (όπως εκσκαφείς, γερανοί, περονοφόρα οχήματα κ.λπ.), τα οποία χρησιμοποιούνται αφενός μέσα σε εργοτάξια κατασκευής έργων ή και γενικότερα σε κλειστούς χώρους, όπως λατομεία, βιομηχανίες κ.λπ. και είτε κυκλοφορούν σε δημόσιους δρόμους είτε όχι.

Με την παράγραφο 1 αυξάνονται τα τέλη για την έγκριση του τύπου των μηχανημάτων έργων, για την απογραφή - ταξινόμηση, τη χορήγηση και αντικατάσταση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας, τα οποία παρέμειναν χωρίς αναπροσαρμογή από το έτος 1992.

Η παράγραφος 2 παραμένει αναλλοίωτη όπως ισχύει σήμερα.

Η παράγραφος 3 διακρίνει μεταξύ των μηχανημάτων έργων που κυκλοφορούν στις δημόσιες οδούς της χώρας και αυτών που δεν κυκλοφορούν, αλλά παραμένουν και λειτουργούν μέσα σε κλειστούς χώρους (εργοτάξια, βιομηχανίες και βιοτεχνίες, λατομεία κ.λπ.). Τα τέλη χρήσης, όπως και τα αντίστοιχα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, έχουν χαρακτήρα ανταποδοτικό, δηλαδή επιβάλλονται για να αντισταθμίσουν οικονομικά τις δαπάνες που καταβάλλει η πολιτεία προς χάρη των χρηστών, κυρίως με την κατασκευή και συντήρηση των οδών στις οποίες κυκλοφορούν, συνεπώς δεν πρέπει να βαρύνουν τους ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν κυκλοφορούν ως εκ της κατασκευής τους σε δημόσιους δρόμους.

Με τη ρύθμιση της παρ. 3 τα τέλη χρήσης επιβάλλονται πλέον στους κατόχους των μηχανημάτων που κυκλοφορούν (ως εκ του σκοπού τους) στις δημόσιες οδούς, ενώ απαλλάσσονται συγκεκριμένες κατηγορίες μηχανημάτων έργων που δεν μπορούν να κυκλοφορούν στις οδούς.

Η παράγραφος 4 αφορά τον υπόχρεο για την πληρωμή των τελών χρήσης, διευκρινίζεται δε ότι το πρόσωπο αυτό είναι ο αναφερόμενος στην άδεια κυκλοφορίας και όχι ο πιθανώς διαφορετικός ιδιοκτήτης αυτού. Η διευκρίνιση είναι απαραίτητη επειδή τα μηχανήματα έργων μεταβιβάζονται με την απλή συμφωνία των ενδιαφερόμενων και, παρότι προβλέπεται υποχρέωση του νέου κατόχου να προβεί σε αλλαγή των στοιχείων της άδειας, αυτό πολλές φορές παραλείπεται.

Με την ίδια παράγραφο απαλλάσσεται το Δημόσιο από την καταβολή τελών χρήσης μηχανημάτων έργων.

Με την παράγραφο 6 καθιερώνεται διαδικασία για τη διαγραφή των μηχανημάτων έργων που οι κάτοχοί τους στερήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο την κατοχή πριν το έτος 1992 (σημείωση λογιστική prosvasis: Στο νόμο αναφέρεται «πριν από την 1.1.1993») προκειμένου να θεραπευθούν τα πλείστα προβλήματα που δημιούργησαν και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να δημιουργούν οι ασάφειες του νομικού πλαισίου στους πρώην ιδιοκτήτες, τους κληρονόμους τους και τη Διοίκηση.

Με την παράγραφο 7 καθιερώνεται απαγόρευση εκτέλεσης μεταφορικού έργου σε κατόχους μηχανημάτων έργων, εκτός αν τούτο επιτρέπεται ρητά από τις οικείες διατάξεις και καθορίζονται ποινές για τους παραβάτες.

Η παράγραφος 8 ρυθμίζει την επιβολή ποινών στους κατόχους μηχανημάτων έργων που κυκλοφορούν σε δημόσιες οδούς παρόλο που η άδεια κυκλοφορίας τους δεν το επιτρέπει.

Παρατήρηση

Στην παρούσα ανάλυση, όσον αφορά τα τέλη μηχανημάτων έργων έχουν χρησιμοποιηθεί κείμενα από την Αιτιολογική Έκθεση και την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του νομοσχεδίου για τον Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α’).

Λογιστική PROSVASIS τεύχος 078

Link to post
Share on other sites
  • 4 years later...

επιχειρηση χωματουργικων που θελει να κανει διακκοπη εργασιων , μπορει να μην πουλησει τα μηχανηματα??

 

ποια διαδικασια πρεπει να ακολουθησω??

Link to post
Share on other sites

επιχειρηση χωματουργικων που θελει να κανει διακκοπη εργασιων , μπορει να μην πουλησει τα μηχανηματα??

 

ποια διαδικασια πρεπει να ακολουθησω??

ΥΠΟΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ  ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...