Jump to content

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΤΟ 2009


Recommended Posts

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑ

ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2007 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/6/2008 ΟΡΙΣΕ ΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2009.

1. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ(ΠΧ 2 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Γ.Σ)?

2. ΜΕ ΤΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ 25% ΧΡΗΣΗ 2007-2008 Η ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ 35% ΑΦΟΥ ΘΑ ΤΟ ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΔΟΥ?

Link to comment
Share on other sites

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑ

ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2007 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/6/2008 ΟΡΙΣΕ ΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2009.

1. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ(ΠΧ 2 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Γ.Σ)?

2. ΜΕ ΤΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ 25% ΧΡΗΣΗ 2007-2008 Η ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ 35% ΑΦΟΥ ΘΑ ΤΟ ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΔΟΥ?

Το άρθρο 44α του κωδ. Νομου 2190/1920 αναφέρει οτι...."το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις."

Βέβαια σύμφωνα με τον Α.Κ. άρθρο 250 περ. 15 ...."η αξίωση του μετόχου ή του κυρίου της μερισματοαπόδειξης για το μέρισμα υπόκειται σε πενταετή παραγραφή"

Σχετικά με τη φορολογηση υπάρχει μια συζητηση εδώ

Link to comment
Share on other sites

Το άρθρο 44α του κωδ. Νομου 2190/1920 αναφέρει οτι...."το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις."

Βέβαια σύμφωνα με τον Α.Κ. άρθρο 250 περ. 15 ...."η αξίωση του μετόχου ή του κυρίου της μερισματοαπόδειξης για το μέρισμα υπόκειται σε πενταετή παραγραφή"

Σχετικά με τη φορολογηση υπάρχει μια συζητηση εδώ

Grand δεν το πρόσεξες , μιλάει για αμοιβές Δ.Σ.

Ν.3697/2008

Αρθρο 18

Φορολογία μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων

1. H παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή, αμοιβών και ποσοστών των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών, αμοιβών εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, εκτός μισθού, καθώς και μερισμάτων ή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα. Ειδικά, οι ημεδαπές εταιρείες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου επί των κερδών που διανέμουν προς εταιρείες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων είναι θυγατρικές, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α'), όπως ισχύει.

Αν στα καθαρά κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας περιλαμβάνονται και μερίσματα από συμμετοχή της σε άλλες ανώνυμες εταιρίες, για τα οποία έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου 10%, σε περίπτωση διανομής κερδών, αφαιρείται από το φόρο που υποχρεούται να καταβάλλει για τα διανεμόμενα κέρδη με τη δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., το μέρος του ήδη παρακρατηθέντος φόρου που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη που προέρχονται από τα μερίσματα αυτά.»

2. Στο άρθρο 54 του Κ.Φ.Ε. οι παράγραφοι 3, 4, 5, και 6 αναριθμούνται σε 4, 5, 6 και 7, αντίστοιχα και προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής:

«3. Στα μερίσματα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδος από ανώνυμες εταιρείες της αλλοδαπής ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα.»

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για μερίσματα που εισπράττονται από 1.1.2009 και μετά.

4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται τα τέσσερα τελευταία εδάφια, ως εξής:

«Εξαιρετικά, για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές, που καταβάλλονται από 1.1.2009 και μετά και εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παρ.6 του άρθρου 105 από τα ακαθάριστα έσοδα, καθώς και για τα εισοδήματα των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 25, γίνεται παρακράτηση με συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά.»

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για αμοιβές που καταβάλλονται από 1.1.2009 και μετά.

6. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, προστίθεται νέα περίπτωση ζ', ως εξής:

«ζ) Ειδικά για τα εισοδήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή ή την εγγραφή των εισοδημάτων αυτών σε πίστωση των δικαιούχων και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση διανομής μερισμάτων από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η παρακράτηση φόρου ενεργείται μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Ο παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται με την υποβολή δήλωσης στο Δημόσιο εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση.»

7. Η περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Για τα εισοδήματα των περιπτώσεων α', β', γ' και ζ' της προηγούμενης παραγράφου, η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία που τα καταβάλλει.»

8. Η περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Για τα εισοδήματα της παραγράφου 3 και της περίπτωσης δ' της προηγούμενης παραγράφου, αυτός που ενεργεί στην Ελλάδα την εξαργύρωση ή την καταβολή τους.»

9. Τα τρία πρώτα εδάφια της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Στα εισοδήματα που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 με συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για τους μισθούς που καταβάλλονται από ανώνυμη εταιρεία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για μισθούς και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλει η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε εταίρους της.»

10. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για μισθούς που καταβάλλονται από 1.1.2009 και μετά.

11. Μετά το έβδομο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Πέραν του φόρου εισοδήματος που οφείλεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα δύο προηγούμενα εδάφια, στα κέρδη που διανέμονται από την ανώνυμη εταιρεία ενεργείται και παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του παρόντος.»

12. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Πέραν του φόρου εισοδήματος που οφείλεται με βάση τα πιο πάνω, στο καθαρό ποσό μερισμάτων που λαμβάνουν οι μέτοχοι ενεργείται και παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του παρόντος.»

13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες που διανέμουν κέρδη με τη μορφή μερισμάτων, προμερισμάτων, αμοιβών και ποσοστών, εκτός μισθού, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές, καθώς και αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 54 του παρόντος.

Οι συνεταιρισμοί και οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου για τα κέρδη που διανέμουν, αλλά με την καταβολή του οριζόμενου, από το άρθρο 109 του παρόντος, φόρου εισοδήματος, επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και για τα κέρδη αυτά.»

14. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1.1.2009 και μετά εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικός χρόνος έναρξης.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...