Jump to content
Sign in to follow this  
gy

ΕΝΑ ή ΔΥΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ

Recommended Posts

Δύο φυσιοθεραπευτές επιθυμούν να εκμισθώσουν ακίνητο στο οποίο θα ασκήσουν ο καθένας ατομικά την επιχείρησή τους. Ειναι σωστό να κάνουν ένα μισθωτήριο με τον ιδιοκτήτη το οποίο θα αναφέρει ότι εκμισθώνουν και οι δύο το ακίνητο από κοινού προκειμένου να συστεγασθούν και ότι το μίσθωμα θα καταβάλλεται και από τους δύο 50-50%;

Έχει κανείς κάποιο υπόδειγμα;

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Δύο φυσιοθεραπευτές επιθυμούν να εκμισθώσουν ακίνητο στο οποίο θα ασκήσουν ο καθένας ατομικά την επιχείρησή τους. Ειναι σωστό να κάνουν ένα μισθωτήριο με τον ιδιοκτήτη το οποίο θα αναφέρει ότι εκμισθώνουν και οι δύο το ακίνητο από κοινού προκειμένου να συστεγασθούν και ότι το μίσθωμα θα καταβάλλεται και από τους δύο 50-50%;

Έχει κανείς κάποιο υπόδειγμα;

Ευχαριστώ

Το μισθωτήριο μπορεί να είναι κοινό και να αναφέρει και τους δύο.

Υπόδειγμα μισθωτηρίου μπορείς να βρεις με αναζήτηση στο Google,

γραφοντας την λέξη ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στην (πόλη) ………………………. σήμερα την 16η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2003 ημέρα Τρίτη οι κάτωθι υπογραφόμενοι, αφενός 1) Μ. Α. σύζ. Α. Π., δημόσιος υπάλληλος, κάτοικος ……………………. με ΑΔΤ....................... του Τ.Α. ………………με ΑΦΜ............... της ΔΟΥ ……………………. ενεργούσης για λογαριασμό των τέκνων της Μ., Κ. και Α., συνιδιοκτητών του παρακάτω μισθίου και αφετέρου 2) Μ. Τ., επιχειρηματίας, κάτοικος ………………. με ΑΔΤ …………….. του Τ.Α. ………………. και με ΑΦΜ………………. της ΔΟΥ ………………, συμφωνήσαμε και αποδεχτήκαμε τα παρακάτω:

Η πρώτη των συμβαλλομένων που θα ονομάζεται στο παρόν "εκμισθώτρια" εκμισθώνει, με τους παρακάτω αναφερομένους όρους και συμφωνίες, στον δεύτερον τούτων, καλούμενον στο εξής «μισθωτή», ένα ισόγειο Κατάστημα επιφανείας περίπου 80 μ2 ή όσων και αν είναι ευρισκομένου επί 4όροφης οικοδομής επί της οδού …………………… της πόλεως …………………… και το οποίο κατάστημα βρίσκεται εν επαφή με το κλιμακοστάσιο της οικοδομής, αυτής. Η διάρκεια της παρούσης μισθώσεως ορίζεται σε επτά (8) έτη αρχομένη από 1 Νοεμβρίου 2003 και λήγουσα στις 31 Οκτωβρίου του 2011. Στη συμφωνηθείσα λήξη της μισθώσεως ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο χωρίς καμία αντίρρησή του και χωρίς άλλη προειδοποίησή του στην εκμισθώτρια.

1. Το Κατάστημα αυτό θα ενοποιηθεί από τον μισθωτή με εσωτερικές αλλαγές εξόδοις του με τους υπόλοιπους χώρους δηλαδή τα 2 συνεχόμενα ενοποιημένα ήδη Καταστήματα , τα οποία έχει μισθώσει από την ίδια εκμισθώτρια με το από …………….. μεταξύ τους συμφωνητικό, και οι νέες αλλαγές και αυτές θα γίνουν χωρίς να πειραχθούν τα φέροντα στοιχεία της οικοδομής και το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως ένα ενιαίο πλέον Κατάστημα από τον μισθωτή όπως και τα ήδη μισθωμένα Καταστήματα για τη λειτουργία εντός αυτού Εστιατορίου, απαγορευομένης της διαφόρου χρήσεως.

2. Ο μισθωτής δύναται να χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του μισθίου και τον έμπροσθεν αυτού προαύλιο χώρο, όχι όμως το χώρο της εισόδου της οικοδομής.

3. Ως μίσθωμα συμφωνήθηκε το ποσό των τριακοσίων ενενήντα ευρώ (390 ευρώ) τον κάθε μήνα, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με αύξηση ποσοστού επτά επί τοις εκατό (7%) επί τους εκάστοτε καταβαλλομένου ενοικίου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται προκαταβολικά στον εκμισθωτή τη πρώτη ημέρα κάθε μήνα και η πληρωμή του θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη του εκμισθωτή ή του πληρεξουσίου του ή με απόδειξη της Τραπέζης στην οποία αυτό θα κατατίθεται ,σε λογαριασμό του εκμισθωτή που τηρείται σ΄ αυτήν και που αυτός θα υποδείξει στο μισθωτή, αποκλειομένου κάθε άλλου της καταβολής αποδεικτικού μέσου ως και αυτού του όρκου. Το ως άνω μίσθωμα κρίθηκε και συμφωνήθηκε από τους συμβαλλομένους απολύτως δίκαιο και εύλογο βάσει της καλής πίστες και των συναλλακτικών ηθών και ανάλογο της μισθωτικής αξίας του μισθίου.

4. Αν παραταθεί η μίσθωση με οποιονδήποτε τρόπο πέραν της συμφωνηθείσας 8ετίας τότε το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατ΄ έτος με την ίδια αύξηση που παραπάνω καθορίστηκε.

5. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να πληρώνει τις δαπάνες καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ), νερού και ΟΤΕ τα τέλη και φόρους καθαριότητας ,δημοτικού φωτισμού και κάθε άλλο τέλος, όπως και κάθε άλλη δαπάνη που θα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της μισθώσεως, καθώς και το ήμισυ του τέλους χαρτοσήμου το οποίο θα καταβάλλεται στην εκμισθώτρια μαζί με το μίσθωμα.

6. Κάθε προσθήκη μετατροπή ή βελτίωση γενικώς και οποιουδήποτε ύψους δαπάνης που τυχόν ο μισθωτής θα επιφέρει στο μίσθιο, αυτή θα παραμείνει μετά την αποχώρησή του, προς όφελος του μισθίου, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσής του από την εκμισθώτρια, δικαιουμένου να αφαιρέσει μόνο τα δυνάμενα να αφαιρεθούν κινητά πράγματα και τη διακόσμηση, χωρίς να προξενήσει βλάβη στο μίσθιο. Το ως άνω Κατάστημα θα επανέρχεται στη σημερινή του κατάσταση με έξοδα του μισθωτή εκτός και αν η εκμισθώτρια δεχθεί να διατηρηθεί η κατάσταση που ο μισθωτής θα διαμορφώσει με τις εσωτερικές αλλαγές που παραπάνω αναφέραμε ότι θα κάνει για την ενοποίησή του σε ένα ενιαίο χώρο.

7. Ο μισθωτής σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στους λοιπούς ενοίκους της οικοδομής θορύβων ή δυσάρεστων οσμών και για το λόγο αυτό η χρήση μηχανημάτων και μηχανημάτων εξαερισμού θα είναι αθόρυβη.

8. Ο μισθωτής εξέτασε το ως άνω μίσθιο και το βρήκε της τελείας αρεσκείας του και κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει

9. Η εκμισθώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για όποιες άδειες απαιτούνται για τη λειτουργία του μισθίου πλην της νομίμου αδείας για τη γενική χρήση καταστήματος.

10. Απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά η πρόσληψη συνεταίρου ή και η με οποιονδήποτε τρόπο υπεκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτους, χωρίς τη σχετική έγγραφη συναίνεση της εκμισθώτριας Δεν θεωρείται τέτοια ανεπίτρεπτη παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου η λειτουργία του μισθίου από προσωπική εταιρεία στην οποία θα συμμετέχουν ο πατέρας του μισθωτή ή η αδελφή του μισθωτή και υποχρεωτικά και ο μισθωτής.

11. Εξαιρετικά επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου από τον μισθωτή σε τρίτο πρόσωπο μόνο με τη ρητή έγκριση της εκμισθώτριας, οπότε στη περίπτωση αυτή θα υπογράφεται νέο συμφωνητικό μισθώσεως με όρους και μίσθωμα που θα συμφωνήσουν η εκμισθώτρια και ο νέος μισθωτής.

12. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του μισθίου ευθυνόμενος για την αποκατάσταση κάθε φθοράς του μισθίου, πέραν από τη συνήθη χρήση του.

13. Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνούνται ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε όρου ,συνιστά λόγο καταγγελίας της μισθώσεως υπέρ του εκμισθωτή, λύση της μισθώσεως και έξωση του μισθωτή από το μίσθιο.

14. Ό,τι δεν προβλέπεται με το παρόν, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και των ισχυόντων νόμων «περί επαγγελματικών μισθώσεων».

Τα παραπάνω συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση αυτών συντάχτηκε το παρόν συμφωνητικό, σε 3 αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους και έλαβε ο καθένας τους από ένα αντίτυπο, το δε τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η εκμισθώτρια Ο μισθωτής

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ για το σχέδιο, αλλά αφορά μόνο έναν μισθωτή και όχι δύο για σκοπούς συστέγασης.

Share this post


Link to post
Share on other sites

συνήθως γραφουμε και τους δυο κατα 50-50

αναφερουμε δλδ και τα δυο ονοματα και τα δυο ΑΦΜ και μετα ο ιδιοκτήτης κανει το μερισμο στο Ε2 του και εμεις στα βιβλία μας

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×