Sign in to follow this  
G-MEL

ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΤΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Recommended Posts

ΘΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΟΔΟ ΤΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , ΤΥΧΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ??

ΤΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ? ΑΠΟ ΕΚΚΑΘ/ΣΗ ΔΕΗ Π.Χ. ?

ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
ΘΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΟΔΟ ΤΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , ΤΥΧΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ??

ΤΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ? ΑΠΟ ΕΚΚΑΘ/ΣΗ ΔΕΗ Π.Χ. ?

ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ?

Θα εκδίδει τιμολόγιο προς τον ΔΕΣΜΗΕ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας

1086326/689/0015/2.11.2006

Με την από 2.10.2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρία σας, η οποία έχει σαν κύρια δραστηριότητα τη διύλιση αργού πετρελαίου και την παραγωγή πετροχημικών προϊόντων, εισάγει επίσης ηλεκτρική ενέργεια (που παράγεται στο εξωτερικό) την οποία στη συνέχεια μεταπωλεί στο Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.). Ταυτόχρονα, όπως αναφέρετε, σε περίπτωση που ο ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. έχει επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας η ως άνω εταιρία, μετά από μεταξύ τους συμφωνία, αγοράζει από αυτόν και στη συνέχεια πουλάει στο εξωτερικό μέρος αυτών των ποσοτήτων. Η διακίνηση της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναφέρετε, γίνεται απευθείας από το δίκτυο διακίνησης του ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. στο σύστημα διακίνησης του εκάστοτε πελάτη σας, με βάση τις ενδείξεις καταμέτρησης των μετρητών του ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. και του παραλήπτη, στην περίπτωση που προαναφέρεται.

Για το σύνολο των διακινούμενων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας ανά περίπτωση (αγορά και πώληση αυτής) συντάσσονται μηνιαίες καταστάσεις τόσο από τους προμηθευτές της [...] όσο και από τον ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. και τους εκάστοτε πελάτες της [...], με βάση τις ενδείξεις των μετρητών τους.

Κατόπιν αυτών ερωτάτε για τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από την ΕΛΠΕ Α.Ε. προς τον ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. και τους αλλοδαπούς πελάτες αυτής, καθώς και για τον τρόπο ενημέρωσης του βιβλίου αποθήκης στις περιπτώσεις που προαναφέρονται.

Σε σχέση με τα παραπάνω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά τα φορολογικά στοιχεία που θα εκδίδει η εταιρία σας προς τον ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. και τους αλλοδαπούς πελάτες αυτής, για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας στις ανωτέρω περιγραφόμενες συναλλαγές, μπορείτε να κάνετε ανάλογη εφαρμογή όσων έχουν γίνει δεκτά για τον τρόπο τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας με το υπ’ αριθ. 1097495/791/0015/14.1.2003 έγγραφό μας προς τον ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. επί ομοίου ερωτήματος από τον φορέα αυτό, πληρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται με το έγγραφο αυτό, αντίγραφο του οποίου σας αποστέλλουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας.

2. Περαιτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8 του ΚΒΣ, με τις οποίες ορίζεται ότι στο βιβλίο αποθήκης αναγράφεται και η χρονολογία εισαγωγής ή εξαγωγής κατά περίπτωση με μνεία του οικείου δικαιολογητικού εγγραφής, το βιβλίο αποθήκης που τηρεί η εταιρία σας θα ενημερώνεται με βάση τα εκδιδόμενα παραστατικά κατά τα αναφερόμενα παραπάνω στη παρ. 1 του παρόντος.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από οικιακούς καταναλωτές

1006147/271/51/B0014/ΠΟΛ.1007/15.1.2008

Με τον Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α’/27.6.2006), που αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προωθείται, μεταξύ άλλων, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την ηλιακή μέσω φωτοβολταϊκών σταθμών. Δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων παρέχεται όχι μόνο σε εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά και σε ιδιώτες (οικιακούς καταναλωτές), οι οποίοι καθίστανται κατ’ αυτόν τον τρόπο παραγωγοί ενέργειας, την οποία στη συνέχεια διαθέτουν αποκλειστικά στη ΔΕΗ ή στον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) έναντι μιας καθορισμένης από τον νόμο τιμής.

Αναφορικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα και τη διάθεση της παραγόμενης ενέργειας από τους οικιακούς καταναλωτές, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Διεύθυνση ΦΠΑ

Σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000, όπως ισχύει), αντικείμενο του φόρου είναι η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στον φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα.

Όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ίδιου Κώδικα, παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται κάθε πράξη με την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά. Ως ενσώματα κινητά αγαθά θεωρούνται και οι φυσικές δυνάμεις ή ενέργειες που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, το αέριο, το ψύχος και η θερμότητα.

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ και της παρ. 55 του Κεφαλαίου Α’ «Αγαθά» του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ, η παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας υπάγεται στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 9%.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ, ο υποκείμενος στον φόρο έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών του κατά το μέρος που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στον φόρο.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, οι επιχειρήσεις παράδοσης αγαθών μπορούν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, εφόσον κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι του ποσού το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, αποτελεί το ανώτατο όριο απαλλαγής των επιτηδευματιών από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για επιχειρήσεις που:

- αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους ή

- πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 60% από χονδρικές πωλήσεις.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η πώληση στη ΔΕΗ ή στον ΔΕΣΜΗΕ της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα, συνιστά φορολογητέα παράδοση αγαθού, η οποία υπάγεται στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή που προβλέπεται από το άρθρο 39 για τις μικρές επιχειρήσεις, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στους εν λόγω οικιακούς καταναλωτές κατά την έναρξη της δραστηριότητάς τους, αλλά ούτε και κατά τις επόμενες διαχειριστικές περιόδους, λόγω του γεγονότος ότι πραγματοποιούν 100% χονδρικές πωλήσεις.

Κατά συνέπεια, οι οικιακοί καταναλωτές καθίστανται υποκείμενοι στον φόρο για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα που διαθέτουν, ανεξάρτητα από την ισχύ των εν λόγω συστημάτων και το ύψος των ετήσιων εσόδων που πραγματοποιούν, και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ για τους υποκείμενους στον φόρο, όπως υποβολή δήλωσης έναρξης στη ΔΟΥ της έδρας τους, επιβολή ΦΠΑ στην αξία του παραδιδόμενου ρεύματος στη ΔΕΗ ή τον ΔΕΣΜΗΕ, απόδοση του φόρου στη ΔΟΥ με την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, άσκηση δικαιώματος έκπτωσης φόρου εισροών κ.λπ.

2. Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.2238/1994: «Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48 αυτού του νόμου».

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι οικιακοί καταναλωτές που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα και διαθέτουν την παραγόμενη ενέργεια στη ΔΕΗ ή στον ΔΕΣΜΗΕ, ασκούν εμπορική επιχείρηση και στο εισόδημα που αποκτούν από αυτή επιβάλλεται φόρος εισοδήματος.

3. Διεύθυνση ΚΒΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) ορίζεται, μεταξύ των άλλων, ότι κάθε ημεδαπό φυσικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτόν, κατά περίπτωση.

Συνεπώς, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, οι οικιακοί καταναλωτές που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα και διαθέτουν την παραγόμενη ενέργεια στη ΔΕΗ ή στον ΔΕΣΜΗΕ και οι οποίοι, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα από τη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος ασκούν εμπορική επιχείρηση, χαρακτηρίζονται ως επιτηδευματίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του (τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λπ.).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επιπλεον

ΠΟΛ.1101/6.8.2009 Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9299

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης   
Guest Επισκέπτης

κερδη απο τα φωτοβολταικα στεγης δεν φορολογουνται, ισχυει και για ιδιωτες και για επιχειρησεις

συνεπως σας ρωταει σε μια επιχειρηση που εκμεταλλευται φ/β παρκο πώς θα δηλωθουν οι αποσβεσεις του εξοπλισμου της εγκαταστασης

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.