Jump to content

ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΑΠΟ 1/1/2010


Recommended Posts

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ΙΚΑ με το έγγραφό του υπ' αριθμ. Ε40/368/4-9-2009 τροποποιεί για το 2009 τις ΝΕΕΣ ημερομηνίες

υποβολής ΑΠΔ μέσω ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ που είχαν οριστεί με το έγγραφο υπ' αριθμ.Ε40/1/8-1-2009 και υπο-

χρέωναν τους εργοδότες να τις υποβάλλουν για τα δύο τελευταία τρίμηνα σε ημερομηνίες διάφορες,

ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ,και όχι μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί

το τρίμηνο που αφορά.

Επειδή το αρχικό έγγραφο του ΙΚΑ,δεν το είχα πάρει ΚΑΘΟΛΟΥ χαμπάρι και πιστεύω αρκετοί από τους

συνάδελφους,σας ενημερώνω πως ναι μεν η ηλεκτρονική υποβολή της ΑΠΔ,για το έτος 2009,παραμένει

σε ισχύ όπως μέχρι σήμερα,από το 2010 όμως αλλάζουν οι ημερομηνίες υποβολής ανάλογα με το τελευταιο

ψηφίο του ΑΜΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες να ανατρέξετε στο site του ΙΚΑ.

Edited by doctor
Link to post
Share on other sites
  • Replies 163
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Βαγγέλη επείδη οι μέρες είναι δύσκολες .....

Ποία η διαφορά , μιάς και πάλι μέσω διαδικτύου πάμε στην τελευταία μέρα ?

Δεν διάβασα κάτα σωστά στην εγκύκλιο ? Αναφέρει κάτι για το 2010 ?

Link to post
Share on other sites
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ΙΚΑ με το έγγραφό του υπ' αριθμ. Ε40/368/4-9-2009 τροποποιεί για το 2009 τις ΝΕΕΣ ημερομηνίες

υποβολής ΑΠΔ μέσω ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ που είχαν οριστεί με το έγγραφο υπ' αριθμ.Ε40/1/8-1-2009 και υπο-

χρέωναν τους εργοδότες να τις υποβάλλουν για τα δύο τελευταία τρίμηνα σε ημερομηνίες διάφορες,

ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ,και όχι μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί

το τρίμηνο που αφορά.

Επειδή το αρχικό έγγραφο του ΙΚΑ,δεν το είχα πάρει ΚΑΘΟΛΟΥ χαμπάρι και πιστεύω αρκετοί από τους

συνάδελφους,σας ενημερώνω πως ναι μεν η ηλεκτρονική υποβολή της ΑΠΔ,για το έτος 2009,παραμένει

σε ισχύ όπως μέχρι σήμερα,από το 2010 όμως αλλάζουν οι ημερομηνίες υποβολής ανάλογα με το τελευταιο

ψηφίο του ΑΦΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες να ανατρέξετε στο site του ΙΚΑ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν έχουν να ασχοληθούν με τίποτε σοβαρότερο στο ΙΚΑ (πχ. με την ολοκλήρωση της μηχανογράφησης και την εξαφάνιση των"καρτελών") και κάθονται να βγάζουν εγκυκλίους για ένα ζήτημα μάλλον τριτεύον , το οποίο μάλλον δεν θα βοηθήσει και ιδιαίτερα? Βέβαια αν είχαν ασχοληθεί στοιχειωδώς με σοβαρότερο τρόπο το ΙΚΑ δεν θα ήταν στα χάλια που βρίσκεται. :D:D:D

Link to post
Share on other sites

Βαγγέλη (καλημέρα)

Το καλό μας ΙΚΑ για να μας βοηθήσει να μην μας πέφτουν όλα στο τέλος του μήνα μικραίνει τις προθεσμίες.

Έτσι οι εργοδότες που το ΑΜΕ τους λήγει σε 1 θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την ΑΠΔ 11 μέρες πριν το τέλος του μήνα , αν λήγει σε 2 , 10 μέρες πριν το τέλος του μήνα κλπ κλπ .

Είδες το ΙΚΑ !!!!!!!!!!

Link to post
Share on other sites

Αριθμ. Φ11321/12352/1071 (ΦΕΚ Β 1277 29.6.2009)

Τροποποίηση των άρθρων 15α και 16 του Κανονισμού ασφάλισης για την εφαρμογή

της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 1, του ν.2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2, του άρθρου 20 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του α.ν. 1846/1951

3. Τις διατάξεις του π.δ 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98) "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα".

4. Τις διατάξεις του π.δ 372/1995 (ΦΕΚ Α 201) " Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας" και του π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ Α102) "Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων".

5. Τις διατάξεις του π.δ. 206/19.9.2007 ( ΦΕΚ Α 232) Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών".

6. Τις διατάξεις του π.δ. 238/17.12.2007 ( ΦΕΚ Α 278) "Διορισμός Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας".

7. Τις διατάξεις του π.δ. 4/8.1.2009 (ΦΕΚ Α 2) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών".

8. Τις προτάσεις του ΔΣ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως διαμορφώθηκαν στις υπ' αριθμ. 273/41/4.12.2008 και 282/42/11.12.2008 καθώς και στις υπ' αριθμ. 69/11/9.4.2009 και 88 /12/23.4.2009 συνεδριάσεις του .

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, αποφασίζουμε:

1. Το άρθρο 15α του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την Εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :

Αρθρο 15α

Τρόπος υποβολής Α.Π.Δ.

1. Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο ή εγγράφως.

2. Υπόχρεοι για την υποβολή μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό- μαγνητικό μέσο είναι:

α) το Δημόσιο

β) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

γ) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμίδας

δ) οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8 περίπτωση 5 εδάφιο ε του α.ν. 1846/1951, οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από τρείς εργαζόμενους.

ε) οι εργοδότες, που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, είτε καταβάλλουν εισφορές για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είτε για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

στ) οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα

ζ) οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία, οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από τρείς εργαζόμενους, οι εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με το σύστημα της αντιπαροχής και οι εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά τεχνικά έργα με ανάθεση ή εργολαβία.

Για μισθολογικές περιόδους από 1.7.2004 και εφεξής οι εργοδότες της περίπτωσης ε της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να υποβάλλουν την Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.

Για τους εργοδότες των περιπτώσεων α, β, γ, δ,στ και ζ η υποχρέωση υποβολής της Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου ισχύει για μισθολογικές περιόδους από 1.7.2009 και εφεξής.

3. Υπόχρεοι για την υποβολή της Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο ή εγγράφως είναι:

α) τα πρόσωπα που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους, τα οποία έχουν απογραφεί κατά το άρθρο 9 του παρόντος.

β) οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία και δημόσια έργα, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8 περίπτωση 5 εδάφιο ε του α.ν. 1846/1951, οι οποίοι απασχολούν μέχρι και τρεις εργαζόμενους .

γ) οι εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με αυτεπιστασία και ιδιωτικά τεχνικά έργα με αυτεπιστασία.

2. Η πρώην παράγραφος 10 του άρθρου 16 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ, όπως αναριθμήθηκε σε παράγραφο 9 με την υπ` αριθμ. Φ11321/20042/1600 (ΦΕΚ 1723Β/27.8.2008) υπουργική απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής :

"9. Η προθεσμία υποβολής της ΑΠΔ μέσω του διαδικτύου, για το δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α και β βαθμίδας αρχίζει την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται

και λήγει την τελευταία ημέρα του ιδίου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Για τους λοιπούς εργοδότες, που υποβάλλουν Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, η προθεσμία υποβολής της αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα, που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται και λήγει ανάλογα με

το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου του εργοδότη ως ακολούθως :

α) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

β) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 2, την 10Γ πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

γ) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 3, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

δ) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 4, την 8η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ε) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 5, την 711 πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

στ) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6, την 6η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ζ) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 7, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

η) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 8, την 4η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

θ) για τους εργοδότες που αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ι) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50, την προτελευταία ημέρα πριν από το τέλος του μήνα.

ια) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00, την τελευταία ημέρα του μήνα.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (Web site) του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ."

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από 01.07.2009 και εφεξής

3. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής :

"10. Η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όλους ους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται

και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στον δικτυακό τόπο ( Web site) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από 01.07.2009 και εφεξής."

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Link to post
Share on other sites
"9. Η προθεσμία υποβολής της ΑΠΔ μέσω του διαδικτύου, για το δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α και β βαθμίδας αρχίζει την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται

και λήγει την τελευταία ημέρα του ιδίου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Για τους λοιπούς εργοδότες, που υποβάλλουν Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, η προθεσμία υποβολής της αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα, που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται και λήγει ανάλογα με

το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου του εργοδότη ως ακολούθως :

α) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

β) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 2, την 10Γ πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

γ) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 3, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

δ) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 4, την 8η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ε) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 5, την 711 πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

στ) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6, την 6η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ζ) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 7, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

η) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 8, την 4η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

θ) για τους εργοδότες που αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ι) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50, την προτελευταία ημέρα πριν από το τέλος του μήνα.

ια) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00, την τελευταία ημέρα του μήνα.

"10. Η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όλους ους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται

και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.

Αυτοί , γιατί μέχρι το τέλος του μήνα ?

Εχουν τον κ....ο πίσω ή θεωρουνται φερέγγυοι ?

Επίσης τί θα πεί αυτό , π.χ.

θ) για τους εργοδότες που αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

Σε ένα μήνα με 30 ημέρες , η 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα, ειναι η 28η ή η 27η ?

Κατά την γνώμη μου η 28η

Και αν η εν λόγω ημέρα (28η) είναι Σάββατο θα πάμε την 27η (παρασκευή) ή την την 30η (δευτέρα) , η αν είναι Κυριακή θα πάμε την 27 26η (παρασκευή) ή την την 3029η (δευτέρα) ?

Link to post
Share on other sites
[Επίσης τί θα πεί αυτό , π.χ.

θ) για τους εργοδότες που αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

Σε ένα μήνα με 30 ημέρες , η 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα, ειναι η 28η ή η 27η ?

Κατά την γνώμη μου η 28η

Και αν η εν λόγω ημέρα (28η) είναι Σάββατο θα πάμε την 27η (παρασκευή) ή την την 30η (δευτέρα) , η αν είναι Κυριακή θα πάμε την 27η (παρασκευή) ή την την 30η (δευτέρα) ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mη βιάζεσαι Ανδρέα, θα ακολουθήσει και άλλη εγκύκλιος. Σιγά-σιγά , μη τα θέλουμε όλα σε ένα (ή μάλλον σε μία ).

Link to post
Share on other sites

Άντε να βρείς λογική σε αυτή τι κίνηση ......

Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι η πιο γρήγορη αξιοποιήση των στοιχείων , αλλά και πάλι ...........

Ή θα λένε , σχεδόν όλοι έχουν προγράμματα και την βγάζουν τη μισθοδοσία ε δεν είναι και τίποτα να τα στέλνουν νωρίτερα .....

Είναι σίγουρο ότι αρκετοί συνάδελφοι θα μπερδευτούν και άντε να πληρώνεις τέτοια προστίματα .

Κρίμα γιατί το μόνο πρόβλημα που προσωπικά εντόπιζα έως τώρα ήταν (και είναι) η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας τώρα θα έχω ένα ακόμη μεγαλύτερό πρόβλημα και επιπλέον άγχος για να προφτάνουμε προθεσμίες .

Ειλικρινά ........ σκέφτονται πριν κάνουν κάποιες κινήσεις οι Διοικούντες

Έχουμε 1000 καλά από πλευράς τεχνολογίας και αδυνατώ να πιστέψω ότι όταν ήταν όλα χειρόγραφα ήταν πιο χαλαρά !!!!!!!

Link to post
Share on other sites
Επείδη το βρήκα !! :D

Για να καταλάβω ....

ΑΠΔ 1ου Τριμήνου 2010 με ΑΜΕ λήγοντα 1 θα πρέπει να υποβλήθει μέσω διαδικτύου μέχρι 19/04 αντί για 30/04 ????????

Ακριβώς έτσι είναι Αποστόλη.

Το κακό είναι ότι δεν μας λένε για ποιόν λόγο το κάνουν αυτό,στις ιδιωτικές επιχειρήσεις,ενώ στο Δημόσιο,

που έχει αβάτζο άλλον ένα μήνα,δεν το κάνουν.

Link to post
Share on other sites
Ακριβώς έτσι είναι Αποστόλη.

Το κακό είναι ότι δεν μας λένε για ποιόν λόγο το κάνουν αυτό,στις ιδιωτικές επιχειρήσεις,ενώ στο Δημόσιο,

που έχει αβάτζο άλλον ένα μήνα,δεν το κάνουν.

.............................

Μα το θέμα είναι δεν μπορείς να το εξηγήσεις , αν δεν είναι τεχνικό το ζήτημα , δεν βλέπω καμία μα καμία λογική σε αυτό .

Εκτός του ΦΠΑ τώρα θα πρέπει να έχεις το νού σου και για τις ΑΠΔ και ύστερα σου λένε , έλα μωρέ τι κάνεις και εσύ που κάθεσαι στο γραφείο σου .

Link to post
Share on other sites
Καλησπέρα

Τι ακριβως σημαίνει ότι οι διατάξεις ασχολούνται απο μισθολογικες περιόδους που αρχίζουν απο 1/7/2009

Ευχαριστώ

Με την αρχική απόφαση του ΙΚΑ είχαν επιβάλλει ότι οι ΑΠΔ.για το Γ' ΤΡΙΜ.09 θα έπρεπε να υποβληθούν σύμφωνα με

το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΕ και όχι μέχρι το τέλος του μήνα.

Με την πρόσφατη απόφαση η προθεσμία παρατείνεται και αφορά στο Α' ΤΡΙΜ. του 2010.

Ε ρε γλέντια.

Link to post
Share on other sites

Γεια σου ρε ΙΚΑ αρχηγέ .

Ποιος είναι αυτος ο ΙΚΑς ρε παιδια .

Τα μονοπάτια του ΙΚΑ θα ακολουθήσει και ο ΟΑΕΕ , οι πληρωμές θα γίνονται ανάλογα με το τελευταιο ψηφίο του ΕΑΜ μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα του τριμηνου που αφορά .

Σε περιπτωση που ο λήγοντας κάτσει ο ίδιος με τον λήγοντα της κλήρωσης του Λαικού Λαχείου της προηγουμενης εβδομάδας του επόμενου μήνα του προηγουμενου τριμήνου , θα δίνεται η δυνατοτητα στον τυχερό ασφαλιζόμενο , να πληρώνει τις εισφαρές του δέκα ημέρες αργότερα απο αυτές που προβλέπονται .

Τετοια και άλλα πολλά σαν αυτό το μέτρο θα παρθούν λόγω κρίσης ,

Το νού σας αδέλφια ..........

:D

Link to post
Share on other sites

Επειδη τα προβληματα με τις υποβολες ειναι πολλα.

Επειδη η καθυστερηση στην επεξεργασια των ΑΠΔ και τα αποτελεσματα τους ειναι μεγαλη.

Επειδη το Δημοσιο λειτουργει με τους δικους του ρυθμους και τις περισσοτερες φορες χειρογραφα.

Επειδη τα λαθη που διαπιστωνονται στις ΑΠΔ παρα πολλα.

Επειδη τις περισσοτερες φορες η διορθωση των λαθων γινεται μετα απο μεγαλο χρονικο διαστημα.

Επειδη οι server εχουν περιορισμενες δυνατοτητες.

Επειδη για οσα γινονται υπαρχει παντα εξηγηση.

Για ολα τα παραπανω ανεξηγητα ετοιμαζεται διαδικασια επεξεργασιας on line κατα την υποβολη των ΑΠΔ

και παραγωγης αρχειου λαθων και ως εκ τουτου η μηχανογραφηση εχει τα καλα της και τα κακα της.

Συνεπως οταν θα ειναι διαθεσιμες ολες οι πληροφοριες τοτε μαλλον θα γινει κατανοητη

και η αλλαγη των προθεσμιων υποβολης των ΑΠΔ

Link to post
Share on other sites

Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν οι servers του ΙΚΑ είναι αργοί, ούτε αν δεν μπορούν να διαχειριστούν τις διορθώσεις.

Βλέπω με λύπη και οργή ότι για άλλη μία φορά, για πολλοστή φορά, οι αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού μετεφέρονται στους πολίτες και εν προκειμένω σε εμάς, τους λογιστές.

Αν ήταν τίμιοι και σοβαροί, θα αναγνώριζαν τις εγγενείς αδυναμίες του συστήματος και θα έλεγαν ότι ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ για χ ημέρες (ανάλογα με τον ΑΜΕ) η υποβολή της ΑΠΔ.

Δηλαδή η ΑΠΔ του α'τριμήνου του 2010 θα μπορεί να υποβληθεί μέχρι και 2/5/2010 για όσους έχουν ΑΜΕ σε 1, μέχρι και 3/5 για όσους έχουν ΑΜΕ σε 2 και λοιπά. Έτσι, δεν θα είχαν πρόβλημα με τους servers τους.

Αλλά αυτοί εκεί, κουτοπόνηρα και τεχνηέντως ποντάρουν στο ότι αυτό το μπουρδούκλωμα όλο και κάποια πρόστιμα θα φέρει, εκεί ποντάρει κάθε σύστημα που στηρίζεται στην ταλαιπωρία του συναλλασσόμενου και όχι στην διευκόλυνσή του, που στηρίζεται στην μετακύλιση των αδυναμιών του στους συναλλασσόμενους, που στηρίζεται τέλος σε αυτή την άθλια πρακτική που αγγίζει τα όρια του σαδισμού απέναντι στους έλληνες πολίτες.

Την ώρα που η επόμενη κίνηση θα ήταν να αποστέλλονται ΑΠΔ 3 φορές το χρόνο (κάθε τετράμηνο) οι διοικούντες επέλεξαν να γυρίσουν στο παρελθόν και να μας ταλαιπωρήσουν. Αλήθεια, οι σύλλογοι λογιστών θα στείλουν κάποια επιστολή διαμαρτυρίας στο ΙΚΑ;

Link to post
Share on other sites
Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν οι servers του ΙΚΑ είναι αργοί, ούτε αν δεν μπορούν να διαχειριστούν τις διορθώσεις.

Βλέπω με λύπη και οργή ότι για άλλη μία φορά, για πολλοστή φορά οι αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού να μετεφέρονται στους πολίτες και εν προκειμένω σε εμάς, τους λογιστές.

Αν ήταν τίμιοι και σοβαροί, θα αναγνώριζαν τις εγγενείς αδυναμίες του συστήματος και θα έλεγαν ότι ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ για χ ημέρες (ανάλογα με τον ΑΜΕ) η υποβολή της ΑΠΔ.

Δηλαδή η ΑΠΔ του α'τριμήνου του 2010 θα μπορεί να υποβληθεί μέχρι και 2/5/2010 για όσους έχουν ΑΜΕ σε 1, μέχρι και 3/5 για όσους έχουν ΑΜΕ σε 2 και λοιπά. Έτσι, δεν θα είχαν πρόβλημα με τους servers τους.

Αλλά αυτοί εκεί, κουτοπόνηρα και τεχνηέντως ποντάρουν στο ότι αυτό το μπουρδούκλωμα όλο και κάποια πρόστιμα θα φέρει, εκεί ποντάρει κάθε σύστημα που στηρίζεται στην ταλαιπωρία του συναλλασσόμενου και όχι στην διευκόλυνσή του, που στηρίζεται στην μετακύλιση των αδυναμιών του στους συναλλασσόμενους, που στηρίζεται τέλος σε αυτή την άθλια πρακτική που αγγίζει τα όρια του σαδισμού απέναντι στους έλληνες πολίτες.

Την ώρα που η επόμενη κίνηση θα ήταν να αποστέλλονται ΑΠΔ 3 φορές το χρόνο (κάθε τετράμηνο) οι διοικούντες επέλεξαν να γυρίσουν στο παρελθόν και να μας ταλαιπωρήσουν. Αλήθεια, οι σύλλογοι λογιστών θα στείλουν κάποια επιστολή διαμαρτυρίας στο ΙΚΑ;

Παμε ενα στοιχημα οτι μετα την πρωτη εφαρμογη του μετρου και αφου γινει το μπουρδουκλωμα που λες ( εγω θα το αποκαλουσα αλλιως βεβαια αλλα τεσπα ) θα παρει παραταση ?

Συνηθως τοτε ξυπνανε και οι δικοι μας οι συνδικαλιστες

Link to post
Share on other sites
Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν οι servers του ΙΚΑ είναι αργοί, ούτε αν δεν μπορούν να διαχειριστούν τις διορθώσεις.

Βλέπω με λύπη και οργή ότι για άλλη μία φορά, για πολλοστή φορά οι αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού να μετεφέρονται στους πολίτες και εν προκειμένω σε εμάς, τους λογιστές.

Αν ήταν τίμιοι και σοβαροί, θα αναγνώριζαν τις εγγενείς αδυναμίες του συστήματος και θα έλεγαν ότι ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ για χ ημέρες (ανάλογα με τον ΑΜΕ) η υποβολή της ΑΠΔ.

Δηλαδή η ΑΠΔ του α'τριμήνου του 2010 θα μπορεί να υποβληθεί μέχρι και 2/5/2010 για όσους έχουν ΑΜΕ σε 1, μέχρι και 3/5 για όσους έχουν ΑΜΕ σε 2 και λοιπά. Έτσι, δεν θα είχαν πρόβλημα με τους servers τους.

Αλλά αυτοί εκεί, κουτοπόνηρα και τεχνηέντως ποντάρουν στο ότι αυτό το μπουρδούκλωμα όλο και κάποια πρόστιμα θα φέρει, εκεί ποντάρει κάθε σύστημα που στηρίζεται στην ταλαιπωρία του συναλλασσόμενου και όχι στην διευκόλυνσή του, που στηρίζεται στην μετακύλιση των αδυναμιών του στους συναλλασσόμενους, που στηρίζεται τέλος σε αυτή την άθλια πρακτική που αγγίζει τα όρια του σαδισμού απέναντι στους έλληνες πολίτες.

Την ώρα που η επόμενη κίνηση θα ήταν να αποστέλλονται ΑΠΔ 3 φορές το χρόνο (κάθε τετράμηνο) οι διοικούντες επέλεξαν να γυρίσουν στο παρελθόν και να μας ταλαιπωρήσουν. Αλήθεια, οι σύλλογοι λογιστών θα στείλουν κάποια επιστολή διαμαρτυρίας στο ΙΚΑ;

Τι έγραψε το άτομο πάλι .........

σε πάω με χίλια , τέλος .

Βάλε ρε υποψήφιος να πάω και εγώ να ψηφίσω.

Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης
Το νου μας οταν μπουμε πισω απο το παραβαν διοτι απο εκει ξεκιναν ολα

( οσοι τελος παντων παμε τελικα )

Αει σιχτιρ

Γι αυτό θα έλεγα να πάμε όλοι και να έχουμε και τον νου μας όπωσδήποτε

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...