Jump to content
  • 0
Sign in to follow this  
JIM

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΜΑΣΤΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

Question

Μήπως ξέρετε που μπορω να βρω υπόδειγμα για συμφωνητικο με μάστορα που τοποθετεί δάπεδο σε κατάστημα ;Το έργο έχει γίνει ήδη και δεν έχει υποβληθεί το συμφωνητικό αλλά είναι απαιράιτητο για επιδότηση απο την Ε.Ε. .Ξέρετε πόσο είναι το πρόστιμo για την εκπρόθεσμη υποβολή του;

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

ή αυτό:

(χρειάζεται προσαρμογες στους φόρους κλπ)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Εν ……………. σήμερα την……………………….. 200…, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αφ’ ενός μεν ο κ. ………………………………, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «…….. ………………………………………………………….. » με τον διακριτικό τίτλο «……………………………………………...» και αφ΄ ετέρου ο κ. …………….… με ΑΦΜ…………………….. συμφώνησαν τα κάτωθι:

O αφ’ ενός συμβαλλόμενος «……………………………………..» δια του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευάζοντας ……………………………………… στο ……………………………………αναθέτει σήμερα, εις τον αφ΄ ετέρου συμβαλλόμενο καλούμενο εφεξής «Εργολάβος» όστις και αποδεχόμενος αναλαμβάνει την εκτέλεση (φατούρα) των πάσης φύσεως οπλισμένων και άοπλων σκυροδεμάτων μέρους του εν λόγω έργου, συμφώνα προς τους κάτωθι ειδικότερους όρους και συμφωνίες.

1. Δια ένα κυβικό μέτρο παντός είδους κατασκευής εξ’ οπλισμένου σκυροδέματος, ήτοι καλούπωμα και ξεκαλούπωμα μετά της αξίας της φθοράς της ξυλείας, διάστρωσης σκυροδέματος , κοπάνισμα δια δονητή και κατάβρεγμα αυτού, συμφώνα με τους κανονισμούς σκυροδέματος. ……… € (…………………………… Ευρώ ).

2. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται πάσα δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι μεταφορά ξυλείας και των απαραίτητων εργαλείων επί τόπου του έργου, φθορά ξυλείας και εργαλείων, ημερομίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού, επισφαλή έξοδα και κέρδος εργολάβου.

3. Ο Εργολάβος υποχρεούται να λάβει άπαντα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθεί ατύχημα ή οποιαδήποτε ζημιά εκ της φύσεως της εργασίας του προς τα πρόσωπα γενικώς, πράγματα και ακίνητα εν γένει και δια τα οποία φέρει ακέραια πάσα αστική και ποινική ευθύνη. Τα τυχόν ανθρώπινα ατυχήματα εις τα πρόσωπα εργαζόμενα η μη εις την εργολαβία βαρύνουν τον εργολάβο.

4. Ο Εργολάβος παρέχει την διαβεβαίωση ότι έχει αρκετή πείρα ανοικοδομήσεως καθώς έχει συμμετάσχει εις την κατασκευή και άλλων παρεμφερών κατασκευών, υπόσχεται και εγγυάται την καλή και σύμφωνα προς τους κανόνες της επιστήμης και τέχνης εκτέλεση του έργου και είναι υπεύθυνος δια πάσα κακοτεχνία και αμέλεια αυτού και του προσωπικού του. Υποχρεούται να ανακατασκευάζει πάσα εργασία κρινόμενη ως κακότεχνη από τον εργοδότη ή τον επιβλέποντα μηχανικό.

5. Ο Εργολάβος οφείλει να κάνει έναρξη εργασιών εντός δύο ημερών αφότου ειδοποιηθεί από τον εργοδότη. Η παραβίαση εκ μέρους του εργολάβου οποιασδήποτε προθεσμίας είτε τμηματική είτε συνολική καθιστά αυτόν υπόχρεο πληρωμής στον εργοδότη πληρωμής Ευρώ …… δια έκαστη ημέρα καθυστέρησης λόγω ποινικής ρήτρας και αποζημίωσης. Η μη συμμόρφωση του εργολάβου προς τις εκάστοτε προθεσμίες παρέχει στον εργοδότη το δικαίωμα διαλύσεως της εργολαβίας δια μονομερούς δηλώσεως.

6. Τα συνολικό ύψος του εργολαβικού ανταλλάγματος θα καθορισθεί βάσει ενεργηθείσας τελικής επιμέτρησης μετά το πέρας του έργου. Για την τελική επιμέτρηση θα ληφθούν υπόψη μόνο τα Δελτία Αποστολής της προμηθεύτριας εταιρείας μπετό («……………….» ή άλλη).

7. Μετά το τέλος της όλης εργασίας ο εργολάβος θα εκδώσει τιμολόγιο και θα παρακρατηθεί φόρος 3% δια φόρο εισοδήματος το οποίο ο εργοδότης θα καταθέσει εις την αρμόδια εφορία επ’ ονόματι του εργολάβου.

8.Ο Εργοδότης διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα αζήμιου υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση εφ’ όσον κατά την κρίση του η εκτέλεση του έργου καθυστερείται ή εκτελείται κακότεχνα ή πλημμελώς ή ο εργολάβος παραβεί άλλη τινά υποχρέωση του απορρέοντα εκ του παρόντος συμφωνητικού.

9.Ο Εργολάβος δε δικαιούται να αναθέσει εις έτερο την εκτέλεση του όλου ή μέρους του έργου. Αντιθέτως ενέργεια του εργολάβου παρέχει εις τον εργοδότη το δικαίωμα κηρύξεως του εργολάβου έκπτωτου κατά τα ανωτέρω.

10.Ο εργολάβος έχει την ακέραια ευθύνη προσλήψεως του προσωπικού του.

11.Ο εργολάβος υποχρεούται να υποβάλλει καταστάσεις του εργασθέντος προσωπικού του ανά μήνα με πλήρη στοιχεία. Οι παραπάνω καταστάσεις θα έχουν νόμιμη βάσει μόνο αν φέρουν την σφραγίδα του εργοδότη. Βάσει των ανωτέρω καταστάσεων ο εργοδότης θα αγοράζει τα ένσημα στο αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ.

12.Τα παρόν συντάχθηκε σε τρία όμοια αντίγραφα, έλαβε δε έκαστος από ένα αντίγραφο και το τρίτο θα κατατεθεί στην ΔOY …

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×