Jump to content
  • 0

ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ INTRASTAT?


Question

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ,

θΑ ΗΘΕΛΑ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΕΙΤΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝΣ ΕΙΤΕ ΑΦΙΞΕΩΝ, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣH INTRASTAT ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

Link to post
Share on other sites

4 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Σωστή η επισήμανσή σου συνάδελφε CEL, αν εμπίπτει στις παρακάτω κατηγορίες υποβάλλεται INTRASTAT,

διαφορετικά όχι

Αθήνα 27 Ιουνίου 1995

Αρ.Πρωτ.: 1073363/3451/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1176

ΘΕΜΑ: Υποβολή Δηλώσεων Intrastat.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ.δ΄ της πα ραγράφου 5 του άρθρου 29 του ν. 1642/86 , όπως τέθηκε και ισχύει με τον ν. 2093/92, για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, πρέπει να υποβάλλεται, εκτός τω άλλων, και δήλωση Intrastat. Για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής της δήλωσης αυτής, έχουν εκδοθεί οδηγίες με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 24189/Ι-2254/18.1292 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και οι εγκύκλιοι με αρθμ. 24192/Ι-2255/18.1192, 2990/Ι-284/5.293, 1055833/4266 ΠΟΛ.1158/14.4.1993 , Ε.Δ.Υ.Ο. και η αριθμ. 1099733/8159/ΠΟΛ.1253/26.7.1993 Α.Υ.Ο, οι οποίες και εξακολουθούν να ισχύουν. Επειδή παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα κατά την μέχρι σήμερα υποβολή των δηλώσεων Intrastat, θεωρήσαμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε συμπληρωματικά και τα ακόλουθα:

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ INTRASTAT

Η δήλωση Intrastat υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του ν. 1642/86 , όπως ισχύει, εφόσον:

α)Εκδίδεται φορολογικό στοιχείο από τον κύριο του αγαθού, που είναι εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. προς υποκείμενο άλλου Κράτους μέλους ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη ανταλλάγματος όπως π.χ. στις περιπτώσεις αποστολής δώρων άνευ αξίας, δειγμάτων, πρώτων υλών για επεξεργασία κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές το πεδίο 10 συμπληρώνεται με τους κωδικούς 33 ή 12 ή 41 κατά περίπτωση αντίστοιχα, το δε πεδίο 19 με την κατ΄ εκτίμηση αξία των αγαθών κ.λ.π.

β) Γίνεται ενδοκοινοτική διακίνηση αγαθού, ανεξάρτητα από τη φύση της συναλλαγής και το σκοπό της μετακίνησης (παράδοση, επιστροφή, επισκευή, δείγμα, δώρο κλπ.). Εξαιρετικά, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης Intrastat στην περίπτωση αποστολής ή άφιξης αγαθών, με σκοπό να εκτεθούν σε εκθεσιακό χώρο άλλου Κ-Μ. Επισημαίνεται ότι όταν κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιηθεί παράδοση, μερική ή ολική, των αγαθών αυτών τότε θεωρείται ότι κατά το χρόνο έκδοσης του οικείου φορολογικού στοιχείου, πραγματοποιείται ενδοκοινοτική παράδοση και απόκτηση αντίστοιχα οπότε γεννάται και η υποχρέωση για υποβολή των δηλώσεων Listing και Intrastat (Αποστολής ή άφιξής κατά περίπτωση).

γ) Η επιχείρηση δεν υπάγεται στο καθεστώς των απαλλασσομένων, βάσει του εκάστοτε οριζόμενου κατωφλίου απαλλαγής (βλέπε παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 1642/86 , όπως ισχύει.

δ) Η επιχείρηση, (προκειμένου για το έτος 1995), υπερβεί τα κατώφλια που έχουν ορισθεί από την 1.1.995, βάσει της αριθμ. 24300/ΙΓ734/29.12.94 Απόφασης της Γεν. Γραμματέως της Ε.Σ.Υ.Ε. Σύμφωνα με, την απόφαση αυτή, υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης Intrastat είναι οι επιχειρήσεις που κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο (1994), υπερέβησαν το κατώφλι εξομοίωσης που ορίζεται από την απόφαση αυτή, δηλαδή το ποσό των 7.000.000 δρχ για τις αφίξεις και των 11.000.000 δρχ. για τις αποστολές. Τα κατώφλια αυτά ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση είναι "νέα" ή αν κατά το προηγούμενο έτος ήταν υπόχρεη στην δήλωση Intrastat ή όχι λόγω της συμπλήρωσης ή μη των κατωφλίων που ίσχυαν κατά το έτος 1994 (5.000.000 για τις αφίξεις και 7.500.000, για τις αποστολές). Αυτό σημαίνει ότι, κάθε έτος όλες οι επιχειρήσεις προκειμένου να υποβάλουν δήλωση Intrastat πρέπει να ελέγχουν αν υπερέβησαν το εκάστοτε οριζόμενο κατώφλι.

"Για το έτος 1995, στην περίπτωση που η επιχείρηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1994, δεν είχε υπερβεί το κατώφλι των 7.000.000 ή 11.000.000 δρχ. αντίστοιχα, δεν υποβάλλεται δήλωση Intrastat. Η υπερχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής γεννάται (κατά το έτος 1995), από τη φορολογική περίοδο κατά την οποία θα υπερβεί τα εκάστοτε οριζόμενα κατώφλια που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη Διαχειριστική περίοδο για κάθε μεταγενέστερη ενδοκοινοτική συναλλαγή αυτοτελώς για κάθε διαχειριστική περίοδο. Η φιλοσοφία των κατωφλίων γενικότερα, είναι η ελάφρυνση του φόρτου των επιχειρήσεων, χωρίς αυτό να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Επισημαίνεται ότι, τα αναφερόμενα στην παρούσα, ισχύουν και για τα πρόσωπα που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 10α του ν. 1642/86 , δηλαδή αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 33 του ν. 1642/86 , Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσιο, απαλλασσόμενες, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης δραστηριότητες βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 1642/86 , Οικοδομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις της παραγράφου του άρθρου 32 του ίδιου νόμου , εφόσον οι συνολικές αγορές αυτών από όλα τα άλλα κράτη μέλη υπερβούν το ποσό των 2500.000 δραχμών το χρόνο.

ε)Πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές πράξεις που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των άρθρων 36α και36β, ήτοι:

1) των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας (αρθ. 36Α, Ν 1642/86) και

2) των υποκειμένων στο φόρο που πραγματοποιούν πωλήσεις σε δημοπρασίες ( αρθ. 36 Β, Ν. 1642/86 ).

Σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω πράξεις δεν θεωρούνται ως ενδοκοινοτικές και ως εκ τούτου το ισόποσο αυτών δεν εμφανίζεται στους κωδικούς 328 ή 309, κατά περίπτωση, της περιοδικής εκκαθάρισης. Αυτό έχει ως συνέπεια να υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τιμολογούμενου ποσού (πεδίο 18) της δήλωσης Intrastat με τους εν λόγω κωδικούς της περιοδικής εκκαθάρισης.

...

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...