Sign in to follow this  
sarimarina

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...τι γινεται με το ΤΕΒΕ

Recommended Posts

Μισθωτός σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο , λαμβάνει έσοδα απο την παροχή σεμιναρίων με αποδείξεις δαπανων, ήδη απο το έτος 2000. (παραμένει ασφαλισμένος στο ΙΚΑ έως το 2006)

Οι αμοιβές που λάμβανε απο τα σεμινάρια ηταν αρκετά υψηλες ....περίπου 10000 ευρώ ενω οι μισθοί του ήταν μικρότεροι.

Το ΤΕΒΕ σήμερα του ζητά να ασφαλιστεί απο το 2000.

Είναι σωστό?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ο anast σε παλαιότερο θέμα είχα απαντήσει ότι βάσει της εγκυκλίου 3/1992 , οι μισθωτοι δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα δεν θεωρούνται επαγγελματίες ανεξαρτήτως ποσού παροχής υπηρεσιών σεμιναρίων.

Εχει κάποιος την παραπάνω εγκύκλιο?

Share this post


Link to post
Share on other sites

εγκυκλίου 3/1992

Αρθρο 15

Αποδείξεις Δαπανών

15.1. Εκδοση απόδειξης. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αναφέρονται στην υποχρέωση έκδοσης διπλότυπης απόδειξης δαπάνης από επιτηδευματίες, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν, και από τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα κ.λπ.) του Κώδικα, για κάθε δαπάνη που πραγματοποιούν, και αφορά την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους και για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται σε έκδοση φορολογικού στοιχείου.

Δηλαδή, για τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο δικαιούχος της αμοιβής δεν εκδίδει δικό του φορολογικό στοιχείο, εφόσον δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα.

Για να μην έχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου ο δικαιούχος της αμοιβής πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό του αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) να ασχολείται περιστασιακά με τη συγκεκριμένη εργασία και όχι κατά σύστημα. Η περιστασιακή αυτή απασχόληση, από την οποία δεν δύναται να θεωρηθεί ότι ασκεί επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του Κώδικα, αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα,

β) να λαμβάνει από την απασχόληση αυτή μικρά ποσά. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 5, για την παροχή υπηρεσιών, τα ποσά αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 500.000 δρχ. ετησίως,

γ) να μην είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία, (Σχετ. Εγκ. 1101600/2367/ΠΟΛ.1240/11.11.1991, Τ.192/24.2.1988 - βλέπετε Β' Τόμο, σελ. 223, Ο.4531/244/1987).

Η απόδειξη δαπάνης που εκδίδεται για τις πιο πάνω περιπτώσεις είναι αθεώρητη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κώδικα.

15.2. Περιεχόμενο απόδειξης δαπάνης. Στις αποδείξεις δαπανών αναγράφονται:

1. Ο τόπος και η ημερομηνία έκδοσης.

2. Το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και η διεύθυνση του δικαιούχου.

3. Η αιτιολογία και το ποσό της δαπάνης, αριθμητικώς και ολογράφως. Δεν απαιτείται η αναγραφή ολογράφως στις αποδείξεις που εκδίδονται από Η/Υ.

4. Οι τυχόν φόροι και λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις.

5. Ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή ο αριθμός ταυτότητας, εφόσον στερείται Α.Φ.Μ.

6. Υπογραφή του εκδότη.

7. Υπογραφή του δικαιούχου και στα δύο αντίτυπα.

Σε περίπτωση που εκδοθεί η απόδειξη δαπάνης ως στοιχείο αυτοπαράδοσης αναγράφονται σ' αυτήν το κόστος των παραδιδόμενων αγαθών ή υπηρεσιών και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.

Απόδειξη δαπάνης εκδίδεται και για την καταβολή αμοιβών σε συγγραφείς ή σε εισηγητές επιμορφωτικών σεμιναρίων, εφόσον είναι μισθωτοί του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα και δεν έχουν από άλλη αιτία την ιδιότητα του επιτηδευματία.

Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται μόνο το γεγονός ότι είναι μισθωτοί και δεν ασκεί επιρροή το ύψος των αμοιβών, που μπορεί να είναι οποιοδήποτε ποσό.

Oλοκληρη η εγκυκλιος

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/3216

Share this post


Link to post
Share on other sites
......................................

Απόδειξη δαπάνης εκδίδεται και για την καταβολή αμοιβών σε συγγραφείς ή σε εισηγητές επιμορφωτικών σεμιναρίων, εφόσον είναι μισθωτοί του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα και δεν έχουν από άλλη αιτία την ιδιότητα του επιτηδευματία.

Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται μόνο το γεγονός ότι είναι μισθωτοί και δεν ασκεί επιρροή το ύψος των αμοιβών, που μπορεί να είναι οποιοδήποτε ποσό.

Oλοκληρη η εγκυκλιος

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/3216

Ιδιαίτερη προσοχή σ΄ αυτό

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εγώ πάλι θεωρώ ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση το πρόβλημα έγκειται στο είδος της σχέσης με το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο..

προφανώς το ΤΕΒΕ δεν τον αντιμετωπίζει ως εισηγητή σεμιναρίων αλλά σαν ελεύθερο επαγγελματία με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Να προσθεσω οτι με τις διαταξεις του αρθρου 27 του Ν.3522/2006 και ισχυ απο 1.1.2007 (συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 39 του Ν.3522/2006) εχει ενδωματωθει και στον ΚΒΣ η σχετικη διαταξη.

186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

Αρθρο 2

Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων

..................................

Δεν θεωρούνται επιτηδευματίες:

α) ο αγρότης και η αγροτική εκμετάλλευση που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 42 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), εφόσον δεν έχουν ενταχθεί για τη δραστηριότητά τους αυτή στο κανονικό καθεστώς του νόμου αυτού,

β) το φυσικό πρόσωπο πλην του ελεύθερου επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες περιστασιακά σε επιτηδευματία ή σε πρόσωπο της παραγράφου 3 του Αρθρου αυτού και το σύνολο των ετήσιων αμοιβών του δεν υπερβαίνει το όριο της παραγράφου 5 του Αρθρου αυτού για αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία,

γ) ο συγγραφέας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, ο συνταξιούχος για την πρώτη μετά τη συνταξιοδότησή του έκδοση βιβλίου και ο εισηγητής επιμορφωτικών σεμιναρίων δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος, εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Εγώ πάλι θεωρώ ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση το πρόβλημα έγκειται στο είδος της σχέσης με το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο..

προφανώς το ΤΕΒΕ δεν τον αντιμετωπίζει ως εισηγητή σεμιναρίων αλλά σαν ελεύθερο επαγγελματία με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

το ΤΕΒΕ δεν απασχολήθηκε με το τι γράφουν οι βεβαιώσεις αλλα με την εγγραφή στον κωδικό 507 του Ε1.

Εχω αντίγραφα των βεβαίωσεων του κάθε έτους που τον αναφέρουν ως εισηγητή σεμιναρίων.

Share this post


Link to post
Share on other sites
το ΤΕΒΕ δεν απασχολήθηκε με το τι γράφουν οι βεβαιώσεις αλλα με την εγγραφή στον κωδικό 507 του Ε1.

Εχω αντίγραφα των βεβαίωσεων του κάθε έτους που τον αναφέρουν ως εισηγητή σεμιναρίων.

Μα και επιδοτούμενα σεμινάρια να παρακολουθούσε.. εκεί θα έβαζε την επιδότηση.

ελεγκτές ανωνύμων τρέμετε.. :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μισθωτός σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο , λαμβάνει έσοδα απο την παροχή σεμιναρίων με αποδείξεις δαπανων, ήδη απο το έτος 2000. (παραμένει ασφαλισμένος στο ΙΚΑ έως το 2006)

Οι αμοιβές που λάμβανε απο τα σεμινάρια ηταν αρκετά υψηλες ....περίπου 10000 ευρώ ενω οι μισθοί του ήταν μικρότεροι.

Το ΤΕΒΕ σήμερα του ζητά να ασφαλιστεί απο το 2000.

Είναι σωστό?

Το ΤΕΒΕ πως μπλεχτηκε;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Προβληματισμός:

Λογιστής φοροτεχνικός μισθωτός ιδιωτικός υπάλληλος παραδίδει μαθήματα σε ιδιωτικό ιεκ.

Χαρακτηρίζεται επιτηδευματίας;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κατά την άποψη μου ναι.. γι'αυτό και δεν παραδίδει μαθήματα αλλά εισηγείται σε σεμινάρια.. :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Το ΤΕΒΕ πως μπλεχτηκε;

Ξυπνάει καμιά φορά και κάνει αντιπαράθεση με τις ΔΟΥ.. :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Κατά την άποψη μου ναι.. γι'αυτό και δεν παραδίδει μαθήματα αλλά εισηγείται σε σεμινάρια.. :rolleyes:

Αυτή είναι και η δική μου και γι αυτό έγραψα ότι χρειάζεται προσοχή στο

"......και δεν έχουν από άλλη αιτία την ιδιότητα του επιτηδευματία."

άλλωστε στην ίδια απόφαση που αναφέρθηκε ο anast αναφέρεται και ........

15.1. Εκδοση απόδειξης. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αναφέρονται στην υποχρέωση έκδοσης διπλότυπης απόδειξης δαπάνης από επιτηδευματίες, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν, και από τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα κ.λπ.) του Κώδικα, για κάθε δαπάνη που πραγματοποιούν, και αφορά την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους και για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται σε έκδοση φορολογικού στοιχείου.

Δηλαδή, για τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο δικαιούχος της αμοιβής δεν εκδίδει δικό του φορολογικό στοιχείο, εφόσον δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα.

Για να μην έχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου ο δικαιούχος της αμοιβής πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό του αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) να ασχολείται περιστασιακά με τη συγκεκριμένη εργασία και όχι κατά σύστημα. Η περιστασιακή αυτή απασχόληση, από την οποία δεν δύναται να θεωρηθεί ότι ασκεί επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του Κώδικα, αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα,

β) να λαμβάνει από την απασχόληση αυτή μικρά ποσά. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 5, για την παροχή υπηρεσιών, τα ποσά αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 500.000 δρχ. ετησίως,

γ) να μην είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία, (Σχετ. Εγκ. 1101600/2367/ΠΟΛ.1240/11.11.1991, Τ.192/24.2.1988 - βλέπετε Β' Τόμο, σελ. 223, Ο.4531/244/1987).

Η απόδειξη δαπάνης που εκδίδεται για τις πιο πάνω περιπτώσεις είναι αθεώρητη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κώδικα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ξυπνάει καμιά φορά και κάνει αντιπαράθεση με τις ΔΟΥ.. :rolleyes:

Ναι σιγά μην έγινε τέτοιο πράμα!!

Εναρξη θέλει να κάνει ο άνθρωπος και ελέγχουν τα εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Δεν μπορούν όμως να αμφισβητήσουν τα σεμινάρια καθότι ο όμιλος είναι μεγάλος με αρκετα

παραρτήματα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και η ιστορία συνεχίζεται!!

Το ΤΕΒΕ μου απάντησε οτι αδιαφορεί για τους νόμους που ισχύουν στην εφορία και ότι για εκείνους οι αποδείξεις δαπανών υπάγονται υποχρεωτικά στο ΤΕΒΕ.

Αφου έβγαλα ατμούς απο τα αυτιά μου (γιατι είναι η 10η φορά που παει η υπάλληλος μου) προσπάθησα με ηρεμία μέσω τηλεφώνου να τους εξηγησω μερικά πραγματακια.

Επέμεναν αυτοί...επέμενα κι εγω.....κι ακρη δεν βγάλαμε.

και συνοψίζουμε στα παρακάτω

α)επέμεναν περι ΤΕΒΕ........τους είπα ότι δεν υποχρεούταν λόγω εισηγήσεων σε σεμινάρια

β)συνεχίζουν να επιμένουν περι ΤΕΒΕ.........τους είπα οτι ηταν ασφαλισμένος του ικα

γ)βρίσκουν ενα κενό 2 μηνών ανασφάλιστο απο το ΙΚΑ καθώς και ένα περιθώριο απο την ληξη της εξαρτημένης εργασίας μέχρι το τέλος του έτους......... και τώρα κολλάνε ότι αυτούς τους μήνες έπρεπε να ήταν ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ.

δ)τους είπα οτι οι βεβαιωσεις ειναι ετήσιες και δεν ορίζουν ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων και τωρα......δεν ξερουν τι να μου πουν.....οποτε μου ειπαν να κάνω αιτημα, να περασω επιτροπή και αλλα τέτοια....

Μου ήρθε να τους βγάλω τα μάτια αλλα σκέφτηκα μια εξυπνότερη λύση και πιστεύω οτι θα βγάλω ακρη.

Η λύση που σκέφτηκα πραγματικά ειναι ευφυής αλλα μου την δίνει που δεν μπορώ να κάνω την δουλειά μου χωρίς να προβώ σε "πανούργες" ενέργειες.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tina

Και η ιστορία συνεχίζεται!!

Το ΤΕΒΕ μου απάντησε οτι αδιαφορεί για τους νόμους που ισχύουν στην εφορία και ότι για εκείνους οι αποδείξεις δαπανών υπάγονται υποχρεωτικά στο ΤΕΒΕ.

Αφου έβγαλα ατμούς απο τα αυτιά μου (γιατι είναι η 10η φορά που παει η υπάλληλος μου) προσπάθησα με ηρεμία μέσω τηλεφώνου να τους εξηγησω μερικά πραγματακια.

Επέμεναν αυτοί...επέμενα κι εγω.....κι ακρη δεν βγάλαμε.

και συνοψίζουμε στα παρακάτω

α)επέμεναν περι ΤΕΒΕ........τους είπα ότι δεν υποχρεούταν λόγω εισηγήσεων σε σεμινάρια

β)συνεχίζουν να επιμένουν περι ΤΕΒΕ.........τους είπα οτι ηταν ασφαλισμένος του ικα

γ)βρίσκουν ενα κενό 2 μηνών ανασφάλιστο απο το ΙΚΑ καθώς και ένα περιθώριο απο την ληξη της εξαρτημένης εργασίας μέχρι το τέλος του έτους......... και τώρα κολλάνε ότι αυτούς τους μήνες έπρεπε να ήταν ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ.

δ)τους είπα οτι οι βεβαιωσεις ειναι ετήσιες και δεν ορίζουν ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων και τωρα......δεν ξερουν τι να μου πουν.....οποτε μου ειπαν να κάνω αιτημα, να περασω επιτροπή και αλλα τέτοια....

Μου ήρθε να τους βγάλω τα μάτια αλλα σκέφτηκα μια εξυπνότερη λύση και πιστεύω οτι θα βγάλω ακρη.

Η λύση που σκέφτηκα πραγματικά ειναι ευφυής αλλα μου την δίνει που δεν μπορώ να κάνω την δουλειά μου χωρίς να προβώ σε "πανούργες" ενέργειες.

Καλησπέρα!

Είμαι επισκέπτης στο φόρουμ σας και θα ήθελα να ρωτήσω ποια ήταν η έκβαση αυτού του θέματος, δεδομένου ότι με απασχολεί κι εμένα. Έχω ΙΚΑ με εξαίρεση 2-3 μήνες πριν 2 χρόνια λόγω αλλαγής εργοδότη. Κατά τη διάρκεια που ήμουν ανασφάλιστη έκανα μια ευκαιριακή δουλειά 15 ημερών και μου έδωσαν Βεβαίωση Αποδοχών Αμοιβών Τρίτων την οποία κατέθεσα στην φορολογική μου για να πάρω πίσω τον παρακρατηθέντα φόρο. Τώρα που θέλω να κάνω έναρξη στον ΟΑΕΕ, μου ζητάνε να πληρώσω εισφορές για τον 1 μήνα που περιελάμβανε τις 15 μέρες που δούλεψα. Έχω βρει τον μπελά μου, καλούμαι να πληρώσω περισσότερα χρήματα απ' όσα ουσιαστικά έβγαλα!

Οποιαδήποτε βοήθεια από οποιονδήποτε είναι ευπρόσδεκτη....

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία!

Tina

Share this post


Link to post
Share on other sites

saeimarina μας κρατάς σε αγωνία.Είχε αίσια έκβαση η υπόθεσή σου?Αυτό ακριβώς καλούμαι να αντιμετωπίσω αύριο (στη δική μου περίπτωση ο υποψήφιος για εγγραφή στον ΟΑΕΕ είχε περιστασιακή απασχόληση πέρυσι σε μια εταιρεία εκτελούσε εξωτερικές εργασίες και είχε συνολικές αμοιβές 5000 και αυτό θα δουν αύριο στο εκκαθαριστικό του ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα κωδ.507)Επίσης σκέφθηκα να έχω μαζί μου την συνολική βεβαίωση παρακράτησης φόρου από την εταιρεία που αναγράφει την εργασία που εκτελούσε καθώς και μία βεβαίωση από την ΔΟΥ του ότι δεν έχει κάνει ποτέ έναρξη εργασιών κ ούτε έχει θεωρήσει βιβλία & στοιχεία κ ο Θεός Βοηθός. Αν έχεις κάποια επιπρόσθετη πληροφορία που θα με βοηθήσει θα σου ήμουν υπόχρεος...

Ευχαριστώ εκ' των προτέρων!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.