Jump to content

Απαλλαγή των ιερών ναών απο το ΕΤΑΚ για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα


Recommended Posts

Ο νόμος 3634/2008, στο Κεφάλαιο Β, άρθρο 8 περίπτωση ι προβλέπει την απαλλαγή των ιερών ναών απο την επιβολή φόρου Ε.Τ.ΑΚ. για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Η ΠΟΛ 1079/2008 στις περιπτώσεις απαλλαγής δεν αναφέρει τους ιερούς ναούς και γενικά τα ακίνητα των θρησκειών. Τί γίνεται; τι λόγος απαλλαγής θα μπεί στην στήλη 28 του πίνακα καταγραφής ακινήτων της Δήλωσης Ε.Τ.ΑΚ.;

Link to comment
Share on other sites

Απαλλαγές από Ε.Τ.ΑΚ.

Απαλλάσσεται η κύρια κατοικία των φυσικών προσώπων εμβαδού μέχρι 200 τετραγωνικών μέτρων και μέχρι αξίας 300.000 ευρώ.

Ως κύρια κατοικία ορίζεται:

 για τον άγαμο η κατοικία που του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή έχει το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας και στην οποία ιδιοκατοικεί

 για τους εγγάμους, η κατοικία η οποία ανήκει στον υπόχρεο ή στη σύζυγό του ή στα προστατευόμενα, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τέκνα, στην οποία ιδιοκατοικούν

Ειδικά για το έτος 2008, για τα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα, από τη μεγαλύτερης αξίας κατοικία αφαιρείται ποσό μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

Ο νόμος ρητά ορίζει ότι η απαλλαγή αυτή δεν χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην αλλοδαπή.

Περαιτέρω απαλλάσσονται του Ε.Τ.ΑΚ.:

 Τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, επί των οποίων έχουν δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας φυσικά πρόσωπα

 Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις

Γενικά, ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης ως δάσους ή δασικής ή μη ανάγεται στη Διοίκηση και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, στο ΣτΕ. Έτσι όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής δάσους ή δασικής έκτασης απαιτείται:

• Στις περιπτώσεις που έχει καταρτιστεί το δασολόγιο ενός νομού, με την κύρωση του δασικού χάρτη της περιοχής από τον Υπουργό Γεωργίας, απαιτείται βεβαίωση από τη σχετική Διεύθυνση Δασών νομαρχιακού επιπέδου.

• Στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμη καταρτιστεί δασολόγιο, ως προς το χαρακτηρισμό της έκτασης, απαιτείται η σχετική βεβαίωση των αρμόδιων επιτροπών της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.998/1979.

• Στις περιπτώσεις αναδασωτέων εκτάσεων, απαιτείται η απόφαση του οικείου Νομάρχη.

• Στις περιπτώσεις δασών που ασκούν ιδιαίτερη προστατευτική επίδραση επί των εδαφών και των υπόγειων υδάτων, απαιτείται απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Ειδικά για τα δάση που εμπίπτουν στην Περιφέρεια ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης, η κατάταξη αυτή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Έτσι, σε περίπτωση επίκλησης της σχετικής απαλλαγής οφείλεται είτε η προσκόμιση του οικείου ΦΕΚ, είτε απαιτείται η σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή.

Σε περίπτωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης αναγνώρισης κυριότητας σε αντιδικία μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου, αρκεί η προσκόμιση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, μόνο ως προς το ζήτημα του ιδιοκτησιακού χαρακτήρα της έκτασης (δημόσιο ή μη) όχι όμως και ως προς το θέμα του χαρακτηρισμού της ως δασικής ή μη, ζήτημα για το οποίο αρμόδια είναι είτε η Διοίκηση είτε το ΣτΕ.

 Κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξαιρεθούν του τέλους τα κτίσματα αυτά είναι η προσκόμιση της άδειας ή του πρωτοκόλλου κατεδάφισης, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

 Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, που λειτουργούν ως ειδικά ταμεία και της Τράπεζας της Ελλάδας.

 Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των κάθε είδους ταμείων ή οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της Αρχαιολογικής Εταιρείας.

 Τα επιταγμένα από το στρατό ακίνητα.

Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων τα οποία είναι επιταγμένα από το Στρατό, απαιτείται η προσκόμιση της Διυπουργικής Απόφασης Επίταξης, Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης.

 Τα ακίνητα που έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η δέσμευση αυτή πρέπει να υπάρχει κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων.

 Τα ακίνητα που ανήκουν σε ξένα κράτη και τα οποία χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων αυτών, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής, με τον όρο της αμοιβαιότητας, ακινήτων ιδιοκτησίας ξένων κρατών που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων, απαιτείται βεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

 Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των δήμων, των κοινοτήτων, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, των Τ.Ε.Δ.Κ., της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., της ΕΝΑΕ και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των νομικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του ν.1091/1980.

 Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των Μουσείων, Κοινωφελών Ιδρυμάτων και των Ιδρυμάτων για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.1610/1986.

Η έννοια του Κοινωφελούς σκοπού λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.2039/1939 όπως ισχύει και του Κοινωφελούς Ιδρύματος με το άρθρο 95 του ιδίου νόμου.

Στις περιπτώσεις των Ιδρυμάτων για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.1610/1986 (ΦΕΚ 89 Α΄) απαιτείται η προσκόμιση του οικείου ΦΕΚ σύστασης του νομικού προσώπου.

 Οι κατά το άρθρο 13 παράγραφος 2 του Συντάγματος γνωστές θρησκείες και δόγματα, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του όρους Σινά, το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, για τα ακίνητά τους, που τα χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό τους έργο.

Τα ακίνητα της χερσονήσου του Άθω, από τη Μεγάλη Βίγλα και πέρα, η οποία αποτελεί την περιοχή του Αγίου Όρους, απαλλάσσονται λόγω και της συνταγματικής κατοχύρωσης του ειδικού καθεστώτος του (άρθρο 105 Συντάγματος της Ελλάδος).

Τονίζεται ότι κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά απαλλαγές από φόρους ή τέλη, πλην των ανωτέρω, δεν εφαρμόζεται για το ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας.

ΕΙΔΙΚΑ το Ελληνικό Δημόσιο, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, που λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, οι Δήμοι, οι Κοινότητες, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος γνωστές θρησκείες και δόγματα, το Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του ν.1091/1980 (ΦΕΚ 267 Α΄), απαλλάσσονται για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους και για τα λοιπά υπόκεινται σε τέλος με συντελεστή 1‰. Ειδικά όμως, από τα αγροτεμάχια υπόκεινται στο Ε.Τ.ΑΚ. (με συντελεστή 1‰) μόνο εκείνα τα οποία εκμισθώνονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μόνο τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα δεν θα αναγράφουν τα ακίνητα για τα οποία απαλλάσσονται στις δηλώσεις Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.

Υπολογισμός του Ε.Τ.ΑΚ. νομικών προσώπων

 Η αξία των γηπέδων των μισθωμένων ή των κενών ακινήτων των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή έξι τοις χιλίοις (0,6%).

 Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών φορολογείται με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (0,1%).

 Η αξία των γηπέδων των μισθωμένων ή των κενών ακινήτων των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, φορολογείται με συντελεστή τρία τοις χιλίοις (0,3%).

 Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (0,1%).

 Η αξία των λοιπών ακινήτων των νομικών προσώπων, τα οποία απαλλάσσονται για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους (π.χ. Ελληνικό δημόσιο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κ.λπ.) φορολογείται με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (0,1%).

 Τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας, φορολογούνται με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (0,1%).

Το τέλος που αναλογεί στην αξία των κτισμάτων (με εξαίρεση τα ημιτελή) που υπόκεινται σε φορολογία, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Δηλώσεις Ε.Τ.ΑΚ. νομικών προσώπων

Κάθε νομικό πρόσωπο που έχει ακίνητο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση ενιαίου τέλους ακίνητης περιουσίας μέχρι και την 15η Μαΐου του οικείου έτους.

Η δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογουμένου, με αρχή το ψηφίο 1 και ολοκληρώνεται μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες

Η δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή από πρόσωπο που έχει ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτόν.

Η δήλωση συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται δωρεάν από την υπηρεσία. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο να επισυναφθεί σ’ αυτή, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για το έτος 2008 εκδόθηκε η ΑΥΟ 1028909/98/0013/ΠΟΛ.1052/7.3.2008.

Η δήλωση είναι δυνατόν να υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί, ιδίων διαστάσεων αλλά σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση της παραγράφου 1.

Η δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008, δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων έντυπα (1 - 5, Κ1 - Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ). Τα έντυπα αυτά φυλάσσονται στην έδρα του νομικού προσώπου και είναι στη διάθεση της υπηρεσίας, όταν αυτά ζητηθούν.

Ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, κατά τον έλεγχο της δήλωσης όταν το κρίνει απαραίτητο.

Ειδικά θέματα δήλωσης νομικών προσώπων

1. Η δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων υποβάλλεται σε ένα (1) αντίτυπο. Ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση είναι υποχρεωμένος να χορηγεί σε αυτόν που την υποβάλλει απόδειξη παραλαβής εφόσον του ζητηθεί. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα θεωρείται στην οικεία ένδειξη από υπάλληλο της ΔΟΥ που παραλαμβάνει τη δήλωση και επιστρέφεται στο φορολογούμενο. Με τη θεώρηση, το αντίτυπο αυτό αποτελεί απόδειξη παραλαβής και όχι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου το οποίο χορηγείται μόνον από την αρμόδια ΔΟΥ.

2. Κάθε ακίνητο που για τον υπολογισμό της αξίας του οποίου απαιτείται η συμπλήρωση χωριστού φύλλου εντύπου υπολογισμού, ή η αξία αυτού υπολογίζεται με συγκριτικά στοιχεία, αναγράφεται σε ξεχωριστή σειρά και λαμβάνει διαφορετικό αύξοντα αριθμό.

3. Σε περιπτώσεις που η αξία του ακινήτου υπολογίζεται με τα έντυπα 1 έως 5 του αντικειμενικού και απαιτείται διαχωρισμός της αξίας του κτίσματος από την ενσωματωμένη στο έντυπο αξία του οικοπέδου λόγω ιδιοχρησιμοποίησης, χρησιμοποιούνται αντίστοιχα τα έντυπα προσδιορισμού αξίας των ακινήτων 1, 2, 4 και 5, καθώς και το έντυπο 3 αξία οικοπέδου. Για τον προσδιορισμό της αξίας του οικοπέδου στο έντυπο 3 συμπληρώνεται η περίπτωση 1 του ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Η). Η αξία του κτίσματος είναι η διαφορά της συνολικής αξίας του ακινήτου μείον την αξία του οικοπέδου όπως αυτή προσδιορίστηκε σύμφωνα με τα προηγούμενα.

4. Περαιτέρω, στις περιπτώσεις όπου κατά τον προσδιορισμό της αξίας ενός ακινήτου χρησιμοποιούνται τα έντυπα Κ1 έως Κ9 για τον υπολογισμό του κτίσματος, θα αναγράφεται σε χωριστή σειρά η αξία του κτίσματος και σε χωριστή σειρά η αξία του γηπέδου.

5. Για να χρησιμοποιηθούν τα έντυπα υπολογισμού αξίας κτισμάτων Κ4 έως Κ9 απαιτείται να υπάρχει εν ισχύ άδεια οικοδομής ειδικού κτιρίου και άδεια λειτουργίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2008. Σε περίπτωση όπου δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις αυτές χρησιμοποιούνται τα έντυπα 1 έως 5 ή Κ3 κατά περίπτωση.

6. Στις περιπτώσεις μεταφοράς των ποσών των κωδικών 404, 101, 102, 103, 201, 202, 203, 301, 302, και 303 της εσωτερικής σελίδας στην πρώτη σελίδα, στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης με περισσότερες από μία σελίδες, το άθροισμα αναγράφεται μόνο στην τελευταία αριθμημένη σελίδα και αυτό θα μεταφερθεί αντίστοιχα στην πρώτη. Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα συμπληρώνεται μόνο η πρώτη σελίδα με τα συνολικά ποσά.

7. Στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας επί κτίσματος, τότε στη στήλη ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ – ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΗ ΗΜΙΤΕΛΩΝ (στήλη 12) αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα που φορολογούνται, όπως αυτά προκύπτουν από το γινόμενο της επιφάνειας είτε επί του ποσοστού συνιδιοκτησίας είτε επί του ποσοστού της αξίας του εμπραγμάτου δικαιώματος και στη στήλη Τ.Μ. ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (στήλη 13) αναγράφονται τα εναπομείναντα τετραγωνικά μέτρα, έτσι ώστε από το άθροισμα και των δύο στηλών (στήλη 12 + στήλη 13) να προκύπτουν τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα του κτίσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ πρέπει να δοθεί στην ταύτιση των ακινήτων που θα δηλωθούν στις δηλώσεις Ε.Τ.ΑΚ. και των ακινήτων των δηλώσεων Ε9 των νομικών προσώπων.

απο σεμινάριο περυσι στην ΓΓΠΣ εισήγηση της κ. Αννας Κόλια

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Διευκρίνηση, για τα απαλλασσόμενα ακίνητα του Δημοσίου... Η απαλλαγή συμπεριλαμβάνει και το οικόπεδο του ιδιοχρησιμοποιη μένου ακινήτου-κτίσματος; 'Η επ' αυτού χρεώνεται ΕΤΑΚ;

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...