Jump to content
 • 0

Απώλεια ΕΒΚΝΠ και κυρώσεις από το ΙΚΑ κατά τον τακτικό έλεγχο


stefanos_her
 Share

Question

Τα δεδομένα:

1. Χορηγήθηκε αρχικά ΕΒΚΝΠ το 1998, το οποίο τελείωσε το 2007 οπότε και παρελήφθη καινούριο σε αντικατάσταση του παλιού.

2. Γίνονται αρκετές προσλήψεις & απολύσεις κάθε χρόνο (φροντιστήριο Μ.Ε.), με αποτέλεσμα οι ενεργοί εργαζόμενοι αλλά και αυτοί που βρίσκονται στην τελευταία ΑΠΔ είναι όλοι καταχωρημένοι στο καινούριο ΕΒΚΝΠ.

3. Γίνεται τακτικός έλεγχος στην επιχείρηση σήμερα (έχει κοινοποιηθεί πρόσκληση για προσκόμιση στοιχείων από το 2000 μέχρι σήμερα).

4. Έχει χαθεί το πρώτο ΕΒΚΝΠ, όχι από λόγους ανωτέρας βίας.

5.

ΝΟΜΟΣ .3232/12.02.2004 Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ 48/Α/12.2.2004)

Αρθρο 10

Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

Η περίπτωση στ της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Α.Ν.1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν.2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α), αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. αα. Να καταχωρίζουν στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού τους μισθωτούς που απασχολούνται σε αυτούς και υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία.

Δεν απαιτείται καταχώριση στο παραπάνω βιβλίο των απασχολούμενων που είχαν καταχωρισθεί στα μισθολόγια μέχρι 31.3.1998 και εξακολούθησαν να απασχολούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία.

ββ. Οι καταχωρίσεις στο Ειδικό Βιβλίο γίνονται χειρογράφως χωρίς κενά διαστήματα, παραπομπές ή ξέσματα. Λανθασμένη εγγραφή διαγράφεται χωρίς να χρησιμοποιείται χημικό διορθωτικό ή άλλο υλικό διαγραφής. Η εκ νέου εγγραφή με τα πλήρη και ορθά στοιχεία γίνεται στην αμέσως επόμενη οριζόντια γραμμή.

γγ. Αν δεν επιδεικνύεται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και του Σ.Ε.Π.Ε. το Ειδικό Βιβλίο, ως μη καταχωρισμένα θεωρούνται όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται απασχολούμενα κατά τον έλεγχο.

δδ. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ή δηλωθεί απώλεια του Ειδικού Βιβλίου, η οποία δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ως μη καταχωρισμένοι θεωρούνται όλοι οι απασχολούμενοι που περιλαμβάνονται στην τελευταία Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβλήθηκε.

Σε περίπτωση απώλειας φύλλου του ειδικού βιβλίου ως μη καταχωρισμένοι θεωρούνται όλοι οι απασχολούμενοι κατά τη στιγμή της διαπίστωσης, εκτός εκείνων οι οποίοι είναι καταχωρισμένοι σε επόμενο ή προηγούμενο φύλλο.

εε. Επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του εργοδότη:

Σε όσους δεν τηρούν το Ειδικό Βιβλίο, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση ββ.

Για κάθε απασχολούμενο που βρίσκεται από τα ανωτέρω αρμόδια όργανα να απασχολείται και δεν είναι καταχωρισμένος, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση αα.

Αν δεν επιδειχθεί το Ειδικό Βιβλίο στα ελεγκτικά όργανα, όπως ορίζεται από την υποπερίπτωση γγ.

Αν απωλεσθεί το Ειδικό Βιβλίο ή φύλλο αυτού, όπως ορίζεται από την υποπερίπτωση δδ.

στστ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., προσδιορίζεται το ύψος του προστίμου για κάθε ακαταχώριστο εργαζόμενο, καθώς και για κάθε εργαζόμενο που δεν έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση ββ, το είδος του εντύπου καταχώρισης, η υπηρεσία, το όργανο και η διαδικασία εκτύπωσης, θεώρησης, χορήγησης, ελέγχου, τήρησης, ανάληψης της δαπάνης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Το πρόστιμο δεν μπορεί να ξεπερνά κατ' άτομο το εικοσιπενταπλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία της επιβολής του.

Τα κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενα πρόστιμα αποτελούν έσοδα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Με Κανονισμό ορίζονται τα όργανα και οι διαδικασίες επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης, αμφισβήτησης, διοικητικής επίλυσης ασφαλιστικής διαφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ζζ. Με όμοια απόφαση, ύστερα από πρόταση του Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζεται και ο τύπος του εντύπου αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού που προβλέπεται στην περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ηη. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν ισχύουν για τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, για τους εργοδότες που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους, καθώς και για τα πρόσωπα που ασφαλίζονται με τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης στο I.K.A.-Ε.Τ.Α.Μ. των προσώπων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μελών της οικογένειας τους.»

6.

Εγκ. ΙΚΑ 95/2004

2.2 Περιπτώσεις απώλειας του Ειδικού Βιβλίου - Κυρώσεις

......................

Εάν κατά τη διενέργεια ελέγχου δηλωθεί απώλεια του Ειδικού Βιβλίου, ως μη καταχωρισμένοι εργαζόμενοι θεωρούνται, εκτός όσων βρίσκονται παρόντες στην επιχείρηση κατά τον έλεγχο και όσοι περιλαμβάνονται στην τελευταία Α.Ω.Δ. που έχει υποβληθεί, ακόμη κι αν αυτοί έχουν καταχωρισθεί σε σελίδα του Ειδικού Βιβλίου που βρίσκεται στην υπηρεσία μας από προηγούμενο έλεγχο.

Εξυπακούεται ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο για όσους εργαζόμενους της επιχείρησης έχουν προσληφθεί πριν την 1/4/1998.

Στην περίπτωση που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί απώλεια ή καταστροφή φύλλου ή φύλλων του Ειδικού Βιβλίου ως μη καταχωρισμένοι θεωρούνται όσοι βρίσκονται κατά τον έλεγχο στην επιχείρηση και δεν έχουν καταχωρισθεί σε προηγούμενη ή επόμενη σελίδα αυτού.

Εάν κατά τη διενέργεια επιτόπιο ελέγχου, δεν τεθεί το Ειδικό Βιβλίο στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων (ΕΥΠΕΑ, Σ.ΕΠ.Ε., εξωτερικός υπάλληλος υποκαταστήματος) προς έλεγχο, τότε ως μη καταχωρημένοι στο Ειδικό Βιβλίο θεωρούνται όλοι οι εργαζόμενοι που βρέθηκαν απασχολούμενοι κατά τον έλεγχο.

Σε περίπτωση ελέγχου σε επιχείρηση που κατά τη διενέργειά του δεν βρέθηκαν απασχολούμενοι (είχαν αποχωρήσει, απουσίαζαν για οποιοδήποτε λόγο κ.λ.π.) και δεν επιδεικνύεται το Ειδικό Βιβλίο δεν προβλέπονται κυρώσεις από τις κοινοποιουμενες διατάξεις.

Βάσει όλων των παραπάνω,

1. Εάν δηλωθεί τώρα απώλεια του πρώτου βιβλίου, τι κυρώσεις υπάρχουν (αν)???

2. Θεωρείται απώλεια βιβλίου ή απώλεια σελίδων του βιβλίου??? Δλδ, η παράγραφος

Εάν κατά τη διενέργεια ελέγχου δηλωθεί απώλεια του Ειδικού Βιβλίου, ως μη καταχωρισμένοι εργαζόμενοι θεωρούνται, εκτός όσων βρίσκονται παρόντες στην επιχείρηση κατά τον έλεγχο και όσοι περιλαμβάνονται στην τελευταία Α.Ω.Δ. που έχει υποβληθεί, ακόμη κι αν αυτοί έχουν καταχωρισθεί σε σελίδα του Ειδικού Βιβλίου που βρίσκεται στην υπηρεσία μας από προηγούμενο έλεγχο.

αναφέρεται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν καθόλου ΕΒΚΝΠ στην επιχείρηση (το έχασα και θέλω καινούριο) ή και σε αυτές που έχουν πάρει καινούριο σε αντικατάσταση του παλιού, αλλά έχουν χάσει το παλιό..???

3. Σε συνάρτηση με την προηγούμενη ερώτηση, τι σημαίνει η αναγραφή "σε αντικατάσταση του υπ'αριθμ. ....... ΕΒΚΝΠ" όταν παραλαμβάνουμε νέο ΕΒΚΝΠ???

4. Εάν λείπανε μόνο μερικές σελίδες από το πρώτο στέλεχος, τι κυρώσεις θα υπήρχαν???

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

"δ. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ή δηλωθεί απώλεια του Ειδικού Βιβλίου, η οποία δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ως μη καταχωρισμένοι θεωρούνται όλοι οι απασχολούμενοι που περιλαμβάνονται στην τελευταία Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβλήθηκε. Σε περίπτωση απώλειας φύλλου του ειδικού βιβλίου ως μη καταχωρισμένοι θεωρούνται όλοι οι απασχολούμενοι κατά τη στιγμή της διαπίστωσης, εκτός εκείνων οι οποίοι είναι καταχωρισμένοι σε επόμενο ή προηγούμενο φύλλο.

εε. Επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του εργοδότη:

Σε όσους δεν τηρούν το Ειδικό Βιβλίο, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση ββ�.

Για κάθε απασχολούμενο που βρίσκεται από τα ανωτέρω αρμόδια όργανα να απασχολείται και δεν είναι καταχωρισμένος, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση αα�.

Αν δεν επιδειχθεί το Ειδικό Βιβλίο στα ελεγκτικά όργανα, όπως ορίζεται από την υποπερίπτωση γγ�.

Αν απωλεσθεί το Ειδικό Βιβλίο ή φύλλο αυτού, όπως ορίζεται από την υποπερίπτωση δδ�."

Με βάση αυτά, Στέφανε...

& όπως λέει εδώ: http://www.ika.gr/gr/infopages/ergo/synepeis.cfm

"Πράξη Επιβολής Ακαταχώριστων Εργαζομένων (Π.Ε.Π.Α.Ε)

Όταν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι, ο εργοδότης δεν καταχώρισε τους εργαζομένους του, αμέσως μετά την πρόσληψή τους και πριν αναλάβουν εργασία, στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού ή δεν επιδεικνύει αυτό στα αρμόδια όργανα, τότε συντάσσεται σε βάρος του "Πράξη Επιβολής Προστίμου Ακαταχώριστων Εργαζομένων" πρόστιμο ύψους 500,00 Ευρώ για κάθε ακαταχώριστο εργαζόμενο (άρθρο 2 του Ν. 2556/97 και 10 του Ν. 3232/04)."

Αφού, λοιπόν, υπάρχουν οι τώρα εργαζόμενοι στο νέο βιβλίο, νομίζω ότι δεν θα αρκεστούν σ'αυτά που αναφέρει ο Νόμος, λόγω εποχικότητας, αλλά θα θεωρήσουν ακαταχώριστους όσους βρουν στις μισθοδοτικές καταστάσεις....

Υ.Γ. Εύχομαι να κάνω λάθος & να μην το κατάλαβα καλά...

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Τα δεδομένα:

1. Χορηγήθηκε αρχικά ΕΒΚΝΠ το 1998, το οποίο τελείωσε το 2007 οπότε και παρελήφθη καινούριο σε αντικατάσταση του παλιού.

2. Γίνονται αρκετές προσλήψεις & απολύσεις κάθε χρόνο (φροντιστήριο Μ.Ε.), με αποτέλεσμα οι ενεργοί εργαζόμενοι αλλά και αυτοί που βρίσκονται στην τελευταία ΑΠΔ είναι όλοι καταχωρημένοι στο καινούριο ΕΒΚΝΠ.

3. Γίνεται τακτικός έλεγχος στην επιχείρηση σήμερα (έχει κοινοποιηθεί πρόσκληση για προσκόμιση στοιχείων από το 2000 μέχρι σήμερα).

4. Έχει χαθεί το πρώτο ΕΒΚΝΠ, όχι από λόγους ανωτέρας βίας. ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΤΟ ΠΕΤΑΞΕ Η ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ;

5.

6.

Βάσει όλων των παραπάνω,

1. Εάν δηλωθεί τώρα απώλεια του πρώτου βιβλίου, τι κυρώσεις υπάρχουν (αν)??? ΚΑΜΜΙΑ

2. Θεωρείται απώλεια βιβλίου ή απώλεια σελίδων του βιβλίου??? Δλδ, η παράγραφος

αναφέρεται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν καθόλου ΕΒΚΝΠ στην επιχείρηση (το έχασα και θέλω καινούριο) ή και σε αυτές που έχουν πάρει καινούριο σε αντικατάσταση του παλιού, αλλά έχουν χάσει το παλιό..???

3. Σε συνάρτηση με την προηγούμενη ερώτηση, τι σημαίνει η αναγραφή "σε αντικατάσταση του υπ'αριθμ. ....... ΕΒΚΝΠ" όταν παραλαμβάνουμε νέο ΕΒΚΝΠ??? ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗ Η ΣΩΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΜΛΗΡΩΣΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΥ << ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ >>

4. Εάν λείπανε μόνο μερικές σελίδες από το πρώτο στέλεχος, τι κυρώσεις θα υπήρχαν??? ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΠΕΙΣ ΟΤΙ ΕΠΕΣΕ ΜΕΛΑΝΙ ....

ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟ ΖΗΤΑ Ο ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ . ΕΦΟΣΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΔ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Link to comment
Share on other sites

 • 0
"δ. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ή δηλωθεί απώλεια του Ειδικού Βιβλίου, η οποία δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ως μη καταχωρισμένοι θεωρούνται όλοι οι απασχολούμενοι που περιλαμβάνονται στην τελευταία Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβλήθηκε. Σε περίπτωση απώλειας φύλλου του ειδικού βιβλίου ως μη καταχωρισμένοι θεωρούνται όλοι οι απασχολούμενοι κατά τη στιγμή της διαπίστωσης, εκτός εκείνων οι οποίοι είναι καταχωρισμένοι σε επόμενο ή προηγούμενο φύλλο.

εε. Επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του εργοδότη:

Σε όσους δεν τηρούν το Ειδικό Βιβλίο, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση ββ�.

Για κάθε απασχολούμενο που βρίσκεται από τα ανωτέρω αρμόδια όργανα να απασχολείται και δεν είναι καταχωρισμένος, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση αα�.

Αν δεν επιδειχθεί το Ειδικό Βιβλίο στα ελεγκτικά όργανα, όπως ορίζεται από την υποπερίπτωση γγ�.

Αν απωλεσθεί το Ειδικό Βιβλίο ή φύλλο αυτού, όπως ορίζεται από την υποπερίπτωση δδ�."

Με βάση αυτά, Στέφανε...

& όπως λέει εδώ: http://www.ika.gr/gr/infopages/ergo/synepeis.cfm

"Πράξη Επιβολής Ακαταχώριστων Εργαζομένων (Π.Ε.Π.Α.Ε)

Όταν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι, ο εργοδότης δεν καταχώρισε τους εργαζομένους του, αμέσως μετά την πρόσληψή τους και πριν αναλάβουν εργασία, στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού ή δεν επιδεικνύει αυτό στα αρμόδια όργανα, τότε συντάσσεται σε βάρος του "Πράξη Επιβολής Προστίμου Ακαταχώριστων Εργαζομένων" πρόστιμο ύψους 500,00 Ευρώ για κάθε ακαταχώριστο εργαζόμενο (άρθρο 2 του Ν. 2556/97 και 10 του Ν. 3232/04)."

Αφού, λοιπόν, υπάρχουν οι τώρα εργαζόμενοι στο νέο βιβλίο, νομίζω ότι δεν θα αρκεστούν σ'αυτά που αναφέρει ο Νόμος, λόγω εποχικότητας, αλλά θα θεωρήσουν ακαταχώριστους όσους βρουν στις μισθοδοτικές καταστάσεις....

Υ.Γ. Εύχομαι να κάνω λάθος & να μην το κατάλαβα καλά...

Πιστεύω ότι κάνεις λάθος...

Πχ δες τις παραπομπές που δίνω στην αρχή, εγκ.95/2004

Σε περίπτωση ελέγχου σε επιχείρηση που κατά τη διενέργειά του δεν βρέθηκαν απασχολούμενοι (είχαν αποχωρήσει, απουσίαζαν για οποιοδήποτε λόγο κ.λ.π.) και δεν επιδεικνύεται το Ειδικό Βιβλίο δεν προβλέπονται κυρώσεις από τις κοινοποιουμενες διατάξεις.

Όσο για το link, δίνει παραπομπή στο Ν3232/2004, τον οποίο παραθέτω παραπάνω.. και η εγκ. 95/04 είναι ερμηνευτική αυτού.

δδ. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ή δηλωθεί απώλεια του Ειδικού Βιβλίου, η οποία δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ως μη καταχωρισμένοι θεωρούνται όλοι οι απασχολούμενοι που περιλαμβάνονται στην τελευταία Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβλήθηκε.

Σε περίπτωση απώλειας φύλλου του ειδικού βιβλίου ως μη καταχωρισμένοι θεωρούνται όλοι οι απασχολούμενοι κατά τη στιγμή της διαπίστωσης, εκτός εκείνων οι οποίοι είναι καταχωρισμένοι σε επόμενο ή προηγούμενο φύλλο.

Το υπογραμμισμένο σημαίνει ότι για αυτούς που αποδεικνύεται ότι είναι γραμμένοι σε κάποια σελίδα (γιατί είναι γραμμένοι σε επόμενη ή προηγούμενη σελίδα από αυτή που χάθηκε), δεν θα κοπεί ΠΕΠΑΕ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Τα δεδομένα:

..........................

2. Γίνονται αρκετές προσλήψεις & απολύσεις κάθε χρόνο (φροντιστήριο Μ.Ε.), με αποτέλεσμα οι ενεργοί εργαζόμενοι αλλά και αυτοί που βρίσκονται στην τελευταία ΑΠΔ είναι όλοι καταχωρημένοι στο καινούριο ΕΒΚΝΠ.

Θα συμφωνησω με τον a12345

Διαβαζοντας την εγκυκλιο και συμφωνα και με το παραπανω δεδομενο, θεωρω οτι κανονικα δεν μπορει να μπει κανενα προστιμο.

Και κολλαω στο παρακατω:

Σε περίπτωση ελέγχου σε επιχείρηση που κατά τη διενέργειά του δεν βρέθηκαν απασχολούμενοι (είχαν αποχωρήσει, απουσίαζαν για οποιοδήποτε λόγο κ.λ.π.) και δεν επιδεικνύεται το Ειδικό Βιβλίο δεν προβλέπονται κυρώσεις από τις κοινοποιουμενες διατάξεις.

Δηλαδη αν και ενω ειχα εργαζομενους κατα το παρελθον, δεν τηρησα το ΕΒΚΝΠ αλλα σημερα δεν εχω κανενα εργαζομενο, δεν μπορει να μπει προστιμο αναδρομικα επειδη δεν προβλεπεται απο τον Νομο.

Βασικα ο Νομος στο συγκεκριμενο σημειο ειναι ελλειπης.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Προσθήκη Στα αγαπημένα! Προσθήκη στα προς εργασία! Προσθήκη σε βιβλιοθήκη?

doctor

View Member Profile

προσθήκη ώς φίλου

Στείλε μήνυμα

Find Member's Topics

Find Member's Posts Jun 19 2007, 10:19 PM Δημοσιευμένο #1 | Προσθήκη σε βιβλιοθήκη?

General Manager

Μέλη: High level Moderators

Δημοσιεύσεις: 2.613

Μέλος από: 15-June 05

Από: Αθήνα

Νο μέλους.: 3.019

Άλλη μια "σφαλιάρα" της Δικαιοσύνης στην αυθαιρεσία των οργάνων του Ι.Κ.Α.:

(ΕΔΚΑ 2005/787)

Υποχρέωση εργοδοτών να καταχωρούν τους νεοπροσλαμβανόμενους εργαζομένους τους

στο ειδικό προς τούτο βιβλίο (νεοπροσλαμβανομένων), το οποίο προέβλεψε η

διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2556/1997. Κρίση ότι ο σκοπός θεσπίσεως

της ανωτέρω εργοδοτικής υποχρεώσεως δεν είναι εισπρακτικός, αλλά

διασφαλιστικός εργοδοτών και εργαζομένων και μειώσεις της εισφοροδιαφυγής.

Γι` αυτό, εάν, μετά από έλεγχο σε εργοδότη εκ μέρους του ΙΚΑ διαπιστώνεται

ότι από τα υπ` αυτού τηρούμενα βιβλία και στοιχεία προκύπτει με ακρίβεια ο

χρόνος προσλήψεως και ασφαλίσεως των νεοπροσληφθέντων παρ` αυτού εργαζομένων

και η καταβολή των σχετικών εισφορών, θα πρέπει να θεωρείται ότι ο ανωτέρω

σκοπός τηρήσεως και ενημερώσεως του ανωτέρω ειδικού βιβλίου έχει πλήρως

επιτευχθεί και ότι, κατά συνέπεια, δεν είναι νόμιμη η επιβολή προστίμου για

εκπρόθεσμη καταχώρηση των ανωτέρω εργαζομένων σε αυτό. Περιστατικά.

Διοικ. Εφετείου Αθηνών 415/2004

Πρόεδρος: ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ-ΑΝΔΡΕΙΩΤΕΛΗ

Εισηγήτρια: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ

Δικηγόροι: Ζαχ. Αλυσσανδράκης, Χρ. Γρηγοριάδου

Με την υπό κρίση έφεση, για την οποία κατεβλήθη το νόμιμο παράβολο,

παραδεκτώς ζητείται να εξαφανισθεί η υπ` αριθμ, 3875/2001 οριστική απόφαση

του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την απόφαση αυτή απερρίφθη

η από 10.6.1999 προσφυγή της εφεσιβλήτου ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

"..." κατά της υπ` αριθμ, 357/24.5.1999 αποφάσεως της Τ.Δ.Ε, του Υπ/τος

Ι.Κ.Α. Κεραμεικού Αττικής. Με την τελευταία απόφαση είχε γίνει εν μέρει δεκτή

ένσταση της εκκαλούσης εταιρείας κατά της υπ` αριθμ, 133/5.5.1999 πράξεως

επιβολής προστίμου ακαταχώριστων εργαζομένων (Π.Ε.Π.Α.Ε.) αφού κρίθηκε ότι

νομίμως καταλογίστηκε σε βάρος της πρόστιμο δρχ. 10.080.000, έναντι αρχικώς

καταλογισθέντος προστίμου δρχ, 66.640.000.

Στην παράγραφο 9 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α`) ορίζεται ότι:

"Προς εξακρίβωσιν των εκάστοτε υπαγομένων εις την ασφάλισιν προσώπων, τον

αριθμόν τούτων και των καταβλητέων εισφορών, οι εργοδόται υποχρεούνται: α) Να

μεριμνούν δια τον εφοδιασμόν των απασχολουμένων παρ` αυτοίς προσώπων δια

ασφαλιστικής ταυτότητος ... στ) (όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την παρ.

1 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α`). Να καταχωρούν σε θεωρημένο και

ειδικό προς τούτο έντυπο τους προσλαμβανόμενους μισθωτούς τους αμέσως μετά

την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασίαν. Για όσους απασχολούνται μέχρι

την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής δεν απαιτείται καταχώρηση στο παραπάνω

ειδικό έντυπο, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωρηθεί στα μισθολόγια του

Ι.Κ.Α. Για τον κάθε μισθωτό που θα βρεθεί από τα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. να

απασχολείται και δεν είναι καταχωρημένος, κατά τα ανωτέρω, επιβάλλεται με

πράξη του αρμόδιου οργάνου του Ι.Κ.Α. σε βάρος του εργοδότη του πρόστιμο.

Πρόστιμο επιβάλλεται επίσης και στον εργοδότη που δεν επιδεικνύει στα αρμόδια

όργανα του Ι.Κ.Α. το κατά τα ανωτέρω έντυπο καταχώρησης προσλαμβανόμενων

μισθωτών. Τα πρόστιμα δεν μπορούν να ξεπερνούν κατ` άτομο το

εικοσαπενταπλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής

κλάσης, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία της επιβολής τους. Τα κατά τα ανωτέρω

επιβαλλόμενα πρόσημα αποτελούν έσοδα του Ι.Κ.Α. Με κανονισμό θα ορισθούν τα

όργανα και οι διαδικασίες επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης, αμφισβήτησης,

διοικητικής επίλυσης ασφαλιστικής διαφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία

λεπτομέρεια". Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

μετά από πρόταση του Ι.Κ.Α. θα προσδιορισθεί το ύψος του προστίμου για κάθε

παράβαση και για κάθε άτομο .. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από

1.4.1998". Περαιτέρω, κατ` εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η υπ`

αριθμ. φ21/500/26.3.1998 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 313 B`), στην οποία ορίζεται ότι "1. Κάθε εργοδότης

υποχρεούται να καταχωρεί σε ειδικό θεωρημένο έντυπο τους μισθωτούς που

προσλαμβάνει αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία ...2.

.., 3. .. 4. Κάθε εργοδότης που παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από

τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2556/1997 και δεν καταχωρεί τους

νεοπροσλαμβανόμενους μισθωτούς στο ειδικό βιβλίο ή δεν επιδεικνύει αυτό στα

αρμόδια όργανα όταν του ζητηθεί υπόκειται σε πρόστιμο ...το ύψος του

προστίμου ορίζεται για κάθε παράβαση και για κάθε άτομο σε δώδεκα και μισό

(12 1/2) τεκμαρτά ημερομίσθια της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει

κατά την ημερομηνία επιβολής του, που στρογγυλοποιείται στην αμέσως

προηγούμενη ή επόμενη δεκάδα χιλιάδα αναλόγως ...". Εξάλλου, στην παρ. 1 του

άρθρου 23 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α., όπως αυτή αντικαταστάθηκε από

την παρ, 1 της φ 21/762/1998 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ορίζεται ότι: "1. Η αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος με

τους εντεταλμένους υπαλλήλους της, που ενεργούν σύμφωνα με τις επόμενες

διατάξεις και διαταγές και οδηγίες που ισχύουν κάθε φορά, ελέγχει την

καταχώρηση των προσλαμβανόμενων μισθωτών στο ειδικό προς τούτο έντυπο, την

υπαγωγή στην ασφάλιση των μισθωτών καθώς και την έγκαιρη και πλήρη καταβολή

των εισφορών". Τέλος, στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ίδιου Κανονισμού, η οποία

προστέθηκε με την προαναφερομένη Υπουργική Απόφαση, ορίζεται ότι: "5. Αν ο

εργοδότης παρέλειψε την καταχώρηση των μισθωτών που έχει προσλάβει στο ειδικό

έντυπο ή αρνείται την επίδειξή του στα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α" ο υπάλληλος

του ελέγχου συντάσσει Πράξη Επιβολής Ακαταχώριστων Εργαζομένων (Π.Ε.Π.Α.Ε,)

που πρέπει να περιέχει τα ονοματεπώνυμα των μισθωτών για τους οποίους

επιβάλλεται το πρόστιμο, την ημερομηνία ελέγχου, την παράβαση για την οποία

οφείλεται το πρόστιμο και το οφειλόμενο ποσό".

Από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα και στην

εισηγητική έκθεση του Ν. 2556/97, συνάγεται ότι ο σκοπός που θεσπίστηκε η

καταχώρηση των νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών σε ειδικό προς τούτο έντυπο, για

την παράλειψη της οποίας επιβάλλεται σχετικό πρόστιμο, δεν είναι

εισπρακτικός. Αντιθέτως η ρύθμιση αυτή έγινε για να διασφαλίζονται οι

μισθωτοί και οι εργοδότες ως προς τον ακριβή χρόνο πρόσληψης και τη διάρκεια

απασχόλησης των εργαζομένων, καθώς και τα έσοδα του Ι.Κ.Α. (καταβολή

εισφορών) με την μείωση της εισφοροδιαφυγής. Συνεπώς όταν μετά από έλεγχο σε

εργοδότη διαπιστώνεται ότι από τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί προκύπτει με

ακρίβεια ο χρόνος πρόσληψης και ασφάλισης των νεοπροσληφθέντων από αυτόν

εργαζομένων και η καταβολή των σχετικών εισφορών, έχει πραγματωθεί πλήρως ο

παραπάνω σκοπός της ρυθμίσεως αυτής και επομένως δεν είναι νόμιμη η επιβολή

προστίμου για εκπρόθεσμη καταχώρισή τους στο ειδικό έντυπο που τηρεί προς

τούτο.

Στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα

παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Υστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε στις

29.4.1998 από αρμόδια όργανα του ανωτέρω Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α, στην

επιχείρηση της εκκαλούσης ανώνυμης εταιρείας, η οποία έχει ως αντικείμενο

εργασιών την εργολαβία καθαρισμών και μεταφορών, διαπιστώθηκαν τα εξής: α)

Στο 10 ειδικό βιβλίο και στις υπ` αριθμ. 0700791 -0700800 σελίδες του είχαν

καταχωρηθεί οι εργαζόμενοι κατά διάσπαρτες ημερομηνίες προσλήψεως, ενώ οι

μισθωτοί υπ` αυξ. αριθμό καταχωρήσεως 161-196 είχαν καταχωρηθεί σε

φωτοαντίγραφο της υπ` αριθμ. 0700800 (τελευταίας) σελίδας του βιβλίου αυτού,

β) το 20 Ειδικό Βιβλίο, στο οποίο είχαν καταχωρηθεί οι μισθωτοί υπ` αυξ.

αριθμό καταχωρήσεως 213-238 (υπ` αριθμ. 23420-243202 σελίδες), δεν

επιδείχθηκε κατά τον έλεγχο αλλά προσκομίσθηκε εκ των υστέρων στην αρμόδια

υπηρεσία του Ιδρύματος. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις εκδόθηκε σε βάρος

της εκκαλούσης εταιρείας η υπ` αριθμ. 133/5.5.1999 πράξη επιβολής προστίμου

ακαταχώριστων εργαζομένων, ύψους 66.640.000 δραχμών, κατ` εφαρμογή των

διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 2556/1997 και της φ21/500/28.6.1998

αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κατά της πράξεως

αυτής η εκκαλούσα εταιρεία άσκησε ένσταση, η οποία έγινε εν μέρει δεκτή με

την υπ` αριθμ. 357/24.5.1999 απόφαση της Τ.Δ.Ε. του ως άνω Υποκαταστήματος

Ι.Κ.Α" αφού κρίθηκε ότι η ένδικη Π.Ε.Π.Α.Ε. νομίμως εκδόθηκε μόνον για ποσό

προστίμου 10.080.000 δραχμών, το οποίο αντιστοιχεί στην ανωτέρω πρώτη (αι

παράβαση και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο αυτής που αναφέρεται στην καταχώρηση

των υπ` αυξ. αριθμ. 161-196 μισθωτών σε φωτοαντίγραφο της υπ` αριθμ. 0700800

σελίδας του πρώτου Ειδικού Βιβλίου. Η προσφυγή που ασκήθηκε από την εκκαλούσα

εταιρεία κατά της ανωτέρω αποφάσεως της Τ.Δ.Ε. απερρίφθη με την εκκαλούμενη

απόφαση, με την αιτιολογία ότι η καταχώρηση των ως άνω μισθωτών σε φωτοτυπία

της τελευταίας σελίδας του Ειδικού Βιβλίου ισοδυναμεί με καταχώρηση σε μη

θεωρημένο βιβλίο και συνεπώς ότι νομίμως επιβλήθηκε πρόστιμο για την παράβαση

αυτή. Ηδη η εκκαλούσα εταιρεία με την υπό κρίση έφεση επαναλαμβάνει τους

προταθέντες και πρωτοδίκως ισχυρισμούς της ότι πρόκειται για εταιρεία

απασχολούσα μόνιμο προσωπικό μόλις δέκα ατόμων, η οποία, λόγω αναλήψεως μιας

εργολαβίας με τον Ο.Τ.Ε., προσέλαβε από το έτος 1998 μέχρι τον Ιανουάριο του

1999 μεγάλο αριθμό μισθωτών και επειδή για την καταχώρηση όλων δεν επαρκούσαν

οι σελίδες του ως άνω Ειδικού Βιβλίου, προκειμένου αυτοί να καταχωρηθούν

εμπροθέσμως, φωτοτυπήθηκε η τελευταία σελίδα (υπ` αριθμ. 0700800) του βιβλίου

τούτου και καταχωρήθηκαν κανονικά οι επιπλέον μισθωτοί, για τους οποίους

είχαν καταβληθεί εμπροθέσμως οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και η

πρόσληψή τους είχε εμπροθέσμως αναγγελθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. Προς απόδειξη τούτου

επικαλείται τα προσκομισθέντα από αυτήν πρωτοδίκως δελτία αναγγελίας

προσλήψεώς τους στον Ο.Α.Ε.Δ. Με βάση τις διατάξεις και σκέψεις που εκτέθηκαν

με την καταχώρηση των ανωτέρω υπ` αυξ. αριθμό 161-196 μισθωτών έστω και σε

φωτοτυπία της τελευταίας σελίδας (υπ` αριθμ. 0700800) του 1ου Ειδικού

Βιβλίου, προκειμένου να είναι εμπρόθεσμη η καταχώρηση αυτών στο βιβλίο τούτο,

έχει πραγματοποιηθεί ο σκοπός του νομοθέτη για την καταχώρηση των μισθωτών

στο ειδικό έντυπο που προβλέπεται υπό τις προαναφερθείσες διατάξεις αμέσως

μετά την πρόσληψή τους και προτού αναλάβουν εργασία, εφόσον η πρόσληψη αυτών,

όπως άλλωστε συνομολογεί το Ιδρυμα, αφενός είχε εμπροθέσμως αναγγελθεί στον

Ο.Α.Ε.Δ. και αφετέρου είχαν γι` αυτούς καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές

εισφορές. Επομένως υπό τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά δεν στοιχειοθετείται

σε βάρος της εκκαλούσης η αποδιδόμενη παράβαση και παρά το νόμο καταλογίσθηκε

σε βάρος της το ένδικο πρόστιμο. Συνεπώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο

έκρινε αντιθέτως εσφαλμένως το νόμο εφήρμοσε κατά το βάσιμο σχετικό λόγο της

υπό κρίση εφέσεως.

Κατ` ακολουθία η κρινόμενη έφεση πρέπει να γίνει δεκτή, να εξαφανισθεί η

προσβαλλόμενη απόφαση και να αποδοθεί στην εκκαλούσα εταιρεία το καταβληθέν

παράβολο (άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α` Κ.Δ.Δ.).

Περαιτέρω το Δικαστήριο κρίνοντας επί της προσφυγής της εκκαλούσης δέχεται

αυτήν και ακυρώνει την υπ` αριθμ. 357/24.5.1999 απόφαση της Τ.Δ.Ε. του

Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Κεραμεικού Αττικής, καθ` ο μέρος κατελογίσθη μ` αυτήν

πρόστιμο ύψους 10.080.000 δραχμών, λόγω καταχωρήσεως των υπ` αυξ, αριθμ. 161-

196 μισθωτών σε φωτοτυπημένη σελίδα του τηρουμένου, κατ` εφαρμογή των

προαναφερθεισών διατάξεων 1ου Ειδικού Βιβλίου καταχωρήσεως

νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού Δικαστικά έξοδα ύψους εκατό (10) ευρώ πρέπει

να καταλογισθούν σε βάρος του Ιδρύματος (άρθρ. 275 παρ. 1 εδ. α` Κ.Δ.Δ.).

Πηγή: Δ.Ε.Ν. 2006, σελ.30

--------------------

Imagine there's no heaven,It's easy if you try,

No hell below us,Above us only sky,

Imagine all the people, living for today

My blog

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Τα δεδομένα:

1. Χορηγήθηκε αρχικά ΕΒΚΝΠ το 1998, το οποίο τελείωσε το 2007 οπότε και παρελήφθη καινούριο σε αντικατάσταση του παλιού.

2. Γίνονται αρκετές προσλήψεις & απολύσεις κάθε χρόνο (φροντιστήριο Μ.Ε.), με αποτέλεσμα οι ενεργοί εργαζόμενοι αλλά και αυτοί που βρίσκονται στην τελευταία ΑΠΔ είναι όλοι καταχωρημένοι στο καινούριο ΕΒΚΝΠ.

3. Γίνεται τακτικός έλεγχος στην επιχείρηση σήμερα (έχει κοινοποιηθεί πρόσκληση για προσκόμιση στοιχείων από το 2000 μέχρι σήμερα).

4. Έχει χαθεί το πρώτο ΕΒΚΝΠ, όχι από λόγους ανωτέρας βίας.

5.

6.

Βάσει όλων των παραπάνω,

1. Εάν δηλωθεί τώρα απώλεια του πρώτου βιβλίου, τι κυρώσεις υπάρχουν (αν)???

2. Θεωρείται απώλεια βιβλίου ή απώλεια σελίδων του βιβλίου??? Δλδ, η παράγραφος

αναφέρεται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν καθόλου ΕΒΚΝΠ στην επιχείρηση (το έχασα και θέλω καινούριο) ή και σε αυτές που έχουν πάρει καινούριο σε αντικατάσταση του παλιού, αλλά έχουν χάσει το παλιό..???

3. Σε συνάρτηση με την προηγούμενη ερώτηση, τι σημαίνει η αναγραφή "σε αντικατάσταση του υπ'αριθμ. ....... ΕΒΚΝΠ" όταν παραλαμβάνουμε νέο ΕΒΚΝΠ???

4. Εάν λείπανε μόνο μερικές σελίδες από το πρώτο στέλεχος, τι κυρώσεις θα υπήρχαν???

Στέφανε έχω την εντύπωση οτι αφού γίνεται τακτικός έλεγχος , θα ζητηθεί να υπάρξει διασταύρωση των ασφαλισμένων με το ΕΒΚΝΠ, οπότε πάνε περίπατο τα περί παρόντων εργαζομένων κλπ.

Κοίταξε μήπως υπάρχει τρόπος (αν υπάρχουν "ανοιχτά" μυαλά και "καλή εκατέρωθεν διάθεση" πάντα υπάρχουν τρόποι) να το ξεπεράσεις με δήλωση απωλείας.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Πιστεύω ότι κάνεις λάθος...

Γι'αυτό & είχα πει...

Υ.Γ. Εύχομαι να κάνω λάθος & να μην το κατάλαβα καλά...

Παρ'αυτά, υπάρχει & αυτό το ενδεχόμενο...

2. Δεν τους προσκομίζεις το ΕΒΚΝΠ, αφού το βιβλίο δεν πρέπει να βγαίνει από την επιχείρηση & κάνεις το "παπί"...!!!

Mea culpa!!!

Δεν έχω συνηθίσει, όμως, σε "αναίμακτους" ελέγχους & συνήθως θεωρώ δεδομένο το "τσεκ" ...!!! :)

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Τα δεδομένα:

1. Χορηγήθηκε αρχικά ΕΒΚΝΠ το 1998, το οποίο τελείωσε το 2007 οπότε και παρελήφθη καινούριο σε αντικατάσταση του παλιού.

2. Γίνονται αρκετές προσλήψεις & απολύσεις κάθε χρόνο (φροντιστήριο Μ.Ε.), με αποτέλεσμα οι ενεργοί εργαζόμενοι αλλά και αυτοί που βρίσκονται στην τελευταία ΑΠΔ είναι όλοι καταχωρημένοι στο καινούριο ΕΒΚΝΠ.

3. Γίνεται τακτικός έλεγχος στην επιχείρηση σήμερα (έχει κοινοποιηθεί πρόσκληση για προσκόμιση στοιχείων από το 2000 μέχρι σήμερα).

4. Έχει χαθεί το πρώτο ΕΒΚΝΠ, όχι από λόγους ανωτέρας βίας.

5.

6.

Βάσει όλων των παραπάνω,

1. Εάν δηλωθεί τώρα απώλεια του πρώτου βιβλίου, τι κυρώσεις υπάρχουν (αν)???

2. Θεωρείται απώλεια βιβλίου ή απώλεια σελίδων του βιβλίου??? Δλδ, η παράγραφος

αναφέρεται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν καθόλου ΕΒΚΝΠ στην επιχείρηση (το έχασα και θέλω καινούριο) ή και σε αυτές που έχουν πάρει καινούριο σε αντικατάσταση του παλιού, αλλά έχουν χάσει το παλιό..???

3. Σε συνάρτηση με την προηγούμενη ερώτηση, τι σημαίνει η αναγραφή "σε αντικατάσταση του υπ'αριθμ. ....... ΕΒΚΝΠ" όταν παραλαμβάνουμε νέο ΕΒΚΝΠ???

4. Εάν λείπανε μόνο μερικές σελίδες από το πρώτο στέλεχος, τι κυρώσεις θα υπήρχαν???

Δυστυχως εμπλεξες.

Παρολαυτα θεωρω οτι, επειδη σιγουρα η υποθεση θα καταληξει στα Δικαστηρια, υπαρχει καποιο κενο σε οσα αναγραφονται σαυτα που παρεθεσες, θα προτεινα να μην προσκομισεις κανενα ειδικο βιβλιο και να ερθουν για ελεγχο να το παραλαβουν.

Τα κενα που κατα την αποψη μου υπαρχουν στη διαταξη και που μπορεις να πατησεις αφορουν τα εξης.

1.Το γεγονος οτι χορηγηθηκε νεο ειδικο βιβλιο σε αντικατασταση αλλου. δλδ ειχες καταχωρηση τους προγενεστερα απασχοληθεντες στο βιβλιο που γεμισε και αυτο συνεπως ειναι σε γνωση της υπηρεσιας. Αρα εκπληρωσες την υποχρεωση σου συμφωνα με την παρ αα.

2.Οι συνεπειες του νομου οπως ειναι διατυπωμενος για την απωλεια του βιβλιου αφορα στους απασχολουμενους που περιλαμβανονται στην τελευταια ΑΠΔ αλλα αυτοι ειναι ηδη καταχωρισμενοι στο βιβλιο που εχεις, συνεπως δεν εχει εφαρμογη η παρ δδ.

Θελω να πιστευω οτι δεν μπορουν να ισχυριστουν απωλεια φυλλων, επειδη για να υπαρξει προυποθετει το γεγονος οτι υπαρχει βιβλιο απο το οποιο λειπουν φυλλα στην περιπτωση σου αυτο δεν ισχυει.

3.Περιπτωση μη επιδειξης ειδικου βιβλιου κατα τον ελεγχο δεν ευσταθει, αφου εχεις ειδικο βιβλιο, αλλα και αυτο να ισχυριζοταν ο ελεγχος οι συνεπειες αφορουν στα προσωπα που βρισκονται απασχολουμενα κατα τον ελεγχο τα οποια ομως εσυ ηδη εχεις καταχωρισει στο βιβλιο που εχεις

4.Οι διατυπωσεις του νομου, κατα τη γνωμη μου,δεν αναφερονται ρητα σε προηγουμενα ειδικα βιβλια και με ενα καλο δικηγορο νομιζω οτι μπορεις να εχεις ενα καλο αποτελεσμα στο προβλημα σου.

Καλη επιτυχια

Link to comment
Share on other sites

 • 0
ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΤΟ ΠΕΤΑΞΕ Η ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ;

Βάσει της εγκ.95/04:

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ανωτέρα βία συνιστά μία φυσική καταστροφή (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα), μία ληστεία ή κλοπή, κατά τη διάρκεια των οποίων καταστράφηκε η επιχείρηση ή αφαιρέθηκαν τα περιουσιακά της στοιχεία και τα λοιπά έγγραφα που τηρεί και συνακόλουθα καταστράφηκε ή χάθηκε και το Ειδικό Βιβλίο. Το γεγονός αποδεικνύεται με σχετική έκθεση της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας (Νομαρχία, Πυροσβεστική, Αστυνομία κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι δεν συνιστάται λόγος ανωτέρας βίας στις περιπτώσεις που από την επικαλούμενη αιτία καταστράφηκε ή χάθηκε μόνο το Ειδικό Βιβλίο, δεδομένου ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είχαν ληφθεί μέτρα άκρας επιμέλειας και συνέσεως για τη φύλαξή του.

Μάλλον όχι, δεν είναι ανωτέρα βία....

ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟ ΖΗΤΑ Ο ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ . ΕΦΟΣΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΔ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Ξέρεις που κολλάω Γιώργο...???

Η απώλεια του συμπληρωμένου βιβλίου (ενώ έχω πάρει ήδη καινούριο), θεωρείται απώλεια βιβλίου ή σελίδων...???

Αυτό που λες το προβλέπει ρητά ο νόμος... αλλά για την απώλεια των σελίδων... όχι του βιβλίου...

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Θα συμφωνησω με τον a12345

Διαβαζοντας την εγκυκλιο και συμφωνα και με το παραπανω δεδομενο, θεωρω οτι κανονικα δεν μπορει να μπει κανενα προστιμο.

Και κολλαω στο παρακατω:

Σε περίπτωση ελέγχου σε επιχείρηση που κατά τη διενέργειά του δεν βρέθηκαν απασχολούμενοι (είχαν αποχωρήσει, απουσίαζαν για οποιοδήποτε λόγο κ.λ.π.) και δεν επιδεικνύεται το Ειδικό Βιβλίο δεν προβλέπονται κυρώσεις από τις κοινοποιουμενες διατάξεις.

Δηλαδη αν και ενω ειχα εργαζομενους κατα το παρελθον, δεν τηρησα το ΕΒΚΝΠ αλλα σημερα δεν εχω κανενα εργαζομενο, δεν μπορει να μπει προστιμο αναδρομικα επειδη δεν προβλεπεται απο τον Νομο.

Βασικα ο Νομος στο συγκεκριμενο σημειο ειναι ελλειπης.

Τάσο, αυτής της άποψης είμαι, αφενός επειδή με συμφέρει, αφετέρου γιατί αυτό προκύπτει από τη στενή ερμηνεία των διατάξεων...

Ωστόσο μίλησα σήμερα και με ένα ελεγκτή στο ΙΚΑ, τον οποίο θεωρώ αρκετά καλό...

Η απάντησή του ήταν με λίγα λόγια, ανάλογα τα κέφια του ελεγκτή... Μπορεί να σου χρεώσει τόσα πρόστιμα, όσες οι εγγραφές που ήταν στο χαμένο βιβλίο....

Την ίδια άποψη είχε και ελεγκτής στα Χανιά που επικοινώνησε ο Βαγγέλης....

Άντε βγάλε άκρη....

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Στέφανε έχω την εντύπωση οτι αφού γίνεται τακτικός έλεγχος , θα ζητηθεί να υπάρξει διασταύρωση των ασφαλισμένων με το ΕΒΚΝΠ, οπότε πάνε περίπατο τα περί παρόντων εργαζομένων κλπ.

Για να χρεώσουν πρόστιμο ειδικού βιβλίου, πρέπει να κόψουν ΠΕΠΑΕ... Η ΠΕΠΑΕ κόβεται βάσει συγκεκριμένων παραβάσεων... Γιατί πάνε περίπατο τα περί παρόντων εργαζομένων..???

Κοίταξε μήπως υπάρχει τρόπος (αν υπάρχουν "ανοιχτά" μυαλά και "καλή εκατέρωθεν διάθεση" πάντα υπάρχουν τρόποι) να το ξεπεράσεις με δήλωση απωλείας.

Σίγουρα, και η πρώτη σκέψη πριν τη δράση είναι αυτή... Απλά ψάχνω να δω που θα πατήσω, ούτως ώστε να έχω απαντήσεις στις χρεώσεις που θα αρχίσει να βάζει ο ελεγκτής...

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Δυστυχως εμπλεξες.

Παρολαυτα θεωρω οτι, επειδη σιγουρα η υποθεση θα καταληξει στα Δικαστηρια,

Φτου φτου φτου φτου.... γρουσούζα....!!!!!!! :):):lol::D

Πλάκα κάνω, ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί ούτε ΤΔΕ να πάει... Αυτό πάντως προσπαθώ...

υπαρχει καποιο κενο σε οσα αναγραφονται σαυτα που παρεθεσες, θα προτεινα να μην προσκομισεις κανενα ειδικο βιβλιο και να ερθουν για ελεγχο να το παραλαβουν.

Τα κενα που κατα την αποψη μου υπαρχουν στη διαταξη και που μπορεις να πατησεις αφορουν τα εξης.

1.Το γεγονος οτι χορηγηθηκε νεο ειδικο βιβλιο σε αντικατασταση αλλου. δλδ ειχες καταχωρηση τους προγενεστερα απασχοληθεντες στο βιβλιο που γεμισε και αυτο συνεπως ειναι σε γνωση της υπηρεσιας. Αρα εκπληρωσες την υποχρεωση σου συμφωνα με την παρ αα.

2.Οι συνεπειες του νομου οπως ειναι διατυπωμενος για την απωλεια του βιβλιου αφορα στους απασχολουμενους που περιλαμβανονται στην τελευταια ΑΠΔ αλλα αυτοι ειναι ηδη καταχωρισμενοι στο βιβλιο που εχεις, συνεπως δεν εχει εφαρμογη η παρ δδ.

Θελω να πιστευω οτι δεν μπορουν να ισχυριστουν απωλεια φυλλων, επειδη για να υπαρξει προυποθετει το γεγονος οτι υπαρχει βιβλιο απο το οποιο λειπουν φυλλα στην περιπτωση σου αυτο δεν ισχυει.

Δηλαδή λες ότι είναι απώλεια βιβλίου... Μα στην απώλεια βιβλίου, ο 3232/04 προβλέπει ότι

δδ. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ή δηλωθεί απώλεια του Ειδικού Βιβλίου, η οποία δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ως μη καταχωρισμένοι θεωρούνται όλοι οι απασχολούμενοι που περιλαμβάνονται στην τελευταία Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβλήθηκε.

Εκτός εάν υπάρχει κάποια άλλη διευκρινιστική εγκύκλιος που δεν ξέρω... Πάντως για τους εργαζόμενους που υπάρχουν στην ΑΠΔ και βρίσκονται σε άλλες σελίδες του βιβλίου δεν συντάσσεται πράξη, το προβλέπει μόνο για την απώλεια σελίδων...

3.Περιπτωση μη επιδειξης ειδικου βιβλιου κατα τον ελεγχο δεν ευσταθει, αφου εχεις ειδικο βιβλιο, αλλα και αυτο να ισχυριζοταν ο ελεγχος οι συνεπειες αφορουν στα προσωπα που βρισκονται απασχολουμενα κατα τον ελεγχο τα οποια ομως εσυ ηδη εχεις καταχωρισει στο βιβλιο που εχεις

4.Οι διατυπωσεις του νομου, κατα τη γνωμη μου,δεν αναφερονται ρητα σε προηγουμενα ειδικα βιβλια και με ενα καλο δικηγορο νομιζω οτι μπορεις να εχεις ενα καλο αποτελεσμα στο προβλημα σου.

Καλη επιτυχια

Μάλλον που θα του πω μολών λαβέ... Θα τσατιστεί λιγάκι βέβαια.....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΑΠΟΦ. Φ21/500/98 Υπ.Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεως "Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με το είδος του εντύπου καταχώρησης, την υπηρεσία έκδοσης, το ύψος του προστίμου κλπ. για την εφαρμογή της διάταξης της παραγρ.1 του άρθρου 2 του Ν.2556/97 (ΦΕΚ 313, τεύχος Β' της 30.3.98)".

[...]

2. [...] Το πρώτο φύλλο παραλαμβάνεται κατά τον έλεγχο, από τα όργανα που τον διενήργησαν και το δεύτερο παραμένει στο στέλεχος και φυλάσσεται από τον υπόχρεο εργοδότη για δέκα (10) έτη, κατ' αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της περ.β' της παραγρ.9 του άρθρου 26 του ΑΝ 1846/51, όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάστασή της με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 2 του Ν.2556/97.

Πηγή: ΔΕΝ 1998, σσ. 452-5.

Αν ξέρει ο ελεγκτής αυτή τη διάταξη, νομίζω ότι μπορεί να βασιστεί πάνω της για να καταλογίσει πρόστιμο, όμως ο εργοδότης έχει το πλεονέκτημα ότι για να παραλάβει το νέο ΕΒΚΝΠ προσεκόμισε το συμπληρωμένο στο ΙΚΑ, άρα εκ της απωλείας του ουδέν θα απεκόμιζε.

Σε 5 από τα 5 συμπληρωμένα ΕΒΚΝΠ που είδα (δηλ.σε ποσοστό 100%), ο ελεγκτής του ΙΚΑ μαζί με την προσκόμιση του νέου ΕΒΚΝΠ πήρε όλες τις ανέλεγκτες σελίδες του παλιού και σφράγισε πίσω στην τελευταία σελίδα γράφοντας "έλεγχος ΙΚΑ την ....." και έβαλε το σφραγιδάκι με το ονοματεπώνυμό του. Στα νέα ΕΒΚΝΠ που χορηγεί το ΙΚΑ αναφέρει: "Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 της αριθ. Φ/21/500/26-3-98 Υ.Α., νέο Ειδικό Βιβλίο, χορηγείται μόνο μετά τη συμπλήρωση του τελευταίου".

Κατ'αναλογία λοιπόν, στην γενική δεκαετή παραγραφή, είναι πιθανόν το Ι.Κ.Α. να συμπεριλάβει και την απώλεια των συμπληρωμένων ΕΒΚΝΠ, αν όμως τα έχει ελέγξει και έχει κρατήσει τις σελίδες τους, τότε ο εργοδότης έχει κάποιες ελπίδες.

doctor

Link to comment
Share on other sites

 • 0
ΑΠΟΦ. Φ21/500/98 Υπ.Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεως "Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με το είδος του εντύπου καταχώρησης, την υπηρεσία έκδοσης, το ύψος του προστίμου κλπ. για την εφαρμογή της διάταξης της παραγρ.1 του άρθρου 2 του Ν.2556/97 (ΦΕΚ 313, τεύχος Β' της 30.3.98)".

[...]

2. [...] Το πρώτο φύλλο παραλαμβάνεται κατά τον έλεγχο, από τα όργανα που τον διενήργησαν και το δεύτερο παραμένει στο στέλεχος και φυλάσσεται από τον υπόχρεο εργοδότη για δέκα (10) έτη, κατ' αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της περ.β' της παραγρ.9 του άρθρου 26 του ΑΝ 1846/51, όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάστασή της με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 2 του Ν.2556/97.

Πηγή: ΔΕΝ 1998, σσ. 452-5.

Αν ξέρει ο ελεγκτής αυτή τη διάταξη, νομίζω ότι μπορεί να βασιστεί πάνω της για να καταλογίσει πρόστιμο,

Δημήτρη, πέρασε από το μυαλό μου και αυτό....

Υποχρέωση λοιπόν για 10ετή φύλαξη των στοιχείων...

Εάν δεν έχεις την πρόσληψη του εργαζόμενου για 10 χρόνια, δεν έχεις πρόβλημα, γιατί υπάρχει το ΕΒΚΝΠ, ή ο πίνακας προσωπικού, ή η εγγραφή στην ΑΠΔ, ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει πότε άρχισε την εργασία του ο εργαζόμενος...

Εάν δεν φυλάξεις τον πίνακα προσωπικού, τι θα σου κάνουν..???

Για την απώλεια της απόλυσης, προβλέπονται ρητά οι κυρώσεις (6μηνο)... Και πάλι αν και εφόσον....

Τι κυρώσεις έχει η απώλεια κάποιου από αυτά τα δημόσια έγγραφα?? Τίποτα.... Γιατί?? Γιατί δεν προβλέπεται από κανένα νόμο.. Απλά τα χρειάζεσαι για να αποδείξεις κάτι κάπου...

Έχουμε μη τήρηση αρχείου για το πορτοκαλί... Προβλέπεται πρόστιμο από κάπου..??? Γιατί, επειδή δεν μπορούνε να κάνουν κάποια επαλήθευση...??? Σε ποιο νόμο, εγκύκλιο, οδηγία ή γενική διάταξη θα στηριχθούνε για να κόψουνε την ΠΕΠΑΕ..??? Γιατί μόνο ΠΕΠΑΕ μπορούν να κόψουν......

Δες και αυτό...

http://www.ika.gr/gr/infopages/ergo/dieykolynsh.cfm

Τέλος, για την εξακρίβωση των προσώπων που υπάγονται κάθε φορά στην ασφάλιση, του αριθμού τους και των εισφορών που πρέπει να καταβάλλουν, οι εργοδότες οφείλουν να διατηρούν για δέκα (-10-) έτη το συνοδευτικό έντυπο της ΑΠΔ που υποβάλλεται σε μαγνητικό μέσο ή το επιστρεφόμενο σε αυτούς αντίγραφο της χειρόγραφης ΑΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση το όργανο ελέγχου αποφαίνεται αρμοδίως και καταλογίζει τις αναλογούσες εισφορές, πρόσθετα τέλη ή λοιπές προσαυξήσεις ή εισηγείται αρμοδίως την μετατροπή ή ακύρωση της ασφάλισης που επήλθε.

Όταν ο εργοδότης παραβαίνει την υποχρέωσή του να τηρεί και να φυλάσσει τις Α.Π.Δ. ή δεν τις τηρεί κανονικά ή αρνείται να τις επιδείξει στα όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από το γεγονός αυτό δυσχεραίνεται ο έλεγχος για την εξακρίβωση των ασφαλιζομένων προσώπων ή των αποδοχών τους, τότε οι εισφορές καθορίζονται με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης χρονικής περιόδου ή εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία κατά την ανεξέλεγκτη κρίση των οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 26 παρ. ΙΙ του Α.Ν. 1846/51).

Δεν προβλέπει αυτοτελές πρόστιμο.... Λέει ασφαλίζει με άλλα στοιχεία (της προηγούμενης περιόδου).... ή αν δεν υπάρχουν, κατά την ανεξέλεγκτη κρίση....

όμως ο εργοδότης έχει το πλεονέκτημα ότι για να παραλάβει το νέο ΕΒΚΝΠ προσεκόμισε το συμπληρωμένο στο ΙΚΑ, άρα εκ της απωλείας του ουδέν θα απεκόμιζε.

Σε 5 από τα 5 συμπληρωμένα ΕΒΚΝΠ που είδα (δηλ.σε ποσοστό 100%), ο ελεγκτής του ΙΚΑ μαζί με την προσκόμιση του νέου ΕΒΚΝΠ πήρε όλες τις ανέλεγκτες σελίδες του παλιού και σφράγισε πίσω στην τελευταία σελίδα γράφοντας "έλεγχος ΙΚΑ την ....." και έβαλε το σφραγιδάκι με το ονοματεπώνυμό του. Στα νέα ΕΒΚΝΠ που χορηγεί το ΙΚΑ αναφέρει: "Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 της αριθ. Φ/21/500/26-3-98 Υ.Α., νέο Ειδικό Βιβλίο, χορηγείται μόνο μετά τη συμπλήρωση του τελευταίου".

Κατ'αναλογία λοιπόν, στην γενική δεκαετή παραγραφή, είναι πιθανόν το Ι.Κ.Α. να συμπεριλάβει και την απώλεια των συμπληρωμένων ΕΒΚΝΠ, αν όμως τα έχει ελέγξει και έχει κρατήσει τις σελίδες τους, τότε ο εργοδότης έχει κάποιες ελπίδες.

doctor

Το καινούριο βιβλίο το πήρα προσκομίζοντας φωτοτυπία του παλιού... Δεν πήγα και γενικότερα δεν πηγαίνω το ΕΒΚΝΠ στο ΙΚΑ, απαγορεύεται... :)

Θα μου πεις πως στο δώσανε... Είδανε από τη φωτοτυπία ότι έχουν μείνει μόνο μερικές γραμμές από αυτό.... Είχα καμιά 10αριά προσλήψεις καθηγητών να κάνω, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς...

Και έχουν πάρει μόνο τις 2 σελίδες από το πρώτο βιβλίο... για το αν έχει ελπίδες ή όχι....???? :)

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Να προσθέσω και κάτι ακόμα...

Στην πρόσκληση αναφέρουν ότι θέλουν να προσκομίσουμε:

1. ταυτότητα

2. προσλήψεις και αποχωρήσεις

3. συμβάσεις και πίνακες προσωπικού

4. εκκαθαριστικά σημειώματα

5. μισθολόγια, ΑΠΔ και γραμμάτια είσπραξης

6. βιβλία αγοράς ενσήμων και ΒΥΚΕ

Σελίδες του ΕΒΚΝΠ πουθενά.......

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Το καινούριο βιβλίο το πήρα προσκομίζοντας φωτοτυπία του παλιού... Δεν πήγα και γενικότερα δεν πηγαίνω το ΕΒΚΝΠ στο ΙΚΑ, απαγορεύεται... :)

Θα μου πεις πως στο δώσανε... Είδανε από τη φωτοτυπία ότι έχουν μείνει μόνο μερικές γραμμές από αυτό....

Το ιδιο εγινε και σε εμενα οταν πηρα νεο ΕΒΚΝΠ σε αντικατασταση του συμπληρωμενου.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Δηλαδή λες ότι είναι απώλεια βιβλίου... Μα στην απώλεια βιβλίου, ο 3232/04 προβλέπει ότι

QUOTE

δδ. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ή δηλωθεί απώλεια του Ειδικού Βιβλίου, η οποία δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ως μη καταχωρισμένοι θεωρούνται όλοι οι απασχολούμενοι που περιλαμβάνονται στην τελευταία Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβλήθηκε.

Λεω και επειδη

2.Οι συνεπειες του νομου οπως ειναι διατυπωμενος για την απωλεια του βιβλιου αφορα στους απασχολουμενους που περιλαμβανονται στην τελευταια ΑΠΔ αλλα αυτοι ειναι ηδη καταχωρισμενοι στο βιβλιο που εχεις, συνεπως δεν εχει εφαρμογη η παρ δδ.

Και παλι καλη επιτυχια.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Κάπου το έχουμε πιάσει λάθος (εκτός αν δεν κατάλαβα καλά – παίζει και αυτό)

Στέφανε

Μιλάς για τακτικό έλεγχο.

Εκεί δεν προσκομίζεις το Ειδικό Βιβλίο. (κάτι είπε και ο εκ Πειραιά ορμώμενος με τα πολλά νούμερα)

Ο Τακτικός έλεγχος δεν διασταυρώνει τις ΑΠΔ που έχεις υποβάλει με τις καταχωρήσεις του Ειδικού Βιβλίου, εκτός αν υπάρχουν στον φάκελο της επιχείρησης σελίδες του βιβλίου από προηγούμενους επιτόπιους έλεγχους.

Άλλωστε το λες και συ όταν αναφέρεις το τι σου ζητήθηκε να προσκομίσεις.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Να προσθέσω και κάτι ακόμα...

Στην πρόσκληση αναφέρουν ότι θέλουν να προσκομίσουμε:

1. ταυτότητα

2. προσλήψεις και αποχωρήσεις

3. συμβάσεις και πίνακες προσωπικού

4. εκκαθαριστικά σημειώματα

5. μισθολόγια, ΑΠΔ και γραμμάτια είσπραξης

6. βιβλία αγοράς ενσήμων και ΒΥΚΕ

Σελίδες του ΕΒΚΝΠ πουθενά.......

αυτό πάλι τι είναι ?

τι εκκαθαριστικά θέλουν ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Κάπου το έχουμε πιάσει λάθος (εκτός αν δεν κατάλαβα καλά – παίζει και αυτό)

Στέφανε

Μιλάς για τακτικό έλεγχο.

Εκεί δεν προσκομίζεις το Ειδικό Βιβλίο. (κάτι είπε και ο εκ Πειραιά ορμώμενος με τα πολλά νούμερα)

Ο Τακτικός έλεγχος δεν διασταυρώνει τις ΑΠΔ που έχεις υποβάλει με τις καταχωρήσεις του Ειδικού Βιβλίου, εκτός αν υπάρχουν στον φάκελο της επιχείρησης σελίδες του βιβλίου από προηγούμενους επιτόπιους έλεγχους.

Άλλωστε το λες και συ όταν αναφέρεις το τι σου ζητήθηκε να προσκομίσεις.

Έλα που τα ζήτησε προφορικά....

αυτό πάλι τι είναι ?

τι εκκαθαριστικά θέλουν ?

Εκκαθαριστικά σημειώματα ή καταστάσεις πληρωμής ή άλλα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ο ακριβής αριθμός των ημερομισθίων και των αποδοχών που οι εργαζόμενοι λαμβάνουν.. αυτό είναι το πλήρες κείμενο...

Το αστείο είναι ότι σε άλλους ελέγχους τους τα προσκόμιζα (ελλείψη συμβάσεων) προκειμένου να αποδείξω ότι όντως αυτά ήταν τα στοιχεία και δεν τα δέχονταν επειδή δεν ήταν δημόσια έγγραφα, τα ήθελαν με τη βούλα.... anyway....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Στέφανε

Πέρα από το γεγονός ότι μπορεί ο ΙΚΑτζης να έρθει στην επιχείρηση και να κάνει επιτόπιο έλεγχο, το Ειδικό Βιβλίο δεν μπορεί να απομακρυνθεί από την επιχείρηση κλπ κλπ .

Ας πούμε λοιπόν ότι πάει στην επιχείρηση, ζητά το Ειδικό Βιβλίο , του δίνουν το καινούργιο, ελέγχει τους εργαζόμενους , είναι όλοι καταχωρημένοι , άντε στην ευχή του Χρηστού και της Μάνας του . (το καλό σενάριο)

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Στέφανε

Πέρα από το γεγονός ότι μπορεί ο ΙΚΑτζης να έρθει στην επιχείρηση και να κάνει επιτόπιο έλεγχο, το Ειδικό Βιβλίο δεν μπορεί να απομακρυνθεί από την επιχείρηση κλπ κλπ .

Ας πούμε λοιπόν ότι πάει στην επιχείρηση, ζητά το Ειδικό Βιβλίο , του δίνουν το καινούργιο, ελέγχει τους εργαζόμενους , είναι όλοι καταχωρημένοι , άντε στην ευχή του Χρηστού και της Μάνας του . (το καλό σενάριο)

Γιάννη, μάλλον έτσι θα το κάνω, αφού συμφωνούν και τα γυναικεία μυαλά του forum (isidora, domna..)...

Αύριο εις νεώτερα....

Καλό βράδυ, και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για τη βοήθεια!!!!! :)

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Στέφανε

Πέρα από το γεγονός ότι μπορεί ο ΙΚΑτζης να έρθει στην επιχείρηση και να κάνει επιτόπιο έλεγχο, το Ειδικό Βιβλίο δεν μπορεί να απομακρυνθεί από την επιχείρηση κλπ κλπ .

Ας πούμε λοιπόν ότι πάει στην επιχείρηση, ζητά το Ειδικό Βιβλίο , του δίνουν το καινούργιο, ελέγχει τους εργαζόμενους , είναι όλοι καταχωρημένοι , άντε στην ευχή του Χρηστού και της Μάνας του . (το καλό σενάριο)

Γι αυτο δεν πρεπει να προσκομισει το ΕΒΝΠ.

Εξαλλου να θυμισω κατι σημαντικο που ομως ολοι, μαλλον, το ξεχναμε. Ο ελεγκτης δεν μπορει να συνταξει ΣΥΝΝΟΜΑ καμμια ΠΕΠΑΕ αν προηγουμενως δεν κανει επιτοπιο ελεγχο και παρει τα φυλλα του ΕΒΝΠ απο την επιχειρηση.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...