Jump to content
 • 0

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΟΡΗ.ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ; ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ;


PALK

Question

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΟΡΗ.ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ; ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ;ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ(ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ;ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΣΙΑ:P.

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ;Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΩ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

ΘΑ ΕΚΤΙΜΟΥΣΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Link to post
Share on other sites

7 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Όταν οι μεταβιβάζονται μετοχές σε ανήλικο, στο συμφωνητικό πέραν των στοιχείων του ανηλίκου, θα αναγράφονται και τα στοιχεία του προσώπου, το οποίο ασκεί την επιμέλεια.

Link to post
Share on other sites
 • 0

ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ Α.Ε. ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ :

ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 18ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Αθήνα 23 Μαΐου 1997

Αρ. Πρωτ.:1056431/10479/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η

ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1169

ΘΕΜΑ: Καθορισμός λεπτομερειών για τη μεταβίβαση ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 79 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), όπως αυτές τέθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α').

2. Την αριθμ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 922 Β'), με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Οτι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε ότι, προκειμένου να λάβει χώρα μεταβίβαση, με οποιοδήποτε τρόπο, μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιριών ΜΗ εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το καταρτιζόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.2238/1994, συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α. Τον ακριβή χρόνο μεταβίβασης των μετοχών και τον τόπο σύνταξης του σχετικού ιδιωτικού ή συμβολαιογραφικού εγγράφου.

β. Τα στοιχεία όλων των συμβαλλομένων (αγοραστών - πωλητών, δωρητών - δωρεοδόχων κ.λπ.), ως ακολούθως, κατά περίπτωση:

αα) Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες ή μη, που είναι κάτοικοι Ελλάδος: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση επαγγέλματος, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας και η δημόσια οικονομική υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το φυσικό πρόσωπο (ή φυσικά πρόσωπα). Σε περίπτωση κυριότητας των μετοχών εξ αδιαιρέτου, αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μετόχων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για μεταβιβάζοντες ή αποκτώντες την κυριότητα των εν λόγω μετοχών. Οταν οι μεταβιβαζόμενες μετοχές ανήκουν ή περιέρχονται σε ανήλικο, πέραν των στοιχείων του ανηλίκου, θα αναγράφονται και τα στοιχεία του προσώπου, το οποίο ασκεί την επιμέλεια.

ββ) Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι κάτοικοι αλλοδαπής: Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας στην αλλοδαπή, καθώς και η αλλοδαπή φορολογούσα αρχή στην οποία υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αλλοδαπός κάτοικος υποβάλλει και στην Ελλάδα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στο συντασσόμενο έγγραφο θα αναγράφεται επιπλέον ο αριθμός φορολογικού μητρώου του, καθώς και η δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία ανήκει. Οταν η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω εκπροσώπου ή πληρεξουσίου στην Ελλάδα, ο οποίος εκπροσωπεί είτε το μεταβιβάζοντα, είτε τον

αποκτώντα τις μετοχές αλλοδαπό κάτοικο, θα αναγράφονται επιπλέον στο έγγραφο και τα στοιχεία του εν λόγω προσώπου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, διεύθυνση κατοικίας, αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης υποπερίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και στην υποπερίπτωση αυτή.

γγ) Προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου: Η επωνυμία, ο τίτλος, η έδρα, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η αρμόδια, για τη φορολογία του νομικού προσώπου, δημόσια οικονομική υπηρεσία.

δδ) Προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: Η επωνυμία, ο τίτλος, η διεύθυνση της έδρας στην αλλοδαπή, καθώς και η αλλοδαπή φορολογούσα αρχή στην οποία ανήκει. Περαιτέρω, αν το νομικό πρόσωπο υποβάλλει και στην Ελλάδα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα αναγράφονται στο έγγραφο επιπλέον και ο ελληνικός αριθμός φορολογικού μητρώου, καθώς και η δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία ανήκει.

γ. Τα στοιχεία των μεταβιβαζομένων μετοχών, ήτοι: τα στοιχεία (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ) της ανώνυμης εταιρίας, οι μετοχές της οποίας μεταβιβάζονται, το είδος των μετοχών (ονομαστικές, ανώνυμες, προνομιούχες κ.λπ.), ο αριθμός των μετοχών, η ονομαστική αξία της μετοχής, ο αύξων αριθμός των μεταβιβαζομένων μετοχών, καθώς

και οι προσαρτημένες σε αυτές μερισματοποδείξεις, εφόσον πρόκειται περί ανωνύμων μετοχών.

δ. Ο τρόπος με τον οποίο μεταβιβάζονται οι μετοχές (πώληση, δωρεά, γονική παροχή, ανταλλαγή, αντικατάσταση κ.λπ.) και περαιτέρω, εφ' όσον πρόκειται για πώληση, το συμφωνούμενο τίμημα, καθώς και ο τρόπος καταβολής του. ε. Οι καταβληθέντες φόροι βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, καθώς και του άρθρου 24 του Ν.2214/1994 και τα αποδεικτικά καταβολής αυτών.

2. Ορίζουμε ότι για τη θεώρηση του πιο πάνω ιδιωτικού εγγράφου θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταβιβάζει τις μετοχές υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια για τη φορολογία του δημόσια οικονομική υπηρεσία το διαλαμβανόμενο έγγραφο σε τόσα αντίτυπα, ώστε, μετά τη θεώρησή του από αυτή, ένα θεωρημένο αντίτυπο να παραλαμβάνει ο μεταβιβάζων, από ένα αντίτυπο να χορηγείται στον κάθε καινούριο μέτοχο και ένα αντίτυπο να παραμένει στη Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι μεταβιβάζοντες τις μετοχές είναι περισσότεροι του ενός (κύριοι εξ αδιαιρέτου), το πιο πάνω έγγραφο μπορεί να υποβάλεται στη δημόσια οικονομική υπηρεσία οποιουδήποτε μετόχου σε τόσα αντίγραφα, ώστε να πάρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι από ένα θεωρημένο αντίτυπο και ένα να παραμείνει στη Δ.Ο.Υ.

β. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μη κάτοικοι Ελλάδος, που μεταβιβάζουν μετοχές ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας, σε οποιαδήποτε δημόσια οικονομική υπηρεσία.

3. Σε περίπτωση κληρονομίας μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, ο κληρονόμος υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια για τη φορολογία του δημόσια οικονομική υπηρεσία δήλωση σε δύο αντίτυπα, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας. Το ένα αντίτυπο, μετά τη θεώρηση

από τη Δ.Ο.Υ., θα παραδίδεται στον κληρονόμο. Αν ο κληρονόμος είναι ανήλικος, η πιο πάνω δήλωση υποβάλλεται από αυτόν που έχει την επιμέλεια.

4. Σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων σε νέα εταιρία, για τη σύσταση της οποίας δεν απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον συντάσσεται, για τη μεταβίβαση των εισφερομένων - μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο - μετοχών, ιδιωτικό έγγραφο, αυτό θα κατατίθεται σε δύο αντίτυπα στην αρμόδια, για τη φορολογία της μετατρεπόμενης ή συγχωνευόμενης επιχείρησης, δημόσια οικονομική υπηρεσία και μετά τη θεώρηση το ένα αντίτυπο θα παραδίδεται στην προερχόμενη από τη μετατροπή ή συγχώνευση εταιρία και το άλλο θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ΕΠΕ σε ανήλικο είναι αυτό εφικτό???

Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να γίνει, αλλά εάν γίνει καταγγελία από κάποιον τρίτο, υπάρχουν επιπτώσεις... Ισχύει αυτό...???

Και εφόσον γίνει αυτό, με το ΤΕΒΕ τι γίνεται...??? Χωρεί ασφάλιση ανηλίκου ή παίρνει απαλλαγή...???

Link to post
Share on other sites
 • 0

Πρόσωπα υπαγόμενα στην Ασφάλιση

Άρθρο 1

Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται τα πρόσωπα τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για την περίπτωση δε των ιδιοκτητών εκμεταλλευτών ΔΧ αυτοκινήτων του εδαφίου 2 της περίπτωσης η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 258/05 έχει επέλθει τροποποίηση με το άρθρο 3 ΠΔ 5/07 και με την παρ. 4 άρθρο 70 Ν 3518/06. Επίσης τα πρόσωπα της περίπτωσης ια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 για τα οποία δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος 3232/04 (συγγραφείς), ισχύει η εγκύκλιος του ΤΕΒΕ.

Επίσης, η περίπτωση β της παραγράφου 2 του αρ. 1 έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 άρθρο 46 Ν 3518/06 και το ποσοστό μετοχών από 5% έγινε 3% για τις ΑΕ με αντικείμενο βιοτεχνικό επαγγελματικό.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται όλα τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών, αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν την δραστηριότητά τους στην Ελλάδα:

α) Οι επαγγελματίες και βιοτέχνες, που διατηρούν επαγγελματική και βιοτεχνική στέγη, ως τοιαύτης νοούμενης και της οικίας ή οποιουδήποτε χώρου όπου ασκείται επάγγελμα ή βιοτεχνία.

β) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα, τα οποία κατά νόμο υπάγονται σε Εμπορικό, Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ή και τα περιφερειακά τοιαύτα ανεξαρτήτως της επιμελητηριακής τους κατάστασης.

γ) Τα πρόσωπα, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α, 214), όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 18 παρ. 7 του ν. 3144/2003 (Α, 111) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν.3232/2004 (Α, 48) και ισχύουν κάθε φορά

δ) Οι Χρηματιστές, Μεσίτες , Αντικρυστές του Χ.Α.Α., Επιχειρηματίες κινηματογράφου και εκτελωνιστές.

ε) Οι επιχειρηματίες ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεν έχουν την ιδιότητα του γιατρού.

στ) Οι ξενοδόχοι, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα άρχισε μετά την 1.3.1999, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 2676/1999 (1 Α΄).

ζ) Οι κατέχοντες άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτου, εφόσον ασκούν αυτοπρόσωπα το επάγγελμα αυτό με ιδιόκτητο εκπαιδευτικό αυτοκίνητο ή εφόσον διατηρούν σχολή οδηγών αυτοκινήτου η δε λειτουργία αυτής αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ ή συμμετέχουν σε εταιρεία με αυτό το αντικείμενο.

η) Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης ή οι χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών, σε περίπτωση που έχει παρακρατηθεί η κυριότητα, αφ’ ότου με συμβόλαιο αγοράς ή άλλη πράξη μεταβίβασης, όταν δεν απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη, μεταβιβάζεται σ’ αυτούς η κυριότητα ή η χρήση και εκμετάλλευση του αυτοκινήτου.

Όσα από τα πρόσωπα αυτά δεν οδηγούν αυτοπρόσωπα το ιδιόκτητο ή συνιδιόκτητο αυτοκίνητό τους και έχουν ποσοστό κυριότητας, νομής, χρήσης και εκμετάλλευσης μέχρι 12,5% λεωφορείου δημόσιας χρήσης ή 25% επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης μετά ή άνευ μετρητού ή ποσοστό φορτηγού αυτοκινήτου που αντιστοιχεί σε 1,5 τόνο, υπάγονται ως προς τον καθορισμό των καταβλητέων εισφορών σύνταξης, στις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 2084/1992 (165 Α΄), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρ. 1 περ. β), γ) και δ) του άρθρου 9 του ν. 2556/1997 (Α, 270).

θ) Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες και εκμεταλλευτές Τουριστικών Λεωφορείων δημόσιας χρήσης, εφόσον κατέχουν άδεια Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.).

Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης, που κατέχουν παράλληλα και άδεια Ε.Ο.Τ., υπάγονται υποχρεωτικά σε ένα μόνο ασφαλιστικό φορέα (ΟΑΕΕ ή ΤΑ.Ν.Π.Υ.), τον οποίο επιλέγουν με δήλωσή τους που υποβάλλεται στον φορέα αυτό μέσα σε προθεσμία (6) μηνών από την έκδοση της δεύτερης χρονικά άδειας.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση μέσα στην προθεσμία αυτή, η υποχρεωτική ασφάλιση γίνεται στο φορέα που υπάγεται ο ενδιαφερόμενος, βάσει της πρώτης χρονικά άδειας.

Τα πρόσωπα των περ. η΄ και θ΄, των οποίων το ιδιόκτητο ή εκμεταλλευόμενο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης τέθηκε σε ακινησία από οποιαδήποτε αιτία, η οποία βεβαιώνεται με έγγραφο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, εξακολουθούν να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ για όλο το χρονικό διάστημα της ακινησίας, εφόσον διατηρούν το δικαίωμα της αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, υποχρεούμενοι στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα αυτό.

Δεν θεωρείται χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ των προσώπων της προηγουμένης παραγράφου το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους.

ι) Το τακτικό προσωπικό του καταργηθέντος Τ.Σ.Α., με συνταξιοδοτικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 317/1976 όπως ισχύει.

ια) Οι θεατρικοί συγγραφείς, ποιητές και πεζογράφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3232/2004 (48 Α΄) όπως ισχύει.

ιβ) Οι κυβερνήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (ιστιοφόρων ή μηχανοκίνητων), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 (48 Α΄) όπως ισχύει.

2. Στην κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται επίσης:

α) Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτήν πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε., με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 5%.

γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε, με αντικείμενο επιχειρήσεως την εμπορία, τα οποία μετέχουν στο Εταιρικό Κεφάλαιο κατά ποσοστό τουλάχιστον 3%.

δ) Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών.

3. Όλα τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, ανεξάρτητα αν ασφαλίζονται ή συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Επαναφερω το θεμα γιατι εχω μια αντιστοιχη ερωτηση.

Μητερα 2 ανηλικων παιδιων και ενος ενηλικου, θελει να ιδρυσει ΕΠΕ, στην οποια να συμμετεχουν ολα τα παιδια.

Αυτο ειναι εφικτο???

Link to post
Share on other sites
 • 0

Μπορεί μια τέτοια μεταβίβαση να θεωρηθεί χαριστική παροχή από γονέα σε ανήλικο ώστε το εισόδημα από τις μετοχές αυτές να φορολογηθεί στον γονέα που έκανε τη μεταβίβαση και όχι σε αυτόν με το μεγαλύτερο εισόδημα;

βασικά δεν έχω καταλάβει τι εννοεί με τον όρο χαριστική παροχή.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...