Jump to content
 • 0

ΑΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΙΜΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ?


Guest lofo

Question

ΑΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΙΜΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ?

ΧΡΗΣΗ 2007 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30/6/2008 . ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 30/9/2008 ?

Edited by GEORGE1
Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
ΑΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΙΜΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΤΟΝ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ?

ΧΡΗΣΗ 2007 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30/6/2008 . ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 30/9/2008 ?

Με έκτακτη ΓΣ φυσικά μπορει να διανεμηθεί.

Το κονδύλι υπόλοιπο κερδων εις νεον φαντάζομαι είναι φορολογημένο και μπορεί να διανεμηθεί ελεύθερα. Απλά κάνετε τις εγγραφες στα βιβλία σας.

Αντε εμπρός όλοι διανείμετε γιατι με το που πάρει ΦΕΚ ο Νόμος θα πέσει και επιπλέον 10% φοροχαράτσι :)

Link to post
Share on other sites
 • 0

Αναφέρεσαι σε κέρδη προηγούμενων χρησεων προ του 2007?

Η για κέρδη εις Νέο από την χρήση 2007.

Διότι για κέρδη εις νέο για την χρήση 2007 έχω μια επιφύλαξη.

Link to post
Share on other sites
 • 0
ΑΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΙΜΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΤΟΝ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ?

ΧΡΗΣΗ 2007 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30/6/2008 . ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 30/9/2008 ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν πληρώνουμε. Θα βγάλουμε ζημία :)

Link to post
Share on other sites
 • 0

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. με κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών ή μη διανεμηθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων.

(Ν.Σ.Κ. γνωμοδ. 7/1993 και Υπ. Εμπορίου Κ2-928/1993)

Ερώτημα : Αν η αύξηση μετοχικού του κεφαλαίου Α.Ε. με κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών ή μη διανεμηθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων, πρέπει να αποφασίζεται από τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, παρατηρούμε :

Όπως τίθεται το ανωτέρω ερώτημα που κατά τη γνώμη μας είναι ατελές, αυτό αντιμετωπίζεται με την υπ’ αριθμ. 356/1976 ιδία Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., στην οποία και σας παραπέμπουμε, αλλά και από τη θεωρία γενικώς.

Έτσι ως γίνεται δεκτόν, απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Α.Ε. ως αποκλειστικώς αρμόδια για την έγκριση του σχετικού Ισολογισμού Α.Ε. δεδομένης οικονομικής χρήσεως, διαλαμβάνουσα διανομή κερδών πέραν του πρώτου, ως εικός μερίσματος, ως οριστική, δεν δύναται να μεταρρυθμισθεί από την ίδια Γ.Σ. συνερχόμενη εις έκτακτον συνεδρίαση ως προς το κρίσιμο αυτό στοιχείο του συγκεκριμένου Ισολογισμού (βλ. επιχειρηματολογία εις την ανωτέρω γνωμοδότηση). Το υποχρεωτικόν όμως της διανομής κερδών, ως αυτά έχουν προσδιοριστεί σε συγκεκριμένο εγκριθέντα Ισολογισμόν, αφορά, ως ελέγχθει, την κλειόμενη χρήση και όχι κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων ή αποθεματικών (βλπ. και Γεωργακόπουλον Δικ. Α.Ε. σελ. 521).

Άλλωστε η μεταφορά τέτοιων κερδών σε νέα χρήση, που έχει ήδη συντελεσθεί και η οποία μεταφορά γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. δεν είναι κατ’ ουσίαν μη σχηματισμός εκτάκτου (ελεύθερου) αποθεματικού (βλπ. Σχετ. Ν.Ρόκα, τα όρια της εουσίας της πλειοψηφίας στον Δικ.Α.Ε. σελ.255).

Έτσι η περαιτέρω διάθεση, ως και η κεφαλαιοποίηση τόσο των ελευθέρων αποθεματικών όσο και των μεταφερθέντων κερδών παλαιών χρήσεων, που συνιστούν κατ’ ουσίαν σχηματισμό (εκουσίου) αποθεματικού, ως ελέχθει, καταρχήν θα χωρήσει με βάση τις ενδεχόμενες σχετικές προβλέψεις που αναφέρονται στο καταστατικό της συγκεκριμένης Α.Ε. (άρθρο 45, παρ.2, παρ.γ’ του Κ.Δ.Ν. 2190/1920), ή αν το καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο διαθέσεως αυτών, με απόφαση του Γ.Σ. με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία αυτής (άρθρο 34, παρ. 1α του ιδίου νόμου).

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι και ευθέως από το νόμο θεσπίζεται ρύθμιση του τρόπου διαθέσεως και κεφαλαιοποιήσεως των ανωτέρω αποθεματικών και δη των μη διανεμηθέντων καθαρών κερδών μετά τον πρώτον μέρισμα, ανεξαρτήτως και πέραν των όσων αμέσως ανωτέρω εκτίθενται, ως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 και το άρθρο 1 του ν.148/1947, προκειμένου περί κεφαλαιοποιήσεως των ανωτέρω αποθεματικών και των μη διανεμομένων καθαρών κερδών.

Οι λαμβανόμενες κατά τα ανωτέρω σχετικές διατάξεις της Γ.Σ. είναι ευνόητο ότι τίθενται πέραν του χαρακτηρισμού των, ως τακτικών ή εκτάκτων. Επομένως είναι αδιάφορον αν οι σχετικές ως άνω αποφάσεις λαμβάνονται από δεδομένη Τακτική Γενική Συνέλευση και ενώπιον της οποίας ενδεχομένως τίθεται ως θέμα και η κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μη διανεμηθέντων κερδών παλαιών χρήσεων ή συνέρχεται για τον σκοπόν αυτόν εις έκτακτη συνεδρίαση με θέμα ακριβώς τον τρόπο διαθέσεως μη διανεμηθέντων καθαρών κερδών παλαιών χρήσεων.

Και τούτο διότι στις περιπτώσεις αυτές, ως ανωτέρω ελέχθη, δεν πρόκειται περί τροποποιήσεως αποφάσεως Τακτικής Γ.Σ. συγκεκριμένης οικονομικής χρήσεως, η οποία αποφάσισε τη διανομή κερδών, αλλά ορίζεται τρόπος περαιτέρω διαθέσεως ήδη σχηματισθέντων αποθεματικών και μη διανεμηθέντων καθαρών κερδών παλιών χρήσεων.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Eπειδή οι περισσότεροι από μας που ...κάναμε το λάθος να ενημερώσουμε τους βασικούς μετόχους των Ανωνύμων Εταιρειών για τα νέα φορολογικά μέτρα...αντιμετωπίζουμε το ερώτημα αν μπορούμε να προβούμε σε Διάθεση κερδών προηγουμένων χρήσεων..Προφανώς για να προβούμε σε κάτι τέτοιο θα πρέπει να προηγηθεί Εκτακτη ΓΣ που θα λάβει απόφαση για διανομή κερδών του κονδυλίου "Υπόλοιπο Κερδών σε Νέο" που προέρχονται από τις χρήσεις μεχρι και ισολογισμούς 31-12-06 ...και όλα αυτά με ημερομηνία προ της δημοσίευσης στο ΦΕΚ !!!

Επίσης η ανωτέρω πράξη δεν είναι απο αυτές που υπόκεινται σε δημοσιοποίηση μιά και δεν απαιτείται κάποια αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων..μιά και δεν μιλάμε για Κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων η οποία είναι πράξη που σαφώς υπόκειται σε δημοσιοποίηση.

Μάλλον δεν θα υπάρξει και πρόβλημα με τον Φορολογικό Ελεγχο που θα ακολουθήσει αρκεί και η εξόφληση να γίνει προ της Δημοσίευσης ....και να γίνει η χρέωση του 42.00 με πίστωση του 53.01 ή του 38 ή ακόμη καλύτερα αν δεν υπάρχει χρήμα μια επιταγή πληωτέα ημέρας..όποτε αυτή εισπραχθεί !!

Αραγε να ελπίζουμε μήπως στις εγκυκλίους που θα ακολουθήσουν τον ψηφισθέντα Νόμο να υπάρχει πρόβλεψη για ευμενή αντιμετώπιση των Κερδών που έχουν ήδη φορολογηθεί και εμφανίζονται στο εν λόγω κονδύλι και αφορούν παρελθούσες χρήσεις ...που να αποτρέπουν τετοιες πονηρές σκέψεις από λογιστές ???

Link to post
Share on other sites
 • 0

ΜΗΝ ελπίζεις.

Ο νόμος το λέει ξεκάθαρα.

Από 1/1/2009 και για τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Την γνωμοδότηση του ΝΣΚ, την ανέβασα για να προβληματίσω για τα κέρδη του 2007, και όλα τα σχετικά με την Τακτική και έκτακτη Συνέλευση.

Link to post
Share on other sites
 • 0
κερδη 2007 ( για να μην εχουμε το 10% για μερισματα με τα τιν 1/1/2008 )

Δέν αφορά Διανεμηθέντα και πιστωθέντα στους Λογαριασμούς των Μετόχων (δηλαδή μή καταβληθέντα) Κέρδη 2007

Αθρο 18

Φορολογία μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων

Παράγραφος 14.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται απο Γενικές Συνελέυσεις απο την 1.1.2009.

Εξ' αυτού Προκύπτει ότι απο 1.1.2009 η Διανομή απο κέρδη Προηγουμένων χρήσεων που μεταφέρθηκαν εις Νέον υπόκειται σε φόρο 10%.

Παρακαλώ άν κάποιος συνάδελφος έχει διαφορετική ερμηνεία να την καταθέσει

Link to post
Share on other sites
 • 0

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/1/2009 ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΕΛΕΓΕ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ 30/6/2008 ΑΡΑ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΣΕ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 30/6/2007-30/6/2008 + 10% .

Link to post
Share on other sites
 • 0
Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/1/2009 ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΕΛΕΓΕ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ 30/6/2008 ΑΡΑ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΣΕ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 30/6/2007-30/6/2008 + 10% .

Συμφωνώ . Ομως αρχικά αναφερόσουν σε φόρο επι μεριμάτων χρήσης 2007, από την 1.1.2008

Link to post
Share on other sites
 • 0
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. με κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών ή μη διανεμηθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων.

(Ν.Σ.Κ. γνωμοδ. 7/1993 και Υπ. Εμπορίου Κ2-928/1993)

Ερώτημα : Αν η αύξηση μετοχικού του κεφαλαίου Α.Ε. με κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών ή μη διανεμηθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων, πρέπει να αποφασίζεται από τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, παρατηρούμε :

Όπως τίθεται το ανωτέρω ερώτημα που κατά τη γνώμη μας είναι ατελές, αυτό αντιμετωπίζεται με την υπ’ αριθμ. 356/1976 ιδία Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., στην οποία και σας παραπέμπουμε, αλλά και από τη θεωρία γενικώς.

Έτσι ως γίνεται δεκτόν, απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Α.Ε. ως αποκλειστικώς αρμόδια για την έγκριση του σχετικού Ισολογισμού Α.Ε. δεδομένης οικονομικής χρήσεως, διαλαμβάνουσα διανομή κερδών πέραν του πρώτου, ως εικός μερίσματος, ως οριστική, δεν δύναται να μεταρρυθμισθεί από την ίδια Γ.Σ. συνερχόμενη εις έκτακτον συνεδρίαση ως προς το κρίσιμο αυτό στοιχείο του συγκεκριμένου Ισολογισμού (βλ. επιχειρηματολογία εις την ανωτέρω γνωμοδότηση). Το υποχρεωτικόν όμως της διανομής κερδών, ως αυτά έχουν προσδιοριστεί σε συγκεκριμένο εγκριθέντα Ισολογισμόν, αφορά, ως ελέγχθει, την κλειόμενη χρήση και όχι κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων ή αποθεματικών (βλπ. και Γεωργακόπουλον Δικ. Α.Ε. σελ. 521).

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, 19/3/1976

Αριθμ. Γνωμοδοτήσεως: 356/76

..................

11. Η απόφασις περί διανομής κερδών, εννοιολογικώς έπεται της περί ψηφίσεως του ισολογισμού αποφάσεως, αφού διά του ισολογισμού διαπιστούται προηγουμένως η ύπαρξις κερδών και η έκτασις τούτων. Διά τούτο υποστηρίζεται, βοηθούσης της διατάξεως της παρ. 1 εδ. δ΄ του άρθρ. 34 του Ν. 2190/1920, ότι η απόφασις αύτη περί διαθέσεως κερδών, δεν λαμβάνεται υποχρεωτικώς υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δυναμένη να ληφθή και υπό της εκτάκτου μετά το πέρας του εξαμήνου από της εταιρικής χρήσεως και την έγκρισιν του ισολογισμού. (Γεωργακόπουλος, ένθ. Ανωτ., σελ. 466). Όμως, κατά τας παρατιθεμένας ανωτέρω διατάξεις, στοιχείον του ισολογισμού αποτελεί ο πίναξ διαθέσεως καθαρών κερδών, εις τον οποίον εμφανίζονται τα καθαρά κέρδη ή ζημίαι της εταιρίας, υπαρχόντων δε κερδών, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρ. 45 του Ν. 2190/1920, 3 του Α.Ν. 148/1967 και των λοιπών σχετικών διατάξεων, ο πίναξ ούτος δέον όπως διαλαμβάνη και περί του τρόπου διαθέσεως των καθαρών κερδών, ως ρητώς επιτάσσει η παρ. 3 του άρθρ. 42β του Ν. 2190/1920, ήτοι εάν τα καθαρά κέρδη θα διατεθούν προς σχηματισμόν αποθεματικών, εάν απορροφώνται από ζημίας προηγουμένων χρήσεων ή θα διανεμηθούν εις τους μετόχους, εις τρόπον, ώστε, συντρεχτούσης της τελευταίας περιπτώσεως, οι μέτοχοι να αποκτούν από της εγκρίσεως του ισολογισμού, αξίωσιν προς καταβολήν μερίσματος. Απόφασις εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως περί διανομής κερδών, θα ενείχεν οπωσδήποτε ανεπέτρεπτον τροποποιήσιν του ισολογισμού. Μόνον εις περίπτωσιν υπάρξεως διανεμητέων κερδών, θα ηδύνατο και έκτακτος Γενική Συνέλευσις, καθ΄ ήν θα εξεπροσωπείτο το σύνολον του μετοχικού κεφαλαίου, να αποφασίση ομοφώνως την μη διανομή κερδών και την διάθεσιν τούτων προς δημιουργίαν αποθεματικού υπό τας ανωτέρω προϋποθέσεις, ή προς επαύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, ως προβλέπει η παρ. 3 του άρθρ. 45 του Ν. 2190/1920 και το άρθρ. 3 του Α.Ν. 148/1967. (Ν.Σ.Κ. 662/1968, 928/1963, Ε.Ε.Δ. 1968, σελ. 465, Αναστασιάδου - Ρόκα, Εμπ. Δίκ. Ι, σελ. 448, Γεωργακοπούλου, ένθ. ανωτ., σελ. 464 επ., Πασσιά, ένθ. Ανωτ., σελ. 917 επ., Ν. Ρόκα, ένθ. Ανωτ., σελ. 243 επ.).

12. Αλλ΄ ενώ περί διανομής κερδών δύναται να αποφασίση μόνον η τακτική Γενική Συνέλευσις κατά την γενομένη καθ΄ έκαστον έτος εντός εξαμήνου από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως έγκρισιν του ισολογισμού, αύτη δεν δύναται να φέρη προς διανομήν κέρδη αχθέντα κατά νόμον διά ψηφισθέντος κατά το παρελθόν ισολογισμού προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού, άλλως η σχετική απόφασις θα ήτο αντίθετος προς τον επιβάλλοντα τον σχηματισμόν του αποθεματικού τούτου νόμον. Επίσης αύτη δεν δύναται να φέρη προς διανομήν κέρδη συνιστώντα το καταστατικόν αποθεματικόν, εκτός εάν προηγηθή σχετική τροποποίησις του καταστατικού. Αντιθέτως, τα ελεύθερα αποθεματικά, η τακτική Γενική Συνέλευσις δύναται όπως φέρη προς διανομήν, τροποποιούσα την περί σχηματισμού αυτών προηγουμένην της απόφασιν.

13. Αι ανωτέρω, προκύπτουσαι εκ του νόμου λύσεις, φαίνονται ευνοούσαι μίαν ανεξέλεγκτον παντοδυναμίαν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, αφού τας επί του ισολογισμού και διαθέσεως κερδών αποφάσεις της κατ΄ ουδέν δύναται να θίξη υδέ συγκεντρούσα και πλείονας μετοχάς έκτακτος Γενική Συνέλευσις. Την περί του αντιθέτου όμως απάντησιν δίδει το άρθρ. 35 του Ν. 2190/1920, το οποίον εις τας παραγράφους 2 και 3 ορίζει τα ακόλουθα:

«2. Απόφασις Γενικής Συνελεύσεως, δι΄ ής ενεκρίθη ισολογισμός δύναται να ακυρωθή υπό του Δικαστηρίου, εάν παρά τας διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή εις κλίμακα εμπορικώς μη δικαιολογημένην, σχηματίζωνται δι΄ αυτού αποθεματικά, διενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζωνται περιουσιακά στοιχεία εις αξίαν διάφορον της συννόμου τοιαύτης ή γενικώτερον ενεργείται απόκρυψις κερδών, με αποτέλεσμα την μη διανομήν του υπό του καταστατικού ριζομένου πρώτου μερίσματος και εφ΄ όσον ζητήσουν τούτο μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 3. Ακυρουμένης της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως διά τους εν τη προηγουμένη παράγραφο λόγους, το Δικαστήριον διά της αυτής αποφάσεως καθορίζει τας επενεκτέας εν τω ισολογισμώ μεταβολάς. Τελεσιδίκου καταστάσης της αποφάσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται αμελλητί εις την βάσει ταύτης αναπροσαρμογήν του ισολογισμού και τον καθορισμόν του διανεμητέου μερίσματος. (Εκτεταμένην ερμηνείαν των διατάξεων ταύτων, εν συναρτήσει προς το άρθρ. 45 του Ν. 2190/1920 και το άρθρ. 3 του Α.Ν. 148/1967, ιδότε Ν. Ρόκα, ενθ΄ ανωτ., σελ. 243 επ.).

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, 19/3/1976

Αριθμ. Γνωμοδοτήσεως: 356/76

..................

11. Η απόφασις περί διανομής κερδών, εννοιολογικώς έπεται της περί ψηφίσεως του ισολογισμού αποφάσεως, αφού διά του ισολογισμού διαπιστούται προηγουμένως η ύπαρξις κερδών και η έκτασις τούτων. Διά τούτο υποστηρίζεται, βοηθούσης της διατάξεως της παρ. 1 εδ. δ΄ του άρθρ. 34 του Ν. 2190/1920, ότι η απόφασις αύτη περί διαθέσεως κερδών, δεν λαμβάνεται υποχρεωτικώς υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δυναμένη να ληφθή και υπό της εκτάκτου μετά το πέρας του εξαμήνου από της εταιρικής χρήσεως και την έγκρισιν του ισολογισμού. (Γεωργακόπουλος, ένθ. Ανωτ., σελ. 466). Όμως, κατά τας παρατιθεμένας ανωτέρω διατάξεις, στοιχείον του ισολογισμού αποτελεί ο πίναξ διαθέσεως καθαρών κερδών, εις τον οποίον εμφανίζονται τα καθαρά κέρδη ή ζημίαι της εταιρίας, υπαρχόντων δε κερδών, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρ. 45 του Ν. 2190/1920, 3 του Α.Ν. 148/1967 και των λοιπών σχετικών διατάξεων, ο πίναξ ούτος δέον όπως διαλαμβάνη και περί του τρόπου διαθέσεως των καθαρών κερδών, ως ρητώς επιτάσσει η παρ. 3 του άρθρ. 42β του Ν. 2190/1920, ήτοι εάν τα καθαρά κέρδη θα διατεθούν προς σχηματισμόν αποθεματικών, εάν απορροφώνται από ζημίας προηγουμένων χρήσεων ή θα διανεμηθούν εις τους μετόχους, εις τρόπον, ώστε, συντρεχτούσης της τελευταίας περιπτώσεως, οι μέτοχοι να αποκτούν από της εγκρίσεως του ισολογισμού, αξίωσιν προς καταβολήν μερίσματος. Απόφασις εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως περί διανομής κερδών, θα ενείχεν οπωσδήποτε ανεπέτρεπτον τροποποιήσιν του ισολογισμού. Μόνον εις περίπτωσιν υπάρξεως διανεμητέων κερδών, θα ηδύνατο και έκτακτος Γενική Συνέλευσις, καθ΄ ήν θα εξεπροσωπείτο το σύνολον του μετοχικού κεφαλαίου, να αποφασίση ομοφώνως την μη διανομή κερδών και την διάθεσιν τούτων προς δημιουργίαν αποθεματικού υπό τας ανωτέρω προϋποθέσεις, ή προς επαύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, ως προβλέπει η παρ. 3 του άρθρ. 45 του Ν. 2190/1920 και το άρθρ. 3 του Α.Ν. 148/1967. (Ν.Σ.Κ. 662/1968, 928/1963, Ε.Ε.Δ. 1968, σελ. 465, Αναστασιάδου - Ρόκα, Εμπ. Δίκ. Ι, σελ. 448, Γεωργακοπούλου, ένθ. ανωτ., σελ. 464 επ., Πασσιά, ένθ. Ανωτ., σελ. 917 επ., Ν. Ρόκα, ένθ. Ανωτ., σελ. 243 επ.).

12. Αλλ΄ ενώ περί διανομής κερδών δύναται να αποφασίση μόνον η τακτική Γενική Συνέλευσις κατά την γενομένη καθ΄ έκαστον έτος εντός εξαμήνου από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως έγκρισιν του ισολογισμού, αύτη δεν δύναται να φέρη προς διανομήν κέρδη αχθέντα κατά νόμον διά ψηφισθέντος κατά το παρελθόν ισολογισμού προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού, άλλως η σχετική απόφασις θα ήτο αντίθετος προς τον επιβάλλοντα τον σχηματισμόν του αποθεματικού τούτου νόμον. Επίσης αύτη δεν δύναται να φέρη προς διανομήν κέρδη συνιστώντα το καταστατικόν αποθεματικόν, εκτός εάν προηγηθή σχετική τροποποίησις του καταστατικού. Αντιθέτως, τα ελεύθερα αποθεματικά, η τακτική Γενική Συνέλευσις δύναται όπως φέρη προς διανομήν, τροποποιούσα την περί σχηματισμού αυτών προηγουμένην της απόφασιν.

13. Αι ανωτέρω, προκύπτουσαι εκ του νόμου λύσεις, φαίνονται ευνοούσαι μίαν ανεξέλεγκτον παντοδυναμίαν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, αφού τας επί του ισολογισμού και διαθέσεως κερδών αποφάσεις της κατ΄ ουδέν δύναται να θίξη υδέ συγκεντρούσα και πλείονας μετοχάς έκτακτος Γενική Συνέλευσις. Την περί του αντιθέτου όμως απάντησιν δίδει το άρθρ. 35 του Ν. 2190/1920, το οποίον εις τας παραγράφους 2 και 3 ορίζει τα ακόλουθα:

«2. Απόφασις Γενικής Συνελεύσεως, δι΄ ής ενεκρίθη ισολογισμός δύναται να ακυρωθή υπό του Δικαστηρίου, εάν παρά τας διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή εις κλίμακα εμπορικώς μη δικαιολογημένην, σχηματίζωνται δι΄ αυτού αποθεματικά, διενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζωνται περιουσιακά στοιχεία εις αξίαν διάφορον της συννόμου τοιαύτης ή γενικώτερον ενεργείται απόκρυψις κερδών, με αποτέλεσμα την μη διανομήν του υπό του καταστατικού ριζομένου πρώτου μερίσματος και εφ΄ όσον ζητήσουν τούτο μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 3. Ακυρουμένης της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως διά τους εν τη προηγουμένη παράγραφο λόγους, το Δικαστήριον διά της αυτής αποφάσεως καθορίζει τας επενεκτέας εν τω ισολογισμώ μεταβολάς. Τελεσιδίκου καταστάσης της αποφάσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται αμελλητί εις την βάσει ταύτης αναπροσαρμογήν του ισολογισμού και τον καθορισμόν του διανεμητέου μερίσματος. (Εκτεταμένην ερμηνείαν των διατάξεων ταύτων, εν συναρτήσει προς το άρθρ. 45 του Ν. 2190/1920 και το άρθρ. 3 του Α.Ν. 148/1967, ιδότε Ν. Ρόκα, ενθ΄ ανωτ., σελ. 243 επ.).

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης

Απο την μέχρι τώρα συζήτηση έχω μπερδευτεί.

Διαβάζοντας το άρθρο 18 καταλαβαίνω πως οτι διανεμηθεί σε μερίσματα η αμοιβές ΔΣ με ΓΣ ημερομηνίας σύγκλισης απο 01/01/2009 & μετά θα φορολογηθεί με επιπλέον φόρο 10%.

Είτε η διανομή αφορά κέρδη χρήσης 2008 & μεταγενέστερες είτε κέρδη είς νέον που απεικονίζονται σε προγενέστερους ισολογισμούς (έως 31/12/2006).

Αν όμως η σχετική ΓΣ συγκληθεί μέχρι 31/12/2008 τότε δεν υπάρχει ο επιπλέον φόρος 10%.

Αν ισχύουν τα πάρα πάνω γιατί έχει σχέση η ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ ή η ημερομηνία πληρωμής;

Ευχαριστώ.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Το θέμα είναι ξεκάθαρο για την φορολόγηση των μερισμάτων.

Αυτό που σχολιάζουμε εδώ είναι κατά πόσον μέχρι την 31/12/2008 μπορούμε με έκτακτη Γ.Σ να προβούμε σε διανομή ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ της χρήσης 2007 .

Διότι για κέρδη ΕΙΣ ΝΕΟ που έχουν σχηματιστεί από χρήσεις 2006 και πριν δεν υφίσταται θέμα. Μπορούν να διανεμηθούν με έκτακτη Γ.Σ.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης

Ευχαριστώ για την απάντηση.

"Διότι για κέρδη ΕΙΣ ΝΕΟ που έχουν σχηματιστεί από χρήσεις 2006 και πριν δεν υφίσταται θέμα. Μπορούν να διανεμηθούν με έκτακτη Γ.Σ."

Θα επιβαρυνθούν όμως με το 10% αν διανεμηθούν απο ΓΣ μέχρι 31/12/2008;

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης-const1-

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠ ΟΨΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης-souat-

Σε περίπτωση που αποφασιστεί με 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση πρίν την 31/12/2008 η διανομή του λογαριασμού Υπόλοιπο Κερδών Προηγούμενων Χρήσεων, ανεξαρτήτως των χρήσεων από τις οποίες προέρχονται, η απόφαση αυτή υπόκειται πάλι στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει μέχρι την 30/6/2009, οπότε νομίζω οτι το χαράτσι δε γλιτώνεται... Μόνη λύση η αύξηση κεφαλαίου μέχρι τέλους του έτους η οποία δέν τελεί υπό την έγκριση της ΤΓΣ.

Link to post
Share on other sites
 • 0

..Οκ κατανοητά αυτά που το αφεντικό ανέφερε...Ομως έστω στον Ισολογισμό της 31/12/07 έχω "Κέρδη σε Νέο" 200000 Ε τα οποία προέρχονται απο αδιανέμητα της χρήσης και ποσά..από το ίδιο κονδύλι "Κέρδη σε Νέο" παρελθουσών χρήσεων..και το 07 καθώς και τα προηγούμενα έτη έχουν γίνει διανομές μερισμάτων..τακτικά..έκτακτα αποθεματικά κλπ...

Από αυτό το ποσό των 200000 που έχει σχηματιστεί από ...αδιανέμητα πολλών χρήσεων πως θα ξέρω το αναλογούν κομμάτι από την χρήση 2006 και παρελθούσες..με το σκεπτικό ότι στον πίνακα Διάθεσης δεν αναφέραμε " Μέρισμα από κέρδη προηγ.χρήσεως" ???

Μήπως εγώ δεν σκέφτομαι κάτι καλά ???

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης

Εννοείτε αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των εν λόγω κερδών εις νέον;

Προκειμένου;

Link to post
Share on other sites
 • 0
Εννοείτε αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των εν λόγω κερδών εις νέον;

Προκειμένου;

...Δεν μιλάμε για Κεφαλαιοποίηση δεν ενδιαφέρει ...οποτε και να γινει πάει στο 25% φορολόγηση..Τι φέτος τι του χρόνου!!!

...Αυτό που μας αφορά στο θέμα είναι η Εκτακτη Γ.Σ. με θέμα την Διάθεση κερδών απο το κονδύλι του Ισολογισμού "Αποτελέσματα σε Νέο" όπου το κονδύλι αυτό έχει προοδευτικά προέρχεται από Ισολογισμούς πολλών χρήσεων !!!!

Link to post
Share on other sites
 • 0

ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ Η ΓΝΩΜ 7/1993 ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΤΗΝ 356/1976 ΓΝΩΜ Ν.Σ.Κ. (ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η ΟΧΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΙΜΕΙ.) ΕΤΣΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜ 7/1993 ΕΡΜΗΝΕΥΘΗΚΕ ΟΤΙ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΣΧΟΛΕΙΤΕ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΥΠΟΛ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ (ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ) ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΥ ΜΑΣ ΟΤΙ ΤΟ ΥΠ.ΟΙΚ (1058/ΠΟΛ13/288/1978) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΑ ΔΙΑΝΕΙΜΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ.

ΑΡΑ ΤΟ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ.ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΝΕΙΜΕΙΣ. Ο ΚΑΙΡΟΣ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Στη πράξη ξέρω περιπτώσεις που έχει κεφαλοποιηθεί το κονδύλι υπόλοιπο εις νέο προηγούμενης χρονιάς με έκτακτη ΓΣ.

Θεωρώ πως με μια καθολική έκτακτη ΓΣ θα πρέπει να μπορει να διανεμηθεί το υπόλοιπο κερδών εις νεον. Και αυτό γιατί υπάρχουν εταιρίες ΑΕ οι οποιες είναι στο αντικείμενό τους να μπορούν ανα πάσα στιγμή να αυξήσουν το κεφάλαιό τους.

Κάτι τέτοιο θα έφερνε δυσλειτουργία στην πορεία τέτοιων ΑΕ.

Ναι για τα έκτακτα αποθεματικά συμφωνώ οτι θα πρέπει να αποφασίζεται η διανομή τους με τακτική συνέλευση.

Επίσης ψάχνω αλλα δεν μπορώ να βρώ δικαστικές αποφάσεις που έχουν επιτρέψει την διανομή που μας απασχολεί.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Στον πίνακα διανομής φαίνεται ποια είναι τα κέρδη εις Νεο προηγούμενων χρήσεων και ποιά είναι τα κέρδη του 2007 .

Σε περίπτωση που αποφασιστεί με 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση πρίν την 31/12/2008 η διανομή του λογαριασμού Υπόλοιπο Κερδών Προηγούμενων Χρήσεων, ανεξαρτήτως των χρήσεων από τις οποίες προέρχονται, η απόφαση αυτή υπόκειται πάλι στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει μέχρι την 30/6/2009, οπότε νομίζω οτι το χαράτσι δε γλιτώνεται... Μόνη λύση η αύξηση κεφαλαίου μέχρι τέλους του έτους η οποία δέν τελεί υπό την έγκριση της ΤΓΣ.

Συνάδελφε εδώ διαφωνούμε.

Η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει την διανομή των κερδών.

Για ποιό λόγο η ίδια συνέλευση να αποφασίσει να εγκρίνει την απόφασή της.?

Link to post
Share on other sites
 • 0
...........

Συνάδελφε εδώ διαφωνούμε.

Η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει την διανομή των κερδών.

Για ποιό λόγο η ίδια συνέλευση να αποφασίσει να εγκρίνει την απόφασή της.?

Γιατί το ζητάει η Νομαρχία.. γιατί αποτελεί τροποποίηση του αρχικού ισολογισμού..

η οποία τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή από την εφορία.. ακόμη και αν γίνει δεκτή από την Νομαρχία..

Εν αναμονή δικαστικής προσφυγής.. :)

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...