Jump to content

Ζητείται άντρας από ΤΕΙ λογιστικής-Εύοσμος Θεσσαλονίκης


Recommended Posts

Περιοχή Εύοσμος Θεσσαλονίκης.

Ζητείται άντρας, απόφοιτος ΙΕΚ ή ΤΕΙ λογιστικής

χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις με εμπειρία

στην παρακολούθηση παραγωγής, για εργασία

σε βιομηχανία ως βοηθός λογιστή ή υπαλλήλος γραφείου

ανάλογα με τις γνώσεις του.

Οι ενδιαφερόμενοι ας στείλουν pm.

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Ελένη, καλή σου μέρα και καλή χρονιά. Αν η θέση μπορεί να γίνει εξωτερικού συνεργάτη θα με ενδιέφερε. Σε διαφορετική περίπτωση ευχαριστώ αλλά όχι.

Link to comment
Share on other sites

ΝΟ ΜΟ Σ 1414/1984

Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις και άλλες

διατάξεις

(ΦΕΚ 10 A΄/2.2.1984)

Άρθρο 1

Π εδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται στους εργαζομένους με σχέση

εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και σε όσους ασκούν ελευθέρια επαγγέλ-

ματα.

Άρθρο 2

Επαγγελματικ ός προσανατολισμός και επαγγελματικ ή κατάρτιση

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, απαγο-

ρεύεται κάθε διάκριση με βάση το φύλο και την οικογενειακή κατάσταση:

α) στην πρόσβαση, στο περιεχόμενο και στην εφαρμογή προγραμμάτων ή συσ-

τημάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης μαθη-

τείας, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης, εκπαίδευσης για αλλαγή επαγγέλματος, λαϊ-

κής επιμόρφωσης, ενημέρωσης και πληροφόρησης των εργαζομένων ή των οικογε-

νειών τους και γενικά προγραμμάτων, που συντελούν στην πνευματική, οικονομική

και κοινωνική τους εξέλιξη και ανάπτυξη και

β) στη συμμετοχή σε εξετάσεις και στον καθορισμό των προϋποθέσεων από-

κτησης ή απονομής διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων σπουδών, καθώς

και στη χορήγηση υποτροφιών και εκπαιδευτικών αδειών ή στην παροχή άλλων

σπουδαστικών ευεργετημάτων.

Άρθρο 3

Π ρόσβαση στην απασχόληση

1. Η πρόσβαση σε όλους τους κλάδους και βαθμίδες κάθε απασχόλησης γίνε-

ται αδιακρίτως φύλου και οικογενειακής κατάστασης.2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, στις

δημοσιεύσεις, αγγελίες, διαφημίσεις, προκηρύξεις, εγκυκλίους και κανονισμούς,

που αφορούν επιλογή προσώπων για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, την πα

ροχή εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ή τη χορήγηση επαγγελματικών

αδειών, απαγορεύεται να γίνεται αναφορά στο φύλο ή στην οικογενειακή κατάσταση

ή να χρησιμοποιούνται κριτήρια και στοιχεία που έστω και έμμεσα καταλήγουν σε

διάκριση των φύλων.

3. Ο εργοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί την πρόσληψη γυναίκας λόγω εγκυμο-

σύνης.

Σε εργασίες όπου για την πρόσληψη είναι αναγκαία η προσκόμιση ιατρικής

βεβαίωσης, η έγκυος προσλαμβάνεται χωρίς την ιατρική αυτή βεβαίωση, εφόσον οι

ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται είναι επικίνδυνες για την υγεία της ίδιας ή του

εμβρύου. Στην περίπτωση αυτή, η προσκόμιση της ιατρικής βεβαίωσης γίνεται μετά

τη λήξη της λοχείας

μπονται σ' αυτό από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αρθρο 10

Ε ιδικ ές ρυθμίσεις

1. Δεν θίγονται με το νόμο αυτόν:

α) ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα

προστασίας της εγκυμοσύνης και της μητρότητας και

β) διατάξεις που θεσπίζουν απαγόρευση απασχόλησης προσώπων του ενός

φύλου σε ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες ή απαγόρευση επαγγελματικής

τους κατάρτισης για τις δραστηριότητες αυτές, εφόσον το φύλο συνιστά παράγοντα

αποφασιστικής σημασίας.

2. Δεν αποτελούν διάκριση, ούτε θίγονται μέτρα που λαμβάνονται υπέρ του

ενός μόνο φύλου, όταν συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ανισότητας και στην

αποκατάσταση της ισότητας ευκαιριών.

Τέτοια μέτρα είναι ιδίως προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, κίνητρα

για την απασχόληση σε επαγγελματικούς τομείς, όπου η εκπροσώπηση του ενός φύ-

λου είναι μικρή και ειδική μέριμνα για πρόσωπα με ιδιαίτερες οικογενειακές υπο-

χρεώσεις.

4. Η ειδική αναφορά του ενός μόνο φύλου σε διαφημίσεις, αγγελίες και προ

κηρύξεις δεν συνιστά διάκριση σε βάρος του άλλου φύλου, όταν είναι αναγκαία

επειδή η εργασία και το αποτέλεσμα της μόνο από το φύλο αυτό μπορούν να παρα-

σχεθούν.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...