Jump to content

Recommended Posts

  • Replies 405
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Δηλαδή τρίτεκνος ελεύθερος επαγγελματίας φυσικό πρόσωπο με 20.000€ αφορολόγητο θα πληρώνει τώρα 2.000€ εξτρά; Και αν είναι και η σύζυγος ελεύθερος επαγγελματίας άλλα 1050€ δηλαδή σύνολο 3.050,00€ εξτρα!!!!!!!!!!!!!!

Το Οικονομικό επιμελητήριο που είναι; τι κάνει ;

H ΓΕΣΕΒΕ με το επαγγελματικό για τους μη πτυχιούχους τι κάνει;

Ούτε ένα κιχ; έτσι για την τιμή των όπλων;

Δηλαδή μας οδηγεί να μην κόβουμε. γιατί νοιώθω πολύ μ@λ@κ@ς να πληρώνω εγώ 3050€ για να τα παίρνουν οι δικαστικοί και οι δημόσιοι και επειδή έκανα 3 παιδιά να πληρώνω περισσότερα. Καταντάει το 3ο παιδί τεκμήριο .............................

Link to comment
Share on other sites

Δηλαδή τρίτεκνος ελεύθερος επαγγελματίας φυσικό πρόσωπο με 20.000€ αφορολόγητο θα πληρώνει τώρα 2.000€ εξτρά; Και αν είναι και η σύζυγος ελεύθερος επαγγελματίας άλλα 1050€ δηλαδή σύνολο 3.050,00€ εξτρα!!!!!!!!!!!!!!

Το Οικονομικό επιμελητήριο που είναι; τι κάνει ;

H ΓΕΣΕΒΕ με το επαγγελματικό για τους μη πτυχιούχους τι κάνει;

Ούτε ένα κιχ; έτσι για την τιμή των όπλων;

Δηλαδή μας οδηγεί να μην κόβουμε. γιατί νοιώθω πολύ μ@λ@κ@ς να πληρώνω εγώ 3050€ για να τα παίρνουν οι δικαστικοί και οι δημόσιοι και επειδή έκανα 3 παιδιά να πληρώνω περισσότερα. Καταντάει το 3ο παιδί τεκμήριο .............................

Άντε σε καλή μεριά και σε σένα Βαγγέλη μου. Και όσο για το ΟΕΕ και την ΓΕΣΕΒΕ.....

Ετσι ακριβώς όπως τα λέτε ,

για αυτό και εγώ θα σταματήσω να κάνω τον μαλάκα της παρέας , και τα 19000 που δήλωνα κέρδη απο το ποσοστο μου στην οε , θα σταματησω να τα δηλώνω .

Εμενα οι πελάτες μου με παρακαλανε να μην κόβω , γιατι κανουν να παρουν πισω το ΦΠΑ 1,5 χρόνο και δεν εχουν και θεμα εξοδων.

Διότι πλέον παρότι έχω και εγω τρία παιδιά είναι σαν να έχω και μία ατομική ακόμα , όποτε ποιος ο λόγος ???

Το κλείνω κιόλας αμα λάχει , εκτός και εάν αποφασίσει ο Υπουργός να μου δίνει κάτι απο τον μισθό του γαι να την βγάζω πέρα.

Αφου ετσι θέλετε λοιπόν , αυτο θα κανουμε, να δείτε πως πιανετε την φοροδιαφυγή ή τον καναπτσόσπορο που λένε και στο χωριο μου .

Απορω ρε γαμωτο μου , μυαλό κουκουτσι όλοι εκει στο ΥΟ , μα όλοι .

Και εγώ Κίμωνα στα ίδια ποσά είμαι και προσπαθώ να μην το σκέφτομαι μπας και αλλάξει κάτι, γιατί αλλιώς θα κάνουν πολύ καιρό να ξαναδούν ΦΠΑ αν ισχύσει αυτή η παπαριά.

Οι άνθρωποι στο Υ.Ο. δεν είναι απλά ηλίθιοι είναι για τον *μπιπ*

Link to comment
Share on other sites

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Άρθρο 28

Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων» του ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύουν, τροποποιούνται, αντικαθίστανται και συμπληρώνονται ως ακολούθως :

α. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται η υποπερίπτωση γγ΄ ως εξής :

«γγ) την ανακριβή καταχώρηση εσόδων ή αγορών ή δαπανών στο έντυπο Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.»

β. Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 2 καταργείται και η περίπτωση ιβ΄ της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:

«ιβ) Λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου ως προς το πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου.»

γ. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής :

«Στη ρύθμιση που καθορίζεται με τα άρθρα 1 έως και 11 υπάγονται οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων επιτηδευματιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και τις 31/12/2006.»

δ. Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής :

«δ) Υποθέσεις περαιωμένες οριστικά για τις οποίες μέχρι την 31/12/2007 :»

ε. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής :

«α) Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις.»

στ. Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής :

«δ) Από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα του ποσού των τριών δισεκατομμυρίων εξήντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.066.750.000) δρχ ή εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) ευρώ και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις.»

ζ. Στο άρθρο 4 προστίθεται νέα περίπτωση η΄ που έχει ως εξής :

«η) Από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση για την οποία προκύπτει αναμφισβήτητα από έκθεση ελέγχου ή δελτίο πληροφοριών ή άλλο έγγραφο στοιχείο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή άλλης Δ.Ο.Υ. ή του Σ.Δ.Ο.Ε. ή της ΥΠ.Ε.Ε. ή άλλης αρχής, η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς τη συναλλαγή ή η νόθευση τέτοιων στοιχείων και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις.»

η. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Επιτρέπεται η περαίωση ορισμένων, μόνο, από τις ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθμιση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1.»

θ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής :

«4. Ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται τη βεβαίωση και καταβολή της συνολικής οφειλής φόρου που προκύπτει από το ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του άρθρου 9, χωρίς να συμψηφίζεται ή να εκπίπτεται ο φόρος που βεβαιώθηκε με βάση τις οικείες δηλώσεις που υποβλήθηκαν ή τα ποσά κύριου και πρόσθετου φόρου που βεβαιώθηκαν με βάση Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Απεναντίας, συμψηφίζεται το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ή τριάντα τοις εκατό (30%) ή δέκα τοις εκατό (10%), κατά περίπτωση, της διαφοράς κύριου και πρόσθετου φόρου που τυχόν έχει βεβαιωθεί λόγω άσκησης προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Αν το ποσό που βεβαιώθηκε λόγω άσκησης προσφυγής είναι μεγαλύτερο του ποσού που προκύπτει από το ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, τότε η επιπλέον διαφορά δεν επιστρέφεται.»

ι. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής.

«5. Με την υπογραφή της προβλεπόμενης από την παράγραφο 4 του άρθρου 9 πράξης, καταβάλλεται υποχρεωτικά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οφειλής φόρου εισοδήματος, Φ.Π.Α. και προστίμων Κ.Β.Σ. που περαιώνονται με τις παρούσες διατάξεις.»

ια. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 καταργείται και η περίπτωση γ΄της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Ποσό μικρότερο από πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε επιτηδευματία που τήρησε βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του βεβαιωτέου φόρου ορίζεται στα πεντακόσια (500) ευρώ.»

ιβ. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση το παραπάνω ποσό φόρου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εξακοσίων (600) ευρώ.»

ιγ. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής :

«4. Για τον υπολογισμό του ποσού του βεβαιωτέου φόρου στην περίπτωση που υπάρχει απόφαση επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. ή έκθεση ελέγχου Κ.Β.Σ. από την οποία προκύπτει απόκρυψη ακαθαρίστων εσόδων συγκεκριμένου ύψους ή δελτίο πληροφοριών της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2, με συγκεκριμένα ποσά απόκρυψης, τα ποσά της απόκρυψης προσαυξάνουν τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα του οικονομικού έτους που αφορούν και ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου γίνεται :»

ιδ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής :

«6. Η ζημιά που τυχόν περιλαμβάνεται σε κάθε περαιούμενη ανέλεγκτη υπόθεση φορολογίας εισοδήματος συμψηφίζεται με το ποσό των λογιστικών διαφορών που υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος και το τυχόν ακάλυπτο ποσό αυτής μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα θετικά εισοδήματα των επόμενων ετών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός εάν η οικεία χρήση βαρύνεται με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.

Τυχόν ζημιά που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας περαιούμενης χρήσης δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα θετικά εισοδήματα των επόμενων ετών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η χρήση από την οποία προέρχεται ή έστω μία από τις επόμενες αυτής περαιούμενες χρήσεις βαρύνεται με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.

Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται το ελάχιστο ποσό βεβαιωτέου φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού.»

ιε. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η περαίωση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια και την περαίωση ως ειλικρινών των ανέλεγκτων υποθέσεων των λοιπών φορολογικών αντικειμένων με την επιφύλαξη των οριζομένων στις επόμενες παραγράφους.»

ιστ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 τροποποιείται η περίπτωση α΄ και προστίθεται νέα περίπτωση γ΄, ως εξής :

«α) Εάν σε κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις υφίσταται περίπτωση επαύξησης των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 ή τα δεδομένα των υποβληθεισών σχετικών δηλώσεων εμφανίζουν διαφορές σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και των εντύπων που την συνοδεύουν, επί των επιπλέον ακαθάριστων εσόδων υπολογίζεται Φ.Π.Α. με την εφαρμογή ως συντελεστή του μέσου σταθμικού που προκύπτει από τη σχέση συνολικού φόρου εκροών της εκκαθαριστικής δήλωσης στη συγκεκριμένη χρήση προς συνολικές φορολογητέες εκροές, προσαυξημένου κατά τριάντα τοις εκατό (30%).»

«γ) Σε περιπτώσεις εκκρεμών αιτημάτων επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., η διαδικασία επιστροφής κατά τις κείμενες διατάξεις προηγείται της περαίωσης της υπόθεσης. Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της τελευταίας περαιούμενης χρήσης προσαυξάνει το ποσό της οφειλής βάσει της περαίωσης της χρήσης αυτής, εφόσον η χρήση από την οποία προέρχεται ή έστω μία από τις επόμενες αυτής περαιούμενες χρήσεις βαρύνεται με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.»

ιζ. Στο τέλος του άρθρου 7 προστίθεται νέα παράγραφος που έχει ως εξής :

«4. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται η μη υποβολή των σχετικών δηλώσεων ή υπάρχουν κάθε είδους επιβαρυντικά στοιχεία για τις δηλώσεις αυτές διενεργείται έλεγχος με βάση τις κείμενες διατάξεις.»

ιη. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 προστίθενται δύο νέα εδάφια που έχουν ως εξής :

«Ο ανωτέρω περιορισμός καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από τα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια. Στις περιπτώσεις αυτές, με βάση την κατά ανωτέρω περαίωση, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ενεργεί συμπληρωματική βεβαίωση του επιπλέον προστίμου που τυχόν οφείλεται ή έκπτωση του επιπλέον προστίμου που βεβαιώθηκε.»

ιθ. Η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής :

«ιε) Το ποσοστό είκοσι τοις εκατό 20% της συνολικής οφειλής που πρέπει να καταβληθεί με την υπογραφή της πράξης περαίωσης.»

κ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το ένα αντίτυπο του Μηχανογραφημένου Εκκαθαριστικού Σημειώματος κοινοποιείται επί αποδείξει στον επιτηδευματία και το άλλο παραμένει στην αρμόδια για την τελευταία ανέλεγκτη χρήση Δ.Ο.Υ. που αναγράφεται σε αυτό. Κατ’ εξαίρεση, στον προϊστάμενο της ίδιας Δ.Ο.Υ. παραμένουν και τα δύο αντίτυπα του Σημειώματος αυτού προκειμένου για επιτηδευματία φυσικό πρόσωπο ή επιτηδευματία μη φυσικό πρόσωπο που μέχρι και το έτος 2006 είχε διακόψει τις εργασίες του ή είχε λυθεί κατά περίπτωση.»

κα. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής :

«Κατά την υπογραφή της πράξης καταβάλλεται υποχρεωτικώς το είκοσι τοις εκατό (20%) του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος, Φ.Π.Α. και τυχόν προστίμου Κ.Β.Σ.»

κβ. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 καταργείται και το τέταρτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:

«Η κατά τα παραπάνω προθεσμία προσέλευσης και υπογραφής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του Μηχανογραφημένου Εκκαθαριστικού Σημειώματος.»

κγ. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 αντικαθίστανται και προστίθεται νέα περίπτωση γ΄ ως εξής:

«α) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής αυτών είναι μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, σε έξι (6), κατ’ ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις και χωρίς το ποσό της κάθε δόσης να υπολείπεται των πεντακοσίων (500) ευρώ.»

«β) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής αυτών είναι πάνω από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) και μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις.»

«γ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής αυτών είναι πάνω από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις.»

2. Οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 3259/2004 προσαυξάνονται κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες.

3. Οι επιτηδευματίες με υποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν.3259/2004 μπορούν να υποβάλουν την προβλεπόμενη από την παράγραφο αυτή αίτηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3259/2004, καθώς και η υποβολή των Σημειωμάτων αυτών από τους ίδιους τους επιτηδευματίες στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου, λήγει στις 31/12/2008.

5. Εκκρεμείς υποθέσεις υπαγόμενες στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου για τις οποίες οι οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. υπάγονται και στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) αλλά δεν έγινε εφαρμογή των διατάξεων αυτών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να περαιωθούν σύμφωνα με τη ρύθμιση του παρόντος άρθρου, χωρίς δυνατότητα πλέον εφαρμογής για τις υποθέσεις αυτές των ως άνω διατάξεων του ν. 3296/2004.

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 1, καθώς και η περαίωση των υποθέσεων κατά τα άρθρα 1 έως 11 του ν. 3259/2004, με βάση και τις μεταβολές που επέρχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3, ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 29

Παράταση της παραγραφής

Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31/12/2008, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31/12/2009.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών.

Link to comment
Share on other sites

η κατάργηση του αφορολογητου δεν αφορα τα ενοικια

δείτε

Άρθρο 14

Φορολογικές κλίμακες

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (β) ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)για τους φορολογούμενους που ο φόρος υπολογίζεται με την κλίμακα αυτή και αποκτούν εισοδήματα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 ή από ατομική εμπορική επιχείρηση ή και από τις δύο κατηγορίες εισοδήματος.

Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται α) για όσους υπέβαλαν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά για το έτος της έναρξης και για τα δύο επόμενα έτη και β) για όσους αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από γεωργικές επιχειρήσεις και ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού του εισοδήματός τους.».

Link to comment
Share on other sites

ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΙ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ;;;;

7. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151) εφαρμόζονται και για τα εισοδήματα που αποκτώνται το έτος 2008 και φορολογούνται με βάση την κλίμακα (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276).

Link to comment
Share on other sites

Zεύγος δημοσίων υπαλλήλων, όπου εχουν περί τις € 50.000,00 ακαθάριστο εισόδημα (Μέρος των οποίων, μην ξεχνάμε, ΔΕΝ αποτελούν τα γνωστά αφορολόγητα πακέτα, όπως προκύπτει από την βεβαίωση αποδοχών), με την μία και με την άλλη δεν πληρώνουν μία, και παίρνουν και επιστροφή!

Εγώ, που βολοδαίρνω μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, να δώσω χαράτσι στο κράτος από το πρώτο ευρώ, να αποδώσω Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους ...

Ότι αρπάξω, ρε! Έτσι με κάνετε, έτσι θα' μαι! :P

Link to comment
Share on other sites

ΓΡΗΓΟΡΗ, ΣΕ ΑΦΟΡΑ;

5. Στο τέλος της παραγράφου10 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

« Ειδικά για τους κατοίκους της αλλοδαπής, που αποκτούν εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 ή από ατομική εμπορική επιχείρηση ή και από τις δύο κατηγορίες εισοδήματος, εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 9».

Link to comment
Share on other sites

Εμενα παντως μου αρεσουν οι τιτλοι των νομοσχεδιων , ειναι πολυ πιασαρικοι

Ο τιτλος τα λεει ολα , δεν χρειαζεται να διαβασεις τα επιμερους αρθρα :

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Link to comment
Share on other sites

Είμαι πολύ περίεργος αν οι βουλευτές της επαρχίας θα ψηφίσουν με ελαφρά την καρδία το νομοσχέδιο, χωρίς να πουν το αυτονόητο έστω , ότι δεν είναι όλοι λωποδύτες σαν τα μούτρα τους και ότι πλήτωνται οι μικρές κυριώς επιχειρησείς .

Από τη μία να μη πας κόντρα και σου χαλάσει η μανέστρα και από την άλλη η οργή των πολιτών του κάθε νομού από όπου προέρχεται ..........

Να μαντέψω ......???? :D

ΥΓ 1 Ειδήσεις στην ΝΕΤ για το θέμα ........ :P

ΥΓ 2 Συζήτηση στη βουλή για το θέμα ...... :D ουδέν σχόλιο . Άντε μόνο ένα , τσακώνονται μεταξύ τους κάποιοι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ , πόσο μάλλον να κρατήσουν επιχείρηση για να δούν τη γλύκα . Απλώς για το θεαθήναι .

Link to comment
Share on other sites

ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΙ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ;;;;

7. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151) εφαρμόζονται και για τα εισοδήματα που αποκτώνται το έτος 2008 και φορολογούνται με βάση την κλίμακα (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276).

Για δείτε και πείτε μου:

Μήπως και τη χρήση 2008 φορολογηθούμε με αφορολόγητο μηδέν;

Link to comment
Share on other sites

Οι άνθρωποι εκεί στο ΥΠΟΙΚ πρέπει να έχουν πολύ μαλακό εγκέφαλο …. !!!! :D

Και προφανώς έχουν κάνει ένα μικρό λαθάκι στον τίτλο του νομοσχεδίου που αντί : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Θα έπρεπε να είναι : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΛΟΓΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΤΡΟΠΗ ΡΕΕΕΕΕΕ !!!!!! :P

Link to comment
Share on other sites

Κατάργηση του αφορολόγητου με 10% ?? :D:D

Αν είναι δυνατόν ρε γμτ.... κρίμα και ντροπή... :P:D

Υ.Γ.

Τελικά το καταφέραμε και αυτό, γίναμε κάτοικοι εξωτερικού που αποκτάμε εισόδημα στο Ελλάντα.

Μπράβο Γρηγόρη είσαι άπαιχτος … :D:D:D

Link to comment
Share on other sites

Για δείτε και πείτε μου:

Μήπως και τη χρήση 2008 φορολογηθούμε με αφορολόγητο μηδέν;

Οχι μήπως πιάνει και τα φετινά εισοδήματα.Το είπε και στην συνέντευξη.

Link to comment
Share on other sites

ΤΕΛΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ- ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΠΟΣΑ:

Α' = 200

Β' (ΕΜΠΟΡΟΙ + ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜ) = 500

Γ' = 600

Για να κάνουμε λιανά .....

Μιά επιχείρηση με τζίρο κοντά στα 9.000.000,00 € (μέχρι εκεί είναι το όριο) , θα πληρώσει 600,00 € ?

Μιά επιχειρήση με τζίρο 15.000,00 € (ελέυθερος επαγγελματίας με σύμβαση που πληρώνει ΦΠΑ και ΤΕΒΕ , για να μην ασφαλίζεται στο ΙΚΑ) θα πληρώσει 500,00 € ?

Λογικά θα υπάρχει διαβάθμιση βάσει τζίρου , αλλά και πάλι ποίοι τι βγάζουν καθαρή ?

Ναι νομίζω ότι πλέον το Σύνταγμα εφαρμόζεται , όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι .

Edited by broster
Link to comment
Share on other sites

Για δείτε και πείτε μου:

Μήπως και τη χρήση 2008 φορολογηθούμε με αφορολόγητο μηδέν;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΠ.

Άρθρο 14

Φορολογικές κλίμακες

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ο ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% των κλιμάκων αυτών μειώνεται σταδιακά κατά μία ποσοστιαία μονάδα κάθε έτος, από το έτος 2010 μέχρι και το έτος 2014. Το έτος 2014 ο ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής θα ανέρχεται σε 20%.».

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (β) ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)για τους φορολογούμενους που ο φόρος υπολογίζεται με την κλίμακα αυτή και αποκτούν εισοδήματα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 ή από ατομική εμπορική επιχείρηση ή και από τις δύο κατηγορίες εισοδήματος.

Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται α) για όσους υπέβαλαν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά για το έτος της έναρξης και για τα δύο επόμενα έτη και β) για όσους αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από γεωργικές επιχειρήσεις και ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού του εισοδήματός τους.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2238/19994 (ΦΕΚ Α΄ 151) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) της παραγράφου 1 αυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά χίλια (1.000) ευρώ για καθένα τέκνο πάνω από τα τρία.»

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

«Για τους φορολογούμενους του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1, τα αφορολόγητα ποσά για τα τέκνα του πρώτου εδαφίου μειώνουν το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος της κλίμακας (β) και αν αυτό δεν επαρκεί τα ποσά του δεύτερου και τρίτου κλιμακίου. Όταν το εισόδημα του φορολογούμενου που φορολογείται με την κλίμακα (β), είναι μικρότερο από τις μειώσεις λόγω τέκνων, η διαφορά αυτή, κατά περίπτωση, προσαυξάνει το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) ή μειώνει το πρώτο κλιμάκιο της κλίμακας (β), του άλλου συζύγου, και αν αυτό δεν επαρκεί, τα ποσά του δεύτερου και τρίτου κλιμακίου.».

5. Στο τέλος της παραγράφου10 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

« Ειδικά για τους κατοίκους της αλλοδαπής, που αποκτούν εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 ή από ατομική εμπορική επιχείρηση ή και από τις δύο κατηγορίες εισοδήματος, εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 9».

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2009 και μετά.

7. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151) εφαρμόζονται και για τα εισοδήματα που αποκτώνται το έτος 2008 και φορολογούνται με βάση την κλίμακα (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276).

Αναφέρεται σε αυτά τα εδάφια:

2. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου των κλιμάκων (α) και (β) της παραγράφου 1 αυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά χίλια (1.000) ευρώ για καθένα τέκνο πάνω από τα τρία.

Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου.

Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.

10. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας της παραγράφου 1 προστίθεται ο φόρος, ο οποίος προκύπτει με την εφαρμογή του αναλογικού συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

Η διάταξη αυτής της παραγράφου δεν εφαρμόζεται για κατοίκους των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους.

Ο ΝΟΩΝ ΝΟΗΤΩ...

Link to comment
Share on other sites

Guest SOTHRIS
η κατάργηση του αφορολογητου δεν αφορα τα ενοικια

δείτε

Άρθρο 14

Φορολογικές κλίμακες

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (β) ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)για τους φορολογούμενους που ο φόρος υπολογίζεται με την κλίμακα αυτή και αποκτούν εισοδήματα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 ή από ατομική εμπορική επιχείρηση ή και από τις δύο κατηγορίες εισοδήματος.

Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται α) για όσους υπέβαλαν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά για το έτος της έναρξης και για τα δύο επόμενα έτη και β) για όσους αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από γεωργικές επιχειρήσεις και ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού του εισοδήματός τους.».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bλέπω ότι η κατάργηση του αφορολογήτου δεν αφορά ούτε την επιχειρηματική αμοιβή . Προφανώς ο κ. Υπουργός δεν θεωρεί όσους συμμετέχουν σε ΟΕ, ΕΕ φοροφυγάδες σε αντίθεση με όσους ασκούν ατομική επιχείρηση.

Link to comment
Share on other sites

Παρτε μια γεύση....

Αθήνα

Το ποσό των 3.500 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι που θα υπαχθούν στο καθεστώς της περαίωσης, ώστε να κλείσουν τα βιβλία τους για την επταετία 2000-2006.

Όπως αναφέρουν Τα Νέα της Παρασκευής, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμποροι καλούνται στα ταμεία της εφορίας να πληρώσουν από τουλάχιστον 500 ευρώ για κάθε ανέλεγκτη χρήση της επταετίας, με το δέλεαρ της απαλλαγής από κάθε φορολογικό έλεγχο.

Το ποσό της συνολικής «οφειλής» φόρου που θα προκύψει για κάθε φορολογούμενο από την περαίωση θα αναγραφεί σε σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο θα του αποσταλεί από την εφορία.

Όσοι το αποδεχθούν θα προκαταβάλουν το 20% της οφειλής και στη συνέχεια θα μπορούν να εξοφλήσουν το υπόλοιπο σε μηνιαίες δόσεις.

Για οφειλή έως 25.000 ευρώ σε 6 δόσεις το πολύ, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 500 ευρώ. Για οφειλή 25.000- 60.000 ευρώ, σε 8 μηνιαίες δόσεις. Για πάνω από 60.000 ευρώ, σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Η ρύθμιση είναι προαιρετική -όπως εκείνη του 2004-, ωστόσο, για πολλούς συνιστά μονόδρομο προκειμένου να αποφύγουν κακόπιστο έλεγχο της εφορίας.

Ας σημειωθεί ότι δεν χρειάζεται να υπαχθούν στη ρύθμιση όσοι είχαν υποβάλει δήλωση αυτοπεραίωσης.

Πάντως, αυτή δεν είναι η μόνη επιβάρυνση για ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους, αφού προστίθεται και ο φόρος των 1.050 ευρώ, λόγω κατάργησης του αφορολόγητου ορίου των 10.500 ευρώ και της επιβολής φορολογικού συντελεστή 10% για το συγκεκριμένο κλιμάκιο.

Newsroom ΔΟΛ

Link to comment
Share on other sites

Guest SOTHRIS
Για να κάνουμε λιανά .....

Μιά επιχείρηση με τζίρο κοντά στα 9.000.000,00 € (μέχρι εκεί είναι το όριο) , θα πληρώσει 600,00 € ?

Μιά επιχειρήση με τζίρο 15.000,00 € (ελέυθερος επαγγελματίας με σύμβαση που πληρώνει ΦΠΑ και ΤΕΒΕ , για να μην ασφαλίζεται στο ΙΚΑ) θα πληρώσει 500,00 € ?

Λογικά θα υπάρχει διαβάθμιση βάσει τζίρου , αλλά και πάλι ποίοι τι βγάζουν καθαρή ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aπόστολε θα ισχύσει εκείνο το 2% επι τζίρου και η σύγκριση λογιστικών και εξωλογιστικών κερδών (μιλώ για βιβλία γ κατηγορίας). Οπως παλαιότερα δηλαδή έγινε η περαίωση για τις χρήσεις έως 2002.

Edited by GEORGE1
Link to comment
Share on other sites

Βρε παιδιά .. ξεχάσατε την προηγούμενη περαίωση?

άλλο τα ελάχιστα και άλλο αυτά που θα προκύψουν..

δλδ η επιχείρηση με τα 9.000.000,00 και ΜΣΚΚ π.χ. 10% που δήλωνε κέρδη 2.000.000,00 την χρονιά, θα έχει μηδενικό ποσό για πληρωμή, άρα θα πληρώσει το ελάχιστο.. αν όμως δήλωνε π.χ. 450.000 ή ζημία θα πληρώσει αυτό που προκύπτει από την πρόσθεση των λογιστικών διαφορών και την εφαρμογή των συντελεστών που προβλέπονται..

για ξεσκονίστε τα exceλάκια σας .. :)

Link to comment
Share on other sites

Βρε παιδιά .. ξεχάσατε την προηγούμενη περαίωση?

άλλο τα ελάχιστα και άλλο αυτά που θα προκύψουν..

δλδ η επιχείρηση με τα 9.000.000,00 και ΜΣΚΚ π.χ. 10% που δήλωνε κέρδη 2.000.000,00 την χρονιά, θα έχει μηδενικό ποσό για πληρωμή, άρα θα πληρώσει το ελάχιστο.. αν όμως δήλωνε π.χ. 450.000 ή ζημία θα πληρώσει αυτό που προκύπτει από την πρόσθεση των λογιστικών διαφορών και την εφαρμογή των συντελεστών που προβλέπονται..

για ξεσκονίστε τα exceλάκια σας .. :)

Αυτή η μέθοδος υπολογισμού ισχύει και για τα Β κατ. βιβλία;

και επίσης μπορεί κάποιος να μου παραθέσει ένα link με τους ΜΣΚΚ;

και αυτά τα exceλάκια τα μοιράζεται κανείς ή πρέπει να τα φτιάξω μόνη μου; :)

Πρόκειται να αναλάβω αμισθί μια μικρή επιχείρηση φίλου.

Μιας και δεν έχω ξανασχοληθεί με περαιώσεις, λέω να ενημερώνομαι σιγά - σιγά...΄

Γνωμη σας; Είναι τόσο περίπλοκα αυτά τα θέματα που θα πρέπει να τον παροτρύνω να δώσει τα βιβλία του σε κάποιον εμπειρότερο από εμένα;

Εγώ θα ψάξω και θα ενημερωθώ όσο μπορώ αλλα δε σας κρύβω ότι φοβάμαι λίγο!

Σημ: εγώ μ'αυτά και μ'αυτά τον αποθαρρύνω να ανοίξει επιχείρηση τη σήμερον ημέρα αλλά δε μ' ακούει και θα το φάει το κεφάλι του...

Link to comment
Share on other sites

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...