Jump to content
  • 0

ΤΑΞΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ 1/8/2008 ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΞΥ ΣΕ ΑΥΤΟ


doctor
 Share

Question

1)Με βάση το Άρθρο 4 του Ν.3655/2008 ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), εντάσσεται, από την 1/8/2008 στον κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Από την ίδια ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του

εντασσόμενου κλάδου, καθώς και τα μέλη οικογένειας τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του κλάδου ασθένειας αυτού, ως προς τις παροχές σε είδος.

2) Με βάση το Άρθρο 104 του ιδίου Νόμου, συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία

Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει έδρα την Αθήνα. Εναρξη λειτουργίας του ΤΑΠΙΤ ορίζεται η 1/10/2008. Στο ΤΑΠΙΤ εντάσσεται και ο κλάδος Προνοίας του ΤΑΞΥ, με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και μετονομάζεται σε Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων (παρ.2 περίπτωση (ζ) του Άρθρου 104 του Ν.3655/2008).

Οπότε το ΤΑΞΥ παύει να υφίσταται στις 30/9/2008 αφού ο κλάδος ασθενείας πάει στο ΙΚΑ και ο κλάδος Προνοίας στο ΤΑΠΙΤ.

Παραθέτω αυτούσια τα δύο προαναφερθέντα άρθρα του Ν.3655/2008, τις σχετικές εγκυκλίους που έχει εκδώσει το Ι.Κ.Α. καθώς και επισυναπτόμενο φύλλο του excel όπου απεικονίζονται αναλυτικά οι εισφορές και οι αλλαγές που επέρχονται επ'αυτών. Μεγάλη προσοχή στην υπ'αρ.75/2008 Εγκ.ΙΚΑ.

***********

Ν.3655/2008

Άρθρο 4

Ένταξη στον κλάδο ασθένειας

1. 0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που

ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α`), εντάσσεται, από την 1η του

τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, στον κλάδο

ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Από την ίδια ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του

εντασσόμενου κλάδου, καθώς και τα μέλη οικογένειας τους γίνονται υποχρεωτικά

ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του κλάδου

ασθένειας αυτού, ως προς τις παροχές σε είδος.

Τα λειτουργούντα κατά την ημερομηνία ένταξης πολυιατρεία και ιατρεία του

εντασσόμενου κλάδου ασθένειας ΤΑΞΥ μεταφέρονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με τη

διάρθρωση και το υπηρετούν προσωπικό και συνεχίζουν να εξυπηρετούν για μια

πενταετία τους ασφαλισμένους του εντασσόμενου κλάδου.

2. Στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ συνιστάται, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, Λογαριασμός

με την ονομασία "Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων", με πλήρη οικονομική

και λογιστική αυτοτέλεια έναντι των λοιπών κλάδων του Ιδρύματος.

Σκοπός του Λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα (επίδομα

ασθένειας, κυοφορίας και λοχείας, αεροθεραπείας, λουτροθεραπείας, έξοδα

κηδείας και δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις) στους ασφαλισμένους του

εντασσόμενου κλάδου, στους εφεξής εισερχόμενους στο επάγγελμα

ξενοδοχοϋπαλλήλους, καθώς και στα μέλη οικογένειας αυτών. Η χορήγηση των

παροχών σε χρήμα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού

του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας του ΤΑΞΥ, το οποίο παραμένει σε ισχύ ως

προς τις παροχές αυτές και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης

και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ο δε

Λογαριασμός θα εξυπηρετείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Πόροι του Λογαριασμού είναι τα έσοδα του εντασσόμενου κλάδου από εισφορές

για παροχές σε χρήμα, ήτοι:

α) ποσοστό 1,20% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων, από το οποίο 0,80% σε

βάρος των εργοδοτών και 0,40% σε βάρος των ασφαλισμένων,

β) ποσοστό 0,40% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων ως συμμετοχή του Κράτους

στην ασφάλιση των από 1.1.1993 και μετά ασφαλισμένων, καθώς και έσοδα από

επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο

που προκύπτει από τη δραστηριότητα του.

Η είσπραξη των εισφορών του Λογαριασμού θα γίνεται από τις αρμόδιες

υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Στον Ειδικό Λογαριασμό μεταφέρεται το ένα πέμπτο (1/5) από το αποθεματικό

της κινητής περιουσίας του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας ΤΑΞΥ και αποτελεί

έσοδο του Τομέα αυτού.

Η συμμετοχή του Ειδικού Λογαριασμού στις δαπάνες διοίκησης καθορίζεται με

απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη

του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Τα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης ισοζυγίων,

προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών, διενέργειας προμηθειών και

επενδύσεων του Ειδικού Λογαριασμού διέπονται από τις εκάστοτε για το ΙΚΑ -

ΕΤΑΜ ισχύουσες διατάξεις.

3. Από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου

ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού

Ιπποδρομιών (ΤΑΠ ΕΑΠΙ) εντάσσεται στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Από

την ίδια ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου κλάδου καθίστανται

υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του

κλάδου ασθένειας αυτού.

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται

το ύψος της εισφοράς, η βάση υπολογισμού αυτής, το ύψος παροχών για την

ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση

του παρόντος.

4. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας των εντασσόμενων

κλάδων, οι πόροι, που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν υπέρ αυτών,

περιέρχονται αυτοδίκαια στον αντίστοιχο κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ο

οποίος αποτελεί καθολικό διάδοχο αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή

δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή τρίτου με

εξαίρεση τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου

περιπτώσεις α` και β`.

5. Αν η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΤΑΞΥ και του ΤΑΠΕΑΠΙ δεν είναι

κατανεμημένη μεταξύ των κλάδων τους, με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και

Κοινωνικής Προστασίας, κατανέμεται κατά την αναλογία του ποσοστού εισφορών,

που προβλέπεται υπέρ εκάστου κλάδου πριν την ένταξη του στο διάδοχο φορέα.

6. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων

κλάδων, συνεχίζονται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης.

Δικαστικές αποφάσεις, που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

[...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑΠΙΤ)

Άρθρο 104

Σύσταση Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)

1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία

Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει έδρα την

Αθήνα/Εναρξη λειτουργίας του ΤΑΠΙΤ ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα

δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

2. Στο ΤΑΠΙΤ εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας του, ως Τομείς με πλήρη

οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έκαστος:

α) το Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ), ως Τομέας Πρόνοιας

Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, β) το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών

Λιπασμάτων (ΤΑΠΠΕΛ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων, γ)

ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών

Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων, δ) ο

κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού

Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών, ε) ο

κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών

Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων,

στ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων

Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών

Εργασιών, ζ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων

(ΤΑΞΥ), ως Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, η) ο κλάδος πρόνοιας των

Λιμενεργατών του Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ), ως Τομέας

Πρόνοιας Λιμενεργατών, θ) ο κλάδος πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος

Πειραιώς του Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ), ως Τομέας

Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, ι) ο κλάδος πρόνοιας του

Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου (ΤΠΠΟΕΘ), ως Τομέας

Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου, ια) το Ταμείο Πρόνοιας

Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΥΘ), ως Τομέας Πρόνοιας

Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης και ιβ) το Ταμείο Πρόνοιας

Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΛΘ), ως Τομέας Πρόνοιας

Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

3. Οι ανωτέρω Τομείς διέπονται από τις καταστατικές διατάξεις των

αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, οι οποίες καθίστανται εφεξής

καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών, καθώς και τις διατάξεις της

γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

4. Στους ανωτέρω Τομείς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις

των ασφαλισμένων των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, ανεξάρτητα από τη

χρονική περίοδο ασφάλισης τους.

5. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του ΤΑΠΙΤ για την

παροχή εφάπαξ βοηθήματος εξετάζονται από τον αντίστοιχο Τομέα.

----------------------

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΞΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

1) Εγκύκλιος 75/2008 (Ένταξη από 1/8/08 του κλάδου Ασθενείας του ΤαμείουΑσφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), στον κλάδο Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Σύσταση από την ίδια ημερομηνία του «Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων». Αντιμετώπιση Θεμάτων Ασφάλισης – Εσόδων & Υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.):

http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_75_2008.pdf

2) Γ32/ 1059/30.7.2008

«Ένταξη του κλάδου Ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) στον κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ »:

http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_G...9_30-7-2008.pdf

3) Ε57/42/01.08.2008 «Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής ενημερότητας σε εργοδότες του τ. ΤΑΞΥ» :

http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_E57_42_1-8-08.pdf

Το καταστατικό του ΤΑΞΥ:

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?...562&hl=ΤΑΞΥ

doctor

analisi_eisforon_apo010808.zip

Link to comment
Share on other sites

9 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Καλημέρα. Θα ήθελα τη βοήθεια σας στο παρακάτω θέμα που αφορά την αλλαγή των ασφαλιστικών κρατήσεων για τους ξενοδοχουπαλλήλους και κατα συνέπεια τον υπολογισμό του μισθού.Με την κατάργηση του ΤΑΞΥ και τη δημιουργία του ΤΑΠΙΤ, μεταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές.

Πριν τις αλλαγές εάν ένας εργαζόμενος είχε μισθό 1000ευρω υπολογίζαμε για τις κρατήσεις ασφαλισμένου ενα 13,45% στο ΙΚΑ και ενα 8% στο ΤΑΞΥ καθώς και το εφπαξ ποσο των 0,29ευρω.Οπότε ο τελικός μισθός ήταν 785,21ευρω.

Τώρα, για τον ίδιο εργαζόμενο υπολογίζουμε ενα 16% στο ΙΚΑ και ενα 4% στο ΤΑΠΙΤ καθως και το εφάπαξ ποσό των 0,29ευρω.Οπότε ο τελικός μισθός είναι 799,71ευρω.

Εαν κατάλαβα καλά υπάρχει μείωση στις κρατήσεις εργαζόμενου 1,45%???Μήπως δεν είναι σωστός ο υπολογισμός?

Σημ: το 16% στο ΙΚΑ προκπυπτει απο 13,45%(που ήταν αρχικά) + 2,15%(νεα εισφορα ΙΚΑ) + 0,40%(για τον Ειδικο Λογαραισμο Ξενοδοχ/ων).

Ευχαριστώ προκαταβολικά για το ενδιαφέρον.

Link to comment
Share on other sites

  • 0
1)Με βάση το Άρθρο 4 του Ν.3655/2008 ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), εντάσσεται, από την 1/8/2008 στον κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Από την ίδια ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του

εντασσόμενου κλάδου, καθώς και τα μέλη οικογένειας τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του κλάδου ασθένειας αυτού, ως προς τις παροχές σε είδος.

2) Με βάση το Άρθρο 104 του ιδίου Νόμου, συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία

Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει έδρα την Αθήνα. Εναρξη λειτουργίας του ΤΑΠΙΤ ορίζεται η 1/10/2008. Στο ΤΑΠΙΤ εντάσσεται και ο κλάδος Προνοίας του ΤΑΞΥ, με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και μετονομάζεται σε Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων (παρ.2 περίπτωση (ζ) του Άρθρου 104 του Ν.3655/2008).

Οπότε το ΤΑΞΥ παύει να υφίσταται στις 30/9/2008 αφού ο κλάδος ασθενείας πάει στο ΙΚΑ και ο κλάδος Προνοίας στο ΤΑΠΙΤ.

Παραθέτω αυτούσια τα δύο προαναφερθέντα άρθρα του Ν.3655/2008, τις σχετικές εγκυκλίους που έχει εκδώσει το Ι.Κ.Α. καθώς και επισυναπτόμενο φύλλο του excel όπου απεικονίζονται αναλυτικά οι εισφορές και οι αλλαγές που επέρχονται επ'αυτών. Μεγάλη προσοχή στην υπ'αρ.75/2008 Εγκ.ΙΚΑ.

***********

Ν.3655/2008

Άρθρο 4

Ένταξη στον κλάδο ασθένειας

1. 0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που

ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α`), εντάσσεται, από την 1η του

τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, στον κλάδο

ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Από την ίδια ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του

εντασσόμενου κλάδου, καθώς και τα μέλη οικογένειας τους γίνονται υποχρεωτικά

ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του κλάδου

ασθένειας αυτού, ως προς τις παροχές σε είδος.

Τα λειτουργούντα κατά την ημερομηνία ένταξης πολυιατρεία και ιατρεία του

εντασσόμενου κλάδου ασθένειας ΤΑΞΥ μεταφέρονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με τη

διάρθρωση και το υπηρετούν προσωπικό και συνεχίζουν να εξυπηρετούν για μια

πενταετία τους ασφαλισμένους του εντασσόμενου κλάδου.

2. Στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ συνιστάται, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, Λογαριασμός

με την ονομασία "Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων", με πλήρη οικονομική

και λογιστική αυτοτέλεια έναντι των λοιπών κλάδων του Ιδρύματος.

Σκοπός του Λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα (επίδομα

ασθένειας, κυοφορίας και λοχείας, αεροθεραπείας, λουτροθεραπείας, έξοδα

κηδείας και δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις) στους ασφαλισμένους του

εντασσόμενου κλάδου, στους εφεξής εισερχόμενους στο επάγγελμα

ξενοδοχοϋπαλλήλους, καθώς και στα μέλη οικογένειας αυτών. Η χορήγηση των

παροχών σε χρήμα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού

του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας του ΤΑΞΥ, το οποίο παραμένει σε ισχύ ως

προς τις παροχές αυτές και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης

και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ο δε

Λογαριασμός θα εξυπηρετείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Πόροι του Λογαριασμού είναι τα έσοδα του εντασσόμενου κλάδου από εισφορές

για παροχές σε χρήμα, ήτοι:

α) ποσοστό 1,20% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων, από το οποίο 0,80% σε

βάρος των εργοδοτών και 0,40% σε βάρος των ασφαλισμένων,

β) ποσοστό 0,40% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων ως συμμετοχή του Κράτους

στην ασφάλιση των από 1.1.1993 και μετά ασφαλισμένων, καθώς και έσοδα από

επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο

που προκύπτει από τη δραστηριότητα του.

Η είσπραξη των εισφορών του Λογαριασμού θα γίνεται από τις αρμόδιες

υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Στον Ειδικό Λογαριασμό μεταφέρεται το ένα πέμπτο (1/5) από το αποθεματικό

της κινητής περιουσίας του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας ΤΑΞΥ και αποτελεί

έσοδο του Τομέα αυτού.

Η συμμετοχή του Ειδικού Λογαριασμού στις δαπάνες διοίκησης καθορίζεται με

απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη

του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Τα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης ισοζυγίων,

προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών, διενέργειας προμηθειών και

επενδύσεων του Ειδικού Λογαριασμού διέπονται από τις εκάστοτε για το ΙΚΑ -

ΕΤΑΜ ισχύουσες διατάξεις.

3. Από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου

ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού

Ιπποδρομιών (ΤΑΠ ΕΑΠΙ) εντάσσεται στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Από

την ίδια ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου κλάδου καθίστανται

υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του

κλάδου ασθένειας αυτού.

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται

το ύψος της εισφοράς, η βάση υπολογισμού αυτής, το ύψος παροχών για την

ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση

του παρόντος.

4. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας των εντασσόμενων

κλάδων, οι πόροι, που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν υπέρ αυτών,

περιέρχονται αυτοδίκαια στον αντίστοιχο κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ο

οποίος αποτελεί καθολικό διάδοχο αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή

δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή τρίτου με

εξαίρεση τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου

περιπτώσεις α` και β`.

5. Αν η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΤΑΞΥ και του ΤΑΠΕΑΠΙ δεν είναι

κατανεμημένη μεταξύ των κλάδων τους, με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και

Κοινωνικής Προστασίας, κατανέμεται κατά την αναλογία του ποσοστού εισφορών,

που προβλέπεται υπέρ εκάστου κλάδου πριν την ένταξη του στο διάδοχο φορέα.

6. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων

κλάδων, συνεχίζονται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης.

Δικαστικές αποφάσεις, που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

[...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑΠΙΤ)

Άρθρο 104

Σύσταση Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)

1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία

Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει έδρα την

Αθήνα/Εναρξη λειτουργίας του ΤΑΠΙΤ ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα

δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

2. Στο ΤΑΠΙΤ εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας του, ως Τομείς με πλήρη

οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έκαστος:

α) το Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ), ως Τομέας Πρόνοιας

Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, β) το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών

Λιπασμάτων (ΤΑΠΠΕΛ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων, γ)

ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών

Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων, δ) ο

κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού

Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών, ε) ο

κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών

Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων,

στ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων

Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών

Εργασιών, ζ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων

(ΤΑΞΥ), ως Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, η) ο κλάδος πρόνοιας των

Λιμενεργατών του Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ), ως Τομέας

Πρόνοιας Λιμενεργατών, θ) ο κλάδος πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος

Πειραιώς του Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ), ως Τομέας

Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, ι) ο κλάδος πρόνοιας του

Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου (ΤΠΠΟΕΘ), ως Τομέας

Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου, ια) το Ταμείο Πρόνοιας

Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΥΘ), ως Τομέας Πρόνοιας

Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης και ιβ) το Ταμείο Πρόνοιας

Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΛΘ), ως Τομέας Πρόνοιας

Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

3. Οι ανωτέρω Τομείς διέπονται από τις καταστατικές διατάξεις των

αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, οι οποίες καθίστανται εφεξής

καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών, καθώς και τις διατάξεις της

γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

4. Στους ανωτέρω Τομείς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις

των ασφαλισμένων των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, ανεξάρτητα από τη

χρονική περίοδο ασφάλισης τους.

5. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του ΤΑΠΙΤ για την

παροχή εφάπαξ βοηθήματος εξετάζονται από τον αντίστοιχο Τομέα.

----------------------

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΞΥ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

1) Εγκύκλιος 75/2008 (Ένταξη από 1/8/08 του κλάδου Ασθενείας του ΤαμείουΑσφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), στον κλάδο Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Σύσταση από την ίδια ημερομηνία του «Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων». Αντιμετώπιση Θεμάτων Ασφάλισης – Εσόδων & Υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.):

http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_75_2008.pdf

2) Γ32/ 1059/30.7.2008

«Ένταξη του κλάδου Ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) στον κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ »:

http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_G...9_30-7-2008.pdf

3) Ε57/42/01.08.2008 «Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής ενημερότητας σε εργοδότες του τ. ΤΑΞΥ» :

http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_E57_42_1-8-08.pdf

Το καταστατικό του ΤΑΞΥ:

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?...562&hl=ΤΑΞΥ

doctor

Μια διευκρινιση μονο στην πολυ εμπεριστατωμενη μελετη του Δημητρη

Στο τ.ΤΑΞΥ πλεον πληρωνουμε:

TAΠΙΤ και την εισφορα 0,29

Υ.Γ. Σε τηλεφ επικοινωνια το ΤΑΠΙΤ το απαιτουν απο 01/08/08 <_<

Link to comment
Share on other sites

  • 0
Μια διευκρινιση μονο στην πολυ εμπεριστατωμενη μελετη του Δημητρη

Στο τ.ΤΑΞΥ πλεον πληρωνουμε:

TAΠΙΤ και την εισφορα 0,29

Υ.Γ. Σε τηλεφ επικοινωνια το ΤΑΠΙΤ το απαιτουν απο 01/08/08 <_<

Διομήδη, εννοείς ως ΤΑΠΙΤ τις εισφορές του κλάδου Προνοίας που έτσι κι αλλιώς θα εισπράττει το ΤΑΞΥ μέχρι στις 30/9/2008;

Αλέκο, δεν το λέω εγώ, το λέει η Εγκύκλιος 75/2008 του ΙΚΑ. Θα πάρω τηλ.στα κεντρικά του ΤΑΞΥ και θα σας ενημερώσω. Είναι τρελοί αυτοί οι ρωμαίοι....

doctor

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Ευχαριστώ για την απάντηση σας. Το είδα και γω στις καταστάσεις προς το ΤΑΠΙΤ που υποβαλλει ο προηγούμενος συνάδελφος. Το ερώτημα μου είναι γιατί μιας και στην εγκύκλιο του ΙΚΑ που αναφέρει ο doctor είναι ξεκάθαρο ότι καταργείται.

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Ευχαριστώ για την απάντηση σας. Το είδα και γω στις καταστάσεις προς το ΤΑΠΙΤ που υποβαλλει ο προηγούμενος συνάδελφος. Το ερώτημα μου είναι γιατί μιας και στην εγκύκλιο του ΙΚΑ που αναφέρει ο doctor είναι ξεκάθαρο ότι καταργείται.

Η απορία αυτή ήταν και δική μου και η απάντηση που έλαβα από το ΤΑΞΥ είναι ότι αυθαίρετα το ΙΚΑ με εγκύκλιό του καταργούσε αυτήν την ειδική εισφορά και γιαυτό ποτέ δεν εφαρμόστηκε η κατάργησή της.

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ξεκάθαρο μεν αυθαίρετο δε...

Καλή συνέχεια

ks

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...