Jump to content
 • 0

Χρονική διάρκεια ισχύος αίτησης αλλοδαπού για άδεια παραμονής.


SOULIS
 Share

Question

Επειδή εκεί κάτω στο forum επισκεπτών δεν θα το δει κανείς.. :lol:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΔΕ

Βεβαιώνεται ότι ο κατωτέρω κατάθεσε αίτηση για έκδοση άδειας διαμονής

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν. 3386/05, άρθρο 15, παρ. 1-4)

Η σχετική αίτηση κατατέθηκε εμπρόθεσμα και με πλήρη δικαιολογητικά και η παρούσα βεβαίωση ΄χει προσωρινή ισχύ μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Πληροφορίες: Κ.Ε.Π. Δ. ΤΑΔΕ

Πότε λήγει;

Ο ΟΑΕΔ λέει ένα χρόνο, το ΚΕΠ δύο...

Ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει λάβει τη βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος πλήρους φακέλου, θεωρείται ότι διαμένει νομίμως στην Χώρα, έως ότου η Διοίκηση αποφανθεί επί του αιτήματός του και έχει τη δυνατότητα να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις εντός της ελληνικής επικράτειας. Τούτο σημαίνει ότι, εφόσον έχει καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αρχική χορήγηση ή την ανανέωση της άδειάς του, μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία θα του παρείχετο το δικαίωμα να προβεί, εάν του είχε χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια (π.χ. απόδοση ΑΦΜ, εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα, τέλεση γάμου, κλπ.). Σε περίπτωση που η αίτησή του απορριφθεί, τότε παύει, αυτοδικαίως και η ισχύς της βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος.

απευθύνσου και εδώ.. http://edam.gr/content/view/17/43/

Link to comment
Share on other sites

13 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
Guest ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΡ

Και με την ευκαιρία:

Αλλοδαπός έχει κόκκινη κάρτα.Κάρτα πλιτικού ασύλου με περιορισμένη χρονική διάρκεια.

Για να πάρει άδεια εργασίας τι απαιτείται?

Ασχολείται σε αγροτικές εργασίες.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Οι αιτούντες άσυλο που διαθέτουν το ειδικό δελτίο αλλοδαπού, ο οποίος έχει ζητήσει ήδη να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας («ροζ κάρτα»), έχουν δικαίωμα να εργαστούν νόμιμα στην Ελλάδα. Η άδεια εργασίας εκδίδεται από την Επιθεώρηση Εργασίας της αρμόδιας Νομαρχίας, και για την έκδοσή της, εκτός από την κατοχή της ροζ κάρτας, απαιτείται επίσης πιστοποιητικό από κρατικό νοσοκομείο ότι ο αιτών άσυλο δεν πάσχει από μολυσματική ασθένεια. Η άδεια εργασίας λήγει ένα μήνα μετά τη λήξη της ροζ κάρτας.

Το Προεδρικό Διάταγμα 189/1998 προβλέπει ότι οι αιτούντες άσυλο που διαμένουν σε Κέντρα Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών, το οποίο αναφέρεται στη ροζ κάρτα τους, δεν έχουν δικαίωμα εργασίας. Επίσης, οι αιτούντες άσυλο δεν έχουν δικαίωμα να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, μπορούν δηλαδή να εργάζονται μόνο ως εργάτες ή υπάλληλοι και όχι να έχουν δική τους επιχείρηση. Σύμφωνα με το Π.Δ. 61/1999, τα ίδια ισχύουν και για τους αλλοδαπούς των οποίων η παραμονή στην Ελλάδα έχει εγκριθεί για ανθρωπιστικούς λόγους.

Η βασική διαφορά μεταξύ των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο όσον αφορά το δικαίωμα εργασίας είναι ότι οι πρόσφυγες μπορούν να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της νομοθεσίας έχουν το ίδιο περιεχόμενο.

Τώρα για να αλλάξει η άδεια δεν ξέρω τι χρειάζεται.. πιθανόν και να μην γίνεται..

Απευθύνσου εδώ.. http://www.gcr.gr/default.asp?pid=9&la=1

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης-FROZEN-
Επειδή εκεί κάτω στο forum επισκεπτών δεν θα το δει κανείς.. :lol:

Ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει λάβει τη βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος πλήρους φακέλου, θεωρείται ότι διαμένει νομίμως στην Χώρα, έως ότου η Διοίκηση αποφανθεί επί του αιτήματός του και έχει τη δυνατότητα να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις εντός της ελληνικής επικράτειας. Τούτο σημαίνει ότι, εφόσον έχει καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αρχική χορήγηση ή την ανανέωση της άδειάς του, μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία θα του παρείχετο το δικαίωμα να προβεί, εάν του είχε χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια (π.χ. απόδοση ΑΦΜ, εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα, τέλεση γάμου, κλπ.). Σε περίπτωση που η αίτησή του απορριφθεί, τότε παύει, αυτοδικαίως και η ισχύς της βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος.

Μιλ Μερσί SOULIS!

Ισχύει δηλαδή όσο θα ίσχυε η άδεια εάν την έπαιρνε στα χέρια του αυθημερόν.

Αν κατάλαβα καλά δλδ στο σχετικό άρθρο, ένα χρόνο η αρχική χορήγηση και δύο η ανανέωση;

Αρθρο 15

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξηρτημένη εργασία

1. Στον υπήκοο τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για την παροχή εξηρτημένης εργασίας στην Ελ λάδα, χορηγείται άδεια διαμονής για εξηρτημένη εργα σία, εφόσον έχει συνάψει σύμβαση εργασίας από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη και προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορί ζονται με την

απόφαση του άρθρου 11 παρ. 2 του νόμου αυτού.

2. Για την ανανέωση άδειας διαμονής για εξηρτημένη εργασία, ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει, μέσα σε χρο νικό διάστημα δύο μηνών πριν από τη λήξη της άδειας διαμονής, να καταθέσει στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αίτηση και δικαιολογητι κά από τα οποία να προκύπτει:

α. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων.

β. Η συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.

γ. Η πραγματοποίηση ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, όπως αυτά καθορίζονται στην απόφαση του άρθρου 90 παρ. 1 του νόμου αυτού. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας.

3. Ο υπήκοος τρίτης χώρας επιτρέπεται να συνάπτει σύμβαση εργασίας με άλλο εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής του, με την προϋπό θεση ότι δεν επέρχεται μεταβολή της ειδικότητας, για την οποία του χορηγήθηκε η ειδική θεώρηση εισόδου, καθώς και του ασφαλιστικού φορέα. Σε περίπτωση αλλα γής εργοδότη, κατά τα ανωτέρω, ο εργαζόμενος οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, σε χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από τη σύναψη της νέας σύμβασης. Η Περιφέρεια ενημερώνει για την ανωτέρω μεταβολή την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 2 του νόμου αυτού.

4. Ο κάτοχος της άδειας διαμονής για εργασία μπορεί να εργασθεί σε άλλο νομό της ίδιας ή διαφορετικής Πε ριφέρειας μετά την πάροδο ενός έτους από τη χορήγηση της αρχικής άδειας και εφόσον συντρέχουν οι ακόλου θες προϋποθέσεις:

α. έχει λυθεί η προηγούμενη εργασιακή σχέση και έχει γίνει αναγγελία του λόγου λύσης της και

β. έχει συνάψει ο υπήκοος τρίτης χώρας νέα σύμβαση εργασίας με εργοδότη σε άλλο νομό.

5. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξηρτημένη εργασία, επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας διαμονής για την παροχή υπηρεσιών ή έργου, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει εκ πληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις και έχει πραγ ματοποιήσει ελάχιστο αριθμό ημερομισθίων στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, που καθορίζονται στην απόφαση του άρθρου 90 παρ. 1 του νόμου αυτού. Η κατά τα ανω τέρω χορηγούμενη άδεια διαμονής για παροχή υπηρε σιών ή έργου έχει διετή διάρκεια και είναι δυνατόν να ανανεώνεται ανά διετία. Περαιτέρω μεταβολή της ανω τέρω άδειας για παροχή

υπηρεσιών ή έργου σε αντίστοι χη εξηρτημένης εργασίας δεν είναι δυνατή κατά το χρό νο ισχύος της, παρά μόνο κατά την ανανέωση της.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αυτά καταλαβαίνω και εγώ..

αν θέλεις να σου ανεβάσω και μία μήνυση για καθυστέρηση έκδοσης της άδειας πέρα των τριών μηνών..

πάντως προϋπόθεση είναι ο πλήρης φάκελος..

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Loukia
Αυτά καταλαβαίνω και εγώ..

αν θέλεις να σου ανεβάσω και μία μήνυση για καθυστέρηση έκδοσης της άδειας πέρα των τριών μηνών..

πάντως προϋπόθεση είναι ο πλήρης φάκελος..

Μπορώ να κάνω μία ερώτηση καθότι δεν έχω καθόλου εμπειρία στον τομέα αυτό?

Γυναίκα αλλοδαπού η οποία βρίσκεται παράνομα στην χώρα μας όπου και γέννησε (ο σύζυγος της βρίσκεται νόμιμα εδώ και σπουδάζει), τι είδους άδεια διαμονής μπορεί να βγάλει? Προσπάθησε ο σύζυγος της να βγάλει άδεια λόγω οικογενειακής συνένωσης η οποία φυσικά απερίφθη αφού από την ληξιαρχική πράξη του τέκνου αποδεικνύεται ότι είναι ήδη παράνομα στην χώρα. Βοήθεια please!

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest papazoglou eleni

Και με την ευκαιρία:

Αλλοδαπός έχει κόκκινη κάρτα.Κάρτα πλιτικού ασύλου με περιορισμένη χρονική διάρκεια.

Για να πάρει άδεια εργασίας τι απαιτείται?

Ασχολείται σε αγροτικές εργασίες.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest αντρει

Αν εχω φαει απορριπτικη αλλα εχω ακομα τη βεβαιωση μπορω να μπορω να βγω και να μπω απτη χωρα η θα εχω θεμα στα συνορα?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest ΜΑΡΙΑ

ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΛΙΓΟ ΕΓΩ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΞΕΝΗ ΜΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΒΓΑΖΩ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ??????

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης

νομίζω πας σε Αστυνομικό Τμήμα

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΑΝ ΞΕΝΗ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΕΚΕΙ????

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΑΝ ΞΕΝΗ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΕΚΕΙ????

ναι νομίζω δεν είμαι 100% σίγουρος , άλλα πάρε ένα τηλέφωνο σε ένα αστυνομικό τμήμα

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Αλέξανδρος

Αυτά καταλαβαίνω και εγώ..

αν θέλεις να σου ανεβάσω και μία μήνυση για καθυστέρηση έκδοσης της άδειας πέρα των τριών μηνών..

πάντως προϋπόθεση είναι ο πλήρης φάκελος..

Αυτό με την μήνυση καλό μου ακούγεται...

Εχω παντρευτεί αλλοδαπή(και έχουμε και παιδί) η οποία διαμένει 10+ χρόνια στην Ελλάδα και ενώ έχουμε καταθέσει πλήρη φάκελο στις 26/04/2012 μας έφτασε 03/12/2012 απόφαση από τις 30/10/2012 με βάση την οποία θα πρέπει να πλήρώσουμε 200 ευρώ πρόστιμο επειδή δεν έκανε η σύζυγος δήλωση μεταβολής κατάστασης (προφανώς λόγω του γάμου) ο οποίος έγινε στο δημαρχείο!!

Είναι δυνατόν;

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Izabela

Αυτά καταλαβαίνω και εγώ..

αν θέλεις να σου ανεβάσω και μία μήνυση για καθυστέρηση έκδοσης της άδειας πέρα των τριών μηνών..

πάντως προϋπόθεση είναι ο πλήρης φάκελος..

 

Γεια σας!

 

Εδώ και 9 μήνες ο άντρας μου περιμένει την άδεια διαμονής. Ο νόμος προβλέπει 6 μήνες. Θα ήθελα να κάνω μήνυση για καθυστέρηση έκδοσης. Μήπως μπορείτε να ανεβάσετε κάποιο άρχειο... Ψάχνω στο διαδίκτυο αλλά ακόμη δεν έχω βρει κάτι. Ευχαριστώ για την βοήθειά σας.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...