Jump to content
  • 0
Sign in to follow this  
George_kav

Μεταβίβαση εργαζόμενου από πατέρα σε υιό λόγω σύνταξης

Question

Αγαπητοί συνάδελφοι καλώς σας βρήκα. Παρακουλουθώ αρκετούς μήνες το φόρουμ το οποιο βρήσκω πολύ χρησιμο, αλλά σήμερα γράφω κάτι για πρώτη φορά. Ακούστε μια ενδιαφερουσα περιπτωση που μου ετυχε.

Πατέρας και υιος (συμβολαιογράφοι) συστεγαζονται.

Ο πατέρας, ο οποιος βγαινει στη συνταξη, έχει μια υπάλληλο 15 χρόνια η οποία θα συνεχίσει στον υιό.

Ο πατέρας κατά την έξοδο του στη σύνταξη πρέπει να την απολυσει και να την αποζημιώσει ή μπορεί να την μεταβιβάσει στον υιό μάζι με τα δικαιώματα της;;;

Έχει σημασία αν συμφωνεί ή οχι η εργαζόμενη σε αυτή την αλλάγη εργοδότη;

Σχετική νομοθεσία καλοδεχούμενη.

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

6 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

H μεταβίβαση εργαζομένων με ταυτόχρονη αναγνώριση των δικαιωμάτων τους από όσο ξέρω γίνεται μόνο στην περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Οχι δεν μπορεί να γίνει μεταξύ δύο επιχειρήσεων, δηλαδή να γίνει τι? Να μεταβιβαστεί ο εργαζόμενος???

Μεταβίβαση εργαζόμενου, δεν υπάρχει....

Εαν ο πατέρας κλείσει την επιχείρηση πρέπει να γίνουν οι νόμιμες διαδικασίες απόλυσης και αποζημίωσης των εργαζομένων.

Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται συμφωνίες ιδιωτικού χαρακτήρα μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη. Αλλά και πάλι οι νόμιμες διαδικασίες ακολουθούνται τυπικά. Ο εργαζόμενος απολύεται, αποζημιώνεται και επαναπροσλαμβάνεται με νέα σύμβαση εργασίας στην επιχείρηση του υιού. Εαν συμφωνήσει ο εργαζόμενος παρά το ότι θα υπογράψει τα σχετικά χαρτιά να συμφωνήσει οτι η εργασιακή σχέση συνεχίζεται οπότε να μην λάβει την αποζημίωσή του, τότε εμείς τι να πούμε? Πάντως, ο εργαζόμενος κάνοντας όποια τέτοια συμφωνία χάνει τα δικαιώματα του και είναι στην κρίση του νέου εργοδότη αν θα αναγνωρίζει αργότερα την πραγματική προυπηρεσία και δικαιώματα του εργαζόμενου.

Η συστέγαση ή η συγγενική σχέση δεν λέει τίποτα. Εφ΄όσον αλλάζει ο εργοδότης η σύμβαση εργασίας λύεται, διότι πρόκειται για σύμβαση μεταξύ δύο μερών εκ των οποίων το ένα αλλάζει...

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Απόψεις μου,

νομικό πλαίσιο είναι δύσκολο να βρεθεί και δε νομίζω να υπάρχει, γιατί αντιμετωπίζεται ο εργαζόμενος με τρόπο μη νόμιμο. Δεν είναι περιουσιακό στοιχείο για να μεταβιβαστεί.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Αγαπητή apikate..

μήπως θα σας ήταν εύκολο να κάνετε μια αναζήτηση για "διαδοχή εργοδότη"

πιστεύω ότι θα αναθεωρήσετε τις απόψεις σας..

πάντως αν ο υιός διαδεχθεί τον πατέρα .. πιστεύω πως η σύμβαση συνεχίζεται χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση του εργαζόμενου.

για τον "τύπο" και τις απαραίτητες διαδικασίες κάντε την αναζήτηση που λέγαμε.

Υ.Γ. κάτι είπαμε για Νομολογία..

METABOΛH ΠPOΣΩΠOY EPΓOΔOTH

Eνδέχεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας να μεσολαβήσει αλλαγή του προσώπου του εργοδότη, όπως λ.χ. συμβαίνει όταν ολόκληρη η επιχείρηση ή ορισμένο τμήμα αυτής μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή, όπως άλλωστε ρητώς αναγράφεται στο νόμο «η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη με οποιοδήποτε τρόπο και αν επέρχεται, δεν επηρεάζει την εφαρμογή υπέρ των μισθωτών γενικά των διατάξεων του N.2112/1920 και του B.Δ. 16/18.7.1920». Συνεπώς, όποιος διαδέχεται, ή υποκαθιστά ορισμένο εργοδότη με οποιοδήποτε τρόπο, στην ασκούμενη απαυτόν επιχείρηση (δηλαδή ο νέος φορέας της επιχείρησης), υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις συμβάσεις εργασίας του προκατόχου του έναντι των μισθωτών του (υπαλλήλων, εργατοτεχνιτών κ.λπ.), χωρίς να απαιτείται η σύναψη νέων συμβάσεων εργασίας.

Δηλαδή όταν μεταβιβάζεται η επιχείρηση, η εργασιακή σχέση περιέρχεται στο διάδοχο της επιχείρησης εργοδότη, στην κατάσταση ακριβώς που βρισκόταν κατά το χρόνο της μεταβίβασης, χωρίς καμιά μεταβολή των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Δεν απαιτείται επί πλέον, σαν αναγκαία προϋπόθεση, η συναίνεση του μισθωτού.

Eπομένως εάν ο τέως εργοδότης δεν απέλυσε προτού να μεταβιβάσει την επιχείρησή του, τους εργαζόμενους σ' αυτή μισθωτούς, ο νέος εργοδότης υποχρεούται να δεχθεί τη συνέχιση της εργασίας τους, χωρίς βέβαια να απαιτείται η σύναψη νέας σύμβασης εργασίας μεταξύ αυτού και των μισθωτών. Eάν τυχόν αρνηθεί, θεωρείται ότι τους απέλυσε άκυρα, με όλες τις εντεύθεν επιζήμιες γι' αυτόν συνέπειες. Nοείται ότι έαν ο νέος εργοδότης επιθυμεί, μπορεί να καταγγείλει τις υπάρχουσες συμβάσεις εργασίας, αφού βέβαια τηρήσει τις νόμιμες διατυπώσεις. Στην περίπτωση αυτή, για τον καθορισμό του ποσού της οφειλόεμνης αποζημίωσης, συνυπολογίζεται ολόκληρος ο χρόνος εργασίας του μισθωτού, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και αυτός που έχει διανυθεί στον προηγούμενο εργοδότη.

Διατήρηση δικαιωμάτων μισθωτών: Παράλληλα, από τις διατάξεις του άρθορυ 4 του Π.Δ. 172/2002, ορίζονται τα εξής:

«1. Διά της μεταβιβάσεως και από την ημερομηνία αυτής, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχειο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας μεταβιβάζονται στο διάδοχο. O μεταβιβάζων και μετά τη μεταβίβαση ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον διάδοχο, για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σύμβαση ή σχέση εργασίας μέχρι το χρόνο που αναλαμβάνει ο διάδοχος.

2. Mετά τη μεταβίβαση, ο διάδοχος εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται από συλλογική σύμβαση εργασίας, απόφαση διαιτησίας, κανονισμό ή ατομική σύμβαση εργασίας.

3. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα από τυχόν υφιστάμενα συστήματα επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής ασφάλισης, είτε με μορφή ομαδικού προγράμματος σε ασφαλιστική εταιρεία, είτε με μορφή λογαριασμού που λειτουργεί στα πλαίσια της επιχείρησης, σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης εξακολουθούν να ισχύουν με τις ειδικότερες λεπτομέρειες που αναφέρονται στο νόμο».

Έκταση εφαρμογής: Mε τη γενική έκφραση του νόμου «μεταβολή» και «οπωσδήποτε επερχομένη», σκοπείται να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των μισθωτών από τη σύμβαση εργασίας, σε κάθε περίπτωση που αλλάζει το πρόσωπο του εργοδότη με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε νομική μορφή αν επέρχεται η μεταβολή (συμβατική ή νόμιμη μεταβίβαση όλης της επιχείρησης ή εγκαταστάσεων ή τμήματος αυτών), και ανεξάρτητα αν αυτή είναι νόμιμη ή όχι. Tέτοιες δε περιπτώσεις μεταβολής ενδεικτικά είναι: α) η οριστική παραχώρηση της επιχείρησης και γενικά της εργασίας του εργοδότη, που συνήθως γίνεται με πώληση, καθώς και με κάθε άλλη απαλλοτριωτική δικαιοπραξία (λ.χ. με προίκα, δωρεά κ.λπ.), β) η πρόσκαιρη παραχώρηση που γίνεται με μίσθωση επικαρπίας, γ) ο νομικός μετασχηματισμός της επιχείρησης που γίνεται με πολλούς τρόπους, όπως λ.χ. με πρόσληψη συνεταίρου, με τη μετατροπή αυτής σε ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη εταιρεία, συγχώνευση εταιρειών, δ) από κληρονομική διαδοχή, ε) από ειδική διάταξη νόμου κ.λπ.

Πάντως για την εφαρμογή της ανωτέρω προστατευτικής διάταξης, ο νόμος αποβλέπει μόνο στο πραγματικό γεγονός της συνέχιστης της αυτής επιχείρησης σαν οικονομικής μονάδας από το νέο εργοδότη. Δηλαδή αρκεί να υπάρχει ταυτότητα της συνεχιζόμενης επιχείρησης με την οποία συνδέεται ο μισθωτός, έστω και με διαφορετικό τίτλο ή μορφή, χωρίς να είναι αναγκαία και η ύπαρξη νομικής διαδοχής μεταξύ του παλαιού και του νέου εργοδότη. Δεν υπάρχει όμως διαδοχή όταν η επιχείρηση εκμισθώθηκε ως κτιριακό συγκρότημα και όχι ως οικονομικό σύνολο.

Eπισημαίνεται ότι ο μισθωτός δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρήσει την αλλαγή του προσώπου του εργοδότη σαν απόλυσή του (δηλαδή σαν βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας), και να αξιώσει την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης, αλλ' έχει υποχρέωση να εξακολουθήσει να παρέχει την εργασία του και στο νέο εργοδότη, όπως και προηγουμένως. Σχετική είναι και η διάταξη του άρθρου 5 του Π.Δ. 178/2002, που έχει ως εξής:

«1. H μεταβίβαση μιας επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης δεν συνιστά αυτή καθ' αυτή λόγο απόλυσης εργαζομένων.

H διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εμποδίζει, τηρουμένων των σχετικών περί απολύσεων διατάξεων, απολύσεις που είναι δυνατόν να επέλθουν για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως που συνεπάγονται μεταβολές του εργατικού δυναμικού.

2. Aν η σύμβαση εργασίας ή η εργασιακή σχέση καταγγελθεί λόγω του ότι η μεταβίβαση συνεπάγεται ουσιαστική μεταβολή των όρων εργασίας σε βάρος του εργαζόμενου, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή της εργασιακής σχέσης θεωρείται ότι επήλθε εξ αιτίας του εργοδότη».

Πληροφόρηση και διαβούλευση: Tόσο ο μεταβιβάζων όσο και ο διάδοχος έχουν υποχρέωση να πληροφορήσουν τους αντίστοιχους εκπροσώπους των εργαζομένων τους, που θίγονται από μια μεταβίβαση και αφορούν τουλάχιστον τα ακόλουθα σημεία: α) Tην ημερομηνία ή την προτεινόμενη ημερομηνία της μεταβίβασης. β) Tους λόγους για τους οποίους έγινε η μεταβίβαση (πώληση, σύσταση προίκας, συγχώνευση εταιρειών κ.λπ.). γ) Tις συνέπειες που συνεπάγεται η μεταβίβαση για τους εργαζομένους (νομικές, οικονομικές και κοινωνικές). δ) Tα μέτρα που προβλέπουν και προτίθενται να λάβουν και τα οποία αφορούν τους εργαζομένους.

O μεταβιβάζων έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει τις ανωτέρω πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων του έγκαιρα και οπωσδήποτε προτού να γίνει η μεταβίβαση. Eπίσης ο διάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων του έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν οι εργαζόμενοί του θιγούν άμεσα από τη μεταβίβαση, ως προς τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας.

Aν ο μεταβιβάζων ή ο διάδοχος προτίθενται να λάβουν μέτρα αλλαγής του καθεστώτος των εργαζομένων τους, στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται σε προηγούμενη έγκαιρη διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων τους, με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία. Kατά τις διαβουλεύσεις τηρείται πρακτικό στο οποίο καταγράφονται τα αποτελέσματα και διατυπώνονται οι τελικές θέσεις των ενδιαφερομένων μερών.

Kυρώσεις: Προβλέπεται η επιβολή προστίμου από 147 μέχρι 8.804 ευρώ στον μεταβιβάζοντα, στον διάδοχο ή στους εκπροσώπους τους, όταν παραβαίνουν τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Ναι είχα διαβάσει για μεταβιβάσεις και αλλάγη προσώπου του εργοδότη αλλά εδώ παρουσιάζονται κάποιες ιδιομορφίες λόγω του επεγγέλματος. Βλέπεις είναι συμβολαιογράφοι και δε ξέρω αν και κατα πόσο μεταβιβάζεται η επιχείρηση αυτή καθε αυτή.

Μπορεί άραγε ο πατέρας συμβολαιογράφος να μπει σε μια ΟΕ που ήδη υπάρχει (οικοδομικές επιχειρήσεις) και σε ένα χρόνο που θα συνταξιοδοτηθεί να βγει και να μπει ο υιός;

Γίνεται τέτοια μεταβίβαση απο ατομική σε ΟΕ που να ισχύουν οι διατάξεις για μεταβίβαση εργαζομένου;

Ευχαριστώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...