Jump to content

Recommended Posts

Στα σοβαρά, χωρίς αστεία (!?)

Να ‘μαστε πάλι εδώ Αντρέα, που λέει και το τραγούδι. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα, που λέει και ο σοφός λαός. Τι άλλη παροιμία να γράψουμε; Βέβαια ό,τι και να γράψουμε η κατάσταση δεν σώζεται.

Μιας και είμαι ο γκρινιάρης της παρέας για μια ακόμη φορά θα ξαναγράψω, ξαναγκρινιάζοντας για τα ίδια και τα ίδια.

Λίγες μέρες πριν από την υποβολή των δηλώσεων και είμαστε και πάλι με την ψυχή στο στόμα.

Το ΤΕΒΕ δεν έχει έρθει, οι ΠΟΛ βγήκαν, για μια ακόμη χρονιά την τελευταία στιγμή και απ’ ό,τι φαίνεται όχι όλες, έχουμε κι άλλες εκπλήξεις στην πορεία. Τις παρατάσεις μας τις πήραμε αλλά δεν φτάνουν κ.λπ. ... κ.λπ. ...

Δεν σταματάνε όμως εδώ τα βάσανά μας.

Αφού κάθε μέρα «ενοχλούσαμε» το υπουργείο να εκδώσει τις διευκρινιστικές ΠΟΛ για να κάνουμε τις δηλώσεις, αφού για πρώτη φορά -απ’ όσο θυμάμαι προσωπικά- πήραμε παράταση για την απογραφή για να βγει η ΠΟΛ για τις τεχνικές επιχειρήσεις, αφού η διευκρινιστική για το Ε3 και το Ε5 βγήκαν με προγενέστερη ημερομηνία την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, αφού ακόμη δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε με τις τηλεκάρτες και τα προγράμματα Η/Υ, μιας και οι πληροφορίες εξακολουθούν να λένε ότι υπάρχει έτοιμη εγκύκλιος για το θέμα, ερχόμαστε τώρα να δώσουμε τη «μάχη» της δήλωσης.

«Μάχη» χωρίς όπλα, μιας και το σεβαστό κατά τα άλλα υπουργείο επιτρέπει για μια ακόμη φορά στον κάθε υπάλληλο να νομοθετεί κατά το δοκούν, για το πώς θα είναι τα έντυπα και αν θα τα παραλάβει ασπρόμαυρα ή έγχρωμα.

Θα επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά, ότι τους νόμους και τις εγκυκλίους του κράτους πρέπει να τις ακολουθούν πρώτα και κύρια οι κρατικοί λειτουργοί και μετά οι πολίτες.

Παραθέτουμε ξανά τις σχετικές με το θέμα αποφάσεις ώστε να τις έχετε «πρόχειρες» στο «πεδίο της μάχης».

Χορήγηση εντύπων από την ηλεκτρονική βάση του ΥΠΟΟ, μέσω internet και fax

1016563/259/Γ0006/20.2.2003

Α. Σας στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας:

α) Φωτοαντίγραφο της ΑΥΟΟ 1027924/547/Γ0006/26.3.2002 (ΦΕΚ 391/Β’/1.4.2002), με την οποία καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων του υπουργείου μας, που διατίθενται από την ηλεκτρονική βάση εντύπων αυτού, μέσω internet και fax και

β) Σχετικές οδηγίες της ΓΓΠΣ για τον τρόπο χορήγησης των παραπάνω εντύπων της ηλεκτρονικής βάσης.

Β. Με την παραπάνω απόφαση παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ’ αυτή:

α) Να λαμβάνουν, μέσω internet ή fax, τα έντυπα του ΥΠΟΟ που περιέχονται στον πίνακα των παραπάνω οδηγιών και να χρησιμοποιούν αυτά σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπουργική αυτή απόφαση και

β) Να χρησιμοποιούν και απλές φωτοτυπίες των εντύπων αυτών.

Γ. Η ηλεκτρονική βάση εντύπων θα εμπλουτίζεται κατά διαστήματα με νέα έντυπα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτούς.

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων του ΥΠΟΟ που διατίθενται από την ηλεκτρονική βάση εντύπων αυτού, μέσω internet ή fax

1027924/547/Γ0006/26.3.2002

[...]

1. Καθορίζουμε τον τύπο (διαστάσεις, γραμμογράφηση κ.λπ.) και το περιεχόμενο των εντύπων του ΥΠΟΟ, που διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την τηρούμενη ηλεκτρονική βάση εντύπων αυτού, μέσω internet ή fax και τα οποία περιέχονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα της παρούσας απόφασης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ως εξής:

Ο τύπος και το περιεχόμενο των παραπάνω εντύπων, για να γίνονται δεκτά από τις υπηρεσίες του ΥΠΟΟ πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν που έχει καθοριστεί ή ανακαθορίζεται κάθε φορά για τα αντίστοιχα έντυπα που διατίθενται από αυτό με άλλα μέσα, με τις παρακάτω διαφοροποιήσεις, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

i) Τα έντυπα αυτά μπορεί να είναι εκτυπωμένα και σε ασπρόμαυρη μορφή.

ii) Η εκτύπωση αυτών πρέπει να είναι σε ξηρογραφικό χαρτί με ευανάγνωστα τα προεκτυπωμένα στοιχεία του εντύπου.

iii) Τα πολυσέλιδα έντυπα μπορεί να υποβάλλονται σε ξεχωριστά φύλλα, μονής ή διπλής όψης, με την προϋπόθεση όμως ότι στο περιθώριο του κάτω μέρους κάθε σελίδας αυτού θα τίθενται τα εξής στοιχεία, εφόσον αυτά δεν περιέχονται στο κείμενο της συγκεκριμένης σελίδας:

- ο κωδικός του εντύπου που αναφέρεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, καθώς και ο α/α κάθε σελίδας και το σύνολο των σελίδων του εντύπου,

- ο ΑΦΜ του συναλλασσόμενου που αφορά το έντυπο και

- η υπογραφή του συναλλασσόμενου που αφορά το έντυπο ή του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις κατά περίπτωση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία υπογραφής αυτού.

2. Τα παραπάνω έντυπα μπορεί επίσης να εκτυπώνονται σε απλές φωτοτυπίες και να γίνονται δεκτά από τις υπηρεσίες του ΥΠΟΟ, με τους ίδιους όρους (τύπο, περιεχόμενο κ.λπ.) και προϋποθέσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας απόφασης.

3. Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω εντύπων στις αρμόδιες υπηρεσίες δεν μεταβάλλεται με την παρούσα απόφαση.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι ως άνω αποφάσεις αφορούν τα παρακάτω έντυπα:

Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος

- Ε1 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

- Ε2 Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων.

- Ε3 Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών.

- Ε5 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., αστικών, αφανών ή συμμετοχικών εταιρειών, κοινωνιών αστικού δικαίου και κοινοπραξιών.

- Ν-146 Θ.Ν.-131α, Φ01.019 Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κ.λπ. προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κ.λπ.).

- Θ.Ν.-131α, Φ01.024 Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους).

- E454 Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 του Ν.2238/1994).

- Ε286 Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κ.λπ. (παρ. 1, άρθρο 14 του Ν.2238/1994).

- Φ01.018 Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων μηχανικών.

- Δ457 Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων.

- E178 Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κ.λπ. (άρθρο 13 παρ. 6, 7 και 8 του Ν.2238/1994).

- Ε511 Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.

Έντυπα ΦΠΑ

- Φ1 009-ΦΠΑ Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.

- Φ2 050-ΦΠΑ Περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Για υποκείμενους με βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ).

- Φ3 051-ΦΠΑ Περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Για υποκείμενους με βιβλία Α’ κατηγορίας του ΚΒΣ).

- Φ4 Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων.

- Φ5 Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων.

- ΦΠΑ-018A Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ) με βάση την ΑΥΟ 1031790/2051/575/1991.

Τα παραπάνω αναφερόμενα έντυπα, η ΔΟΥ είναι υποχρεωμένη να τα δέχεται

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ & ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Α4

(Περισσότερα έντυπα άλλων κατηγοριών, στη διεύθυνση

http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polit...pa/e-docs.html

Όσον αφορά το Έντυπο Ε9 να θυμίσουμε την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1013/23.1.2008 η οποία αναφέρει σχετικά στο άρθρο 4 παρ. 3:

«Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), μπορεί να υποβληθεί σε προεκτυπωμένο έντυπο από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία πρέπει αφενός να αναφέρουν το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο αντίστοιχο έντυπο και αφετέρου να πληρούν τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

α) Οι διαστάσεις του εντύπου να βρίσκονται μεταξύ των ορίων Α3 και 11 x 13 1/2 in [280 χιλ. x 353 χιλ. (σημείωση «λογιστική prosvasis»: αυτές είναι οι διαστάσεις του μηχανογραφικού Ε9)], εφόσον εμπεριέχονται και όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία της δήλωσης.

β) Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται να είναι ευανάγνωστη - έντονη, τα γράμματα και οι αριθμοί να μην εφάπτονται μεταξύ τους.

γ) Οι καταχωρίσεις να μην εφάπτονται ή να καλύπτονται από τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές του εντύπου.

δ) Κατά την υποβολή του μηχανογραφικού εγγράφου στη ΔΟΥ θα πρέπει:

(1) σε κάθε σελίδα της υποβαλλόμενης κατάστασης στοιχείων ακινήτων σε μηχανογραφικό έντυπο και στο επάνω αριστερό τμήμα της, να αναγράφεται οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του υπόχρεου,

(2) οι δύο σελίδες του υποβαλλόμενου μηχανογραφικού εντύπου να είναι συρραμμένες σταθερά, έτσι ώστε να παρουσιάζεται η ενότητα αυτού, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας».

Καλό βόλι και βάλτε και καμιά φωνή μήπως κάποιοι αρχίσουν να εφαρμόζουν τους νόμους και τις γραφές του υπουργείου και να μην κάνει ο καθένας του κεφαλιού του.

Απ. Αλωνιάτης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ PROSVASIS

ΣΧΟΛΙΑ-ΖΩΝΤΑΣ (τευχος 124)

Link to post
Share on other sites
....................

αφού ακόμη δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε με τις τηλεκάρτες

...................

Αν υποψιαστώ ότι θα πρέπει να ξανατυποσώ τις δηλώσεις αυτές ..... :) , δηλαδή να περιμένουμε !!! :D

Απόστολε το έχω πει και παλιότερα , ή δίνει το Υποργείο καταληκτική ημερομηνία για όλες τις δηλώσεις (και Ε9) μέχρι 30/06 ή θα καθόμαστε με σιωπηρές .

Αυτό το πράγμα πάντως και εφέτος είναι απαράδεκτο δεν γνωρίζουμε τίποτα , άλλα Ε9 παίρνουν πρόστιμο άλλα όχι , έλεγχοι συνέχεια (δεν είναι κατά ανάγκη κακό , αλλά ας πάρουμε και μια ανάσα) χρόνος για προσωπική ζωή μηδέν και στο τέλος να τα ακούς και από τον κόσμο !!! :D Τρελό ε ? Αλλά είναι το επάγγλμα μας , δεν μας αφήνει στη ρουτίνα ποτέ !! :D

Link to post
Share on other sites
Στα σοβαρά, χωρίς αστεία (!?)

Να ‘μαστε πάλι εδώ Αντρέα, που λέει και το τραγούδι. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα, που λέει και ο σοφός λαός. Τι άλλη παροιμία να γράψουμε; Βέβαια ό,τι και να γράψουμε η κατάσταση δεν σώζεται.

Μιας και είμαι ο γκρινιάρης της παρέας για μια ακόμη φορά θα ξαναγράψω, ξαναγκρινιάζοντας για τα ίδια και τα ίδια.

Λίγες μέρες πριν από την υποβολή των δηλώσεων και είμαστε και πάλι με την ψυχή στο στόμα.

Το ΤΕΒΕ δεν έχει έρθει, οι ΠΟΛ βγήκαν, για μια ακόμη χρονιά την τελευταία στιγμή και απ’ ό,τι φαίνεται όχι όλες, έχουμε κι άλλες εκπλήξεις στην πορεία. Τις παρατάσεις μας τις πήραμε αλλά δεν φτάνουν κ.λπ. ... κ.λπ. ...

Δεν σταματάνε όμως εδώ τα βάσανά μας.

Αφού κάθε μέρα «ενοχλούσαμε» το υπουργείο να εκδώσει τις διευκρινιστικές ΠΟΛ για να κάνουμε τις δηλώσεις, αφού για πρώτη φορά -απ’ όσο θυμάμαι προσωπικά- πήραμε παράταση για την απογραφή για να βγει η ΠΟΛ για τις τεχνικές επιχειρήσεις, αφού η διευκρινιστική για το Ε3 και το Ε5 βγήκαν με προγενέστερη ημερομηνία την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, αφού ακόμη δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε με τις τηλεκάρτες και τα προγράμματα Η/Υ, μιας και οι πληροφορίες εξακολουθούν να λένε ότι υπάρχει έτοιμη εγκύκλιος για το θέμα, ερχόμαστε τώρα να δώσουμε τη «μάχη» της δήλωσης.

«Μάχη» χωρίς όπλα, μιας και το σεβαστό κατά τα άλλα υπουργείο επιτρέπει για μια ακόμη φορά στον κάθε υπάλληλο να νομοθετεί κατά το δοκούν, για το πώς θα είναι τα έντυπα και αν θα τα παραλάβει ασπρόμαυρα ή έγχρωμα.

Θα επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά, ότι τους νόμους και τις εγκυκλίους του κράτους πρέπει να τις ακολουθούν πρώτα και κύρια οι κρατικοί λειτουργοί και μετά οι πολίτες.

Παραθέτουμε ξανά τις σχετικές με το θέμα αποφάσεις ώστε να τις έχετε «πρόχειρες» στο «πεδίο της μάχης».

Χορήγηση εντύπων από την ηλεκτρονική βάση του ΥΠΟΟ, μέσω internet και fax

1016563/259/Γ0006/20.2.2003

Α. Σας στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας:

α) Φωτοαντίγραφο της ΑΥΟΟ 1027924/547/Γ0006/26.3.2002 (ΦΕΚ 391/Β’/1.4.2002), με την οποία καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων του υπουργείου μας, που διατίθενται από την ηλεκτρονική βάση εντύπων αυτού, μέσω internet και fax και

β) Σχετικές οδηγίες της ΓΓΠΣ για τον τρόπο χορήγησης των παραπάνω εντύπων της ηλεκτρονικής βάσης.

Β. Με την παραπάνω απόφαση παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ’ αυτή:

α) Να λαμβάνουν, μέσω internet ή fax, τα έντυπα του ΥΠΟΟ που περιέχονται στον πίνακα των παραπάνω οδηγιών και να χρησιμοποιούν αυτά σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπουργική αυτή απόφαση και

β) Να χρησιμοποιούν και απλές φωτοτυπίες των εντύπων αυτών.

Γ. Η ηλεκτρονική βάση εντύπων θα εμπλουτίζεται κατά διαστήματα με νέα έντυπα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτούς.

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων του ΥΠΟΟ που διατίθενται από την ηλεκτρονική βάση εντύπων αυτού, μέσω internet ή fax

1027924/547/Γ0006/26.3.2002

[...]

1. Καθορίζουμε τον τύπο (διαστάσεις, γραμμογράφηση κ.λπ.) και το περιεχόμενο των εντύπων του ΥΠΟΟ, που διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την τηρούμενη ηλεκτρονική βάση εντύπων αυτού, μέσω internet ή fax και τα οποία περιέχονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα της παρούσας απόφασης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ως εξής:

Ο τύπος και το περιεχόμενο των παραπάνω εντύπων, για να γίνονται δεκτά από τις υπηρεσίες του ΥΠΟΟ πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν που έχει καθοριστεί ή ανακαθορίζεται κάθε φορά για τα αντίστοιχα έντυπα που διατίθενται από αυτό με άλλα μέσα, με τις παρακάτω διαφοροποιήσεις, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

i) Τα έντυπα αυτά μπορεί να είναι εκτυπωμένα και σε ασπρόμαυρη μορφή.

ii) Η εκτύπωση αυτών πρέπει να είναι σε ξηρογραφικό χαρτί με ευανάγνωστα τα προεκτυπωμένα στοιχεία του εντύπου.

iii) Τα πολυσέλιδα έντυπα μπορεί να υποβάλλονται σε ξεχωριστά φύλλα, μονής ή διπλής όψης, με την προϋπόθεση όμως ότι στο περιθώριο του κάτω μέρους κάθε σελίδας αυτού θα τίθενται τα εξής στοιχεία, εφόσον αυτά δεν περιέχονται στο κείμενο της συγκεκριμένης σελίδας:

- ο κωδικός του εντύπου που αναφέρεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, καθώς και ο α/α κάθε σελίδας και το σύνολο των σελίδων του εντύπου,

- ο ΑΦΜ του συναλλασσόμενου που αφορά το έντυπο και

- η υπογραφή του συναλλασσόμενου που αφορά το έντυπο ή του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις κατά περίπτωση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία υπογραφής αυτού.

2. Τα παραπάνω έντυπα μπορεί επίσης να εκτυπώνονται σε απλές φωτοτυπίες και να γίνονται δεκτά από τις υπηρεσίες του ΥΠΟΟ, με τους ίδιους όρους (τύπο, περιεχόμενο κ.λπ.) και προϋποθέσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας απόφασης.

3. Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω εντύπων στις αρμόδιες υπηρεσίες δεν μεταβάλλεται με την παρούσα απόφαση.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι ως άνω αποφάσεις αφορούν τα παρακάτω έντυπα:

Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος

- Ε1 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

- Ε2 Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων.

- Ε3 Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών.

- Ε5 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., αστικών, αφανών ή συμμετοχικών εταιρειών, κοινωνιών αστικού δικαίου και κοινοπραξιών.

- Ν-146 Θ.Ν.-131α, Φ01.019 Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κ.λπ. προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κ.λπ.).

- Θ.Ν.-131α, Φ01.024 Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους).

- E454 Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 του Ν.2238/1994).

- Ε286 Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κ.λπ. (παρ. 1, άρθρο 14 του Ν.2238/1994).

- Φ01.018 Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων μηχανικών.

- Δ457 Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων.

- E178 Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κ.λπ. (άρθρο 13 παρ. 6, 7 και 8 του Ν.2238/1994).

- Ε511 Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.

Έντυπα ΦΠΑ

- Φ1 009-ΦΠΑ Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.

- Φ2 050-ΦΠΑ Περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Για υποκείμενους με βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ).

- Φ3 051-ΦΠΑ Περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Για υποκείμενους με βιβλία Α’ κατηγορίας του ΚΒΣ).

- Φ4 Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων.

- Φ5 Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων.

- ΦΠΑ-018A Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ) με βάση την ΑΥΟ 1031790/2051/575/1991.

Τα παραπάνω αναφερόμενα έντυπα, η ΔΟΥ είναι υποχρεωμένη να τα δέχεται

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ & ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Α4

(Περισσότερα έντυπα άλλων κατηγοριών, στη διεύθυνση http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polit...pa/e-docs.html)

Όσον αφορά το Έντυπο Ε9 να θυμίσουμε την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1013/23.1.2008 η οποία αναφέρει σχετικά στο άρθρο 4 παρ. 3:

«Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), μπορεί να υποβληθεί σε προεκτυπωμένο έντυπο από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία πρέπει αφενός να αναφέρουν το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο αντίστοιχο έντυπο και αφετέρου να πληρούν τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

α) Οι διαστάσεις του εντύπου να βρίσκονται μεταξύ των ορίων Α3 και 11 x 13 1/2 in [280 χιλ. x 353 χιλ. (σημείωση «λογιστική prosvasis»: αυτές είναι οι διαστάσεις του μηχανογραφικού Ε9)], εφόσον εμπεριέχονται και όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία της δήλωσης.

β) Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται να είναι ευανάγνωστη - έντονη, τα γράμματα και οι αριθμοί να μην εφάπτονται μεταξύ τους.

γ) Οι καταχωρίσεις να μην εφάπτονται ή να καλύπτονται από τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές του εντύπου.

δ) Κατά την υποβολή του μηχανογραφικού εγγράφου στη ΔΟΥ θα πρέπει:

(1) σε κάθε σελίδα της υποβαλλόμενης κατάστασης στοιχείων ακινήτων σε μηχανογραφικό έντυπο και στο επάνω αριστερό τμήμα της, να αναγράφεται οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του υπόχρεου,

(2) οι δύο σελίδες του υποβαλλόμενου μηχανογραφικού εντύπου να είναι συρραμμένες σταθερά, έτσι ώστε να παρουσιάζεται η ενότητα αυτού, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας».

Καλό βόλι και βάλτε και καμιά φωνή μήπως κάποιοι αρχίσουν να εφαρμόζουν τους νόμους και τις γραφές του υπουργείου και να μην κάνει ο καθένας του κεφαλιού του.

Απ. Αλωνιάτης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ PROSVASIS

ΣΧΟΛΙΑ-ΖΩΝΤΑΣ (τευχος 124)

Καλησπέρα.

Ε9 σε ασπρόμαυρο φωτοαντίγραφο υπαρχει περίπτωση να μην το δεχΘούν στη Δ.Ο.Υ; Όπως αναφέρεται δεν υπαρχει στα εντυπα φορολογίας εισοδήματος της απόφασης

Link to post
Share on other sites

Όσον αφορά το Έντυπο Ε9 να θυμίσουμε την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1013/23.1.2008 η οποία αναφέρει σχετικά στο άρθρο 4 παρ. 3:

«Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), μπορεί να υποβληθεί σε προεκτυπωμένο έντυπο από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία πρέπει αφενός να αναφέρουν το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο αντίστοιχο έντυπο και αφετέρου να πληρούν τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

α) Οι διαστάσεις του εντύπου να βρίσκονται μεταξύ των ορίων Α3 και 11 x 13 1/2 in [280 χιλ. x 353 χιλ. (σημείωση «λογιστική prosvasis»: αυτές είναι οι διαστάσεις του μηχανογραφικού Ε9)], εφόσον εμπεριέχονται και όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία της δήλωσης.[/b]

β) Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται να είναι ευανάγνωστη - έντονη, τα γράμματα και οι αριθμοί να μην εφάπτονται μεταξύ τους.

γ) Οι καταχωρίσεις να μην εφάπτονται ή να καλύπτονται από τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές του εντύπου.

δ) Κατά την υποβολή του μηχανογραφικού εγγράφου στη ΔΟΥ θα πρέπει:

(1) σε κάθε σελίδα της υποβαλλόμενης κατάστασης στοιχείων ακινήτων σε μηχανογραφικό έντυπο και στο επάνω αριστερό τμήμα της, να αναγράφεται οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του υπόχρεου,

(2) οι δύο σελίδες του υποβαλλόμενου μηχανογραφικού εντύπου να είναι συρραμμένες σταθερά, έτσι ώστε να παρουσιάζεται η ενότητα αυτού, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας».

Αρα σε Α3και χωρις χρωμα

η αποφαση λεει

δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), μπορεί να υποβληθεί σε προεκτυπωμένο έντυπο από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία πρέπει αφενός να αναφέρουν το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο αντίστοιχο έντυπο και αφετέρου να πληρούν τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

α) Οι διαστάσεις του εντύπου να βρίσκονται μεταξύ των ορίων Α3 και 11 x 13 1/2 in [280 χιλ. x 353 χιλ.

δεν αναφερει πουθενα για χρωμα

Link to post
Share on other sites
Όσον αφορά το Έντυπο Ε9 να θυμίσουμε την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1013/23.1.2008 η οποία αναφέρει σχετικά στο άρθρο 4 παρ. 3:

«Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), μπορεί να υποβληθεί σε προεκτυπωμένο έντυπο από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία πρέπει αφενός να αναφέρουν το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο αντίστοιχο έντυπο και αφετέρου να πληρούν τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

α) Οι διαστάσεις του εντύπου να βρίσκονται μεταξύ των ορίων Α3 και 11 x 13 1/2 in [280 χιλ. x 353 χιλ. (σημείωση «λογιστική prosvasis»: αυτές είναι οι διαστάσεις του μηχανογραφικού Ε9)], εφόσον εμπεριέχονται και όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία της δήλωσης.[/b]

β) Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται να είναι ευανάγνωστη - έντονη, τα γράμματα και οι αριθμοί να μην εφάπτονται μεταξύ τους.

γ) Οι καταχωρίσεις να μην εφάπτονται ή να καλύπτονται από τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές του εντύπου.

δ) Κατά την υποβολή του μηχανογραφικού εγγράφου στη ΔΟΥ θα πρέπει:

(1) σε κάθε σελίδα της υποβαλλόμενης κατάστασης στοιχείων ακινήτων σε μηχανογραφικό έντυπο και στο επάνω αριστερό τμήμα της, να αναγράφεται οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του υπόχρεου,

(2) οι δύο σελίδες του υποβαλλόμενου μηχανογραφικού εντύπου να είναι συρραμμένες σταθερά, έτσι ώστε να παρουσιάζεται η ενότητα αυτού, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας».

Αρα σε Α3και χωρις χρωμα

η αποφαση λεει

δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), μπορεί να υποβληθεί σε προεκτυπωμένο έντυπο από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία πρέπει αφενός να αναφέρουν το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο αντίστοιχο έντυπο και αφετέρου να πληρούν τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

α) Οι διαστάσεις του εντύπου να βρίσκονται μεταξύ των ορίων Α3 και 11 x 13 1/2 in [280 χιλ. x 353 χιλ.

δεν αναφερει πουθενα για χρωμα

Ευχαριστώ Απόστολε για την διευκρίνηση, ετοιμάζω ενα πακέτο αύριο για τη Δ.Ο.Υ. με Ε9 και πολλές εξουσιοδοτήσεις γι αυτό και ρωτησα μη βρεθώ προ εκπλήξεως.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...