Jump to content

θελω να κανω εκπροθεσμη διακοπη ατομικης επιχειρησης


Recommended Posts

Guest ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΧΩ ΕΝΑΝ ΠΕΛΑΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1999 ΟΠΟΥ ΚΑΙ Η ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΕΠΑΘΕ ΤΡΟΜΕΡΗ ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΧΑΡΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΕ ΚΙΤΡΙΝΟ.ΕΓΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΘΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Link to comment
Share on other sites

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών

1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19.3.2001

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης του πραγματικού χρόνου διακοπής εργασιών των επιτηδευματιών στις περιπτώσεις που η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται εκπρόθεσμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1γ’ του άρθρου 36 του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», προβλέπεται ότι η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών υποβάλλεται στη ΔΟΥ για μεν τα φυσικά πρόσωπα εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους, για δε τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων εντός τριάντα (30) ημερών από τη λύση τους.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, επιβάλλεται το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997 πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 40.000 δρχ. μέχρι 400.000 δρχ., περιοριζόμενο στο 1/3 κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις που η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών αναφέρεται σε χρονική περίοδο πριν από την 11.9.1997 (ημερομηνία ισχύος της προαναφερόμενης διάταξης), επιβάλλονται τα παλαιά πρόστιμα της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν.1642/1986 (σχετ. η υπ’ αριθ. 1125403/2171/Α0012/ΠΟΛ.1317/1997 διαταγή).

2. Περαιτέρω με την παρ. 7 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 1068526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ.1169/ 9.6.1998 ΑΥΟ, ορίζεται ότι εκπρόθεσμες δηλώσεις μεταβολής ή διακοπής εργασιών πέραν του ενός (1) έτους, υπόκεινται σε έλεγχο για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας πριν τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης.

3. Με βάση τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων διακοπής εργασιών, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να διενεργείται ο προσήκων φορολογικός έλεγχος, προκειμένου να διαπιστώνεται η εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου (απόδοση ΦΠΑ, ΦΜΥ, φορολογία εισοδήματος, τυχόν υπεραξία άρθρου 13 του Ν.2238/1994 κ.λπ.) και παράλληλα ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών.

4. Για τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου διακοπής εργασιών, θα λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, τα εξής στοιχεία:

α) Η μη έκδοση και η μη λήψη στοιχείων του ΚΒΣ κατά το κρινόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και η μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών και η μη ύπαρξη κάθε είδους εγγραφών στα τηρηθέντα βιβλία κατά το ίδιο διάστημα.

Ειδικά για τη μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, θα ζητείται σε κάθε περίπτωση σχετική επιβεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα vies της Διεύθυνσης ΦΠΑ.

β) Η μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.) κατά το παραπάνω διάστημα, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

γ) Η μη άσκηση από το συγκεκριμένο επιτηδευματία επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το ίδιο διάστημα.

Η διαπίστωση αυτή γίνεται, ανάλογα και με τη φύση της δραστηριότητας, με επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) στο χώρο που λειτουργούσε προηγούμενα η επιχείρηση και με παράλληλη υποχρεωτική διερεύνηση και συνεκτίμηση των αντικειμενικών στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με την άσκηση ή μη δραστηριότητας κατά το κρινόμενο χρονικό διάστημα (συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου που λειτουργούσε προηγούμενα η επιχείρηση σε άλλον μισθωτή και δηλώσεις – Εντυπα Ε2 του εκμισθωτή, σε περίπτωση που το ακίνητο ήταν μισθωμένο, δήλωση ή μη εισοδήματος από ιδιόχρηση, σε περίπτωση που αυτό είναι ιδιόκτητο, υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, π.χ. λογαριασμών ΔΕΗ, σε κάθε περίπτωση που το ακίνητο δηλώνεται κενό κ.λπ.).

5. Υστερα από τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θα προβαίνετε στην εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών του επιτηδευματία, χορηγώντας σ’ αυτόν τη σχετική βεβαίωση, με την επιβολή σε βάρος του τού προβλεπόμενου κατά τα ανωτέρω προστίμου.

Τα ανωτέρω ισχύουν, ανεξάρτητα αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών του επιτηδευματία. Ειδικά, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.λπ.), είναι υποχρεωτική η κατάθεση της λύσης του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της βεβαίωσης διακοπής εργασιών, χωρίς η ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης του νομικού προσώπου να είναι δεσμευτική για την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών.

6. Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που δεν πληρούνται αθροιστικά οι τρεις προαναφερόμενες προϋποθέσεις ή δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές (π.χ. λόγω μη προσκόμισης των βιβλίων και στοιχείων από το φορολογούμενο κ.λπ.), δεν θα γίνεται δεκτή η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών, εκτός αν από άλλα στοιχεία που προσκομίζει ο επιτηδευματίας προκύπτει με βεβαιότητα ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών.

Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση που κατά το κρινόμενο χρονικό διάστημα έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ., δεν θα γίνεται δεκτή η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών, δεδομένου ότι με την υποβολή των δηλώσεων, έστω και μηδενικών, υποδηλώνεται ότι δεν έχει υπάρξει διακοπή εργασιών.

7. Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης διακοπής εργασιών, θα συντάσσεται από τον υπάλληλο που ορίζεται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ιδιαίτερη έκθεση, με τις διαπιστώσεις, τις επαληθεύσεις και τα συμπεράσματα του ελέγχου ως προς τον πραγματικό χρόνο διακοπής, η οποία θα επισυνάπτεται στη δήλωση διακοπής εργασιών και θα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό στοιχείο για τη χορήγηση ή μη της σχετικής βεβαίωσης διακοπής εργασιών.

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών

1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1028/21.2.2003

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19.3.2001 εγκυκλίου διαταγής, με θέμα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών και με αφορμή ερωτήματα ως προς τον πραγματικό χρόνο παύσης εργασιών, στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι, στις περιπτώσεις που κατά το κρινόμενο διάστημα έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, το έννομο αποτέλεσμα παράγεται από το πραγματικό γεγονός της παύσης εργασιών της επιχείρησης και όχι από το τυπικό γεγονός της υποβολής μηδενικών δηλώσεων.

Επομένως, μηδενικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, δεν μπορούν καταρχήν να αποτελέσουν αιτία να αποστερηθεί ο φορολογούμενος του δικαιώματός του να υποβάλει τη δήλωση διακοπής των εργασιών του εκπρόθεσμα, με ημερομηνία διακοπής την ημερομηνία πραγματικής παύσης εργασιών του.

2. Ετσι, εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών θα γίνεται δεκτή και στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον από τα πραγματικά περιστατικά ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ διαπιστώνει με βεβαιότητα τον πραγματικό χρόνο της διακοπής εργασιών.

3. Ειδικότερα όμως ως προς την υποβολή μηδενικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, διακρίνονται τα κατωτέρω:

Α. Για τις αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή μεταποίησης οι οποίες έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για χρήσεις μέχρι και τη χρήση 1998, δεν θα γίνεται σε καμία περίπτωση δεκτή η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών μέχρι και της χρήσης 1994, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που υπάγονταν στις διατάξεις περί αντικειμενικών κριτηρίων του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν (καθότι οι εν λόγω διατάξεις είχαν εφαρμογή για τη χρήση αυτή ακόμη και επί αδράνειας) ή μέχρι και της χρήσης γενικά που φορολογήθηκε με βάση τις διατάξεις αυτές, κατά περίπτωση.

Β. Για τις λοιπές εμπορικές επιχειρήσεις (παροχής υπηρεσιών και μικτές), καθώς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για χρήσεις μέχρι και τη χρήση 1998 και υπάγονταν στις διατάξεις περί αντικειμενικών κριτηρίων (άρθρα 33 και 51 του Ν.2238/1994, αντίστοιχα, όπως ίσχυαν για τις χρήσεις αυτές), δεν θα γίνεται σε καμία περίπτωση δεκτή η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών μέχρι και της χρήσης για την οποία υποβλήθηκε μηδενική δήλωση.

4. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ ή και στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί καθόλου δηλώσεις, θα γίνεται δεκτή η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών, εφόσον ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών διαπιστώνεται με βάση τις λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1068/2001. Οι τυχόν υποβληθείσες μηδενικές δηλώσεις, στις περιπτώσεις αυτές, που ανάγονται σε χρόνο μετά τον πραγματικό χρόνο διακοπής εργασιών, δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.

5. Τέλος επισημαίνεται ότι, ειδικά επί επιχειρήσεων που κατέχουν Δ.Χ. ή επαγγελματικό Ι.Χ. αυτοκίνητο, δεν θα γίνεται σε καμία περίπτωση δεκτή εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών που ανάγεται σε χρόνο πριν από το χρόνο μεταβίβασης του αυτοκινήτου ή κατάθεσης των πινακίδων του.

6. Κατά τα λοιπά, συνεχίζουν να ισχύουν οι οδηγίες και διευκρινίσεις που έχουν παρασχεθεί με την ανωτέρω εγκύκλιο ΠΟΛ.1068/2001.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...
5. Τέλος επισημαίνεται ότι, ειδικά επί επιχειρήσεων που κατέχουν Δ.Χ. ή επαγγελματικό Ι.Χ. αυτοκίνητο, δεν θα γίνεται σε καμία περίπτωση δεκτή εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών που ανάγεται σε χρόνο πριν από το χρόνο μεταβίβασης του αυτοκινήτου ή κατάθεσης των πινακίδων του.

6. Κατά τα λοιπά, συνεχίζουν να ισχύουν οι οδηγίες και διευκρινίσεις που έχουν παρασχεθεί με την ανωτέρω εγκύκλιο ΠΟΛ.1068/2001.

δεν εχει αλλάξει κάτι?

Link to comment
Share on other sites

Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών

1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α’).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με τον Ν.2859/2000, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 21.12.2001 πράξης νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.2990/2002(ΦΕΚ 30/Α’).

4. Τις υπ’ αριθ. 1027319/677/0006Β/24.2.1998 (ΦΕΚ194/Β’) και 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β’) ΑΥΟ, όπως ισχύουν.

5. Την υπ’ αριθ. 1068526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ.1169/9.6.1998 (ΦΕΚ 634/Β’) ΑΥΟ, όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Β’) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Τη διαπίστωση ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Καταργείται η υπ’ αριθ. 1068526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ.1169/9.6.1998 (ΦΕΚ 634/Β’) ΑΥΟ όπως είχε τροποποιηθεί και ανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή από τους υπόχρεους δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών.

Άρθρο 1

Δήλωση Έναρξης Εργασιών

1. Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 3 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), υποχρεούται να υποβάλλει στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ δήλωση έναρξης εργασιών σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Κώδικα ΦΠΑ του Κώδικα ΦΠΑ πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη δε θεωρείται συναλλαγή.

Ειδικά τα Νομικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης εργασιών εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του καταστατικού ή την ημερομηνία σύστασης στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται δημοσίευση.

2. Τα ημεδαπά και αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα υποβάλλουν το έντυπο (Μ2) «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» συμπληρώνοντας το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «Έναρξη».

3. Τα ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων, υποβάλλουν το έντυπο (Μ3) «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» συμπληρώνοντας το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «Έναρξη».

Η επωνυμία της επιχείρησης αναγράφεται επί του εντύπου της δήλωσης, όπως ακριβώς αναγράφεται στο καταστατικό.

4. Ο ιδρυτής της υπό ίδρυση επιχείρησης υποβάλλει το έντυπο (Μ5) «Δήλωση υπό Ίδρυση Επιχείρησης». Στη δήλωση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία της υπό ίδρυση επιχείρησης(φυσικού ή μη φυσικού προσώπου) κατά περίπτωση. Ως επωνυμία του Μη Φυσικού προσώπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του ιδρυτή καθώς και η επωνυμία της υπό ίδρυση επιχείρησης.

Για κάθε τροποποίηση των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων που αφορούν την υπό ίδρυση επιχείρηση, υποβάλλεται με το ίδιο έντυπο, δήλωση μεταβολής.

Με την περαίωση των εργασιών της ίδρυσης, υποβάλλεται από τον ιδρυτή δήλωση διακοπής των εργασιών αυτής και ταυτόχρονα δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου κατά περίπτωση.

Άρθρο 2

Συνυποβαλλόμενες Δηλώσεις

1. Τα πρόσωπα που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής συνυποβάλλουν, με τη Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής εργασιών υποχρεωτικά, κατά περίπτωση, τις παρακάτω έντυπες δηλώσεις:

α) «Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης» (Μ6). Στη δήλωση αυτή αναγράφονται όλες οι λοιπές δραστηριότητες, πέραν αυτών που έχουν ήδη αναγραφεί στα έντυπα Μ2 ή Μ3.

Όλες οι δραστηριότητες περιγράφονται αναλυτικά και σύμφωνα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως ισχύουν κάθε φορά. Μία (1) από αυτές δηλώνεται ως κύρια, οι δε λοιπές ως δευτερεύουσες.

β) «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» (Μ7). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τα παραπάνω πρόσωπα προκειμένου να δηλώσουν τις σχέσεις που απορρέουν από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, όπως αυτές αναγράφονται στις οδηγίες του εντύπου.

γ) «Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου» (Μ8). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μόνο από τα Νομικά Πρόσωπα και τις Ενώσεις Προσώπων με την αναγραφή των στοιχείων των μελών τους ή των εταίρων τους, του ποσοστού και του είδους συμμετοχής τους.

δ) «Δήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης» (Μ9). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν ως υποκαταστήματα ή γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα καθώς και από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, εντολείς φορολογικού εκπροσώπου.

ε) «Δήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού» (Μ10). Υποβάλλεται χωριστή δήλωση για κάθε μία εγκατάσταση (υποκατάστημα, αποθήκη κ.λπ.) που βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

στ) «Δήλωση Εγκατάστασης Εξωτερικού» (Μ11). Υποβάλλεται χωριστή δήλωση για κάθε μία εγκατάσταση που βρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας.

ζ) «Δήλωση Πωλήσεων από Απόσταση» (Μ12). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται όταν πραγματοποιούνται πωλήσεις από απόσταση από την Ελλάδα προς άλλο Κράτος - Μέλος και φορολογούνται στο άλλο Κράτος - Μέλος [ παρ. 5, άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000)].

Άρθρο 3

Δικαιολογητικά

Τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, κατά την υποβολή της Δήλωσης Έναρξης/Μεταβολής εργασιών συνυποβάλλουν υποχρεωτικά και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, που μπορεί να είναι τίτλος ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή υπομίσθωσης νομίμως θεωρημένο από τη ΔΟΥ ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου.

Για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού προσδιορισμού της έδρας, όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο.

2. Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα προκειμένου για Φυσικά Πρόσωπα επιτηδευματίες, μέλη Ομορρύθμων ή Ετερορρύθμων Εταιρειών, Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου, εταίρους Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και για μέλη του Δ.Σ. Α.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία.

3. Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από το οικείο Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις.

4. Ειδικά στις περιπτώσεις ενάρξεων αλλοδαπών φυσικών προσώπων υπηκόων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε περίπτωση αλλαγής ή επέκτασης του αντικειμένου δραστηριότητάς τους, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά στη ΔΟΥ η σχετική άδεια διαμονής για εργασία, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους. Η ίδια άδεια προσκομίζεται για τη συμμετοχή τους ως ομορρύθμων μελών σε προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. - Ε.Ε.)και για τον ορισμό τους ως διαχειριστών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ως νομίμων εκπροσώπων ή αντιπροσώπων.

Άρθρο 4

Λοιπά δικαιολογητικά Νομικών Προσώπων

και Ενώσεων Προσώπων

Τα ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων συνυποβάλλουν κατά περίπτωση και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης:

Το καταστατικό και το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο έχει δημοσιευθεί η σύσταση της Εταιρείας.

Στην περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται το αποδεικτικό είσπραξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της Εταιρείας, στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί το σχετικό ΦΕΚ, αμέσως μετά την κυκλοφορία του. Ειδικά για τις Α.Ε. υποβάλλεται και η ανακοίνωση της εγκριτικής απόφασης της οικείας Νομαρχίας.

Προκειμένου για ημεδαπές εταιρείες του Α.Ν.89/1967 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3427/2005, θα υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ εκτός των ανωτέρω και το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο δημοσιεύεται η εγκριτική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί υπαγωγής τους στις διατάξεις του εν λόγω νόμου.(1)

Στην περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της ως άνω εγκριτικής απόφασης καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί το ΦΕΚ αμέσως μετά την κυκλοφορία του.(1)

2. Οι Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα υποβάλλουν το συστατικό τους έγγραφο νομίμως δημοσιευμένο. Οι Κοινοπραξίες και οι Αστικές Εταιρείες υποβάλλουν το οικείο συστατικό τους έγγραφο.

3. Οι Κοινωνίες Αστικού Δικαίου που συστήνονται για συνεκμετάλλευση από συνιδιοκτησία κινητού ή ακινήτου, υποβάλλουν αποδεικτικό συνιδιοκτησίας. Ειδικά για συνεκμετάλλευση αυτοκινήτων, μηχανημάτων έργων και σκαφών υποβάλλεται αντίγραφο της άδειας αυτών. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ;άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί αμέσως μετά την έκδοσή της. Οι Κοινωνίες κληρονόμων υποβάλλουν ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και βεβαίωση περί μη δημοσίευσης διαθήκης. Αν έχει δημοσιευθεί διαθήκη προσκομίζεται αυτή με το αποδεικτικό δημοσίευσής της.

4. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που ιδρύουν υποκατάστημα στην Ελλάδα υποβάλλουν:

- Καταστατικό επίσημα μεταφρασμένο προκειμένου για προσωπικές εταιρείες.

- Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο δημοσιεύεται η άδεια εγκατάστασης υποκαταστήματος της αλλοδαπής επιχείρησης προκειμένου για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. Εάν κατά την υποβολή της δήλωσης δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται η απόφαση της Νομαρχίας, αποδεικτικό είσπραξης τελών του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 από τον αντιπρόσωπο, στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί το ΦΕΚ αμέσως μετά την κυκλοφορία του.

- Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου επίσημα μεταφρασμένο.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας.

5.(2) Α) Οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.89/1967 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3427/2005, υποβάλλουν:

- Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στο οποίο δημοσιεύεται η άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια.

- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 από τον νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί το ΦΕΚ αμέσως μετά την κυκλοφορία του.

- Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών περί εγκατάστασης της εταιρείας από την οποία προκύπτει και ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Β) Οι αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.378/1968 και του Ν.27/1975 υποβάλλουν:

- Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στο οποίο δημοσιεύεται η άδεια εγκατάστασης γραφείου στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια.

- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί το ΦΕΚ αμέσως μετά την κυκλοφορία του.

- Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΕΝ περί εγκατάστασης του γραφείου από την οποία προκύπτει και ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα.

6. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα υποβάλλουν:

- Καταστατικό επίσημα μεταφρασμένο.

- Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους στην Ελλάδα.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας.

7. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα υποβάλλουν:

- Συμβόλαιο αγοράς ακινήτου ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί το συμβόλαιο μόλις συνταχθεί.

- Καταστατικό επίσημα μεταφρασμένο.

- Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους στην Ελλάδα.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας.

8. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν Σύμβαση Έργου στην Ελλάδα υποβάλλουν:

- Σύμβαση έργου.

- Καταστατικό επίσημα μεταφρασμένο.

- Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους στην Ελλάδα.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας.

Άρθρο 5

Δήλωση Μεταβολής εργασιών

1. Τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα καθώς και οι Ενώσεις Προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, για οποιαδήποτε μεταβολή των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων, όπως αλλαγή της επωνυμίας, του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης, του αντικειμένου εργασιών, των μελών ή εταίρων, πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων - γραφείων - αποθηκών κ.λπ., υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ την αντίστοιχη δήλωση μεταβολής εργασιών.

Η δήλωση μεταβολής υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από τον χρόνο που έγιναν οι μεταβολές.

2. Τα Φυσικά Πρόσωπα συμπληρώνουν το έντυπο (Μ2) «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» και τα Νομικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων το έντυπο (Μ3) «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου», συμπληρώνοντας αντίστοιχα το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «Μεταβολή».

3. Με τη δήλωση μεταβολής εργασιών συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, όπου απαιτείται, οι δηλώσεις του άρθρου 2 και τα δικαιολογητικά των άρθρων 3 και 4 της παρούσας.

4. Η θέση της επιχείρησης σε αδράνεια καθώς και η επαναλειτουργία της γνωστοποιούνται στη ΔΟΥ με την υποβολή δήλωσης μεταβολής. Οι εν λόγω δηλώσεις προηγούνται πάντα της θέσης της επιχείρησης σε αδράνεια και σε επαναλειτουργία αντίστοιχα.

5. Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν ολόκληρη διαχειριστική περίοδο αλλά ορισμένο χρονικό διάστημα κάθε έτος (εποχικές επιχειρήσεις), δηλώνουν την εποχική τους δραστηριότητα είτε με δήλωση έναρξης είτε με δήλωση μεταβολής.

Άρθρο 6

Δήλωση Διακοπής Εργασιών

1. Τα Φυσικά Πρόσωπα της παρούσας υποχρεούνται να υποβάλλουν, εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους, το έντυπο Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών».Τα Νομικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων υποβάλλουν την ίδια δήλωση εντός τριάντα (30) ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους.

2. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόμους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ενεργό ανάμιξή τους στην κληρονομούμενη επιχείρηση και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, σε κάθε άλλη περίπτωση.

3. Πριν από τη σχετική καταχώριση της δήλωσης διακοπής εργασιών στο υποσύστημα Μητρώου ακυρώνονται υποχρεωτικά τα θεωρημένα στοιχεία του ΚΒΣ.

4. Με τη δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται υποχρεωτικά και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι δεν υφίστανται αποθέματα της επιχείρησης πάγια ή εμπορεύσιμα.

Άρθρο 7

Αυτοψία

1. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ υποχρεούται με την υποβολή της δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης, να εκδίδει εντολή ελέγχου για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη της δηλούμενης από την επιχείρηση επαγγελματικής εγκατάστασης. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, εκτός εάν αντικειμενικά δυσχερείς συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Συμπληρώνεται υποχρεωτικά το έντυπο «Ειδική Έκθεση Αυτοψίας», υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Στις περιπτώσεις που αρμόδια ΔΟΥ, για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη επαγγελματικής εγκατάστασης είναι άλλη από αυτή στην οποία υποβάλλονται οι δηλώσεις έναρξης ή μεταβολής εργασιών τότε τον έλεγχο αυτό διενεργεί η ΔΟΥ της επαγγελματικής εγκατάστασης.

2. Η βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών δύναται να χορηγείται κατ’ εξαίρεση χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ.

3. Η ειδική έκθεση αυτοψίας ή η απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ για τη μη διενέργεια αυτής επισυνάπτεται στη δήλωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό στοιχείο για τη χορήγηση της αντίστοιχης βεβαίωσης.

Άρθρο 8

Λοιπές ρυθμίσεις

1. Στις περιπτώσεις που απαιτείται ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου εφαρμόζεται η υπ’ αριθ. 1111374/9160/2152/0014/26.8.1993 (ΠΟΛ.1281/1993) ΑΥΟ, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 1133485/1095/0015/16.12.1996 (ΠΟΛ.1327/1996) ΑΥΟ, ενώ στις περιπτώσεις που ορίζεται φορολογικός εκπρόσωπος εφαρμόζεται η υπ’ αριθ. 1048281/2583/529/Α0014/4.6.2002 (ΠΟΛ.1174/2002) ΑΥΟΟ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1006441/7469/1290/0014/23.1.2003 (ΠΟΛ.1009/2003) ΑΥΟΟ.

2. Στις περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2166/1993 εφαρμόζεται η υπ’ αριθ. 1063006/2696/0014/ΠΟΛ.1145/25.5.1995 ΑΥΟ.

3. Αρμόδια ΔΟΥ για την παραλαβή των δηλώσεων είναι η ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της επιχείρησης. Ειδικά για τις Ανώνυμες Εταιρείες των περιοχών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αρμόδια είναι η αντίστοιχη ΔΟΥ Ανωνύμων Εταιρειών.

4. Οι δηλώσεις έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών καθώς και οι συνυποβαλλόμενες δηλώσεις του άρθρου 2 της παρούσας, συμπληρώνονται και υποβάλλονται στη ΔΟΥ εις απλούν από τον υπόχρεο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986. Σε περίπτωση που οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.

5. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών, χορηγείται από την αρμόδια ΔΟΥ η αντίστοιχη βεβαίωση. Οι εν λόγω βεβαιώσεις φυλάσσονται από τον υπόχρεο και επιδεικνύονται σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο.

6. Στις περιπτώσεις που κατά την υποβολή των δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών διαπιστώνεται ότι θίγονται θέματα, η επίλυση των οποίων εξαρτάται από την εκτίμηση πραγματικών περιστατικών, αντιμετωπίζονται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ στα πλαίσια άσκησης των ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων.

7. Ειδικά επί εκπρόθεσμων δηλώσεων διακοπής εργασιών πέραν του ενός (1) έτους, πριν τη χορήγηση της αντίστοιχης βεβαίωσης, διενεργείται ο προσήκων φορολογικός έλεγχος, προκειμένου να διαπιστώνεται ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών παράλληλα με την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η Απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α

Δ.Ο.Υ. ………………………………….

Ημερομηνία…………………………….

Αρ. Πρωτ.:……………………………..

Α/Α εντολής…………………………..

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Στοιχεία Επιχείρησης

Α.Φ.Μ.* ………………………………………………………………………………..

Ονομ/μο ή Επωνυμία ………………………………………………………………..

Αντικείμενο Εργασιών .………………………………………………………………

Δ/νση Επαγγ/κής Εγκατάστασης .………………………………………………….

Στοιχεία Ελεγκτή ……………………………………………………………………

Διενεργώντας έλεγχο για την ύπαρξη ή μη της επαγγελματικής εγκατάστασης της

παραπάνω επιχείρησης σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. ………………………………...........

διαπίστωσα τα εξής:

Η παραπάνω επαγγελματική εγκατάσταση είναι:

Ιδιόκτητη** ……………………………………………………………………………

Μισθωμένη***……………….…………………………………………………….…..

Δωρεάν παραχώρηση****….………………………………………………………

Περιγραφή Ακινήτου*****

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………

Πληρούνται/Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την άσκηση των δραστηριοτήτων

της επιχείρησης ******…………………………………………….

Ο Ελεγκτής

Ο Επόπτης Ελέγχου

Ο Προϊστάμενος

Δ.Ο.Υ./*******

/Ο Υποδιευθυντής

Ελέγχου

* αναγράφεται εφόσον έχει χορηγηθεί

** αναγράφεται ο αριθμός συμβολαίου αγοράς ή δωρεάς ή γονικής παροχής

*** ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου ή του συμφωνητικού και η διάρκεια μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης

**** περιγράφονται οι χώροι

*****αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η εγκατάσταση δεν ανταποκρίνεται στα δηλωθέντα ή σε όσα απαιτούνται για να ασκηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα

****** διαγράφεται κατά περίπτωση

*******υπογράφουν κατά περίπτωση

Κοινοποίηση της γνωμοδότησης 14/2008 του ΝΣΚ, σχετικά με διακοπή δραστηριότητας πτωχού - Τροποποιήσεις και διευκρινίσεις

1007580/169/ΔΜΒ’/ΠΟΛ.1077/15.4.2008

Κοινοποιούμε τη σχετική με το ανωτέρω θέμα υπ’ αριθ. 14/2008 γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι «... ο πτωχεύσας, μετά από την ανάκτηση από αυτόν του δικαιώματός του διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, δύναται πλέον να υποβάλει δήλωση διακοπής εργασιών, εφόσον ο σύνδικος είχε παραλείψει να υποβάλει αυτή».

ΝΣΚ (Τμήμα Β’)

Γνωμοδότηση 14/15.1.2008

Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται αν ο πτωχός, κατόπιν ελέγχου από την αρμόδια ΔΟΥ και υπό τις προϋποθέσεις των υπ’ αριθ. 1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19.3.2001 και 1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1028/21.2.2003 αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, δύναται να υποβάλει: 1) μετά από την αποκατάστασή του, δήλωση εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών με αναδρομή σε χρονικό σημείο: α) μετά από την κήρυξη της πτώχευσης και πριν από την παύση των εργασιών αυτής, β) μετά από την κήρυξη της πτώχευσης και μετά από την παύση των εργασιών αυτής, γ) πριν από την κήρυξη της πτώχευσης και μετά από την ημερομηνία παύσης των πληρωμών και δ) πριν από την κήρυξη της πτώχευσης και πριν από την παύση των πληρωμών, και 2) πριν από την αποκατάστασή του, δήλωση είτε εκπρόθεσμης είτε εμπρόθεσμης διακοπής εργασιών.

Α. Από τις διατάξεις των άρθρων 17, παρ. 1 και 25, παρ. 1 του Ν.3588/2007 (ΦΕΚ 154/Α’) «Πτωχευτικός Κώδικας», όμοιων κατά περιεχόμενο προς τις διατάξεις των άρθρων 2, παρ. 1 και 2 του καταργηθέντος Α.Ν.635/1937 και προς τις καταργηθείσες διατάξεις των άρθρων 534, 541, 634, 637, 665 και 666 του Εμπορικού Νόμου (Εμπ.Ν.), συνάγεται ότι από τη δημοσίευση της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση οι πιστωτές του πτωχού, οι οποίοι έχουν ενοχική αξίωση προς παροχή χρηματική ή αποτιμητή σε χρήμα και δεν ασφαλίζονται με ειδικό προνόμιο, στερούνται των ατομικών διώξεων κατά του πτωχού, ο οποίος διατηρεί μεν όλα τα δικαιώματά του και εξακολουθεί να είναι υποκείμενο του ενεργητικού και παθητικού της πτωχευτικής του περιουσίας, αποστερείται όμως της εξουσίας διοίκησής της (διαχείρισης - διάθεσης) και παύει να νομιμοποιείται ατομικά ως διάδικος ενώπιον των δικαστηρίων για την εν λόγω περιουσία, εκπροσωπούμενος από τον σύνδικο (πρβλ. Α.Π. 4491/2002, 2007/1990, Κ. Ρόκας «Πτωχευτικό Δίκαιο» παρ. 30 Ι σελ. 114 επ. 13η έκδοση, Λ. Κοτσίρης «Πτωχευτικό Δίκαιο» αριθ. 70 σελ. 119 επ. β’ έκδοση, υπό τις προϊσχύσασες διατάξεις των άρθρων 2, παρ. 1 και 2 του Α.Ν.635/1937 και 534, 541, 634, 637, 665 και 666 του Εμπ.Ν.). Ειδικότερα μάλιστα στον τομέα της φορολογίας, ο πτωχεύσας διατηρεί την ιδιότητά του ως φορολογικό υποκείμενο (γνωμοδότηση 806/1989 του ΝΣΚ).

Εξάλλου, κατά μεν τη διάταξη του άρθρου 78, παρ. 1 του ως άνω Πτωχευτικού Κώδικα, όμοια κατά περιεχόμενο προς την καταργηθείσα διάταξη του άρθρου 559 του Εμπ.Ν.: «1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση ή μεταγενέστερα μέχρι τη λήψη τής κατά το άρθρο 84 απόφασης της γενικής συνέλευσης των πιστωτών επί της έκθεσης του συνδίκου, μπορεί, μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, να επιτρέψει προσωρινά την συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκούσε ο οφειλέτης από τον ίδιο ή από τον σύνδικο, εάν αποδεικνύεται ότι έτσι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των πιστωτών και στο αναγκαίο μέτρο για την διατήρηση της άυλης αξίας της επιχείρησης», κατά δε τη διάταξη του άρθρου 84, παρ. 1 του αυτού Πτωχευτικού Κώδικα, όμοια και πάλι κατά περιεχόμενο προς την καταργηθείσα διάταξη του άρθρου 628 του Εμπ.Ν.: «1. Μετά το πέρας των επαληθεύσεων, ο εισηγητής, εντός είκοσι (20) ημερών υποχρεούται να συγκαλέσει την συνέλευση των πιστωτών που αποφασίζει αν πρέπει να συνεχιστεί από τον σύνδικο η άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης του οφειλέτη». Η εν λόγω συνέχιση της εμπορίας του πτωχεύσαντος από τον σύνδικο της πτώχευσης είναι επιτρεπτή και δικαιολογείται εκ του ότι η μη διακοπή της άσκησης της εμπορίας ενίοτε δύναται να αποβαίνει χρήσιμη τόσο για τον πτωχεύσαντα όσο και για τους πτωχευτικούς πιστωτές είτε διότι καθίσταται έτσι ευχερέστερος ο πτωχευτικός συμβιβασμός, δεδομένου ότι δεν πρόκειται, μέχρι την ενδεχόμενη επίτευξή του, να διαρρεύσει η πελατεία του πτωχού, αποκαθιστάμενος δε αυτός θα συνεχίσει την εμπορία του, είτε διότι σε περίπτωση ματαίωσης, εν τέλει, του συμβιβασμού θα καταστεί δυνατή η υπό ευνοϊκότερους όρους εκκαθάριση της πτωχευτικής περιουσίας (Λ. Κοτσίρης «Πτωχευτικό Δίκαιο» σελ. 458, Α. Ροδόπουλος, «Πτωχευτικόν Δίκαιον» σελ. 493, υπό τα άρθρα 557-568 του Εμπ.Ν., ιδίως γνωμοδοτήσεις 542/2006 και 748/1985 του ΝΣΚ). Σύμφωνη μάλιστα και απολύτως συμβατή προς τη δυνατότητα του σύνδικου της πτώχευσης να συνεχίσει την εμπορία του πτωχεύσαντος, είναι και η διάταξη του άρθρου 36, παρ. 7, περ. γ’ του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’) «Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», κατά την οποία: «7. Τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο αυτό» (βλ. άρθρο 36, παρ. 1, περ. γ’, περί υποχρέωσης, μεταξύ άλλων, υποβολής δήλωσης οριστικής παύσης των εργασιών) «έχουν κατά περίπτωση και τα εξής πρόσωπα: α)... β)... γ) ο προσωρινός ή οριστικός σύνδικος, σε περίπτωση πτώχευσης του υποκείμενου στο φόρο», νοουμένου ότι ο σύνδικος, κατά την εν λόγω διάταξη, συνεχίζει την εμπορία του πτωχεύσαντος.

Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του ως άνω Ν.3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας», ο πτωχεύσας ανακτά την ικανότητα διάθεσης και διαχείρισης της περιουσίας του στην περίπτωση της περαίωσης της πτώχευσης με επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης (άρθρο 125, παρ. 2), της παύσης των εργασιών της πτώχευσης είτε λόγω έλλειψης ενεργητικού (άρθρο 166, παρ. 2) είτε λόγω παρέλευσης δέκα (10) ετών από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών, και εν πάση περιπτώσει μετά από παρέλευση δεκαπέντε (15) ετών από την κήρυξη της πτώχευσης. Επίσης, ο πτωχεύσας ανακτά την ικανότητα διάθεσης και διαχείρισης της περιουσίας του στην περίπτωση της αποκατάστασης με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή, εν περιπτώσει θανάτου του, των κληρονόμων του: α) μετά από πάροδο δεκαετίας από την κήρυξη της πτώχευσης ή β) αν εξόφλησε όλους τους πτωχευτικούς πιστωτές κατά το κεφάλαιο και τους τόκους μέχρι την κήρυξη της πτώχευσης (άρθρα 168 παρ.1, 167, 170 παρ. 1 και 2).

Β. Εξάλλου, κατά το άρθρο 36, παρ. 1, 2 και 7 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’) «Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»: «1. Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις παρακάτω δηλώσεις: α) δήλωση έναρξης των εργασιών του, η οποία υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών... β) δήλωση μεταβολών - μετάταξης, με την οποία δηλώνει οποιαδήποτε μεταβολή, όπως αλλαγή της επωνυμίας, του τόπου της επαγγελματικής τους εγκατάστασης, του αντικειμένου εργασιών... γ) δήλωση οριστικής παύσης εργασιών. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για μεν τα φυσικά πρόσωπα εντός δέκα (10) ημερών, από την οριστική παύση των εργασιών τους, για δε τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων εντός τριάντα (30) ημερών από τη λύση τους... 2. Σε κάθε υποκείμενο στο φόρο χορηγείται μοναδικός αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). ως εξής: α) Στα φυσικά πρόσωπα με τη δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. εκτός αν έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ. με δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Ο αριθμός αυτός δεν καταργείται με την οριστική παύση των εργασιών. β) Στα νομικά πρόσωπα... γ) στις υπό ίδρυση επιχειρήσεις... Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού. 7. Τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο αυτό έχουν κατά περίπτωση και τα εξής πρόσωπα: α)... β)... γ) Ο προσωρινός ή οριστικός σύνδικος, σε περίπτωση πτώχευσης του υποκείμενου στο φόρο».

Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι, στην περίπτωση συνέχισης της εμπορίας του πτωχεύσαντος από τον σύνδικο της πτώχευσης και παύσης των σχετικών εργασιών σε χρονικό σημείο πριν από την περαίωση της πτώχευσης, ο σύνδικος υποχρεούται να υποβάλει την ως άνω προβλεπόμενη δήλωση οριστικής παύσης εργασιών, όπως επίσης ότι, κατά την περίπτωση περαίωσης της πτώχευσης και παράλειψης του σύνδικου να υποβάλει την ως άνω δήλωση, ο ανακτήσας την ικανότητα διοίκησης της περιουσίας του πτωχός, ο οποίος δεν έπαψε να διατηρεί την ιδιότητά του ως φορολογικό υποκείμενο, δύναται πλέον αυτός να υποβάλει τη δήλωση αυτή, η οποία και, από τυπικής απόψεως, είναι καθ’ όλα παραδεκτή, δεδομένου ότι τη δήλωση αυτή, καθ’ ό διάστημα είχε απολέσει την ικανότητα διοίκησης της περιουσίας του, υπέβαλε ο σύνδικος, εκ μόνου του λόγου αυτού και κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου.

Περαιτέρω, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 31 του Ν.2515/1997 και 36 του Ν.2859/2000, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (ΦΕΚ 1062/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών». Κατά το άρθρο 6 της απόφασης αυτής: «Τα φυσικά πρόσωπα της παρούσας υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους, το Έντυπο Μ4 “Δήλωση Διακοπής Εργασιών”. Τα νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων υποβάλλουν την ίδια δήλωση εντός τριάντα (30) ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους». Περαιτέρω, κατά τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 8 της αυτής απόφασης. «5. Μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών, χορηγείται από την αρμόδια ΔΟΥ η αντίστοιχη βεβαίωση. Οι εν λόγω βεβαιώσεις φυλάσσονται από τον υπόχρεο και επιδεικνύονται σε οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο. 6. Στις περιπτώσεις που κατά την υποβολή των δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών διαπιστώνεται ότι θίγονται θέματα, η επίλυση των οποίων εξαρτάται από την εκτίμηση πραγματικών περιστατικών, αντιμετωπίζονται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ στο πλαίσιο άσκησης των ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων. 7. Ειδικά επί εκπρόθεσμων δηλώσεων διακοπής εργασιών πέραν του ενός (1) έτους, πριν από τη χορήγηση της αντίστοιχης βεβαίωσης, διενεργείται ο προσήκων φορολογικός έλεγχος, προκειμένου να διαπιστώνεται ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών, παράλληλα με την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου». Όμοιες ρυθμίσεις περιέχονται και στην υπ’ αριθ. 1068526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ.1169/9.6.1998 (ΦΕΚ 634/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 29 του Ν.1642/1986 και 31 του Ν.2515/1997.

Από τις ως άνω πάγιες διατάξεις, ιδίως της τελευταίας αναφερόμενης παρ. 7 της ως άνω απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, προκύπτει ότι ο ακριβής χρόνος διακοπής των εργασιών του επιτηδευματία, δεδομένου ότι είναι πραγματικό γεγονός, αποτελεί αντικείμενο απόδειξης και οι σχετικοί ισχυρισμοί του επιτηδευματία αντιμετωπίζονται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ στο πλαίσιο άσκησης των ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων. Ανάλογα με την κρίση του, ο προϊστάμενος χορηγεί βεβαίωση για τον ακριβή χρόνο διακοπής των εργασιών του επιτηδευματία, την οποία αυτός φυλάσσει και επιδεικνύει σε κάθε φορολογικό έλεγχο. Ειδικά δε επί εκπρόθεσμων δηλώσεων διακοπής εργασιών πέραν του ενός (1) έτους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση, η προηγούμενη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών και την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του επιτηδευματία (γνωμοδότηση 335/2006 του ΝΣΚ).

Γ. Εν προκειμένω, η απάντηση στο τεθέν από την υπηρεσία ερώτημα συναρτάται με το χρονικό σημείο ανάκτησης από τον πτωχό της ικανότητάς του διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, παύοντος του λειτουργήματος του σύνδικου, δεδομένου ότι ο έχων την ικανότητα διοίκησης της περιουσίας του δύναται να υποβάλει είτε εμπρόθεσμη είτε εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών, κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα, η οποία προδήλως εμπίπτει στην έννοια της διαχείρισης της περιουσίας, ασχέτως του χρονικού σημείου αναδρομής της εν λόγω δήλωσης, αφού ο έχων την ικανότητα διοίκησης της περιουσίας δύναται να προβαίνει σχετικά με αυτή (περιουσία) σε επιτρεπόμενες πράξεις που αναφέρονται στο παρόν, το παρελθόν ή το μέλλον. Υπό την εκδοχή αυτή λοιπόν, η ως άνω δήλωση δύναται να ανατρέξει στο παρελθόν, σε χρονικό σημείο προγενέστερο (π.χ. ο φορολογούμενος διέκοψε τις εργασίες του πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, πλην όμως ούτε αυτός, εν συνεχεία πτωχεύσας, ούτε ο σύνδικος υπέβαλαν τη σχετική δήλωση διακοπής εργασιών) ή μεταγενέστερο (π.χ. ο σύνδικος της πτώχευσης συνεχίζει την εμπορία του πτωχεύσαντος, πλην όμως εν περιπτώσει διακοπής των εργασιών αυτός παραλείπει να υποβάλει τη σχετική δήλωση διακοπής, περαιωθείσας δε της πτώχευσης ο ανακτήσας την ικανότητα διοίκησης της περιουσίας του πτωχός υποβάλλει αυτός τη δήλωση διακοπής) της κήρυξης της πτώχευσης, όπως και των άλλων αναφερόμενων στο ερώτημα γεγονότων της πτωχευτικής διαδικασίας, αφού η δυνατότητα υποβολής εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης δήλωσης διακοπής εργασιών κατατείνει σε σκοπούς φορολογικούς, μη αντιτιθέμενους γενικά προς την πτωχευτική διαδικασία, ήτοι στη διασφάλιση του ευχερούς φορολογικού ελέγχου και τη συναφή δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του φορολογούμενου από την αρμόδια φορολογική Αρχή (γνωμοδότηση 449/2006 του ΝΣΚ), εν πάση δε περιπτώσει το χρονικό σημείο παύσης των εργασιών αποτελεί πραγματικό γεγονός και η αλήθεια του περιεχομένου της δήλωσης αυτής ελέγχεται από τη φορολογική Αρχή. Ειδικότερα, ο έλεγχος από την αρμόδια ΔΟΥ της ειλικρίνειας της ως άνω δήλωσης δεν δύναται να επιφέρει μείωση των απαιτήσεων του Δημοσίου (μη νοουμένης πάντως επαύξησης των απαιτήσεων), αφού η ειλικρίνεια της δήλωσης ελέγχεται βάσει των βεβαιωμένων υπέρ του Δημοσίου απαιτήσεων, οι οποίες και αποτελούν τη βάση για τον έλεγχο αυτής, εν πάση δε περιπτώσει και στην περίπτωση μείωσης των απαιτήσεων του Δημοσίου, η εν λόγω περικοπή δεν δύναται να θεωρηθεί ότι αντίκειται σε διατάξεις της πτωχευτικής νομοθεσίας, ιδίως δε ότι επηρεάζει τις απαιτήσεις των λοιπών πτωχευτικών πιστωτών. Επομένως, και εκ του λόγου αυτού, αλυσιτελώς επιχειρείται από την ερωτώσα υπηρεσία η σύνδεση με το ερώτημα των αναφερόμενων σε αυτό γεγονότων της πτωχευτικής διαδικασίας (κήρυξη της πτώχευσης, παύση των εργασιών), αφού κυρίαρχο ζήτημα αποτελεί η ανάληψη από τον πτωχό της ικανότητας διοίκησης της περιουσίας του.

Υπό τα ως άνω εκτιθέμενα λοιπόν, ο πτωχός δύναται, κατά τα προαναφερόμενα, να υποβάλει δήλωση διακοπής των εργασιών, στην περίπτωση ανάκτησης του δικαιώματός του διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας.

Δ. Μετά από αυτά, το ΝΣΚ (Τμήμα Β’) ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι στο τεθέν ερώτημα προσήκει η ως άνω απάντηση, ήτοι ότι ο πτωχεύσας, μετά από την ανάκτηση από αυτόν του δικαιώματός του διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, δύναται πλέον να υποβάλει δήλωση διακοπής εργασιών, εφόσον ο σύνδικος είχε παραλείψει να υποβάλει αυτή.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest episkeptis

Καλημέρα, θέλω να κάνω και εγώ εκπρόθεσμη διακοπή ατομικης επιχειρησης από το 1998 καθώς ο πελάτης μου θεωρούσε οτι ο τοτε λογιστής ειχε κανει πτωχευση.

Δεν υπάρχουν καθόλου στελέχη ή οτιδήποτε, και μέχρι φέτος δεν έκανε φορολογική δήλωση γιατι θεωρούσε οτι δεν έπρεπε λόγω πτώχευσης. Τελικά φέτος που έκανε είδε οτι υφίσταται κανονικά η επιχειρηση στο μητρωο της εφορίας.

Δεν ξέρω τι χαρτιά να προσκομίσω για να κάνω την διακοπή, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα ούτε ο αριθμος μητρώου του ΤΕΒΕ για να δω τις οφειλουμενες εισφορες. Αρκει αραγε μονο το προστιμο που θα βαλει η εφορια ή θα χρειαστουν χαρτια που κανεις δεν ξέρει που ειναι.

Να σημειωσω οτι ο τοτε λογιστής απεδειχθει κομπιναδορος και εχει εξαφανιστει απο το γραφειο και τον τοπο διανομης απο το 1997.

Link to comment
Share on other sites

Να σημειωσω οτι ο τοτε λογιστής απεδειχθει κομπιναδορος και εχει εξαφανιστει απο το γραφειο και τον τοπο διανομης απο το 1997.

Αυτή η σημείωση τι παραπάνω προσέθεσε σε όσα αναφέρεις ; Καλά ο λογιστής ήταν απατεώνας όπως λες ο πελάτης σου τι έκανε ; Τα βιβλία και τα στοιχειά τα πήρε μαζί του ο λογιστής; Πως εξαφανίστηκαν όλα ; Μήπως είναι η εύκολη λύση να τα ρίξουμε στον απατεώνα τον λογιστή ; Ακόμα και έτσι να ήταν η αμέλεια του πελάτη σου είναι αδικαιολόγητη.

Και μην μπερδεύεσαι άλλο το εάν έχει υποβάλει η όχι δηλώσεις και άλλο πράγμα η απώλεια Βιβλίων & στοιχείων.

Link to comment
Share on other sites

Guest episkeptis

Kostantinos-A'

Μπορεί και να έχεις δίκιο και συγνωμη αν έθιξα καποιον.

Απλά εγώ καλούμαι να κάνω εκπροθεσμη διακοπή σε μία ατομική επιχειρηση με έναρξη το 1997 και λειτουργία ουσιαστικά ενα χρόνο. Η μοναδική φορολογική δήλωση που έχει γίνει ειναι του τοτε οικονομικού έτους.

Εκ τότε τίποτα. Και δεν έχει και τίποτα.

Μπορείτε να με βοηθήσετε τι πρεπει να ψαξω και που για να προσκομίσω στην εφορία για την εκπροθεσμη διακοπή, αν γίνει τελικά δεκτή, και για τι προστιμα προς τον πελάτη μου μιλάμε;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Link to comment
Share on other sites

ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΒΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΤΙ ΕΙΧΕ ΘΕΩΡΗΣΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ(ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΗΣΗΣ) -ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 200 ΕΥΡΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΒΛΙΟ Η ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΦΟΥ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Τ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΑΛΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΝ 31/12 ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΕ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΚΛΑΨΕΙΣ ΚΑΜΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙΣ.

ΠΑΝΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα, θέλω να κάνω και εγώ εκπρόθεσμη διακοπή ατομικης επιχειρησης από το 1998 καθώς ο πελάτης μου θεωρούσε οτι ο τοτε λογιστής ειχε κανει πτωχευση.

Δεν υπάρχουν καθόλου στελέχη ή οτιδήποτε, και μέχρι φέτος δεν έκανε φορολογική δήλωση γιατι θεωρούσε οτι δεν έπρεπε λόγω πτώχευσης. Τελικά φέτος που έκανε είδε οτι υφίσταται κανονικά η επιχειρηση στο μητρωο της εφορίας.

Δεν ξέρω τι χαρτιά να προσκομίσω για να κάνω την διακοπή, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα ούτε ο αριθμος μητρώου του ΤΕΒΕ για να δω τις οφειλουμενες εισφορες. Αρκει αραγε μονο το προστιμο που θα βαλει η εφορια ή θα χρειαστουν χαρτια που κανεις δεν ξέρει που ειναι.

Να σημειωσω οτι ο τοτε λογιστής απεδειχθει κομπιναδορος και εχει εξαφανιστει απο το γραφειο και τον τοπο διανομης απο το 1997.

Συνάδελφοι,κάποιος έμπειρος περί το πτωχευτικό δίκαιο,να ενημερώσει και εμάς τους υπόλοιπους,

μήπως και φάμε καμμιά δουλειά από τους δικηγόρους,μέρες που είναι.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...