Jump to content

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ TEAYEK ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ


Recommended Posts

 • Replies 72
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

IKA.pdf

Μια χαρά το κάνετε (101). Την ειδική περίπτωση 10 την ήθελε αν άφηνες τον παλιό ΚΑΔ που έδινε 103. Δείτε και την εγκύκλιο του ΙΚΑ: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18253 Απλώς πρέπει να κ

Καλησπέρα οδηγός φορτηγού σε βενζινάδικο και οδηγός φορτηγού σε επιχείρηση μεταφοράς ξυλείας . Έχουν το πρώην τεαυεκ?. Ευχαριστώ  0

ΠΟΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΕΑΥΕΚ 10%¨

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων

Τηλέφωνο: (210) 9578514 - (210) 9578640 Διεύθυνση: Δοϊράνης και Ευαγγελιστρίας 5 - Καλλιθέα Τ.Κ.: 176 71

Link to post
Share on other sites
ΟΙ ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ έχουν πρωτοασφαλισθεί από 1/1/1993 με μετά ανεξάρτητα αν ήταν στο ΤΕΑΥΕΚ ή όχι

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΠΧ. Ο ΤΟΠΟΣ

ΓΙΑΥΤΟ ΛΕΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΡΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ.

Link to post
Share on other sites

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ)

α) Πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του ΤΕΑΥΕΚ

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του Καταστατικού, στο Ταμείο ασφαλίζονται

υποχρεωτικά:

"α) Πάντες οι υπάλληλοι χονδρικής και λιανικής πωλήσεως και οι υπηρέται των

πάσης φύσεως και μορφής Εμπορικών Καταστημάτων, Πρατηρίων και Αποθηκών, των

περιφερειών της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και των πόλεων Θεσσαλονίκης,

Πατρών, Βόλου και Καλαμάτας, πλην των Καταστημάτων Φαρμακευτικών ειδών και

ειδών διατροφής, οι παρέχοντες εξηρτημένην εργασίαν έναντι οιασδήποτε αμοιβής

και συγκεντρούντες τας προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν.1234/1918 των κάτωθι

ενδεικτικώς παρατιθεμένων κατηγοριών:

Ειδών ανδρικών, γυναικείων και παιδικών εν γένει υφασμάτων παντός είδους,

ετοίμων ενδυμάτων, πύλων ανδρικών, γυναικείων και παιδικών, γουναρικών,

κλωστικών παντός είδους, παιγνιδίων και ψιλικών εν γένει. Ειδών πολυτελείας,

αδαμαντοπωλείων, χρυσοχοείων και ωρολογοπωλείων, μουσικών ειδών, γραμμοφώνων

και Ραδιοφώνων. Ειδών οικιακής χρήσεως, κλινοστρωμνών και ταπήτων, υαλικών,

κρυστάλλων, υαλοπινάκων, ηλεκτρικών ειδών, λαμπτήρων και λοιπών συναφών. Ειδών

οπτικών και φωτογραφικών μηχανών, ειδών υγιεινής, ταξιδίου και επίπλων πάσης

φύσεως. Υποδημάτων πάσης κατηγορίας και ειδών υποδηματοποιίας, δερμάτων και

δερματίνων ειδών. Μηχανημάτων και ειδών βιομηχανίας πάσης φύσεως, γεωργικών,

ιατρικών, ορθοπεδικών και επιστημονικών εργαλείων εν γένει. Ραπτομηχανών,

αθροιστικών μηχανών, πολυγράφων, γραφομηχανών και ανταλλακτικών τούτων. Ειδών

μυροπωλείου και αιθερίων ελαίων, ειδών ανθοπωλείων και καταστημάτων πωλήσεως

φυτών και σπόρων, χρωματοπωλείων και χημικών προϊόντων, ειδών κυνηγίου, αλιείας

και ναυτιλίας. Σιδηρικών πάσης φύσεως, βιομηχανοποιημένων και μη, ειδών

κηροπλαστικής κ.λπ.

β) Οι υπάλληλοι των Γραφείων και Εμπορικών Καταστημάτων, Πρατηρίων και

Αποθηκών της προηγουμένης παραγράφου, οι αποδεδειγμένως εξυπηρετούντες την

οργάνωσιν και λειτουργίαν των επιχειρήσεων τούτων.

γ) Οι υπάλληλοι των Εμποροϋπαλληλικών Οργανώσεων των αυτών ως άνω

περιφερειών, εφ' όσον καταβάλλωσι και την εργοδοτικήν εισφοράν (το άρθρον 3

ετροποποιήθη δια Δ.Υ.Ε.23400/1952)".

"2. Πάσα αμφισβήτησις αφορώσα την υπαγωγήν ή μη εις την ασφάλισιν του Ταμείου

προσώπου τινός εκ των εις τα ανωτέρω εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις

απασχολουμένων λύεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, μετά

γνώμην του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, αιτήσει του ενδιαφερομένου

υποβαλλομένη προκειμένου μεν περί εργοδότου εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξ

μηνών από της κοινοποιήσεως εκάστης καταλογιστικής πράξεως επιβολής εισφορών ή

προσθέτων τελών ή ετέρας ειδοποιήσεως, προκειμένου δε περί μισθωτού κατά το

διάστημα της απασχολήσεώς του ή εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από

της αποχωρήσεως ή απολύσεως εκ της εργασίας.

3. Από της 1.7.1963 εις την ασφάλισιν του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικώς

άπαντα τα πρόσωπα τα περιλαμβάνοντα εις τας διατάξεις των εδαφίων α', β', γ'

της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ανεξαρτήτως ηλικίας τούτων. Ο χρόνος υπηρεσίας,

προσώπων αγόντων ηλικίαν μικροτέραν του 18ου έτους, από 1.4.1953 μέχρι

31.7.1963, θεωρείται ως χρόνος διανυθείς εν πραγματική ασφαλίσει, εφ' όσον τα

πρόσωπα ταύτα, δια δηλώσεών των εις το Ταμείον, υποβαλλομένων εντός

ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσης,

γνωρίσουν τον χρόνον υπηρεσίας αυτών, τας επιχειρήσεις εις ας ειργάσθησαν και

υποβάλλουν τας υπό των κειμένων διατάξεων βαρυνούσας αυτάς ασφαλιστικάς

εισφοράς".

Επιπροσθέτως τονίζεται ότι, με την υπ' αριθ. 113/943/1995 (ΦΕΚ 667/Β'/

/31.7.1995) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

στο άρθρο 3 του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων

Εμπορικών Καταστημάτων (3510/Σ97/31.3.1943 Απόφαση Υπουργού Εργασίας, ΦΕΚ

67/Β'), όπως ισχύει, προστέθηκε παρ. 4 ως εξής:

"4. α) Ασφαλισμένοι του Ταμείου, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον

3.000 ημέρες ασφαλίσεως στην ασφάλιση αυτού και το 55ο έτος της ηλικίας τους,

παραμένουν στην ασφάλιση του Ταμείου, εάν μεταφερθεί η επιχείρηση στην οποία

απασχολούνται εκτός περιοχών ασφαλιστικής αρμοδιότητάς του, όπως οι περιοχές

αυτές έχουν ορισθεί με σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

β) Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της αποφάσεως αυτής διακόπτεται η

ασφάλιση στον Κλάδο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ προσώπων με τις προϋποθέσεις της προηγουμένης

περιπτώσεως της ιδίας παραγράφου, εφ' όσον έχει χωρήσει και τα πρόσωπα αυτά

επανυπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου.

γ) Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες έχουν

καταβληθεί στον Κλάδο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ για την ασφάλιση προσώπων της κατηγορίας αυτής

από τη διακοπή της ασφαλίσεώς τους στο Ταμείο, εξ αιτίας μεταφοράς της

επιχειρήσεως στην οποία έχουν απασχοληθεί, μέχρι την επανυπαγωγή τους στην

ασφάλιση αυτού με βάση τη διάταξη της περ. β' της παραγράφου αυτής,

μεταφέρονται στο Ταμείο και οι ημέρες ασφαλίσεως που αναλογούν στις

μεταφερόμενες ασφαλιστικές εισφορές γίνονται ημέρες ασφαλίσεως στο ΤΕΑΥΕΚ.

Το ποσό της διαφοράς ασφαλίστρου υπέρ του Ταμείου 2% καταβάλλεται από τον

ασφαλισμένο σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις και υπολογίζεται επί των αποδοχών

των χρονικών περιόδων απασχολήσεως στις οποίες αντιστοιχούν, χωρίς επιβάρυνση

προσθέτου τέλους.

δ) Ημέρες ασφαλίσεως, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στην ασφάλιση του

Ταμείου από πρόσωπα καλυπτόμενα από τις διατάξεις της αποφάσεως αυτής μετά τη

μεταφορά της επιχειρήσεως στην οποία απασχολούνται και πριν από την έναρξη

ισχύος των διατάξεων αυτών, παραμένουν ισχυρές".

Η ισχύς των διατάξεων της απόφασης αυτής άρχισε από 1.2.1996.

β) Ποσοστά ασφαλίστρων ΤΕΑΥΕΚ

1. Παλαιοί ασφαλισμένοι

Η μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη για τους μέχρι 31.12.1992

ασφαλισμένους καθορίζεται ως εξής:

α) Εισφορά ασφαλισμένου ποσοστό 4%

β) Εισφορά εργοδότη ποσοστό 4%

€€€€€€€€€€

Σύνολο εισφορών ποσοστό 8%

2. Νέοι ασφαλισμένοι

Η μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη για τους από 1.1.1993 και εφεξής

ασφαλιζόμενους καθορίζεται ως εξής:

α) Εισφορά ασφαλισμένων ποσοστό 7%

β) Εισφορά εργοδότη ποσοστό 3%

€€€€€€€€€€€

Σύνολο Εισφορών ποσοστό 10%

Επίσης, τονίζεται ότι των υπαγομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα νέων

ασφαλιζομένων οι μηνιαίες εισφορές καθορίζονται ως εξής:

α) Εισφορά ασφαλισμένου ποσοστό 8,25%

β) Εισφορά εργοδότη ποσοστό 3,75%

€€€€€€€€€€€€€€

Σύνολο Εισφορών ποσοστό 12%

γ) Απασχολούμενοι σε εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες μεταφέρονται εκτός των

ασφαλιστικών περιοχών του ΤΕΑΥΕΚ

Κατωτέρω παρατίθεται η υπ' αριθ. Τ.01/652/2/18.1.1996 απόφαση του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αναφέρεται στην Επικουρική Ασφάλιση σε

ΤΕΑΥΕΚ ή ΙΚΑ-ΤΕΑΜ των απασχολουμένων σε εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες

μεταφέρονται εκτός των ασφαλιστικών περιοχών του ΤΕΑΥΕΚ.

"1. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 113/943/1995 υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε

στο ΦΕΚ 667/Β'/31.7.1995, η οποία αφορά προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 3 του

Καταστατικού του ΤΕΑΥΕΚ (Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών

Καταστημάτων) και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σ' αυτήν ορίζεται ότι:

Ασφαλισμένοι του ΤΕΑΥΕΚ που απασχολούνται σε εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες

μεταφέρονται εκτός της ασφαλιστικής περιοχής του Ταμείου αυτού, όπως αυτές

έχουν οριστεί με σχετικές υπουργικές αποφάσεις, διατηρούν την ασφάλισή τους στο

ΤΕΑΥΕΚ, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Μεταφορά της εμπορικής επιχείρησης εκτός της ασφαλιστικής περιοχής του

ΤΕΑΥΕΚ.

β) 3.000 ημέρες στην ασφάλιση του ΤΕΑΥΕΚ.

γ) Συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας των ασφαλισμένων.

2. Διαδικαστικά ζητήματα

Α. Πεδίο Εφαρμογής

Η διάταξη εφαρμόζεται σε εμπορικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν σε περιοχή

που είχε επεκταθεί η ασφάλιση του ΤΕΑΥΕΚ και εγκαταστάθηκαν ή πρόκειται να

εγκατασταθούν σε περιοχές που δεν έχει επεκταθεί η ασφάλιση του ΤΕΑΥΕΚ.

Β. Ενέργειες των υπηρεσιών του ΤΕΑΥΕΚ

Μετά την 1.8.1995, ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της υπουργικής

απόφασης, αν αντιμετωπισθούν περιπτώσεις ασφαλισμένων του ΤΕΑΥΕΚ που

συγκεντρώνουν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και ασφαλίστηκαν, εξαιτίας της

μεταφοράς της επιχείρησης στην οποία έχουν απασχοληθεί στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, θα πρέπει

να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

α) Σε οποιοδήποτε στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας, αν προκύψουν περιπτώσεις

ασφάλισης προσώπων της κατηγορίας που προαναφέραμε, θα ζητούνται και θα

εξετάζονται από την Υπηρεσία μας τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούται

να προσκομίσει ο εργοδότης για τη διευκόλυνση του ελέγχου του ΙΚΑ:

1. Βεβαίωση ή ενημερωτικό σημείωμα από το ΤΕΑΥΕΚ ότι πληρούν οι ασφαλισμένοι

όλες τις προϋποθέσεις των ημερών ασφάλισης που θέτει η Υπουργική Απόφαση για

εξαίρεσή τους από το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.

2. Βεβαίωση αρμόδιας Φορολογικής Αρχής ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει

ότι η επιχείρηση έχει μεταφέρει την έδρα της.

β) Κατά τον έλεγχο εάν διαπιστωθεί ότι κακώς εχώρησε ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ

αντί του ΤΕΑΥΕΚ, οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες

έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, μεταφέρονται στο ΤΕΑΥΕΚ, άτοκα, σύμφωνα με την

παρ. γ' της υπουργικής απόφασης και κατά την ίδια διαδικασία της παρ. 6 της υπ'

αριθ. 42/92 Εγκυκλίου (σελ. 6 και 7).

Ακυρωτική διαδικασία και διαδικασία μεταφοράς εισφορών

Οι ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ που αναλογούν στις μεταφερόμενες ασφαλιστικές

εισφορές ακυρώνονται με απόφαση Διευθυντή, όπως προαναφέρθηκε, για τα

καλυπτόμενα από τις διατάξεις πρόσωπα και γίνονται ημέρες ασφάλισης στο ΤΕΑΥΕΚ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα πρόσωπα που δεν πληρούν αθροιστικά και τις τρεις

προϋποθέσεις της παραπάνω υπουργικής απόφασης, παραμένουν στην ασφάλιση του

ΙΚΑ-ΤΕΑΜ".

---------

Επέκταση της ασφάλισης του ΤΕΑΥΕΚ στα όρια των Δήμων, όπως ορίζονται στο Ν.2539/1997

Γενικό Εγγραφο ΙΚΑ: Τ01/652/33/12.9.2002

Σας κοινοποιούμε το υπ' αριθ. 113/85/27.3.2002 έγγραφο της Γενικής

Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: Τοπικά όρια της ασφαλιστικής

αρμοδιότητας του ΤΕΑΥΕΚ, σε σχέση με τις ρυθμίσεις του Ν.2539/1997

"Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης" και σας γνωρίζουμε τα

εξής:

Από το περιεχόμενο του ανωτέρω εγγράφου, κατόπιν και της υπ' αριθ.

31/28.1.2002 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, προκύπτει ότι μετά τον καθορισμό νέων

διοικητικών ορίων των Δήμων σύμφωνα με το Ν.2539/1997 και την ισχύ αυτών από

1.1.1999, οι εμπορικές επιχειρήσεις και το προσωπικό αυτών που υπάγονται στην

ασφάλιση του ΤΕΑΥΕΚ και έχουν ως έδρα τα όρια των νέων Δήμων των περιοχών που

αναφέρονται στο κοινοποιούμενο έγγραφο, υποχρεούνται να ασφαλίζονται σ' αυτό

και εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, εφόσον λόγω της διεύρυνσης των

διοικητικών ορίων διαμορφώνονται αυτοδίκαια και τα όρια της ασφαλιστικής

αρμοδιότητας του ταμείου, ως αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα υποχρεωτικής

ασφάλισης υπαλλήλων και υπηρετών της ανωτέρω κατηγορίας.

Κατόπιν τούτου, η κοινοποίηση του παρόντος κρίνεται απαραίτητη, αφενός για τη

διευκόλυνση του ελεγκτικού σας έργου, αφετέρου για την αποφυγή στο εξής κακής

υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ αντί του ΤΕΑΥΕΚ.

Σε όσες περιπτώσεις έχει χωρήσει ασφάλιση προσωπικού στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ μετά την

1.1.1999, αυτή χαρακτηρίζεται ως μη κανονική και θα αντιμετωπισθεί σύμφωνα με

τις ειδικές διατάξεις της υπ' αριθ. 7/805/19.6.2001 υπουργικής απόφασης, για

την εφαρμογή της οποίας έχουν δοθεί οδηγίες με την υπ' αριθ. 76/2001 εγκύκλιο

της Διεύθυνσης ΙΚΑ.

Το παρόν αποτελεί απάντηση και στο υπ' αριθ. 4563/15.5.2000 έγγραφο του

τοπικού υποκαταστήματος ΙΚΑ Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Τοπικά όρια της ασφαλιστικής αρμοδιότητας του ΤΕΑΥΕΚ σε σχέση με τις ρυθμίσεις

του Ν.2539/1997 "Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

Εγγραφο Υπ. Εργασίας: 113/85/27.3.2002

Απαντώντας στο ερώτημα που μας έχετε υποβάλει (έγγραφα 13601/9.6.1998,

21154/22.7.1999 και 34870/16.10.2001 του ΤΕΑΥΕΚ και έγγραφα

ΤΟ1/652/45/7.7.1999, ΤΟ1/652/32/31.5.2000 και ΤΟ1/652/52/2.10.2001 του

ΙΚΑ-ΤΕΑΜ), εάν τα νέα όρια των Δήμων της χώρας, που έχουν διαμορφωθεί με τις

διατάξεις του Ν.2539/1997, διαμορφώνουν κατ' αναλογία νέα τοπικά όρια της

ασφαλιστικής αρμοδιότητας του ΤΕΑΥΕΚ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με το άρθρο 3 του Καταστατικού του ΤΕΑΥΕΚ (απόφαση 3510/Σ.97/31.3.1943

του Υπουργού Εργασίας - ΦΕΚ 67/22.5.1943), όπως έχει συμπληρωθεί με

μεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις, ορίζεται ότι στην ασφάλιση του ταμείου

υπάγονται υποχρεωτικά οι υπάλληλοι πώλησης και οι υπηρέτες, υπό συγκεκριμένες

προϋποθέσεις, των εμπορικών καταστημάτων, των πρατηρίων και αποθηκών των

περιφερειών τ. Διοικήσεως Πρωτευούσης, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Βόλου, Καλαμών

και των πρωτευουσών των Νομών όλης της χώρας, των πόλεων Πτολεμαϊδας,

Αγρινίου, καθώς και των πόλεων με πληθυσμό τουλάχιστον 10.000 κατοίκων κατά

την απογραφή της 14.3.1971, δηλαδή Αργους, Αιγίου, Αμαλιάδας, Θηβών, Νάουσας,

Ορεστιάδας, Τυρνάβου, Μεγάρων, Σαλαμίνας και Ελευσίνας.

Τα διοικητικά όρια των ανωτέρω περιοχών και πόλεων προσδιορίζουν τα τοπικά

όρια της ασφαλιστικής αρμοδιότητας του ταμείου.

2. Με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.997/1979, όπως έχει αντικατασταθεί με

την παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.1902/1990 και ισχύει, ορίζεται ότι είναι

υποχρεωτική η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ των προσώπων τα οποία

ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ ή άλλον φορέα κύριας ασφάλισης και δεν

υπάγονται για την αυτή απασχόληση στην ασφάλιση άλλου φορέα, κλάδου ή

λογαριασμού ασφάλισης που λειτουργεί με τη μορφή ΝΠΔΔ.

Συνεπώς, αναγκαία προϋπόθεση για την υπαγωγή υπαλλήλων της ανωτέρω κατηγορίας

στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ είναι να απασχολούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες

λειτουργούν εκτός των ανωτέρω ρητά οριζόμενων τοπικών ορίων της ασφαλιστικής

αρμοδιότητας του ΤΕΑΥΕΚ.

3. Με το Ν.2539/1997 "Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

έχουν συσταθεί οι Δήμοι της χώρας (Πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής

Αυτοδιοίκησης), των οποίων καθορίζονται τα νέα διοικητικά όρια. Τα όρια αυτά

έχουν ισχύ από 1.1.1999.

4. Επί του συγκεκριμένου ερωτήματός μας, εάν οι διατάξεις του Ν.2539/1997

διαμορφώνουν νέα τοπικά όρια της ασφαλιστικής αρμοδιότητας του ΤΕΑΥΕΚ εντός

των οποίων η υπαγωγή στην ασφάλισή του είναι υποχρεωτική, ο νομικός σύμβουλος

του κράτους, με την υπ' αριθ. 31/28.1.2002 γνωμοδότησή του η οποία έχει γίνει

αποδεκτή, γνωμοδότησε ότι, μετά τη δημιουργία νέων διοικητικών ορίων των

Δήμων με τον ανωτέρω νόμο, οι εμπορικές επιχειρήσεις και το προσωπικό αυτών

που υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΕΑΥΕΚ και έχουν ως έδρα τα όρια των νέων

Δήμων υποχρεούνται να ασφαλίζονται σ' αυτό αφού, όπως είναι επακόλουθο, λόγω

της διεύρυνσης των διοικητικών ορίων των προαναφερόμενων περιοχών

διαμορφώνονται αυτοδίκαια και τα όρια της ασφαλιστικής αρμοδιότητας του

ταμείου, ως αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης υπαλλήλων και

υπηρετών της ανωτέρω κατηγορίας.

Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη νομοθετική ρύθμιση,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1384/1983 (δυνατότητα επέκτασης

της ασφαλιστικής αρμοδιότητας φορέων επικουρικής ασφάλισης υπό ορισμένες

προϋποθέσεις), σε συνδυασμό μ' αυτές του άρθρου 1 του Καταστατικού του

ΤΕΑΥΕΚ, επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρόκειται για επέκταση της

ασφαλιστικής αρμοδιότητάς του, λόγω υπαγωγής στην ασφάλισή του νέων

κατηγοριών ασφαλισμένων ή νέων εκτός των περιλαμβανόμενων στο Καταστατικό του

Δήμων, αλλά για επαναοριοθέτηση αυτών προερχόμενη από την εφαρμογή του

Ν.2539/1997, από την οποία προσδιορίζεται αυτοδίκαια και η ασφαλιστική

αρμοδιότητα του ταμείου αυτού, κατ' εφαρμογή της ισχύουσας καταστατικής

νομοθεσίας του.

5. Στα πλαίσια αυτά, το προσωπικό επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας

που εδρεύουν εντός των νέων διοικητικών ορίων των προαναφερόμενων περιοχών,

όπως αυτά έχουν καθορισθεί πλέον με τις διατάξεις του Ν.2539/1997, υπάγονται

υποχρεωτικά από 1.1.1999 στην ασφάλιση του ΤΕΑΥΕΚ και εξαιρούνται από την

ασφάλιση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.

Σε όσες περιπτώσεις έχει χωρήσει ασφάλιση προσωπικού στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και μετά

την 1.1.1999, αυτή χαρακτηρίζεται ως μη κανονική και συνεπώς για την

ασφαλιστική τακτοποίησή της έχουν άμεση εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις της υπ'

αριθ. 7/805/19.6.2001 υπουργικής απόφασης, οι οποίες θεσπίστηκαν ακριβώς για

την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη κανονικής ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.

--------------------

Επικουρική ασφάλιση σε ΤΕΑΥΕΚ ή ΙΚΑ-ΤΕΑΜ των απασχολουμένων σε εμπορικές

επιχειρήσεις, οι οποίες μεταφέρονται εκτός των ασφαλιστικών περιοχών του ΤΕΑΥΕΚ

Τ01/652/2/18.1.1996

1. Σας κοινοποιούμε την με αρ. 113/943/95 υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε

στο ΦΕΚ 667/τΒ'/31.7.95, η οποία αφορά προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 3 του

καταστατικού του ΤΕΑΥΕΚ (Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών

Καταστημάτων) και, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σ' αυτήν, ορίζεται ότι:

Ασφαλισμένοι του ΤΕΑΥΕΚ που απασχολούνται σε εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες

μεταφέρονται εκτός της ασφαλιστικής περιοχής του ταμείου αυτού, όπως αυτές

έχουν οριστεί με σχετικές υπουργικές αποφάσεις, διατηρούν την ασφάλισή τους στο

ΤΕΑΥΕΚ, όταν συντρέχουν σωρρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Μεταφορά της εμπορικής επιχείρησης εκτός της ασφαλιστικής περιοχής του

ΤΕΑΥΕΚ.

β) 3.000 ημέρες στην ασφάλιση του ΤΕΑΥΕΚ.

γ) Συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας των ασφαλισμένων.

2. Διαδικαστικά ζητήματα

Α. Πεδίο Εφαρμογής

Η διάταξη εφαρμόζεται σε εμπορικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν σε περιοχή

που είχε επεκταθεί η ασφάλιση του ΤΕΑΥΕΚ και εγκαταστάθηκαν ή πρόκειται να

εγκατασταθούν σε περιοχές που δεν έχει επεκταθεί η ασφάλιση του ΤΕΑΥΕΚ.

β. Ενέργειες των υπηρεσιών μας

Μετά την 1.8.95, ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της υπουργικής

απόφασης, αν αντιμετωπισθούν περιπτώσεις ασφαλισμένου του ΤΕΑΥΕΚ που

συγκεντρώνουν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και ασφαλίστηκαν, εξαιτίας της

μεταφοράς της επιχείρησης στην οποία έχουν απασχοληθεί στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, θα πρέπει

να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

α) Σ' οποιοδήποτε στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας, αν προκύψουν περιπτώσεις

ασφάλισης προσώπων της κατηγορίας που προαναφέραμε, θα ζητούνται και θα

εξετάζονται από την υπηρεσία μας, τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούται

να προσκομίσει ο εργοδότης για τη διευκόλυνση του ελέγχου του ΙΚΑ.

1. Βεβαίωση ή ενημερωτικό σημείωμα από το ΤΕΑΥΕΚ, ότι πληρούν οι ασφαλισμένοι

όλες τις προϋποθέσεις των ημερών ασφάλισης που θέτει η Υπουργική Απόφαση για

εξαίρεσή τους από το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.

2. Βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν

ότι η επιχείρηση έχει μεταφέρει την έδρα της.

β) Κατά τον έλεγχο, εάν διαπιστωθεί, ότι κακώς εχώρησε ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ,

αντί του ΤΕΑΥΕΚ, οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες

έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, μεταφέρονται στο ΤΕΑΥΕΚ, ατόκως σύμφωνα με την

παρ. γ' της υπουργικής απόφασης και κατά την ίδια διαδικασία της παρ. 6 της

εγκυκλίου 42/92 (σελ. 6 και 7). Ακυρωτική διαδικασία και διαδικασία μεταφοράς

εισφορών.

Οι ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ, που αναλογούν στις μεταφερόμενες

ασφαλιστικές εισφορές, ακυρώνονται με απόφαση Δ/ντή, όπως προαναφέρθηκε, για τα

καλυπτόμενα από τις διατάξεις πρόσωπα και γίνονται ημέρες ασφάλισης στο ΤΕΑΥΕΚ.

Τέλος, επισημαίνουμε, ότι τα πρόσωπα που δεν πληρούν αθροιστικά και τις 3

προϋποθέσεις της κοινοποιούμενης υπουργικής απόφασης, παραμένουν στην ασφάλιση

του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.

Τα παραπάνω αποτελούν απάντηση και στο με αρ. πρ. 1675/95 έγγραφο του Υποκ/τος

ΙΚΑ Μοιρών.

Προσθήκη παρ. 4 άρθρο 3 του καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων

Αρ.113/943 (667/τ.Β'/31.7.1995)

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.Δ.912/1941 σε συνδυασμό με αυτές του

άρθρου 59 του ΑΝ της 11.11.1935 (Α543), όπως αυτός έχει ερμηνευθεί αυθεντικώς

με το άρθρο 1 του Α.Ν.694/37 (Α196) και έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 1 του

Ν.Δ.2520/1953 (Α 220).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985, όπως έχουν προστεθεί με το

άρθρο 27 του Ν.2081/92 (Α 154).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.213/1992 (Α102).

4. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 2024/26.10.93 (Β833).

5. Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορικών

Καταστημάτων, που έχει ληφθεί και διατυπωθεί κατά τη συνεδρίασή του 3629 της

12.12.94.

6. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως που έχει διατυπωθεί κατά

την 69/10.5.95 συνεδρίασή του της ΚΗ περιόδου.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της αποφάσεως αυτής δεν προκαλείται

επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, η δε επιβάρυνση του ΤΕΑΥΕΚ από την

εφαρμογή αυτών σε όσες περιπτώσεις παρουσιαστούν θα καλυφθεί από τον

Προϋπολογισμό του Ταμείου αυτού, αποφασίζουμε:

Στο άρθρο 3 του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων

Εμπορικών Καταστημάτων (Απόφαση Υπουργού Εργασίας 3510/Σ97/31.3.43, Β 67), όπως

ισχύει προστίθεται παρ.4 ως εξής:

"4.α. Ασφαλισμένοι του Ταμείου, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον

τρείς χιλιάδες (3.000) ημέρες ασφαλίσεως στην ασφάλιση αυτού και το (55ο)

πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους παραμένουν στην ασφάλιση του Ταμείου,

εάν μεταφερθεί η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται εκτός περιοχών

ασφαλιστικής αρμοδιότητάς του, όπως οι περιοχές αυτές έχουν ορισθεί με σχετικές

Υπουργικές Αποφάσεις.

β. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της αποφάσεως αυτής διακόπτεται η

ασφάλιση στον κλάδο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ προσώπων με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης

περιπτώσεως της ίδιας παραγράφου, εφόσον έχει χωρήσει και τα πρόσωπα αυτά

επανυπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου.

γ. Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες έχουν καταβληθεί

στον κλάδο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ για την ασφάλιση προσώπων της κατηγορίας αυτής από τη

διακοπή της ασφαλίσεώς τους στο Ταμείο, εξαιτίας μεταφοράς της επιχειρήσεως

στην οποία έχουν απασχοληθεί, μέχρι την επανυπαγωγή τους την ασφάλιση αυτού με

βάση τη διάταξη της περ. Β της παρ. αυτής, μεταφέρονται το Ταμείο και οι ημέρες

ασφαλίσεως που αναλογούν στις μεταφερόμενες ασφαλιστικές εισφορές γίνονται

ημέρες ασφαλίσεως στο ΤΕΑΥΕΚ.

Το ποσό της διαφοράς ασφαλίστρου υπέρ του Ταμείου 2%, καταβάλλεται από τον

ασφαλιμένο σε (24) εικοσιτέσσερις δόσεις και υπολογίζεται επί των αποδοχών των

χρονικών περιόδων απασχολήσεως στις οποίες αντιστοιχούν, χωρίς επιβάρυνση

προσθέτου τέλους.

δ. Ημέρες ασφαλίσεως οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στην ασφάλιση του Ταμείου

από πρόσωπα καλυπτόμενα από τις διατάξεις της αποφάσεως αυτής μετά την μεταφορά

της επιχειρήσεως την οποία απασχολούνται και πριν από την έναρξη ισχύος των

διατάξεων αυτών, παραμένουν ισχυρές."

Η ισχύς των διατάξεων της αποφάσεως αυτής αρχίζει από την πρώτη του μήνα που

έπεται της δημοσιεύσεώς της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

---

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...

Επειδή ζαλίστηκα στην προσπάθειά μου να το διαβάσω όλο αυτό, μπορεί κάποιος να μου πει αν πωλητής σε οπωροπωλείο υπάγεται στο ΤΕΑΥΕΚ?

Link to post
Share on other sites
 • 1 year later...
Guest Επισκέπτης

Ειναι υποχρεωτικη η ασφαλιση στο ΤΕΑΥΕΚ ή μπορεις εναλλακτικα να εχεις ΙΚΑ-ΤΕΑΜ?

Link to post
Share on other sites
Ειναι υποχρεωτικη η ασφαλιση στο ΤΕΑΥΕΚ ή μπορεις εναλλακτικα να εχεις ΙΚΑ-ΤΕΑΜ?

Όχι, δε μπορείς. Αν εκ παραδρομής έχει συμβεί κάτι τέτοιο, και σε τσιμπήσει το ΤΕΑΥΕΚ, πληρώνεις τις εισφορές προσαυξημένες, και κάνεις αίτηση για επιστροφή από το ΙΚΑ των αχρεωστήτως καταβληθέντων. Και αυτό συνέβαινε επί χειρόγραφου συστήματος, τώρα με τις ΑΠΔ δεν έχω ιδέα πως γίνεται.

Link to post
Share on other sites
 • 10 months later...
Guest Επισκέπτης

ΕΝΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΕΑΜ 'Η ΣΤΟ ΤΕΑΥΕΚ???

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...
 • 1 year later...
Guest Επισκέπτης-ΜΑΡΙΑ-

στο ΤΕΑΥΕΚ το Οικογενειακό επιδόμα διδεται μόνο στους άντρες ή και στις γυναικες συνταξιούχους όπως στο ΙΚΑ?

παίρνω ήση σύνταξη και ο συζυγος μου απολυθηκε (πλεον δεν εργαζεται αλλά ούτε+συνταξιοδοτείται)

Link to post
Share on other sites
 • 6 months later...
Guest ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ο εργοδοτης μου σταματησε τους τελευταιους μηνες να καταβάλλει εισφορές στο ΤΕΑΥΕΚ ενω μου τις παρακρατει απο τον μισθο. τι ενέργειες πρέπει να κάνω ώστε να μην χαθεί ο επικουρικός χρόνο ασφάλισης? ΑΠΔ στελνει στο ΙΚΑ(μπαινουν τα ενσημα) αλλά δεν καταβάλλει ουτε εκεί τις εισφορές. ευχαριστω για τις απαντησεις διοτι έχω αγχωθεί με το συγκεκριμένο θέμα.

Link to post
Share on other sites
 • 6 months later...
Guest KONSTANTINOS G.

Οδηγός ΙΧ φορτηγών αυτ/των σε επιχ/ση ξυλείας πρέπει να ασφαλιστεί με πακέτο κάλυψης 108 και ταυτόχρονα και στο ΤΕΑΥΕΚ?

Link to post
Share on other sites
 • 11 months later...
Guest σπυροσ κεκεσ

ΠΟΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΕΑΥΕΚ 10%¨

Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...
Guest κουβαρας αθανασιος

ΠΟΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΕΑΥΕΚ 10%¨

Link to post
Share on other sites
 • 4 months later...

καλησπέρα,

αποθηκάριος(χειρονακτική εργασία) εμπορικής επιχείρησης υπάγεται στο ΤΕΑΥΚ βαρέα (όπως οδηγοί,καθαριστες κλπ);

Ευχαριστώ

Link to post
Share on other sites
 • 8 months later...
Guest Γιώργος

Παύση ΤΕΑΥΕΚ

Χαίρεται! Τέσσερα χρόνια τώρα εργαζόμενοι σε εμπορική επιχείρηση στην Αθήνα και θπαγόμουν και εγω στο εν λόγω επικουρικό ταμείο. Αλλάζω όμως τώρα κλάδο εργασίας και πηγαίνω σε μία εταιρεία logistics. Τι θα απο γίνει με το ΤΕΑΥΕΚ; Θα σταματήσω να το πληρώνω; Χρειάζεται να κάνω κάποιες ενέργειες;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Link to post
Share on other sites
 • 2 years later...

Ποιά η διαδικασία έναρξης απασχολήσης σε νέα ατομική επιχείρηση? Πρέπει να απογραφεί η επιχείρηση εκτός από το ΙΚΑ και στο ΤΕΑΥΕΚ? Είναι ακόμη στην Ευαγγελιστρίας η διεύθυνση απέναντι από τον Αγιο Σώστη?

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...