• 0
Sign in to follow this  
nay

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Question

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ

Η ΠΟΛ 1073 ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 90 % ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ ΑΛΛΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΠΩΣ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ?

ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΗΛΩΝΩ ΠΟΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΠΙΣΩ ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
Guest SOTHRIS
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ

Η ΠΟΛ 1073 ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 90 % ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ ΑΛΛΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΠΩΣ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ?

ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΗΛΩΝΩ ΠΟΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΠΙΣΩ ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επιστροφή ΦΠΑ. Με την αίτηση για επιστροφή σου κάνουν έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχεις , αν .......

Στην περίπτωση που ακολουθήσει και δεύετρο αίτημα επιστροφής δεν χρειάζεται πλέον αυτός ο έλεγχος.

Στην αίτηση επιστροφής δηλώνεις το ποσό που θέλεις να σου επιστραφεί.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Φ.Π.Α., ως έμμεσος επιρριπτόμενος φόρος, επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή των αγαθών και υπηρεσιών

που καταναλώνονται μέσα στο φορολογικό έδαφος της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος πρέπει να

λειτουργεί ουδέτερα για τις επιχειρήσεις. Η ουδετερότητα του φόρου εξασφαλίζεται με την άσκηση

του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι εισροές της επιχείρησης

από τον φόρο των αντίστοιχων εκροών της.

Το πιστωτικό υπόλοιπο του φόρου που τυχόν προκύπτει μετά από την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης

είτε επιστρέφεται με βάση την περιοδική δήλωση της περιόδου μέσα στην οποία προέκυψε ή την εκκαθαριστική

δήλωση της χρήσης ή μεταφέρεται για συμψηφισμό και αν δεν συμψηφιστεί μέσα στα τρία (3) επόμενα

έτη, μπορεί να ζητηθεί η επιστροφή του. Εδώ σημειώνεται ότι, τόσο από πλευράς φορολογικής διοίκησης

όσο και από πλευράς ενδιαφερομένων, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον χρόνο παραγραφής του

δικαιώματος επιστροφής.

Με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/21.7.2004 καθορίστηκαν εκ νέου η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιστροφής του

Φ.Π.Α., έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζονται και τα συμφέροντα

του Δημοσίου.

Με την απόφαση αυτή, η διαδικασία επιστροφής χωρίζεται σε δύο γενικές κατηγορίες:

II. ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περιλαμβάνει τις περιπτώσεις επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου που προκύπτει εξαιτίας της διενέργειας

των παρακάτω πράξεων εκ μέρους της επιχείρησης:

α) Πράξεις των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28 του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον για τις πράξεις αυτές προβλέπεται

άμεση απαλλαγή.

β) Πράξεις για τις οποίες, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, προβλέπεται αναστολή

καταβολής του φόρου.

γ) Εισαγωγές, αγορές, κατασκευές επενδυτικών αγαθών, που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 4 του

άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α..

δ) Εκροές υπαγόμενες σε χαμηλότερο συντελεστή Φ.Π.Α. από εκείνον των εισροών τους.

Για να διενεργηθεί η επιστροφή, υποβάλλεται αίτημα το οποίο μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες

φορολογικές περιόδους ή ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο.

OΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Το ποσό του επιστρεφόμενου φόρου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του φόρου που θα αναλογούσε αν

φορολογούνταν οι πράξεις των παραπάνω περ. α’ και β’, στις οποίες διατέθηκαν οι φορολογητέες εισροές.

Παράδειγμα 1ο: Επιχείρηση με βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., κατά τον μήνα Μάρτιο του 2004 διενήργησε

εξαγωγές υποδημάτων αξίας 10.000 € και ενδοκοινοτικές παραδόσεις αξίας 15.000 €. Το Πιστωτικό Υπόλοιπο

(Π.Υ.) της ίδιας περιόδου είναι 5.000 €.

Όριο επιστρεφόμενου ποσού

Εξαγωγές

10.000 .......x...... 18% = 1.800

Ενδοκ. Παραδόσεις

15.000 .......x...... 18% = 2.700

Σύνολο 4.500

Το ποσό του Π.Υ. που μπορεί να επιστραφεί, είναι 4.500 €.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων ή αεροσκαφών και όταν ο υπολογισμός του φόρου που

αναλογεί στις πράξεις αυτές είναι δύσκολος λόγω της ποικιλίας των αγαθών που υπάγονται σε διαφορετικούς

συντελεστές Φ.Π.Α., ο υπολογισμός του ανώτατου επιστρεφόμενου ποσού γίνεται πολλαπλασιάζοντας το

σύνολο των απαλλασσόμενων πράξεων που ενήργησε η επιχείρηση με τον μέσο σταθμικό συντελεστή των

εισροών.

Προκειμένου για τις πράξεις της παραπάνω περ. δ’ (διαφορά συντελεστών), το ποσό του επιστρεφόμενου

φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τη διαφορά φόρου που προκύπτει αν αφαιρέσουμε τον φόρο που αναλογεί στις

εκροές από τον φόρο που θα αναλογούσε αν τις πολλαπλασιάζαμε με τον μέσο σταθμικό συντελεστή των

εισροών.

Ο μέσος σταθμικός συντελεστής εισροών προσδιορίζεται από το κλάσμα με αριθμητή τον φόρο εισροών

και παρονομαστή την αξία των φορολογητέων εισροών της ίδιας χρονικής περιόδου που καλύπτει το αίτημα

της επιστροφής.

Παράδειγμα 2ο: Επιχείρηση με βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και αντικείμενο δραστηριότητας εκδόσεις

βιβλίων, κατά το Α’ τρίμηνο του 2004 πραγματοποίησε:

Εισροές

Φ.Π.Α. εισροών

5.000 € .......x...... 18% = 900 €

5.000 € ........x....... 8% = 400 €

5.000 € x 4% = 200 €

15.000 €

1.500 €

Φ.Π.Α. εισροών

1.500

Μέσος σταθμικός συντελεστής =

------------------------------ =

----------

= 10%

Σύνολο φορολ. Εισροών

15.000

Εκροές

Φ.Π.Α. εκροών

Πωλήσεις βιβλίων

20.000 € ......x..... 4% =

800 €

Πιστωτικό υπόλοιπο περιόδου 800 € - 1.500 € = 700 €.

Όριο

Πωλήσεις βιβλίων x Μ.Σ.Σ. εισροών - Φ.Π.Α. εκροών = 20.000 x 10% - 800 = 2.000-800 = 1.200 €.

Μπορεί να ζητηθεί όλο το πιστωτικό υπόλοιπο των 700 €.

Προκειμένου για τα αγαθά επένδυσης, το όριο της επιστροφής δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Φ.Π.Α.,

όπως αυτό προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία του Κ.Β.Σ.

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότερες από μία αιτίες επιστροφής, προκειμένου να υπολογιστεί το

ποσό του επιστρεφόμενου φόρου προστίθενται τα επιμέρους όρια.

Παράδειγμα 3ο: Επιχείρηση με βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πραγματοποίησε κατά το Γ’ τρίμηνο του

2004 εξαγωγές ελαιόλαδου αξίας 20.000 €. Στην ίδια περίοδο αγόρασε πάγιο επενδυτικό αγαθό αξίας 15.000

€ και κατέβαλε στον προμηθευτή Φ.Π.Α. 2.700 €. Το πιστωτικό υπόλοιπο της περιόδου είναι 4.800 €.

Όριο επιστροφής

Εξαγωγές 20.000 € ......x..... 8% =

Φ.Π.Α. 1.600 €

+ Αγορά επενδυτικού

Φ.Π.Α. 2.700 €

4.300 €

Το ποσό του Π.Υ. που μπορεί να επιστραφεί, είναι 4.300 €.

Παράδειγμα 4ο: Επιχείρηση με βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και αντικείμενο δραστηριότητας ενδοκοινοτικές

παραδόσεις εμφιαλωμένων κρασιών και τυποποιημένου ελαιόλαδου, κατά τον Μάιο του 2004 πραγματοποίησε:

Εισροές

Φ.Π.Α. εισροών

Αγορά χύμα ελαιόλαδου αξίας

15.000 € .........x........ 8% =

1.200 €

Αγορά ειδών & υλικών συσκ. αξίας

5.000 € ........x....... 18% =

900 €

Αγορά εμφιαλ. κρασιών αξίας

15.000 € ........x....... 18% =

2.700 €

Δαπάνες για έξοδα

6.000 €

1.000 €

Σύνολα

41.000 €

5.800 €

Εκροές .............Φ.Π.Α. εκροών

Εξαγ. Κρασιού

15.000 €

O

Εξαγ. τυπ. Ελαιόλαδου

25.000 €

O

40.000 €

O

Π.Υ. Φ.Π.Α. εκροών μείον Φ.Π.Α. εισροών = 0 - 5.800 = 5.800 €.

Υπολογισμός ορίου

Όριο λόγω εξαγωγών

Εξαγ. Κρασιού

15.000 € .......x...... 18% =

2.700 €

Εξαγ. Ελαιόλαδου

25.000 € ......x..... 8% =

2.000 €

4.700 €

Όριο λόγω διαφοράς συντελεστή

5.800

Μ.Σ.Σ. εισροών

----------- =

14,15%

41.000

Εξαγ. Ελαιόλαδου

25.000 € ..x. 14,15% =

3.538

- Φ.Π.Α. που θα αντιστοιχούσε στο

εξαγ. ελαιόλαδο αν εφορολογείτο

25.000 € ..x. 18% =

2.000

(Για να μην υπολογιστεί δύο φορές το ίδιο όριο)

1.538

Σύνολο ορίου 4.700 € + 1.538 € = 6.238 €.

Η επιχείρηση μπορεί να λάβει επιστροφή όλου του πιστωτικού της υπολοίπου.

Για τις κατασκευές ακινήτων, η επιστροφή του φόρου ενεργείται μετά από την έναρξη εργασιών κατασκευής

και μέχρι του ποσού που αναλογεί στις εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τιμολογηθεί κάθε φορολογική ή

διαχειριστική περίοδο, για την οποία υποβάλλεται το αίτημα επιστροφής. Σημειώνεται ότι στην έννοια του

ακινήτου περιλαμβάνονται οι επεκτάσεις, προσθήκες και βελτιώσεις αυτού, όχι όμως και οι δαπάνες επισκευής

και συντήρησης.

- Επέκταση ή προσθήκη κτιρίου, κτιριακής εγκατάστασης και τεχνικού έργου είναι οποιαδήποτε αύξηση

του όγκου, του μεγέθους ή της ωφελιμότητάς του, που γίνεται με τη χρησιμοποίηση κατά κανόνα δομικών

υλικών.

- Βελτίωση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι κάθε μεταβολή που γίνεται σε αυτό μετά από

τεχνολογική επέμβαση και έχει ως αποτέλεσμα είτε την αύξηση του χρόνου ωφέλιμης ζωής του, είτε την

αύξηση της παραγωγικότητάς του, είτε τη μείωση του κόστους λειτουργίας του ή τη βελτίωση των συνθηκών

χρησιμοποίησής του.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται:

α) Χωρίς έλεγχο, κατά 90% του αιτούμενου πιστωτικού υπολοίπου, με βάση την υποβαλλόμενη κατάσταση,

καθώς και τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

β) Ύστερα από προσωρινό έλεγχο:

• Το υπόλοιπο 10% του πιστωτικού υπολοίπου, καθώς και το εναπομένον όριο, εφόσον το σύνολο του

φόρου που έχει ζητηθεί από τον φορολογούμενο μέσα σε όλες τις φορολογικές περιόδους ή τη διαχειριστική

περίοδο υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ και χωρίς έλεγχο αν δεν υπερβαίνει αυτό το όριο.

• Το πιστωτικό υπόλοιπο που ζητείται κατά την πρώτη επιστροφή, ανεξαρτήτως ποσού, προκειμένου

ο υποκείμενος να καταστεί δικαιούχος επιστροφής και να εγγραφεί στο μητρώο δικαιούχων. Ο έλεγχος

αυτός θα διενεργείται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί εκτός των άλλων και

η δυνατότητα αυτής για πραγματοποίηση των πράξεων για τις οποίες υποβλήθηκε το αίτημα επιστροφής.

• Το πιστωτικό υπόλοιπο στην περίπτωση μη υποβολής ή ελλιπούς υποβολής των απαιτούμενων,

κατά περίπτωση, δικαιολογητικών που αναφέρονται κατωτέρω.

Η επιστροφή του φόρου μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή ολόκληρη διαχειριστική

περίοδο.

Το αιτούμενο ποσό επιστρέφεται χωρίς έλεγχο κατά 90% με την υποβολή της αίτησης είτε αφορά

διαχειριστική περίοδο είτε αφορά φορολογική ή φορολογικές περιόδους. Το υπόλοιπο 10% επιστρέφεται

μετά από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, χωρίς την υποβολή νέας αίτησης από τον

φορολογούμενο, με ευθύνη του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Μαζί με το υπόλοιπο 10% επιστρέφεται και το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που δεν μπόρεσε να επιστραφεί σε

κάποια ή κάποιες φορολογικές περιόδους, εξαιτίας του περιορισμού του ανώτατου ορίου επιστροφής που τίθεται

κατά περίπτωση, εφόσον το όριο αυτό επανεξεταζόμενο συνολικά για όλη τη διαχειριστική περίοδο, επιτρέπει

επιστροφή μεγαλύτερου πιστωτικού υπολοίπου από το ήδη επιστραφέν κατά τις φορολογικές περιόδους. Στις

περιπτώσεις αυτές, που συντρέχει λόγος η επιστροφή να διενεργείται ύστερα από προσωρινό έλεγχο (π.χ.

πρώτη επιστροφή), επιστρέφεται απευθείας το 100% του αιτούμενου ποσού.

Παράδειγμα 5ο: Επιχείρηση με βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για τη διαχειριστική περίοδο 2003 ζήτησε

και έλαβε, για κάθε φορολογική περίοδο, τα παρακάτω ποσά:

Αιτούμενο ποσό

Επιστροφή 90%

Α’ τρίμηνο

1.500 €

έλαβε

1.350 €

Β’ τρίμηνο

1.000 €

έλαβε

900

Γ’ τρίμηνο

Χρεωστικό

Δ’ τρίμηνο

2.000 €

έλαβε

1.800 €

Σύνολο

4.500 €

έλαβε

4.050 €

Μετά από την υποβολή της εκκαθαριστικής, θα λάβει το υπόλοιπο 10%, δηλαδή 450 € χωρίς έλεγχο.

Παράδειγμα 6ο (εναπομένον όριο): Επιχείρηση που πραγματοποιεί εξαγωγές αγαθών με συντελεστή 18%,

για τη χρήση 2003 παρουσιάζει τα παρακάτω δεδομένα:

Τρίμηνο

Εκροές

Όριο

Φόρος

εισροών

Π.Υ.

Αίτηση

Επιστροφή

90%

Διαφορά

A.’

1.000

180

540

540

180

162

360

Β’

7.000

1.260

900

1.260

1260

1.164

O

Γ’

7.000

1.260

180

180

180

162

O

Δ’

3.000

540

900

900

540

486

360

Σύνολα

18.000

3.240

2.520

2.160

1.944

Μετά από την υποβολή της εκκαθαριστικής, η επιχείρηση θα λάβει:

α) Το υπόλοιπο 10% του ποσού που ήδη ζήτησε και της επιστράφηκε το 90%, δηλαδή 216 € (= 2.160 €

- 1.944 €).

β) Ποσό 360 € ακόμη, που δεν μπόρεσε να ζητήσει ως επιστροφή με τις αιτήσεις της ανά φορολογική

περίοδο, λόγω του περιορισμού του ορίου που τίθεται από το ύψος των εξαγωγών της, οι οποίες όμως επανεξεταζόμενες

σε ετήσια βάση δίνουν στην επιχείρηση μεγαλύτερο όριο επιστρεφόμενου ποσού.

Το σύνολο επιστροφής μετά από τον προσωρινό έλεγχο ο οποίος διενεργείται μετά από την υποβολή της

εκκαθαριστικής, θα είναι 572 € (216 € + 360 €).

γ) Ύστερα από τακτικό έλεγχο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. διαπιστώνει,

από οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορίες περιέρχονται σε γνώση του, ότι ο υποκείμενος στον φόρο υπέπεσε

σε παραβάσεις που συνιστούν ανακρίβεια των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων, κατά την έννοια των

διατάξεων του άρθρου 30 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) σε οποιαδήποτε από τις ανέλεγκτες χρήσεις.

Π.χ. λήψη εικονικού στοιχείου (ως προς τη συναλλαγή), έκδοση πλαστού ή νοθευμένου στοιχείου, μη

εμφάνιση ή ανακριβής εμφάνιση στα τηρούμενα βιβλία εσόδων ή εξόδων ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση

συνιστά ανακρίβεια, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω.

Στις περιπτώσεις αυτές, η επιστροφή αναστέλλεται μέχρι να διενεργηθεί ο έλεγχος, ο οποίος πρέπει να ολοκληρώνεται

υποχρεωτικά μέσα σε ένα εξάμηνο και μόνο όταν υπάρχουν ειδικές δυσχέρειες και με αιτιολογημένη

γνώμη του προϊσταμένου της ελέγχουσας υπηρεσίες μπορεί να παρατείνεται για άλλους έξι (6) μήνες.

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., αμέσως μόλις υποβληθεί το αίτημα επιστροφής, υποχρεούται να εκδώσει εντολή

τακτικού ελέγχου ή, σε περίπτωση που η αρμοδιότητα για τον τακτικό έλεγχο ανήκει σε άλλη ελεγκτική αρχή

(ΕΘΕΚ, ΠΕΚ), να διαβιβάσει όλον τον ανέλεγκτο φάκελο αρμοδίως, με ειδική μνεία για τον άμεσο έλεγχο.

Όταν η παράβαση αφορά την τρέχουσα κάθε φορά διαχειριστική περίοδο, προκειμένου να διενεργηθεί

τακτικός έλεγχος, πρέπει η διαχειριστική περίοδος να ολοκληρωθεί και να υποβληθούν οι δηλώσεις όλων των

φορολογικών αντικειμένων.

Αμέσως μόλις υποβληθούν οι δηλώσεις, πρέπει να γίνονται οι κατά τα παραπάνω δέουσες ενέργειες για

την έναρξη του ελέγχου.

Αυτονόητο είναι ότι, όταν κατά τη διάρκεια του προσωρινού ελέγχου, για οποιονδήποτε λόγο και αν απαιτείται,

προκειμένου να διενεργηθεί η επιστροφή, προκύψουν ουσιαστικές παραβάσεις που επισύρουν την

κρίση των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης ως ανακριβών, ο προσωρινός έλεγχος διακόπτεται και μετατρέπεται

σε τακτικό, με συνέπεια την αναστολή της επιστροφής έως την ολοκλήρωση του τακτικού ελέγχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αυτό που κυρίως καθιστά περισσότερο ευέλικτη τη διαδικασία που καθορίζεται με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/2004,

είναι η κατάργηση της προσκόμισης φωτοαντιγράφων των πολλών δικαιολογητικών που απαιτούνταν με

την προηγούμενη απόφαση (ΠΟΛ.1061/2003). Με τη νέα διαδικασία, τα δικαιολογητικά κρατούνται στην

επιχείρηση και προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ. αναλυτική κατάσταση στην οποία αυτά καταγράφονται.

Έτσι, πλέον τα υποβαλλόμενα στη Δ.Ο.Υ. δικαιολογητικά διαμορφώνονται ως εξής:

α) Αίτηση επιστροφής εις διπλούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου (επισυνάπτεται).

Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μετά από την υποβολή των δηλώσεων του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α.

β) Αναλυτική κατάσταση για το σύνολο:

- Των πράξεων των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28 του Κώδικα Φ.Π.Α.,

- Των πράξεων για τις οποίες με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπεται

αναστολή καταβολής και

- Της απόκτησης επενδυτικών αγαθών, από την οποία (κατάσταση) θα προκύπτουν:

- Το είδος, ο αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού παραστατικού παράδοσης αγαθών ή παροχής

υπηρεσιών, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης τυχόν πιστωτικού τιμολογίου.

- Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο ΑΦΜ και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή η χώρα του αγοραστή των αγαθών ή

του λήπτη των υπηρεσιών για τις πράξεις των παραπάνω περ. α’ και β’, ενώ για τις πράξεις της περ. γ’ τα

προαναφερόμενα στοιχεία για τον προμηθευτή των αγαθών.

- Ο αριθμός και η ημερομηνία δικαιολογητικού, με βάση το οποίο πραγματοποιήθηκε η απαλλασσόμενη

συναλλαγή, όπως το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. ή Δελτίο Προμήθειας Υλικών και

Αντικειμένων ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό με το οποίο πραγματοποιήθηκε συναλλαγή χωρίς Φ.Π.Α.,

όπου αυτό προβλέπεται.

- Η συνολική αξία των πράξεων αυτών που απαλλάσσονται του φόρου ή για τις οποίες προβλέπεται

αναστολή καταβολής του φόρου.

- Επίσης, για τις πράξεις του άρθρου 24 του Κώδικα Φ.Π.Α. (εξαγωγές), στην κατάσταση θα συμπληρώνονται

και τα στοιχεία της διασάφησης εξαγωγής, ενώ για πράξεις του άρθρου 28 του Κώδικα Φ.Π.Α. θα

συμπληρώνονται και τα παραστατικά στοιχεία της μεταφοράς των αγαθών στα άλλα κράτη - μέλη.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, προκειμένου για τις πράξεις της παραπάνω περ. γ’, με την οποία

δηλώνει ότι τα επενδυτικά αγαθά δεν προορίζονται για μεταπώληση, ότι θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση

φορολογητέων πράξεων ή απαλλασσόμενων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (έστω

και κατά ποσοστό), καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους. Ειδικά για τις κατασκευές ακινήτων, ο υποκείμενος

υποβάλλει με την πρώτη αίτηση, σε φωτοτυπία, τα σχετικά με την επένδυση στοιχεία. Κάθε αίτημα

επιστροφής θα συνοδεύεται και από τις σχετικές επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεστεί από τον

επιβλέποντα μηχανικό, από τις οποίες να προκύπτει αναλυτικά, για το διάστημα που ζητείται η επιστροφή, το

είδος των εργασιών κατά ποσότητα και μονάδα μέτρησης.

δ) Κατάσταση για τις πράξεις της περίπτωσης της διαφοράς συντελεστών, στην οποία θα αναφέρονται οι

αγορές και οι πωλήσεις της φορολογικής ή διαχειριστικής περιόδου για την οποία ζητείται η επιστροφή, κατά

συντελεστή Φ.Π.Α., το ποσοστό συμμετοχής τους στις συνολικές αγορές ή πωλήσεις της ίδιας περιόδου αντίστοιχα,

καθώς και τα ποσά και ποσοστά της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, η οποία συνυποβάλλεται σε κάθε περίπτωση με την αναλυτική

κατάσταση και στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συναλλαγές που θεμελιώνουν το δικαίωμα επιστροφής έχουν

πραγματοποιηθεί, τα αναγραφόμενα στην υποβαλλόμενη κατάσταση είναι ακριβή και αληθή και ότι τα σχετικά

παραστατικά υπάρχουν και φυλάσσονται στην επιχείρηση.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Στην τήρηση εκ μέρους των Δ.Ο.Υ. των προθεσμιών για την εκτέλεση της επιστροφής που προβλέπονται

από την ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/2004, δόθηκε μεγάλη βαρύτητα, γι’ αυτό και καθιερώθηκε η υποχρέωση των οικονομικών

επιθεωρητών να μεταβαίνουν σε τακτά διαστήματα στις Δ.Ο.Υ., προκειμένου να ελέγχουν την τήρηση

των χρονικών ορίων επιστροφής, κατά περίπτωση, καθώς και τη σειρά προτεραιότητας ικανοποίησης των

αιτημάτων. Τα χρονικά όρια ικανοποίησης των αιτημάτων επιστροφής έχουν ως εξής:

1. Η επιστροφή του 90% του πιστωτικού υπολοίπου ενεργείται μέσα σε ένα (1) μήνα από την

υποβολή της αίτησης, με βάση την αναλυτική κατάσταση και τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά

που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/2004.

2. Η επιστροφή του υπολοίπου 10% του πιστωτικού υπολοίπου, καθώς και του πλεονάζοντος ορίου

επιστροφής, ενεργείται υποχρεωτικά εντός της διαχειριστικής περιόδου υποβολής της εκκαθαριστικής

δήλωσης.

3. Η επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου στις περιπτώσεις που προβλέπεται προσωρινός έλεγχος,

ενεργείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης και κατά 100%.

4. Η επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου στις περιπτώσεις που προβλέπεται τακτικός έλεγχος,

ενεργείται αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του τακτικού ελέγχου, ο οποίος οφείλει να ολοκληρώνεται

μέσα στο διάστημα των έξι (6) μηνών ή κατά παράταση άλλων έξι (6) μηνών, όπως προαναφέρθηκε.

III. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Με τη διαδικασία που αναλύεται κατωτέρω, επιστρέφεται ο Φ.Π.Α. ο οποίος:

α) Προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο μετά την έκπτωση του φόρου εισροών από τον φόρο εκροών,

σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α., εκτός από τις περιπτώσεις

που περιλαμβάνονται και αναλύθηκαν στην πρώτη κατηγορία.

β) Είναι αδύνατο να μεταφερθεί για έκπτωση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο ή, σε περίπτωση μεταφοράς

του για έκπτωση, δεν κατέστη δυνατός ο συμψηφισμός όλου ή μέρους αυτού.

γ) Καταβλήθηκε στο Δημόσιο αχρεώστητα.

Εδώ περιλαμβάνονται στην πραγματικότητα όλες οι περιπτώσεις εμφάνισης πιστωτικού υπολοίπου, πλην

των όσων αναφέρθηκαν στην πρώτη κατηγορία, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις των υπόχρεων - μη υποκείμενων

στον φόρο που κατέβαλαν με έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α. χωρίς να έχουν υποχρέωση ή κατέβαλαν ποσό

μεγαλύτερο της υποχρέωσής τους.

Διευκρινίζουμε ότι εδώ ως αχρεώστητη καταβολή νοείται η «αρχήθεν αχρεώστητη» καταβολή. Θεωρείται ότι

υπάρχει εξ αρχής αχρεώστητη καταβολή, όταν από νομικό ή πραγματικό σφάλμα έχει περιληφθεί στη δήλωση

φορολογητέα αξία μη υποκείμενη ή υπερβαίνουσα την πραγματική ή καταβλήθηκε φόρος για συναλλαγή

η οποία δεν ολοκληρώθηκε κ.λπ. Αυτονόητο είναι ότι, στις περιπτώσεις που από οποιοδήποτε πρόσωπο

χρεώνεται φόρος σε φορολογικό στοιχείο που εκδίδει, έστω και αν ο φόρος αυτός είναι μεγαλύτερος του

προβλεπόμενου, υποχρεούται στην απόδοσή του στο Δημόσιο (Κώδικας Φ.Π.Α., άρθρο 35) και δεν μπορεί η

περίπτωση αυτή να θεωρηθεί αχρεώστητη καταβολή.

Αρμόδιος να κρίνει αν συντρέχουν λόγοι αχρεώστητης καταβολής, είναι ο προϊστάμενος της οικείας Δ.Ο.Υ.

Τρόπος επιστροφής

Προκειμένου να διενεργηθεί η επιστροφή του φόρου, υποβάλλεται αίτηση επιστροφής (όπως το σχετικό

υπόδειγμα που παρατίθεται κατωτέρω), ύστερα από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης της χρήσης

που θεμελιώνεται το δικαίωμα της επιστροφής.

Εξαιρετικά, η αίτηση επιστροφής μπορεί να υποβληθεί πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης,

με βάση περιοδική δήλωση, στις περιπτώσεις που η αναμονή του απαιτούμενου χρόνου για την υποβολή

της εκκαθαριστικής δήλωσης επιφέρει τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής της απαίτησης κατά του

Δημοσίου, όπως στην περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

Επίσης, η αίτηση επιστροφής που υποβάλλεται από τον υπόχρεο μη υποκείμενο σε περίπτωση αχρεώστητης

από αυτόν καταβολής του φόρου, μπορεί να ακολουθεί την έκτακτη δήλωση που υποβλήθηκε από

αυτόν και με την οποία καταβλήθηκε αχρεώστητα ο φόρος.

Στην αίτηση περιγράφεται η αιτία της επιστροφής και συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά,

από τα οποία να προκύπτει η ορθότητα του αιτήματος.

Η επιστροφή ενεργείται πάντοτε μετά από προσωρινό έλεγχο και μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4)

μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Και στις περιπτώσεις επιστροφής της κατηγορίας αυτής, εφόσον έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις που συνιστούν

ανακρίβεια των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων του δικαιούχου, κατά την έννοια των διατάξεων του

άρθρου 30 του Π.Δ.186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», σε οποιαδήποτε από τις ανέλεγκτες χρήσεις,

αναστέλλεται η επιστροφή έως ότου διενεργηθεί τακτικός έλεγχος, ο οποίος οφείλει να ολοκληρώνεται μέσα

στις ίδιες προθεσμίες που ορίζονται και για την πρώτη κατηγορία (ένα εξάμηνο και κατά παράταση, με αιτιολογημένη

γνώμη του διευθυντή της ελέγχουσας υπηρεσίας σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, άλλο ένα εξάμηνο).

Ο υποκείμενος στον φόρο ή ο υπόχρεος, κατά περίπτωση, δικαιούται να ζητήσει το πιστωτικό υπόλοιπο

του Φ.Π.Α. με την ανωτέρω διαδικασία, εφόσον έχει εξαντλήσει πρώτα τη δυνατότητα μεταφοράς του

για συμψηφισμό.

Σε περιπτώσεις όμως που είναι αδύνατος ο συμψηφισμός στην επόμενη ή επόμενες διαχειριστικές περιό-

δους, μπορεί το πιστωτικό υπόλοιπο να ζητηθεί χωρίς να απαιτείται να εξαντληθεί η δυνατότητα μεταφοράς

του.

Αδυναμία συμψηφισμού του πιστωτικού υπολοίπου στην επόμενη ή σε επόμενες διαχειριστικές περιόδους

συνήθως υπάρχει, όταν ο υποκείμενος πραγματοποιεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο απαλλασσόμενες πράξεις

με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους ή διακόπτει τις εργασίες της επιχείρησης του ή η αξία των

φορολογητέων εκροών είναι χαμηλότερη από την αξία των φορολογητέων εισροών κ.λπ.

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κρίνει σε κάθε περίπτωση αν συντρέχει αδυναμία συμψηφισμού.

Παραδείγματα

1. Επιχείρηση με βιβλία Β’ κατηγορίας (η προθεσμία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης κάθε έτους

είναι έως τις 25 Φεβρουαρίου) έχει τα παρακάτω δεδομένα:

Χρήσεις

Φόρος εκροών

Φόρος εισροών

Πιστ. Υπόλοιπο (ΠΥ)

2001

100.000

2002

30.000

20.000

90.000

(από το ΠΥ των 90.000 € τα 70.000 € προέρχονται από το 2001 και τα 20.000 € από το 2002)

2003

20.000

25.000

95.000

(από το ΠΥ των 95.000 € τα 50.000 € προέρχονται από το 2001, τα 20.000 € από το 2002 και

τα 25.000 € από το 2003)

Η παραπάνω επιχείρηση μπορεί, μετά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης της χρήσης 2003 (ημερομηνία

υποβολής έως 25.2.2004) και πάντως πριν τις 25.2.2005, που συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής,

να ζητήσει επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου 50.000 €. Το ποσό αυτό είναι το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου

του 2001 που, ενώ μεταφέρθηκε, δεν στάθηκε ακόμη δυνατό να συμψηφιστεί. Σε αυτή την περίπτωση, η

επιχείρηση θα μεταφέρει για συμψηφισμό στο επόμενο έτος πιστωτικό υπόλοιπο 45.000 €. Εάν η επιχείρηση

έχει για το έτος 2004 φόρο εκροών 10.000 € και φόρο εισροών 15.000 €, τα δεδομένα της διαμορφώνονται

ως εξής:

Χρήση

Φόρος εκροών

Φόρος εισροών

Πιστ. Υπόλοιπο

2004

10.000

15.000

50.000

(από το ΠΥ των 50.000 € τα 10.000 € προέρχονται από το 2002, τα 25.000 € από το 2003 και τα

15.000 € από το 2004)

Μετά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης της χρήσης 2004 (ημερομηνία υποβολής έως τις 25.2.2005)

και πριν τις 25.2.2006 μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου των 10.000 € που προέρχονται

από το έτος 2002 και δεν έχουν ακόμη συμψηφιστεί και ούτω καθ’ εξής.

2. Η ίδια ως άνω επιχείρηση, με βάση αναμενόμενη αύξηση του κύκλου εργασιών της, έκρινε πως μέσα στο

έτος 2004 θα μπορούσε να συμψηφίσει ποσό 50.000 € ή και περισσότερο ακόμη, από το ποσό των 95.000

€ που εμφάνιζε ως πιστωτικό υπόλοιπο στην εκκαθαριστική δήλωση της χρήσης 2003. Αν λοιπόν εξελιχθούν

ευνοϊκά τα πράγματα για την επιχείρηση, συμψηφίζει μέσα στη χρήση 2004 όλο το πιστωτικό υπόλοιπο των

50.000 € (το οποίο, όπως είδαμε στο προηγούμενο παράδειγμα, προέρχεται από το έτος 2001) πριν συμπληρωθεί

ο χρόνος παραγραφής του και κατά συνέπεια δεν συντρέχει λόγος να ζητήσει επιστροφή.

Στην περίπτωση όμως που το προσδοκώμενο αποτέλεσμα δεν επιτευχθεί, μπορεί η επιχείρηση, με

κάποια από τις τελευταίες περιοδικές δηλώσεις της χρήσης 2004 (π.χ. με την περιοδική του Γ’ τριμήνου), να

ζητήσει την επιστροφή του ποσού του πιστωτικού υπολοίπου που προέρχεται από το έτος 2001 και δεν έχει

συμψηφιστεί ακόμη έως εκείνη τη φορολογική περίοδο. Μπορεί ακόμα η επιχείρηση να ζητήσει το πιστωτικό

υπόλοιπο που της απομένει από το έτος 2001 και με την εκκαθαριστική δήλωση της χρήσης 2004, αλλά θα

πρέπει η εκκαθαριστική αυτή δήλωση και η αίτηση επιστροφής να υποβληθούν πριν τις 25.2.2005, γιατί τότε

θα έχει συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής και δεν θα έχει πλέον δικαίωμα ούτε να ζητήσει προς επιστροφή

αλλά ούτε και να συμψηφίσει ποσό προερχόμενο από το έτος 2001.

IV. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Κοινοτικό Δίκαιο

Οδηγία 77/388/ΕΟΚ, όπως ισχύει, άρθρα 17 και 18.

Με τις διατάξεις αυτές θεσμοθετείται το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου και ο τρόπος άσκησης

του δικαιώματος αυτού.

2. Εθνικό Δίκαιο

i) Κώδικας Φ.Π.Α. (κυρώθηκε με τον Ν.2859/2000 - ΦΕΚ 248/Α’/7.11.2000), άρθρο 34.

Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 7 αυτού του άρθρου ορίζεται ότι:

Παράγραφος 1: «Με την επιφύλαξη των σχετικών με την παραγραφή διατάξεων ο φόρος επιστρέφεται,

εφόσον:

α) καταβλήθηκε στο δημόσιο αχρεώστητα ή

β) είναι αδύνατο να μεταφερθεί για έκπτωση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο ή σε περίπτωση μεταφοράς

του για έκπτωση, η έκπτωση αυτή δεν κατέστη δυνατή ή

γ) αφορά πράξεις, που προβλέπουν οι διατάξεις των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και στ’ της παραγράφου 2

του άρθρου 30, καθώς και πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου ή οφείλεται σε διαφορά συντελεστών εκροών-εισροών ή,

δ) αφορά αγαθά επένδυσης, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι, προκειμένου για αγαθά επένδυσης

ορισμένων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, αντί έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου παρέχεται

δικαίωμα αναστολής της πληρωμής του ή ρυθμίζεται με άλλο τρόπο. Με τις ίδιες αποφάσεις ρυθμίζεται κάθε

αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση του δικαιώματος αυτού.»

Παράγραφος 7: «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την άσκηση

του δικαιώματος επιστροφής του φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού.»

ii) ΑΥΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004

Σε εφαρμογή της παραπάνω εξουσιοδοτικής διάταξης, εκδόθηκε η ΑΥΟ 1060481/4643/810/

ΠΟΛ.1073/21.7.2004, η οποία καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής του Φ.Π.Α., καθώς και

τα υποδείγματα των απαραίτητων εντύπων για την άσκηση του δικαιώματος και την εκτέλεση της επιστροφής,

από τα οποία παρατίθεται κατωτέρω το υπόδειγμα της αίτησης επιστροφής.

iii) Εγκύκλιος 1068229/4728/834/ΠΟΛ.1092/24.8.2004

Για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εκδόθηκε η

εγκύκλιος 1068229/4728/834/ΠΟΛ.1092/24.8.2004, η οποία περιλαμβάνει διευκρινίσεις και οδηγίες.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΤΑΓΗ . ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ?

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΜΕΤΑ 6 ΜΗΝΕΣ ?'Η ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ?

ΕΠΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ 90 % ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ .

ΒΓΑΖΩ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΤΟ 100%

ΚΑΙ ΑΝ Η ΙΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 90 % ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ ΤΟ 10 %???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.