Jump to content
  • 0

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ


Guest ΑΓΓΕΛΑ

Question

Guest ΑΓΓΕΛΑ

Μήπως γνωρίζετε πως προσμετράται η προυπηρεσία των καθηγητών; Κάθε σχολικό έτος μετράει σαν 1 έτος προυπηρεσίας, η πρέπει να συμπληρώνουν 12μηνο πραγματικής απασχόλησης για να έχουν 1 χρόνο προυπηρεσίας; Γιατί σε ένα ημερολογιακό έτος έχουν 9 μήνες πραγματικής απασχόλησης. 1/`1-15`/6=5,5 και

15/`9-31`/12=3,5.

Link to post
Share on other sites

1 answer to this question

Recommended Posts

  • 0
Μήπως γνωρίζετε πως προσμετράται η προυπηρεσία των καθηγητών; Κάθε σχολικό έτος μετράει σαν 1 έτος προυπηρεσίας, η πρέπει να συμπληρώνουν 12μηνο πραγματικής απασχόλησης για να έχουν 1 χρόνο προυπηρεσίας; Γιατί σε ένα ημερολογιακό έτος έχουν 9 μήνες πραγματικής απασχόλησης. 1/`1-15`/6=5,5 και

15/`9-31`/12=3,5.

Αρ.Πρωτ. 14763/2003

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κ.λ.π.)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 7 του Ν. 1943/91 και του άρθρου 29 . Α του ιδίου νόμου που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (154/Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/97 (38/Α΄) και του άρθρου 5 του Π.Δ. 368/89 (163/Α΄).

2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/Α/4.6.68).

3. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.

4. Την από 15/4/2002 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2002 και 2003 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 19/29.4.2002).

5. Το υπόμνημα από 28.3.2003 του Σωματείου Εργαζομένων στο Ζάννειο Ίδρυμα.

6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 18/4/2003.

7. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1ο

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγεται το προ­σωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτή­ρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλο­γοι, Κληροδοτήματα κ.λ.π.) που διακρίνεται στις κατωτέ­ρω μισθολογικές κατηγορίες ειδικοτήτων,

Εξαιρούνται της παρούσας τα επαγγελματικά (εργατικά και εργοδοτικά) Σωματεία και Ενώσεις αυτών, γιατί σύμφωνα με την από 26.5.1966 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΦΕΚ 376/Β/15.6.66) το προσωπικό αυτών αμείβεται με την εκά­στοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοιας έκτασης Απόφαση Διαιτησίας για το προσωπικό των Γραφείων Ανωνύμων Εταιρειών και λοιπών ιδιωτικών επιχειρήσεων.

1η Κατηγορία:

α) Διοικητικό προσωπικό με τις εξής ειδικότητες:

Υπάλληλοι γενικά, υπάλληλοι γραφείων, γραμματείς, ταμίες δακτυλογράφοι, τηλεφωνητές, αποθηκάριοι, διερ­μηνείς, μεταφραστές, σχεδιαστές, βιβλιοθηκάριοι, βι­βλιοθηκονόμοι, αρχειοθέτες, εισπράκτορες, βοηθοί φαρ­μακείων καθώς και οι απασχολούμενοι στον κλάδο της πληροφορικής (Αναλυτές, Προγραμματιστές και Χειρι­στές εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων στους Η/Υ).

β) Εκπαιδευτικό και Παιδαγωγικό προσωπικό με τις εξής ειδικότητες:

Καθηγητές, Δάσκαλοι, Ψυχολόγοι, Εκπαιδευτές γενικά, Λογοθεραπευτές, Παιδαγωγοί, Παιδοκόμοι, Επιμελητές, κ.λ.π., πλην των ειδικοτήτων που υπάγονται σε ξεχωριστή Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται με τη διαδικα­σία του Α. Ν. 435/68.

2η Κατηγορία:

Οικονομικό - Λογιστικό προσωπικό με τις εξής ειδικότη­τες:

Λογιστές και βοηθοί λογιστών.

3η Κατηγορία:

Τεχνικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Μέση, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι.) και όλων των ειδικοτήτων αυτής (Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Ναυπηγοί, Τοπογράφοι, Εργοδηγοί Σχεδιαστές κ.λ.π.) κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ή διπλώματος Σχολής ημεδαπής ή ισοτίμου αλλοδαπής.

4η Κατηγορία:

Εργαστηριακό προσωπικό (παραϊατρικά επαγγέλματα) στο οποίο υπάγονται:

α) Οι χειριστές ακτινολογικών, εγκεφαλογραφικών μη­χανημάτων και οι εμφανιστές πλακών εργαστηρίων Ακτι­νολογίας, Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας κ.λ.π.

β) Οι παρασκευαστές, συντηρητές πειραματόζωων, συ­σκευαστές ορών και εμβολίων κ.λ.π. εντός φυσιγγίων και κουτιών που απασχολούνται στα επιστημονικά εργαστή­ρια βιοχημείας, μικροβιολογίας, παθολογοανατομίας, κυτταρολογίας, αιματολογίας, αιμοδοσίας, καρδιολο­γίας, ενδοκρινολογίας, εγκεφαλογραφίας, ισοτόπων και μονάδων τεχνητού νεφρού.

5η Κατηγορία:

Φυσιοθεραπευτές και Φυσιοθεραπευτές εφόσον κατέ­χουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6η Κατηγορία:

Νοσηλευτικό προσωπικό (πτυχιούχοι και πρακτικοί) με τις ειδικότητες:

Νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, νοσοκόμοι - ες, επισκέ­πτριες, θεραπαινίδες, τραυματιοφορείς κ.λ.π.

7η Κατηγορία:

Εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό υποδιαιρούμενο σε πέντε (5) ομάδες ειδικοτήτων.

Η Α΄ ομάδα περιλαμβάνει τους μαγείρους.

Η Β΄ ομάδα περιλαμβάνει τους θυρωρούς, κλητήρες, φύλακες, νυκτοφύλακες, ιματιοφύλακες, διανομείς τρο­φίμων και συσιτίων, τραπεζοκόμους, μεταφορείς, ταξινόμους, εργάτες ακαθάρτου ιματισμού, καθαριστές-στριες, λαντζέρες, βοηθούς μαγείρων, θαλαμηπόλους και συνοδούς, πλύντες, εργάτες γενικών καθηκόντων και εργατοτεχνίτες μη ειδικώς κατονομαζόμενους.

Η Γ΄ ομάδα περιλαμβάνει τους κόπτες, ράπτες, βοη­θούς αποθηκαρίων, τεχνίτες ψυκτικούς, μηχανοτεχνίτες, συντηρητές αυτοκινήτων.

Η Δ΄ ομάδα περιλαμβάνει τους τεχνίτες υδραυλικούς, ξυλουργούς, οικοδόμους κάθε ειδικότητας, συντηρητές κτιρίων κ.λ.π. και

Η Ε΄ ομάδα περιλαμβάνει τους βοηθούς τεχνιτών υδραυλικών, ξυλουργών, οικοδόμων, συντηρητών κ.λ.π. της Δ΄ ομάδας.

Άρθρο 2ο -Αποδοχές των εις το άρθρο 1 αναφερομένων κατηγο­ριών εργαζομένων.

Α. Βασικοί μισθοί για το έτος 2003 κατά κατηγορία:

1η Κατηγορία (Διοικητικό, εκπαιδευτικό και παιδαγωγι­κό προσωπικό):

Από 1/1/2003 = 561,38 ΕΥΡΩ

2η Κατηγορία (Οικονομικό - Λογιστικό):

α) Λογιστών: Από 1/1/2003 = 597,50 ΕΥΡΩ

β) Βοηθών Λογιστών: Από 1/1/2003 = 566,00 ΕΥΡΩ

3η Κατηγορία (Τεχνικό προσωπικό):

Από 1/1/2003 = 583,00 ΕΥΡΩ

4η Κατηγορία (Εργαστηριακό προσωπικό):

Από 1/1/2003 = 533,32 ΕΥΡΩ

5η Κατηγορία (Προσωπικό φυσικοθεραπείας - φυσιο­θεραπείας) :

Από 1/1/2003 = 565,56 ΕΥΡΩ

6η Κατηγορία (Νοσηλευτικό προσωπικό):

Από 1/1/2003 = 451,00 ΕΥΡΩ

7η Κατηγορία (Εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό):

Α΄ ομάδα: Από 1/1/2003 = 585,92 ΕΥΡΩ

Β΄ ομάδα: Από 1/1/2003 = 537,82 ΕΥΡΩ

Γ΄ ομάδα: Από 1/1/2003 = 557,60 ΕΥΡΩ

Δ΄ ομάδα: Από 1/1/2003 = 622,68 ΕΥΡΩ

Ε΄ ομάδα: Από 1/1/2003 = 594,33 ΕΥΡΩ

Β. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Στους ανωτέρω εργαζομένους χορηγούνται τα εξής επιδόματα:

α) Επίδομα τριετιών επί των εκάστοτε βασικών μισθών ως εξής:

αα) Στους μισθωτούς της 1ης και 2ης Κατηγορίας (Διοι­κητικό και Λογιστικό προσωπικό) ένδεκα (11) τριετίες εκ των οποίων η πρώτη (1η) τριετία σε ποσοστό 10% και οι επόμενες δέκα (10) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.

αβ) Στους μισθωτούς της 4ης Κατηγορίας (εργαστη­ριακό προσωπικό) ένδεκα (11) τριετίες εκ ποσοστού 5% εκάστη.

αγ) Στους μισθωτούς της 7ης Κατηγορίας (εργατοτε­χνικό προσωπικό) έξι (6) τριετίες έκτων οποίων οι δύο (2) πρώτες τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες τέσσερες (4) σε ποσοστό 5% εκάστη.

αδ) Στους μισθωτούς της 5ης Κατηγορίας (φυσικοθεραπευτές) οκτώ (8) τριετίες εκ των οποίων οι τρεις (3) πρώτες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες πέντε (5) σε ποσοστό 5% εκάστη, και αε) Στους μισθωτούς της 3ης Κατηγορίας (Τεχνικό προ­σωπικό) και της 6ης Κατηγορίας (Νοσηλευτικό προσωπι­κό) επτά (7) τριετίες έκτων οποίων της μεν 3ης Κατηγο­ρίας (Τεχνικό προσωπικό) οι πρώτες δύο (2) τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη τριετία της δε 6ης Κατηγορίας (Νο­σηλευτικό προσωπικό) οι πρώτες τρεις (3) σε ποσοστό 10% εκάστη τριετία και οι επόμενες πέντε (5) τριετίες της 3ης Κατηγορίας σε ποσοστό 5% εκάστη τριετία και της 6ης Κατηγορίας οι επόμενες τέσσερις (4) τριετίες σε πο­σοστό 5% εκάστη τριετία.

β) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στις εξής περιπτώ­σεις:

βα) Στους χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων σε πο­σοστό 5% επί του βασικού μισθού για τη συμπλήρωση 5ετίας στον ίδιο εργοδότη.

ββ) Στο Νοσηλευτικό προσωπικό (6η Κατηγορία) σε πο­σοστό 7% επί του βασικού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών, μετά τη συμπλήρωση 18ετούς υπηρε­σίας ή προϋπηρεσίας στις ειδικότητες αυτές, και

βγ) Στους μισθωτούς της 1ης κατηγορίας (Διοικητικό προσωπικό) σε ποσοστό 5% για τη συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας και σε ποσοστό 10% για τη συμπλήρωση 33 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας. Το επίδομα αυτό υπο­λογίζεται επί των βασικών μισθών.

γ) Επίδομα σπουδών. Στους κατόχους πτυχίου Τριτο­βάθμιας Εκπαίδευσης χορηγείται για κάθε έτος σπουδών και μέχρι πέντε (5) συνολικά έτη ποσοστό 5%, για κάθε έτος, σε όλους τους μισθωτούς των έξη πρώτων κατηγο­ριών.

Το επίδομα σπουδών δικαιούται και το νοσηλευτικό προσωπικό με δίπλωμα σχολής ΣΒΙΕ ή ομότιμων σχολών ιδιωτικής ή δημόσιας εκπαίδευσης σε ποσοστό 5% για κά­θε έτος σπουδών και μέχρι 10% συνολικά με την προϋπό­θεση ότι έχει εφοδιαστεί με ανάλογη νόμιμη άδεια άσκη­σης επαγγέλματος.

Σαν σπουδές αναγνωρίζονται αυτές που πραγματοποι­ήθηκαν στη Δημόσια εκπαίδευση καθώς και στην Ιδιωτική εφόσον αναγνωρίζεται ισότιμη της Δημόσιας εκπαίδευ­σης. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του εκάστοτε βα­σικού μισθού, πλην των μισθωτών της 6ης Κατηγορίας (Νοσηλευτικό προσωπικό) που υπολογίζεται επί του βα­σικού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών.

δ) Νοσοκομειακό επίδομα: Σε όλο το νοσηλευτικό προ­σωπικό χορηγείται νοσοκομειακό επίδομα σε ποσοστό 20%. Το ίδιο ποσοστό χορηγείται και σε όλους τους άλ­λους εργαζόμενους με την προϋπόθεση ότι το Ίδρυμα κ.λ.π. έχει νοσοκομειακό χαρακτήρα κατά την έννοια του Ν. 201/75.

Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του βασικού μισθού πλην της 6ης Κατηγορίας που υπολογίζεται επί του βασι­κού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών.

ε) Επίδομα ταμειακών λαθών σε ποσοστό 5% επί των βα­σικών μισθών σε όσους έκτων εργαζομένων που υπάγο­νται στις 2 πρώτες μισθολογικές κατηγορίες ασχολούνται με την διαχείριση χρημάτων (ταμείο, εισπράξεις, καταθέ­σεις, πληρωμές κ.λ.π.).

στ) Επίδομα συνθηκών λόγω ανθυγιεινής, επικινδύνου εργασίας ή ειδικών συνθηκών εργασίας στα εξής ποσο­στά:

1) Σε ποσοστό 10% επί των βασικών μισθών ως ανθυγι­εινής ή επικινδύνου εργασίας ή και αμφότερα στις εξής ει­δικότητες: α) Σε όλο το προσωπικό κουζίνας τους καθαριστές-τριες, τους εργάτες ακαθάρτου ιματισμού και τους πλύντες, β) στους οικοδόμους, υδραυλικούς, συ­ντηρητές κτιρίων κ.λ.π. και βοηθούς των, εφόσον εργάζο­νται σε υπόγεια τεχνικά έργα (σήραγγες, στοές κ.λ.π.), με την απόφραξη, συντήρηση και αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης ή σε σκαλωσιές (κτιρίων - καμινάδων) ύψους άνω των 30 μέτρων και γ) στους ηλεκτρονικούς ανωτέρων σχολών.

2) Σε ποσοστό 12% α) (ανθυγιεινής εργασίας) επί του βασικού μισθού συν τριετίες σε όλο το προσωπικό της 6ης Κατηγορίας (Νοσηλευτικό προσωπικό) και β) ειδικών συνθηκών στους Φυσικοθεραπευτές μονάδων περίθαλ­ψης για άτομα με ειδικές ανάγκες υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού.

3) Σε ποσοστό 15% επί του βασικού μισθού ως ανθυγι­εινής εργασίας στις ειδικότητες της 1ης και 2ης Κατηγο­ρίας, εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται αποκλειστι­κά ή και παράλληλα με την κύρια εργασία τους σε οθόνη οπτικής απεικόνισης (Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές) ως Αναλυτές, Προγραμματιστές και Χειριστές (εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων)

4) Σε ποσοστό 20% επί του βασικού μισθού ως επικιν­δύνου εργασίας στους ηλεκτρολόγους που εργάζονται σε εναέρια δίκτυα ή σε δίκτυα υπό τάση.

5) Σε ποσοστό 18% (ανθυγιεινής εργασίας) στους χειρι­στές ακτινολογικών και εγκεφαλογραφικών μηχανημά­των, εμφανιστές πλακών κ.λ.π. Το επίδομα αυτό υπολογί­ζεται στο ½ του βασικού μισθού.

6) Σε ποσοστό 25% (ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργα­σίας) στο προσωπικό των ειδικοτήτων της 4β μισθολογι­κής κατηγορίας (εργαστηριακό προσωπικό). Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στο ½ του βασικού μισθού.

7) Σε ποσοστό 35% στους εργαζόμενους που υπάγο­νται στις ειδικότητες της 4α μισθολογικής κατηγορίας (χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων κ.λ.π.). Το επίδο­μα αυτό ως επικίνδυνης εργασίας υπολογίζεται στο ½ του βασικού μισθού, και

8) Σε ποσοστό 50% λόγω ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας στο προσωπικό των ειδικοτήτων της 4β μισθο­λογικής κατηγορίας (εργαστηριακό προσωπικό, παρασκευάστριες ...), υπολογιζόμενο στο ½ του βασικού μι­σθού. Στο επίδομα αυτό που χορηγείται στους απασχο­λούμενους σε παθολογοανατομικά εργαστήρια, βιοχημείας, ιστοχημείας και σταθμών αιμοδοσίας συμψη­φίζεται το εκ ποσοστού 25% χορηγούμενο επίδομα ανθυ­γιεινής εργασίας.

ζ) Επίδομα θέσεως:

α) Διευθύνοντος-ουσας και Προϊσταμένων: Στους ερ­γαζόμενους σε θέσεις Διευθύνοντος - ούσας και Προϊ­σταμένων Νοσηλευτών -τριών, χορηγείται επίδομα θέσε­ως σε ποσοστό 20% και 10% αντίστοιχα υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού συν το επίδομα τριετιών. Αυτά τα επιδόματα χορηγούνται για όσο χρόνο οι εργαζόμενοι κα­τέχουν τις παραπάνω θέσεις, ενώ διακόπτεται η καταβο­λή τους εάν αντικατασταθούν. Χορηγούνται και στους αντικαταστάτες τους, κατά τη διάρκεια της κανονικής τους αδείας, καθώς και σε άλλη περίπτωση απουσίας πέ­ραν του μηνός για όσο ασκούν τα καθήκοντα αυτά.

β) Στους Προϊσταμένους Λογιστικού Τμήματος καθώς και στους Μαγείρους που τους ανατίθενται καθήκοντα Αρχιμαγείρου το επίδομα θέσεως χορηγείται σε ποσοστό 10%.

η) Επίδομα τροφοκατοικίας εκ ποσοστού 6% επί του βα­σικού μισθού στο νοσηλευτικό προσωπικό (6η Κατηγο­ρία).

θ) Επίδομα οικογενειακών βαρών υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους ως εξής:

• 10% επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως ( άρθρο 20 παρ. 2του Ν.1849/89 ),

• 5% για κάθε παιδί και έως τρία παιδιά ως επίδομα τέ­κνων.

Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν πα­ρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 24ου έτους της ηλι­κίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρίζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρ­κεί η ανικανότητα.

ι) Παροχές σε είδος:

Στο τεχνικό, εργαστηριακό, νοσηλευτικό και εργατοτε­χνικό προσωπικό χορηγούνται κάθε χρόνο δύο (2) στολές εργασίας (μία χειμερινή και μία θερινή) που ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη.

Άρθρο 3ο - Λοιποί όροι εργασίας

α) Υπηρεσία και προϋπηρεσία:

Αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία που δια­νύθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην ειδικότητα που κατέχει ο εργαζόμενος καθώς και κάθε συναφής και ομότιμη προς αυτή σ΄ οποιονδήποτε εργοδότη, αρκεί να βεβαιώνεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή και από τα βι­βλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ εφόσον τούτο είναι ευκρινές. Ει­δικά για τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην Β΄ ομά­δα της 7ης Κατηγορίας με εξαίρεση τους βοηθούς μαγεί­ρους, συνοδούς και θαλαμηπόλους, ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται και προσμετράται κάθε είδους απασχόλη­ση με οποιαδήποτε ειδικότητα και σε οποιοδήποτε εργο­δότη. Η προϋπηρεσία συνταξιούχου που προσμετρήθηκε για τη χορήγηση σύνταξης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των αποδοχών. Ο εργοδότης είναι υποχρεω­μένος να λαμβάνει γνώση της προϋπηρεσίας του κάθε ερ­γαζόμενου.

β) Οι βοηθοί λογιστών εφόσον συμπλήρωσαν 18 πλήρη έτη υπηρεσίας με την ιδιότητα αυτή, θεωρούνται λογι­στές και μετατάσσονται μισθολογικά στον αντίστοιχο μι­σθό των λογιστών.

Στους λογιστές με την καθολική έννοια του όρου, όπως ορίζεται αυτή επιστημονικά εντάσσονται επίσης και:

βα) οι κοστολόγοι,

ββ) οι προϊστάμενοι προμηθειών και διαχειρίσεων...

βγ) οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Σχολών ΑΣΟΕ, ΑΒΣ, ΠΑΣΠΕ, ΟΠΕ και των ισοτίμων προς αυτές Σχολών της αλλοδαπής οι οποίοι υπηρέτησαν συνολικά ως βοη­θοί λογιστές επί 5ετία πριν ή μετά την κτήση του πτυχίου ή επί 3ετ(α μετά τη λήψη αυτού, και

βδ) οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστών ΚΑΤΕΕ - ΤΕΙ με 8ετή υπηρεσία ως βοηθοί λογιστών πριν ή μετά την κτήση του πτυχίου ή 6ετή υπηρεσία μετά τη λήψη του πτυ­χίου.

Στους λογιστές και βοηθούς λογιστών που απασχολού­νται ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του ισολογισμού, θα χορηγείται κάθε χρόνο και μέσα σ΄ ένα μήνα από τη λή­ξη των εργασιών για την κατάρτιση του ισολογισμού, επί­δομα ίσο με 60% επί όλων των νομίμων αποδοχών. Αν στο Ίδρυμα κ.λ.π. με την ιδιότητα αυτή απασχολούνται πέντε (5) και άνω άτομα, τότε του επιδόματος αυτού δικαιούται το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών.

γ) Χρονικά όρια:

1) Ώρες εργασίας και 5νθήμερο: Για τους ανωτέρω ερ­γαζόμενους εφαρμόζεται σύστημα 5νθήμερης εβδομαδι­αίας απασχόλησης.

2) Οι ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια του πενθημέρου σε όλο το προσωπικό ανέρχονται στις 40, με εξαίρεση τους εργαζόμενους που υπάγονται στην 4η Κατηγορία (εργαστηριακό προσωπικό) των οποίων οι ώρες εβδομα­διαίας απασχόλησης για μεν τη χειμερινή περίοδο (16/10 έως 15/4) ανέρχονται σε 33, για δε τη θερινή περίοδο (16/4 έως 15/10) ανέρχονται σε 30.

3) Για την αμοιβή της εργασίας καθ΄ υπερωριακή απα­σχόληση, για απασχόληση κατά τη νύκτα (22.00 - 06.00) και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο καθιε­ρωθείσες ημέρες αργίας, ισχύουν οι πάγιες ρυθμίσεις των διατάξεων του εργατικού δικαίου.

4) Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για το προσωπι­κό σε υπηρεσίες συνεχούς λειτουργίας πρέπει να είναι συνεχόμενες δύο φορές κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες και να περιλαμβάνουν μια τουλάχιστον Κυριακή κάθε τέσσε­ρις (4)εβδομάδες.

5) Άδεια γάμου και γονική άδεια: Ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1483/84 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Εθνι­κής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και κάθε νό­μου ευνοϊκότερου του προηγούμενου.

6) Λοιπά θέματα θα αντιμετωπίζονται από την Εθνική Γε­νική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθώς και από τις δια­τάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρο 4ο

Κάθε προηγούμενη ρύθμιση που αφορά τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων καταργείται.

Άρθρο 5ο

Τυχόν ανώτερες από την απόφαση αυτή καθοριζόμενες αποδοχές και λοιποί όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμο, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας καθώς και παροχές εξ΄ ελευθεριό­τητας δεν θίγονται από τις διατάξεις της απόφασης αυ­τής.

Άρθρο 6ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2003.

Άρθρο 7ο

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 8ο

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...