Jump to content
Sign in to follow this  
a.a.

«Ρύθμιση των τύπων και των όρων των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια»

Recommended Posts

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Πληροφορίες : κ. Θεοχάρη

Τηλ: 210 3821618 (εσωτ 546)

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007

Ζ1- 1262

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση των τύπων και των όρων των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α’/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Του άρθρου 18 παρ. 9 του Ν. 3587/2007(ΦΕΚ 152/Α’/10-07-2007) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», όπως ισχύει, -Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L149)».

3. Του Π.Δ. 397/1998 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας-Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α’/1.2.1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την έκδοση του Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α’/17.3.2004).

5. Του Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 51/Α’/18.3.1996).

6. Του Π.Δ. 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 156/Α’/30.7.1997).

7. Του Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232/Α’/19.9.2007).

8. Της με αριθμό Δ 15/Α/Φ.19/19955/8.10.07 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο (ΦΕΚ 1982/Β’/9.10.2007)

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ρύθμιση των τύπων και των όρων των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος κατά την έννοια του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. Υ 3Β/3215/3.6.98 (ΦΕΚ 655/Β’/1998) απόφασης και γυμναστήρια, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 2

Περιεχόμενο Σύμβασης

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται σε περισσότερες της μίας επίσκεψης και οι οποίες καταρτίζονται από τις μονάδες αδυνατίσματος και τα γυμναστήρια, είναι άκυρες υπέρ του καταναλωτή εάν δεν καταρτιστούν με δύο όμοια πρωτότυπα έγγραφα, ένα εκ των οποίων παραδίδεται στον καταναλωτή και στα οποία να αναφέρονται τουλάχιστον:

α) όνομα, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, πλήρης διεύθυνση του παρόχου των υπηρεσιών, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Αριθμός Μητρώου της επιχείρησης, καθώς και όνομα και ιδιότητα αυτού που συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό του,

β) ο αριθμός άδειας λειτουργίας της επιχείρησης,

γ) η χρονολογία και ο τόπος κατάρτισης της σύμβασης,

δ) η αναλυτική περιγραφή της φύσης και των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών, ιδίως δε η επιμέρους χρονική διάρκεια κάθε συνεδρίας και ο συνολικός αριθμός των συνεδριών ανά κατηγορία υπηρεσιών με σαφή διαχωρισμό των τυχόν δωρεάν υπηρεσιών,

ε) οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης και ιδίως ο τρόπος και ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών,

στ) η ολική επιβάρυνση του καταναλωτή (η συνολική αξία του προγράμματος με ανάλυση της αξίας της κάθε μεμονωμένης υπηρεσίας που θα περιέχεται σε αυτό) και οι όροι πληρωμής και ιδίως, σε περίπτωση πίστωσης του τιμήματος ή πληρωμής με δόσεις, τα οριζόμενα στις υφιστάμενες διατάξεις περί καταναλωτικής πίστης (ΚΥΑ Φ-1 983/1991 – ΦΕΚ 172 Β’), όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν και ιδίως το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) ,

ζ) το κατά το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης δικαίωμα υπαναχώρησης και, σε χωριστό έντυπο, υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση,

η) η δυνατότητα εξώδικης επίλυσης διαφορών με προσφυγή στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Άρθρο 3

Δικαίωμα Υπαναχώρησης και καταγγελίας

1. Στις ανωτέρω συμβάσεις ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής του πρωτοτύπου της σύμβασης, η οποία θα πρέπει να γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή κατά την ημερομηνία υπογραφής της, εκτός εάν σε αυτήν προβλέπεται μεγαλύτερη προθεσμία. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εκ μέρους του καταναλωτή λαμβάνει χώρα εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας με υποβολή εκ μέρους του συμπληρωμένου του σχετικού υποδείγματος ή δια απλής επιστολής-δήλωσης υπαναχώρησης απευθυνόμενης προς τη μονάδα αδυνατίσματος ή το γυμναστήριο. Η υπαναχώρηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με τηλεομοιοτυπία, είτε με συστημένη επιστολή προς τον προμηθευτή και επιφέρει λύση της σύμβασης από την ημερομηνία παραλαβής της από τον προμηθευτή, εφόσον η αποστολή της με συστημένη επιστολή έλαβε χώρα εντός των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

2. Ο καταναλωτής δικαιούται, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά την παρέλευση της κατά την προηγούμενη παράγραφο τασσόμενης προθεσμίας, από την παραλαβή της σύμβασης, να καταγγείλει τη σύμβαση, πριν τη λήξη του συμφωνημένου προγράμματος. Στην περίπτωση της καταγγελίας, ο καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο των υπηρεσιών που του έχουν αποδεδειγμένα παρασχεθεί. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις δικαιούνται αποζημίωσης από τον καταναλωτή η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 2,5% επί της αξίας του υπολοίπου ανεκτέλεστου προγράμματος και το οποίο θα προβλέπεται στη σύμβαση ρητά.

3. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο δικαίωμα υπαναχώρησης ή καταγγελίας της σύμβασης υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο μόνο για τις υπηρεσίες που του έχουν αποδεδειγμένα παρασχεθεί.

Το πληρωτέο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσό ανάλογο με την έκταση των υπηρεσιών που ήδη παρασχέθηκαν, σε σχέση με το σύνολο των παροχών που προβλέπει η σύμβαση.

Είναι άκυροι όροι κατά τους οποίους παρεχόμενη έκπτωση δεν ισχύει σε περίπτωση εκτέλεσης μέρους μόνο των υπηρεσιών ενός προγράμματος και έχουν ως αποτέλεσμα την επανακοστολόγηση των υπηρεσιών.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η προκαταβολή, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν εγγραφής, ποσοστού που υπερβαίνει το 2,5% του συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος πριν αρχίσει η εκτέλεση της σύμβασης από τις μονάδες αδυνατίσματος ή τα γυμναστήρια.

5. Παραίτηση του καταναλωτή από τα δικαιώματα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου είναι άκυρη.

Άρθρο 4

Λύση των συνδεδεμένων συμβάσεων

1. Στις περιπτώσεις που το τίμημα καλύπτεται εν όλω ή εν μέρει από πίστωση η οποία χορηγείται στον καταναλωτή είτε από τον προμηθευτή είτε από τρίτον, δυνάμει συμφωνίας συναπτόμενης μεταξύ του τρίτου και του προμηθευτή, τότε, εφόσον ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση ή καταγγελίας της σύμβασης, μπορεί να καταγγείλει και τη σύμβαση πίστωσης με δήλωση -έγγραφη όχλησή του απευθυνόμενη προς τον τρίτο, ο οποίος υποχρεούται από τη λήψη αυτής να τον απαλλάξει από τυχόν υπόλοιπα οφειλών χρεωμένων σε πιστωτική κάρτα για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες. Οι μονάδες αδυνατίσματος και τα γυμναστήρια υποχρεούνται να ενημερώσουν σχετικά τον τρίτο, προκειμένου αυτός να προχωρήσει στην διακοπή περαιτέρω πληρωμών για το μέρος του προγράμματος του οποίου δεν πρόκειται να γίνει χρήση ένεκα της γενόμενης υπαναχώρησης ή καταγγελίας της σύμβασης.

2. Σε περίπτωση υπαναχώρησης ή καταγγελίας της σύμβασης από τον καταναλωτή, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, ο προμηθευτής υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της υπαναχώρησης ή της καταγγελίας, να του επιστρέψει στη συμφωνηθείσα τιμή τυχόν αχρεωστήτως εισπραχθέντα χρηματικά ποσά ή να τον απαλλάξει από την πληρωμή δόσεων καρτών ή υπολοίπου οφειλής χρεωμένης σε πιστωτική κάρτα που δεν αντιστοιχούν σε αποδεδειγμένα παρασχεθείσες υπηρεσίες. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι τράπεζες, οι οποίες σε περίπτωση καταγγελίας ή υπαναχώρησης του καταναλωτή οφείλουν να απόσχουν από κάθε ενέργεια είσπραξης των δόσεων από τον καταναλωτή, στρεφόμενες αποκλειστικά κατά του προμηθευτή προς τον οποίο έχουν τυχόν προκαταβάλει τα ποσά που αντιστοιχούν σε μη παρασχεθείσες υπηρεσίες.

3. Σε περίπτωση που το τίμημα καλύπτεται εν όλω ή εν μέρει από πίστωση η οποία χορηγείται στον καταναλωτή από τρίτον, δυνάμει συμφωνίας συναπτόμενης μεταξύ του τρίτου και του προμηθευτή και κατά την διάρκεια της σύμβασης ο προμηθευτής πτωχεύσει ή για οποιονδήποτε λόγο παύσει τις εργασίες του, τότε ο τρίτος - πιστωτής δικαιούται να ζητήσει από τον καταναλωτή μόνο το τίμημα για το οποίο έχουν παρασχεθεί οι υπηρεσίες και μέχρι το χρόνο που υπήρχε η δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών.

Άρθρο 5

Κυρώσεις

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσης, έχει εφαρμογή το άρθρο 13α «Κυρώσεις» του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α’), όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/Α’/10-07-2007) Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.2251/1994 «προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει.- Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(EE L149 ).

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός

Γεώργιος Βλάχος

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...