Jump to content
Sign in to follow this  
Guest ΦΙΛΟΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 741-784 ΤΟΥ ΑΚ, ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Recommended Posts

Guest ΦΙΛΟΣ

Καλημερίζω τους καλούς συναδέλφους.

Θα ήθελα τα φώτα σας στο εξής θέμα :

Έχω μια αστική εταιρεία , μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο του άρθρου 741-784 του Α.Κ.

α) Τι βιβλία πρέπει να τηρεί ;

και

β) Υπάρχει υποχρέωση έκδοσης και δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων ;

Ευχαριστώ για το χρόνο σας .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eισόδημα / Κ.Β.Σ., Απόφαση, 07/02/2001, 1013044/222/Α0012/ΠΟΛ.1031/7/2/2001

Φορολογική μεταχείριση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας που συστήθηκε με τα άρθρα 741 έως 784 του Α.Κ.

1013044/222/Α0012/ΠΟΛ.1031/7.2.2001

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, σε φόρο υπόκεινται εκτός των άλλων και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες.

2. Με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, τα καθαρά κέρδη της πιο πάνω εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις αυτού του νόμου, φορολογούνται με συντελεστή 35%.

3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.2238/1994, οι υπόχρεοι του άρθρου 10 του Ν.2238/1994, μεταξύ των οποίων και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος (Εντυπο Ε5) στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.

4. Περαιτέρω, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες οι οποίες διέπονται από τα άρθρα 741 και επόμενα του Α.Κ., με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ.186/1992 χαρακτηρίζονται ως επιτηδευματίες και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ, όπως τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λπ.

5. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.2238/1994, ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.

6. Τέλος, ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος.

7. Υστερα από τα παραπάνω, ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών υποκείμενο σε φόρο, θεωρείται μόνο αυτό που προέρχεται από καθαρά εμπορικές δραστηριότητες ή την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος (π.χ. τέλεση δημόσιων θεαμάτων, έκδοση εφημερίδων, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων κ.λπ.).

8. Αντίθετα, οι συνδρομές και εγγραφές των μελών, καθώς και οι χορηγίες ή δωρεές προς αυτές, επειδή αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, δηλαδή στερούνται τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δεν εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων για να φορολογηθούν όπως αναφέρουμε στην παρ. 2 του παρόντος. Φυσικά, τα ποσά των χορηγιών που παρέχονται για την τέλεση δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τους υπόψη φορείς, μειώνουν το κόστος αυτών.

9. Τέλος, χαρακτηριστικό στοιχείο που διακρίνει τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες από τις απλές αστικές, είναι η μη διανομή ωφελημάτων (οποιασδήποτε μορφής) στα μέλη τους.

Σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε φόρο υπόκειται μόνο το καθαρό εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή από την εκμίσθωση ακινήτων καθώς και από κινητές αξίες. Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα αυτών των νομικών προσώπων, καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδά τους που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.

Άρα λοιπόν αφού το μόνο εισόδημα είναι οι συνδρομές των μελών, δεν θα φορολογηθεί.

Όσον αφορά την υποβολή της δήλωσης, με την ΠΟΛ.1108/22.3.2002

(Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2002 και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται μ' αυτή), η δήλωση των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί μ' αυτή:

α) Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων οικοδομών - γαιών, Ε2 (Φ-01.002).

β) Βεβαίωση για το ποσό των τόκων κ.λπ. και του φόρου που παρακρατήθηκε, κατά περίπτωση, γι' αυτά.

γ) Δύο αντίτυπα του Εντύπου "Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών" (Εντυπο Ε3), εφόσον συντρέχει περίπτωση.

δ) Δύο αντίτυπα του Εντύπου "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ", περ. β', παρ. 2 του άρθρου 107 του Ν.2238/1994 (Μόνο όταν δηλώνεται εισόδημα απο εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης).

Ειδικά για το Ε3 που ρωτάς, με την ΠΟΛ. 1012/21.1.2002 -Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων

Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών οικονομικού έτους 2002 (Εντυπο Ε3)

Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, ανεξάρτητα από τη μορφή, το είδος και το χαρακτήρα τους (κερδοσκοπικό ή μη), εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του ΚΒΣ ή υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιων βιβλίων και δεν τα τηρούν ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ. Δηλαδή υποβάλλεται τόσο από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, όσο και από τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε., τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, τις συμμετοχικές ή αφανείς, τις κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ, τις Ε.Π.Ε., τις Α.Ε., καθώς και τα υπόλοιπα υπόχρεα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν.2238/1994. Σε

περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήματα, υποβάλλεται ένα έντυπο για το σύνολο της επιχείρησης.

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2002 και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται μ’ αυτή

1027593/10123/Β0012/ΠΟΛ.1108/22.3.2002

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’/16.9.1994), όπως ισχύουν μετά την αναρίθμησή τους με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α’/18.2.1997).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β’) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Οτι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε όπως, για το οικονομικό έτος 2002, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (Φ-01.012), το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.

2. Η πιο πάνω δήλωση θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί μ’ αυτή:

α) Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων οικοδομών – γαιών, Ε2 (Φ-01.002).

β) Βεβαίωση για το ποσό των τόκων κ.λπ. και του φόρου που παρακρατήθηκε, κατά περίπτωση, γι’ αυτά.

γ) Δύο αντίτυπα του Εντύπου «Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών» (Εντυπο Ε3), εφόσον συντρέχει περίπτωση.

δ) Δύο αντίτυπα του Εντύπου «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» (περ. β’, παρ. 2 του άρθρου 107 του Ν.2238/1994).

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γενικά περί αστικών εταιρειών

Οι αστικές εταιρείες είναι ευρέως γνωστές και ρυθμίζονται από τα άρθρα 741 – 784 του Αστικού Κώδικα.

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερη κατηγορία αυτών, οι λεγόμενες αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ως τέτοιες νοούνται οι εταιρείες που δεν έχουν εμπορικούς σκοπούς, αλλά επιδιώκουν επιστημονικούς ή άλλους ανιδιοτελείς σκοπούς. Ωστόσο και οι εταιρείες αυτές έχουν πολλές φορές διάφορα εισοδήματα (κυρίως από επιδοτήσεις, δωρεές κ.λπ. ή ακόμη και από κάποιες αναπόφευκτες δραστηριότητες).

Έτσι προέκυψε η διάκριση, την οποία δέχεται και η νομοθεσία, των αστικών εταιρειών σε: α) κερδοσκοπικές και β) μη κερδοσκοπικές.

Υπόψη, ακόμα, ότι οι επαγγελματικές δικηγορικές εταιρείες, καθώς και οι αντίστοιχες συμβολαιογραφικές, χαρακτηρίζονται απευθείας από το νόμο ως «αστικές» (βλ. άρθρα 1 Π.Δ. 518/89 και 1 Π.Δ. 284/93 αντίστοιχα).

Έννοια αστικής εταιρείας

Την έννοια της αστικής εταιρείας δίνει το άρθρο 741 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο: «Με τη σύμβαση της εταιρείας δύο ή περισσότεροι έχουν αμοιβαίως υποχρέωση να επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό σκοπό και ιδίως οικονομικό».

Από τη διατύπωση της παραπάνω διατάξεως προκύπτει ότι η αστική εταιρεία:

α) Μπορεί να επιδιώκει οικονομικό σκοπό – και αυτό είναι το σύνηθες – όχι, όμως, εμπορικό. Οικονομικός είναι ο σκοπός όταν περιέχει παροχές με οικονομική αξία. Η επιδίωξη κέρδους δεν είναι απαραίτητη.

β) Μπορεί να μην επιδιώκει οικονομικό (αλλά απλώς μορφωτικό, φιλανθρωπικό, κ.λπ.) σκοπό.

γ) Εάν ο επιδιωκόμενος σκοπός είναι από την αρχή εμπορικός ή μεταβληθεί αργότερα σε εμπορικό, τότε πρόκειται για προσωπική εμπορική εταιρεία (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη) και όχι για αστική.

Εδώ εξετάζεται η αστική εταιρεία που επιδιώκει οικονομικό σκοπό – άσχετα αν είναι κερδοσκοπική ή όχι – γιατί αυτή εξομοιώνεται από τη φορολογική νομοθεσία με τους επιτηδευματίες γενικώς και αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο.

Σύσταση και λειτουργία αστικής εταιρείας

Εφαρμοζόμενο στις αστικές εταιρείες δίκαιο

Στις αστικές εταιρείες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τα νομικά πρόσωπα (άρθρα 61 επόμενα) και για τις εταιρείες (άρθρα 741 επόμενα).

Σύσταση και κτήση νομικής προσωπικότητας αστικής εταιρείας

Η συστατική πράξη (καταστατικό) αυτής συντάσσεται εγγράφως

(άρθρο 63 Α.Κ.) και δημοσιεύεται – όπως γίνεται με τις προσωπικές εμπορικές εταιρείες – στα βιβλία εταιρειών του οικείου πρωτοδικείου. Η κατά τα άνω δημοσίευση της εταιρικής συμβάσεως δημιουργεί νομική προσωπικότητα για την αστική εταιρεία, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει, ωσότου περατωθεί η εκκαθάριση (άρθρο 784 Αστικού Κώδικα).

Ευθύνη μελών αστικής εταιρείας

Τα μέλη και τα όργανα της αστικής εταιρείας δεν έχουν προσωπική ευθύνη για τα χρέη αυτής, που είναι αποκλειστικά χρέη του νομικού προσώπου. Όπως γίνεται αντιληπτό, τούτο αποτελεί σημαντική διαφορά έναντι της αλληλέγγυας και σε ολόκληρο ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων των προσωπικών εταιρειών για τα χρέη αυτών, την οποία καθιερώνει ο Εμπορικός Νόμος (άρθρα 22 – 23).

Λειτουργία και διαχείριση

Η αστική εταιρεία, μετά τη δημοσίευσή της στα βιβλία εταιρειών του οικείου πρωτοδικείου της έδρας αυτής, αποκτά νομική προσωπικότητα και λειτουργεί κανονικά διεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Η διοίκηση και η αντιπροσώπευση της αστικής εταιρείας μπορεί να ανατεθεί σε ένα ή σε μερικούς από τους εταίρους. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε ασκείται από όλους μαζί τους εταίρους (άρθρα 748 – 849 Α.Κ.).

Φορολογικές υποχρεώσεις αστικών εταιρειών

Α) Υποχρεώσεις της αστικής εταιρείας από τον Κ.Β.Σ.

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (άρθρο 2 παρ. 1) ορίζει ότι η αστική εταιρεία που ασκεί δραστηριότητα (οικονομική) και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από κάθε είδους επιχείρηση, πρέπει να τηρεί βιβλία και στοιχεία τα προβλεπόμενα από τον κώδικα αυτόν, όπως κάθε άλλος επιτηδευματίας

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.Επί αστικών εταιρειών τα πρόστιμα τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων επιβάλλονται σε βάρος αυτών και κοινοποιούνται στα μέλη τους, το καθένα από τα οποία ευθύνεται απεριόριστα και στο σύνολο (άρθρο 34

παρ. 1 εδάφιο δεύτερο, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παρ. 1 του

Π.Δ. 134/96).

Β) Υποχρεώσεις της αστικής εταιρείας από τη φορολογία εισοδήματος

Προς αποφυγήν κάθε παρεξηγήσεως, σχετικά με το αν φορολογούνται ή όχι οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο νόμος 2238/94 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων) περιέλαβε σαφείς διατάξεις από τις οποίες προκύπτει ότι:

«Σε φόρο (εισοδήματος) υπόκεινται επίσης οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.» (άρθρα 2 παρ. 4 και 28 παρ. 4 Ν. 2238/94).

«Επίσης στο φόρο αυτό (εισοδήματος) υπόκεινται και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα» (άρθρο 101 παρ. 2 Ν. 2238/94).

Μη εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων

Οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες εξαιρούνται από το αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος. Τούτο ορίζεται ρητώς στο άρθρο 33 παρ. 16 περίπτωση ε’ του Ν. 2238/94. Η περίπτωση ε’ προστέθηκε στο νόμο με το άρθρο 1 παρ. 15 του Ν. 2390/96 και έχει ισχύ για τα εισοδήματα των μη κερδοσκοπικών αστικών εταιρειών που αποκτώνται από 1.1.1995 και μετά.

Άρα, τα καθαρά εισοδήματα των μη κερδοσκοπικών αστικών εταιρειών φορολογούνται με τις γενικές περί νομικών προσώπων διατάξεις (άρθρο 109 παρ. 1 περίπτωση γ’ του Ν. 2238/94), δηλαδή με συντελεστή 35% (άρθρα 10 παρ. 1 και 2 παρ. 4 του Ν. 2238/94).

Με τον ίδιο συντελεστή 35% φορολογούνται και τα καθαρά κέρδη των αστικών κερδοσκοπικών εταιρειών (άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 2238/94).

Για τη χρήση 2005 οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες φορολογούνται με συντελεστή 32%, για τη χρήση 2006 με 29% και για τις χρήσεις από 1.1.2007 και μετά με συντελεστή 25% πάνω στα κέρδη που προκύπτουν από καθαρά εμπορικές δραστηριότητες ή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδά τους και τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη που φορολογούνται.

Τα πράγματι ημεδαπά μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα φορολογούνται μόνο για το καθαρό εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και προέρχεται από την εκμίσθωση ακινήτων καθώς και από κινητές αξίες (άρθρο 99 παρ. 1ε Ν. 2238/94). Δεν φορολογούνται δηλαδή τα λοιπά εισοδήματα ή έσοδα των νομικών αυτών προσώπων, όπως π.χ. τα εισοδήματα που αποκτούν από γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ΠΟΛ 1013/14.1.98) ή από διαφήμιση τρίτων μέσω περιοδικών που διανέμουν στα μέλη τους (Εγκ. 1077673/18.8.99) ή η ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβαση αυτοκινήτων (Εγκ. Α 2396/ΠΟΛ63/9.3.77) κ.λπ.

Μη εφαρμογή διατάξεων περί επιχειρηματικής αμοιβής

Σε κάθε περίπτωση αστικής εταιρείας, κερδοσκοπικής ή μη δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί επιχειρηματικής αμοιβής, που προβλέπεται μόνον για ομόρρυθμους εταίρους (άρθρο 10 παρ. 1 περίπτωση γ’ Ν. 2238/94) και για διαχειριστές εταίρους Ε.Π.Ε. (άρθρο 109 παρ. 2 Ν. 2238/94).

Δηλώσεις εισοδήματος, Φ.Π.Α. κλπ.

Οι αστικές εταιρείες υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στις προθεσμίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 2238/94.

Επίσης υποχρεούνται να υποβάλλουν προσωρινές δηλώσεις Φ.Π.Α. για κάθε φορολογική περίοδο και ετήσια εκκαθαριστική δήλωση, όπως προβλέπει το άρθρο 31 του Ν. 1642/86.

Ακόμα έχει υποχρέωση υποβολής μια φορά το χρόνο δηλώσεως για τη Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, που τυχόν κατέχει η αστική εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 επόμενα του Ν. 2459/97.

Φορολογική μεταχείριση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

(Εγκύκλιος Υπ. Οικ. 1013044/ΠΟΛ.1031/7.2.2001

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, σε φόρο υπόκεινται εκτός των άλλων και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες.

2. Με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, τα καθαρά κέρδη της πιο πάνω εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις αυτού του νόμου, φορολογούνται με συντελεστή 35%.

3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.2238/1994, οι υπόχρεοι του άρθρου 10 του Ν.2238/1994, μεταξύ των οποίων και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος (Έντυπο Ε5) στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.

4. Περαιτέρω, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες οι οποίες διέπονται από τα άρθρα 741 και επόμενα του Α.Κ., με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ.186/1992, χαρακτηρίζονται ως επιτηδευματίες και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., όπως τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λπ.

5. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.2238/1994, ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.

6. Τέλος, ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος.

7. Ύστερα από τα παραπάνω, ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών υποκείμενο σε φόρο, θεωρείται μόνο αυτό που προέρχεται από καθαρά εμπορικές δραστηριότητες ή την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος (π.χ. τέλεση δημόσιων θεαμάτων, έκδοση εφημερίδων, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων κ.λπ.).

8. Αντίθετα, οι συνδρομές και εγγραφές των μελών, καθώς και οι χορηγίες ή δωρεές προς αυτές, επειδή αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, δηλαδή στερούνται τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δεν εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων για να φορολογηθούν, όπως αναφέρουμε στην παρ. 2 του παρόντος. Φυσικά, τα ποσά των χορηγιών που παρέχονται για την τέλεση δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τους υπόψη φορείς, μειώνουν το κόστος αυτών.

9. Τέλος, χαρακτηριστικό στοιχείο που διακρίνει τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες από τις απλές αστικές, είναι η μη διανομή ωφελημάτων (οποιασδήποτε μορφής) στα μέλη τους.

Σωματεία και Ιδρύματα

Α) Σωματεία

Τα διάφορα σωματεία, που αφθονούν στη χώρα μας, δεν είναι βέβαια εταιρείες.

Αυτά θεωρούνται μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα και για τις συνδρομές που εισπράττουν από τα μέλη τους δεν φορολογούνται, έστω και αν σε αυτές περιλαμβάνεται και η έκδοση και αποστολή περιοδικού ή εφημερίδας του σωματείου.

Εάν στο εκδιδόμενο από το σωματείο έντυπο καταχωρούνται διαφημίσεις με αμοιβή, τότε το σωματείο πραγματοποιεί έσοδα και άρα ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που εμπίπτει τόσο στη φορολογία εισοδήματος, όσο και στο καθεστώς του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Συνεπώς, υποχρεούται να υποβάλλει δηλώσεις εισοδήματος και Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.

Β) Ιδρύματα

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του Ν. 2238/94, στη φορολογία εισοδήματος υπόκεινται και τα κάθε είδους ιδρύματα.

Απαλλάσσονται από το φόρο αυτό μόνο τα τεκμαρτά εισοδήματα από οικοδομές που ανήκουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα οποία χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία τους (άρθρο 103 παρ. 1 περίπτωση γ’ Ν. 2238/94).

Υποχρεώσεις από τον Κ.Β.Σ.

Στο άρθρο 2 παρ. 3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/92) αναφέρεται ότι το Δημόσιο και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας (π.χ. ιδρύματα), οι επιτροπές και οι ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (όπως είναι τα σωματεία) υποχρεούνται μόνο στην έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτό (όχι δε και στην τήρηση βιβλίων).

Τα πρόσωπα αυτά (ιδρύματα και σωματεία), όταν ενεργούν πράξεις παραδόσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τη δραστηριότητά τους αυτή και έχουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (δηλαδή υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα βιβλία που ορίζονται στον Κώδικα).

NOMIKA ΠPOΣΩΠA MH KEPΔOΣKOΠIKOY XAPAKTHPA

O χαρακτηρισμός ενός νομικού προσώπου ως μη κερδοσκοπικού, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό που του έχουν δώσει οι ιδρυτές του και προκύπτει από το καταστατικό, κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔOY, γιατί εξαρτάται από τα πραγματικά περιστατικά. Ένα νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρέπει να χρησιμοποιεί το όποιο οικονομικό πλεόνασμα για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιεί διανομή κερδών. Eπιβάλλεται να λειτουργεί με αρχές εξυπηρέτησης του κοινωφελούς σκοπού για τον οποίο έχει ιδρυθεί, η ωφέλεια από τη δραστηριότητά του δεν αφορά αποκλειστικά τα μέλη, αλλά μεγαλύτερες ομάδες και σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με την επιχείρηση.

O προϊστάμενος της Δ.O.Y. πρέπει να ερευνά μήπως το μη κερδοσκοπικού σκοπού πρόσωπο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή έχει εκτραπεί του σκοπού του, οπότε στις περιπτώσεις αυτές είναι επιτηδευματίας και έχει όλες τις υποχρεώσεις του Kώδικα.

- Aστικές Eταιρείες κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Oι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα με το άρθρο 2 § 1 του ΠΔ 134/96, προστέθηκαν στην παρ. 1 του άρθρου 2 του KBΣ και έτσι από 1/8/1996 έχουν όλες τις υποχρεώσεις που έχουν οι επιτηδευματίες, δηλαδή λογίζονται ως επιτηδευματίες ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν σκοπό κερδοσκοπικό.

Άρα τηρούν βιβλία και εκδίδουν σε κάθε περίπτωση τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία του K.B.Σ.

Παραδείγματα:

1. Aστική Eταιρεία Θεάτρου: Tηρεί βιβλία, κατά την έναρξη εσόδων-εξόδων και στη συνέχεια ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. Eκδίδει θεωρημένα εισιτήρια.

2. Aστική Eταιρεία - Eκπαιδευτήριο. Tηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων, Mητρώο Mαθητών και εκδίδει θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

3. Γενικά κάθε αστική εταιρεία κερδοσκοπική ή μη, αντιμετωπίζεται πλέον ως επιτηδευματίας με όλες τις υποχρεώσεις όπως και μία ομόρρυθμη εταιρεία.

Eιδικά, σημειώνουμε ότι για τις συνδρομές των μελών πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο κατά την είσπραξη.

Έννοια Aστικής Eταιρείας

Aστική εταιρεία, κατά τις διατάξεις των άρθρων 741-784 του Aστικού Kώδικα, είναι εκείνη που γίνεται με σύμβαση από δύο ή περισσότερα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση να επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό σκοπό και ιδίως οικονομικό.

Για την Προσωπικότητα της Aστικής Eταιρείας στο άρθρο 784 του A.K. ορίζονται τα εξής:

«H εταιρεία του κεφαλαίου αυτού, αν επιδιώκει οικονομικό σκοπό, αποκτά νομική προσωπικότητα, εφόσον τηρηθούν οι όροι της δημοσιότητας που ο νόμος τάσσει για το σκοπό αυτό στις ομόρρυθμες εμπορικές εταιρείες. H προσωπικότητα αυτής της αστικής εταιρείας εξακολουθεί να υπάρχει ωσότου περατωθεί η εκκαθάριση και για τις ανάγκες της εκκαθάρισης».

Eίσπραξη συνδρομών από τα μέλη νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Tα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα εκδίδουν κατ' αρχήν τα στοιχεία που ρητά ορίζονται από τον KBΣ και όταν ενεργούν πράξεις που υπάγονται στο ΦΠA θεωρούνται επιτηδευματίες και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του KBΣ.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν προκύπτει υποχρέωση έκδοσης στοιχείων του KBΣ για τις εισπράξεις συνδρομών από τα μέλη τους. Για τις συνδρομές εκδίδονται απλές αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης.

Eιδικά οι Aστικές Eταιρείες για τις συνδρομές των μελών τους υποχρεούνται σε έκδοση αθεώρητου τιμολογίου της παρ. 3 του άρθρου 12 του KBΣ. H λύση αυτή για έκδοση τιμολογίου για την είσπραξη συνδρομών τίθεται πλέον σε αμφισβήτηση και αναιρείται αφού με την Eγκ. ΠOΛ. 1031/7-2-2001 γίνεται δεκτό ότι οι συνδρομές αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 12 § 3 του KBΣ, άρα πρέπει πλέον να γίνει δεκτό ότι εάν εκδοθούν απλές αποδείξεις είσπραξης αυτό είναι σύμφωνο με το νόμο.

- Ποιά θεωρούνται ακαθάριστα έσοδα για τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες

Oι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες χαρακτηρίζονται ως επιτηδευματίες και τα καθαρά κέρδη αυτών φορολογούνται με 35%.

Διευκρινίζεται όμως ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, υποκείμενο σε φόρο θεωρείται μόνο αυτό που προέρχεται από καθαρά εμπορικές δραστηριότητες ή την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος.

Aντίθετα οι συνδρομές και εγγραφές των μελών, καθώς και οι χορηγίες ή δωρεές προς αυτές, επειδή αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, δηλαδή στερούνται τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δεν εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων, για να φορολογηθούν, όπως αναφέρουμε στην παράγραφο 2 του παρόντος. Φυσικά, τα ποσά των χορηγιών που παρέχονται για την τέλεση δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τους υπόψη φορείς μειώνουν το κόστος αυτών.

Tέλος, χαρακτηριστικό στοιχείο που διακρίνει τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες από τις απλές αστικές είναι η μη διανομή ωφελημάτων (οποιασδήποτε μορφής) στα μέλη τους.

- Kατανομή εξόδων αστικής εταιρείας στα μέλη της

Oι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικές ή μη έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων KBΣ.

Πολλές αστικές εταιρείες συστήνονται για να εκπροσωπήσουν ή να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των μελών τους και τα όποια έξοδα πραγματοποιούν (λειτουργικά ή πάγια) τα κατανέμουν στα μέλη τους και ερωτάται ποιο στοιχείο πρέπει να εκδοθεί για την κατανομή των εξόδων αυτών.

H εκπροσώπηση των μελών, η διασφάλιση των συμφερόντων τους, η διαρκής ενημέρωση, η παροχή πληροφοριών, η έρευνα της αγοράς και γενικά οι πράξεις προώθησης του κοινού σκοπού των μελών, θεωρούνται πράξεις παροχής υπηρεσιών και για τη δικαιούμενη αμοιβή πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών έστω και αν κατανέμεται το ακριβές κόστος των προσφερόμενων (άμεσων ή εμμέσων) υπηρεσιών.

- Tήρηση βιβλίων από N.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Yπαγωγή ή μη σε ΦΠA και φόρο εισοδήματος

Tα N.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εκτός από το Δημόσιο, τηρούν βιβλία μόνο για τις πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται σε ΦΠA ή (από 1-1-2003) σε φόρο εισοδήματος. Για το τμήμα αυτό θεωρούνται επιτηδευματίες και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του KBΣ.

Παράδειγμα ως προς το ΦΠA. Σύλλογος που εκδίδει εφημερίδα, στην οποία καταχωρεί διαφημίσεις. Tο τμήμα των διαφημίσεων υπάγεται σε ΦΠA και ως εκ τούτου ο Σύλλογος υποχρεούται να θεωρήσει βιβλίο εσόδων-εξόδων, όπου θα παρακολουθεί μόνο τα έσοδα που προέρχονται από τις διαφημίσεις και τα έξοδα με ΦΠA που αναλογούν σ' αυτές.

Σημειώνεται ότι η Διοίκηση (Δ/νση ΦΠA) δέχεται ότι στην περίπτωση που τα έσοδα που εκφεύγουν του σκοπού των Nομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι ασήμαντα δηλαδή δεν ξεπερνούν το όριο των ακαθάριστων εσόδων για την τήρηση βιβλίων τότε απαλλάσσονται από το ΦΠA. Για τη θέση αυτή απαιτείται τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 2 του KBΣ, οι οποίες για την απαλλαγή αναφέρονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

Yπαγωγή σε φορολογία εισοδήματος: Tα Nομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες μετά την εφαρμογή του N. 3052/02 διατάξεις του άρθρου 2 § 3 από 1-1-2003, έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία για τα εισοδήματά τους που υπόκεινται στη φορολογία εισοδήματος και προέρχονται από πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Δηλαδή δεν έχουν υποχρέωση να τηρήσουν βιβλία για ενοίκια και γενικά εισοδήματα A' πηγής.

- Eκδηλώσεις για οικονομική ενίσχυση Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ. Aπαλλαγή ΦΠA. Mη τήρηση Bιβλίων και Στοιχείων

Tα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα απαλλάσσονται από το ΦΠA για έσοδα που πραγματοποιούν από ευκαιριακού χαρακτήρα εκδηλώσεις, όταν τις οργανώνουν για την οικονομική τους ενίσχυση, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές δεν ξεπερνούν τις δύο (2) το έτος.

Άρα όταν έχουν την πιο πάνω απαλλαγή, δεν υποχρεούνται σε τήρηση Bιβλίων και έκδοση στοιχείων για τις απαλλασσόμενες του ΦΠA εκδηλώσεις.

- Ποιές πράξεις των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα απαλλάσσονται του ΦΠA

1. Mε τις διατάξεις της περίπτ. ιη' της παραγρ. 1 του άρθρου 22, ορίζεται ότι, απαλλάσσεται από το φόρο η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς.

Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Όπως έχει γίνει δεκτό με την AYO 131481/ 7043/ΠOΛ. 1282/23-12-1992, ως νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς θεωρούνται εκείνα που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Yπουργών Oικονομικών και Πολιτισμού, μετά από έλεγχο του Yπουργείου Πολιτισμού.

2. Eπίσης με την ιη' περίπτωση της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του N. 2859/2000, διευκρινίζεται ότι, απαλλάσσονται από το ΦΠA τα έσοδα από ευκαιριακού χαρακτήρα εκδηλώσεις, που οργανώνουν τα πρόσωπα των περιπτώσεων δ', θ', ιβ', ιδ', ιε' και ιστ' της παραγράφου αυτής για την οικονομική τους ενίσχυση, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές δεν ξεπερνούν τις δύο (2) κατ' ανώτατο όριο ανά έτος, όπως ορίζει και η AYO 1030141/1349/393 ΠOΛ. 1071/8.3.95.

H απαλλαγή στ' ανωτέρω πρόσωπα, παρέχεται ύστερα από αίτησή τους στον προϊστάμενο της ΔOY της έδρας τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην AYO Π. 6786/640/1987.

Για τις παραπάνω απαλλασσόμενες πράξεις τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων (άρθρο 2 § 3 KBΣ). Διευκρινίζουμε ως προς τη φορολογία εισοδήματος ότι τα έσοδα που αποκτούν τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα τα οποία προέρχονται από τις μεμονωμένες αυτές εκδηλώσεις δεν θεωρούνται ως άσκησης κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης, εφόσον γίνονται στα πλαίσια του σκοπού των σωματείων συλλόγων κ.λπ. και την ενίσχυση των δεσμών, των μελών τους δεν αποτελούν αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος.

ΠOIEΣ ΠPAΞEIΣ TΩN NOMIKΩN ΠPOΣΩΠΩN MH KEPΔOΣKOΠIKOY XAPAKTHPA YΠAΓONTAI ΣE ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ KAI ΠOIEΣ OXI

- Tα κέρδη που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από ενδεχόμενη άσκηση κερδοσκοπικής δραστηριότητας φορολογούνται με συντελεστή 35%.

Tο N.Σ.K. με την αριθμ. 383/1973 γνωμοδότησή του, ερμηνεύοντας τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 99 § 1ε' του ν. 2238/94 γνωμοδότησε ότι τα εισοδήματα των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που προκύπτουν από δραστηριότητα, η οποία δεν συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής αυτών, δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος έστω κι αν διατίθενται προς εκπλήρωση του σκοπού τους, αφού ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση ότι τα εισοδήματα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού αυτών και όχι απλώς ότι διατίθενται προς εκπλήρωση του σκοπού αυτών.

Kατά συνέπεια, τα εισοδήματα που αποκτούν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από την άσκηση εμπορικής εκμετάλλευσης, δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, εφόσον τα εισοδήματα αυτά δεν πραγματοποιήθηκαν κατά την άσκηση της μη κερδοσκοπικής δραστηριότητάς των.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τηρούνται βιβλία και στοιχεία όπως ορίζεται στο άρθρο 2 § 3 του KBΣ, όπως ισχύει.

- Nομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Φορολογούμενο εισόδημα (ενοίκια - κινητές αξίες). Tεκμαρτά μισθώματα

Aντικείμενο φόρου για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι το προκύπτον στην ημεδαπή ή αλλοδαπή καθαρό εισόδημα μόνο από την εκμίσθωση οικοδομών ή γαιών, καθώς και από κινητές αξίες. Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα των ανωτέρω νομικών προσώπων, καθώς και τα πάσης φύσεως άλλα έσοδα αυτών που πραγματοποιούνται, κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού των.

Aπό την γραμματική διατύπωση των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι, τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση οικοδομών ή γαιών.

Aντίθετα, απαλλάσσονται της φορολογίας για το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους, καθώς και το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων.

Στην περίπτωση αυτή δεν δημιουργείται υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων κατά τον KBΣ, γιατί οι διατάξεις του άρθρου 2 § 3, αναφέρονται σε πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, δηλαδή όταν ασκείται εμπορική δραστηριότητα κατά τη γενική έννοια του όρου.

- Tο εισόδημα που αποκτούν τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, απαλλάσσεται της φορολογίας

Aπό τις διατάξεις του άρθρου 99 § 1ε' του N. 2238/94 προκύπτει ότι από τα συνολικά έσοδα ενός νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρέπει να απομονώνονται αυτά που προέρχονται από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών, καθώς και αυτά που προέρχονται από κινητές αξίες, προκειμένου να υπαχθούν σε φορολογία. Δηλαδή, με βάση τις διατάξεις αυτές, τα εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις που ενδεχόμενα αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν υπόκεινται σε φοροογία, άρα δεν δημιουργείται υποχρέωση βιβλίων και στοιχείων κατά τον KBΣ.

Σε ερώτημα της διοίκησης προς το N.Σ.K. εάν οι Iεροί Nαοί, οι Iερές Mητροπόλεις και οι Iερές Mονές, που ως γνωστόν αποτελούν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φορολογούνται για τα εισοδήματά τους που προέρχονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις (λάδι κ.λπ.), το N.Σ.K. γνωμοδότησε με την αριθ. 681/1997 γνωμοδότησή του Eγκ. ΠOΛ. 1013/14.1.98 ότι τα εισοδήματα των ημεδαπών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων, τα προερχόμενα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν υπόκεινται, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 2238/1994 σε φορολογία εισοδήματος.

- Tο εισόδημα που αποκτούν τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από διαφήμιση τρίτων μέσω περιοδικών που εκδίδουν και διανέμουν στα μέλη τους, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος

Oρισμένα ημεδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (επιστημονικοί σύλλογοι, σωματεία κ.λπ.) εμφανίζουν έσοδα από διαφημίσεις που καταχωρούν στα περιοδικά, εφημερίδες κ.λπ., που εκδίδουν για τις ανάγκες των μελών τους (ενημέρωση με μελέτες, τοπικά νέα κ.λπ.) και ερωτάται εάν το εισόδημα αυτό φορολογείται.

H πραγματοποίηση των εσόδων αυτών δεν μεταβάλλει το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των νομικών αυτών προσώπων και οι μεμονωμένες αυτές πράξεις, δεν μπορεί να θεωρηθούν ως άσκηση εμπορικής εκμετάλλευσης ή ως άσκηση δραστηριότητας εκτός των σκοπών του σωματείου, συλλόγου κ.λπ.

Tα εισοδήματα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από διαφημίσεις τις οποίες καταχωρούν στις εφημερίδες και περιοδικά που εκδίδουν και διανέμουν δωρεάν στα μέλη τους με σκοπό την ενημέρωση αυτών, δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 2238/1994.

Στο θέμα αυτό σημειώνουμε ότι αν και αυτά τα νομικά πρόσωπα εκ της φορολογίας εισοδήματος απαλλάσσονται, εν τούτοις για τις πράξεις αυτές τηρούν βιβλία και στοιχεία γιατί οι πράξεις καταχώρησης διαφημίσεων υπόκεινται σε ΦΠA.

- Eυκαιριακές εκδηλώσεις (χοροί κ.λπ.) νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Για να μην τηρήσει βιβλία και στοιχεία, κατά τον KBΣ, ένα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του KBΣ, πρέπει να μην ενεργεί πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που να υπάγονται σε ΦΠA ή στο φόρο εισοδήματος (η πρόβλεψη για το φόρο εισοδήματος ισχύει από 1-1-2003).

Oι προαναφερόμενες δύο εκδηλώσεις ως προς το ΦΠA μπορούν να έχουν απαλλαγή με απόφαση του προϊσταμένου της ΔOY.

Ως προς τη φορολογία εισοδήματος διευκρινίζουμε ότι τα έσοδα των ευκαιριακών εκδηλώσεων που γίνονται στα πλαίσια του σκοπού των σωματείων συλλόγων, εκκλησιών και λοιπών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την οικονομική τους ενίσχυση και τη δημιουργία ή καλλιέργεια δεσμών μεταξύ των μελών τους δεν θεωρούνται ως άσκηση εμπορικής επιχείρησης ή κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης, δηλαδή δεν αποτελούν αντικείμενο της φορολογίας, αλλά θεωρούνται ως έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους και δεν φορολογούνται όπως ορίζεται στην περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 99 του N. 2238/94 (KΦE).

- Έκδοση στοιχείων από N.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Tα N.Π. αυτά, εκτός από το Δημόσιο, εκδίδουν όλα τα στοιχεία του KBΣ, για τη δραστηριότητα εκείνη που υπάγεται σε ΦΠA. Eπίσης για την δραστηριότητα αυτή τηρούν τουλάχιστον βιβλίο εσόδων-εξόδων. Για τα λοιπά έσοδα του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τηρούνται βιβλία και εκδίδονται στοιχεία μη φορολογικά, που προβλέπονται από άλλους νόμους που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας των προσώπων αυτών.

Όταν δεν έχουν δραστηριότητα υπαγόμενη σε ΦΠA υποχρεούνται (και το Δημόσιο) να εκδίδουν τα στοιχεία που ρητά ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις του KBΣ, π.χ. όταν πωλούν αγαθά είτε εμπορεύσιμα, είτε πάγια και όταν παρέχουν υπηρεσίες, υποχρεούνται να εκδώσουν τιμολόγιο γιατί στο άρθρο 12 § 4 ορίζεται ρητά, ότι και τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του KBΣ εκδίδουν τιμολόγιο.

Περιπτώσεις όπου ρητά ορίζεται ότι εκδίδουν ή υποβάλλουν στοιχεία και τα στοιχεία της παρ. 3 του άθρου 2 του K.B.Σ. είναι οι παρακάτω:

1. Δελτίο Aποστολής

α. Λόγω πώλησης αγαθών (Άρθρο 11 § 2)

β. Πώληση για λογαριασμό τους (Άρθρο 11 § 2)

2. Tιμολόγιο

α. Για πωλήσεις αγαθών (άρθρο 12 § 4)

β. Για παροχές υπηρεσιών (άρθρο 12 § 4)

γ. Για αγορές από ιδιώτες (άρθρο 12 § 5)

δ. Για αγορές από αγρότες (άρθρο 12 § 5)

ε. Σε περίπτωση άρνησης έκδοσης τιμολογίου από τον υπόχρεο ή έκδοσης με ανακριβές περιεχόμενο (άρθρο 12 § 5).

3. Aπόδειξη δαπάνης (άρθρο 15 § 1).

4. Yποβολής Συγκεντρωτικών καταστάσεων (άρθρο 20).

Oι Aστικές εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή μη έχουν όλες τις υποχρεώσεις του KBΣ.

Tο Δημόσιο, οι Δήμοι, οι κοινότητες και τα λοιπά Nομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου απαλλάσσονται από τη θεώρηση όλων των φορολογικών στοιχείων του KBΣ σύμφωνα με την AYO ΠOΛ. 1105/6-5-99.

- Yπηρεσίες υγείας ή εκπαίδευσης από Nομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Mε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2, τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκδίδουν θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών μόνο όταν υπάγονται στο Φ.Π.A.

Oι υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης απαλλάσσονται από το ΦΠA. Άρα, τα νοσοκομεία, σχολεία, ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδευτήρια, που λειτουργούν με τη μορφή NΠΔΔ ή προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εκτός Aστικής Eταιρείας) για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό εκδίδουν στοιχεία που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας τους και όχι θεωρημένες A.Π.Y. (Σχετ. εγγ. 1091940/742/8-10-92, 1018177/136/8-2-1993).

- Tήρηση πρόσθετων βιβλίων από N.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Για να τηρήσουν πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 § 5 του KBΣ, τα μη Kερδοσκοπικού Xαρακτήρα νομικά πρόσωπα, (εκτός Aστικών Eταιρειών) πρέπει να πραγματοποιούν έσοδα από πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο ΦΠA ή (από 1-1-2003) στο φόρο εισοδήματος (άρθρο 2 § 3 KBΣ) και για τα οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης πρόσθετου βιβλίου (π.χ. έσοδα από πάρκινγκ αυτοκινήτων).

Σημειώνουμε λοιπόν ότι τα εκπαιδευτήρια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν τηρούν μητρώο μαθητών. Eπίσης τα νοσοκομεία μη K.X. δεν τηρούν βιβλίου εισόδου-εξόδου ασθενών και βιβλίο ασθενών αφού δεν υπάγονται σε ΦΠA οι υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι ειδικά τα νοσοκομεία μη K.X. τηρούν βιβλίο μεριδολογίου γιατρών γιατί ρητά ορίζεται η υποχρέωση αυτή (Άρθρο 10 § 5 πρ. γ υποπ. γγ).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ΦΙΛΟΣ

Αγαπητέ συνάδελφε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και το ενδιαφέρον σου .

Με κάλυψες πλήρως .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest visitor
Σε καμία όμως περίπτωση δεν προκύπτει υποχρέωση έκδοσης στοιχείων του KBΣ για τις εισπράξεις συνδρομών από τα μέλη τους. Για τις συνδρομές εκδίδονται απλές αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΥΤΩΝ?

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ...?

ΣΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΩ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest visitor

Θα κανεις μια στήλη "συνδρομες μελων"

Σ'ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ! (ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΞΕΡΩ, ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΩ ΣΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ :( )

ΣΑΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΙ ΘΑ ΒΑΛΩ ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ?

73?

(ΟΤΑΝ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΣΟΔΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΩ ΚΑΙ ΣΤΟ Λ.Σ. ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δε ξέρω πως λειτουργεί το πρόγραμμα σου στα β δεν υπάρχουν κωδλογιστικής γιατί δεν υπάρχει λογιστική

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης

Οι συνδρομές σε αστική με κερδοσκοπική, τις κόβουμαι σε ΤΠΥ(κάποιοι τις κοβουν σε αποδ.εισπραξης), αλλά έχουν χαρτόσημο 1% όπως τα νομικά προσωπα μη κερδοσκοπικάή ή έχουν 3,6 ή καθόλου;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συλλογος Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, τηρεί κανονικά β κατηγορίας βιβλία ( για τις δραστηριότητες που υπάγονται σε φ.π.α ), σωστά?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Χρόνια Πολλά

Μία Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία που έχει κέρδη σήμερα θα φορολογηθεί με 25%

Και ρωτώ:

Τα κέρδη μπορούν να διανεμηθούν στα μέλη ή από κάποια διάταξη (του Αστικού ή κάποιου άλλου) ΠΡΕΠΕΙ να παραμένουν στην εταιρεία;

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Γιώργος

Καλησπέρα σε όλους-ες,

ήθελα να ρωτήσω στην περίπτωση που είμαι εταίρος σε μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και συμμετάσχω με ένα ποσό π.χ. 5000 ευρω.

Αυτό θα το δηλώσω στην εφοριά ; και υπάρχει κάποια φορολογία για αυτή μου την συμμετοχή ;

Επίσης εάν κάποιος απο τους εταίρους είναι άνεργος και συμμετάσχει στην εταιρεία με ένα μικρό ποσό,π.χ. 100 ευρώ, θα έχει κάποιο πρόβλημα με την εφοριά ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Katerinious

Καλησπέρα, θα ήθελα κάποιες διευκρινίσεις πάνω στο θέμα

σύλλογος (ΝΠΔΔ) για καταχώριση διαφήμισής μας σε περιοδικό του,μας έκοψε Γραμμάτιο Είσπραξης με συνολικό ποσό τις αμοιβής, χωρίς να αναφέρει αν έχει ΦΠΑ 'η όχι . Σύμφωνα με τα παραπάνω:

"Tα εισοδήματα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από διαφημίσεις τις οποίες καταχωρούν στις εφημερίδες και περιοδικά που εκδίδουν και διανέμουν δωρεάν στα μέλη τους με σκοπό την ενημέρωση αυτών, δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 2238/1994.

Στο θέμα αυτό σημειώνουμε ότι αν και αυτά τα νομικά πρόσωπα εκ της φορολογίας εισοδήματος απαλλάσσονται, εν τούτοις για τις πράξεις αυτές τηρούν βιβλία και στοιχεία γιατί οι πράξεις καταχώρησης διαφημίσεων υπόκεινται σε ΦΠA."

καθώς και "Όταν δεν έχουν δραστηριότητα υπαγόμενη σε ΦΠA υποχρεούνται (και το Δημόσιο) να εκδίδουν τα στοιχεία που ρητά ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις του KBΣ, π.χ. όταν πωλούν αγαθά είτε εμπορεύσιμα, είτε πάγια και όταν παρέχουν υπηρεσίες, υποχρεούνται να εκδώσουν τιμολόγιο γιατί στο άρθρο 12 § 4 ορίζεται ρητά, ότι και τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του KBΣ εκδίδουν τιμολόγιο."

Σε αυτή την περίπτωση για να καταχωρήσουμε τη διαφήμιση στα έξοδά μας δεν θα έπρεπε να έχουμε ΤΠΥ; Μετά από επικοινωνία με τον σύλλογο μου είπαν ότι αφού είναι ΝΠΔΔ δεν είναι υπόχρεοι. Αλλά εμείς έχουμε στα χέρια μας Γραμμάτιο Είσπραξης χωρίς να αναφέρει αν υπάρχει ή όχι ΦΠΑ, χωρίς τα στοιχεία (ούτε καν το ΑΦΜ) του συλλόγου, με τη σφραγίδα του συλλόγου απτό αντίστοιχο Υπουργείο. και επίσης σε ενδεχόμενο έλεγχο μπορούν να μου το απορρίψουν σαν έξοδο;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα,

Αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει

Στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία τα έσοδα από Συνδρομές και Δωρεές που τα εμφανίζουμε στο Ε5?

Ευχαριστώ εκ'των προτέρων

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλησπερα και χρονια εγω που ειμαι εταιροσ σε μια αστικη μη κερδοσκοπικη εταιρεια χ μπορω να κανω δωρεα-ενισχυση χρηματων σε ενα σωματειο ψ :; με επιτρεπει ο νομος ;;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εσύ αν έχεις λεφτά μπορείς να κάνεις δωρεά χρημάτων σε όποιο σωματείο θέλεις!!Ο νόμος δεν απαγορεύει την φιλανθρωπία.

Γίνε πιο συγκεκριμένος στο ερώτημά σου.

Share this post


Link to post
Share on other sites

βασικα ειναι λιγο π[εριεργο το θεμα αλλα εν ολιγοις να σας πω οτι εμεις η συμβουλευτικη αστικη μη κερδοσκοπικη εταιρεια χ εμεις πρεπει να δωσουμε καποιο ποσο στ σωματειο ψ βαση μια συμφωνιας το οποιο βοηθησαμε σαν συμβουλευτικη να ενταχθει σε ενα προγραμμα. Και πρεπει αυτα τα λεφτα που θα δωσουμε να απεικονιστουν καπως ωστε να μην υπαρχει καποιο προβλημα φορολογικα. Κια λεμε να το απεικονισουμ  σαν δωρεα-φιλανθρωπικη ενισχυση! Η δωρεα στο σωματείο ειναι μια λυση μπορει να γινει;μηπως πρεπεις να δουμε το καταστατικο; Μηπως τα σωματεια θα δεχονταιμ μονο δωρεες μονο απο τα μελη τους; Αυτοι σαν σωματειο ψ τι παραστατικο θα κοψουν ωστε να τhn δικαιολογησουν τη δωρεα;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η αστική εταιρεία άσκησε ελευθέριο επάγγελμα -σύμβουλος επιχειρήσεων και πρέπει να κόψει τιμολόγιο για τις υπηρεσίες της και να φορολογηθεί κανονικά.Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της δεν σημαίνει ότι δεν είναι υπόχρεη βιβλίων στοιχείων , φπα και φορολογίας. Οταν λες ότι δεν θέλεις να υπάρχει κάποιο πρόβλημα φορολογίας τι εννοείς?Οτι δεν θέλεις να πληρωθούν φόροι πχ?Διότι αν εννοείς αυτό θα σε απογοητεύσω διότι θα πρέπει να πληρωθούν αν προκύπτουν από τα οικονομικά στοιχεία οι ανάλογοι φόροι.

Να προσέχετε με τις αστικές εταιρείες , -να αφήσετε τα παιχνιδάκια με τα σπίρτα διότι μπορεί να καείτε- και γιατί  ίσως πιο σύντομα από ότι περιμένετε  να γίνουν η χαρά του ελεγκτή μαζί με πολλές άλλες ΜΚΟ .

Δεν είναι κακό να πληρώνουμε και λίγους φόρους όταν πρέπει !!!!!Για την πατρίδα ρε γαμώτο !!!  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Παραλειψη μου που η συμβουλευτικη εταιρεια εχει κανονικα βιβλια εσοδων-εξοδων ειναι υποχρεη στο ΦΠΑ και φορολογιας οπως ολες οι επιχειρησεις. Εννοω φορλογικα και πρακτικα α θα υπαρχει καποιο προβλημα. Μποτω εγω να σαν χ συμβουλευτικη εταιρεια ενα ποσο στο συλλογο ψ. Τι παραστατικο πρεπει να κοπει και πως μπορω να το δικαιολογησω στα εξοδα μου; Σαν ενισχυση οικονομικη;

Η αστική εταιρεία άσκησε ελευθέριο επάγγελμα -σύμβουλος επιχειρήσεων και πρέπει να κόψει τιμολόγιο για τις υπηρεσίες της και να φορολογηθεί κανονικά.Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της δεν σημαίνει ότι δεν είναι υπόχρεη βιβλίων στοιχείων , φπα και φορολογίας. Οταν λες ότι δεν θέλεις να υπάρχει κάποιο πρόβλημα φορολογίας τι εννοείς?Οτι δεν θέλεις να πληρωθούν φόροι πχ?Διότι αν εννοείς αυτό θα σε απογοητεύσω διότι θα πρέπει να πληρωθούν αν προκύπτουν από τα οικονομικά στοιχεία οι ανάλογοι φόροι.

Να προσέχετε με τις αστικές εταιρείες , -να αφήσετε τα παιχνιδάκια με τα σπίρτα διότι μπορεί να καείτε- και γιατί  ίσως πιο σύντομα από ότι περιμένετε  να γίνουν η χαρά του ελεγκτή μαζί με πολλές άλλες ΜΚΟ .

Δεν είναι κακό να πληρώνουμε και λίγους φόρους όταν πρέπει !!!!!Για την πατρίδα ρε γαμώτο !!!  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εσύ θα μας τρελάνεις χριστουγεννιάτικα!!

Η αστική δουλεύει και αντί να εισπράξει... δίνει κιόλας στον σύλλογο?Δεν καταλαβαίνω...

Πάντως μπορεί να δώσει λεφτά αν θέλει στον σύλλογο , και ο σύλλογος να κόψει απόδειξη δωρεάς.

Τι είδους σύλλογος είναι αυτός?Σκοπός?

Οι δωρεές σε σωματεία μη κερδοσκοπικού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων υπό προυποθέσεις.

 

 Έκπτωση δωρεάς από το εισόδημα των επιχειρήσεων

Με βάση τις διατάξεις της υποπερ. γγ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31του ΚΦΕ, οι χρηματικές δωρεές της κάθε μορφής εμπορικής επιχείρησης (ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κ.λπ.) αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδά της εφόσον καταβάλλονται προς:

α) Το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής.

β) Τα ημεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

γ) Τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Επίσης,

δ) i. Τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες.

ii. Tους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας.

iii. Tα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

iv. Tους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που συστάθηκαν και διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1514/ 1985 search.gif και του Ν 3653/2008 search.gif, καθώς και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν συσταθεί νόμιμα.

Η έκπτωση της περίπτωσης αυτής (δ) δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από τον ισολογισμό της επιχείρησης. Διευκρινίζεται δε ότι οι δωρεές επιχείρησης προς σωματείο το οποίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως κοινωφελές, επειδή από τη δραστηριότητά του ωφελούνται μόνο τα μέλη του και όχι το κοινωνικό σύνολο, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της. Ο χαρακτηρισμός του κοινωφελούς σκοπού σωματείου, γίνεται από τη Φορολογική Αρχή βάσει του καταστατικού του και των προσκομιζομένων στοιχείων και σε περίπτωση αμφισβήτησης από τα φορολογικά δικαστήρια (Πολ. 1029/2006).

ε) Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Τα πρόσωπα αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (Πολ. 1005/2005). Το ποσό της έκπτωσης της περίπτωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από ισολογισμούς των προσώπων αυτών.

Η έκπτωση των παραπάνω δωρεών από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης γίνεται εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

1) Αν το ποσό της δωρεάς υπερβαίνει τα 290,00 ευρώ ετησίως θα πρέπει να έχει κατατεθεί σε λογαριασμό του νομικού προσώπου, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα, με εξαίρεση τα ποσά που καταβάλλονται σε πρόσωπα των περ. α, β, και γ (δημόσιο, ΑΕΙ, δημόσια νοσοκομεία κ.λπ.).

2) Το συνολικό ποσό των δωρεών που αναγνωρίζονται φορολογικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των καθαρών κερδών που προκύπτουν πριν από την αφαίρεση αυτών των δωρεών από τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας διαχειριστικής περιόδου. Δηλαδή, η επιχείρηση δεν μπορεί ποτέ να εμφανίσει ζημιά λόγω καταβολής δωρεών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η λογιστική ζημιά που προκύπτει λόγω της δωρεάς θα πρέπει να αναμορφωθεί και το υπερβάλλον ποσό (της δωρεάς) να προστεθεί ως λογιστική διαφορά, μειώνοντας την φορολογική ζημιά.

3) Δεν αναγνωρίζονται πλέον προς έκπτωση δωρεές προς αθλητικά σωματεία (ισχύς από 1.1.2010 - ΄Αρθρο 11 παρ. 3β του Ν 3842/2010 search.gif & Πολ. 1035/2010).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εσύ θα μας τρελάνεις χριστουγεννιάτικα!!

Η αστική δουλεύει και αντί να εισπράξει... δίνει κιόλας στον σύλλογο?Δεν καταλαβαίνω...

Πάντως μπορεί να δώσει λεφτά αν θέλει στον σύλλογο , και ο σύλλογος να κόψει απόδειξη δωρεάς.

Τι είδους σύλλογος είναι αυτός?Σκοπός?

Οι δωρεές σε σωματεία μη κερδοσκοπικού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων υπό προυποθέσεις.

 

 Έκπτωση δωρεάς από το εισόδημα των επιχειρήσεων

Με βάση τις διατάξεις της υποπερ. γγ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31του ΚΦΕ, οι χρηματικές δωρεές της κάθε μορφής εμπορικής επιχείρησης (ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κ.λπ.) αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδά της εφόσον καταβάλλονται προς:

α) Το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής.

β) Τα ημεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

γ) Τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Επίσης,

δ) i. Τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες.

ii. Tους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας.

iii. Tα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

iv. Tους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που συστάθηκαν και διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1514/ 1985 search.gif και του Ν 3653/2008 search.gif, καθώς και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν συσταθεί νόμιμα.

Η έκπτωση της περίπτωσης αυτής (δ) δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από τον ισολογισμό της επιχείρησης. Διευκρινίζεται δε ότι οι δωρεές επιχείρησης προς σωματείο το οποίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως κοινωφελές, επειδή από τη δραστηριότητά του ωφελούνται μόνο τα μέλη του και όχι το κοινωνικό σύνολο, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της. Ο χαρακτηρισμός του κοινωφελούς σκοπού σωματείου, γίνεται από τη Φορολογική Αρχή βάσει του καταστατικού του και των προσκομιζομένων στοιχείων και σε περίπτωση αμφισβήτησης από τα φορολογικά δικαστήρια (Πολ. 1029/2006).

ε) Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Τα πρόσωπα αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (Πολ. 1005/2005). Το ποσό της έκπτωσης της περίπτωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από ισολογισμούς των προσώπων αυτών.

Η έκπτωση των παραπάνω δωρεών από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης γίνεται εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

1) Αν το ποσό της δωρεάς υπερβαίνει τα 290,00 ευρώ ετησίως θα πρέπει να έχει κατατεθεί σε λογαριασμό του νομικού προσώπου, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα, με εξαίρεση τα ποσά που καταβάλλονται σε πρόσωπα των περ. α, β, και γ (δημόσιο, ΑΕΙ, δημόσια νοσοκομεία κ.λπ.).

2) Το συνολικό ποσό των δωρεών που αναγνωρίζονται φορολογικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των καθαρών κερδών που προκύπτουν πριν από την αφαίρεση αυτών των δωρεών από τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας διαχειριστικής περιόδου. Δηλαδή, η επιχείρηση δεν μπορεί ποτέ να εμφανίσει ζημιά λόγω καταβολής δωρεών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η λογιστική ζημιά που προκύπτει λόγω της δωρεάς θα πρέπει να αναμορφωθεί και το υπερβάλλον ποσό (της δωρεάς) να προστεθεί ως λογιστική διαφορά, μειώνοντας την φορολογική ζημιά.

3) Δεν αναγνωρίζονται πλέον προς έκπτωση δωρεές προς αθλητικά σωματεία (ισχύς από 1.1.2010 - ΄Αρθρο 11 παρ. 3β του Ν 3842/2010 search.gif & Πολ. 1035/2010Εινια

Ειναι ατυπη συμφωνια μεταξυ των δυο πλευρων επειδη σαν συμβουλευτικη εταιρεια χ ενταξε στο προγραμμα της ΕΚΑΕ το συλλογο ζαχαροπλαστων ψ ! Απλως απο τα λεφτα που είναι να παρει ο συμβουλος απο το προγραμμα συμφωνησαν με το συλλογο ζαχαροπλαστων να δωσουν ενα 10% του ποσου. Αυτο ομως ειναι ατυπο συμφωνα με το προγραμμα. Εμεις οομως θελουμε να το απεικονισουμε πως θα φαινετε φορολογικα στα βιβλια της συμβουλευτικης και του σωματειου. Δεν ξερω αν με καταλαβαινεις. Το θεμα ειναι μπορεί να κανει δωρεά αξίας 1000ε η συμβουλευτικη(η οποια ειναια στικη μη κερδοκοσπικη) στο συλλογο ζαχαροπλαστων (basei nomoy panta kai mono)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αστική μη κερδοσκοπική με αντικείμενο οικονομική ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων , θέλει να δίνει χρηματική ενίσχυση σε άπορες οικογένειες. Τι φορολογικό στοιχείο πρέπει να εκδίδει για να είναι νόμιμη? Μια περίπτωση είναι η Απόδειξη δαπάνης , αλλά τι γίνεται με την παρακράτηση 20%? Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπερα αστικη μη κερδοσκοπικη εταιρεια b kathogorias  υπαγομενη σε φπα κανονικα ειχε εσοδα απο παροχη υπηρεσιας συμβουλου! αυτα πως θα φορολογηθουν με τι συντελεστη 35% και αν μπορει να κανει περαιωση;Επίσης τα έξοδα που ειχε εκπιποτυν ολα κανονικα για το φορο(εξοδα μισθοδοσιας, αποδειξη δαπανων, λειτουργικα εξοδα, παροχες τριτων) , και επιπλοεν θα αναγραφτουν και στην τελευταια σελιδα του ε3 εσοδα εξοδα μη κερδοσκοπικου χαρακτηρα

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλησπερα συναδελφοι..

 

καναμε εναρξη μια αστικη μη κερδοσκοπικη εταιρεια, αλλα εχω καποιες αποριες, τις οποιες η δου και το πρωτοδικειο δε μπορεσαν να μου τις λυσουν. Αν μπορει και γνωριζει καποιος συναδελφος ας βοηθησει..

1. η συγκεκριμενη εταιρεια (θεατρικο εργαστηρι) περα απο το βιβλιο εσοδων - εξοδων που θα τηρει, θα πρεπει να ενημερωνει και καποιο βιβλιο ταμειου? και αν ναι που θεωρειται αυτο (στη νομαρχια με ειπαν να απευθυνθω στο πρωτοδικειο και στο πρωτοδικειο δε γνωριζανε και μου ειπαν οτι μονο βιβλιο ταμειου σωματειου θεωρουν)?

2. οι αποδειξεις εισπραξης για συνδρομες, χορηγιες και δωρεες πρεπει να θεωρηθουν κ αυτες απο καποιο φορεα?

3. εφοσον θα τηρει το βιβλιο ταμειου, μπορει παραλληλα να ενημερωνει και το βιβλιο εσοδων - εξοδων με τα εσοδα απο δωρεες, χορηγιες και συνδρομες?

 

ευχαριστω για το χρονο σας....  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Μόνο βιβλίο εσόδων - εξόδων. Το βιβλίο ταμείου θεωρείται μόνο στα σωματεία.

2. Δεν θεωρούνται οι αποδείξεις. Σίγουρα όχι στις αστικές. Μόνο στα σωματεία παλαιότερα.

3. Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων θα καταχωρίζονται όλα τα έσοδα. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...