Jump to content

Πότε μια οικονομική συμφωνία πρέπει να δηλώνεται στην Εφορεία.


Recommended Posts

Πότε μια οικονομική συμφωνία πρέπει να δηλώνεται στην Εφορεία.

Ας δούμε τις σπουδαιότερες περιπτώσεις για τις οποίες οποιαδήποτε οικονομική συμφωνία μεταξύ φυσικών προσώπων ή εταιρειών πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιείται στην αρμόδια Εφορεία (Δ.Ο.Υ.) με την θεώρηση των ανάλογων συμφωνητικών.

Α’ περίπτωση: Τα γνωστά μας μισθωτήρια συμβόλαια.

Ο σχετικός Νόμος είναι ο Ν.2238/1994, Άρθρο 77 παρ. 1 αναφέρει ότι ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης αστικών ακινήτων ασχέτως ποσού μισθώματος ή γεωργικών ακινήτων, εφόσον το μίσθωμα είναι ανώτερο των εκατό (100) ευρώ κατά μήνα, προσκομίζονται από τον εκμισθωτή ή τον μισθωτή για θεώρηση, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξή τους, στον προϊστάμενο οποιασδήποτε δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε και το άλλο παραμένει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία ή σε περίπτωση αναρμοδιότητας, διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του εκμισθωτή.

Άρα μπορεί να το υποβάλλει μέσα σε 30 ημέρες είτε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είτε ο «νοικάρης», όπως επίσης, μπορεί να υποβληθεί σε οποιανδήποτε Δ.Ο.Υ…

Β’ περίπτωση: Συμφωνητικά για εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτέλεσης τεχνικών έργων.

Ο σχετικός νόμος εδώ είναι ο Ν.820/1978 άρθρο 19 καθώς και η ΠΟΛ.1122/2002 που ορίζει το όριο υποβολής σε ευρώ.

Συγκεκριμένα, καθιερώθηκε η υποχρέωση γι' αυτόν που αναθέτει σε εργολάβο ή υπεργολάβο την εκτέλεση τεχνικού έργου, του οποίου το κόστος υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ, να γνωστοποιεί, με δήλωση του, πριν από την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου, στον αρμόδιο για τη φορολογία του προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., τα στοιχεία του εργολάβου ή του υπεργολάβου που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου ή να καταθέτει αντίγραφο του συμφωνητικού που καταρτίστηκε για την ανάληψη του έργου από τον εργολάβο ή τον υπεργολάβο.

Η υποχρέωση λοιπόν είναι αυτού που δίδει την εντολή εκτέλεσης έργου στον εργολάβο και γίνεται πριν ξεκινήσει το έργο.

Ιδιαίτερη προσοχή να δώσουμε στο γεγονός ότι αναφέρεται σε εκτέλεση «τεχνικών έργων» και συνεπώς να κάνουμε μια αναφορά για το τι θεωρείται τεχνικό έργο από φορολογικής πλευράς.

Τεχνικό έργο (με μια υπεραπλούστευση του σχετικού φορολογικού όρου) θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οτιδήποτε έργο εκτελείται από εργολάβους ή υπεργολάβους ή τεχνικές ή οικοδομικές επιχειρήσεις αλλά με δύο προϋποθέσεις: α) Να είναι καινούργιο και β) να μην μπορεί να μετακινηθεί χωρίς να καταστραφεί.

Παράδειγμα 1ο : Κατασκευάζεις ένα νέο κτίριο. Αποτελεί τεχνικό έργο διότι είναι νέο (προϋπόθεση α) και … δύσκολα θα μπορέσετε να το μετακινήσετε χωρίς να κάνετε ζημιά (προϋπόθεση β)!!! Εδώ λοιπόν όλοι οι εργολάβοι (π.χ. μπετατζήδες, σοβατζήδες, μπογιατζήδες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κ.τ.λ. ) εκτελούν τεχνικό έργο. (Εξαίρεση βάση κάποιων υπουργικών αποφάσεων είναι οι αλουμινοκατασκευαστές και οι ξυλουργοί για τις κουζίνες τους.)

Παράδειγμα 2ο : Επισκευάζεις ένα υφιστάμενο κτίριο. Εφόσον δεν ισχύει η πρώτη προϋπόθεση δεν είναι τεχνικό έργο. Έτσι οι εργολάβοι εδώ δεν έχουν την υποχρέωση υποβολής σχετικού συμφωνητικού στην Αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

Παράδειγμα 3ο : Σιδεροκατασκευαστής κατασκευάζει σιδερένια δεξαμενή ύψους 30 μέτρων με βάση σιδερένια πόδια. Δεν είναι τεχνικό έργο διότι δεν ισχύει η δεύτερη προϋπόθεση (Μπορεί να μετακινηθεί..)

Παράδειγμα 4ο : Ο ίδιος σιδηροκατασκευαστής κατασκευάζει μια νέα σιδερένια δεξαμενή ύψους 2 μόνο μέτρων η οποία έχει βάση μπετόν. Αυτή – αντίθετα- είναι τεχνικό έργο διότι δεν μπορεί να μετακινηθεί και είναι και καινούργια. Απλά δεν είναι υπόχρεη να υποβάλει συμφωνητικό διότι λογικά δεν θα υπερβαίνει το όριο των 6.000 ευρώ…

Γ’ περίπτωση: Συμφωνητικά για εκδηλώσεις σωματείων, συλλόγων, ιδρυμάτων κ.τ.λ..

Ο σχετικός νόμος εδώ είναι ο Ν.2238/1994 άρθρο 82 παρ. 4 καθώς και η ΠΟΛ.1015/1998.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως οργανώσεις, σύλλογοι, οργανισμοί, ιδρύματα, σωματεία κ.λπ., όταν πραγματοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις, δεξιώσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, που υπάγεται το κέντρο διασκέδασης ή το ξενοδοχείο, αίτηση στην οποία επισυνάπτεται το συμφωνητικό με το κέντρο ή το ξενοδοχείο και αναφέρεται ο σκοπός της εκδήλωσης, η επιβάρυνση κατά άτομο και ο αριθμός των προσκλήσεων που θα εκδοθούν. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την πραγματοποίηση του χορού ή της συγκέντρωσης ή της δεξίωσης οι παραπάνω φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν στην ανωτέρω δημόσια οικονομική υπηρεσία φωτοτυπία του τιμολογίου του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου.

Βέβαια επειδή βρισκόμαστε στην Ελλάδα η ΠΟΛ.1015/1998 λέει : « Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής αυτών των συμφωνητικών και κατά συνέπεια η υποχρέωση γνωστοποίησης στις Δ.Ο.Υ. πριν από την πραγματοποίηση του χορού της συγκέντρωσης κ.λ.π. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την μη επιβολή των σχετικών κυρώσεων.» Δηλαδή ο Νόμος δίδει 5 ημέρες για την υποβολή ενώ η ΠΟΛ.1015 μιλάει για υποβολή πριν την εκδήλωση… (!!!!)

Άντε να βγάλεις άκρη… Το υποβάλλεις λοιπόν πριν για να μην τρέχεις και δεν φτάνεις…

Δ’ περίπτωση: Συμφωνητικά τραγουδιστών και αθλητών..

Σύμφωνα με τον Ν.2238/94 άρθρο 82, παρ.8 για κάθε σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή έργου μεταξύ τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών καταρτίζεται συμφωνητικό, το οποίο κατατίθεται από τον αντισυμβαλλόμενο του τραγουδιστή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύνταξη του.

Κλείνουμε με τη Ε’ περίπτωση: Συμφωνητικά λοιπά..

Σύμφωνα με την Π.Ο.Λ. 1270/2000, οποιαδήποτε συμφωνητικά όταν καταρτίζονται και δεν υπάγονται στις προηγούμενες περιπτώσεις τότε τα βασικά τους στοιχεία καταχωρούνται σε μια τριμηνιαία κατάσταση η οποία υποχρεωτικά υποβάλλονται έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα του τριμήνου. (π.χ. για Ιαν, Φεβ, Μαρτ υποβάλλεται έως 20 Απρ)

Προσοχή: Αναφέρει «όταν» καταρτίζονται και συνεπώς δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη τους. Αν όμως συνταχθούν, τότε υποχρεωτικά πρέπει να θεωρηθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Εξαιρούνται μόνο τα συμφωνητικά που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους : με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, τους Δήμους και τις Κοινότητες, τις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/86. (Δηλαδή με τους .. έχοντες το μαχαίρι και το καρπούζι …)

Ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι κατά τις διατάξεις, συμφωνητικά που δεν έχουν υποβληθεί στην Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για θεώρηση είναι ανίσχυρα και δεν. έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Υπερβολική κουβέντα θα έλεγα. Φορολογικά μπορεί να έχουμε πρόβλημα αλλά νομικά δεν νομίζω υπάρχει.. Δυστυχώς αυτό δεν διευκρινίζεται στην διαταγή..

Εξάλλου τι τους νοιάζει αυτούς τέτοια πράγματα…

Σταυρουλάκης Αρτεμ. Κωνσταντίνος

Οικονομολόγος Ανωτ. Βιομ. Σχ. Θεσ/κης

Σάββατο 28 Ιουλίου 2007.

Άρθρο υπ’αρ. 135

Link to post
Share on other sites
 • Replies 70
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Πότε μια οικονομική συμφωνία πρέπει να δηλώνεται στην Εφορεία. Ας δούμε τις σπουδαιότερες περιπτώσεις για τις οποίες οποιαδήποτε οικονομική συμφωνία μεταξύ φυσικών προσώπων ή εταιρειών πρέπει υποχρεω

Και από τους δύο

Να συμπληρώσω.

β) έχουμε και την προσθήκη η επέκταση η οποία υπάγεται και αυτή στα τεχνικά έργα.

ε) εδώ υπάγονται και όλα τα συμφωνητικά για διαφημίσεις, εκτός περιοδικών,ραδιοφώνου,τηλεόρασης,εκθέσεων και άλλων μέσων που αποδεικνύονται με άλλους τρόπους. Φυσικά μιλάμε για άυλες υπηρεσίες διαφήμισης όπως προώθηση πωλήσεων, διαφημιστικές προβολές σε γήπεδα κλπ.Θα μου πείτε ειδικά στα γήπεδα έχουμε τη καταβολή δημοτικού φόρου,δεν έχει την ίδια ισχύ με το αγγελιόσημο η τον τηλεοπτικό φόρο που καταβάλλετε για τις διαφημίσεις στα ΜΜΕ;Μιά πρώτη απάντηση θα ήταν ναί, αλλά δυστυχώς κανένας έλεγχος δεν αποδέχεται αυτές τις δαπάνες αν δεν υπάρχει συμφωνητικό.Έγώ θα πρότεινα συμφωνητικά και για τα υλικά μέσα διαφήμισης, πχ μπλουζάκια,έντυπα, στυλό κλπ. Οχι ότι "δένεις τον γαιδαρό σου" με αυτά, αλλά έχοντας συμφωνητικά, δίγραμες επιταγές,πληρωμένους δημοτικούς φόρους και ότι γενικά προβλέπεται από την φορολογική νομοθεσία, θα δυσκολευτεί πολύ ο έλεγχος να απορρίψει τις δαπάνες. Ας μην ξεχνάμε το "γλυκό" είναι πάντα ο 64.02!!!

Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...

Σε υπάρχον εργοστάσιο θα κατασκευαστεί χώρος για γραφεία (80 τμ).

Την κατασκευή θα αναλάβουν διάφοροι τεχνίτες που θα το κατασκευάσουν και ο καθένας

θα εκδώσει δικό του τιμολόγιο.

Όλα αυτά τα τιμολόγια θα είναι κάτω των 6.000 € που είναι το όριο για κατάθεση συμφωνητικού.

Γνωρίζει κανείς τι πρέπει να γίνει?

Πρέπει να καταθέσω συμφωνητικό?

Φυσικά υπάρχει και μελέτη μηχανικού.

Link to post
Share on other sites

Σε ποια ΔΟΥ θα κατατεθεί συμφωνητικό μεταξύ κάποιου που έχει αναλλάβει μία εργασία

μιας εταιρείας. Η εταιρεία καταθέτει το συμφωνητικό ή ο εργαζόμενος στη ΔΟΥ του;

Η ανάλυση του Σταυρουλάκη πολύ καλή και χρήσιμη αλλά δεν ισχύουν τα ίδια σε όλες τις ΔΟΥ.

Την περασμένη εβδομάδα δεν δέχθηκε ΔΟΥ μισθωτήριο ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη ΔΟΥ.

Ευχαριστώ πολύ.

Έλενα

Link to post
Share on other sites
.............

Την περασμένη εβδομάδα δεν δέχθηκε ΔΟΥ μισθωτήριο ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη ΔΟΥ.

.............

Αν εννοείτε συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου , τότε πείτε τους ή ακόμα καλύτερα δείξτε τους το άρθρο 77 παρ.1 του ΚΦΕ όπως αυτός τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.3220/2004 .

Σε οποιαδήποτε ΔΟΥ είναι η μαγική λέξη !!

Link to post
Share on other sites
Σε υπάρχον εργοστάσιο θα κατασκευαστεί χώρος για γραφεία (80 τμ).

Την κατασκευή θα αναλάβουν διάφοροι τεχνίτες που θα το κατασκευάσουν και ο καθένας

θα εκδώσει δικό του τιμολόγιο.

Όλα αυτά τα τιμολόγια θα είναι κάτω των 6.000 € που είναι το όριο για κατάθεση συμφωνητικού.

Γνωρίζει κανείς τι πρέπει να γίνει?

Πρέπει να καταθέσω συμφωνητικό?

Φυσικά υπάρχει και μελέτη μηχανικού.

Αν είναι τεχνικά έργα τότε :

.............Συγκεκριμένα, καθιερώθηκε η υποχρέωση γι' αυτόν που αναθέτει σε εργολάβο ή υπεργολάβο την εκτέλεση τεχνικού έργου, του οποίου το κόστος υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ, να γνωστοποιεί, με δήλωση του, πριν από την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου, στον αρμόδιο για τη φορολογία του προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. .............

Αν όχι τεχνικά τότε :

..............Σύμφωνα με την Π.Ο.Λ. 1270/2000, οποιαδήποτε συμφωνητικά όταν καταρτίζονται και δεν υπάγονται στις προηγούμενες περιπτώσεις τότε τα βασικά τους στοιχεία καταχωρούνται σε μια τριμηνιαία κατάσταση η οποία υποχρεωτικά υποβάλλονται έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα του τριμήνου. (π.χ. για Ιαν, Φεβ, Μαρτ υποβάλλεται έως 20 Απρ)

Προσοχή: Αναφέρει «όταν» καταρτίζονται και συνεπώς δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη τους. Αν όμως συνταχθούν, τότε υποχρεωτικά πρέπει να θεωρηθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ................

Σε ποια ΔΟΥ θα κατατεθεί συμφωνητικό μεταξύ κάποιου που έχει αναλλάβει μία εργασία

μιας εταιρείας. Η εταιρεία καταθέτει το συμφωνητικό ή ο εργαζόμενος στη ΔΟΥ του;

..................

.........γι' αυτόν που αναθέτει ........, στον αρμόδιο για τη φορολογία του προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. ....................
Link to post
Share on other sites

Σε περίπτωση κατάθεσης συμφωνητικού για τεχνικό έργο, πόσες μέρες μετά την υπογραφή πρέπει να πάει στην εφορία και

πόσες μέρες μετά την υπογραφή πρέπει να ξεκινάνε οι εργασίες??????

Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα,

έχω ένα πρόβλημα με το συγκεκριμένο θέμα. η εταιρεία μου έχει αναλάβει ένα τεχνικό έργο, στο οποίο οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο πελάτης μας όμως αποφάσισε να ενταχθεί σε αναπτυξιακό πρόγραμμα και μας παρακάλεσε να μην του κόψουμε τιμολόγιο έώς τις 30/10 ώστε να του αναγνωριστεί η δαπάνη απο τον εν λόγω φορέα. Αυτό θα το κάνουμε, όμως το συμφωνητικό εμείς πρέπει να το καταθέσουμε στην εφορία με ημερομηνία 1/10, διαφορετικά σε ένα έλεγχο οι δαπάνες που έχουμε κάνει θα απορριφθούν. Μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος να το γράψουμε έτσι το συμφωνητικό ώστε και εμείς να είμαστε καλυμμένοι αλλα και να εξυπηρετήσουμε το πελάτη;

Link to post
Share on other sites
Guest SOTHRIS
το συμφωνητικό εμείς πρέπει να το καταθέσουμε στην εφορία με ημερομηνία 1/10, διαφορετικά σε ένα έλεγχο οι δαπάνες που έχουμε κάνει θα απορριφθούν.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πως φθάσατε στο συμπέρασμα ότι θα απορριθφούν οι δαπάνες κατασκευής του τεχνικού έργου εξαιτίας της μη εμπρόθεσμης κατάθεσης του συμφωνητικού μεταξύ εργοδοδότη και κατασκευαστή ?

Link to post
Share on other sites

Σε υπάρχον εργοστάσιο θα κατασκευαστεί χώρος για γραφεία (80 τμ).

Την κατασκευή θα αναλάβουν διάφοροι τεχνίτες που θα το κατασκευάσουν και ο καθένας

θα εκδώσει δικό του τιμολόγιο.

Όλα αυτά τα τιμολόγια θα είναι κάτω των 6.000 € που είναι το όριο για κατάθεση συμφωνητικού.

Γνωρίζει κανείς τι πρέπει να γίνει?

Πρέπει να καταθέσω συμφωνητικό?

Φυσικά υπάρχει και μελέτη μηχανικού.

Δλδ ο καθένας που θα κόψει τιμολόγιο μικρότερο των 6000€ θα κάνω παρακράτηση 3% φόρος εργολάβων?

Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει θα είμαι ευγνώμων..

Link to post
Share on other sites

Επαναφέρω το θέμα μιας και δεν πήρα απάντηση..

Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπαρχει εργολάβος.

Κάποιοι τεχνίτες θα αναλάβουν το έργο και θα κόψουν τα τιμολόγια τους (κάτω των 6.000€).

Ερώτημα 1ο : Θα καταθέσω συμφωνητικό?

Ερώτημα 2ο : Τί γίνεται με τον φόρο εργολάβων 3%?

Ευχαριστώ ..

Link to post
Share on other sites
 • 8 months later...
Guest ΚΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καλό είναι για να έχουμε το κεφάλι μας καθαρό να κάνουμε στα πάντα συμφωνητικό

ΚΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Ν.ΑΣΚΟΥΤΣΗ 58 ΡΕΘΥΜΝΟ

www.gkatikas.gr

Link to post
Share on other sites
 • 3 years later...

Για την περίπτωση τεχνικού έργου άνω των 6.000 € πρέπει να υποβληθεί το συμφωνητικό στην ΔΟΥ από τον αναθέτων μόνο;

Πρέπει να το περιλάβει και η τεχνική εταιρεία στις τριμηνιαίες;;;

Ευχαριστώ!

Link to post
Share on other sites

μπορεί ένα συμφωνητικό κάποιου συγκεκριμένου ποσού τελικά να καταλήξει μικρότερο ή μεγαλύτερο? παράδειγμα : συμφωνητικό αξίας 15.000 μπορεί στο τέλος του έργου του να είναι 16000 ή 14000?

Link to post
Share on other sites

Για την περίπτωση τεχνικού έργου άνω των 6.000 € πρέπει να υποβληθεί το συμφωνητικό στην ΔΟΥ από τον αναθέτων μόνο;

Πρέπει να το περιλάβει και η τεχνική εταιρεία στις τριμηνιαίες;;;

Ευχαριστώ!

Τα συμφωνητικά τεχνικων έργων δεν κατατιθενται στο τριμηνο αλλα πριν την έναρξη των εργασιών

το υποβαλλουν και οι δυο συμβαλλομενοι - επιτηδευματιες ή εταιρειες

Link to post
Share on other sites

μπορεί ένα συμφωνητικό κάποιου συγκεκριμένου ποσού τελικά να καταλήξει μικρότερο ή μεγαλύτερο? παράδειγμα : συμφωνητικό αξίας 15.000 μπορεί στο τέλος του έργου του να είναι 16000 ή 14000?

Για τεχνικο έργο εξαρταται απ την τελικη επιμετρηση καλο ειναι ομως να υπαρχει αναφορα σε αυτην και σχετικη προβλεψη στο συμφωνητικο

Για συμβουλευτικο κλπ καλο ειναι να τηρηθει η συμφωνια ή να μπουν απ την αρχη παραμετροι αυξησης η μειωσης

Link to post
Share on other sites

Σε κάθε περίπτωση υπογραφής συμφωνητικού με οικονομικά συμφέροντα και οχι μόνο,πρέπει να κατατίθενται στις ΔΟΥ,

ΠΌΣΟ ΜΆΛΛΟΝ αυτά που αφορούν τεχνικά έργα ,για οποιοδήποτε ποσό.ειται πριν την έναρξη των εργασιών αν ειναι πάνω

απο 6000,00ε ,ειται με τριμηνιαία κατάσταση αν ειναι μικρότερου ποσού.Καλό ειναι να μπαίνει και ενα όριο που μπορεί να

κυμανθεί το τελικό ποσό ,εκτός αν η αμοιβή γίνεται με το κυβικό η με οτιδήποτε άλλη παράμετρο,π'αντως μεγάλες αποκλίσεις

καλό είναι να καλύπτονται με νέο συμπληρωματικό συμφωνητικό.Η παρακράτηση 3% ,πρέπει να γίνεται σε κάθε εκτέλεση τεχνικού

έργου,ειδικά τώρα με τις φορολογικές αναμορφώσεις.

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...

συμφωνητικό ξενοδοχείου με πρακτορείο ταξιδίων (το οποίο έχει έδρα την ολλανδία αλλά έχει και γραφείο στην ελλάδα) είναι γραμμένο στα αγγλικά, μπορεί να κατατεθεί με την ξενόγλωσση μορφή στην εφορία (το συμφωνητικό δεν αναφέρει πουθενά για την έδρα στην ελλάδα, δεν αναφέρεται πουθενά το αφμ κ.λπ)

Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα σε ολους

Αν ιδιώτης συμφωνήσει να κάνει κοινωνικη εκδήλωση πχ γενέθλια, γιορτη, δεξίωση γάμου κλπ σε ξενοδοχειο,

Α) θα πρεπει να υπογράφει συμφωνητικο;

Β) θα πρέπει να κατατεθεί πριν την εκδήλωση η με τις τριμηνιαιες καταστάσεις;

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
 • 1 month later...
Guest ΚΩΣΤΑΣ

Καλησπέρα,

Έχω ένα συμφωνητικό για σύμβαση έργου για το Digi Retail.

Tο ποσό είναι 45000€ και αφορά λογισμικό.

Το συμφωνητικό πρέπει να θεωρηθεί στην ΔΟΥ ή αρκεί να συμπεριληφθεί στην τριμηνιαία κατάσταση;

Διαβάζοντας την ΠΟΛ.1270/2000 νομίζω πως ισχύει το δεύτερο.

Με μπερδεύει όμως το κείμενο του Σταυρουλάκη:

Σύμφωνα με την Π.Ο.Λ. 1270/2000, οποιαδήποτε συμφωνητικά όταν καταρτίζονται και δεν υπάγονται στις προηγούμενες περιπτώσεις τότε τα βασικά τους στοιχεία καταχωρούνται σε μια τριμηνιαία κατάσταση η οποία υποχρεωτικά υποβάλλονται έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα του τριμήνου. (π.χ. για Ιαν, Φεβ, Μαρτ υποβάλλεται έως 20 Απρ)

Προσοχή: Αναφέρει «όταν» καταρτίζονται και συνεπώς δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη τους. Αν όμως συνταχθούν, τότε υποχρεωτικά πρέπει να θεωρηθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...
Guest ACCOUNTING

Καλησπέρα σας,

έχω ιδιωτικό συμφωνητικό ανεξαρτήτων υπηρεσιών με 200,00 το χρόνο για έναν εκπαιδευτή αέρος. Αυτό πρέπει να κατατεθεί στην εφορία με τόσο χαμηλό ποσό?

Και αν ναι, μπορώ να του κόψω τέλος του χρόνου μια απόδειξη δαπανών με αυτό το ποσό?

Αν όχι, υπάρχει κάπου ο νόμος που αναφέρει το όριο για αυτό το παράδειγμα?

Ευχαριστώ.

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...

κατετέθη το συμφωνητικό το 2011 στην εφορία και πριν από λίγες ημέρες υπεγράφη νέο το οποίο αντικαθιστά το προηγουμενο (οι διορθώσεις αφορούν τα ποσά που θα κατατίθενται στις συγκεκριμένες ημερομηνίες και όχι το αρχικό ποσό δηλ. για παράδειγμα το συμφωνητικό του 2011 έλεγε ότι θα κατατεθούν 2900 ευρώ στις 15.06.2013 και το τωρινό ότι θα κατατεθούν 3000 ευρώ στις 15.06.2013). πρέπει να κατατεθεί στην εφορία?

Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...