Jump to content

AE ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ


Recommended Posts

Guest XARHS

AE ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ , 50.000,00 ΕΥΡΩ ,διανέμει

τα συγκεκριμένα ακίνητα στους 5 μετόχους της ,κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό

κεφάλαιο , με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο όμως σαν αξία εμφανίζεται η αντικειμενική

τοιαύτη και η οποία ανέρχεται στα 221.000,00 ευρώ , το ερώτημά μου είναι αν προκύπτει λογιστικά και

φορολογικά κέρδος (υπεραξία) για την εταιρεία από αυτή την διανομή της ακίνητης περιουσίας της

στους μετόχους της , αν κάποιος συνάδελφος έχει ασχοληθεί σχετικά παρακαλώ θα ήθελα την γνώμη του.

ευχαριστώ .

Link to comment
Share on other sites

Guest ΓΙΑΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

:P 1. Η διανομή στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής των, των περιουσιακών στοιχείων της α.ε., εκτός των μετρητών, είναι ανεπίτρεπτη. Πρέπει να ρευστοποιηθούν και να αποδοθεί το προϊόν της ρευστοποίησης. Ούτε η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, των εκκαθαριστών υποχρεουμένων να προβούν σε ρευστοποίηση.

2. Στην περίπτωσή σου, πάντως, και εάν ακόμη θεωρηθεί η διανομή ως έμμεση ρευστοποίηση, η αντικειμενική αξία θεωρείται ως η τιμή πώλησης του ακινήτου και επομένως η διαφορά της από την αναπόσβεσστη αξία είναι κέρδος που θα φορολογηθεί.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
<_< 1. Η διανομή στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής των, των περιουσιακών στοιχείων της α.ε., εκτός των μετρητών, είναι ανεπίτρεπτη. Πρέπει να ρευστοποιηθούν και να αποδοθεί το προϊόν της ρευστοποίησης. Ούτε η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, των εκκαθαριστών υποχρεουμένων να προβούν σε ρευστοποίηση.

2. Στην περίπτωσή σου, πάντως, και εάν ακόμη θεωρηθεί η διανομή ως έμμεση ρευστοποίηση, η αντικειμενική αξία θεωρείται ως η τιμή πώλησης του ακινήτου και επομένως η διαφορά της από την αναπόσβεσστη αξία είναι κέρδος που θα φορολογηθεί.

1. ΔΗΛΑΔΗ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΠΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ , ΕΙΤΕ ΜΕ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ,ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΠΑΡ. 3ζ ΤΟΥ Ν.2238/94 ; ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ;ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ , ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ;

2. ΕΠΙΣΗΣ ΜΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΜΙΑ ΣΚΕΨΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΕΒΑΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΙ: ΜΗΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΩ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Α.Ε., ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΩ ΤΟ ΦΟΡΟ ΜΟΥ ΒΕΒΑΙΑ

3. Η ΠΟΛ.1067/21.4.2005 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ, ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 188/2005 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΝΣΚ) , ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΙΣΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΣΕΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΛΟΥΣ .

Link to comment
Share on other sites

Eισόδημα / ΑΕ & ΕΠΕ κ.ά. / Ε.Γ.Λ.Σ., Απόφαση, 21/04/2005, LP-001 , 1036414/10570/Β0012/ΠΟΛ.1067/21/4/2005

Σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας, υπάρχει υποχρέωση πώλησης όλων των περιουσιακών της στοιχείων και στη συνέχεια διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μετόχους

1036414/10570/Β0012/ΠΟΛ.1067/21.4.2005

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 106 του Ν.2238/1994, σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας θεωρείται ως κέρδος, φορολογούμενο στο όνομα του νομικού προσώπου, το ποσό που λαμβάνουν οι μέτοχοι πέραν του πράγματι καταβληθέντος και μη επιστραφέντος σε αυτούς μετοχικού κεφαλαίου και των κερδών που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Ως πράγματι καταβληθέν από τους μετόχους ποσό θεωρείται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, προσαυξημένο κατά τα αποθεματικά τα σχηματισθέντα από καταβολή των μετόχων κατά την τυχόν υπέρ το άρτιον έκδοση των μετοχών.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν.2238/1994 ορίζεται, ότι εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν χρησιμοποιείται, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 49 του Κ.Ν.2190/1920 ορίζεται, ότι οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

4. Επίσης, με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής (ΕΣΥΛ) με την 312/29.9.2001 γνωμάτευσή του γνωμοδότησε, ότι ο Τελικός Ισολογισμός εκκαθάρισης δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει στο ενεργητικό του κανένα στοιχείο εκτός από χρηματικά διαθέσιμα, δηλαδή μετρητά ή καταθέσεις σε Τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, εις δε το παθητικό του τις οφειλές της εταιρίας προς τους μετόχους που αντιπροσωπεύουν είτε μετοχικό κεφάλαιο, είτε το προκύψαν, πέραν αυτού, πλεόνασμα ή έλλειμμα (ζημία) της εκκαθάρισης.

6. Ενόψει των ανωτέρω, γεννήθηκε το ερώτημα εάν ανώνυμη εταιρία που βρίσκεται σε εκκαθάριση μπορεί, μετά από απόφαση του εκκαθαριστή και έγκριση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της, να διανείμει τα περιουσιακά στοιχεία της στους μετόχους ή υποχρεούται, βάσει των πιο πάνω διατάξεων, πρώτα να πωλήσει αυτά (είτε σε τρίτους είτε στους ίδιους τους μετόχους) και στη συνέχεια να διανείμει στους μετόχους το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης (χρηματικά διαθέσιμα).

7. Το Β’ Τμήμα του ΝΣΚ με την υπ’ αριθ. 188/2005 γνωμοδότησή του, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, γνωμοδότησε ομόφωνα, ότι σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, οι εκκαθαριστές δεν μπορούν να διανέμουν αυτούσια τα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. ακίνητα, χρεόγραφα κ.λπ.) στους μετόχους τους, δεδομένου ότι αυτοί δεν είναι συγκύριοι της περιουσίας της ανώνυμης εταιρίας, αλλά θα πρέπει πρώτα να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, εκποιώντας αυτά είτε σε τρίτους είτε και στους ίδιους τους μετόχους και στη συνέχεια να διανείμουν σε αυτούς το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, ήτοι χρηματικά διαθέσιμα, αν φυσικά προκύπτει κάτι τέτοιο.

8. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι στην περίπτωση αυτή, θα έχουν εφαρμογή πρώτα οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2238/1994 και στη συνέχεια οι διατάξεις του άρθρου 106 του ίδιου νόμου.

9. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε την αριθ. 188/2005 γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του ΝΣΚ.

Αριθ. Γνωμ. 188/2005 Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Β’)

Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται εάν σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας υπάρχει υποχρέωση πώλησης όλων των περιουσιακών της στοιχείων και στη συνέχεια διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μετόχους, οπότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 3 περ. ζ’ και 106 παρ. 6 του Ν.2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΚΦΕ).

Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Β’ Τμήμα του Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:

Ι. Α.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΚΦΕ): «Σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας θεωρείται ως κέρδος, φορολογούμενο στο όνομα του νομικού προσώπου, το ποσό που λαμβάνουν οι μέτοχοι πέραν του πράγματι καταβληθέντος και μη επιστραφέντος σε αυτούς μετοχικού κεφαλαίου και των κερδών που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με βάση τις διατάξεις του παρόντος.

Ως πράγματι καταβληθέν από τους μετόχους ποσό θεωρείται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, προσαυξημένο κατά τα αποθεματικά τα σχηματισθέντα από καταβολή των μετόχων κατά την τυχόν υπέρ το άρτιον έκδοση των μετοχών».

2. Επίσης, στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, που εφαρμόζεται και για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων των ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το συνδυασμό των άρθρων 105 παρ. 1 περ. β’ και 105 παρ. 1 του ΚΦΕ, ορίζεται ότι: «θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν χρησιμοποιείται, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή».

Ως αυτόματη υπερτίμηση παγίου κεφαλαίου, η οποία σύμφωνα με την τελευταία διάταξη ως εισόδημα προστίθεται στα λοιπά έσοδα της επιχείρησης του έτους που προέκυψε και συνεπώς φορολογείται μαζί με τα εισοδήματα αυτά, νοείται η διαφορά μεταξύ της αξίας (ανταλλάγματος, αντικειμενικής επί ακινήτου) από την εκούσια εκποίηση ενός παγίου στοιχείου της επιχείρησης και της κατά την απογραφή των παγίων της επιχείρησης αξίας αυτού (βλ. ενδεικτικώς ΣτΕ 3776/1998, 4116-7/1997, 3607/2004 και εγκύκλιο 10118050/189/Α0012/8.2.1993 -ΠΟΛ.1042- Υπουργείου Οικονομικών).

Β. Εξάλλου, το άρθρο 49 του κωδικοποιητικού νόμου (Κ.Ν.) 2190/1920, περί Ανωνύμων Εταιρειών, ως ισχύει, μετά την αντικατάσταση των παρ. 4 και 5 αυτού από το άρθρο 14 του Ν.2339/1995 και την προσθήκη των παρ. 6 και 7 από το τελευταίο άρθρο, έχει ως εξής:

«1. Οι παρά της συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουσιν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις το Υπουργείο Εμπορίου. 2. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως. 3. Η γενική συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως. 4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας...». «5. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. 7. Ο διορισμός εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου». Τέλος στο υπό τον τίτλο «Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών» άρθρο 7α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής: «Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία: α... ιβ. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης, καθώς και ο τελικός ισολογισμός ιγ...».

Τέλος, ως προς τη συγκυριότητα το άρθρο 1113 ΑΚ ορίζει ότι «Αν η κυριότητα του πράγματος ανήκει σε περισσότερους εξ αδιαιρέτου κατ’ ιδανικά μέρη, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την κοινωνία», το άρθρο 785 ΑΚ ότι «Αν ένα δικαίωμα ανήκει σε περισσότερους από κοινού, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, υπάρχει ανάμεσα τους κοινωνία κατ’ ιδανικά μέρη...», στο δε άρθρο 798 ΑΚ ότι «η λύση της κοινωνίας επέρχεται με διανομή» (περί της οποίας ειδικότερα τα άρθρα 799-805 ΑΚ και 478-494 ΚΠολΔ).

ΙΙ. Κατ’ αρχάς, όπως γίνεται παγίως δεκτό, από το σύνολο των διατάξεων του ανωτέρω Κ.Ν. «περί ανωνύμων εταιριών» προκύπτει ότι η ανώνυμη εταιρία είναι νομικό πρόσωπο διακεκριμένο από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των μετόχων της. Είναι, επομένως, υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έχει δε ίδια περιουσία ανεξάρτητη από αυτήν των μετόχων της. Οι τελευταίοι έχουν, ως μέτοχοι, μόνο τα παρεχόμενα σ’ αυτούς από το νόμο δικαιώματα, με τα οποία εκφράζεται και η έννομη σχέση που τους συνδέει με την εταιρία. Στα δικαιώματα αυτά δεν περιλαμβάνεται και δικαίωμα συγκυριότητας στα περιουσιακά στοιχεία ή δικαίωμα στην περιουσία (ως σύνολο) της ανώνυμης εταιρίας (Ολομ. Α.Π. 14/1999 Ε.Εμπ.Δ 1999 σελ. 501, Γνωμ. Ολ. ΝΣΚ 284/94 Εφ. Αθ. 4414/2000 Δνη 2002 σελ. 1480). Σημειώνεται επίσης ότι δεν ενδιαφέρει εν προκειμένω η υπό του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναγνωρισθείσα στους μετόχους ανώνυμης εταιρίας «έμμεση ιδιοκτησία επί της περιουσίας της», διότι αυτή συνδέθηκε αποκλειστικά και μόνο προς θεμελίωση δικαιώματος αποζημιώσεως των μετόχων Α.Ε. στην περίπτωση παράνομης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (βλ. σχετικώς Α.Π.14/1999, ό.π.).

Από το συνδυασμό δε τούτου με τις πιο πάνω διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και του ΑΚ προκύπτει σαφώς ότι, σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπών ανωνύμων εταιριών οι εκκαθαριστές δεν μπορούν να διανέμουν αυτούσια τα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. ακίνητα, χρεόγραφα κ.λπ.) στους μετόχους τους, δεδομένου ότι κατά τα ανωτέρω αυτοί δεν είναι συγκύριοι της περιουσίας της ανώνυμης εταιρίας, αλλά θα πρέπει πρώτα να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας και στη συνέχεια να διανείμουν σε αυτούς το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, ήτοι χρηματικά διαθέσιμα, αν φυσικά προκύπτει κάτι τέτοιο, λαμβανομένου επίσης υπ’ όψιν ότι ως εκκαθάριση νοείται το σύνολο των νομικών και υλικών πράξεων, με τις οποίες επιδιώκεται η απόσβεση κάθε νομικής σχέσεως που είναι εκκρεμής και επιτυγχάνεται η αποσύνθεση του εταιρικού δεσμού και η εξαφάνισή του από τη νομική και συναλλακτική ζωή - (βλ. Εφ. Αθ. 6071/2002 ΔΕΕ 2003 σελ. 173).

Σύμφωνο με τη θέση αυτή είναι επίσης το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής (Ε.ΣΥ.Λ.), το οποίο με την 312/29.9.2001 γνωμάτευσή του γνωμοδότησε, ότι ο Τελικός Ισολογισμός εκκαθάρισης δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει στο ενεργητικό του κανένα στοιχείο εκτός από χρηματικά διαθέσιμα, δηλαδή μετρητά ή καταθέσεις σε Τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, εις δε το παθητικό του τις οφειλές της εταιρίας προς τους μετόχους που αντιπροσωπεύουν είτε μετοχικό κεφάλαιο, είτε το προκύψαν, πέραν αυτού, πλεόνασμα ή έλλειμμα (ζημία) της εκκαθάρισης.

ΙΙΙ. Κατόπιν των ανωτέρω, επί του ερωτήματος αρμόζει η απάντηση ότι, ανώνυμη εταιρία που βρίσκεται σε εκκαθάριση δεν μπορεί μετά από απόφαση του εκκαθαριστή, έστω και μετά από έγκριση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της, να διανέμει τα περιουσιακά στοιχεία της στους μετόχους της, καθόσον αυτός υποχρεούται στο πλαίσιο των υπό του νόμου ρητώς οριζομένων καθηκόντων του να ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκαθάρισης εκποιώντας αυτά, είτε σε τρίτους είτε και στους ίδιους τους μετόχους και στη συνέχεια να διανέμει στους μετόχους το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, οπότε λόγω της εκποίησης θα έχουν εφαρμογή κατά πρώτον οι προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2238/1994 και στη συνέχεια οι διατάξεις του άρθρου 106 του ίδιου νόμου.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
AE ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ , 50.000,00 ΕΥΡΩ ,διανέμει

τα συγκεκριμένα ακίνητα στους 5 μετόχους της ,κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό

κεφάλαιο , με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο όμως σαν αξία εμφανίζεται η αντικειμενική

τοιαύτη και η οποία ανέρχεται στα 221.000,00 ευρώ , το ερώτημά μου είναι αν προκύπτει λογιστικά και

φορολογικά κέρδος (υπεραξία) για την εταιρεία από αυτή την διανομή της ακίνητης περιουσίας της

στους μετόχους της , αν κάποιος συνάδελφος έχει ασχοληθεί σχετικά παρακαλώ θα ήθελα την γνώμη του.

ευχαριστώ .

Ανακύψαντα ερωτήματα :

1. Από το ανωτέρω παράδειγμα προκύπτει αυτόματη υπερτίμηση παγίου κεφαλαίου : 221000,00 - 50000,00 =

171000,00 ευρώ ,την οποία βάσει του άρθρου 28 παρ. ζ ,του Ν.2238/1994

ζ) Θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή.

Κατ' εξαίρεση, η υπερτίμηση από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, το οποίο ιδιοχρησιμοποιείται ή έχει ιδιοχρησιμοποιηθεί για την άσκηση του αντικειμένου των εργασιών της επιχείρησης, απαλλάσσεται του φόρου, εφόσον εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού και φορολογείται σε περίπτωση διανομής του ή διάλυσης της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.Κατά τον υπολογισμό του υπερτιμήματος από την πώληση ακινήτου, εξαιρουμένου του υπερτιμήματος που προκύπτει από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, ως τιμή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό μικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και για την υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά ακινήτων που βρίσκονται στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Ν.2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α'), σε επιχείρηση - φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης των Π.Ο.Τ.Α.

Ειδικά για τα ακίνητα που αποτέλεσαν αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν.1665/1986 και μεταβιβάζονται είτε λόγω λήξης της σύμβασης αυτής ή εξαγοράζονται πριν από τη λήξη της μίσθωσης από το μισθωτή, ως αξία πώλησης αυτών λαμβάνεται αυτή που καθορίζεται από τους όρους της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχε υπογραφεί. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το ακίνητο μεταβιβάζεται σε τρίτο πρόσωπο πλην του μισθωτή ή των κληρονόμων του, εφόσον υπεισέλθουν στη θέση του θανόντος μισθωτή, λόγω κληρονομικής διαδοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι θα εμφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο φορολογείται, σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.Για τον προσδιορισμό της υπεραξίας, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που ορίζεται στη σύμβαση. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για συμβάσεις αγοράς ακινήτων στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι εξωχώρια εταιρία.

Την εν λόγω λοιπόν αυτόματη υπερτίμηση λογιστικοποιώ, καταχωρώντας την στην πίστωση του κωδ. λογ/μού 81.03.00 (κέρδη από εκποίηση ακινήτων).

Κατά λογική συνέχεια το εν λόγω ποσόν των 171.000,00 ευρώ μεταφέρεται και επηρεάζει τα αποτελέσματα εκκαθάρισης αυξάνοντας τα προκύπτοντα κέρδη ή μειώνοντας αντίστοιχα τις ζημίες .

Έστω λοιπόν οτι τα προκύπτοντα φορολογητέα κέρδη, με τον εν λόγω χειρισμό είναι :150000,00 ευρώ ,άρα

η Α.Ε. πληρώνει φόρο 150000,00 Χ 25 % = 37500,00 ευρώ.

Έρχομαι όμως τώρα στο άρθρο 106 παρ. 6 του Ν.2238/1994

6. Σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας θεωρείται ως κέρδος, φορολογούμενο στο όνομα του νομικού προσώπου, το ποσό που λαμβάνουν οι μέτοχοι πέραν του πράγματι καταβληθέντος και μη επιστραφέντος σε αυτούς μετοχικού κεφαλαίου και των κερδών που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με βάση τις διατάξεις του παρόντος.

Ως πράγματι καταβληθέν από τους μετόχους ποσό θεωρείται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, προσαυξημένο κατά τα αποθεματικά τα σχηματισθέντα από καταβολή των μετόχων κατά την τυχόν υπέρ το άρτιον έκδοση των μετοχών.

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε περίπτωση διάλυσης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.

...Και μπερδεύομαι ,ποιό είναι λοιπόν το φορολογητέο κέρδος μου; , τα ως άνω προκύψαντα 150000,00 ευρώ ή τα 150000,00 ευρώ μείον το μετοχικό κεφάλαιο των 100000,00 ευρώ = 50000,00 ευρώ, όπως ερμηνεύω εγώ ότι μου λέει το άρθρο 106 παρ.6 του Ν.2238/94 ;

Παρακαλώ αν έχει ασχοληθεί σχετικά κάποιος συνάδελφος άς μας παράσχει τις απόψεις του .

Ευχαριστώ πολύ

Link to comment
Share on other sites

Ανακύψαντα ερωτήματα :

1. Από το ανωτέρω παράδειγμα προκύπτει αυτόματη υπερτίμηση παγίου κεφαλαίου : 221000,00 - 50000,00 =

171000,00 ευρώ ,την οποία βάσει του άρθρου 28 παρ. ζ ,του Ν.2238/1994

ζ) Θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή.

Κατ' εξαίρεση, η υπερτίμηση από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, το οποίο ιδιοχρησιμοποιείται ή έχει ιδιοχρησιμοποιηθεί για την άσκηση του αντικειμένου των εργασιών της επιχείρησης, απαλλάσσεται του φόρου, εφόσον εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού και φορολογείται σε περίπτωση διανομής του ή διάλυσης της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.Κατά τον υπολογισμό του υπερτιμήματος από την πώληση ακινήτου, εξαιρουμένου του υπερτιμήματος που προκύπτει από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, ως τιμή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό μικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και για την υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά ακινήτων που βρίσκονται στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Ν.2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α'), σε επιχείρηση - φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης των Π.Ο.Τ.Α.

Ειδικά για τα ακίνητα που αποτέλεσαν αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν.1665/1986 και μεταβιβάζονται είτε λόγω λήξης της σύμβασης αυτής ή εξαγοράζονται πριν από τη λήξη της μίσθωσης από το μισθωτή, ως αξία πώλησης αυτών λαμβάνεται αυτή που καθορίζεται από τους όρους της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχε υπογραφεί. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το ακίνητο μεταβιβάζεται σε τρίτο πρόσωπο πλην του μισθωτή ή των κληρονόμων του, εφόσον υπεισέλθουν στη θέση του θανόντος μισθωτή, λόγω κληρονομικής διαδοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι θα εμφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο φορολογείται, σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.Για τον προσδιορισμό της υπεραξίας, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που ορίζεται στη σύμβαση. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για συμβάσεις αγοράς ακινήτων στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι εξωχώρια εταιρία.

Την εν λόγω λοιπόν αυτόματη υπερτίμηση λογιστικοποιώ, καταχωρώντας την στην πίστωση του κωδ. λογ/μού 81.03.00 (κέρδη από εκποίηση ακινήτων).

Κατά λογική συνέχεια το εν λόγω ποσόν των 171.000,00 ευρώ μεταφέρεται και επηρεάζει τα αποτελέσματα εκκαθάρισης αυξάνοντας τα προκύπτοντα κέρδη ή μειώνοντας αντίστοιχα τις ζημίες .

Έστω λοιπόν οτι τα προκύπτοντα φορολογητέα κέρδη, με τον εν λόγω χειρισμό είναι :150000,00 ευρώ ,άρα

η Α.Ε. πληρώνει φόρο 150000,00 Χ 25 % = 37500,00 ευρώ.

Έρχομαι όμως τώρα στο άρθρο 106 παρ. 6 του Ν.2238/1994

6. Σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας θεωρείται ως κέρδος, φορολογούμενο στο όνομα του νομικού προσώπου, το ποσό που λαμβάνουν οι μέτοχοι πέραν του πράγματι καταβληθέντος και μη επιστραφέντος σε αυτούς μετοχικού κεφαλαίου και των κερδών που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με βάση τις διατάξεις του παρόντος.

Ως πράγματι καταβληθέν από τους μετόχους ποσό θεωρείται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, προσαυξημένο κατά τα αποθεματικά τα σχηματισθέντα από καταβολή των μετόχων κατά την τυχόν υπέρ το άρτιον έκδοση των μετοχών.

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε περίπτωση διάλυσης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.

...Και μπερδεύομαι ,ποιό είναι λοιπόν το φορολογητέο κέρδος μου; , τα ως άνω προκύψαντα 150000,00 ευρώ ή τα 150000,00 ευρώ μείον το μετοχικό κεφάλαιο των 100000,00 ευρώ = 50000,00 ευρώ, όπως ερμηνεύω εγώ ότι μου λέει το άρθρο 106 παρ.6 του Ν.2238/94 ;

Παρακαλώ αν έχει ασχοληθεί σχετικά κάποιος συνάδελφος άς μας παράσχει τις απόψεις του .

Ευχαριστώ πολύ

ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΕΙΓΟΜΑΙ ΚΑΙ ΨΑΧΝΩ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΛΥΣΗ .

ΣΕΒΑΣΤΕ κ.ΚΟΥΝΑΔΗ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΑΣ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Link to comment
Share on other sites

Guest SOTIRIS X.

ΕΓΩ ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΩΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...

ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ..

1)ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΤΙΜΗ...

2)ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ (ΙΣΩΣ) ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΑΦΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ...

ΦΙΛΙΚΑ

ΣΩΤΗΡΗΣ

Link to comment
Share on other sites

  • 8 years later...
On 24/7/2007 at 10:27 ΠΜ, Guest XARHS said:

AE ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ , 50.000,00 ΕΥΡΩ ,διανέμει

τα συγκεκριμένα ακίνητα στους 5 μετόχους της ,κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό

κεφάλαιο , με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο όμως σαν αξία εμφανίζεται η αντικειμενική

τοιαύτη και η οποία ανέρχεται στα 221.000,00 ευρώ , το ερώτημά μου είναι αν προκύπτει λογιστικά και

φορολογικά κέρδος (υπεραξία) για την εταιρεία από αυτή την διανομή της ακίνητης περιουσίας της

στους μετόχους της , αν κάποιος συνάδελφος έχει ασχοληθεί σχετικά παρακαλώ θα ήθελα την γνώμη του.

ευχαριστώ .

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...