Jump to content
 • 0

ΦΠΑ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


pakos
 Share

Question

Καλημερα

Πελατης μας με μεγάλο τζίρο, ζητάει για να πληρώσει υποχρεώσεις του που αφορούν το ετος 2004 πιστωτικό τιμολόγιο (ενα ποσοστό πάνω στον τζίρο κάθε μήνα).

Μπορώ να το κάνω, δεδομένου ότι το πιστωτικό θα κοπεί τώρα για παλιά τιμολόγια; Αν μπορώ, το φπα θα μπορέσω να το εκπέσω;

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

7 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Ο ΦΠΑ στις εκπτώσεις λόγω τζίρου

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Στην παρ. 5α’ του άρθρου 19 του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) ορίζεται ότι ο ΦΠΑ που αναλογεί στις εκπτώσεις που χορηγούνται λόγω κύκλου εργασιών (τζίρου) από τον προμηθευτή στον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών, δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία, δηλαδή ο προμηθευτής εκπίπτει τον ΦΠΑ των εκπτώσεων από τον ΦΠΑ των εκροών του.

Π.χ.

ΦΠΑ εκροών φορολογικής περιόδου Ιανουαρίου:

1.000 ευρώ

ΦΠΑ εκπτώσεων φορολογικής περιόδου Ιανουαρίου:

200 ευρώ

ΦΠΑ εισροών φορολογικής περιόδου Ιανουαρίου:

300 ευρώ

ΦΠΑ προς απόδοση στο Δημόσιο:

500 ευρώ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για να αναγνωριστούν οι εκπτώσεις λόγω τζίρου και να μπορεί ο ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτές να λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, πρέπει:

α) να χορηγούνται είτε με το ίδιο το τιμολόγιο πώλησης είτε με πιστωτικό τιμολόγιο,

β) να αφορούν έκπτωση που χορηγείται αποκλειστικά λόγω κύκλου εργασιών,

γ) να αναφέρονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. δίμηνο - τρίμηνο - εξάμηνο) που έχει οριστεί από πριν,

δ) να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι (τζίρου ή ποσοτήτων) που είχαν συμφωνηθεί,

ε) να γίνεται γνωστοποίηση των χορηγούμενων ποσοστών έκπτωσης στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για το τι πρέπει να περιλαμβάνει η γνωστοποίηση, πότε και πώς υποβάλλεται, αναφέρονται τα εξής:

- Η γνωστοποίηση είναι μια απλή δήλωση, όπου αναγράφεται η συμφωνία, ορίζεται το γενικό πλαίσιο και υποβάλλεται από τον προμηθευτή - υπόχρεο.

- Περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου - προμηθευτή και δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει τα στοιχεία του πελάτη.

- Ορίζει το χορηγούμενο ποσοστό έκπτωσης, ανεξάρτητα από το αν αυτό χορηγείται σε αξία ή σε ποσότητα. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον τρόπο ή τη μέθοδο χορήγησης των εκπτώσεων που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει η επιχείρηση.

- Υποβάλλεται μία φορά και ισχύει μέχρι να αντικατασταθεί ή τροποποιηθεί από νεώτερη ή τροποποιητική - συμπληρωματική.

- Οσα αναφέρονται στη δήλωση, θεωρούνται απόρρητα και δεν μπορούν να κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Από τη διατύπωση της διάταξης προκύπτει ότι, για να υπάρχει η υποχρέωση της γνωστοποίησης των χορηγούμενων ποσοστών έκπτωσης, θα πρέπει οι εκπτώσεις να αφορούν έκπτωση επί του κύκλου των εργασιών και όχι εκπτώσεις που χορηγούνται για άλλες αιτίες. Συνεπώς, για τις εκπτώσεις που χορηγούνται και αφορούν, π.χ.:

- λόγους προώθησης ή ειδικής προβολής προϊόντος,

- απόκλιση από την ποιότητα που είχε συμφωνηθεί,

- εκπλήρωση σχετικής ρήτρας κ.λπ.,

δεν απαιτείται γνωστοποίηση στη ΔΟΥ.

ΙΣΧΥΣ

Η διάταξη αυτή ισχύει από 7.3.1996 (Ν.2386/1996, άρθρο 11) και καταλαμβάνει τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδόθηκαν μετά από τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της διάταξης, δηλαδή μετά από τις 7.7.1996.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επισημαίνεται ότι η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή μόνο στον ΦΠΑ και όχι στη φορολογία εισοδήματος ή στον ΚΒΣ.

Επομένως, η μη υποβολή της γνωστοποίησης έχει σαν μόνη συνέπεια τη μη αναγνώριση των εκπτώσεων όσον αφορά τον ΦΠΑ.

Αντίθετα, τα εκδοθέντα πιστωτικά τιμολόγια εξακολουθούν να αποτελούν μειωτικό στοιχείο των πωλήσεων, ενώ δεν υπάρχει παράβαση στον ΚΒΣ ούτε θίγεται το κύρος των βιβλίων.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Εάν η έκπτωση χορηγηθεί επί του τιμολογίου πώλησης, τότε τόσο από τον εκδότη (προμηθευτή) όσο και από τον λήπτη (πελάτη) εμφανίζονται τα τελικά ποσά στην περιοδική δήλωση στους αντίστοιχους κωδικούς.

Π.χ.

Τιμολόγιο πώλησης - Δελτίο Αποστολής

150 τεμ. σετ κλειδιών x 20 αξία μονάδας =

3.000

Κωδικός

περιοδικής δήλωσης

- Εκπτωση 10% =

- 300

Τελική αξία:

2.700

Για τον εκδότη

Για τον λήπτη

ΦΠΑ 18%:

486

303

353

Σύνολο:

3.186

333

373

2. Εάν η έκπτωση χορηγηθεί με πιστωτικό τιμολόγιο, τότε εφόσον αυτό περιέλθει στον αντισυμβαλλόμενο (λήπτη):

I. Μέχρι την υποβολή της περιοδικής δήλωσης, θα εμφανιστεί αφαιρετικά στους αντίστοιχους κωδικούς της περιοδικής δήλωσης.

Π.χ.

Πιστωτικό τιμολόγιο

Κωδικός

περιοδικής δήλωσης

Εκπτωση λόγω τζίρου

10% x αγορών έτους αξίας: 10.000 =

1.000

Για τον εκδότη

Για τον λήπτη

ΦΠΑ 18% =

180

303

353

Σύνολο:

1.180

333

373

Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση που δεν υπάρχει μεγαλύτερο θετικό ποσό για να αναγραφεί στους κωδικούς, τότε τα ποσά του πιστωτικού τιμολογίου θα εμφανιστούν με το πρόσημο πλην (-).

II. Μετά από την υποβολή της περιοδικής δήλωσης, θα πρέπει να υποβληθεί από τον λήπτη τροποποιητική δήλωση, στην οποία θα έχουν συμπεριληφθεί τα ποσά του πιστωτικού.

Εάν όμως πρόκειται για την περιοδική δήλωση της τελευταίας φορολογικής περιόδου τότε, δεδομένου ότι τα ποσά του πιστωτικού αποτελούν για τον λήπτη αρνητική εισροή, ο φόρος οφείλεται και θα πρέπει να αποδοθεί, όχι με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, αλλά με την εκκαθαριστική δήλωση.

Το ποσό του ΦΠΑ του πιστωτικού ή των πιστωτικών θα πρέπει να εμφανιστεί στον Πίνακα Ζ’ και ειδικότερα στους Κωδικούς 422 και 423. Εάν το συνολικό ποσό του Κωδικού 423 είναι μεγαλύτερο από 30,00 ευρώ, τότε θα μεταφερθεί στον Κωδικό 706 του Πίνακα Γ’ (Αφαιρούμενα Ποσά) για να αφαιρεθεί από το σύνολο του φόρου εισροών της διαχειριστικής περιόδου.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), άρθρα 19 και 26.

- ΕΔΥΟ 1083953/4559/1298/ΠΟΛ.1212/22.7.1996.

- Φυλλάδιο Οδηγιών για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ευχαριστώ για την απάντηση

Το θέμα είναι ότι δεν θέλω να είναι εκπτωση λόγω τζίρου και να πάω σε 4μηνη γνωστοποίηση αλλά εκπτωση λόγω διακανονισμού πληρωμών (το λέει κάπου ο Γκλεζάκος στο βιβλίο του)

Μπορώ να το κάνω έτσι;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

έτσι κι αλλιώς έκπτωση λόγω τζίρου εκ των υστέρων αποκλείεται.. εσύ μας είπες όμως για ποσοστό επί του τζίρου..

έκπτωση λόγω διακανονισμού πληρωμής κ.λ.π. δεν χρειάζεται γνωστοποίηση .....

βέβαια μας λες τιμολόγια του 2004 ..

τι περιθώριο πληρωμής είχε ο Πελάτης έτσι ώστε πληρώνοντας τώρα να τύχει έκπτωσης?

και τελικά για τι ποσό μιλάμε?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μιλάμε για μεγάλο ποσό (το χρέος είναι πάνω απο 1 εκ.,γνωρίζω ότι δεν μπορώ να κάνω εκπτωση λόγω τζίρου λόγω παλαιότητας)

Το πιστωτικό ανέρχεται γύρω στις 150 χιλ.καθαρή αξία.

Για αυτό ψάχνω ένα τρόπο αν όντως μπορώ να κόψω ενα πιστωτικο και να εκπέσω και το ΦΠΑ και να μην έχω πρόβλημα απο τον ΚΒΣ

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης

...Φυσικά σε πιστωτικό έκπτωσης άνω των 3000 πρέπει να γίνει συναλλαγή μέσω τράπεζας έτσι;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Βάσει γράμματος νόμου, ναι...

Αυτό το ρημάδι το γράμμα προσπαθούμε να διαβάζουμε, αλλά μας ταλαιπωρεί.

Διότι αν γινόταν πιστωτικό τιμολόγιο με αναφορά σε ένα εκδοθέν τιμολόγιο, τότε δε θα υπήρχε υποχρεωση, θα γινόταν συμψηφισμός.

Τώρα όμως που το πιστωτικό είναι έκπτωσης και δεν αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη συναλλαγή, πρέπει να του επιστρέψουμε λ7 μέσω τράπεζας.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...