Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
Guest iek forotexnikoy

μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης απο εξ απαχθούς αιτία

Question

Guest iek forotexnikoy

μπορεί να ισχύσει μεταβίβαση ατομικής απο απαχθή αιτία χωρίς να είναι συγγενείς? αν γίνεται συμφέρειή πρέπει να γίνει κανονική μεταβίβαση με πώληση

Share this post


Link to post
Share on other sites

13 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
μπορεί να ισχύσει μεταβίβαση ατομικής απο απαχθή αιτία χωρίς να είναι συγγενείς? αν γίνεται συμφέρειή πρέπει να γίνει κανονική μεταβίβαση με πώληση

Μεταβίβαση εξ επαχθούς αιτίας είναι αυτή που συντελείται λόγω πώλησης, ανταλλαγής ή διανομής

Φιλικά

Διονύσης Κουνάδης

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest iek forotexnikoy
Μεταβίβαση εξ επαχθούς αιτίας είναι αυτή που συντελείται λόγω πώλησης, ανταλλαγής ή διανομής

Φιλικά

Διονύσης Κουνάδης

δεν ειναι πώληση κύριε καθηγητά ούτε ανταλαγή ούτε διανομή...είναι δωρεά

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

επαχθής, -ης, -ες επίθετο [<αρχ.έπαχθής < επί + άχθος (=βάρος)] που προξενεί βάρος , ενοχλητικός, δυσάρεστος..

αυτά τα χαρακτηριστικά όπως είπε και ο κ.Κουνάδης προσομοιάζουν με πώληση..

και σε καμία περίπτωση με δωρεά..

η δωρεά όμως που ρωτάς.. μπορεί να υπάρξει και μεταξύ μη συγγενών..

απλά θα είναι "επαχθέστερη" η κλίμακα φορολογίας..

το αν συμφέρει ή όχι σε σχέση με την πώληση (επαχθής αιτία).. θα μας το πει ένας υπολογισμός των φόρων που προκύπτουν στην μία και στην άλλη περίπτωση..

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Έτσι κάποια σκόρπια κείμενα

Αθήνα, 3 Μαϊου 2007

Αρ. Πρωτ.: 1099747/2324/Α0012

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

…………………………………………………………………………………

Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 περίπτ. αΆ, 3 παρ. 1 περίπτ. αΆ και 4 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), η παράδοση (πώληση) αγαθών υπάγεται στο φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον πραγματοποιείται από επαχθή αιτία (με αντάλλαγμα) στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα.

……………………………………………………………………………………………..

Αντίθετα, το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος από επαχθή αιτία (πώληση) η οποία ευρίσκεται εκτός πεδίου εφαρμογής ΦΠΑ.

__________________________________________________________________-

1121105/409/Β0013/06 : Δυνατότητα σύνταξης συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, δωρεά ή γονική παροχή μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2006, με βάση τις αντικειμενικές τιμές και τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 31.12.2005.

_______________________________________________________________

** Κατά το άρθρο 6 Ν.3453/2006,ΦΕΚ Α 74/7.4.2006:

"1. Σε οριστικά συµβόλαια µεταβίβασης ακινήτων µε επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2006

µέχρι ……………………………………………………

______________________________________________________________-

και τέλος

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

1. Έννοια :

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις συνδέονται με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή με συγκεκριμένα πρόσωπα, όταν υπάρξουν τα πραγματικά εκείνα γεγονότα (νομικά γεγονότα) που κατά περίπτωση είναι αναγκαία σύμφωνα με το δίκαιο.

Τέτοια γεγονότα μπορεί να είναι απλά φυσικά γεγονότα, π.χ. ο θάνατος, ή απλές σωματικές ενέργειες, π.χ. εύρεση θησαυρού. Κατά κανόνα όμως το δίκαιο συνδέει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τα πρόσωπα τα οποία θέλησαν συγκεκριμένα δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και έχουν δηλώσει τη σχετική θέλησή τους. Η δήλωση της ιδιωτικής θελήσεως λοιπόν είναι το κύριο και απαραίτητο περιεχόμενο της πράξης που τείνει στην παραγωγή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (έννομων συνεπειών), όχι όμως και το μοναδικό. Το σύνολο των νομικών γεγονότων που απαιτούνται για τη γέννηση ενός δικαιώματος υπέρ ορισμένου προσώπου και μιας αντίστοιχης υποχρέωσης στο πρόσωπο ενός άλλου καλείται στη νομική τεχνική ορολογία «πραγματικό». Γι’ αυτό κατά την ορθή διατύπωση δικαιοπραξία δεν είναι η ιδιωτική θέληση που κατευθύνεται στην παραγωγή ηθελημένων εννόμων συνεπειών, αλλά δικαιοπραξία είναι το πραγματικό το οποίο περιέχει δήλωση ή δηλώσεις βουλήσεως περισσοτέρων προσώπων και ενδεχομένως άλλα νομικά γεγονότα ή καταστάσεις και το οποίο αναγνωρίζεται από το δίκαιο ως λόγος επέλευσης των ηθελημένων από τον ή τους δηλούντες εννόμων συνεπειών.

Υπάρχουν κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις που η δήλωση της θελήσεως επιφέρει ορισμένα αποτελέσματα ανεξάρτητα, αν τα ήθελε ο δηλών ή όχι. Π.χ. αν ο δανειστής ληξιπρόθεσμης οφειλής προκαλέσει τον οφειλέτη του να εκπληρώσει την παροχή του (αυτό λέγεται «όχληση»), ο οφειλέτης γίνεται υπερήμερος, άρθρ. 340 ΑΚ, είτε το θέλησε ο δανειστής είτε όχι. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται λόγος για οιονεί δικαιοπραξίες.

2. Διακρίσεις δικαιοπραξιών :

Κύριο χαρακτηριστικό των δικαιοπραξιών είναι η παραγωγή ηθελημένων εννόμων συνεπειών (δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) με δήλωση συναφούς θελήσεως από ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Ανάλογα με το περιεχόμενο των δηλώσεων αυτών οι δικαιοπραξίες μπορούν να διακριθούν στα εξής είδη:

I. Δικαιοπραξίες «αιτία θανάτου» και «εν ζωή» :

Αν τα αποτελέσματα της δικαιοπραξίας προβλέπεται να επέλθουν μετά το θάνατο του προσώπου, τότε γίνεται λόγος για «δικαιοπραξία αιτία θανάτου». Κύρια δικαιοπραξία αιτία θανάτου είναι η διαθήκη. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που τα αποτελέσματα των δικαιοπραξιών δεν προϋποθέτουν το θάνατο του δικαιοπρακτούντος πρόκειται για δικαιοπραξίες «εν ζωή».

II. Δικαιοπραξίες «χαριστικές» και «επαχθείς» :

Αν οι δικαιοπρακτούντες σκοπούν στην επαύξηση της περιουσίας του ενός μέρους (περιουσιακή επίδοση), χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του αποκτώντος, γίνεται λόγος για χαριστικές δικαιοπραξίες. Αν αντίθετα η παροχή του ενός των μερών έναντι του παρεχομένου από το άλλο μέρος ανταλλάγματος, τότε πρόκειται για επαχθή δικαιοπραξία.

III. Δικαιοπραξίες «ενοχικές» και «εμπράγματες» :

Η δικαιοπραξία με την οποία συνιστάται (π.χ. πώληση), μεταβιβάζεται (π.χ. εκχώρηση), αλλοιώνεται (π.χ. τροποποίηση όρων μισθώσεως), ή καταργείται (π.χ. άφεση χρέους) ενοχικό δικαίωμα ονομάζεται ενοχική. Η δικαιοπραξία με την οποία συνιστάται (π.χ. επικαρπία), μεταβιβάζεται (π.χ. μεταβίβαση κυριότητας), αλλοιούται (π.χ. παροχή τίτλου δεύτερης υποθήκης) ή καταργείται (π.χ. παραίτηση επικαρπωτή) εμπράγματο δικαίωμα ονομάζεται εμπράγματη.

IV. Δικαιοπραξίες «εκποιητικές» και «υποσχετικές» :

Αν με τη δικαιοπραξία μεταβιβάζεται, καταργείται ή αλλοιώνεται δικαίωμα (ενοχικό ή εμπράγματο), τότε η δικαιοπραξία ονομάζεται εκποιητική. Αν, αντίθετα, με τη δικαιοπραξία δημιουργείται απλώς υποχρέωση προς παροχή (πράξη ή παράλειψη) σε βάρος του ενός ή και των δύο συμβαλλομένων μερών, τότε πρόκειται για υποσχετική δικαιοπραξία. Βασική διαφορά μεταξύ «υποσχετικής» και «εκποιητικής» δικαιοπραξίας είναι ότι με την πρώτη γεννιέται απλά και μόνο υποχρέωση προς περιουσιακή διάθεση (δηλ. μεταβίβαση, επιβάρυνση) ενός δικαιώματος, ενώ με τη δεύτερη πραγματοποιείται αυτή η διάθεση. Από την άποψη αυτή όλες οι εμπράγματες δικαιοπραξίες είναι εκποιητικές. Από τις ενοχικές δικαιοπραξίες εκείνες που συνιστούν ενοχικό δικαίωμα είναι υποσχετικές. Εκείνες που περιέχουν διάθεση του ενοχικού δικαιώματος (μεταβίβαση, επιβάρυνση ή κατάργησή του δηλ.) είναι εκποιητικές.

V. Δικαιοπραξίες «αιτιώδεις» και «αναιτιώδεις» :

Αν η επέλευση του ηθελημένου από τα μέρη αποτελέσματος προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιου λόγου ή αιτίας που αναγνωρίζεται από το νόμο, τότε πρόκειται για αιτιώδη δικαιοπραξία. Π.χ. η (εκποιητική) δικαιοπραξία με την οποία μεταβιβάζεται σε κάποιον η κυριότητα του διαμερίσματός μου είναι έγκυρη και επιφέρει τα αποτελέσματά της, αν η μεταβίβαση αυτή γίνεται για κάποιο λόγο ή αιτία που αναγνωρίζεται από το δίκαιο ως λόγος που δικαιολογεί την περιουσιακή αυτή επίδοση (αύξηση της περιουσίας του αποκτώντος). Τέτοιος λόγος ή αιτία είναι λ.χ. η υποχρέωση προς μεταβίβαση του συγκεκριμένου διαμερίσματος που ανέλαβα στα πλαίσια μιας ενοχικής δικαιοπραξίας με τον αποκτώντα (σύμβαση πωλήσεως, δωρεάς κ.λ.π.). Αν δεν υπάρχει αιτία ή η υπάρχουσα δεν αναγνωρίζεται ως τέτοια από το νόμο ή δεν είναι έγκυρη, τότε και η εκποιητική δικαιοπραξία είναι άκυρη.

Αν, αντίθετα, το κύρος της δικαιοπραξίας δεν εξαρτάται από την ύπαρξη και το κύρος οποιασδήποτε αιτίας (με την πιο πάνω έννοια) τότε πρόκειται για αναιτιώδη ή αφηρημένη δικαιοπραξία, όπως είναι η δικαιοπραξία με την οποία ο δανειστής αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει το χρέος του οφειλέτη του (άφεση χρέους, άρθρ. 454 ΑΚ.). Τα αποτελέσματα της δικαιοπραξίας αυτής (σύμβασης) επέρχονται, δηλ. το χρέος αποσβέννυται, ανεξάρτητα από το λόγο για τον οποίο ενήργησε ο δανειστής. Αναιτιώδης δικαιοπραξία με την έννοια αυτή είναι και η μεταβίβαση της κυριότητας κινητού πράγματος κατά το άρθρ. 1035 ΑΚ.

VI. Δικαιοπραξίες «τυπικές» και «άτυπες» :

Αν για την παραγωγή των ηθελημένων εννόμων αποτελεσμάτων η βούλησή του ή των δικαιοπρακτούντων πρέπει να περιληφθεί ορισμένο τύπο (λ.χ. να γίνει εγγράφως, με ιδιωτικό ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο), τότε η δικαιοπραξία αυτή λέγεται τυπική. Ο κανόνας είναι το άτυπο των δικαιοπραξιών, άρθρ. 158 ΑΚ. κατά το οποίο τύπος απαιτείται μόνο όπου ο νόμος ορίζει.

I. Δικαιοπραξίες «μονομερείς» και «πολυμερείς» ή «συμβάσεις» :

Αν για την παραγωγή εννόμων αποτελεσμάτων αρκεί η δήλωση της βουλήσεως ενός μόνου προσώπου, τότε γίνεται λόγος για μονομερή δικαιοπραξία. Μάλιστα αν η δήλωση αυτή για να παράγει τα αποτελέσματά της πρέπει να απευθυνθεί σε ορισμένο πρόσωπο, λ.χ. η καταγγελία συμβάσεως εργαζόμενου, τότε η δικαιοπραξία λέγεται ειδικότερα απευθυντέα. Αν δεν χρειάζεται ν’ απευθύνεται προς ορισμένο πρόσωπο, όπως λ.χ. η προκήρυξη, άρθρ. 709 ΑΚ. τότε η δικαιοπραξία ονομάζεται μη απευθυντέα.

Αν για την επέλευση εννόμων συνεπειών απαιτείται η σύμπτωση των βουλήσεων δύο ή περισσότερων προσώπων, τότε γίνεται λόγος για «πολυμερείς δικαιοπραξίες» ή «συμβάσεις», λ.χ. σύμβαση πωλήσεως, δανείου, μεταβίβασης κυριότητας, συστάσεως ενεχύρου κ.λ.π. Στις συμβάσεις συμμετέχουν δύο ή περισσότερα πρόσωπα με αντιτιθέμενα συμφέροντα των οποίων όμως οι δηλώσεις βουλήσεως συμπίπτουν (λ.χ. ο πωλητής θέλει να πωλήσει το τάδε διαμέρισμα, ενώ ο αγοραστής θέλει να το αγοράσει, αλλά και οι δύο θέλουν την αγοραπωλησία του συγκεκριμένου διαμερίσματος στη συμφωνημένη τιμή). Για το λόγο αυτό δεν είναι συμβάσεις οι συλλογικές πράξεις, λ.χ. απόφαση διοίκησης σωματείου, και οι κοινές ή από κοινού καταρτιζόμενες δικαιοπραξίες, λ.χ. καταγγελία συμβάσεως από το Γενικό Διευθυντή και τον Προσωπάρχη από κοινού ενεργούντων.

Α ναι . και δύο άλλες έννοιες δύσκολες

ευπρέπεια η [efprépia] :

• η ιδιότητα του ευπρεπούς (κυρ. στη σημ. 1), συμπεριφορά ή εξωτερική εμφάνιση σύμφωνη με τους τύπους της κοινωνικής ευγένειας και της κοινωνικής ηθικής:

o Δεν είχε την ευπρέπεια να ζητήσει συγγνώμη., ευγένεια.

o Η ευπρέπεια δε μου επιτρέπει να κυκλοφορώ με κουρέλια., αξιοπρέπεια.

o Είναι ντυμένος με ευπρέπεια., κόσμια, σεμνά.

[λόγ. < αρχ. εὐπρέπεια `καλή εμφάνιση΄ κατά τη σημ. της λ. ευπρεπής]

σεβασμός ο [sevazmós] :

• 1. συναίσθημα βαθιάς εκτίμησης και θαυμασμού για κάποιον του οποίου αναγνωρίζουμε την ιδιαίτερη αξία και ανωτερότητα και που συνοδεύεται από μία συμπεριφορά που αρμόζει στην προσωπικότητα, στην ηλικία, στην κοινωνική του θέση κτλ. :

o Αισθάνομαι / νιώθω / εμπνέω σεβασμό.

o Έλλειψη σεβασμού.

o Μιλώ με σεβασμό στους δασκάλους / στους γονείς / στους ηλικιωμένους.

o Τρέφω βαθύ σεβασμό προς τον… Παρ΄ όλο το σεβασμό που σας έχω.

• 2. συναίσθημα ευλάβειας προς το Θεό, τους αγίους ή προς οτιδήποτε θεωρούμε ιερό:

o Γονάτισε με σεβασμό μπροστά στην εικόνα.

o Ο σεβασμός προς τους νεκρούς.

• 3. η εκτίμηση, η υπόληψη που τρέφω για κτ. (θεσμούς, αρχές, πνευματικές αξίες κτλ. ) το οποίο θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, καθώς και η στάση μου απέναντί του, η οποία χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια να μην το θίξω, να μην το αλλοιώσω ή να μην το παραβώ με κανέναν τρόπο:

o Ο σεβασμός προς την αλήθεια / προς τους νόμους.

o Ο σεβασμός στις δημοκρατικές ελευθερίες.

o Στη συζήτηση πρυτάνευσε ένα πνεύμα απόλυτου σεβασμού για τον άνθρωπο.

o Βασικός στόχος είναι ο σεβασμός των παραδοσιακών αξιών της ελληνικής κοινωνίας.

[λόγ. < ελνστ. σεβασμός]

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest iek forotexnikoy
επαχθής, -ης, -ες επίθετο [<αρχ.έπαχθής < επί + άχθος (=βάρος)] που προξενεί βάρος , ενοχλητικός, δυσάρεστος..

αυτά τα χαρακτηριστικά όπως είπε και ο κ.Κουνάδης προσομοιάζουν με πώληση..

και σε καμία περίπτωση με δωρεά..

η δωρεά όμως που ρωτάς.. μπορεί να υπάρξει και μεταξύ μη συγγενών..

απλά θα είναι "επαχθέστερη" η κλίμακα φορολογίας..

το αν συμφέρει ή όχι σε σχέση με την πώληση (επαχθής αιτία).. θα μας το πει ένας υπολογισμός των φόρων που προκύπτουν στην μία και στην άλλη περίπτωση..

ο κύριος κούναδης μιλάει δικαιοπραξία ΕΞ ΕΠΑΧΘΟΥΣ ΑΙΤΙΑΣ, εγώ μιλάω για ΕΞ ΑΠΑΧΘΟΥΣ ΑΙΤΙΑΣ..δηλαδή χωρίς αντίτιμο, εγώ τον έχω διαβάσει τον όρο αυτό για περιπτωσεις δωρεάς , τελικά το θέμα λύθηκε , αποφάσισα τι θα κάνω ..ευχαριστώ για τις απαντήσεις

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
δεν ειναι πώληση κύριε καθηγητά ούτε ανταλαγή ούτε διανομή...είναι δωρεά

Κάλησπέρα.

Αν πρόκειται για δωρεά, τότε η "απαχθής" αιτία έπρεπε να χαρακτηρισθεί ως ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ αιτία.

Θεώρησα ότι επρόκειτο για "επαχθή", ίσως από "μεταφραστική σύγχυση"

Φιλικά

Διονύσης Κουνάδης

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Μήπως θα μπορούσες να μας πεις και εμάς που τόχεις διαβάσει το ‘εξ απαχθούς αιτίας’ ?

Αγαπητέ ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ

Μη το ψάχνεις. Αυτά που κατέθεσες βοηθούν ιδίως τα νέα παιδιά στην καθημερινή σχέση τους με τις Αρχές. "Ουδέν ... αμιγές καλού"

Καλή Δύναμη

Φιλικά

Διονύσης Κουνάδης

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Από ανίχνευση ....όλα υπάρχουν Δημήτρη και ο απαχθής ..

μπορεί όχι σε λεξικό ...αλλά ..

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Του εν Αθήναις εδρεύοντος Επιστημονικού Σωματείου υπό την επωνυμίαν

"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ"

'Aρθρον 8ον

Οι πόροι του Σωματείου αποτελούνται:

……………

5.Η παρά του Σωματείου εξ απαχθούς αιτίας κτήσις ακινήτων ή κινητών μεγάλης αξίας γίγνεται πάντοτε μετ' έγκρισιν της Συνελεύσεως των μελών. Η εκμετάλλευσις της περιουσίας του Σωματείου επ' ουδενί δύναται να επιδιώκηται δι' αναμίξεως αυτού εις κερδοσκοπικάς επιχειρήσεις.

………………

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
μπορεί όχι σε λεξικό ...αλλά ..

Υπαρχει και σε λεξικο.... απαχθης=επαχθης ( του Δημητρακου απο τη ΔΟΜΗ)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Για να τελειώνει το θέμα προκειμένου να ασχοληθούμε με άλλα πιό σοβαρα.

Ο Γιάννης έκανε μιά φοβερή ανάλυση,χωρίς να μας χρεώσει για το ωραίο κείμενό του,

δηλαδή χαριστικά.Αν αργότερα μας στείλει κάποιο τιμολόγιο και μας χρεώσει ή ζητήσει

κανένα βαρέλι τσίπουρο από τον Γρήγόρη και τον Σταυρουλάκη,τότε όλα αυτά τα έκανε

εξ επαχθούς αιτίας (με αντίτιμο). Το απαχθής δεν το έχω δει να παίζει ως συνώνυμο ή

ίδια έκφραση με το επαχθής,όπως λέει και ο Δημήτρης.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest iek forotexnikoy
Αγαπητέ ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ

Μη το ψάχνεις. Αυτά που κατέθεσες βοηθούν ιδίως τα νέα παιδιά στην καθημερινή σχέση τους με τις Αρχές. "Ουδέν ... αμιγές καλού"

Καλή Δύναμη

Φιλικά

Διονύσης Κουνάδης

΄Κύριε καθηγητά ξέρετε τι σέβομαι σε εσάς...το ότι δεν ακολουθείτε το έθιμο..και το έθιμο στο greece που μας κάνεις μοναδικούς στον κόσμο είναι ότι απο τον νηπιαγωγό μέχρι τον δάσκαλο στο δημοτικό και απο τον λυκειάρχη μέχρι τον υπαλληλο της καφετέριας μιας δημόσιας υπηρεσίας τα γνωρίζουνε όλα, δεν υπάρχει κάτι που ένας εκπαιδευτικός στον τομέα του ΠΟΥ ΚΆΤΙ δεν γνωρίζει απλ'α όταν δίνουνε εξετάσεις για το δημόσιο ουτε το 3 δεν πιάνουν αυτό βέβαια ισχύει μόνο εδώ , σε ιδρύματα του εξωτερικού καθηγητής θα δηλώσει ότι κάτι δεν το γνωρίζει απο το να αρχίζει να λεει αρλούμπες για να κάνει τον ξυπνιο, όποιος έχει σπουδάσει εξωτερικό ας με διαψέυσει, όπως και το γεγοινός ότι εγώ την λεξη απαχθ'ης την έχω συναντήσει σε βιβλίο και όχι στο νετ όπως κάποιοι συνάδελφοι αμέχως έτρεξαν να αναγγείλουν , οι μηχανές αναζήτησης δεν τα βρίσκουνε όλα!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αγαπητοί φίλοι.

Αυτές τις "συμπυκνωμένες" ημέρες, λίγη διέδοξος, με το νου στη ρήση "παν μέτρον άριστον".

Αν και ο "πήχυς" άλλοτε μονάδα επιφάνειας, έπαυσε να ισχύει , δλδ δεν είναι πλέον άριστον μέτρον.

Καλή Δύναμη, καλή διάθεση.

Οι χειρότεροι σύντροφοί μας είναι ο πανικός και το άγχος.

Φιλικά

Διονύσης Κουνάδης

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...