• 0
Sign in to follow this  
ΚΠ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ BLANCO ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΒΙΒΛΙΟ

Question

Από αυτό το forum πληροφορήθηκα πριν από καιρό ότι υπάρχει απόφαση δικαστηρίου με την οποία δικαιώθηκε εργοδότης για χρήση blanco στο πορτοκαλί βιβλίο. Έχω και την απόφαση από το Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας.

Ως εδώ καλά. Πήρε όμως κανείς χρήματα πίσω; Και αν ναι με ποιά διαδικασία; Αίτηση ή κάτι άλλο (ένσταση, προσφυγή κλπ).

Αν κάποιος συνάδελφος έχει ανάλογη εμπειρία ας μας βοηθήσει. Είναι φανερό ότι πολλά τέτοια πρόστιμα τα έχουν πληρώσει οι λογιστές ή άλλοι υπάλληλοι και όχι η επιχείρηση.

Share this post


Link to post
Share on other sites

10 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

1) ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΙΚΑ

2) ΕΑΝ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ

3) ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

καλημέρα

μήπως καποιος έχει υποδειγμα ένστασης

και την αποφαση του δικαστηρίου

για χρήση blanco στο πορτοκαλί βιβλίο ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

1835/2007 ΔΕΦ ΘΕΣΣΑΛ ( 443926)

ΙΚΑ. Υποχρέωση καταχωρήσεως στο Ειδικό Βιβλίο των Νεοπροσληφθέντων Μισθωτών.

Επιβολή προστίμου. Η εργοδότρια είχε προβεί σε διορθώσεις με χρήση

διορθωτικού (blanco). Δεν είχε εκδοθεί υπουργική απόφαση για την χρήση του

διορθωτικού. Δεν προέκυψε ότι οι διορθώσεις έγιναν για την αλλαγή της

ημερομηνίας πρόσληψης των μισθωτών. Τα άτομα είχαν ασφαλιστεί και είχε γίνει

αναγγελία στον ΟΑΕΔ. Ακύρωση της πράξης επιβολής προστίμου. Δέχεται την

έφεση. Εξαφανίζει την με αρ. 92/2006 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Αριθμ. Απόφ. 1835/2007

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α`

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 2 Οκτωβρίου 2007, με την εξής

σύνθεση: Ιωάννης Πανταζάτος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Ιωάννης Παπαστεφάνου και

Σαπφώ Στάθη-Εισηγήτρια, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων. Ως Γραμματέας έλαβε

μέρος ο δικαστικός υπάλληλος Αθανάσιος Πολυχρονίδης.

Γ ι α να δικάσει την από 16-5-2006 έφεση της ανώνυμης εταιρείας με την

επωνυμία ".. .. .. ...", που εδρεύει στην Αθήνα (οδός .. .. .. ..) και

εκπροσωπείται νόμιμα. Παραστάθηκε ως πληρεξούσια αυτής η Δικηγόρος

Θεσσαλονίκης Στέλλα Αναστασίου.

Κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο

Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών" (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός

Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 8) και εκπροσωπείται νόμιμα. Παραστάθηκε ως

πληρεξούσια αυτού η δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μαρία Παυλίδου.

Με την έφεση αυτή ζητείται η εξαφάνιση της 92/2006 αποφάσεως του Διοικητικού

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Κατά την εκδίκαση της υποθέσεως το Δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια δικηγόρο

της εκκαλούσας, η οποία ζήτησε την παραδοχή της εφέσεως και την πληρεξούσια

δικηγόρο του εφεσίβλητου, η οποία ζήτησε την απόρριψη της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη, χωρίς τη

συμμετοχή του Γραμματέα, που δεν κρίθηκε αναγκαία, και

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα.

Σκέφθηκε κατά το Νόμο

1. Επειδή, με την κρινόμενη έφεση της εκκαλούσας ανωνύμου εταιρείας, για την

οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχ. το 2028851 έντυπο παραβόλου),

επιδιώκεται παραδεκτώς η εξαφάνιση της 92/2006 οριστικής απόφασης του

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (μεταβατική έδρα Πολυγύρου),

με την οποίαν έγινε δεκτή η από 31-12-2002 προσφυγή του ήδη εφεσίβλητου

Ν.Π.Δ.Δ. κατά της 213/Συν.25/10-7-2002 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής

Επιτροπής του Τοπικού Υποκαταστήματος του Ν. Μουδανιών. Με την τελευταία

αυτήν απόφαση είχε γίνει εν μέρει δεκτή ένσταση της εκκαλούσας εταιρίας κατά

της 352013/1-6-2001 Πράξης Επιβολής Προστίμου Ακαταχώριστων Εργαζομένων

(ΠΕΠΑΕ) και ακυρώθηκε η πράξη αυτή, κατά το μέρος που αναφερόταν στις

παραβάσεις του έτους 1998, ήτοι σε πλημμέλειες στην καταχώριση στο ειδικό

βιβλίο καταχώρισης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, των μισθωτών που

απασχολούσε στην επιχείρηση της, σε 12 περιπτώσεις, για κάθε μία από τις

οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο 300.000 δρχ. (880,41 Ευρώ).

2. Επειδή, στην παρ. 9 του άρθρου 26 (περίπτωση στ`) του Α.Ν. 1846/1951 (φ.

179 Α`), όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.

2556/1997 (φ. 270 Α`), ορίζεται ότι: "9. Προς εξακρίβωσιν των εκάστοτε

υπαγομένων εις την ασφάλισιν προσώπων, του αριθμού τούτων και των καταβλητέων

εισφορών, οι εργοδόται υποχρεούνται: α) ... στ) Να καταχωρούν σε θεωρημένο

και ειδικό προς τούτο έντυπο τους προσλαμβανόμενους μισθωτούς τους αμέσως

μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία. Για όσους-απασχολούνται

μέχρι την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, δεν απαιτείται καταχώρηση στο

παραπάνω ειδικό έντυπο, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωρηθεί στα

μισθολόγια του Ι.Κ.Α. ... Για τον κάθε μισθωτό που θα βρεθεί από τα αρμόδια

όργανα του Ι.Κ.Α. να απασχολείται και δεν είναι καταχωρημένος, κατά τα

ανωτέρω, επιβάλλεται, με πράξη του αρμόδιου οργάνου του Ι.Κ.Α., σε βάρος του

εργοδότη του πρόστιμο. Πρόστιμο επιβάλλεται επίσης και στον εργοδότη που δεν

επιδεικνύει στα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. το κατά τα ανωτέρω έντυπο

καταχώρισης προσλαμβανόμενων μισθωτών. Τα πρόστιμα δεν μπορούν να ξεπερνούν

κατ` άτομο το εικοσιπενταπλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ανώτατης

ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία της επιβολής τους. Τα

κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενα πρόστιμα αποτελούν έσοδα του Ι.Κ.Α. Με Κανονισμό

θα ορισθούν τα όργανα και οι διαδικασίες επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης,

αμφισβήτησης, διοικητικής επίλυσης ασφαλιστικής διαφοράς, καθώς και κάθε άλλη

αναγκαία λεπτομέρεια ... Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων μετά από πρόταση του ΙΚΑ θα προσδιοριστεί το ύψος του προστίμου

για κάθε παράβαση και για κάθε άτομο, το είδος του εντύπου καταχώρισης, η

υπηρεσία, το όργανο και η διαδικασία εκτύπωσης, θεώρησης, χορήγησης, ελέγχου,

τήρησης, ανάληψης της δαπάνης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη

διαδικασία εφαρμογής της διάταξης αυτής. Με την ίδια απόφαση, ύστερα από

πρόταση του Ο.Α.Ε.Δ., θα καθοριστεί και ο τύπος του εντύπου αναγγελίας

οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για

την εφαρμογή του. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.4.1998".

Περαιτέρω, στη Φ21/500/26-3-1998 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 313 Β`), που εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 1 του

άρθρου 2 του Ν. 2556/1997, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο,

ορίζεται ότι: "1. Κάθε

εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί σε ειδικό και θεωρημένο έντυπο, τους

μισθωτούς που προσλαμβάνει αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν

εργασία. ... 2. ... Το βιβλίο συμπληρωμένο, όπως προβλέπεται παραπάνω,

τηρείται σε προσιτό σημείο στον τόπο εργασίας των μισθωτών, με ευθύνη του

εργοδότη και τίθεται αμέσως στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων του ΙΚΑ, όταν

ζητηθεί. ... 3. ... 4. Κάθε εργοδότης που παραβαίνει τις υποχρεώσεις που

απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2556/1997 και δεν καταχωρεί

τους νεοπροσλαμβανόμενους μισθωτούς στο Ειδικό Βιβλίο ή δεν επιδεικνύει αυτό

στα αρμόδια όργανα όταν του ζητηθεί υπόκειται σε πρόστιμο. Για τη μη επίδειξη

του βιβλίου, κατά τον έλεγχο, ο εργοδότης δεν μπορεί να αντιτάξει στα αρμόδια

όργανα του ΙΚΑ καμία αιτιολογία για τη μη επιβολή του. Το ύψος το προστίμου

ορίζεται για κάθε παράβαση και για κάθε άτομο σε δώδεκα μισό (12 1/2)

τεκμαρτά ημερομίσθια της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κατά την

ημερομηνία επιβολής του, που στρογγυλοποιείται στην αμέσως προηγούμενη ή

επόμενη δεκάδα-χιλιάδα αναλόγως. Το ύψος του προστίμου μπορεί να

αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ, σε καμία όμως περίπτωση

δεν μπορεί να ξεπερνά, κατ` άτομο, το εικοσιπενταπλάσιο του τεκμαρτού

ημερομισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κατά την

ημερομηνία επιβολής του προστίμου. Το πρόστιμο επιβάλλεται με πράξη, από τα

αρμόδια όργανα του ΙΚΑ, που επιδίδεται, βεβαιώνεται και επιλύεται σε

περίπτωση αμφισβήτησης κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ".

Στην παρ. 1 του άρθρου 23 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ, όπως η παράγραφος

αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 της Φ21/762/30-3-1998 Απόφασης του

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 313 Β`), ορίζεται ότι: "1. Η

αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος, με τους εντεταλμένους υπαλλήλους της, που

ενεργούν σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις και τις διαταγές και οδηγίες που

ισχύουν κάθε φορά, ελέγχει την καταχώριση των προσλαμβανομένων μισθωτών στο

ειδικό προς τούτο έντυπο, την υπαγωγή στην ασφάλιση των μισθωτών καθώς και

την

έγκαιρη και πλήρη καταβολή των εισφορών", ενώ στην παρ. 5 του άρθρου 26 του

ανωτέρω Κανονισμού (η οποία προστέθηκε με την προαναφερόμενη Υπουργική

Απόφαση) ορίζεται ότι: "5. Αν ο εργοδότης παρέλειψε την καταχώριση των

μισθωτών που έχει προσλάβει στο ειδικό έντυπο ή αρνείται την επίδειξη του στα

αρμόδια όργανα του ΙΚΑ, ο υπάλληλος του ελέγχου συντάσσει Πράξη Επιβολής

Προστίμου Ακαταχώριστων Εργαζόμενων (ΠΕΠΑΕ), που πρέπει να περιέχει τα

ονοματεπώνυμα των μισθωτών, για τους οποίους επιβάλλεται το πρόστιμο, την

ημερομηνία ελέγχου, την παράβαση για την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο και το

οφειλόμενο ποσό ...". Τέλος, με το Ε40/150/28-7-1998 έγγραφο της Διοίκησης

του ΙΚΑ, η χρονική περίοδος από 1-4-1998 έως 31-5-1998 θεωρήθηκε ως διάστημα

προσαρμογής των εργοδοτών, όσον αφορά την τήρηση των θεσπιζόμενων από τις

ανωτέρω διατάξεις υποχρεώσεων τους, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν

επιτρέπεται η έκδοση σε βάρος αυτών ΠΕΠΑΕ. Συγκεκριμένα, με το έγγραφο αυτό

ορίστηκε ότι: "... οι εργοδότες που παρέλαβαν το ειδικό βιβλίο μέχρι 31-5-

1998, ακόμη και αν προσέλαβαν προσωπικό προγενέστερα της ημερομηνίας

χορήγησης του, δεν θα επιβαρυνθούν με ΠΕΠΑΕ ...".

3. Επειδή, από τις παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασμό με τα αναγραφόμενα στην

εισηγητική έκθεση του Ν. 2556/1997, συνάγεται ότι ο σκοπός για τον οποίον

θεσπίστηκε η καταχώριση των νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών σε ειδικό προς τούτο

έντυπο και σε περίπτωση παράλειψης, προβλέφτηκε η επιβολή προστίμου, δεν

είναι εισπρακτικός, αλλά η εν λόγω ρύθμιση αποβλέπει στη διασφάλιση τόσο των

μισθωτών, όσο και των εργοδοτών σχετικά με τον ακριβή χρόνο πρόσληψης και τη

διάρκεια της απασχόλησης των εργαζομένων και στη διασφάλιση των εσόδων του

Ιδρύματος (καταβολή εισφορών) με τη μείωση της εισφοροδιαφυγής.

4. Επειδή στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου της

δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, που διενεργήθηκε

από αρμόδια όργανα του ΙΚΑ (της Ε.ΥΠ.Ε.Α.- ΙΚΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας), την 1-6-2001, στην επιχείρηση της ήδη εκκαλούσας εργοδότριας, η

οποία διατηρεί ξενοδοχείο στη .. .. .. του Ν.Χαλκιδικής, διαπιστώθηκε ότι στο

Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικούς είχαν αλλοιωθεί τα;

στοιχεία των εργαζομένων, σε 14 περιπτώσεις καταχώρισης, με χρήση διορθωτικού

υγρού (blanco). Ειδικότερα διαπιστώθηκε η αλλοίωση στοιχείων: α) στις

καταχωρίσεις 17, 18 και 32 της 151202 σελίδας του ειδικού βιβλίου και 35, 36,

37, 38, 39, 40, 41, 43 και 46 της σελίδας 151203, που φέρουν χρονολογία

πρόσληψης των εργαζομένων το έτος 1998 και συγκεκριμένα στις 10-5, 21-5, 2-6,

6-6, 10-6, 11-6, και 20-6 του έτους αυτού, β) σε μία καταχώριση στοιχείων

εργαζομένου με πρόσληψη το έτος 1999 και σε μία με πρόσληψη το έτος 2001.

Μετά από αυτά, με την 352013/1-6-2001 Πράξη Επιβολής Προστίμου Ακαταχώριστων

Εργαζομένων (ΠΕΠΑΕ) του αρμόδιου οργάνου του ως άνω Υποκαταστήματος,

επιβλήθηκαν σε βάρος της εργοδότριας 14 πρόστιμα, συνολικού ύψους 4.200.000

δρχ. (300.000 δρχ. Χ 14), κατ` εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2556/1997.

Ένσταση κατά της πράξης αυτής, έγινε εν μέρει δεκτή με την 213/Συν.25/10-7-

2002 απόφαση της ΤΔΕ του ως άνω Υποκαταστήματος και ακυρώθηκε η ΠΕΠΑΕ όσον

αφορά τις 12 περιπτώσεις του έτους 1998, ενώ απορρίφθηκε για τις υπόλοιπες

δύο. Με την εκκαλούμενη απόφαση, έγινε δεκτή η προσφυγή που ασκήθηκε από το

Ίδρυμα ως προς τις ως άνω 12 περιπτώσεις. Την εξαφάνιση της πρωτόδικης

απόφασης, ζητεί ήδη η εκκαλούσα με την κρινόμενη έφεση, όπως παραδεκτά

αναπτύσσεται στο νομότυπο υπόμνημα της, με την οποία υποστηρίζει ότι η χρήση

διορθωτικού δεν έγινε με πρόθεση καταστρατηγήσεως των διατάξεων περί τήρησης

του εν λόγω βιβλίου και οι παρατυπίες δεν οφείλονταν σε δόλο ή σκοπιμότητα.

5. Επειδή, από τις προσκομιζόμενες σελίδες του ειδικού βιβλίου

νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, που τηρούσε η εκκαλούσα, προκύπτει ότι έγιναν

διορθώσεις στα στοιχεία των εργαζομένων, που προσλήφθηκαν κατά τις

προαναφερόμενες ημερομηνίες του έτους 1998. Ειδικότερα, οι διορθώσεις στις

καταχωρίσεις με αριθμούς 17 και 18, που έγιναν στη σελίδα 151202 του βιβλίου,

έχουν επιφέρει σημαντική αλλοίωση στα ονοματεπώνυμα και κυρίως καθιστούν

δυσδιάκριτη την ημερομηνία πρόσληψης των εργαζομένων. Δεδομένου όμως ότι οι

καταχωρίσεις αυτές έλαβαν χώρα τις πρώτες ημέρες του Μαΐου του πιο πάνω

έτους, κατά τη διάρκεια, δηλαδή, της προθεσμίας προσαρμογής των εργοδοτών

στην τήρηση του βιβλίου αυτού, που έληγε την 31-5-1998, η επιβολή του

προστίμου για τις περιπτώσεις αυτές αντιβαίνει στις αρχές της χρηστής

διοίκησης. Περαιτέρω, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση διορθωτικού υγρού για τις

λοιπές καταχωρίσεις των εργαζομένων, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν

είχε, τουλάχιστον κατά τον κρίσιμο χρόνο, ρυθμιστεί με Υπουργική Απόφαση, ο

τρόπος διαγραφής εσφαλμένων καταχωρίσεων στο ειδικό βιβλίο, στοιχείων

εργαζομένων και δεν είχε θεσμοθετηθεί η απαγόρευση της χρήσης διορθωτικού,

από δε τα στοιχεία της δικογραφίας συνάγεται ότι είχαν γίνει αναγγελίες

πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και τα άτομα αυτά είχαν ασφαλιστεί, όπως, άλλωστε, δεν

αμφισβητήθηκε τούτο από το εφεσίβλητο ΙΚΑ, καθώς και ότι δεν αποδείχθηκε ότι

η χρησιμοποίηση διορθωτικού στην παρούσα περίπτωση υποκρύπτει αλλαγή στα

στοιχεία πρόσληψης των εργαζομένων ή μη καταχώριση του ονόματος άλλου

μισθωτού, κρίνει ότι, ναι μεν η υποχρέωση νομότυπης τήρησης του Ειδικού

Βιβλίου είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την καταβολή των αντίστοιχων

εισφορών, πλην ο σκοπός του Νόμου έχει πραγματωθεί εν προκειμένω, και δεν

προέκυψε ότι συντελέστηκε ουσιαστική αλλοίωση των στοιχείων παροχής εργασίας

των απασχοληθέντων, που να επισύρει την επιβολή του ένδικου προστίμου, ενόψει

και του ότι δεν υπάρχει ευχέρεια περιορισμού του. Κατά συνέπειαν, έσφαλε η

εκκαλούμενη απόφαση, που έκρινε διαφορετικά και πρέπει να εξαφανιστεί, κατά

παραδοχή ως βάσιμου του σχετικού λόγου της έφεσης. Περαιτέρω, το Δικαστήριο,

δικάζοντας την από 31-12-2002 προσφυγή του εφεσίβλητου Ιδρύματος, με την

οποία υποστηρίζονται τα αντίθετα, κρίνει ότι για τους ανωτέρω λόγους, πρέπει

αυτή να απορριφθεί.

6. Επειδή, κατ` ακολουθία, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη έφεση, να

εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση, να αποδοθεί στην εκκαλούσα το παράβολο που

κατέβαλε, να απαλλαγεί όμως το εφεσίβλητο από τα δικαστικά έξοδα, μετά

από εκτίμηση των προαναφερόμενων περιστάσεων (άρθρο 275 παρ.1 εδ. ε`

του ΚΔιοικΔικ).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την έφεση.

Εξαφανίζει την 92/2006 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης.

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στην εκκαλούσα ανώνυμη

εταιρεία.

Κρίνοντας δε επί της από 31-12-2002 προσφυγής του Ιδρύματος κατά της

213/Συν.25/10-7-2002 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του

Υποκαταστήματος του Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής.

Απορρίπτει αυτή.

Απαλλάσσει το εφεσίβλητο από τα δικαστικά έξοδα.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6-11-2007, όπου και

δημοσιεύθηκε στις 21-11-2007, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο

του Δικαστηρίου αυτού.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
1835/2007 ΔΕΦ ΘΕΣΣΑΛ ( 443926)

...................................

1. Επειδή, με την κρινόμενη έφεση της εκκαλούσας ανωνύμου εταιρείας, για την

οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχ. το 2028851 έντυπο παραβόλου),

επιδιώκεται παραδεκτώς η εξαφάνιση της 92/2006 οριστικής απόφασης του

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (μεταβατική έδρα Πολυγύρου),

με την οποίαν έγινε δεκτή η από 31-12-2002 προσφυγή του ήδη εφεσίβλητου

Ν.Π.Δ.Δ. κατά της 213/Συν.25/10-7-2002 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής

Επιτροπής του Τοπικού Υποκαταστήματος του Ν. Μουδανιών. Με την τελευταία

αυτήν απόφαση είχε γίνει εν μέρει δεκτή ένσταση της εκκαλούσας εταιρίας κατά

της 352013/1-6-2001 Πράξης Επιβολής Προστίμου Ακαταχώριστων Εργαζομένων

(ΠΕΠΑΕ) και ακυρώθηκε η πράξη αυτή, κατά το μέρος που αναφερόταν στις

παραβάσεις του έτους 1998, ήτοι σε πλημμέλειες στην καταχώριση στο ειδικό

βιβλίο καταχώρισης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, των μισθωτών που

απασχολούσε στην επιχείρηση της, σε 12 περιπτώσεις, για κάθε μία από τις

οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο 300.000 δρχ. (880,41 Ευρώ).

...................................

Αν η παράβαση είναι πριν το 2004, παίζεται... Αν είναι μετά, μάλλον την ήπιατε τη πορτοκαλάδα.....

ΝΟΜΟΣ 3232/2004 Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις

Αρθρο 10

Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

Η περίπτωση στ? της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Α.Ν.1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α?), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν.2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α?), αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. αα. Να καταχωρίζουν στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού τους μισθωτούς που απασχολούνται σε αυτούς και υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία.

Δεν απαιτείται καταχώριση στο παραπάνω βιβλίο των απασχολούμενων που είχαν καταχωρισθεί στα μισθολόγια μέχρι 31.3.1998 και εξακολούθησαν να απασχολούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία.

ββ. Οι καταχωρίσεις στο Ειδικό Βιβλίο γίνονται χειρογράφως χωρίς κενά διαστήματα, παραπομπές ή ξέσματα. Λανθασμένη εγγραφή διαγράφεται χωρίς να χρησιμοποιείται χημικό διορθωτικό ή άλλο υλικό διαγραφής. Η εκ νέου εγγραφή με τα πλήρη και ορθά στοιχεία γίνεται στην αμέσως επόμενη οριζόντια γραμμή.

Γιατρέ, την απόφαση του ΣτΕ περί τυπικών παραβάσεων την κρύβεις....????? <_<:(:D

http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_E40_131_6-5-2008.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Αν η παράβαση είναι πριν το 2004, παίζεται... Αν είναι μετά, μάλλον την ήπιατε τη πορτοκαλάδα.....

Γιατρέ, την απόφαση του ΣτΕ περί τυπικών παραβάσεων την κρύβεις....????? <_<:(:D

σσσςς (την κρύβω όπως κρύβει το ΙΚΑ αυτά που δεν το συμφέρουν)...!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αν μπει blanco στο όνομα πατρός ή στον Α.Μ. ΙΚΑ δεν στοιχειοθετείται πρόστιμο, ούτε φυσικά δόλος εκ μέρους του εργοδότη. Στα υπόλοιπα τζιζ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Αν μπει blanco στο όνομα πατρός ή στον Α.Μ. ΙΚΑ δεν στοιχειοθετείται πρόστιμο, ούτε φυσικά δόλος εκ μέρους του εργοδότη. Στα υπόλοιπα τζιζ...

Να κάνω λίγο το συνήγορο του διόλου - ΙΚΑ.....

Από που προκύπτει το παραπάνω...???

Το ΣτΕ μιλάει για τυπικές παραβάσεις, ο νόμος μιλάει γενικά για εγγραφές... Μόνο αν είναι καλός ο ελεγκτής... Γιατί άμα έχει ξυπνήσει και ανάποδα.... άστα να πάνε....

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
1) ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΙΚΑ

2) ΕΑΝ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ

3) ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ.

Σε καθε περιπτωση για να γινει επιστροφη χρηματων θα προηγηθει ελεγχος.

Συνεπως προετοιμασου γιαυτο.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest xqtr

Στην επιχειρηση μου... πριν απο χρονια ειχει κανει ο υπαλληλος μια μονογραφη (λιγο εντονη) σε στοιχειο του βιβλιου αυτου. Το ΙΚΑ μας επεβαλε προστιμο, το πληρωσαμε και οταν καναμε ενσταση, δικαιωθηκαμε. Λεφτα απο τοτε δεν εχω δει... ουτε καν συμψηφισμο. Οποτε τους ενοχλουμε για το θεμα, μας κανουν ελεγχο και αφου τα βρουν ολα καλα, λενε ενα θα δουμε και αντε παλι απο την αρχη.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Αν μπει blanco στο όνομα πατρός ή στον Α.Μ. ΙΚΑ δεν στοιχειοθετείται πρόστιμο, ούτε φυσικά δόλος εκ μέρους του εργοδότη. Στα υπόλοιπα τζιζ...

Δημήτρη, υπάρχει μια απόφαση του ΣτΕ 746/2009 .Το ρεζουμε.. Η διόρθωση του ειδικού βιβλίου με τη χρήση blanco στα ονοματεπώνυμα και την ημερομηνία πρόσληψης των μισθωτών δεν συνιστά ουσιαστική αλλοίωση ενόψει των εφαρμοστεων στην ένδικη περίπτωση διατάξεων κλπ κλπ . Αφορα περιπτώσεις βέβαια παλαιότερες, πρίν δηλαδή την εφαρμοφή του Ν 3232/2004 άρθ. 10 .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.