Jump to content

Δημοσίευση Πρόσκλησης ΔΣ για Τακτική Γ.Σ.


Recommended Posts

Έχει διαφωνία η Νομαρχία με τον λογιστή μας:

Κατα τον λογιστή μας, σε ΑΕ με μόνον έναν μέτοχο δεν υποχρεούται το ΔΣ να δημοσιεύσει στο ΦΕΚ και σε εφημερίδες την πρόσκληση του προς την ΓΣ για την διενέργεια της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Εσείς τι λέτε;

(Ο ερωτών είναι ο δικηγόρος της ΑΕ)

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον κόπο.

Link to comment
Share on other sites

Πως είναι δυνατόν να υπάρχει ΑΕ με μόνο ένα μέτοχο?

Πάντως αν στη γενική συνέλευση παρίσταται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει πρόβλημα από τη μη δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων.

Link to comment
Share on other sites

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ ΚΝ 2190/20, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η Γ.Σ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ (100%).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ ΚΝ 2190/20

Link to comment
Share on other sites

Αρθρο 26 N.2190/1920

Πρόσκληση Γ.Σ - Συνεδρίαση

1. Η γενική συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέράς προ της οριζόμενης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.

Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της γενικής συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση ου καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. Στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από την 16 η Ιανουαρίου 1930 ΠΔ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»,

β. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 , όπως ισχύει, ( Όπως η παράγρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 των Π.Δ 409/1986 ).

γ. σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 (πέντε χιλιάδων) φύλλων την ημέρα καθ΄ όλη την τριετία και

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

δ. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών δημοσιεύεται και σε μία από τις ημερήσιες αθλητικές εφημερίδες που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του α’ εδ. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν 1044/1980 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Ν 1797/1988 .

Για τις αθλητικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ, θα αποφασίζει κάθε έξι (6) μήνες ο Υπ. Ανάπτυξης, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των πιο πάνω προϋποθέσεων,

ε) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλόχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για 3 (τρία) τουλάχιστον χρόνια.

[ Όπως τα δύο τελεταία εδάφ. των περιπ. της παρ. 2 αντικαταστήθηκαν και αριθμήθηκαν ως περίπτωση ε΄

(προφανώς από παραδρομή του νόμου) με το άρθρο 10, παρ. 10 περίπτ. ζ’ του Ν. 2741/1999 ]

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Υ.Γ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ ΚΝ 2190/20

μήπως παρ.2?

2. Εάν εις την συνέλευσιν παρίσταται εις μόνος μέτοχος ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος του υπ. Εμπορίου, ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Link to comment
Share on other sites

Πως είναι δυνατόν να υπάρχει ΑΕ με μόνο ένα μέτοχο?

Πάντως αν στη γενική συνέλευση παρίσταται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει πρόβλημα από τη μη δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων.

Εχουμε και μονοπρόσωπες ΑΕ. Η διαφορά τους με τις μονοπρόσωπες ΕΠΕ είναι ότι οι πρώτες "γίνονται" μονοπρόσωπες (με αποχωρήσεις μετόχων) ενώ οι δεύτερες μπορούν ΚΑΙ να ξεκινήσουν ως μονοπρόσωπες.

Link to comment
Share on other sites

παρ. 3 του άρθρου 32; Κάτι έχω χάσει. Εάν λές για συμβολαιογράφο, αυτό το ξέρω. Η συγκεκριμένη Νομαρχία (όνομα και μη χωριό) επιμένει ότι ναι μεν όλα καλά για τις έκτακτες ΓΣ, αλλά η Τακτική θέλει δημοσιευμένη πρόκληση. Κι εγώ της δικής σας άποψης (και του λογιστή μας) είμαι.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνδρομή σας.

Link to comment
Share on other sites

Παραθέτω και την άκόλουθη διάταξη του ΚΝ 2190/20 :

" Άρθρο 35α - Ακυρότητα αποφάσεων Γ.Σ.

1. Αι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως είναι άκυροι και όταν:

α) ελήφθησαν κατά παράβασιν των περί συγκροτήσεως των γενικών συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ".

Σε περίπτωση μη τήρησης της διάταξης του άρθρου 32 παρ. 2 τίθεται θέμα ακυρότητας της Γ.Σ.

Αποψή μου...........................!

Link to comment
Share on other sites

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Ετσι κάνουν και τα Χανιά...

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...