Jump to content

Καλημέρα.. Χρόνια Πολλά.. πάλι με χρόνια με καιρούς...


Recommended Posts

Στις Εικοσιμιά τ' Απρίλη σηκωθήκανε έξι φίλοι

του στρατού μας οι φωστήρες και του έθνους οι σωτήρες.

Να μας ζήσει ο στρατός, Σπαντιδάκης, Παττακός,

Παπαδόπουλος ο Γιώργος, Κόλλιας ο πρωθυπουργός.

Μακαρέζος, Αγγελής κι όλοι οι επιτελείς.

Να μας ζήσει ο στρατός, Σπαντιδάκης, Παττακός.

Οι εργάτες και αγρότες που με αίμα και ιδρώτες

στη σκληρή δουλειά μοχθούνε, τώρα τη στοργή θα βρούνε.

Να μας ζήσει ο στρατός, κλπ.

Μας ζηλεύουν κι οι εχθροί μας για τη δόξα τη δική μας

και το μέλλον το λαμπρό μας θα χρωστάμε στο στρατό μας.

asArticleRecords-1371.thewxw21.jpg

Ελληνικέ Λαέ

Από μακρού παριστάμεθα μάρτυρες ενός εγκλήματος, το οποίον διεπράττετο εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του Έθνους μας. Η αδίστακτος και αθλία κομματική συναλλαγή, ο εκτραχηλισμός μεγάλης μερίδος του Τύπου, η μεθοδική επίθεσις εναντίον όλων των θεσμών, η διάβρωσίς των, ο εξευτελισμός το Κοινοβουλίου, η κατασυκοφάντησις των πάντων, η παράλυσις της κρατικής μηχανής, η πλήρης έλλειψις κατανοήσεως προς τα φλέγοντα προβλήματα της νεολαίας μας, η κακομεταχείρισις των φοιτητών και σπουδαστών μας, η ηθική κάμψις, η σύγχυσις και η θολότης, η μυστική και φανερά συνεργασία με τους ανατροπείς και τέλος τα συνεχή εμπρηστικά κηρύγματα ασυνειδήτων δημοκόπων κατέστρεψαν την γαλήνην του τόπου, εδημιούργησαν κλίμα αναρχίας και χάους, εκαλλιέργησαν συνθήκας μίσους και διχασμού και μας ωδήγησαν εις το χείλος της εθνικής καταστροφής.

Δεν απέμεινεν πλέον άλλος τρόπος σωτηρίας από την επέμβασιν του Στρατού μας. Η επέμβασις αύτη βεβαίως αποτελεί εκτροπήν εκ του Συντάγματος, αλλά η εκτροπή αύτη ήτο επιβεβλημένη διά την σωτηρίαν της Πατρίδος. Η σωτηρία της Πατρίδος είναι ο υπέρτατος νόμος. Αι εκλογαί, αι οποίαι προεκηρύχθησαν, δεν ήτο δυνατόν να δώσουν την λύσιν εις το υφιστάμενον αδιέξοδον. Πρώτον, διότι, υπό τας παρούσας συνθήκας, ήτο αδύνατος η ομαλή δεξαγωγή των και, δεύτερον, διότι οιονδήποτε και αν ήτο το αποτέλεσμα αυτών, θα ωδηγούμεθα μοιραίως εις την αιματοχυσίαν και το χάος.

Δι’ αυτό επενέβη ο Στρατός. Διά να ανακόψη την πορείαν προς την καταστροφήν, ένα βήμα προ της αβύσσου. Εις ολόκληρον την Χώραν επικρατεί απόλυτος γαλήνη και τάξις. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κυβερνήσεως εστρατεύθησαν προς εκτέλεσιν του προς την Πατρίδα καθήκοντος.

Ποίοι είμεθα: Δεν ανήκομεν εις ουδέν πολιτικόν κόμμα, και ουδεμίαν πολιτικήν παράταξιν είμεθα διατεθειμένοι να ευνοήσωμεν εις βάρος της άλλης. Δεν ανήκομεν ούτε εις την οικονομικήν ολιγαρχίαν, την οποίαν ομοίως δεν είμεθα διατεθειμένοι να αφήσωμεν να προκαλή την πενίαν. Ανήκομεν εις την τάξιν του μόχθου. Και θα σταθώμεν εις το πλευρόν των πτωχών αδελφών μας Ελλήνων.

Ελαυνόμεθα αποκλειστικώς από πατριωτικά κίνητρα και επιδιώκομεν να καταργήσωμεν την φαυλοκρατίαν. Να εξυγιάνωμεν τον δημόσιον βίον. Να απομακρύνωμεν από τον οργανισμόν της Χώρας την σήψιν από την οποίαν εκινδύνευε. Να αποτρέψωμεν τον διχασμόν και την αλληλοσφαγήν προς την οποίαν μας κατηύθυναν κακοί Έλληνες και να δημιουργήσωμεν υγιείς βάσεις δια την ταχείαν επάνοδον της Χώρας εις τον αληθώς ορθόδοξον κοινοβουλευτικόν βίον.

Κηρύσσομεν την συναδέλφωσιν. Από της στιγμής αυτής δεν υπάρχουν Δεξιοί, Κεντρώοι, Αριστεροί. Υπάρχουν μόνον Έλληνες, οι οποίοι πιστεύουν εις την Ελλάδα, εις ένα ευγενές, ανώτερον, και πλήρες ιδεώδες της αληθούς Δημοκρατίας και όχι της Δημοκρατίας του πεζοδρομίου, της οχλοκρατίας και της αναρχίας. Όταν οι Έλληνες είναι ηνωμένοι, θαυματουργούν.

Υπάρχουν βεβαίως, και ελάχιστοι εφιάλται δημαγωγοί, ασυνείδητοι καιροσκόποι και κατ’ επάγγελμα αναρχικοί. Αυτοί επεδίωξαν να μας διχάσουν! Και μας ονομάζουν αριστερούς, κεντρώους, κεντροαριστερούς και δεξιούς. Επεδίωξαν να ενσταλάξουν εις την ψυχήν μας, με κάθε τρόπο, το μίσος των μεν προς τους δε. Επεδίωξαν να μας φανατίσουν και να μας εξωθήσουν εις τον αλληλοσπαραγμόν. Αυτούς τους εμπρηστάς θα απομονώσωμεν και όλοι ημείς οι άλλοι Έλληνες ηνωμένοι, θα βαδίσωμεν εμπρός την οδόν τού προς την Πατρίδαν καθήκοντος και της αρετής. Προς την ριζικήν αλλαγήν. Προς την ευημερίαν και την πρόοδον.

Ο βασικός μας στόχος είναι δικαιοσύνη. Η δικαία κατανομή του εισοδήματος. Η ηθική και υλική εξύψωσις του κοινωνικού συνόλου και ιδιαιτέρως των αγροτών, των εργατών, και των πενεστέρων τάξεων. Η στοργή της Κυβερνήσεως θα στραφή αμέριστος προς την νεολαίαν και τα προβλήματά της. Μετά την παγίωσιν ομαλού ρυθμού και την δημιουργίαν των καταλλήλων προς τούτο συνθηκών, το ταχύτερον δυνατόν θα επανέλθη η Χώρα εις τον Κοινοβουλευτισμόν επί υγιούς βάσεως. Τότε η αποστολή της Κυβερνήσεως θα έχη λήξη.

Προς αποτροπήν του διχασμού και της ετοίμου να εκσπάση εμφυλίου συρράξεως, η οποία ωδήγει εις αιματοχυσίαν και κοινωνικήν και εθνικήν καταστροφήν, η Κυβέρνησις προέβη εις την κήρυξιν του Στρατιωτικού Νόμου καθ’ άπασαν την Χώραν. Η Κυβέρνησις δηλοί κατηγορηματικώς, ότι είναι αποφασισμένη να φέρη εις πέρας δια παντός μέσου και με ταχύν ρυθμόν την βαρείαν αποστολήν την οποίαν ανέλαβεν. Είναι αποφασισμένη να εκπληρώση εις το ακέραιον τας υποχρεώσεις της έναντι του Ελληνικού Λαού. Επικαλείται την καθολικήν συμπαράστασιν του λαού διά την πραγματοποίησιν του σκοπού της. Ζητεί πλήρη πειθαρχίαν προς τον Νόμον του Κράτους. Όπως συμβαίνει εις όλας τας πολιτισμένας Χώρας. Διότι πραγματική ελευθερία υπάρχει εκεί όπου υπάρχει Νόμος. Εκεί, όπου η ελευθερία του ενός φθάνει μέχρι του σημείου, εις το οποίον αρχίζει η ελευθερία του άλλου.

Η Κυβέρνησις οφείλει να προειδοποιήση κατά τον πλέον κατηγορηματικόν τρόπον, ότι οιαδήποτε αντίδρασις εις το εθνικόν της έργον τής αλλαγής, οποθενδήποτε προερχομένη, θα παταχθή πάραυτα διά παντός εις την διάθεσίν της μέσου.

Το βιβλίο Ιστορίας της Στ' Δημοτικού θα αποσυρθεί πάραυτα μαζί με τους συγγραφείς του.

Ζήτω το Έθνος!

Ζήτω ο Βασιλεύς!

Ζήτω η Αιωνία Ελλάς!

Αθήναι τη 22α Απριλίου 1967

Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως Κωνσταντίνος Κόλλιας,

τ. Εισαγγελεύς Αρείου Πάγου

Χρόνια Πολλά σε μένα..Χρόνια Πολλά σε σένα..Χρόνια μας Πολλά

Link to comment
Share on other sites

Αχ, τι ωραία που ήταν τα βιβλία της ιστορίας τότε.

Γεμάτα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη.

Διαβάζαμε πολύ τότε, ούτε τις ερπύστριες ακούγαμε...

Αύριο στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία υπάρχει DVD για την χούντα.

Link to comment
Share on other sites

Αχ, τι ωραία που ήταν τα βιβλία της ιστορίας τότε.

Γεμάτα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη.

Διαβάζαμε πολύ τότε, ούτε τις ερπύστριες ακούγαμε...

Αύριο στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία υπάρχει DVD για την χούντα.

Βρε γιατρέ αφού εσύ δεν είχες γεννηθεί ακόμα :D

Link to comment
Share on other sites

Guest NIKANOR

Κι εδώ ακόμα οι Ελληνάρες είμαστε πρωτοπόροι.

Ούτε μια σοβαρή δικτατορία δεν καταφέραμε να κάνουμε…

Πριν με πάρετε με τις πέτρες, να εξηγήσω…

Αν δεν ήταν τόσο τραγική η κατάληξη της (βλ.Κύπρος) και δεν υπέφερε τόσο κόσμος στα ξερονήσια και στα κολαστήρια της ΕΑΤ-ΕΣΑ, θα μιλούσαμε για την πιο γελοία και ηλίθια δικτατορία στα παγκόσμια χρονικά !!!

Τι να πρωτοαναφέρεις???

Τις αφόρητα κιτς εκδηλώσεις στο Καλλιμάρμαρο με τις Ολυμπιάδες τραγουδιού και τις αναπαραστάσεις μαχών με αρχαίους πολεμιστές με χλαμύδες και -πλαστικές- πανοπλίες??

Τα τσάμικα και τους καλαματιανούς?

Τις απανωτές εγκαινιάσεις με το –περίφημο πλέον- μυστρί ανά χείρας?

Τους –επιεικώς- ηλίθιους λόγους του Παπαδόπουλου? (ένα άκουσμα στο mp3 που παραπέμπει ο Γιάννης-ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ και στη διάσημη πλέον διατριβή του περί του γύψου και θα πάρετε μια ιδέα).

Ακόμα και στο… βαθμό των πραξικοπηματιών πρωτοτυπήσαμε. Κάθε σοβαρή δικτατορία, την κάνουν στρατηγοί με επικεφαλής κάποιον επίσης υψηλόβαθμο στρατηγό. (Πινοσέτ, Φράνκο)

Εδώ καταφέραμε και την έκαναν 2 συνταγματάρχες κι ένας ταξίαρχος που μπήκαν στο Παλάτι. Επίσης υπήρχε διαπραγμάτευση και συνεννοήσεις (τις πρώτες ώρες) για το ποιος ακριβώς θα ήταν… επικεφαλής της χούντας αφού ακόμα και τότε υπήρχε ανοργανωσιά.

Τα χούγια μας δεν αλλάζουν ακόμα και σ’ αυτές τις στιγμές.

Τώρα που είπα Παλάτι….. άλλη γελοιότητα αυτή.

Εχουμε την τιμή να έχουμε τον μοναδικό Μονάρχη που έκανε αντίσταση … μη χαμογελώντας σε φωτογραφία που βγήκε με τους δικτάτορες.!!!!!

Για να μην αναφέρω τα φουστάνια της μαμάς Φρειδερίκης και τα καμώματα του ως ομορφόπαιδου….

Ακόμα κι αυτή η ηλίθια δικτατορία κατάφερε και τον έκανε πέρα, μετά την επίσης γελοία απόπειρα του να την ανατρέψει γυρνώντας από χωριό σε χωριό !!! Για γέλια και για κλάματα.

Τουλάχιστον ο Λουδοβίκος αποκεφαλίστηκε ή ακόμα ο Σάχης παρέμεινε –και πέθανε- στην εξορία. Η Ιστορία στάθηκε πιο αξιοπρεπής σ’ αυτούς…

Επίσης έχουμε την πρωτοκαθεδρία να έχουμε πραξικόπημα του πραξικοπήματος !!!!

Η Ελλάδα, ναι η Ελλάδα, να στενάζει επί εφτά χρόνια από αφελή και μικρόνοα ανθρωπάκια που αμφιβάλλω αν είχαν το σεβασμό ακόμα και των φαντάρων που διοικούσαν (παλιά, πριν αποφασίσουν να γίνουν … Εθνοσωτήρες)

Ωσπου έφτασε ο κόμπος στο χτένι ώστε ακόμα και αυτοί οι υπερατλαντικοί προστάτες τους, τους βαρέθηκαν και τους σιχάθηκαν.

Κι αυτούς και το πουλί τους ……

ΥΓ. Επειδή κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις…..

Σε σκίτσο του Α.Πετρουλάκη στην Καθημερινή αναφέρει…..

«Η περίοδος 1967-1974 ήταν μια περίοδος κατά την οποία Έλληνες συνωστίζονταν στην οδό Μπουμπουλίνας, που είχε πάρει το όνομα της από την μεγάλη ηρωίδα του Γένους.

Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα γεννήθηκε στην Πόλη το 1771 και ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων. Κάποτε…..»

*Εγκεκριμένο από την Ακαδημία Αθηνών και την Ιερά Σύνοδο

Link to comment
Share on other sites

Στις Εικοσιμιά τ' Απρίλη σηκωθήκανε έξι φίλοι

του στρατού μας οι φωστήρες και του έθνους οι σωτήρες.

Να μας ζήσει ο στρατός, Σπαντιδάκης, Παττακός,

Παπαδόπουλος ο Γιώργος, Κόλλιας ο πρωθυπουργός.

Μακαρέζος, Αγγελής κι όλοι οι επιτελείς.

Να μας ζήσει ο στρατός, Σπαντιδάκης, Παττακός.

Οι εργάτες και αγρότες που με αίμα και ιδρώτες

στη σκληρή δουλειά μοχθούνε, τώρα τη στοργή θα βρούνε.

Να μας ζήσει ο στρατός, κλπ.

Μας ζηλεύουν κι οι εχθροί μας για τη δόξα τη δική μας

και το μέλλον το λαμπρό μας θα χρωστάμε στο στρατό μας.

asArticleRecords-1371.thewxw21.jpg

Ελληνικέ Λαέ

Από μακρού παριστάμεθα μάρτυρες ενός εγκλήματος, το οποίον διεπράττετο εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του Έθνους μας. Η αδίστακτος και αθλία κομματική συναλλαγή, ο εκτραχηλισμός μεγάλης μερίδος του Τύπου, η μεθοδική επίθεσις εναντίον όλων των θεσμών, η διάβρωσίς των, ο εξευτελισμός το Κοινοβουλίου, η κατασυκοφάντησις των πάντων, η παράλυσις της κρατικής μηχανής, η πλήρης έλλειψις κατανοήσεως προς τα φλέγοντα προβλήματα της νεολαίας μας, η κακομεταχείρισις των φοιτητών και σπουδαστών μας, η ηθική κάμψις, η σύγχυσις και η θολότης, η μυστική και φανερά συνεργασία με τους ανατροπείς και τέλος τα συνεχή εμπρηστικά κηρύγματα ασυνειδήτων δημοκόπων κατέστρεψαν την γαλήνην του τόπου, εδημιούργησαν κλίμα αναρχίας και χάους, εκαλλιέργησαν συνθήκας μίσους και διχασμού και μας ωδήγησαν εις το χείλος της εθνικής καταστροφής.

Δεν απέμεινεν πλέον άλλος τρόπος σωτηρίας από την επέμβασιν του Στρατού μας..........................................................................

Το βιβλίο Ιστορίας της Στ' Δημοτικού θα αποσυρθεί πάραυτα μαζί με τους συγγραφείς του.

Χρόνια Πολλά σε μένα..Χρόνια Πολλά σε σένα..Χρόνια μας Πολλά

Παρελθόν Παρόν και Μέλλον

Στιχοι DAS

Μουσική DAS

Πρώτη εκτέλεση DAS

:rolleyes: :rolleyes: :angry:

Στις εικοσιτρείς τ Άπρίλη

διάβαζα το θείο Σούλη

δεν σας κρύβω στην αρχή

τρόμαξα παρα πολύ.

Νομιζα πως τα χει "πάρει"

με της χώρας μας το χάλι

και αρχισε να εξιστορεί

τι συμβαινει εδω και εκει.

Στην συνέχεια είδα όμως

για στρατό να ομιλεί

κ΄άνοιξα το παραθύρι

κ'έστησα καλά τ' άφτί.

Στάθηκα για καμιά ώρα

τους γύρω δρόμους να κοιτώ

και ακόμα περιμένω

να ακούσω πανικό .

Μα παντού γύρω "γαλήνη"

Μα παντού τριγύρω "τάξη"

Αι στο καλό σου θείο σούλι

Αφού όλα είναι "εντάξει".

Ετσι μου ήρθε ......... διαβάζοντας θείο σούλι

μην βαράτε.

Link to comment
Share on other sites

Μα παντού γύρω γαλήνη

Μα παντού τριγύρω τάξη

Αι στο καλό σου θείο σούλι

Αφού όλα είναι εντάξει.

Link to comment
Share on other sites

Παρελθόν Παρόν και Μέλλον

Στιχοι DAS

Μουσική DAS

Πρώτη εκτέλεση DAS

:rolleyes::P:rolleyes:

Στις εικοσιτρείς τ Άπρίλη

διάβαζα το θείο Σούλη

δεν σας κρύβω στην αρχή

τρόμαξα παρα πολύ.

Νομιζα πως τα χει "πάρει"

με της χώρας μας το χάλι

και αρχισε να εξιστορεί

τι συμβαινει εδω και εκει.

Στην συνέχεια είδα όμως

για στρατό να ομιλεί

κ΄άνοιξα το παραθύρι

κ'έστησα καλά τ' άφτί.

Στάθηκα για καμιά ώρα

τους γύρω δρόμους να κοιτώ

και ακόμα περιμένω

να ακούσω πανικό .

Μα παντού γύρω "γαλήνη"

Μα παντού τριγύρω "τάξη"

Αι στο καλό σου θείο σούλι

Αφού όλα είναι "εντάξει".

Ετσι μου ήρθε ......... διαβάζοντας θείο σούλι

μην βαράτε.

Λοιπόν Κίμωνα - αν και η προσπάθεια σου για ρίμα το πείραξε.. - ο στίχος, ως θέση , ήχησε πολύ καλύτερος στα αυτάκια μου από αρκετά άλλα ποιήματα γυαλιστερών βιβλίων ...

Link to comment
Share on other sites

Οση λάσπη και να ρίξεις πάνω σε ένα γεγονός. στο τέλος μένει μόνο η αλήθεια.

Αν δεν ήταν τόσο τραγική η κατάληξη της (βλ.Κύπρος)
να θυμήσω πως το "η Κυπρος κειται μακράν" το ειπε μια απο τις "δημοκρατικές δυνάμεις" αυτού του τόπου. αυτές που δεν μπορούσαν να αποτρέψουν τον ορατό κίνδυνο, αλλά συναίνεσαν στην εξέγερση με το να μην αναμιχθούν. εξ'ου και το αναιμακτο της υποθέσεως.
Ακόμα και στο… βαθμό των πραξικοπηματιών πρωτοτυπήσαμε. Κάθε σοβαρή δικτατορία, την κάνουν στρατηγοί με επικεφαλής κάποιον επίσης υψηλόβαθμο στρατηγό. (Πινοσέτ, Φράνκο)
μαλλον δεν γνωρίζεις τον όρο της στρατιωτικής επαναστάσεως και όσους ενέκριναν τα 2 κινήματα.

Τωρα αν είχαν το σεβασμο των φαντάρων και τέτοια που αναφέρεις, ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας των σύγχρονων ερμηνευτών της μιας μόνο όψης της ιστορίας.

όσο για το

οι υπερατλαντικοί προστάτες τους, τους βαρέθηκαν και τους σιχάθηκαν.
, αυτοί που ήταν βαλτοί βγήκαν έτσι όπως τους έταξαν.

οι " ανόητοι ιδεολόγοι" πέθαναν στο κλουβί.

σε ότι αφορα τους φυλακισμούς εννοείται πως θα ΄φυλακιζόταν οι λάτρεις του "σιδηρούν παραπετάσματος". αντι να λέμε δικτατορία αυτούς που με προπαγανδα προσπάθησαν να μασ κλείσουν εκτός δυτικού κόσμου, λέμε κάποιον που ανέστρεψε το κλίμα με τη βια. σωστό. εν μέρει. τωρα για τα βασανιστήρια ας μας πουν κάποιοι παππούδες πλέον που κρυφομιλώντας λένε " ε φάγαμε και 2 καρπαζιές και τι έγινε ?". χωρίς να αποκλείω μ΄αυτό που λέω και το αντίθετο.

ετσι λοιπον 40 χρονια μετά οι σύγχρονες δημοκρατικές δυνάμεις, που δεινοπάθησαν αυτοεξόριστοι στο Λονδίνο και στο Παρίσι οι άνθρωποι, κυριαρχουν επι 30 ετη χορεύοντας στα παλάτια του βασιλιά που έδιωξαν, κάνουν τα χατήρια όσων τους εγκαθίδρυσαν επιδεικνύοντας δουλικότητα σε εθνικά και μη θέματα.

τι να κάνουμε όμως που οι είμαστε οι μαυροι λιγοστοί και δεν έχουμε χρόνο για τέτοια, στους καιρούς που διανύουμε, έχει να βγει και το μεροκάματο, για να μη γλύφουμε πολιτικάντηδες για μια θεσούλα.

μακάρι να μην ξανάρθουν τέτοια χρονια και ξαναδιχαστούμε. ενωμένοι μπορούμε πολλα, όχι αποχαυνωμένοι και κοιμισμένοι.

Link to comment
Share on other sites

Κάτι, τέτοια με κάνουν να μη ξεχνάω τη προχτεσινή δήλωση του Καρατζαφέρη.

"Επίορκοι ήταν, πραξικοπηματίες ήταν, αλλά δεν ήταν κλέφτες"

Αχ αυτό το "αλλά", αχ αυτό το "αλλά".

Ειδικά όταν προδίδει άγνοια ( ; ) ή λήθη ( ; ) των περιπτώσεων, Litton, Pappas, Pechiney, των "κρεάτων" και ανθρώπων σαν τον Λαδά, τον Ρουφόγαλη, τον Μπαλόπουλο.

Καλά, που ...απότρεψαν κομουνιστική εξέγερση στη Θεσσαλονίκη προγραμματισμένη για της 22/4 στην συγκέντρωση της ...Ενώσεως Κέντρου.

Νάχουμε να λέμε ότι κάτι έκανε η Χούντα για την Ελλάδα.

Άβυσσος η ...ψυχή του ανθρώπου.

Link to comment
Share on other sites

Δεν ξέρω πόσοι απο τους συναδέρφους διάβασαν την παρακάτω δημοσκόπηση . Παρουσιάζει ενδιαφέρον νομίζω και οδηγεί σε προβληματισμούς ..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ερευνα της Κάπα Research αποκαλύπτει τη δυσαρέσκεια των πολιτών προς τα κόμματα και την προτίμησή τους στην Προεδρική Δημοκρατία Οι Ελληνες αναζητούν έναν νέο ισχυρό ηγέτηΚεντρικές μορφές της μεταπολιτευτικής περιόδου ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου

Στις 21 Απριλίου του 1967 η Ελλάδα «μπήκε στον γύψο». Σήμερα 40 χρόνια μετά την επιβολή της δικτατορίας, οι πολίτες, στην έρευνα της Κάπα Research την οποία παρουσιάζει σήμερα «Το Βήμα», αξιολογούν την επταετία αλλά και την εξέλιξη της δημοκρατίας στα χρόνια της μεταπολίτευσης.

Οι απαντήσεις των πολιτών χτυπούν καμπανάκι στο πολιτικό σύστημα. Σχεδόν οι μισοί από όσους έλαβαν μέρος στην έρευνα (50,9%) δηλώνουν ότι η χούντα προσέφερε και οφέλη στη χώρα! Η πλειονότητα διαπιστώνει ότι ο τόπος μας... ασθενεί και πάλι, εκφράζει δυσαρέσκεια για την ποιότητα της δημοκρατίας στη σύγχρονη Ελλάδα, τάσσεται υπέρ της αλλαγής του πολιτεύματος από Προεδρευομένη σε Προεδρική Δημοκρατία, με τον Πρόεδρο εκλεγμένο απευθείας από τον λαό και κυρίαρχο παράγοντα της πολιτικής ζωής του τόπου.

Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό 11,6% των πολιτών, το οποίο εκφράζει την προτίμησή του στη Βασιλευομένη Δημοκρατία! Οι πολίτες αναγνωρίζουν τη συνεισφορά των δύο ηγετικών μορφών της μεταπολίτευσης, του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Ανδρέα Παπανδρέου, και επιζητούν την ανάδειξη ενός νέου ισχυρού ηγέτη.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μόνο το 35,1% θεωρεί την απριλιανή δικτατορία επιζήμια για τη χώρα, αντιθέτως το 50,9% των ερωτηθέντων δηλώνει πως, παρ' όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν ένα δικτατορικό καθεστώς, η χούντα είχε τελικά και οφέλη για την Ελλάδα. Το ποσοστό αυτό γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον αν συνδυαστεί με το ότι οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 88,8% δηλώνουν ότι είναι ενημερωμένοι για αυτήν την περίοδο της νεότερης ιστορίας της χώρας, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το 50,9% (σχεδόν οι μισοί από τους 2.040 πολίτες οι οποίοι απάντησαν στην έρευνα) αντιμετωπίζει με γνώση και ψυχραιμία, μεγαλύτερες από ό,τι στο παρελθόν, τα γεγονότα της περιόδου 1967-1974 όταν δίνει την παραπάνω απάντηση.

Σε σχέση με τις αιτίες που οδήγησαν τη χώρα σε αυτήν την επταετή περιπέτεια, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 71,1% πιστεύουν ότι το καθεστώς της 21ης Απριλίου ήταν αποτέλεσμα της προβληματικής λειτουργίας της δημοκρατίας την επίμαχη περίοδο. Ελαφρώς χαμηλότερο (70,3%) καταγράφεται το ποσοστό όσων θεωρούν υπεύθυνες τις ΗΠΑ. Επίσης, ένα 57,2% επιρρίπτει σοβαρές ευθύνες στη Δεξιά, το 43,4% θεωρεί αποκλειστικώς υπεύθυνο τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, ενώ μια μερίδα πολιτών πιστεύει ότι ευθύνεται το Κέντρο (34,1%) και η Αριστερά (29,1%).

Με άλλα λόγια η πλειονότητα των ερωτηθέντων καταλογίζει στα πολιτικά πρόσωπα της εποχής εκείνης αδυναμία να διαφυλάξουν την πολιτική σταθερότητα στη χώρα και να αποτρέψουν την εκτροπή από τη δημοκρατία. Λιγότεροι (στο σύνολο) είναι αυτοί που θεωρούν τη χούντα αποτέλεσμα της στάσης του παλατιού και του τέως βασιλιά.

Τα δύο σημαντικότερα προβλήματα τα οποία δημιούργησε η δικτατορία στην Ελλάδα ήταν, κατά τη γνώμη του 53% των ερωτηθέντων, η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο και η έλλειψη ατομικών και πολιτικών ελευθεριών (43%). Ως κύρια αίτια για την πτώση της χούντας προβάλλονται η τουρκική εισβολή στην Κύπρο (53,3%) σε συνδυασμό με την αδυναμία των ίδιων των συνταγματαρχών να κυβερνήσουν αποτελεσματικά (40,2%) και με τη δυναμική εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο το 1973 (45,7%).

Το σημαντικότερο και πιο απροσδόκητο εύρημα της έρευνας προκύπτει από την ερώτηση σχετικά με το ποιο πολίτευμα θα προτιμούσαν οι πολίτες αν διεξαγόταν σήμερα δημοψήφισμα.

Σε αυτό το ερώτημα η πλειονότητα σε ποσοστό 46,8% δηλώνει ότι θα προτιμούσε την Προεδρική Δημοκρατία, όπου ο Πρόεδρος θα έχει περισσότερες εξουσίες και θα εκλέγεται απευθείας από τον λαό, έναντι του σημερινού πολιτεύματος της Προεδρευομένης Δημοκρατίας με ισχυρό πόλο τον Πρωθυπουργό, η οποία με ποσοστό 39,9% έρχεται δεύτερη στην προτίμηση των ερωτηθέντων. Εκπληξη αποτελεί η τρίτη επιλογή: το 11,6% όσων συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει υπέρ της Βασιλευομένης Δημοκρατίας!

Τα ευρήματα αυτά φανερώνουν ότι οι Ελληνες επιθυμούν ένα πολίτευμα με αποδυναμωμένα τα πολιτικά κόμματα και τις περισσότερες εξουσίες στα χέρια ενός Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος θα εκλέγεται απευθείας από τον λαό.

Προεδρική Δημοκρατία έχουν χώρες όπως η Γαλλία και οι ΗΠΑ, όπου ο εκάστοτε πρόεδρος αναλαμβάνει όλες τις πολιτικές πρωτοβουλίες αλλά επωμίζεται και τις ευθύνες για τον τρόπο διακυβέρνησης που ακολουθεί. Αυτή η μορφή πολιτεύματος φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο στις σημερινές αντιλήψεις των ελλήνων πολιτών.

Ακόμη, αν προσεγγίσει κανείς τις απαντήσεις των πολιτών από μιαν άλλη σκοπιά, αν αθροίσει δηλαδή τα ποσοστά της Προεδρικής και της Βασιλευομένης Δημοκρατίας, προκύπτει ότι το 58,4% των ερωτηθέντων θέλει ένα διαφορετικό καθεστώς από το σημερινό. Ενα καθεστώς στο οποίο θα ηγείται μια δυναμική προσωπικότητα, ένας πολιτικός που δεν σχετίζεται με κανέναν τρόπο με το υπάρχον διεφθαρμένο, αντιδημοκρατικό και πελατειακό πολιτικό σύστημα, όπως το χαρακτηρίζουν.

Η απαίτηση του ελληνικού λαού για έναν νέο πολιτικό ηγέτη υποδηλώνεται και από το γεγονός ότι κεντρικές μορφές της μεταπολιτευτικής περιόδου αναδεικνύονται οι Κωνσταντίνος Καραμανλής και Ανδρέας Παπανδρέου. Στην έρευνα εμφανίζονται ως οι μοναδικοί πολιτικοί που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εδραίωση της δημοκρατίας στη χώρα.

Οι κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Καραμανλή χαρακτηρίζονται ως οι καλύτερες περίοδοι διακυβέρνησης της χώρας μετά την πτώση της δικτατορίας, με ποσοστό 31,9% και 27,2% αντιστοίχως. Το ηγετικό ταμπεραμέντο και η δυναμική προσωπικότητα των δύο πολιτικών κατέληξαν με τα χρόνια να τους παράσχουν την ισχυρή εκτίμηση του συνόλου των ψηφοφόρων, ανεξαρτήτως κομματικών προτιμήσεων, κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση των σημερινών αρχηγών των δύο μεγάλων κομμάτων και εξ αίματος απογόνων τους. Είναι εμφανές ότι οι πολίτες εκφράζουν ένα αίσθημα δυσφορίας και δυσαρέσκειας για το ισχύον πολιτικό καθεστώς. Το 54,5% δηλώνει λίγο ή και καθόλου ικανοποιημένο από τη λειτουργία της δημοκρατίας σήμερα.

Ενα ακόμη εύρημα της έρευνας το οποίο χρήζει προσοχής είναι ότι τα μεγάλα διεθνή γεγονότα επηρεάζουν δραστικά τη ζωή και τη συνείδηση του ελληνικού λαού. Στην ερώτηση «ποια πιστεύετε ότι ήταν τα σημαντικότερα πολιτικά ή ιστορικά γεγονότα κατά την περίοδο των 40 ετών από την εγκαθίδρυση της δικτατορίας ως σήμερα», οι πολίτες τοποθετούν στην κορυφή της λίστας: α) την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και την είσοδό της στην ΟΝΕ (66,7%), β) την τουρκική εισβολή στην Κύπρο (62,2%) και γ) την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ και της Σοβιετικής Ενωσης (46,1%). Αντιστοίχως, θέματα που αφορούν εσωτερικές υποθέσεις όπως η κατάργηση της Βασιλείας, η «Αλλαγή» και τα 20 χρόνια διακυβέρνησης του ΠαΣοΚ, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004, θεωρούνται λιγότερο σημαντικά. Εκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας βρίσκονται στην προτελευταία θέση της λίστας, χαμηλότερα από το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στη Νέα Υόρκη.

<H2 align=center>Ταυτότητα της έρευνας </H2>

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Κάπα Research ΑΕ για λογαριασμό της εφημερίδας «Το Βήμα»

Περίοδος διεξαγωγής: Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 16 ως 20 Απριλίου 2007

Περιοχή διεξαγωγής: Πανελλαδική

Πληθυσμός: Ανδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω

Δείγμα: 2.040 νοικοκυριά

Τεχνική συλλογής πληροφοριών: Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, και μέσω Internet. Με τη χρήση των εφαρμογών CATI και CAWI της Κάπα Research. Για τη διεξαγωγή της έρευνας εργάστηκαν 17 ερευνητές και 2 επόπτες.

Μέθοδος δειγματοληψίας: Τυχαία δειγματοληψία. Τα αποτελέσματα είναι σταθμισμένα με βάση την ψήφο του 2004, την περιοχή κατοικίας, το φύλο και την ηλικία.

Η Κάπα Research: Είναι μέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας για τη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης (www. kapa-research. com)

Το ΒΗΜΑ, 22/04/2007 , Σελ.: A04

Κωδικός άρθρου: B15044A041

ID: 285467

Link to comment
Share on other sites

Αφιερωμένος ο επίλογος της γνωστής ιστορίας του Νεκτάριου στα σταγονίδια του κάμπου

(όλη η ιστορία http://athens.indymedia.org/front.php3?lan...icle_id=357869)

20. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

από ΟΡΑ ΜΗΔΕΝ 11:51πμ, Παρασκευή 22 Απριλίου 2005

Γεια σας για μία ακόμα φορά. Είμαι ο γνήσιος εθνικόφρων Έλλην Νεκτάριος. Ανήκω στους εκλεκτούς πατριώτες που τα ερυθρά μιάσματα μας αποκαλούν φασίστες, χουντικούς, ναζί, ρατσιστές και τόσα άλλα. Μου τη δίνουν τα κουμούνια! Τα μισώ όσο τίποτα στον κόσμο!

Εμείς είμαστε οι γνήσιοι Έλληνες που πάντα θα λέμε το ΟΧΙ στους εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς της πατρίδας. Ακριβώς όπως τότε ο Λεωνίδας είπε στον Ξέρξη με τα λίγα περσικά που ήξερε : «μολών λαβέ».

Τώρα είμαι μόνος στο δωμάτιό μου. Ωραίο και καθαρό δωμάτιο, αλλά πολύ άσπροι οι τοίχοι βρε αδέρφια! Οι νοσοκόμες είναι πάντα χαμογελαστές και οι γιατροί πολύ ευγενικοί.

Είμαι αρκετά καλά τώρα. Έχουν πλέον σταματήσει τα ηλεκτροσόκ και δεν μου φοράνε πια εκείνη την άσπρη ρόμπα που δένει πίσω τα χέρια μου. Μου δίνουν πολλά χάπια και μου κάνουν πολλές ενέσεις. Έχω συνέχεια υπνηλία και αισθάνομαι πολύ αδύναμος. Περιμένω να γίνω καλά, για να πολεμήσω τα απάτριδα κουμούνια.

Έχω τηλεόραση στο δωμάτιό μου και βλέπω τις ειδήσεις σε όλα τα κανάλια. Θλίβομαι για τον ανίερο πόλεμο που ξεκίνησαν τα κουμούνια εναντίον του Εθνάρχου Χριστόδουλου. Δεν μου έχουν επιτρέψει ακόμα να έχω υπολογιστή. Έτσι παρακάλεσα κάποιον που περνούσε έξω από τα κάγκελα του παραθύρου μου, να δημοσιεύσει στο ίντερνετ τη ζωή μου σε 20 συνέχειες. Δέχθηκε, αλλά δεν του έχω και πολύ εμπιστοσύνη γιατί μου φάνηκε λίγο κουμούνι.

Η γυναίκα μου στην αρχή μου έκανε συχνές επισκέψεις. Μια μέρα ήρθε μαζί με έναν κύριο που μου τον σύστησε σαν δικηγόρο και με βάλανε να υπογράψω διάφορα χαρτιά, «για τυπικούς λόγους», όπως είπαν. Από τότε δεν την ξαναείδα και δεν έχω καταλάβει το γιατί.

Ανυπομονώ να μου φέρουν υπολογιστή. Θα μπαίνω συνέχεια στο ίντερνετ και θα γράφω στα διάφορα φόρουμ με 10 διαφορετικά ψευδώνυμα στο καθένα και θα εξηγώ αναλυτικά για το πόσο επικίνδυνα για το έθνος είναι τα κουμούνια. Εντάξει, μην το πείτε πουθενά, αλλά μεταξύ μας, πώς νομίζεται ότι στο ίντερνετ εμφανίζονται τόσοι πολλοί γνήσιοι εθνικόφρονες ενώ έξω είμαστε ελάχιστοι; Χα, χα, χα! Όλοι αυτό κάνουμε αλλά προσοχή μην το ακούσουν τα κουμούνια.

Έχω ζητήσει να μου φέρουν και μερικές φωτογραφίες να κολλήσω πάνω από το κρεβάτι μου. Της Βασίλισσας Φρειδερίκης, του εθνικού πτηνού της 21ης Απριλίου, του Εθνάρχη Χριστόδουλου και του παππού όταν φορούσε την ηρωική φουστανέλα με τη σβάστικα στο μανίκι.

Οι μέρες κυλάνε ειρηνικά. Οι νύχτες είναι λίγο δύσκολες και κάθε βράδυ πριν μου κάνουν την ένεση για να κοιμηθώ, ανοίγω το παράθυρό μου και φωνάζω μέσα από τα κάγκελα αυτά που πρέπει να πιστεύει κάθε γνήσιος Έλλην:

Ζήτω το Έθνος! Ζήτω ο Βασιλεύς! Θάνατος στα κουμούνια! Ζήτωσαν τα Τάγματα Ασφαλείας! Ζήτω η 21η Απριλίου 1967! Ζήτω ο Εθνάρχης Χριστόδουλος!

Νεκτάριος.

(ΤΕΛΟΣ)

Link to comment
Share on other sites

Guest NIKANOR

Ερωτήσεις-απορίες (γενικά κι όχι στον Κώστα-KAROLOS) από έναν μη ειδικό της στατιστικής....

Οι απαντήσεις των πολιτών χτυπούν καμπανάκι στο πολιτικό σύστημα. Σχεδόν οι μισοί από όσους έλαβαν μέρος στην έρευνα (50,9%) δηλώνουν ότι η χούντα προσέφερε και οφέλη στη χώρα!

Συγκεκριμένα σε ποιους τομείς?

Στην εθνική οικονομία? Στη μεταναστευτική πολιτική? Στην πάταξη της διαφθοράς? Στην εξωτερική πολιτική? Στην ενδυνάμωση των Ενόπλων Δυνάμεων για την προστασία της Ελλάδας?

Τ'αποτελέσματα σε ΟΛΑ τα παραπάνω τα γνωρίζουμε....

Και πως ακριβώς οφέλησε τη χώρα? Μ'αυτό...??

σε συνδυασμό με την αδυναμία των ίδιων των συνταγματαρχών να κυβερνήσουν αποτελεσματικά (40,2%)

Δηλαδή οφέλησε τη χώρα μια διακυβέρνηση που δεν ήταν αποτελεσματική !!!!

Φαντάσου και να ήταν δηλαδή...

Αυτό....

Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό 11,6% των πολιτών, το οποίο εκφράζει την προτίμησή του στη Βασιλευομένη Δημοκρατία!

...έρχεται σε ευθεία αντίθεση με αυτό....

και επιζητούν την ανάδειξη ενός νέου ισχυρού ηγέτη.

...γιατί ο συγκεκριμένος το μόνο που ΔΕΝ είναι, είναι ΙΣΧΥΡΟΣ ΗΓΕΤΗΣ. Και δεν είναι προσωπική μου (και άρα υποκειμενική) άποψη αλλά έχει καταγραφεί από τις πράξεις του για μισό αιώνα τώρα. Ακόμα κι από κει που είναι.

Εκτός κι αν δεν εννοούν τον συγκεκριμένο αλλά έναν άλλο. Αλλά δυστυχώς στη Βασιλευομένη Δημοκρατία δεν επιλέγεις ποιον θα έχεις (μέσω εκλογών πχ)

Κι αυτό....

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μόνο το 35,1% θεωρεί την απριλιανή δικτατορία επιζήμια για τη χώρα

...έρχεται σε αντίθεση με αυτό...

Τα δύο σημαντικότερα προβλήματα τα οποία δημιούργησε η δικτατορία στην Ελλάδα ήταν, κατά τη γνώμη του 53% των ερωτηθέντων, η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο και η έλλειψη ατομικών και πολιτικών ελευθεριών (43%).

...κι αν το συνδυάσεις με την παραπάνω απορία μου (ΠΩΣ ακριβώς οφέλησε τη χώρα) τι άλλη ζημιά έπρεπε να γίνει δηλαδή??

αντιθέτως το 50,9% των ερωτηθέντων δηλώνει πως, παρ' όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν ένα δικτατορικό καθεστώς,

...είναι οι γνωστές ..."2-3 καρπαζιές"

Επίσης αυτό....

η χούντα είχε τελικά και οφέλη για την Ελλάδα. Το ποσοστό αυτό γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον αν συνδυαστεί με το ότι οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 88,8% δηλώνουν ότι είναι ενημερωμένοι για αυτήν την περίοδο της νεότερης ιστορίας της χώρας,

...έρχεται σε αντίθεση με αυτό...

Με άλλα λόγια η πλειονότητα των ερωτηθέντων καταλογίζει στα πολιτικά πρόσωπα της εποχής εκείνης αδυναμία να διαφυλάξουν την πολιτική σταθερότητα στη χώρα και να αποτρέψουν την εκτροπή από τη δημοκρατία. Λιγότεροι (στο σύνολο) είναι αυτοί που θεωρούν τη χούντα αποτέλεσμα της στάσης του παλατιού και του τέως βασιλιά.

...και ούτε αυτό είναι προσωπική μου-υποκειμενική άποψη.Η Ιστορία (με κεφαλαίο) έχει καταγράψει.Εκτός κι αν τη θεωρήσουμε "λάσπη των νικητών και μονόπλευρη καταγραφή" οπότε πάω πάσο και αναμένουμε την "άλλη ιστορία"

Και αυτό...

Σε σχέση με τις αιτίες που οδήγησαν τη χώρα σε αυτήν την επταετή περιπέτεια, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 71,1% πιστεύουν ότι το καθεστώς της 21ης Απριλίου ήταν αποτέλεσμα της προβληματικής λειτουργίας της δημοκρατίας την επίμαχη περίοδο.

είναι αντίθετο με αυτό...

το 43,4% θεωρεί αποκλειστικώς υπεύθυνο τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο

...γιατί η προβληματική λειτουργία ήταν ακριβώς αποτέλεσμα των συνεχών παρεμβάσεων του Παλατιού.

Οταν λέω Παλάτι εννοώ και τον μπαμπά και τη μαμά και τον υιό στη συνέχεια...

Επίσης αυτό....

Ακόμη, αν προσεγγίσει κανείς τις απαντήσεις των πολιτών από μιαν άλλη σκοπιά, αν αθροίσει δηλαδή τα ποσοστά της Προεδρικής και της Βασιλευομένης Δημοκρατίας, προκύπτει ότι το 58,4% των ερωτηθέντων θέλει ένα διαφορετικό καθεστώς από το σημερινό.

...δεν συμβαδίζει απαραίτητα με αυτό...

ένας πολιτικός που δεν σχετίζεται με κανέναν τρόπο με το υπάρχον διεφθαρμένο, αντιδημοκρατικό (το ποιο?????) ΄και πελατειακό πολιτικό σύστημα, όπως το χαρακτηρίζουν

Η διαφθορά, η δημοκρατία (αν υπάρχει δλδ τέτοιο πρόβλημα) και το πελατειακό σύστημα δεν έχει να κάνει με τη ΜΟΡΦΗ διακυβέρνησης αλλά με την βούληση για την εφαρμογή των νόμων και την εφαρμογή του Συντάγματος, από το υπάρχον σύστημα.

Ασε που ακόμα και οι χώρες με την ισχυρή Προεδρική Δημοκρατία δεν είναι "άσπιλες και αμόλυντες" σε αυτά τα θέματα.(ΗΠΑ λχ.)

Οπως και στον αντίποδα, χώρες με διακυβέρνηση από το Υπουργικό Συμβούλιο, με ισχνύ ή ακόμα και ανύπαρκτη εκπροσώπηση-παρέμβαση από Πρόεδρο ή Μονάρχη (πχ.Σκανδιναυικές) έχουν ελαχιστοποιήσει αυτά τα φαινόμενα ακριβώς γιατί βρίσκονται σε συνεχή "επιτήρηση" από τον κυρίαρχο λαό.

Αυτό ΕΙΝΑΙ προσωπική μου άποψη.

Link to comment
Share on other sites

Οι μέρες κυλάνε ειρηνικά. Οι νύχτες είναι λίγο δύσκολες και κάθε βράδυ πριν μου κάνουν την ένεση για να κοιμηθώ, ανοίγω το παράθυρό μου και φωνάζω μέσα από τα κάγκελα αυτά που πρέπει να πιστεύει κάθε γνήσιος Έλλην:

Ζήτω το Έθνος! ........... Θάνατος στα κουμούνια! ...................

Νεκτάριος.

(ΤΕΛΟΣ)

Κάτι μου θυμίζει το παραπάνω του Νεκτάριου ....

Οχι κυριολεκτικά βέβαια αλλά σχετικό ήταν ( όχι φυσικά με θάνατο και τέτοια μακάβρια -μακρυά απο μένα ) .

Μωρε Γιάννη, ποιός μεγάλος πολιτικός του παρελθόντος , τα χε βάλει με τους "κομουνιστές" και μάλιστα εξέδωσε και εγκύκλιο με σχετικές οδηγίες ? Μου διαφεύγει το όνομα του αυτή την στιγμή .

Ασε που τώρα που γράφω μου ρχεται κι άλλος ένας στο μυαλό . . .

Μεγάλα κεφάλια ήταν αυτοι που έλεγε και ο μακαρίτης ο παππούς μου στο χωριό .

ΥΓ . Να σημειώσω βέβαια πως δεν ασπάζομαι τις απόψεις των μεγάλων αυτών αντρών ..

Link to comment
Share on other sites

Όποιος ψυχοπαθής μαζόχας θέλει να τον εξουσιάζουν αγράμματοι καραβανάδες να πάει μονιμάς στον στρατό.

Αύριο κιόλας.

doctor

Υ.Γ. Κάπα ρισέρτς, αν το 50,9% πίστευε πραγματικά ότι η χούντα έκανε καλό στον τόπο, ο Καρατζαφέρης θα έπαιρνε 50,9% και στο Ελληνικό τον Καραμανλή δεν θα τον περίμενε κανένας.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Σας παρακαλώ πολύ, από δω και στο εξής να με σεβόσαστε :D

Τι σόι γιαγιά είμαι δλδ, αντε μην τα πάρω στο κρανίο :angry:

δεν σέβεστε την ηλικία μου...

Επειδή δλδ έφαγα δυο-τρείς σφαλιάρες μόνο, :blink:

και δεν τρυγυρνώ με αναπηρικό καροτσάκι; B)

Για να σοβαρευτούμε λίγο σας παρακαλώ!!!

:P:D

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Δεν έβρισκα τίποτα και αναγκάστηκα να φτιάξω κάτι μόνος μου.. :D

Τι ήθελα και το έφτιαξα?

Views: 186,519

Comments: 1,614

και συνεχίζουν ακάθεκτοι .. 10 "μέλια" την ημέρα μου έρχονται από το γιουτούμπι.. :)

Link to comment
Share on other sites

Τι ήθελα και το έφτιαξα?

Views: 186,519

Comments: 1,614

και συνεχίζουν ακάθεκτοι .. 10 "μέλια" την ημέρα μου έρχονται από το γιουτούμπι.. :)

Εμ... Γυρεύοντας πήγαινες...

Αφού ξέρεις τα δύο πάθη του έλληνα...

Πολιτικά και ποδόσφαιρο...

Link to comment
Share on other sites

Τι ήθελα και το έφτιαξα?

Views: 186,519

Comments: 1,614

και συνεχίζουν ακάθεκτοι .. 10 "μέλια" την ημέρα μου έρχονται από το γιουτούμπι.. :)

Μα και συ πειράζεις ευαίσθητες χορδές....

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...