Jump to content

ΕΝΤΥΠΟ "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Ν.Π.Μ.Κ.Χ." ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Recommended Posts

Γνωρίζει κάποιος αν στη φορολογία εισοδήματος Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας πρέπει να συνυποβληθεί και το έντυπο "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ".

Ευχαριστώ!!!

Link to comment
Share on other sites

Δηλαδή μέχρι πέρυσι για ΑΜΚΕ, όφειλες να υποβάλλεις: Ε3, Ε5, Φ01-12 και το "ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ" και από φέτος υποβάλλεις τα υπόλοιπα χωρίς το ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ, σωστά;

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

Μήπως τα μπερδέψατε λίγο τα πράγματα?

Οι ΑΜΚΧΕ συμπληρώνουν Ε3& Ε5 .

Τα σωματεία ,σύλλογοι κλπ συμπληρώνουν Φ012 με την κατάσταση εσόδων -εξόδων.

Link to comment
Share on other sites

ΟΔΗΓΙΕΣ

για τη συμπλήρωση της δήλωσης

1. Η δήλωση αυτή υποβάλεται από τα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

τα οποία για τα καθαρά εισοδήματα που αποκτούν από εκμίσθωση

οικοδομών και γαιών φορολογούνται με συντελεστή 25%.

Οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, η Αποστολική

Διακονία,η Ιερά Μονή της Πάτμου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και οι

ιερές Σταυροπηγιακές Μονές Κύπρου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα,

τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και

τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα, απαλλάσσονται από το φόρο για τα

ανωτέρω εισοδήματα που αποκτούν από 1-1-2007.

2. Η δήλωση συντάσσεται σε 3 αντίγραφα, από τα οποία το ένα επι-

στρέφεται στο νομικό πρόσωπο αφού προηγουμένως υπογραφεί για

την παραλαβή από τον υπάλληλο της αρμόδιας Δ.Ο. Υ.

3. Χρόνος υποβολής της δήλωσης: Η δήλωση πρέπει να επιδοθεί μέχρι

τις δέκα (10) Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους. Ειδικά για τα

νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία τηρούν

βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή δηλώνουν εισόδημα από την εκμί-

σθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, η προθεσμία υπο-

βολής της δήλωσης λήγει στις 15 Απριλίου.

4. Αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.: α) Για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα

είναι ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας της έδρας τους και β)

Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν μόνιμη εγκατάσταση

στην Ελλάδα, ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που είναι στην

Ελλάδα, η κύρια μόνιμη εγκατάσταση. Επίσης, για αλλοδαπά νομικά

πρόσωπα που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, αρμόδιος

είναι ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών για το σύνολο των εισο-

δημάτων τους στην Ελλάδα από κάθε πηγή.

5. Περιεχόμενο δήλωσης : Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα θα περιλάβουν

στη δήλωση τα εισοδήματα που απόκτησαν μέσα στο προηγούμενο

οικονομικό έτος και τα οποία προέρχονται από εκμίσθωση ακινήτων,

από κινητές αξίες, από γεωργικές επιχειρήσεις ή από συμμετοχή σε

εμπορική επιχείρηση (π.χ. λόγω περιελεύσεως στο νομικό πρόσωπο

εταιρικών μεριδίων από κληρονομικό δικαίωμα). Τα αλλοδαπά νομικά

πρόσωπα θα περιλάβουν τα εισοδήματα που απόκτησαν από κάθε πηγή

μέσα στον χρόνο αυτό.

Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση με τα ενοίκια που κατέβαλαν στο

αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος, το ονοματεπώνυμο του

εκμισθωτή και τη διεύθυνση κατοικίας αυτού.

6. Τα ποσά καθαρού φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτουν

στη 2η και 3η σελίδα θα μεταφερθούν στο συγκεντρωτικό πίνακα της

πρώτης σελίδας και θα αθροιστούν, αφού συμψηφιστούν τα τυχόν

αρνητικά στοιχεία εισοδήματος με άλλα θετικά στις περιπτώσεις που

προβλέπεται από το νόμο. Έπειτα θα προσδιορισθεί το οφειλόμενο

ποσό κυρίου φόρου, 25% και συμπληρωματικού (3%), καθώς και των

τελών χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.(επί χαρτοσήμου 20%).

Στο μεταφερόμενο ποσό στον Κ.Α. 012, δεν συμπεριλαμβάνονται τα

ποσά μερισμάτων ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, καθόσον με την

καταβολή του φόρου από την εταιρία έχει εξαντληθεί η φορολογική

υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά. Για το ποσό των μερισμάτων,

τόκων κ.τ.λ. επισυνάπτεται βεβαίωση εκείνου που καταβάλλει, καθώς

και του φόρου που παρακρατήθηκε γι' αυτά. Κατά τον προσδιορισμό

του ποσού (ι) του προκαταβλητέου φόρου, αν στο συνολικό εισόδημα

περιέχεται και εισόδημα για το οποίο ο φόρος παρακρατείται στην

πηγή, το ποσοστό 55% μειώνεται κατά το ποσό του φόρο που

παρακρατήθηκε.

7. Καταβολή φόρου: Ο κατά τ' ανωτέρω υπολογιζόμενος φόρος εισο-

δήματος ή το υπόλοιπο αυτού, μετά την έκπτωση των ποσών που

προκαταβλήθηκαν ή παρακρατήθηκαν, καθώς και τα τέλη χαρτο-

σήμου, εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. και το ποσό της προκαταβολής, θα

καταβληθούν σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις,η πρώτη δε απο αυτές

θα καταβληθεί την ημέρα της υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του οφειλόμενου ποσού, δεν παρέ-

χεται έκπτωση.

8. Οι διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν.3296/2004 (αυτοπεραιωση) δεν

έχουν εφαρμογή για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτή-

ρα, έστω και αν έχουν εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις.

9. Το έντυπο "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" ενσωματώθηκε ως Πίνακας ΣΤ'

της δήλωσης και η συμπλήρωση του είναι υποχρεωτική.Υ.Ε.Ε.Α.Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙOY ΟΙKΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Link to comment
Share on other sites

Τα μη κερδοσκοπικά χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, υποκείμενο σε φορολογία.

Μέχρι 15 Απριλίου 2008

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

Σημ. Ο φόρος, η προκαταβολή φόρου και λοιπές επιβαρύνσεις , ποσά που οφείλονται με τη δήλωση αυτή, καταβάλλονται σε οκτώ ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες επτά, με την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επομένων, από την υποβολή της δήλωσης μηνών (Aρθρα 107 και 110 του Νόμου 2238/1994.

ΑΥΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ Ε3 & Ε5

Link to comment
Share on other sites

Ομολογώ ότι έχω μπερδευτεί.

Διαβάζοντας την ΠΟΛ 1031/2001 "Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.2238/1994, οι υπόχρεοι του άρθρου 10 του Ν.2238/1994, μεταξύ των οποίων και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος (Εντυπο Ε5) στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ"

Τελικά η Αστική Μη Κερδοσκοπική υποβάλλει Ε3 και Ε5 και φορολογείται για εμπορική δραστηριότητα ή υποβάλλει το Φ012 και φορολογείται για ενοίκια και κινητές αξίες

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest Επισκέπτης-μαρια-

Συνάδελφοι οι Αστικές υποβάλλουν μόνο Ε5, Ε3 δεν έχουν καμία σχέση με το Φ-01.012.

Το Φ-01.012 υποβάλλουν σχολικές επιτροπές Δήμων κλπ

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι οι Αστικές υποβάλλουν μόνο Ε5, Ε3 δεν έχουν καμία σχέση με το Φ-01.012.

Το Φ-01.012 υποβάλλουν σχολικές επιτροπές Δήμων κλπ

συναδελφισσα Μαρια κανεις λάθος

και αστικες μη κερδοσκοπικες φορολογουνται με Φ.012, περα απο τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ

Link to comment
Share on other sites

συναδελφισσα Μαρια κανεις λάθος

και αστικες μη κερδοσκοπικες φορολογουνται με Φ.012, περα απο τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ

Νομίζω ότι η Μαρία έχει δίκιο όσον αφορά τις αστικές μη κερδοσκοπικές. Η ΠΟΛ 1031/2001 αναφέρει :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, σε φόρο υπόκεινται εκτός των άλλων και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες.

2. Με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, τα καθαρά κέρδη της πιο πάνω εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις αυτού του νόμου, φορολογούνται με συντελεστή 35%. (έχει γίνει πλέον 25%)

3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.2238/1994, οι υπόχρεοι του άρθρου 10 του Ν.2238/1994, μεταξύ των οποίων και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος (Εντυπο Ε5) στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ

Link to comment
Share on other sites

εγω παντως έδωσα στις 10/3 πέντε δηλώσεις Φ.012 για αστικές μη κερδοσκοπικές με Β κατηγοριας βιβλία

και τα δίνω έτσι απο το 1992 που ιδρυθηκαν

να κάνω τοσο λάθος και γω η εφορία????????

Link to comment
Share on other sites

εγω παντως έδωσα στις 10/3 πέντε δηλώσεις Φ.012 για αστικές μη κερδοσκοπικές με Β κατηγοριας βιβλία

και τα δίνω έτσι απο το 1992 που ιδρυθηκαν

να κάνω τοσο λάθος και γω η εφορία????????

Κι ομως Αποστολε, ουδεις ασφαλτος !!!!!

Link to comment
Share on other sites

τι να σε πω βρε Χρυσα

παντως 4 διαφορετικές ΔΟΥ το ιδιο λάθος στον ιδιο ανθρωπο???

καλα ειναι δεν εχω παραπονο

να ειναι καλα οι αθρωποι που τις παίρνουν

με απαλλάσσουν απο μεγάλους μπελάδες.

και δεν ειναι και γνωστοι!!!!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

τι να σε πω βρε Χρυσα

παντως 4 διαφορετικές ΔΟΥ το ιδιο λάθος στον ιδιο ανθρωπο???

καλα ειναι δεν εχω παραπονο

να ειναι καλα οι αθρωποι που τις παίρνουν

με απαλλάσσουν απο μεγάλους μπελάδες.

και δεν ειναι και γνωστοι!!!!!!!!!

τι να με πεις βρε Αποστολε

εμενα δυο χρονια μου πηρε, για να τους πεισω να παιρνουν τα σωστα εντυπα...με ειχε πιασει το Θεσσαλονικιωτικο...

Παντως και προσφατα σε σεμιναριο μια κυρια του υπουργειου (λυπαμαι αλλα δεν θυμαμαι ονομα)τονισε αυτο το λαθος που γινεται συχνα.Προκυπτει και ευκολα απο τα σχετικα αρθρα αν το ψαξεις λιγο, αλλα βασιστηκες στους φωστηρες .... :)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
Guest Chrysostomos

Εγω τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές τις υποβάλλω πάντα σε Ε5 κ Ε3 .

Link to comment
Share on other sites

Guest Χρυσόστομος

Και εάν μια αστική μη κερδοσκοπική έχει και μια εμπορική δραστηριότητα (για παράδειγμα 1 καφενείο) και παίρνει και συμβάσεις επιχορήγησης απο το δημόσιο (οι οποίες δεν φορολογούνται) π.χ για εκπαιδευτικά προγράμματα τότε τι γίνεται;

Γιατί σίγουρα πρέπει να υποβάλει Ε3 για την εμπορική δραστηριότητα αλλά δεν μπορεί να βάλει στο έντυπο Ε3 τις επιχορηγήσεις για παράδειγμα.

Μήπως πρέπει να υποβάλει και Ε3, Ε5 αλλά και το Φ12;

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...